OSDN Git Service

Update Document
[tortoisegit/TortoiseGitJp.git] / doc / po / TortoiseSVN_fi.po
1 #
2 # Finnish translation for TortoiseGit
3 # Copyright (C) 2004-2009 the TortoiseGit team
4 # This file is distributed under the same license as TortoiseGit
5 #
6 # Last commit by:
7 # $Author: kgr $
8 # $Date: 2009-02-06 05:53:06 +0800 (Fri, 06 Feb 2009) $
9 # $Rev: 15279 $
10 #
11 # Authors:
12 # Kari Granö kari.grano@gmail.com, 2007
13 #
14 msgid ""
15 msgstr ""
16 "Project-Id-Version: TortoiseGit Documentation\n"
17 "POT-Creation-Date: 2009-02-04 22:58 +0000\n"
18 "PO-Revision-Date: 2009-02-05 23:52+0200\n"
19 "Last-Translator: Kari Granö <kari.grano@gmail.com>\n"
20 "Language-Team: TortoiseGit translation team <tortoisegit-dev@googlegroups.com >\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "X-Poedit-Language: Finnish\n"
25 "X-Poedit-Country: FINLAND\n"
26 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
27
28 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
29 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
30 #. (None)
31 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:13699
32 msgid "@@image: 'images/svn_move.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
33 msgstr "@@image: 'images/svn_move.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
34
35 #. (title)
36 #. (secondary)
37 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:4
38 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3022
39 msgid "TortoiseGit"
40 msgstr "TortoiseGit"
41
42 #. (subtitle)
43 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:5
44 msgid "A Git client for Windows"
45 msgstr "Git-käyttöliittymä Windows-ympäristöön"
46
47 #. TRANSLATORS: "$MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$" is a literal value and should not be translated
48 #. (subtitle)
49 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:6
50 msgid "Version $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
51 msgstr "Versio $MajorVersion$.$MinorVersion$.$MicroVersion$"
52
53 #. (edition)
54 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:8
55 msgid "First"
56 msgstr "Ensimmäinen"
57
58 #. (firstname)
59 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:11
60 msgid "Stefan"
61 msgstr "Stefan"
62
63 #. (surname)
64 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:12
65 msgid "Küng"
66 msgstr "Küng"
67
68 #. (firstname)
69 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:15
70 msgid "Lübbe"
71 msgstr "Lübbe"
72
73 #. (surname)
74 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:16
75 msgid "Onken"
76 msgstr "Onken"
77
78 #. (firstname)
79 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:19
80 msgid "Simon"
81 msgstr "Simon"
82
83 #. (surname)
84 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:20
85 msgid "Large"
86 msgstr "Large"
87
88 #. (title)
89 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:27
90 msgid "Preface"
91 msgstr "Aluksi"
92
93 #. (para)
94 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:35
95 msgid "Do you work in a team?"
96 msgstr "Työskenteletkö ryhmässä?"
97
98 #. (para)
99 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:40
100 msgid "Has it ever happened that you were working on a file, and someone else was working on the same file at the same time? Did you lose your changes to that file because of that?"
101 msgstr "Onko koskaan sattunut, että muokatessasi jotain tiedostoa joku toinen muuttaa myös samaista tiedostoa samaan aikaan?  Hävisivätkö muutoksesi sen vuoksi?"
102
103 #. (para)
104 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:47
105 msgid "Have you ever saved a file, and then wanted to revert the changes you made? Have you ever wished you could see what a file looked like some time ago?"
106 msgstr "Oletko koskaan tallettanut tiedostoa, ja sitten myöhemmin halunnut perua tekemäsi muutokset?  Oletko koskaan toivonut voivasi tarkistaa, miltä tiedosto näytti aiemmin?"
107
108 #. (para)
109 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:54
110 msgid "Have you ever found a bug in your project and wanted to know when that bug got into your files?"
111 msgstr "Oletko koskaan löytänyt virhettä projektissasi ja halunnut tietää, milloin virheellinen kohta lisättiin tiedostoon?"
112
113 #. (para)
114 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:61
115 msgid "If you answered <quote>yes</quote> to one of these questions, then TortoiseGit is for you! Just read on to find out how TortoiseGit can help you in your work. It's not that difficult."
116 msgstr "Jos vastasit <quote>kyllä</quote> yhteen näistä kysymyksistä, niin TortoiseGit on sinua varten!  Jatkossa selviää, miten TortoiseGit voi auttaa sinua. Sen käyttö ei ole kovin monimutkaista."
117
118 #. (title)
119 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:71
120 msgid "Audience"
121 msgstr "Kohdeyleisö"
122
123 #. (para)
124 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:72
125 msgid "This book is written for computer literate folk who want to use Git to manage their data, but are uncomfortable using the command line client to do so. Since TortoiseGit is a windows shell extension it's assumed that the user is familiar with the windows explorer and knows how to use it."
126 msgstr "Tämä kirja on tarkoitettu tietokoneita ymmärtäville ihmisille, jotka haluavat käyttää Git-ohjelmistoa tietojensa hallintaan, mutta eivät halua käyttää siihen komentoriviä. Koska TortoiseGit on Windows-komentotulkin laajennos, oletamme käyttäjän olevan sinut Windowsin Resurssienhallinnan kanssa ja osaavan käyttää sitä."
127
128 #. (title)
129 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:84
130 msgid "Reading Guide"
131 msgstr "Ohje lukemiseen"
132
133 #. (para)
134 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:85
135 msgid "This <xref linkend=\"tsvn-preface\"/> explains a little about the TortoiseGit project, the community of people who work on it, and the licensing conditions for using it and distributing it."
136 msgstr "Luku <xref linkend=\"tsvn-preface\"/> kertoo hieman TortoiseGit-projektista, yhteisöstä joka kehittää sitä sekä sen käyttämisen ja jakelun lisenssiehdoista."
137
138 #. (para)
139 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:90
140 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-introduction\"/> explains what TortoiseGit is, what it does, where it comes from and the basics for installing it on your PC."
141 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-introduction\"/> selvittää, mikä TortoiseGit on, mitä se tekee, mistä se tulee, ja miten se asennetaan tietokoneellesi."
142
143 #. (para)
144 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:95
145 msgid "In <xref linkend=\"tsvn-basics\"/> we give a short introduction to the <emphasis>Git</emphasis> revision control system which underlies TortoiseGit. This is borrowed from the documentation for the Git project and explains the different approaches to version control, and how Git works."
146 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-basics\"/>-luvussa käydään lyhyesti läpi <emphasis>Git</emphasis>-versionhallintajärjestelmä, joka on TortoiseGit-ohjelmiston perusta. Luku on lainaus Git-projektin käyttöohjeista; se hahmottaa erilaisia lähestymistapoja versionhallintaan ja selvittää Gitin versiointiajattelua."
147
148 #. (para)
149 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:102
150 msgid "Even most Git users will never have to set up a server themselves. The next chapter deals with how to set up such a server, and is useful for administrators."
151 msgstr "Useimpien Git-käyttäjien ei koskaan tarvitse asentaa palvelinta itse. Luku <emphasis>Palvelimen asennus</emphasis> selvittää, miten Git-palvelin asennetaan; siitä on eniten hyötyä ylläpitäjille."
152
153 #. (para)
154 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:107
155 msgid "The chapter on <xref linkend=\"tsvn-repository\"/> explains how to set up a local repository, which is useful for testing Git and TortoiseGit using a single PC. It also explains a bit about repository administration which is also relevant to repositories located on a server."
156 msgstr "Luku <xref linkend=\"tsvn-repository\"/> kuvaa, miten luodaan paikallinen arkisto, jolla on näppärää testata Git- ja TortoiseGit-ohjelmia omalla työasemalla. Se selittää myös hieman arkiston hallinnointia, ja on siltä osin hyödyksi myös palvelimella sijaitsevien arkistojen käsittelyssä."
157
158 #. (para)
159 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:113
160 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-dug\"/> is the most important section as it explains all the main features of TortoiseGit and how to use them. It takes the form of a tutorial, starting with checking out a working copy, modifying it, committing your changes, etc. It then progresses to more advanced topics."
161 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-dug\"/> on tärkein luku, koska siinä käydään läpi TortoiseGit-ohjelman kaikki keskeiset toiminnot ja niiden käyttö. Se on kirjoitettu käyttöoppaan muotoon, alkaen työkopion hakemisesta, muuttamisesta, muutosten toimittamisesta arkistoon, jne. Näistä edetään kehittyneempiin toimintoihin."
162
163 #. (para)
164 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:120
165 msgid "<xref linkend=\"tsvn-subwcrev\"/> is a separate program included with TortoiseGit which can extract the information from your working copy and write it into a file. This is useful for including build information in your projects."
166 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-subwcrev\"/> on erillinen ohjelma, joka toimitetaan TortoiseGit-ohjelman mukana.  Se osaa hakea tietoja työkopiostasi ja tallettaa ne tiedostoon. Tästä on hyötyä, mikäli haluat sisällyttää versiotietoja projekteihisi."
167
168 #. (para)
169 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:125
170 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-howto\"/> section answers some common questions about performing tasks which are not explicitly covered elsewhere."
171 msgstr "<xref linkend=\"tsvn-howto\"/> -luku vastaa yleisimpiin kysymyksiin sellaisen käytön osalta, jota ei ole erikseen käsitelty muualla."
172
173 #. (para)
174 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:129
175 msgid "The section on <xref linkend=\"tsvn-automation\"/> shows how the TortoiseGit GUI dialogs can be called from the command line. This is useful for scripting where you still need user interaction."
176 msgstr "Luku <xref linkend=\"tsvn-automation\"/> näyttää, miten TortoiseGit-ikkunoita voidaan käynnistää komentoriviltä. Tästä on hyötyä komentojonoissa, jotka tarvitsevat lisätietoja käyttäjältä."
177
178 #. (para)
179 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:134
180 msgid "The <xref linkend=\"tsvn-cli\"/> give a correlation between TortoiseGit commands and their equivalents in the Git command line client <literal>svn.exe</literal>."
181 msgstr "Luku <xref linkend=\"tsvn-cli\"/> luettelee TortoiseGit-komentojen vastaavuudet Git -komentorivitulkin <literal>svn.exe</literal> kanssa."
182
183 #. (title)
184 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:144
185 msgid "TortoiseGit is free!"
186 msgstr "TortoiseGit on ilmainen!"
187
188 #. (para)
189 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:145
190 msgid "TortoiseGit is free. You don't have to pay to use it, and you can use it any way you want. It is developed under the GNU General Public License (GPL)."
191 msgstr "TortoiseGit on ilmainen. Sinun ei tarvitse maksaa sen käyttämisestä, ja voit käyttää sitä kuten haluat. Ohjelmisto käyttää GNUn yleistä lisenssiä (GNU General Public License)."
192
193 #. (para)
194 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:149
195 msgid "TortoiseGit is an Open Source project. That means you have full read access to the source code of this program. You can browse it on this link <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. You will be prompted to enter username and password. The username is <literal>guest</literal>, and the password must be left blank. The most recent version (where we're currently working) is located under <filename>/trunk/</filename>, and the released versions are located under <filename>/tags/</filename>."
196 msgstr "TortoiseGit on avoimen lähdekoodin projekti. Se tarkoittaa, että voit vapaasti tutkia ohjelman lähdetekstiä. Lähdekoodi on saatavissa osoitteesta <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/</citetitle></ulink>. Sinulta kysytään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus on <literal>guest</literal> ja salasana jätetään tyhjäksi.  Viimeisin versio (jonka parissa työskentelemme parasta aikaa) sijaitsee hakemistossa <filename>/trunk/</filename>.  Julkaistut versiot sijaitsevat hakemistossa <filename>/tags/</filename>."
197
198 #. (title)
199 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:168
200 msgid "Community"
201 msgstr "Yhteisö"
202
203 #. (para)
204 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:169
205 msgid "Both TortoiseGit and Git are developed by a community of people who are working on those projects. They come from different countries all over the world and joined together to create wonderful programs."
206 msgstr "Sekä TortoiseGit että Git -ohjelmia kehittää yhteisö, jonka jäsenet työskentelevät näitten projektien parissa. Kehittäjät ovat eri maista ympäri maailmaa ja tekevät yhteistyötä saadakseen aikaan parempia ohjelmia."
207
208 #. (title)
209 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:180
210 msgid "Acknowledgments"
211 msgstr "Kiitokset"
212
213 #. (term)
214 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:183
215 msgid "Tim Kemp"
216 msgstr "Tim Kemp"
217
218 #. (para)
219 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:185
220 msgid "for founding the TortoiseGit project"
221 msgstr "TortoiseGit-projektin perustamisesta"
222
223 #. (term)
224 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:191
225 msgid "Stefan Küng"
226 msgstr "Stefan Küng"
227
228 #. (para)
229 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:193
230 msgid "for the hard work to get TortoiseGit to what it is now"
231 msgstr "kovasta työstä, jonka ansiosta TortoiseGit on nykyisenlainen"
232
233 #. (term)
234 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:199
235 msgid "Lübbe Onken"
236 msgstr "Lübbe Onken"
237
238 #. (para)
239 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:201
240 msgid "for the beautiful icons, logo, bug hunting, translating and managing the translations"
241 msgstr "tyylikkäistä kuvakkeista, logosta, virheiden etsinnästä, käännöksistä ja niiden hallinnasta"
242
243 #. (term)
244 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:208
245 msgid "Simon Large"
246 msgstr "Simon Large"
247
248 #. (para)
249 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:210
250 msgid "for helping with the documentation and bug hunting"
251 msgstr "avusta käyttöohjeiden teossa ja virheiden etsinnässä"
252
253 #. (term)
254 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:216
255 msgid "The Git Book"
256 msgstr "Git-kirjalle"
257
258 #. (para)
259 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:218
260 msgid "for the great introduction to Git and its chapter 2 which we copied here"
261 msgstr "hienosta johdannosta Git-ohjelmaan ja sen luvusta 2, jonka kopioimme tänne"
262
263 #. (term)
264 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:225
265 msgid "The Tigris Style project"
266 msgstr "Tigris Style -projektille"
267
268 #. (para)
269 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:227
270 msgid "for some of the styles which are reused in this documentation"
271 msgstr "joistakin tyyleistä, joita hyödynnetään tässä dokumentaatiossa"
272
273 #. (term)
274 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:233
275 msgid "Our Contributors"
276 msgstr "Avustajillemme"
277
278 #. (para)
279 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:235
280 msgid "for the patches, bug reports and new ideas, and for helping others by answering questions on our mailing list."
281 msgstr "korjauksista, virheraporteista ja ideoista sekä muitten käyttäjien auttamisesta postituslistoillamme"
282
283 #. (term)
284 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:242
285 msgid "Our Donators"
286 msgstr "Lahjoittajillemme"
287
288 #. (para)
289 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:244
290 msgid "for many hours of joy with the music they sent us"
291 msgstr "monista mukavista tunneista heidän meille lähettämänsä musiikin parissa"
292
293 #. (title)
294 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:255
295 msgid "Terminology used in this document"
296 msgstr "Käytetyt termit"
297
298 #. (para)
299 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:256
300 msgid "To make reading the docs easier, the names of all the screens and Menus from TortoiseGit are marked up in a different font. The <guilabel>Log Dialog</guilabel> for instance."
301 msgstr "Tehdäksemme lukemisesta helpompaa, kaikkien TortoiseGit-näyttöjen ja valikoiden nimet on merkitty omalla kirjasimella (esimerkiksi <guilabel>Loki-ikkuna</guilabel>)."
302
303 #. (para)
304 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:261
305 msgid "A menu choice is indicated with an arrow. <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Show Log</guimenuitem></menuchoice> means: select <emphasis>Show Log</emphasis> from the <emphasis>TortoiseGit</emphasis> context menu."
306 msgstr "Valikkovalinta näytetään nuolella. <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Näytä loki</guimenuitem></menuchoice> tarkoittaa: valitse <emphasis>Näytä loki</emphasis> <emphasis>TortoiseGit</emphasis> kontekstivalikosta."
307
308 #. (para)
309 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:270
310 msgid "Where a local context menu appears within one of the TortoiseGit dialogs, it is shown like this: <menuchoice><guimenu>Context Menu</guimenu><guimenuitem>Save As ...</guimenuitem></menuchoice>"
311 msgstr "Kun jossain TortoiseGit-ikkunassa on paikallinen valikko, se esitetään seuraavasti: <menuchoice><guimenu>Kontekstivalikko</guimenu><guimenuitem>Talleta nimellä...</guimenuitem></menuchoice>"
312
313 #. (para)
314 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:278
315 msgid "User Interface Buttons are indicated like this: Press <guibutton>OK</guibutton> to continue."
316 msgstr "Käyttöliittymän painikkeet esitetään seuraavasti: paina <guibutton>OK</guibutton> jatkaaksesi."
317
318 #. (para)
319 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:282
320 msgid "User Actions are indicated using a bold font. <keycap>Alt+A</keycap>: press the <keycap>Alt</keycap>-Key on your keyboard and while holding it down press the <keycap>A</keycap>-Key as well. <action>Right-drag</action>: press the right mouse button and while holding it down <emphasis>drag</emphasis> the items to the new location."
321 msgstr "Käyttäjän toimenpiteet esitetään lihavoituina.  <keycap>Alt+A</keycap>: paina <keycap>Alt</keycap>-näppäin alas ja sen ollessa painettuna paina <keycap>A</keycap>-näppäintä. <action>Oikea-raahaa</action>: paina oikea hiiren nappi alas ja sen ollessa painettuna <emphasis>raahaa</emphasis> kohteet uuteen paikkaan."
322
323 #. (para)
324 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:290
325 msgid "System output and keyboard input is indicated with a <literal>different</literal> font as well."
326 msgstr "Tulokset ja näppäimistösyötteet esitetään myöskin <literal>erilaisella</literal> kirjasimella."
327
328 #. (para)
329 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:295
330 msgid "Important notes are marked with an icon."
331 msgstr "Tärkeät huomiot on merkitty kuvakkeella."
332
333 #. (para)
334 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:300
335 msgid "Tips that make your life easier."
336 msgstr "Vinkkejä, jotka tekevät elämäsi helpommaksi."
337
338 #. (para)
339 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:305
340 msgid "Places where you have to be careful what you are doing."
341 msgstr "Tilanteita, joissa sinun pitää olla huolellinen."
342
343 #. (para)
344 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:310
345 msgid "Where extreme care has to be taken, data corruption or other nasty things may occur if these warnings are ignored."
346 msgstr "Kun tulee olla äärimmäisen huolellinen; tiedon häviämistä tai muita ikäviä asioita saattaa seurata, mikäli sivuutat nämä varoitukset."
347
348 #. (title)
349 #. (title)
350 #. (title)
351 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:319
352 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1482
353 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2481
354 msgid "Introduction"
355 msgstr "Johdanto"
356
357 #. (primary)
358 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:323
359 msgid "version control"
360 msgstr "versionhallinta"
361
362 #. (para)
363 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:325
364 msgid "Version control is the art of managing changes to information. It has long been a critical tool for programmers, who typically spend their time making small changes to software and then undoing or checking some of those changes the next day. Imagine a team of such developers working concurrently - and perhaps even simultaneously on the very same files! - and you can see why a good system is needed to <emphasis>manage the potential chaos</emphasis>."
365 msgstr "Versionhallinta on informaation muutosten hallinnan taidetta.  Se on pitkään ollut kriittinen työkalu ohjelmoijille, jotka tyypillisesti viettävät aikansa tehden pieniä muutoksia ohjelmiin ja sitten peruen tai tarkastaen joitakin noista muutoksista seuraavana päivänä. Kuvittele ryhmä tällaisia kehittäjiä työskentelemässä yhtä aikaa - ehkäpä jopa samojen tiedostojen parissa - ja näet, miksi tarvitaan hyvä järjestelmä <emphasis>hallitsemaan potentiaalista kaaosta</emphasis>."
366
367 #. (title)
368 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:339
369 msgid "What is TortoiseGit?"
370 msgstr "Mikä TortoiseGit on?"
371
372 #. (para)
373 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:340
374 msgid "TortoiseGit is a free open-source client for the <firstterm>Git</firstterm> version control system. That is, TortoiseGit manages files and directories over time. Files are stored in a central <firstterm>repository</firstterm>. The repository is much like an ordinary file server, except that it remembers every change ever made to your files and directories. This allows you to recover older versions of your files and examine the history of how and when your data changed, and who changed it. This is why many people think of Git and version control systems in general as a sort of <quote>time machine</quote>."
375 msgstr "TortoiseGit on ilmainen avoimeen lähdekoodiin perustuva asiakassovellus <firstterm>Git</firstterm>-versionhallintajärjestelmälle. Toisin ilmaistuna TortoiseGit pitää kirjaa tiedostoihin ja hakemistoihin ajan mittaan tehdyistä muutoksista.  Tiedostot talletetaan keskitettyyn <firstterm>arkistoon</firstterm>. Arkisto muistuttaa paljolti tiedostopalvelinta, mutta sen lisäksi se muistaa kaikki tiedostoihin ja hakemistoihin koskaan tehdyt muutokset. Tämän ansiosta voit palauttaa vanhoja versioita tiedostoistasi ja verrata sitä, miten ja milloin tiedot ovat muuttuneet, ja kenen toimesta.  Tästä syystä Gitia (ja versionhallintajärjestelmiä yleensä) voidaan pitää eräänlaisena <quote>aikakoneena</quote>."
376
377 #. (para)
378 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:352
379 msgid "Some version control systems are also software configuration management (SCM) systems. These systems are specifically tailored to manage trees of source code, and have many features that are specific to software development - such as natively understanding programming languages, or supplying tools for building software. Git, however, is not one of these systems; it is a general system that can be used to manage <emphasis>any</emphasis> collection of files, including source code."
380 msgstr "Jotkut versionhallintajärjestelmät ovat myös lähdekoodin konfigurointijärjestelmiä (software configuration management, SCM). Tällaiset järjestelmät on erityisesti räätälöity lähdekoodipuiden hallintaan, ja niillä on monia ohjelmistonkehitykseen liittyviä erityisominaisuuksia (esim. tuki ohjelmointikielten syntaksille tai työkaluja ohjelmistojen rakentamiseen).  Git ei kuitenkaan ole tällainen: se on yleinen järjestelmä, jota voidaan käyttää <emphasis>minkä tahansa</emphasis> tiedostokokoelman hallintaan (mukaan lukien lähdekooditiedostot)."
381
382 #. (title)
383 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:368
384 msgid "TortoiseGit's History"
385 msgstr "TortoiseGit-ohjelman historia"
386
387 #. (para)
388 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:369
389 msgid "In 2002, Tim Kemp found that Git was a very good version control system, but it lacked a good GUI client. The idea for a Git client as a Windows shell integration was inspired by the similar client for CVS named TortoiseCVS."
390 msgstr "Vuonna 2002 Tim Kemp keksi, että Git on erittäin hyvä versionhallintajärjestelmä, mutta ilman graafista käyttöliittymää. Ajatus Git-asiakasohjelmasta Windowsin Resurssienhallinnan laajennoksena sai alkunsa saman tyyppisestä CVS-asiakasohjelmasta nimeltä TortoiseCVS."
391
392 #. (para)
393 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:375
394 msgid "Tim studied the source code of TortoiseCVS and used it as a base for TortoiseGit. He then started the project, registered the domain <literal>TortoiseGit.org</literal> and put the source code online. During that time, Stefan Küng was looking for a good and free version control system and found Git and the source for TortoiseGit. Since TortoiseGit was still not ready for use then he joined the project and started programming. Soon he rewrote most of the existing code and started adding commands and features, up to a point where nothing of the original code remained."
395 msgstr "Tim tutki TortoiseCVS-lähdekoodia ja käytti sitä TortoiseGit-ohjelman pohjana. Sitten hän käynnisti projektin, rekisteröi nimialueen <literal>TortoiseGit.org</literal> ja julkaisi lähdekoodin. Samoihin aikoihin Stefan Küng etsiskeli hyvää ja ilmaista versionhallintajärjestelmää ja törmäsi Gitiin sekä TortoiseGit-lähdekoodeihin. Koska TortoiseGit ei ollut vielä käyttövalmis, hän liittyi projektiin ja alkoi kehittää sitä. Pian hän kirjoitti suurimman osan olemassa olevasta koodista uudelleen ja alkoi lisätä ominaisuuksia siinä laajuudessa, että ennen pitkää alkuperäisestä koodista ei ollut mitään jäljellä."
396
397 #. (para)
398 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:386
399 msgid "As Git became more stable it attracted more and more users who also started using TortoiseGit as their Git client. The user base grew quickly (and is still growing every day). That's when Lübbe Onken offered to help out with some nice icons and a logo for TortoiseGit. And he takes care of the website and manages the translation."
400 msgstr "Gitin tullessa vakaammaksi se alkoi kiinnostaa yhä useampia käyttäjiä, jotka myös ryhtyivät käyttämään TortoiseGit-ohjelmaa asiakasohjelmanaan. Käyttäjien joukko kasvoi voimakkaasti (ja kasvaa yhä päivittäin). Tässä vaiheessa Lübbe Onken tarjoutui auttamaan kuvakkeiden ja TortoiseGit-logon suunnittelussa. Hän huolehtii verkkosivustosta ja koordinoi käännöksiä eri kielille."
401
402 #. (title)
403 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:399
404 msgid "TortoiseGit's Features"
405 msgstr "TortoiseGit-ohjelman ominaisuudet"
406
407 #. (para)
408 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:400
409 msgid "What makes TortoiseGit such a good Git client? Here's a short list of features."
410 msgstr "Mikä tekee TortoiseGit-ohjelmasta niin hyvän Git-asiakkaan? Tässä on lyhyt lista ominaisuuksista."
411
412 #. (term)
413 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:406
414 msgid "Shell integration"
415 msgstr "Integrointi Windows-komentotulkkiin"
416
417 #. (primary)
418 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:409
419 msgid "Windows shell"
420 msgstr "Windows-komentotulkki"
421
422 #. (primary)
423 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:412
424 msgid "explorer"
425 msgstr "resurssienhallinta"
426
427 #. (para)
428 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:414
429 msgid "TortoiseGit integrates seamlessly into the Windows shell (i.e. the explorer). This means you can keep working with the tools you're already familiar with. And you do not have to change into a different application each time you need functions of the version control!"
430 msgstr "TortoiseGit integroituu täysin Windowsin Resurssienhallintaan. Tämän ansiosta voit jatkaa työskentelyä työkaluilla, jotka jo tunnet. Eikä ole tarvetta vaihtaa eri sovellukseen aina tarvitessasi versionhallintaa!"
431
432 #. (para)
433 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:421
434 msgid "And you are not even forced to use the Windows Explorer. TortoiseGit's context menus work in many other file managers, and in the File/Open dialog which is common to most standard Windows applications. You should, however, bear in mind that TortoiseGit is intentionally developed as extension for the Windows Explorer. Thus it is possible that in other applications the integration is not as complete and e.g. the icon overlays may not be shown."
435 msgstr "Edes Resurssienhallinnan avaaminen ei usein ole tarpeen. TortoiseGit-ohjelman kontekstivalikot toimivat monissa muissa tiedostotyökaluissa, kuten myös Avaa tiedosto-ikkunassa, jota käytetään useimmissa Windows-sovelluksissa. Muista kuitenkin, että TortoiseGit on tarkoituksella kehitetty Windowsin Resurssienhallinnan laajennukseksi.  On siten mahdollista, että muissa sovelluksissa integrointi ei ole täydellinen ja esimerkiksi kuvakepäällykset saattavat puuttua."
436
437 #. (term)
438 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:435
439 msgid "Icon overlays"
440 msgstr "Kuvakepäällykset"
441
442 #. (para)
443 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:437
444 msgid "The status of every versioned file and folder is indicated by small overlay icons. That way you can see right away what the status of your working copy is."
445 msgstr "Versioitujen tiedostojen ja kansioiden tila ilmaistaan pienillä kuvakepäällysteillä, jotka täydentävät tiedostojen varsinaisia kuvakkeita. Niiden ansiosta voit yhdellä vilkaisulla nähdä työkopiosi tilan."
446
447 #. (term)
448 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:445
449 msgid "Easy access to Git commands"
450 msgstr "Helposti saatavilla olevat Git-komennot"
451
452 #. (para)
453 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:447
454 msgid "All Git commands are available from the explorer context menu. TortoiseGit adds its own submenu there."
455 msgstr "Kaikki Git-komennot ovat käytettävissä Resurssienhallinnan kontekstivalikosta.  TortoiseGit lisää sinne oman alivalikkonsa."
456
457 #. (para)
458 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:454
459 msgid "Since TortoiseGit is a Git client, we would also like to show you some of the features of Git itself:"
460 msgstr "Koska TortoiseGit on Git-asiakas, on syytä luetella myös Gitin ominaisuudet:"
461
462 #. (term)
463 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:460
464 msgid "Directory versioning"
465 msgstr "Versioituvat hakemistot"
466
467 #. (para)
468 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:462
469 msgid "CVS only tracks the history of individual files, but Git implements a <quote>virtual</quote> versioned filesystem that tracks changes to whole directory trees over time. Files <emphasis>and</emphasis> directories are versioned. As a result, there are real client-side <command>move</command> and <command>copy</command> commands that operate on files and directories."
470 msgstr "CVS tallettaa vain yksittäisten tiedostojen muutoshistorian, mutta Git toteuttaa <quote>virtuaalisen</quote> versioidun tiedostojärjestelmän, joka tallettaa koko kansiopuun muutokset ajan kuluessa. <emphasis>Sekä</emphasis> tiedostot <emphasis>että</emphasis> kansiot versioidaan. Tästä johtuen on olemassa erilliset asiakaspään komennot <command>siirrä</command> ja <command>kopioi</command>, jotka toimivat tiedostojen ja kansioiden kanssa."
471
472 #. (term)
473 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:475
474 msgid "Atomic commits"
475 msgstr "Atomiset toimitukset"
476
477 #. (para)
478 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:477
479 msgid "A commit either goes into the repository completely, or not at all. This allows developers to construct and commit changes as logical chunks."
480 msgstr "Toimitus arkistoon onnistuu joko täydellisesti tai ei ollenkaan.  Tämän ansiosta muutokset voidaan tehdä ja toimittaa loogisina kokonaisuuksina."
481
482 #. (term)
483 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:485
484 msgid "Versioned metadata"
485 msgstr "Versioituvat metatiedot"
486
487 #. (para)
488 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:487
489 msgid "Each file and directory has an invisible set of <quote>properties</quote> attached. You can invent and store any arbitrary key/value pairs you wish. Properties are versioned over time, just like file contents."
490 msgstr "Jokaisella tiedostolla ja hakemistolla on näkymätön joukko <quote>ominaisuuksia</quote>. Voit laajentaa joukkoa mielivaltaisilla nimi/arvo -pareilla.  Ominaisuudet versioituvat aivan kuin tiedostojen sisällöt."
491
492 #. (term)
493 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:497
494 msgid "Choice of network layers"
495 msgstr "Useita verkkokerroksia arkistoon kytkeytymiseksi"
496
497 #. (para)
498 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:499
499 msgid "Git has an abstracted notion of repository access, making it easy for people to implement new network mechanisms. Git's <quote>advanced</quote> network server is a module for the Apache web server, which speaks a variant of HTTP called WebDAV/DeltaV. This gives Git a big advantage in stability and interoperability, and provides various key features for free: authentication, authorization, wire compression, and repository browsing, for example. A smaller, standalone Git server process is also available. This server speaks a custom protocol which can be easily tunneled over ssh."
500 msgstr "Git-järjestelmässä arkistoon kytkeytyminen on irrotettu omaksi rajapinnakseen, mikä helpottaa uusien kytkeytymistapojen kehittämistä. Gitin monipuolisin palvelinvaihtoehto on toteutettu Apache-verkkopalvelimen modulina, joka ymmärtää HTTP-protokollan WebDAV/DeltaV -nimistä muunnelmaa. Tämä tekee Gitista vakaamman ja parantaa sen yhteiskäytettävyyttä, sekä tarjoaa myös useita keskeisiä ominaisuuksia ilmaiseksi (esim. tunnistaminen, valtuuttaminen, pakkaus ja arkiston selaus). Git-palvelimesta on tarjolla myös kevyempi, itsenäisesti toimiva vaihtoehto. Tämä vaihtoehto noudattaa omaa yhteyskäytäntöään, joka voidaan helposti tunneloida ssh-yhteyden yli."
501
502 #. (term)
503 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:516
504 msgid "Consistent data handling"
505 msgstr "Johdonmukainen tiedonkäsittely"
506
507 #. (para)
508 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:518
509 msgid "Git expresses file differences using a binary differencing algorithm, which works identically on both text (human-readable) and binary (human-unreadable) files. Both types of files are stored equally compressed in the repository, and differences are transmitted in both directions across the network."
510 msgstr "Git esittää tiedostojen eroavuudet käyttäen binääristä erottelualgoritmia, joka toimii identtisesti sekä tekstiä (ihmisen luettavissa) että binääristä dataa (ei ihmisen luettavissa) sisältäville tiedostoille. Molemmat tiedostotyypit tallennetaan samaan tapaan pakattuina arkistossa, ja vain erot siirretään kumpaankin suuntaan verkkoyhteyksien ylitse."
511
512 #. (term)
513 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:529
514 msgid "Efficient branching and tagging"
515 msgstr "Tehokas haarautuminen ja merkintöjen teko"
516
517 #. (para)
518 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:531
519 msgid "The cost of branching and tagging need not be proportional to the project size. Git creates branches and tags by simply copying the project, using a mechanism similar to a hard-link. Thus these operations take only a very small, constant amount of time, and very little space in the repository."
520 msgstr "Haarojen luonnin (branching) ja versioiden merkitsemisen (tagging) kustannusten ei tarvitse olla suhteessa projektin kokoon. Git luo haarat ja merkit yksinkertaisesti kopioimalla projektin linkittämällä. Tästä johtuen nämä toiminnot vievät vain vähän aikaa (vakioajan) ja varaavat vain vähän tilaa arkistosta."
521
522 #. (term)
523 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:542
524 msgid "Hackability"
525 msgstr "Muunneltavuus"
526
527 #. (para)
528 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:544
529 msgid "Git has no historical baggage; it is implemented as a collection of shared C libraries with well-defined APIs. This makes Git extremely maintainable and usable by other applications and languages."
530 msgstr "Gitilla ei ole historian painolastia (vrt. CVS); se on toteutettu joukkona jaettuja C-kirjastoja, joilla on selkeät ohjelmointirajapinnat. Tämä tekee Gitista erittäin ylläpidettävän ja käyttökelpoisen muille sovelluksille ja kielille."
531
532 #. (title)
533 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:558
534 msgid "Installing TortoiseGit"
535 msgstr "TortoiseGit-ohjelman asentaminen"
536
537 #. (title)
538 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:560
539 msgid "System requirements"
540 msgstr "Järjestelmävaatimukset"
541
542 #. (para)
543 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:561
544 msgid "TortoiseGit runs on Windows 2000 SP2, Windows XP or higher. Windows 98, Windows ME and Windows NT4 are no longer supported since TortoiseGit 1.2.0, but you can still download the older versions if you really need them."
545 msgstr "TortoiseGit toimii Windows 2000 SP2-, Windows XP SP2- tai uudemmissa käyttöjärjestelmissä.  Windows 98, Windows ME ja Windows NT4 eivät ole enää tuettujen käyttöjärjestelmien joukossa TortoiseGit-version 1.2 jälkeen, mutta voit yhä käyttää vanhoja versioita, jos todella tarvitset niitä."
546
547 #. (para)
548 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:567
549 msgid "If you encounter any problems during or after installing TortoiseGit please refer to <xref linkend=\"tsvn-faq\"/> first."
550 msgstr "Jos törmäät ongelmiin TortoiseGit-asennuksen aikana tai sen jälkeen, muista katsoa luku <xref linkend=\"tsvn-faq\"/>."
551
552 #. (title)
553 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:575
554 msgid "Installation"
555 msgstr "Asennus"
556
557 #. (primary)
558 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:577
559 msgid "install"
560 msgstr "asenna"
561
562 #. (para)
563 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:579
564 msgid "TortoiseGit comes with an easy to use installer. Double click on the installer file and follow the instructions. The installer will take care of the rest."
565 msgstr "TortoiseGit asentuu helppokäyttöisen asennusohjelman avulla. Kaksoisnapsauta asennustiedostoa ja seuraa ohjeita - asennusohjelma huolehtii lopusta."
566
567 #. (para)
568 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:585
569 msgid "You need Administrator privileges to install TortoiseGit."
570 msgstr "TortoiseGit-asennukseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet."
571
572 #. (title)
573 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:591
574 msgid "Language Packs"
575 msgstr "Kielimodulit"
576
577 #. (primary)
578 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:593
579 msgid "language packs"
580 msgstr "kielimodulit"
581
582 #. (primary)
583 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:596
584 msgid "translations"
585 msgstr "käännökset"
586
587 #. (para)
588 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:598
589 msgid "The TortoiseGit user interface has been translated into many different languages, so you may be able to download a language pack to suit your needs. You can find the language packs on our <ulink url=\"http://TortoiseGit.net/translation_status\"><citetitle>translation status page</citetitle></ulink>. And if there is no language pack available yet, why not join the team and submit your own translation ;-)"
590 msgstr "TortoiseGit-ohjelman käyttöliittymä on käännetty useille kielille, joten saatat hyvinkin löytää tarvitsemasi kielimodulin. Löydät kielimodulit <ulink url=\"http://TortoiseGit.net/translation_status\"><citetitle>käännöksen tila</citetitle></ulink>-sivultamme. Jos tarvitsemaasi kielimodulia ei ole vielä saatavilla, miksi et liittyisi joukkoon ja tekisi omaa käännöstä ;-)"
591
592 #. (para)
593 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:609
594 msgid "Each language pack is packaged as a <literal>.exe</literal> installer. Just run the install program and follow the instructions. Next time you restart, the translation will be available."
595 msgstr "Jokainen kielimoduli on paketoitu <literal>.msi</literal>-muodossa olevaan asennusohjelmaan.  Asennus tapahtuu käynnistämällä asennusohjelma ja seuraamalla ohjeita. Seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen käännös on saatavilla."
596
597 #. (title)
598 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:616
599 msgid "Spellchecker"
600 msgstr "Oikeinkirjoituksen tarkistus"
601
602 #. (primary)
603 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:618
604 msgid "spellchecker"
605 msgstr "oikeinkirjoituksen tarkistus"
606
607 #. (primary)
608 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:621
609 msgid "dictionary"
610 msgstr "sanasto"
611
612 #. (para)
613 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:623
614 msgid "TortoiseGit includes a spell checker which allows you to check your commit log messages. This is especially useful if the project language is not your native language. The spell checker uses the same dictionary files as <ulink url=\"http://openoffice.org\"><citetitle>OpenOffice</citetitle></ulink> and <ulink url=\"http://mozilla.org\"><citetitle>Mozilla</citetitle></ulink>."
615 msgstr "TortoiseGit sisältää oikeinkirjoituksen tarkistajan, jonka avulla voit tarkistaa lokiviestisi arkistoon toimituksen yhteydessä. Tämä on erityisen hyödyllistä, mikäli projektin kieli ei ole äidinkielesi. Oikeinkirjoituksen tarkistin käyttää samoja sanastotiedostoja kuin <ulink url=\"http://openoffice.org\"><citetitle>OpenOffice</citetitle></ulink> ja <ulink url=\"http://mozilla.org\"><citetitle>Mozilla</citetitle></ulink>."
616
617 #. (para)
618 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:636
619 msgid "The installer automatically adds the US and UK English dictionaries. If you want other languages, the easiest option is simply to install one of TortoiseGit's language packs. This will install the appropriate dictionary files as well as the TortoiseGit local user interface. Next time you restart, the dictionary will be available too."
620 msgstr "Asennusohjelma lisää automaattisesti US ja UK -englannin sanastot. Mikäli haluat muita kieliä, helpoin vaihtoehto on yksinkertaisesti asentaa jokin TortoiseGit-kielimoduli. Se asentaa tarpeelliset sanastotiedostot samoin kuin lokalisoidun käyttöliittymän TortoiseGit-ohjelmalle. Seuraavan uudelleenkäynnistyksen jälkeen myös sanasto on saatavilla."
621
622 #. (para)
623 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:644
624 msgid "Or you can install the dictionaries yourself. If you have OpenOffice or Mozilla installed, you can copy those dictionaries, which are located in the installation folders for those applications. Otherwise, you need to download the required dictionary files from <ulink url=\"http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries\"><citetitle>http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries</citetitle></ulink>"
625 msgstr "Voit myös asentaa sanastot itse. Mikäli OpenOffice tai Mozilla on asennettu, voit kopioida sanastot näiden ohjelmien asennushakemistoista. Sanakirjat ovat myös noudettavissa osoitteesta  <ulink url=\"http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries\"><citetitle>http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries</citetitle></ulink>."
626
627 #. (filename)
628 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:661
629 msgid "en_US.aff"
630 msgstr "en_US.aff"
631
632 #. (filename)
633 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:666
634 msgid "en_US.dic"
635 msgstr "en_US.dic"
636
637 #. (para)
638 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:653
639 msgid "Once you have got the dictionary files, you probably need to rename them so that the filenames only have the locale chars in it. Example: <placeholder-1/> Then just copy them to the <filename>bin</filename> sub-folder of the TortoiseGit installation folder. Normally this will be <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\bin</filename>. If you don't want to litter the <filename>bin</filename> sub-folder, you can instead place your spell checker files in <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\Languages</filename>. If that folder isn't there, you have to create it first. The next time you start TortoiseGit, the spell checker will be available."
640 msgstr "Kun olet saanut sanastotiedostot, joudut luultavasti nimeämään ne uudelleen siten, että tiedostonimissä on vain kielialuetunnus. Esimerkki: <placeholder-1/> Lopuksi vain kopioit tiedostot TortoiseGit-asennushakemiston <filename>bin</filename>-alihakemistoon (normaalisti <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\bin</filename>). Mikäli et halua koskea <filename>bin</filename>-kansioon, voit sijoittaa sanastotiedostosi myös kansioon <filename>C:\\Program Files\\TortoiseGit\\Languages</filename>. Jos kansiota ei ole olemassa, sinun pitää luoda se ensin. Kun seuraavan kerran käynnistät TortoiseGit-ohjelman, oikeinkirjoituksen tarkistus on saatavilla."
641
642 #. (para)
643 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:684
644 msgid "Check the <literal>tsvn:projectlanguage</literal> setting. Refer to <xref linkend=\"tsvn-dug-propertypage\"/> for information about setting project properties."
645 msgstr "Tarkista <literal>tsvn:projectlanguage</literal> -asetus. Katso <xref linkend=\"tsvn-dug-propertypage\"/> saadaksesi lisätietoa projektin ominaisuuksien asettamisesta."
646
647 #. (para)
648 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:691
649 msgid "If no project language is set, or that language is not installed, try the language corresponding to the Windows locale."
650 msgstr "Mikäli projektikieltä ei ole asetettu, tai kyseistä kieltä ei ole asennettu, yritä Windows-asennuskieltä."
651
652 #. (para)
653 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:697
654 msgid "If the exact Windows locale doesn't work, try the <quote>Base</quote> language, eg. <literal>de_CH</literal> (Swiss-German) falls back to <literal>de_DE</literal> (German)."
655 msgstr "Jos Windows-asennuskieli ei toimi, koeta <quote>Base</quote>-kieltä, esim. <literal>de_CH</literal> (Sveitsi-Saksa) palautuu takaisin kieleen <literal>de_DE</literal> (Saksa)."
656
657 #. (para)
658 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:705
659 msgid "If none of the above works, then the default language is English, which is included with the standard installation."
660 msgstr "Mikäli mikään yllä olevista ei toimi, oletuskieleksi asetetaan englanti, joka kuuluu vakioasennukseen."
661
662 #. (para)
663 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:679
664 msgid "If you install multiple dictionaries, TortoiseGit uses these rules to select which one to use. <placeholder-1/>"
665 msgstr "Jos asennnat useita sanastoja, TortoiseGit käyttää seuraavia sääntöjä valitakseen käytettävän sanaston.  <placeholder-1/>"
666
667 #. (title)
668 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:722
669 msgid "Basic Concepts"
670 msgstr "Peruskäsitteitä"
671
672 #. (primary)
673 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:725
674 msgid "Git book"
675 msgstr "Git-kirja"
676
677 #. (para)
678 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:727
679 msgid "This chapter is a slightly modified version of the same chapter in the Git book. An online version of the Git book is available here: <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/\"><citetitle>http://svnbook.red-bean.com/</citetitle></ulink>."
680 msgstr "Tämä luku on hieman muunneltu versio samasta luvusta Git-kirjassa. Elektroninen versio Git-kirjasta on saatavilla osoitteesta <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/\"><citetitle>http://svnbook.red-bean.com/</citetitle></ulink>."
681
682 #. (para)
683 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:735
684 msgid "This chapter is a short, casual introduction to Git. If you're new to version control, this chapter is definitely for you. We begin with a discussion of general version control concepts, work our way into the specific ideas behind Git, and show some simple examples of Git in use."
685 msgstr "Tämä luku sisältää lyhyen Git-ohjelman esittelyn. Jos et ole aiemmin käyttänyt versionhallintaa, tämä luku on sinua varten. Aloitamme puhumalla versionhallinnan käsitteistä yleisesti, jatkamme siitä Gitin keskeisiin ideoihin ja esitämme muutamia yksinkertaisia käyttöesimerkkejä."
686
687 #. (para)
688 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:743
689 msgid "Even though the examples in this chapter show people sharing collections of program source code, keep in mind that Git can manage any sort of file collection - it's not limited to helping computer programmers."
690 msgstr "Vaikka tämän luvun esimerkit kuvaavat ihmisiä, jotka työskentelevät ohjelmakoodin parissa, kannattaa muistaa, että Git osaa käsitellä mielivaltaisia tiedostojoukkoja - se ei ole rajoittunut pelkästään auttamaan ohjelmoijia."
691
692 #. (title)
693 #. (title)
694 #. (title)
695 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:751
696 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1256
697 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2944
698 msgid "The Repository"
699 msgstr "Arkisto"
700
701 #. (primary)
702 #. (primary)
703 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:753
704 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3717
705 msgid "repository"
706 msgstr "arkisto"
707
708 #. (para)
709 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:755
710 msgid "Git is a centralized system for sharing information. At its core is a <firstterm>repository</firstterm>, which is a central store of data. The repository stores information in the form of a <firstterm>filesystem tree</firstterm> - a typical hierarchy of files and directories. Any number of <firstterm>clients</firstterm> connect to the repository, and then read or write to these files. By writing data, a client makes the information available to others; by reading data, the client receives information from others."
711 msgstr "Git on keskitetty järjestelmä tiedon jakamiseen. Sen ytimessä on <firstterm>arkisto</firstterm>, jonne tiedot talletetaan. Arkisto muodostaa <firstterm>tiedostopuun</firstterm>, joka on tyypillisesti hierarkkinen kokoelma tiedostoja ja kansioita. Arkistoon voi kytkeytyä mielivaltainen määrä <firstterm>asiakkaita</firstterm>, jotka lukevat ja kirjoittavat näihin tiedostoja. Kirjoittamalla tietoa asiakas asettaa sen muiden saataville; lukemalla asiakas saa tietoa muilta."
712
713 #. (title)
714 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:767
715 msgid "A Typical Client/Server System"
716 msgstr "Tyypillinen asiakas/palvelin -järjestelmä"
717
718 #. (para)
719 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:770
720 msgid "So why is this interesting? So far, this sounds like the definition of a typical file server. And indeed, the repository <emphasis>is</emphasis> a kind of file server, but it's not your usual breed. What makes the Git repository special is that <emphasis>it remembers every change</emphasis> ever written to it: every change to every file, and even changes to the directory tree itself, such as the addition, deletion, and rearrangement of files and directories."
721 msgstr "Miksi tämä on kiinnostavaa? Tähän saakka kuvaus kuulostaa tyypilliseltä tiedostopalvelimen määritelmältä. Arkisto <emphasis>on</emphasis> tosiaan eräänlainen tiedostopalvelin, mutta ei tavallinen sellainen. Git-arkisto on erityinen siinä, että <emphasis>se muistaa jokaisen muutoksen</emphasis> joka on koskaan kirjoitettu siihen: jokaisen muutoksen jokaiseen tiedostoon, ja jopa muutokset itse kansiorakenteeseen - esimerkiksi kansioiden lisäykset, poistot ja uudelleenjärjestelyt."
722
723 #. (para)
724 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:780
725 msgid "When a client reads data from the repository, it normally sees only the latest version of the filesystem tree. But the client also has the ability to view <emphasis>previous</emphasis> states of the filesystem. For example, a client can ask historical questions like, <quote>what did this directory contain last Wednesday?</quote>, or <quote>who was the last person to change this file, and what changes did they make?</quote> These are the sorts of questions that are at the heart of any <firstterm>version control system</firstterm>: systems that are designed to record and track changes to data over time."
726 msgstr "Kun asiakasohjelma hakee tietoa arkistosta, se näkee yleensä vain tiedostojärjestelmän viimeisimmän version. On kuitenkin mahdollista tutkia myös tiedostojärjestelmän <emphasis>edellisiä</emphasis> tiloja. Ohjelma voi tehdä esimerkiksi menneisyyteen liittyviä kysymyksiä, kuten <quote>mitä tämä kansio sisälsi viime keskiviikkona?</quote>, tai <quote>kuka muutti tätä tietostoa viimeksi, ja mitä muutoksia tehtiin?</quote> Tällaiset kysymykset ovat keskeisiä mille tahansa <firstterm>versionhallintajärjestelmälle</firstterm>: järjestelmälle, joka on suunniteltu tallettamaan ja palauttamaan tietoon ajan kuluessa tapahtuneet muutokset."
727
728 #. (title)
729 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:795
730 msgid "Versioning Models"
731 msgstr "Lähestymistapoja versionhallintaan"
732
733 #. (para)
734 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:796
735 msgid "All version control systems have to solve the same fundamental problem: how will the system allow users to share information, but prevent them from accidentally stepping on each other's feet? It's all too easy for users to accidentally overwrite each other's changes in the repository."
736 msgstr "Kaikilla versionhallintajärjestelmillä on sama perusongelma: kuinka sallia käyttäjien jakaa tietoa, mutta estää heitä astumasta vahingossa toistensa varpaille? Käyttäjien on aivan liian helppoa vahingossa ylikirjoittaa toistensa tekemät muutokset arkistossa."
737
738 #. (title)
739 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:805
740 msgid "The Problem of File-Sharing"
741 msgstr "Jaettujen tiedostojen ongelma"
742
743 #. (para)
744 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:806
745 msgid "Consider this scenario: suppose we have two co-workers, Harry and Sally. They each decide to edit the same repository file at the same time. If Harry saves his changes to the repository first, then it's possible that (a few moments later) Sally could accidentally overwrite them with her own new version of the file. While Harry's version of the file won't be lost forever (because the system remembers every change), any changes Harry made <emphasis>won't</emphasis> be present in Sally's newer version of the file, because she never saw Harry's changes to begin with. Harry's work is still effectively lost - or at least missing from the latest version of the file - and probably by accident. This is definitely a situation we want to avoid!"
746 msgstr "Oletetaan, että meillä on kaksi työntekijää, Harry ja Sally. He päättävät muokata samaa arkiston tiedostoa samaan aikaan. Mikäli Harry tallettaa muutoksensa arkistoon ensin, on mahdollista, että Sally voi (hetkeä myöhemmin) vahingossa ylikirjoittaa ne omalla, uudella versiollaan tiedostosta. Vaikka Harryn versio tiedostosta ei häviä ikuisiksi ajoiksi (koska tiedostojärjestelmä muistaa kaikki muutokset) , Harryn tekemät muutokset <emphasis>eivät</emphasis> ole mukana Sallyn uudemmassa versiossa tiedostosta, koska hän ei koskaan edes nähnyt Harryn muutoksia. Harryn työ on tosiasiallisesti kadonnut (tai ainakin puuttuu tiedoston viimeisestä versiosta) ja luultavasti vahingossa. Juuri tätä tilannetta halutaan välttää!"
747
748 #. (title)
749 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:822
750 msgid "The Problem to Avoid"
751 msgstr "Vältettävä ongelma"
752
753 #. (title)
754 #. (title)
755 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:827
756 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:843
757 msgid "The Lock-Modify-Unlock Solution"
758 msgstr "Lukitse/muuta/vapauta -ratkaisu"
759
760 #. (para)
761 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:828
762 msgid "Many version control systems use a <firstterm>lock-modify-unlock</firstterm> model to address this problem, which is a very simple solution. In such a system, the repository allows only one person to change a file at a time. First Harry must <emphasis>lock</emphasis> the file before he can begin making changes to it. Locking a file is a lot like borrowing a book from the library; if Harry has locked a file, then Sally cannot make any changes to it. If she tries to lock the file, the repository will deny the request. All she can do is read the file, and wait for Harry to finish his changes and release his lock. After Harry unlocks the file, his turn is over, and now Sally can take her turn by locking and editing."
763 msgstr "Monet versionhallintajärjestelmät ratkaisevat tämän ongelman <firstterm>lukitse/muuta/vapauta</firstterm> -mallin avulla. Tällainen ratkaisu on hyvin yksinkertainen; arkisto sallii vain yhden ihmisen muuttaa tiedostoa kerrallaan. Ensiksi Harryn pitää <emphasis>lukita</emphasis> tiedosto, ennen kuin muutoksia voidaan alkaa tehdä. Tiedoston lukitseminen muistuttaa paljolti kirjan lainaamista kirjastosta; jos Harry on lukinnut tiedoston, niin Sally ei voi tehdä siihen muutoksia. Mikäli Sally koettaa lukita tiedoston, arkisto evää pyynnön. Sally voi ainoastaan lukea tiedostoa ja odottaa, että Harry saa muutostyönsä loppuun ja vapauttaa lukon. Lukon vapauttamisen jälkeen Sally voi vuorostaan lukita ja muokata tiedostoa."
764
765 #. (para)
766 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:846
767 msgid "The problem with the lock-modify-unlock model is that it's a bit restrictive, and often becomes a roadblock for users:"
768 msgstr "Lukitse-muokkaa-vapauta -mallin ongelma on, että se on hieman rajoittava ja muodostuu usein käyttäjille pullonkaulaksi:"
769
770 #. (para)
771 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:853
772 msgid "<emphasis>Locking may cause administrative problems.</emphasis> Sometimes Harry will lock a file and then forget about it. Meanwhile, because Sally is still waiting to edit the file, her hands are tied. And then Harry goes on vacation. Now Sally has to get an administrator to release Harry's lock. The situation ends up causing a lot of unnecessary delay and wasted time."
773 msgstr "<emphasis>Lukitus voi aiheuttaa hallinnollisia ongelmia.</emphasis> Joskus Harry lukitsee tiedoston ja sitten unohtaa sen.  Tällä välin, koska Sally yhä odottaa tiedostoa, hän ei voi tehdä muuta. Ja sitten Harry lähtee lomalle. Nyt Sallyn täytyy löytää ylläpitäjä vapauttamaan Harryn lukko. Tilanne päättyy aiheuttaen paljon tarpeetonta viivettä ja hukattua aikaa."
774
775 #. (para)
776 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:864
777 msgid "<emphasis>Locking may cause unnecessary serialization.</emphasis> What if Harry is editing the beginning of a text file, and Sally simply wants to edit the end of the same file? These changes don't overlap at all. They could easily edit the file simultaneously, and no great harm would come, assuming the changes were properly merged together. There's no need for them to take turns in this situation."
778 msgstr "<emphasis>Lukitus voi aiheuttaa tarpeetonta sarjallistumista.</emphasis> Mitä tapahtuu, jos Harry on muokkaamassa tekstitiedoston alkuosaa, ja Sally haluaa muokata saman tiedoston loppua? Nämä muutokset eivät ole päällekkäisiä. He voisivat helposti muokata tiedostoa yhtä aikaa, eikä ongelmia syntyisi, olettaen että muutokset yhdistetään oikein.  Tässä tilanteessa ei ole tarpeen vuorotella."
779
780 #. (para)
781 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:876
782 msgid "<emphasis>Locking may create a false sense of security.</emphasis> Pretend that Harry locks and edits file A, while Sally simultaneously locks and edits file B. But suppose that A and B depend on one another, and the changes made to each are semantically incompatible. Suddenly A and B don't work together anymore. The locking system was powerless to prevent the problem - yet it somehow provided a sense of false security. It's easy for Harry and Sally to imagine that by locking files, each is beginning a safe, insulated task, and thus inhibits them from discussing their incompatible changes early on."
783 msgstr "<emphasis>Lukitus voi luoda valheellisen turvallisuuden tunteen.</emphasis> Oletetaan, että Harry lukitsee ja muokkaa tiedostoa A, kun Sally samaan aikaan lukitsee ja muokkaa tiedostoa B.  Oletetaan vielä, että A ja B riippuvat toisistaan, ja että tehdyt muutokset ovat semanttisesti ristiriitaisia. Yhtäkkiä A ja B eivät enää toimikaan yhdessä. Lukitusjärjestelmä oli voimaton estämään ongelman - ja silti se jollain tapaa antoi valheellisen turvallisuuden tunteen. Harryn ja Sally on helppoa kuvitella, että lukitsemalla tiedostot kumpikin aloittaa varman, eristetyn toimenpiteen; siten lukitus estää heitä keskustelemasta aikaisessa vaiheessa epäyhteensopivista muutoksistaan."
784
785 #. (title)
786 #. (title)
787 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:894
788 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:922
789 msgid "The Copy-Modify-Merge Solution"
790 msgstr "Kopioi-muokkaa-yhdistä -ratkaisu"
791
792 #. (para)
793 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:895
794 msgid "Git, CVS, and other version control systems use a <firstterm>copy-modify-merge</firstterm> model as an alternative to locking. In this model, each user's client reads the repository and creates a personal <firstterm>working copy</firstterm> of the file or project. Users then work in parallel, modifying their private copies. Finally, the private copies are merged together into a new, final version. The version control system often assists with the merging, but ultimately a human being is responsible for making it happen correctly."
795 msgstr "Git, CVS ja monet muut versionhallintajärjestelmät käyttävät <firstterm>kopioi-muokkaa-yhdistä</firstterm> -mallia vaihtoehtona lukitukselle. Tässä mallissa kunkin käyttäjän asiakasohjelma lukee arkistoa ja muodostaa henkilökohtaisen <firstterm>työkopion</firstterm> projektista. Käyttäjät työskentelevät sitten yhtä aikaa, kukin muokaten omia kopioitaan.  Lopulta omat kopiot yhdistetään uudeksi, lopulliseksi versioksi. Versionhallintajärjestelmä auttaa usein yhdistämisessä, mutta loppujen lopuksi käyttäjä (ihminen) on vastuussa siitä, että yhdistäminen tapahtuu oikein."
796
797 #. (para)
798 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:907
799 msgid "Here's an example. Say that Harry and Sally each create working copies of the same project, copied from the repository. They work concurrently, and make changes to the same file <filename>A</filename> within their copies. Sally saves her changes to the repository first. When Harry attempts to save his changes later, the repository informs him that his file A is <firstterm>out-of-date</firstterm>. In other words, that file A in the repository has somehow changed since he last copied it. So Harry asks his client to <firstterm>merge</firstterm> any new changes from the repository into his working copy of file A. Chances are that Sally's changes don't overlap with his own; so once he has both sets of changes integrated, he saves his working copy back to the repository."
800 msgstr "Esimerkki. Oletetaan, että Harry ja Sally luovat kumpikin työkopion samasta projektista kopioimalla sen arkistosta. He työskentelevät yhtä aikaa, ja tekevät muutoksia samaan tiedostoon <filename>A</filename> työkopioissaan. Sally tallettaa muutoksensa arkistoon ensin. Kun Harry yrittää tallettaa muutoksensa myöhemmin, arkisto kertoo hänelle, että hänen tiedostonsa A on <firstterm>vanhentunut</firstterm>. Toisin sanoen tiedosto A on jotenkin muuttunut arkistossa sen jälkeen, kun hän viimeksi kopioi sen. Joten Harry pyytää asiakasohjelmaansa <firstterm>yhdistämään</firstterm> uudet muutokset arkistosta oman työkopionsa tiedostoon A. Sallyn tekemät muutokset eivät mene päällekkäin hänen omien muutostensa kanssa, joten saatuaan muutokset yhdistettyä hän voi tallettaa työkopionsa takaisin arkistoon."
801
802 #. (title)
803 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:926
804 msgid "...Copy-Modify-Merge Continued"
805 msgstr "...Kopioi-muokkaa-yhdistä jatkuu"
806
807 #. (primary)
808 #. (primary)
809 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:930
810 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:4915
811 msgid "conflict"
812 msgstr "ristiriita"
813
814 #. (para)
815 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:932
816 msgid "But what if Sally's changes <emphasis>do</emphasis> overlap with Harry's changes? What then? This situation is called a <firstterm>conflict</firstterm>, and it's usually not much of a problem. When Harry asks his client to merge the latest repository changes into his working copy, his copy of file A is somehow flagged as being in a state of conflict: he'll be able to see both sets of conflicting changes, and manually choose between them. Note that software can't automatically resolve conflicts; only humans are capable of understanding and making the necessary intelligent choices. Once Harry has manually resolved the overlapping changes (perhaps by discussing the conflict with Sally!), he can safely save the merged file back to the repository."
817 msgstr "Mutta entäpä jos Sallyn muutokset <emphasis>ovatkin</emphasis> päällekkäisiä Harryn muutosten kanssa? Mitä sitten? Tällaista tilannetta kutsutaan <firstterm>ristiriidaksi</firstterm>, eikä se yleensä ole kovin suuri ongelmaa. Kun Harry komentaa asiakasohjelmaansa yhdistämään viimeisimmät muutokset arkistosta työkopioonsa, hänen kopionsa tiedostosta A merkitään ristiriitaiseksi: hän voi tarkastella molempia ristiriitaisten muutosten joukkoja, ja käsin valita niiden välillä. Huomaa, että ohjelma ei voi automaattisesti ratkoa ristiriitoja; vain käyttäjä (ihminen) kykenee ymmärtämään ne ja tekemään tarpeelliset älykkäät valinnat. Kun Harry on käsin ratkonut päällekkäiset muutokset (ehkäpä keskustelemalla ristiriidoista Sallyn kanssa!), hän voi turvallisesti tallettaa yhdistetyn tiedoston takaisin arkistoon."
818
819 #. (para)
820 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:947
821 msgid "The copy-modify-merge model may sound a bit chaotic, but in practice, it runs extremely smoothly. Users can work in parallel, never waiting for one another. When they work on the same files, it turns out that most of their concurrent changes don't overlap at all; conflicts are infrequent. And the amount of time it takes to resolve conflicts is far less than the time lost by a locking system."
822 msgstr "Kopioi-muokkaa-yhdistä -malli voi kuulostaa hieman kaoottiselta, mutta käytännössä se toimii äärimmäisen joustavasti. Käyttäjät voivat työskennellä yhtä aikaa, tarvitsematta koskaan odottaa toisia. Silloinkin, kun työ kohdistuu samoihin tiedostoihin, useimmat yhtäaikaiset muutokset eivät ole päällekkäisiä, ja siten ristiriidat ovat harvinaisia. Ristiriitojen ratkomiseen tarvittava aika on paljon pienempi kuin lukitusjärjestelmän käytössä hukattu aika."
823
824 #. (para)
825 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:956
826 msgid "In the end, it all comes down to one critical factor: user communication. When users communicate poorly, both syntactic and semantic conflicts increase. No system can force users to communicate perfectly, and no system can detect semantic conflicts. So there's no point in being lulled into a false promise that a locking system will somehow prevent conflicts; in practice, locking seems to inhibit productivity more than anything else."
827 msgstr "Loppujen lopuksi kaikki tiivistyy yhteen kriittiseen tekijään: käyttäjien kommunikointiin. Kun käyttäjät kommunikoivat huonosti, sekä syntaktisten että semanttisten ristiriitojen määrä kasvaa. Mikään järjestelmä ei voi pakottaa käyttäjiä kommunikoimaan täydellisesti, eikä mikään järjestelmä pysty havaitsemaan semanttisia ristiriitoja. Niinpä ei kannata tuudittautua harhaluuloon, että lukituksiin perustuva järjestelmä voisi jotenkin estää ristiriidat; käytännössä lukitus vaikuttaa enemmänkin tuottavuutta rajoittavasti."
828
829 #. (para)
830 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:966
831 msgid "There is one common situation where the lock-modify-unlock model comes out better, and that is where you have unmergeable files. For example if your repository contains some graphic images, and two people change the image at the same time, there is no way for those changes to be merged together. Either Harry or Sally will lose their changes."
832 msgstr "On eräs tavallinen tilanne, jossa lukitse-muokkaa-vapauta -malli toimii paremmin: tiedostot, joita ei voi yhdistää. Jos arkistossasi on esimerkiksi kuvia, joita kaksi ihmistä muuttaa yhtä aikaa, niin tehtyjä muutoksia ei voi mitenkään yhdistää.  Joko Harry tai Sally menettävät muutoksensa."
833
834 #. (title)
835 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:976
836 msgid "What does Git Do?"
837 msgstr "Mitä Git tekee?"
838
839 #. (para)
840 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:977
841 msgid "Git uses the copy-modify-merge solution by default, and in many cases this is all you will ever need. However, as of Version 1.2, Git also supports file locking, so if you have unmergeable files, or if you are simply forced into a locking policy by management, Git will still provide the features you need."
842 msgstr "Git käyttää oletusarvoisesti kopioi-muokkaa-yhdistä -mallia, ja useissa tapauksissa et koskaan tarvitse mitään muuta. Versiosta 1.2 alkaen Git tukee kuitenkin myös tiedostojen lukitusta, joten jos projektissasi on tiedostoja, joita ei voi yhdistää (tai projektikäytäntö edellyttää lukitusmallin käyttöä), Git tarjoaa silti tarvittavat ominaisuudet."
843
844 #. (title)
845 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:989
846 msgid "Git in Action"
847 msgstr "Git toiminnassa"
848
849 #. (title)
850 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:991
851 msgid "Working Copies"
852 msgstr "Työkopiot"
853
854 #. (primary)
855 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:993
856 msgid "working copy"
857 msgstr "työkopio"
858
859 #. (para)
860 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:995
861 msgid "You've already read about working copies; now we'll demonstrate how the Git client creates and uses them."
862 msgstr "Olet jo lukenut työkopioista; nyt näytämme, kuinka Git-asiakasohjelma luo ja käyttää niitä."
863
864 #. (para)
865 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1000
866 msgid "A Git working copy is an ordinary directory tree on your local system, containing a collection of files. You can edit these files however you wish, and if they're source code files, you can compile your program from them in the usual way. Your working copy is your own private work area: Git will never incorporate other people's changes, nor make your own changes available to others, until you explicitly tell it to do so."
867 msgstr "Git-työkopio on tietokoneellasi sijaitseva tavallinen kansiopuu, joka sisältää kokoelman tiedostoja.  Voit muokata näitä tiedostoja mielesi mukaan, ja mikäli ne ovat lähdekooditiedostoja, voit kääntää ne ohjelmaksi tavanomaiseen tapaan.  Työkopiosi on yksityistä työaluettasi: Git ei koskaan lisää siihen muiden tekemiä muutoksia, eikä myöskään siirrä omia muutoksiasi muitten saataville ennen kuin erikseen komennat sitä tekemään niin. "
868
869 #. (para)
870 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1010
871 msgid "After you've made some changes to the files in your working copy and verified that they work properly, Git provides you with commands to <emphasis>publish</emphasis> your changes to the other people working with you on your project (by writing to the repository). If other people publish their own changes, Git provides you with commands to merge those changes into your working directory (by reading from the repository)."
872 msgstr "Tehtyäsi muutoksia työkopiossasi oleviin tiedostoihin ja varmistuttuasi, että ne toimivat moitteetta, voit Gitin komennoilla <emphasis>julkaista</emphasis> muutoksesi muille projektissasi työskenteleville ihmisille (kirjoittamalla arkistoon). Jos muut ihmiset julkaisevat omia muutoksiaan, voit yhdistää ne työkopioosi Gitin komennoilla (lukemalla arkistosta)."
873
874 #. (para)
875 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1020
876 msgid "A working copy also contains some extra files, created and maintained by Git, to help it carry out these commands. In particular, each directory in your working copy contains a subdirectory named <filename>.svn</filename>, also known as the working copy <firstterm>administrative directory</firstterm>. The files in each administrative directory help Git recognize which files contain unpublished changes, and which files are out-of-date with respect to others' work."
877 msgstr "Työkopio sisältää myös muutamia ylimääräisiä tiedostoja, jotka Git luo ja pitää yllä voidakseen suorittaa komentojaan. Erityisesti, jokainen työkopiosi hakemisto sisältää alihakemiston nimeltä <filename>.svn</filename>, jota nimitetään myös työkopion <firstterm>hallintohakemistoksi</firstterm>. Kunkin hallintohakemiston tiedostot auttavat Gitia havaitsemaan, mitkä tiedostot sisältävät julkaisemattomia muutoksia, ja mitkä tiedostot ovat vanhentuneita suhteessa muiden tekemiin muutoksiin."
878
879 #. (para)
880 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1031
881 msgid "A typical Git repository often holds the files (or source code) for several projects; usually, each project is a subdirectory in the repository's filesystem tree. In this arrangement, a user's working copy will usually correspond to a particular subtree of the repository."
882 msgstr "Tyypillinen Git-arkisto sisältää usein useiden projektien tiedostot (tai lähdekoodin); tavallisesti kukin projekti on alihakemisto arkiston tiedostopuussa.  Tällaisessa järjestelyssä käyttäjän työkopio vastaa yleensä yhtä arkiston alipuuta."
883
884 #. (para)
885 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1038
886 msgid "For example, suppose you have a repository that contains two software projects."
887 msgstr "Oletetaan esimerkiksi, että arkistosi sisältää kaksi ohjelmistoprojektia."
888
889 #. (title)
890 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1043
891 msgid "The Repository's Filesystem"
892 msgstr "Arkiston tiedostojärjestelmä"
893
894 #. (para)
895 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1046
896 msgid "In other words, the repository's root directory has two subdirectories: <filename>paint</filename> and <filename>calc</filename>."
897 msgstr "Toisin sanoen arkiston juurihakemistossa on kaksi alihakemistoa: <filename>paint</filename> ja <filename>calc</filename>."
898
899 #. (para)
900 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1051
901 msgid "To get a working copy, you must <firstterm>check out</firstterm> some subtree of the repository. (The term <emphasis>check out</emphasis> may sound like it has something to do with locking or reserving resources, but it doesn't; it simply creates a private copy of the project for you)."
902 msgstr "Saadaksesi työkopion, sinun täytyy  <firstterm>hakea työkopio</firstterm> jostain arkiston alipuusta. (Ilmaus <emphasis>hakea työkopio</emphasis> saattaa kuulostaa ikään kuin sillä olisi jotain tekemistä lukituksen tai resurssien varaamisen kanssa, mutta näin ei ole; se vain luo sinulle oman kopion projektista)."
903
904 #. (para)
905 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1058
906 msgid "Suppose you make changes to <filename>button.c</filename>. Since the <filename>.svn</filename> directory remembers the file's modification date and original contents, Git can tell that you've changed the file. However, Git does not make your changes public until you explicitly tell it to. The act of publishing your changes is more commonly known as <firstterm>committing</firstterm> (or <firstterm>checking in</firstterm>) changes to the repository."
907 msgstr "Oletetaan, että teet muutoksia tiedostoon <filename>button.c</filename>. Koska <filename>.svn</filename> -hakemisto muistaa tiedoston muutospäivämäärän ja alkuperäisen sisällön, Git tietää, että olet muuttanut tiedostoa. Git ei kuitenkaan julkaise muutoksiasi ennen kuin erikseen komennat sitä. Muutosten julkaisutoimentpidettä kutsutaan yleisemmin <firstterm>arkistoon toimittamiseksi</firstterm> (engl. commit)."
908
909 #. (para)
910 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1068
911 msgid "To publish your changes to others, you can use Git's <command>commit</command> command."
912 msgstr "Julkaistaksesi muutoksesi muille, voit käyttää Git-komentoa <command>toimita arkistoon</command>."
913
914 #. (para)
915 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1072
916 msgid "Now your changes to <filename>button.c</filename> have been committed to the repository; if another user checks out a working copy of <filename>/calc</filename>, they will see your changes in the latest version of the file."
917 msgstr "Nyt muutoksesi tiedostoon  <filename>button.c</filename> on toimitettu arkistoon; jos joku toinen käyttäjä hakee työkopion projektista <filename>/calc</filename>, hän näkee muutoksesi tiedoston viiimeisimmässä versiossa."
918
919 #. (para)
920 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1078
921 msgid "Suppose you have a collaborator, Sally, who checked out a working copy of <filename>/calc</filename> at the same time you did. When you commit your change to <filename>button.c</filename>, Sally's working copy is left unchanged; Git only modifies working copies at the user's request."
922 msgstr "Oletetaan, että sinulla on työtoveri Sally, joka nouti työkopion projektista <filename>/calc</filename> samaan aikaan sinun kanssasi. Kun toimitat muutoksesi tiedostoon <filename>button.c</filename>, Sallyn työkopio säilyy muuttumattomana; Git muokkaa työkopioita vain käyttäjän niin pyytäessä."
923
924 #. (para)
925 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1086
926 msgid "To bring her project up to date, Sally can ask Git to <firstterm>update</firstterm> her working copy, by using the Git <command>update</command> command. This will incorporate your changes into her working copy, as well as any others that have been committed since she checked it out."
927 msgstr "Saattaakseen projektinsa ajan tasalle, Sally voi pyytää Gitia <firstterm>päivittämään</firstterm> työkopionsa käyttäen komentoa <command>päivitä</command>.  Tämä liittää muutoksesi Sallyn työkopioon, samoin kuin kaikki muutkin arkistoon edellisen työkopion noudon jälkeen tapahtuneet muutokset."
928
929 #. (para)
930 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1094
931 msgid "Note that Sally didn't need to specify which files to update; Git uses the information in the <filename>.svn</filename> directory, and further information in the repository, to decide which files need to be brought up to date."
932 msgstr "Huomaa, ettei Sallyn ei tarvinnut kertoa, mitä tiedostoja päivitetään; Git käyttää arkiston lisäksi <filename>.svn</filename> -hakemistojen tietoja päättääksen, mitkä tiedostot pitää saattaa ajan tasalle."
933
934 #. (title)
935 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1103
936 msgid "Repository URLs"
937 msgstr "Arkistopaikantimet"
938
939 #. (para)
940 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1104
941 msgid "Git repositories can be accessed through many different methods - on local disk, or through various network protocols. A repository location, however, is always a URL. The URL schema indicates the access method:"
942 msgstr "Git-arkistoihin voi päästä käsiksi useilla eri tavoilla - suoraan paikalliselta levyltä tai erilaisten yhteyskäytäntöjen kautta.  Arkiston paikka ilmaistaan kuitenkin aina paikantimella (Uniform Resource Locator, URL). Paikantimesta käy ilmi, miten arkistoon kytkeydytään: "
943
944 #. (title)
945 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1112
946 msgid "Repository Access URLs"
947 msgstr "Paikantimet arkistoon kytkeytymiseksi"
948
949 #. (entry)
950 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1118
951 msgid "Schema"
952 msgstr "Skeema"
953
954 #. (entry)
955 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1119
956 msgid "Access Method"
957 msgstr "Kytkeytymistapa"
958
959 #. (literal)
960 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1125
961 msgid "file://"
962 msgstr "file://"
963
964 #. (entry)
965 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1127
966 msgid "Direct repository access on local or network drive."
967 msgstr "Suora kytkeytyminen arkistoon paikallisella tai verkkolevyllä."
968
969 #. (literal)
970 #. (literal)
971 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1133
972 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1144
973 msgid "http://"
974 msgstr "http://"
975
976 #. (entry)
977 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1135
978 msgid "Access via WebDAV protocol to Git-aware Apache server."
979 msgstr "Kytkeytyminen WebDAV-käytännöllä Git-tietoiseen Apache-palvelimeen."
980
981 #. (literal)
982 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1141
983 msgid "https://"
984 msgstr "https://"
985
986 #. (entry)
987 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1143
988 msgid "Same as <placeholder-1/>, but with SSL encryption."
989 msgstr "Kuten <placeholder-1/>, mutta salattuna SSL-tekniikalla."
990
991 #. (literal)
992 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1149
993 msgid "svn://"
994 msgstr "svn://"
995
996 #. (literal)
997 #. (literal)
998 #. (primary)
999 #. (primary)
1000 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1153
1001 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1162
1002 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2483
1003 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2622
1004 msgid "svnserve"
1005 msgstr "svnserve"
1006
1007 #. (entry)
1008 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1151
1009 msgid "Unauthenticated TCP/IP access via custom protocol to a <placeholder-1/> server."
1010 msgstr "TCP/IP -pohjainen kytkeytyminen <placeholder-1/>-palvelimeen ilman tunnistusta, oman yhteyskäytännön avulla."
1011
1012 #. (literal)
1013 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1158
1014 msgid "svn+ssh://"
1015 msgstr "svn+ssh://"
1016
1017 #. (entry)
1018 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1160
1019 msgid "authenticated, encrypted TCP/IP access via custom protocol to a <placeholder-1/> server."
1020 msgstr "Salattu TCP/IP-pohjainen kytkeytyminen <placeholder-1/>-palvelimeen tunnistuksen kera, oman yhteyskäytännön avulla."
1021
1022 #. (para)
1023 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1168
1024 msgid "For the most part, Git's URLs use the standard syntax, allowing for server names and port numbers to be specified as part of the URL. The <literal>file://</literal> access method is normally used for local access, although it can be used with UNC paths to a networked host. The URL therefore takes the form <systemitem class=\"url\">file://hostname/path/to/repos</systemitem>. For the local machine, the <literal>hostname</literal> portion of the URL is required to be either absent or <literal>localhost</literal>. For this reason, local paths normally appear with three slashes, <systemitem class=\"url\">file:///path/to/repos</systemitem>."
1025 msgstr "Git-paikantimet käyttävät enimmäkseen normaalia syntaksia, joka sallii palvelimen nimen ja porttinumeron liittämisen osaksi paikanninta. Kytkeytymistapaa <literal>file://</literal> käytetään yleensä paikallisesti, vaikka sitä voidaan käyttää myös verkkopalvelimen UNC-polkujen kanssa. Paikannin on siten muotoa <literal>file://konenimi/polku/arkistoon</literal>. Paikallisessa tietokoneessa paikantimen konenimiosan pitää joko puuttua tai olla <literal>localhost</literal>. Tästä syystä paikalliset polut sisältävät yleensä kolme kauttaviivaa, <literal>file:///polku/arkistoon</literal>."
1026
1027 #. (para)
1028 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1181
1029 msgid "Also, users of the <literal>file://</literal> scheme on Windows platforms will need to use an unofficially <quote>standard</quote> syntax for accessing repositories that are on the same machine, but on a different drive than the client's current working drive. Either of the two following URL path syntaxes will work where <literal>X</literal> is the drive on which the repository resides:"
1030 msgstr "Lisäksi <literal>file://</literal> -kytkeytymistavan käyttäjien pitää Windows-alustalla käyttää epävirallista <quote>standardia</quote> kytkeytyäkseen arkistoihin, jotka sijaitsevat samassa koneessa, mutta eri asemassa kuin nykyinen asema. Kumpikin seuraavista paikanninsyntakseista toimii (<literal>X</literal> on asema, jossa arkisto sijaitsee):"
1031
1032 #. (screen)
1033 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1191
1034 #, no-wrap
1035 msgid ""
1036 "\n"
1037 "file:///X:/path/to/repos\n"
1038 "...\n"
1039 "file:///X|/path/to/repos\n"
1040 "...\n"
1041 msgstr ""
1042 "\n"
1043 "file:///X:/polku/arkistoon\n"
1044 "...\n"
1045 "file:///X|/polku/arkistoon\n"
1046 "...\n"
1047
1048 #. (para)
1049 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1197
1050 msgid "Note that a URL uses ordinary slashes even though the native (non-URL) form of a path on Windows uses backslashes."
1051 msgstr "Huomaa, että paikannin käyttää tavallisia kauttaviivoja, vaikka Windows-polut käyttävät natiivisti kenoviivoja."
1052
1053 #. (para)
1054 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1201
1055 msgid "You can safely access a FSFS repository via a network share, but you <emphasis>cannot</emphasis> access a BDB repository in this way."
1056 msgstr "Voit turvallisesti kytkeytyä FSFS-tekniikalla toteutettuun arkistoon verkkojaon kautta, mutta <emphasis>et</emphasis> voi kytkeytyä  BDB-tekniikalla toteutettuun arkistoon tällä tavalla."
1057
1058 #. (para)
1059 #. (para)
1060 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1207
1061 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2609
1062 msgid "Do not create or access a Berkeley DB repository on a network share. It <emphasis>cannot</emphasis> exist on a remote filesystem. Not even if you have the network drive mapped to a drive letter. If you attempt to use Berkeley DB on a network share, the results are unpredictable - you may see mysterious errors right away, or it may be months before you discover that your repository database is subtly corrupted."
1063 msgstr "Älä luo tai kytkeydy Berkeley DB -tekniikalla toteutettuun arkistoon verkkojaon kautta. Se <emphasis>ei voi</emphasis> sijaita etätiedostojärjestelmässä. Ei edes silloin, kun olet kytkenyt verkkojaon asemakirjaimeen. Jos yrität käyttää Berkeley DB-tekniikalla toteutettua arkistoa verkkojaon kautta, tulokset eivät ole ennustettavissa - saatat saada heti kummallisia virheitä, tai voi mennä kuukausia ennen kuin havaitset, että arkisto on hienovaraisesti mennyt rikki."
1064
1065 #. (title)
1066 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1219
1067 msgid "Revisions"
1068 msgstr "Versiot"
1069
1070 #. (primary)
1071 #. (primary)
1072 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1221
1073 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:9751
1074 msgid "revision"
1075 msgstr "versio"
1076
1077 #. (para)
1078 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1223
1079 msgid "A <command>svn commit</command> operation can publish changes to any number of files and directories as a single atomic transaction. In your working copy, you can change files' contents, create, delete, rename and copy files and directories, and then commit the complete set of changes as a unit."
1080 msgstr "Toiminto <command>svn commit</command> julkaisee yhteen tai useampaan tiedostoon ja hakemistoon tehdyt muutokset yhtenä atomisena (onnistuu joko kokonaan tai arkisto ei muutu) tapahtumana. Voit muuttaa tiedostojen sisältöä, luoda, poistaa, uudelleen nimetä ja kopioida tiedostoja ja hakemistoja työkopiossasi ja lopuksi toimittaa koko muutosjoukon arkistoon yhtenä kokonaisuutena."
1081
1082 #. (para)
1083 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1231
1084 msgid "In the repository, each commit is treated as an atomic transaction: either all the commits changes take place, or none of them take place. Git retains this atomicity in the face of program crashes, system crashes, network problems, and other users' actions."
1085 msgstr "Arkistossa kutakin toimitusta kohdellaan atomisena: joka kaikki toimituksen muutokset tulevat voimaan, tai mikään niistä ei tule voimaan. Git koettaa säilyttää tämän atomisuuden ohjelmien kaatuessa, järjestelmien kaatuessa, verkkoyhteyksien katkeillessa ja muiden käyttäjien toimien keskellä."
1086
1087 #. (para)
1088 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1238
1089 msgid "Each time the repository accepts a commit, this creates a new state of the filesystem tree, called a <firstterm>revision</firstterm>. Each revision is assigned a unique natural number, one greater than the number of the previous revision. The initial revision of a freshly created repository is numbered zero, and consists of nothing but an empty root directory."
1090 msgstr "Joka kerta kun arkisto  hyväksyy toimituksen, tiedostojärjestelmäpuu siirtyy uuten tilaan, jota kutsutaan <firstterm>versioksi</firstterm>.  Kullekin versiolle annetaan yksikäsittteinen luonnollinen luku, yhtä isompi kuin edellinen versio. Uuden arkiston ensiversio on nolla ja se koostuu pelkästään tyhjästä juurihakamistosta."
1091
1092 #. (para)
1093 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1247
1094 msgid "A nice way to visualize the repository is as a series of trees. Imagine an array of revision numbers, starting at 0, stretching from left to right. Each revision number has a filesystem tree hanging below it, and each tree is a <quote>snapshot</quote> of the way the repository looked after each commit."
1095 msgstr "Arkisto on näppärää havainnollistaa joukkona puita. Kuvittele joukkoa versionumeroita, alkaen nollasta ja ulottuen vasemmalta oikealle. Jokaiseen versionumeroon liittyy tiedostojärjestelmäpuu, joka on <quote>otos</quote> arkiston tilasta kunkin toimituksen jälkeen."
1096
1097 #. (title)
1098 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1260
1099 msgid "Global Revision Numbers"
1100 msgstr "Globaalit versionumerot"
1101
1102 #. (para)
1103 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1261
1104 msgid "Unlike those of many other version control systems, Git's revision numbers apply to <emphasis>entire trees</emphasis>, not individual files. Each revision number selects an entire tree, a particular state of the repository after some committed change. Another way to think about it is that revision N represents the state of the repository filesystem after the Nth commit. When a Git user talks about ``revision 5 of <filename>foo.c</filename>'', they really mean ``<filename>foo.c</filename> as it appears in revision 5.'' Notice that in general, revisions N and M of a file do <emphasis>not</emphasis> necessarily differ!"
1105 msgstr "Toisin kuin monissa muissa versionhallintajärjestelmissä, Gitin versionumerot kuvaavat <emphasis>kokonaisia puita</emphasis>, eivät yksittäisiä tiedostoja. Kukin versionumero määrittää kokonaisen puun, tietyn arkiston tilan jonkin toimitetun muutoksen jälkeen. Toinen tapa ajatella asiaa on, että versio N kuvaa arkiston tilan N:nnen toimituksen jälkeen. Kun Git-käyttäjät puhuvat ``tiedoston  <filename>foo.c</filename> versiosta 5'', he tarkoittavat oikeasti ``tiedostoa <filename>foo.c</filename> sellaisena kun se esiintyy versiossa 5.'' Huomaa, että yleisesti ottaen jonkun tiedoston versiot N ja M  <emphasis>eivät</emphasis> välttämättä poikkea toisistaan!"
1106
1107 #. (para)
1108 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1276
1109 msgid "It's important to note that working copies do not always correspond to any single revision in the repository; they may contain files from several different revisions. For example, suppose you check out a working copy from a repository whose most recent revision is 4:"
1110 msgstr "On tärkeää huomata, että työkopiot eivät aina vastaa yhtä tiettyä arkiston versiota; ne voivat sisältää tiedostoja useista eri versioista. Oletetaan esimerkiksi, että haet työkopion arkistosta, jonka viimeisin versio on 4:"
1111
1112 #. (screen)
1113 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1283
1114 #, no-wrap
1115 msgid ""
1116 "\n"
1117 "calc/Makefile:4\n"
1118 "     integer.c:4\n"
1119 "     button.c:4\n"
1120 msgstr ""
1121 "\n"
1122 "calc/Makefile:4\n"
1123 "     integer.c:4\n"
1124 "     button.c:4\n"
1125
1126 #. (para)
1127 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1288
1128 msgid "At the moment, this working directory corresponds exactly to revision 4 in the repository. However, suppose you make a change to <filename>button.c</filename>, and commit that change. Assuming no other commits have taken place, your commit will create revision 5 of the repository, and your working copy will now look like this:"
1129 msgstr "Tällä hetkellä tämä työkopio vastaa täsmälleen versiota 4 arkistossa. Oletetaan kuitenkin, että teet muutoksen tiedostoon <filename>button.c</filename>, ja toimitat tämän muutoksen. Olettaen, että muita muutoksia ei ole tapahtunut, toimituksesi luo arkistosta version 5, ja työkopiosi näyttää nyt seuraavalta:"
1130
1131 #. (screen)
1132 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1296
1133 #, no-wrap
1134 msgid ""
1135 "\n"
1136 "calc/Makefile:4\n"
1137 "     integer.c:4\n"
1138 "     button.c:5\n"
1139 msgstr ""
1140 "\n"
1141 "calc/Makefile:4\n"
1142 "     integer.c:4\n"
1143 "     button.c:5\n"
1144
1145 #. (para)
1146 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1301
1147 msgid "Suppose that, at this point, Sally commits a change to <filename>integer.c</filename>, creating revision 6. If you use <command>svn update</command> to bring your working copy up to date, then it will look like this:"
1148 msgstr "Oletetaan, että tässä kohden Sally toimittaa muutoksen tiedostoon <filename>integer.c</filename>, luoden version 6. Jos käytät komentoa <command>svn update</command> saattaaksesi työkopiosi ajan tasalle, se näyttää seuraavalta:"
1149
1150 #. (screen)
1151 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1307
1152 #, no-wrap
1153 msgid ""
1154 "\n"
1155 "calc/Makefile:6\n"
1156 "     integer.c:6\n"
1157 "     button.c:6\n"
1158 msgstr ""
1159 "\n"
1160 "calc/Makefile:6\n"
1161 "     integer.c:6\n"
1162 "     button.c:6\n"
1163
1164 #. (para)
1165 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1312
1166 msgid "Sally's changes to <filename>integer.c</filename> will appear in your working copy, and your change will still be present in <filename>button.c</filename>. In this example, the text of <filename>Makefile</filename> is identical in revisions 4, 5, and 6, but Git will mark your working copy of <filename>Makefile</filename> with revision 6 to indicate that it is still current. So, after you do a clean update at the top of your working copy, it will generally correspond to exactly one revision in the repository."
1167 msgstr "Sallyn tiedostoon <filename>integer.c</filename> tekemät muutokset ilmestyvät työkopioosi, ja oma muutoksesi on yhä mukana tiedostossa <filename>button.c</filename>. Tässä esimerkissä tiedoston  <filename>Makefile</filename> sisältö on identtinen versioissa  4, 5, ja 6, mutta Git merkitsee työkopiosi tiedoston <filename>Makefile</filename> versiolla 6 ilmaisemaan, että se on yhä ajan tasalla. Tehtyäsi päivityksen työkopiosi juurihakemistolle se vastaa yleisesti ottaen täsmälleen yhtä arkiston versiota."
1168
1169 #. (title)
1170 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1325
1171 msgid "How Working Copies Track the Repository"
1172 msgstr "Kuinka työkopiot seuraavat arkiston tilaa"
1173
1174 #. (para)
1175 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1326
1176 msgid "For each file in a working directory, Git records two essential pieces of information in the <filename>.svn/</filename> administrative area:"
1177 msgstr "Git tallettaa jokaista työkopion tiedostoa varten kaksi oleellista tietoa <filename>.svn/</filename> -hallintoalueelle:"
1178
1179 #. (para)
1180 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1332
1181 msgid "what revision your working file is based on (this is called the file's <firstterm>working revision</firstterm>), and"
1182 msgstr "mihin versioon työkopiosi tiedosto perustuu (tätä kutsutaan tiedoston <firstterm>työversioksi</firstterm>), ja"
1183
1184 #. (para)
1185 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1339
1186 msgid "a timestamp recording when the local copy was last updated by the repository."
1187 msgstr "aikaleiman, joka kertoo, milloin työkopio viimeksi päivitettiin arkiston toimesta."
1188
1189 #. (para)
1190 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1345
1191 msgid "Given this information, by talking to the repository, Git can tell which of the following four states a working file is in:"
1192 msgstr "Näiden tietojen avulla, keskustelemalla arkiston kanssa, Git-asiakas voi päätellä, missä seuraavista tiloista työkopion tiedosto on:"
1193
1194 #. (term)
1195 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1352
1196 msgid "Unchanged, and current"
1197 msgstr "Muuttumaton ja nykyinen"
1198
1199 #. (para)
1200 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1354
1201 msgid "The file is unchanged in the working directory, and no changes to that file have been committed to the repository since its working revision. A <command>commit</command> of the file will do nothing, and an <command>update</command> of the file will do nothing."
1202 msgstr "Työkopion tiedosto on muuttumaton, eikä siihen ei ole arkistossa kohdistunut muutoksia työversion haun jälkeen. Komennot <command>toimita</command>  ja <command>päivitä</command> eivät tee tiedostoille mitään."
1203
1204 #. (term)
1205 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1365
1206 msgid "Locally changed, and current"
1207 msgstr "Paikallisesti muuttunut ja nykyinen"
1208
1209 #. (para)
1210 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1367
1211 msgid "The file has been changed in the working directory, and no changes to that file have been committed to the repository since its base revision. There are local changes that have not been committed to the repository, thus a <command>commit</command> of the file will succeed in publishing your changes, and an <command>update</command> of the file will do nothing."
1212 msgstr "Tiedostoa on muutettu työkopiossa, eikä sitä ole muutettu arkistossa kantaversion jälkeen. On olemassa paikallisia muutoksia, joita ei ole toimitettu arkistoon, joten komento <command>toimita</command> julkaisee muutoksesi, ja komento <command>päivitä</command> ei puolestaan tee tiedostolle mitään."
1213
1214 #. (term)
1215 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1379
1216 msgid "Unchanged, and out-of-date"
1217 msgstr "Muuttumaton ja vanhentunut"
1218
1219 #. (para)
1220 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1381
1221 msgid "The file has not been changed in the working directory, but it has been changed in the repository. The file should eventually be updated, to make it current with the public revision. A <command>commit</command> of the file will do nothing, and an <command>update</command> of the file will fold the latest changes into your working copy."
1222 msgstr "Tiedostoa ei ole muutettu työkopiossa, mutta se on muuttunut arkistossa. Tiedosto pitäisi jossain vaiheessa päivittää, jotta se saadaan ajan tasalle julkaistun version kanssa. Komento <command>toimita</command> ei tee mitään tiedostolle, ja komento <command>päivitä</command> tuo tiedoston viimeisimmät muutokset työkopioosi."
1223
1224 #. (term)
1225 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1393
1226 msgid "Locally changed, and out-of-date"
1227 msgstr "Paikallisesti muuttunut ja vanhentunut "
1228
1229 #. (para)
1230 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1395
1231 msgid "The file has been changed both in the working directory, and in the repository. A <command>commit</command> of the file will fail with an <emphasis>out-of-date</emphasis> error. The file should be updated first; an <command>update</command> command will attempt to merge the public changes with the local changes. If Git can't complete the merge in a plausible way automatically, it leaves it to the user to resolve the conflict."
1232 msgstr "Tiedostoa on muutettu sekä työkopiossa että arkistossa. Komento <command>toimita</command> palauttaa virheen <emphasis>vanhentunut</emphasis> (<emphasis>out-of-date</emphasis>). Tiedosto pitää ensin päivittää; komento <command>päivitä</command> yrittää yhdistää julkaistut muutokset paikallisten muutosten kanssa. Mikäli Git ei kykene yhdistämään kaikkia muutoksia automaattisesti, syntyneiden ristiriitojen ratkaisu jätetään käyttäjän tehtäväksi."
1233
1234 #. (title)
1235 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1412
1236 msgid "Summary"
1237 msgstr "Yhteenveto"
1238
1239 #. (para)
1240 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1413
1241 msgid "We've covered a number of fundamental Git concepts in this chapter:"
1242 msgstr "Tässä luvussa käsiteltiin joukko keskeisiä Git-käsitteitä:"
1243
1244 #. (para)
1245 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1419
1246 msgid "We've introduced the notions of the central repository, the client working copy, and the array of repository revision trees."
1247 msgstr "Olemme esitelleet käsitteet keskusarkisto, työkopio sekä ajatuksen jonosta arkiston versiopuita."
1248
1249 #. (para)
1250 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1425
1251 msgid "We've seen some simple examples of how two collaborators can use Git to publish and receive changes from one another, using the 'copy-modify-merge' model."
1252 msgstr "Olemme tarkastelleet muutamia pieniä esimerkkejä siitä, miten kaksi työtoveria voi käyttää Gitia julkaistakseen ja saadakseen muutoksia toisiltaan käyttämällä 'kopioi-muuta-yhdistä' -mallia."
1253
1254 #. (para)
1255 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1432
1256 msgid "We've talked a bit about the way Git tracks and manages information in a working copy."
1257 msgstr "Olemme puhuneet hieman Gitin tavasta jäljittää ja hallinnoida työkopion tietoja."
1258
1259 #. (title)
1260 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1445
1261 msgid "Setting Up A Server"
1262 msgstr "Palvelimen asennus"
1263
1264 #. (para)
1265 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1447
1266 msgid "To use TortoiseGit (or any other Git client), you need a place where your repositories are located. You can either store your repositories locally and access them using the <literal>file://</literal> protocol or you can place them on a server and access them with the <literal>http://</literal> or <literal>svn://</literal> protocols. The two server protocols can also be encrypted. You use <literal>https://</literal> or <literal>svn+ssh://</literal>. This chapter shows you step by step on how you can set up such a server on a Windows machine."
1267 msgstr "Käyttääksesi TortoiseGit-ohjelmaa (tai jotain toista Git-asiakasta), tarvitset paikan, missä arkistosi sijaitsevat. Voit tallettaa arkistosi joko paikallisesti ja kytkeytyä niihin käyttämällä <emphasis>file://</emphasis> -yhteyskäytäntöä, tai voit sijoittaa arkistot palvelimelle ja kytkeytyä niihin <emphasis>http://</emphasis> tai <emphasis>svn://</emphasis> -yhteyskäytännöillä. Nämä kaksi palvelinyhteyskäytäntöä voidaan myös salata, jolloin ne ovat vastaavasti muotoa <emphasis>https://</emphasis> tai <emphasis>svn+ssh://</emphasis>. Tässä luvussa näytetään vaiheittain, miten asennat tällaisen palvelimen Windows-alustalle."
1268
1269 #. (para)
1270 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1458
1271 msgid "More detailed information on the Git server options, and how to choose the best architecture for your situation, can be found in the Git book under <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.html\"><citetitle>Server Configuration</citetitle></ulink>."
1272 msgstr "Yksityiskohtaisempaa tietoa Gitin palvelinvaihtoehdoista sekä osviittaa sinulle parhaiten sopivan arkkitehtuurin valitsemiseksi löydät Git-kirjan kappaleesta <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.html\"><citetitle>Server Configuration</citetitle></ulink>."
1273
1274 #. (para)
1275 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1466
1276 msgid "If you don't have a server and you work alone then local repositories are probably your best choice. You can skip this chapter and go directly to <xref linkend=\"tsvn-repository\"/>."
1277 msgstr "Jos sinulla ei ole palvelinta ja työskentelet yksin, niin paikallinen arkisto on luultavasti paras vaihtoehto. Voit ohittaa tämän luvun ja jatkaa suoraan lukuun <xref linkend=\"tsvn-repository\"/>."
1278
1279 #. (para)
1280 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1471
1281 msgid "If you were thinking about setting up a multi-user repository on a network share, think again. Read <xref linkend=\"tsvn-repository-local-share\"/> to find out why we think this is a bad idea."
1282 msgstr "Jos ajattelit ottaa käyttöön usean käyttäjän arkiston verkkojaolla, harkitse uudelleen. Luvussa <xref linkend=\"tsvn-repository-local-share\"/> kerrotaan, miksi tämä on mielestämme huono ajatus."
1283
1284 #. (title)
1285 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1480
1286 msgid "Apache Based Server"
1287 msgstr "Apache-pohjainen palvelin"
1288
1289 #. (primary)
1290 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1484
1291 msgid "Apache"
1292 msgstr "Apache"
1293
1294 #. (para)
1295 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1486
1296 msgid "The most flexible of all possible server setups for Git is the Apache based one. Although a bit more complicated to set up, it offers benefits that other servers cannot:"
1297 msgstr "Apache-pohjainen Git-palvelinasennus tarjoaa eniten mahdollisuuksia muunteluun. Vaikkakin onkin hieman monimutkaisempi asentaa, se tarjoaa etuja, joita muilla palvelimilla ei ole:"
1298
1299 #. (primary)
1300 #. (term)
1301 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1492
1302 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1496
1303 msgid "WebDAV"
1304 msgstr "WebDAV"
1305
1306 #. (para)
1307 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1498
1308 msgid "The Apache based Git server uses the WebDAV protocol which is supported by many other programs as well. You could e.g. mount such a repository as a <quote>Web folder</quote> in the Windows explorer and then access it like any other folder in the file system."
1309 msgstr "Apache-pohjainen Git-palvelin käyttää WebDAV-yhteyskäytäntöä, jota myös monet muut ohjelmat tukevat. Voit esimerkiksi asentaa tällaisen arkiston <quote>Web-kansioksi</quote> Windows-resurssienhallintaan ja sitten käyttää sitä kuten mitä tahansa muuta tiedostojärjestelmän kansiota."
1310
1311 #. (term)
1312 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1509
1313 msgid "Browsing The Repository"
1314 msgstr "Arkiston selaaminen"
1315
1316 #. (para)
1317 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1511
1318 msgid "You can point your browser to the URL of your repository and browse the contents of it without having a Git client installed. This gives access to your data to a much wider circle of users."
1319 msgstr "Voit avata arkistosi paikantimen selaimellasi ja selata sen sisältöä asentamatta Git-asiakasta. Tällä tavalla tietosi ovat paljon laajemman käyttäjäkunnan saavutettavissa."
1320
1321 #. (term)
1322 #. (title)
1323 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1521
1324 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3646
1325 msgid "Authentication"
1326 msgstr "Tunnistaminen"
1327
1328 #. (para)
1329 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1523
1330 msgid "You can use any authentication mechanism Apache supports, including SSPI and LDAP."
1331 msgstr "Voit käyttää mitä tahansa Apachen tukemaa tunnistustapaa, mukaan lukien SSPI ja LDAP."
1332
1333 #. (term)
1334 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1530
1335 msgid "Security"
1336 msgstr "Turvallisuus"
1337
1338 #. (para)
1339 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1532
1340 msgid "Since Apache is very stable and secure, you automatically get the same security for your repository. This includes SSL encryption."
1341 msgstr "Koska Apache on hyvin vakaa ja turvallinen, saat automaattisesti saman turvan arkistollesi. Tähän sisältyy myös SSL-salaus."
1342
1343 #. (title)
1344 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1542
1345 msgid "Installing Apache"
1346 msgstr "Apachen asentaminen"
1347
1348 #. (para)
1349 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1547
1350 msgid "Please note that Windows XP without the service pack 1 will lead to bogus network data and could therefore corrupt your repository!"
1351 msgstr "Huomaa, että Windows XP-asennus vaatii vähintään päivitysversion 1 (Service Pack 1) asennuksen - muuten verkkoliikenne sotkee tietoja ja voi johtaa arkiston vioittumiseen!"
1352
1353 #. (para)
1354 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1555
1355 msgid "Download the latest version of the Apache web server from <ulink url=\"http://httpd.apache.org/download.cgi\"><citetitle>http://httpd.apache.org/download.cgi</citetitle></ulink>. Make sure that you download the version 2.2.x - the version 1.3.xx won't work!"
1356 msgstr "Lataa viimeisin versio Apache-palvelimesta osoitteesta <ulink url=\"http://httpd.apache.org/download.cgi\"><citetitle>http://httpd.apache.org/download.cgi</citetitle></ulink>. Varmista, että lataat version 2.2.x - versio 1.3.xx ei toimi!"
1357
1358 #. (para)
1359 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1564
1360 msgid "The msi installer for Apache can be found by clicking on <literal>other files</literal>, then browse to <filename>binaries/win32</filename>. You may want to choose the msi file <filename>apache-2.2.x-win32-x86-openssl-0.9.x.msi</filename> (the one that includes OpenSSL)."
1361 msgstr "Apachen MSI-asennusohjelma löytyy napsauttamalla kohtaa <literal>other files</literal> ja etsimällä kohta <filename>binaries/win32</filename>. Saatat haluta MSI-version, jossa on mukana OpenSSL-tuki (<filename>apache-2.2.x-win32-x86-openssl-0.9.x.msi</filename> )."
1362
1363 #. (para)
1364 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1572
1365 msgid "Once you have the Apache2 installer you can double click on it and it will guide you through the installation process. Make sure that you enter the server-URL correctly (if you don't have a DNS name for your server just enter the IP-address). I recommend to install Apache <emphasis>for All Users, on Port 80, as a Service</emphasis>. Note: if you already have IIS or any other program running which listens on port 80 the installation might fail. If that happens, go to the programs directory, <filename>\\Apache Group\\Apache2\\conf</filename> and locate the file <filename>httpd.conf</filename>. Edit that file so that <literal>Listen 80</literal> is changed to a free port, e.g. <literal>Listen 81</literal>. Then restart the installation - this time it should finish without problems."
1366 msgstr "Kun sinulla on Apache2-asennusohjelma, voit kaksoisnapsauttaa sitä, ja se ohjaa sinut asennusprosessin läpi. Varmista, että syötät palvelimen paikantimen oikein (jos palvelimellasi ei ole DNS-nimeä, voit antaa myös pelkän IP-osoitteen) Suosittelemme asentamaan Apachen <literal>kaikille käyttäjille, porttiin 80, palveluna</literal>. Huomaa: Jos IIS tai mikä tahansa muu ohjelma, joka kuuntelee porttia 80, on käynnissä, asennus saattaa epäonnistua. Jos näin käy, siirry hakemistoon <filename>\\Apache Group\\Apache2\\conf</filename> ja etsi tiedosto <filename>httpd.conf</filename>. Muokkaa tiedostoa siten, että <literal>Listen 80</literal> vaihdetaan vapaaseen porttiin, esim. <literal>Listen 81</literal>. Käynnistä sitten asennus uudestaan - tällä kertaa sen pitäisi toimia ongelmitta."
1367
1368 #. (para)
1369 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1594
1370 msgid "Now test if the Apache web server is running correctly by pointing your web browser to <systemitem class=\"url\">http://localhost/</systemitem> - a preconfigured Website should show up."
1371 msgstr "Testaa nyt, että Apache-palvelin toimii oikein avaamalla osoite <systemitem class=\"url\">http://localhost/</systemitem> selaimessa - ennalta asennetun web-sivun pitäisi tulla näkyviin."
1372
1373 #. (para)
1374 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1603
1375 msgid "If you decide to install Apache as a service, be warned that by default it will run as the local system account. It would be a more secure practice for you to create a separate account for Apache to run as."
1376 msgstr "Jos päätät asentaa Apachen palveluna, huomioi, että se suoritetaan oletusarvoisesti paikallisella järjestelmätunnuksella (system). Olisi turvallisempaa luoda erillinen tunnus Apachen ajoa varten."
1377
1378 #. (para)
1379 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1609
1380 msgid "Make sure that the account on the server that Apache is running as has an explicit entry in the repository directory's access control list (right-click directory | properties | security), with full control. Otherwise, users will not be able to commit their changes."
1381 msgstr "Varmista, että Apachen suorittamiseen käytetyllä tunnuksella on erillinen säätö arkistohakemiston saantioikeuslistassa (napsauta hiiren oikealla napilla hakemisto | ominaisuudet | turvallisuus) kaikilla oikeuksilla. Muuten käyttäjät eivät kykene toimittamaan muutoksiaan arkistoon."
1382
1383 #. (para)
1384 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1615
1385 msgid "Even if Apache runs as local system, you still need such an entry (which will be the SYSTEM account in this case)."
1386 msgstr "Vaikka Apachea ajetaan paikallisessa järjestelmässä, tarvitset silti tällaisen tunnuksen (tässä tapauksessa SYSTEM-tunnus)."
1387
1388 #. (para)
1389 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1619
1390 msgid "If Apache does not have this permission set up, your users will get <quote>Access denied</quote> error messages, which show up in the Apache error log as error 500."
1391 msgstr "Mikäli tätä oikeutta ei ole määritelty Apacheen, käyttäjäsi saavat <quote>Access denied</quote> (käyttö estetty) -virheilmoituksia, jotka näkyvät Apachen virhelokissa virheenä  500."
1392
1393 #. (para)
1394 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1543
1395 msgid "The first thing you need before installing Apache is a computer with Windows 2000, Windows XP+SP1, Windows 2003, Vista or Server 2008. <warning><placeholder-1/></warning><placeholder-2/><caution><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></caution>"
1396 msgstr "Apachen asentamiseksi tarvitset aluksi tietokoneen, jonka käyttöjärjestelmä on joko Windows2000, Windows XP+SP1, Windows2003, Vista tai Server 2008. <warning><placeholder-1/></warning><placeholder-2/><caution><placeholder-3/><placeholder-4/><placeholder-5/><placeholder-6/></caution>"
1397
1398 #. (title)
1399 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1628
1400 msgid "Installing Git"
1401 msgstr "Gitin asentaminen"
1402
1403 #. (para)
1404 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1632
1405 msgid "Download the latest version of the Git Win32 binaries for Apache. Be sure to get the right version to integrate with your version of Apache, otherwise you will get an obscure error message when you try to restart. If you have Apache 2.2.x go to <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100</citetitle></ulink>."
1406 msgstr "Lataa viimeisin versio Git Win32-paketista Apachelle. Varmista, että valitset Apache-versiotasi vastaavan version, muuten törmäät hämäriin virheilmoituksiin käynnistäessäsi koneesi uudelleen. Jos käytät Apache-versiota 2.2.x, siirry osoitteeseen <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=8100</citetitle></ulink>."
1407
1408 #. (para)
1409 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1644
1410 msgid "Run the Git installer and follow the instructions. If the Git installer recognized that you've installed Apache, then you're almost done. If it couldn't find an Apache server then you have to do some additional steps."
1411 msgstr "Aja Git-asennusohjelma ja seuraa ohjeita. Mikäli asennusohjelma havaitsee, että olet jo asentanut Apachen, olet miltei valmis. Muussa tapauksessa sinun pitää suorittaa muutama ylimääräinen toimenpide."
1412
1413 #. (primary)
1414 #. (primary)
1415 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1654
1416 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1982
1417 msgid "mod_authz_svn"
1418 msgstr "mod_authz_svn"
1419
1420 #. (para)
1421 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1656
1422 msgid "Using the windows explorer, go to the installation directory of Git (usually <filename>c:\\program files\\Git</filename>) and find the files <filename>/httpd/mod_dav_svn.so</filename> and <filename>mod_authz_svn.so</filename>. Copy these files to the Apache modules directory (usually <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\modules </filename>)."
1423 msgstr "Avaa Windows Resurssienhallinta ja siirry Git-asennushakemistoon (tavallisesti <filename>c:\\program files\\Git</filename>) ja etsi tiedostot <filename>/httpd/mod_dav_svn.so</filename> ja <filename>mod_authz_svn.so</filename>. Kopioi nämä tiedostot Apachen modulihakemistoon (tavallisesti  <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\modules</filename>)."
1424
1425 #. (para)
1426 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1669
1427 msgid "Copy the file <filename>/bin/libdb*.dll</filename> and <filename>/bin/intl3_svn.dll</filename> from the Git installation directory to the Apache bin directory."
1428 msgstr "Kopioi tiedostot <filename>/bin/libdb*.dll</filename> ja <filename>/bin/intl3_svn.dll</filename> Git -asennushakemistosta Apachen bin-hakemistoon."
1429
1430 #. (para)
1431 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1677
1432 msgid "Edit Apache's configuration file (usually <filename> C:\\Program Files\\Apache Group\\Apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) with a text editor such as Notepad and make the following changes:"
1433 msgstr "Muokkaa Apachen määrittelytiedostoa (tavallisesti <filename> C:\\Program Files\\Apache Group\\Apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) tekstieditorilla (esim. Notepad) ja tee seuraavat muutokset:"
1434
1435 #. (para)
1436 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1683
1437 msgid ""
1438 "Uncomment (remove the '<literal>#</literal>' mark) the following lines: <screen>\n"
1439 "#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so\n"
1440 "#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so\n"
1441 "</screen> Add the following two lines to the end of the <literal>LoadModule</literal> section. <screen>\n"
1442 "LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so\n"
1443 "LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so\n"
1444 "</screen>"
1445 msgstr ""
1446 "Poista kommentit (poista '<literal>#</literal>' -merkki) seuraavilta riveiltä: <screen>\n"
1447 "#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so\n"
1448 "#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so\n"
1449 "</screen> Lisää seuraavat rivit <literal>LoadModule</literal> -osan loppuun. <screen>\n"
1450 "LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so\n"
1451 "LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so\n"
1452 "</screen>"
1453
1454 #. (title)
1455 #. (term)
1456 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1702
1457 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:12837
1458 msgid "Configuration"
1459 msgstr "Määrittely"
1460
1461 #. (para)
1462 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1713
1463 msgid ""
1464 "At the end of the config file add the following lines: <screen>\n"
1465 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1466 "  DAV svn\n"
1467 "  SVNListParentPath on\n"
1468 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1469 "  #SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1470 "  AuthType Basic\n"
1471 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
1472 "  AuthUserFile passwd\n"
1473 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1474 "  Require valid-user\n"
1475 "&lt;/Location&gt;\n"
1476 "</screen> This configures Apache so that all your Git repositories are physically located below <filename>D:\\SVN</filename>. The repositories are served to the outside world from the URL: <systemitem class=\"url\"> http://MyServer/svn/ </systemitem>. Access is restricted to known users/passwords listed in the <filename>passwd</filename> file."
1477 msgstr ""
1478 "Lisää määrittelytiedoston loppuun seuraavat rivit: <screen>\n"
1479 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1480 "  DAV svn\n"
1481 "  SVNListParentPath on\n"
1482 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1483 "  #SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1484 "  AuthType Basic\n"
1485 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
1486 "  AuthUserFile passwd\n"
1487 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1488 "  Require valid-user\n"
1489 "&lt;/Location&gt;\n"
1490 "</screen> Tämä määrittää Apachen niin, että kaikki Git-arkistosi ovat fyysisesti hakemiston <filename>D:\\SVN</filename> sisällä. Arkistot välitetään ulkomaailmalle paikantimella <systemitem class=\"url\">http://MyServer/svn/ </systemitem>. Kytkeytyminen on rajoitettu tunnettuihin käyttäjiin, jotka on lueteltu tiedostossa <filename>passwd</filename>."
1491
1492 #. (para)
1493 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1740
1494 msgid ""
1495 "To create the <filename>passwd</filename> file, open the command prompt (DOS-Box) again, change to the <filename>apache2</filename> folder (usually <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) and create the file by entering <screen>\n"
1496 "bin\\htpasswd -c passwd &lt;username&gt;\n"
1497 "</screen> This will create a file with the name <filename>passwd</filename> which is used for authentication. Additional users can be added with <screen>\n"
1498 "bin\\htpasswd passwd &lt;username&gt;\n"
1499 "</screen>"
1500 msgstr ""
1501 "Luodaksesi tiedoston <filename>passwd</filename>, avaa komentokehote (DOS-komentoikkuna) uudelleen, siirry apache2 -hakemistoon (tavallisesti <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) ja luo tiedosto antamalla komento <screen>\n"
1502 "bin\\htpasswd -c passwd &lt;nimi&gt;\n"
1503 "</screen> Tämä luo tiedoston \"passwd\", jota käytetään tunnistamiseen. Uusia käyttäjiä voi lisätä komennolla <screen>\n"
1504 "bin\\htpasswd passwd &lt;nimi&gt;\n"
1505 "</screen>"
1506
1507 #. (para)
1508 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1759
1509 msgid "Restart the Apache service again."
1510 msgstr "Käynnistä Apache-palvelu uudestaan."
1511
1512 #. (para)
1513 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1764
1514 msgid "Point your browser to <systemitem class=\"url\">http://MyServer/svn/MyNewRepository</systemitem> (where <filename>MyNewRepository</filename> is the name of the Git repository you created before). If all went well you should be prompted for a username and password, then you can see the contents of your repository."
1515 msgstr "Avaa selainikkuna osoitteessa <systemitem class=\"url\">http://MyServer/svn/MyNewRepository</systemitem> (missä <filename>MyNewRepository</filename> on aiemmin luomasi Git-arkiston nimi). Jos kaikki meni hyvin, sinulta pyydetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, minkä jälkeen arkiston sisältö ilmestyy näkyviin."
1516
1517 #. (para)
1518 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1703
1519 msgid "Now you have set up Apache and Git, but Apache doesn't know how to handle Git clients like TortoiseGit yet. To get Apache to know which URL will be used for Git repositories you have to edit the Apache configuration file (usually located in <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) with any text editor you like (e.g. Notepad): <placeholder-1/>"
1520 msgstr "Nyt olet asentanut Apachen ja Gitin, mutta Apache ei osaa vielä palvella Git-asiakkaita (esim. TortoiseGit). Kertoaksesi Apachelle, mitä paikanninta Git-arkistot käyttävät sinun on muokatattava Apachen määrittelytiedostoa (tavallisesti paikassa <filename>c:\\program files\\apache group\\apache2\\conf\\httpd.conf</filename>) tekstieditorilla (esim. Notepad): <placeholder-1/>"
1521
1522 #. (primary)
1523 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1777
1524 msgid "SVNPath"
1525 msgstr "SVNPath"
1526
1527 #. (primary)
1528 #. (literal)
1529 #. (primary)
1530 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1780
1531 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1815
1532 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1950
1533 msgid "SVNParentPath"
1534 msgstr "SVNParentPath"
1535
1536 #. (title)
1537 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1785
1538 msgid "Apache <filename>httpd.conf</filename> Settings"
1539 msgstr "Apache <filename>httpd.conf</filename>-asetukset"
1540
1541 #. (entry)
1542 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1791
1543 msgid "Setting"
1544 msgstr "Asetus"
1545
1546 #. (entry)
1547 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1792
1548 msgid "Explanation"
1549 msgstr "Selitys"
1550
1551 #. (systemitem)
1552 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1800
1553 msgid "http://MyServer/svn/"
1554 msgstr "http://MyServer/svn/"
1555
1556 #. (entry)
1557 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1798
1558 msgid "means that the Git repositories are available from the URL <placeholder-1/>"
1559 msgstr "tarkoittaa, että Git-arkistot ovat saatavilla paikantimella <placeholder-1/>"
1560
1561 #. (entry)
1562 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1805
1563 msgid "tells Apache which module will be responsible to serve that URL - in this case the Git module."
1564 msgstr "kertoo Apachelle, mikä moduli on vastuussa paikantimen palvelemisesta - tässä tapauksessa Git-moduli."
1565
1566 #. (entry)
1567 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1812
1568 msgid "For Git version 1.3 and higher, this directive enables listing all the available repositories under <placeholder-1/>."
1569 msgstr "sallii kaikkien <placeholder-1/> takana olevien arkistojen luettelemisen. Käytettävissä Git-versiosta 1.3 eteenpäin."
1570
1571 #. (filename)
1572 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1822
1573 msgid "D:\\SVN"
1574 msgstr "D:\\SVN"
1575
1576 #. (entry)
1577 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1820
1578 msgid "tells Git to look for repositories below <placeholder-1/>"
1579 msgstr "kertoo Gitille, että arkistot ovat polun <placeholder-1/> alapuolella"
1580
1581 #. (entry)
1582 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1827
1583 msgid "Used to make the browsing with a web browser prettier."
1584 msgstr "muuttaa arkiston esitystapaa, kun selailu tehdään web-selaimella."
1585
1586 #. (entry)
1587 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1834
1588 msgid "is to activate basic authentication, i.e. Username/password"
1589 msgstr "aktivoi perustunnistuksen, ts. käyttäjätunnus/salasana"
1590
1591 #. (entry)
1592 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1841
1593 msgid "is used as an information whenever an authentication dialog pops up to tell the user what the authentication is for"
1594 msgstr "käytetään tunnistusikkunassa kertomaan käyttäjälle, mihin tunnistusta tarvitaan"
1595
1596 #. (entry)
1597 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1848
1598 msgid "specifies which password file to use for authentication"
1599 msgstr "määrittää, mitä salasanatiedostoa tunnistukseen käytetään"
1600
1601 #. (entry)
1602 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1854
1603 msgid "Location of the Access file for paths inside a Git repository"
1604 msgstr "Git-arkiston valtuutustiedoston sijainti (määrittää arkiston polkujen saantioikeudet)"
1605
1606 #. (entry)
1607 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1861
1608 msgid "specifies that only users who entered a correct username/password are allowed to access the URL"
1609 msgstr "määrittää, että vain oikean käyttäjätunnus/salasana -parin antanut käyttäjä voi käyttää paikanninta"
1610
1611 #. (para)
1612 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1873
1613 msgid ""
1614 "If you want your repository to have read access for everyone but write access only for specific users you can change the line <screen>\n"
1615 "Require valid-user\n"
1616 "</screen> to <screen>\n"
1617 "&lt;LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT&gt;\n"
1618 "Require valid-user\n"
1619 "&lt;/LimitExcept&gt;\n"
1620 "</screen>"
1621 msgstr ""
1622 "Jos haluat, että arkistosi sallii lukuoikeudet kaikille, mutta kirjoitusoikeudet vain tietyille käyttäjille, voit vaihtaa rivin <screen>\n"
1623 "Require valid-user\n"
1624 "</screen> muotoon <screen>\n"
1625 "&lt;LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT&gt;\n"
1626 "Require valid-user\n"
1627 "&lt;/LimitExcept&gt;\n"
1628 "</screen>"
1629
1630 #. (para)
1631 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1888
1632 msgid ""
1633 "Using a <filename>passwd</filename> file limits and grants access to all of your repositories as a unit. If you want more control over which users have access to each folder inside a repository you can uncomment the line <screen>\n"
1634 "#AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1635 "</screen> and create a Git access file. Apache will make sure that only valid users are able to access your <filename>/svn</filename> location, and will then pass the username to Git's <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> module so that it can enforce more granular access based upon rules listed in the Git access file. Note that paths are specified either as <literal>repos:path</literal> or simply <literal>path</literal>. If you don't specify a particular repository, that access rule will apply to all repositories under <literal>SVNParentPath</literal>. The format of the authorization-policy file used by <literal>mod_authz_svn</literal> is described in <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/>"
1636 msgstr ""
1637 "<filename>passwd</filename>-tiedoston käyttö rajoittaa ja sallii yhdellä kertaa pääsyn kaikkiin arkistoihisi. Jos haluat määrittää tarkemmin, kellä käyttäjillä on pääsy mihinkin kansioon arkiston sisällä, voit poistaa kommentin riviltä <screen>\n"
1638 "#AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
1639 "</screen> ja luoda Git -valtuutustiedoston. Apache varmistaa, että vain oikeat käyttäjät pääsevät kytkeytymään <filename>/svn</filename>-osoitteeseen, ja välittää tämän jälkeen käyttäjätunnuksen Gitin AuthzSVNAccessFile-modulille, joka tekee hienosyisemmän tarkistuksen Gitin valtuutustiedostossa olevien sääntöjen perusteella. Huomaa, että polut annetaan joko muodossa <literal>arkisto:polku</literal> tai yksinkertaisesti <literal>polku</literal>. Jos jätät arkiston antamatta jollekin säännölle, sääntö pätee kaikille arkistoille <literal>SVNParentPath</literal>-polun alla. <literal>mod_authz_svn</literal>-modulin valtuutustiedoston rakenne on kuvattu luvussa <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/>."
1640
1641 #. (para)
1642 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1915
1643 msgid ""
1644 "To make browsing the repository with a web browser 'prettier', uncomment the line <screen>\n"
1645 "#SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1646 "</screen> and put the files <filename>svnindex.xsl</filename>, <filename>svnindex.css</filename> and <filename>menucheckout.ico</filename> in your document root directory (usually <filename>C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs</filename>). The directory is set with the <literal>DocumentRoot</literal> directive in your Apache config file."
1647 msgstr ""
1648 "Tehdäksesi arkiston selailun web-selaimella 'tyylikkäämmäksi', poista kommentti riviltä <screen>\n"
1649 "#SVNIndexXSLT \"/svnindex.xsl\"\n"
1650 "</screen> ja sijoita tiedostot <filename>svnindex.xsl</filename>, <filename>svnindex.css</filename> ja <filename>menucheckout.ico</filename> dokumenttien juurikansioon (tavallisesti <filename>C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs</filename>). Juurikansio asetetaan komennolla <literal>DocumentRoot</literal> Apache-määrittelytiedostossasi."
1651
1652 #. (para)
1653 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1928
1654 msgid "You can get those three files directly from our source repository at <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex</citetitle></ulink>. (<xref linkend=\"tsvn-preface-source\"/> explains how to access the TortoiseGit source repository)."
1655 msgstr "Voit hakea nuo kolme tiedostoa TortoiseGit-arkistosta osoitteesta <ulink url=\"http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex\"><citetitle>http://TortoiseGit.tigris.org/svn/TortoiseGit/trunk/contrib/other/svnindex</citetitle></ulink>.(Kappale <xref linkend=\"tsvn-preface-source\"/> kertoo, miten TortoiseGit-arkistoon kytkeydytään)."
1656
1657 #. (para)
1658 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1936
1659 msgid "The XSL file from the TortoiseGit repository has a nice gimmick: if you browse the repository with your web browser, then every folder in your repository has an icon on the right shown. If you click on that icon, the TortoiseGit checkout dialog is started for this URL."
1660 msgstr "TortoiseGit-arkistosta löytyvästä xsl-tiedostosta on mukava lisäpiirre: kun selaat arkistoa selaimellasi, jokaisen kansion oikealla puolella on kuvake.  Napsauttamalla kuvaketta voit käynnistää TortoiseGit-komennon \"Hae työkopio\" tästä osoitteesta."
1661
1662 #. (para)
1663 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1782
1664 msgid "A short explanation of what you just entered: <placeholder-1/> But that's just an example. There are many, many more possibilities of what you can do with the Apache web server. <placeholder-2/>"
1665 msgstr "Lyhyt selvitys juuri syöttämillesi tiedoille: <placeholder-1/> Tämä on kuitenkin vain esimerkki.  On paljon muitakin mahdollisuuksia sille, mitä voit tehdä Apache-palvelimella. <placeholder-2/>"
1666
1667 #. (title)
1668 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1948
1669 msgid "Multiple Repositories"
1670 msgstr "Useita arkistoja"
1671
1672 #. (primary)
1673 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1953
1674 msgid "Index of projects"
1675 msgstr "Projekti-indeksi"
1676
1677 #. (para)
1678 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1955
1679 msgid "If you used the <literal>SVNParentPath</literal> directive then you don't have to change the Apache config file every time you add a new Git repository. Simply create the new repository under the same location as the first repository and you're done! In my company I have direct access to that specific folder on the server via SMB (normal windows file access). So I just create a new folder there, run the TortoiseGit command <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Create repository here...</guimenuitem></menuchoice> and a new project has a home..."
1680 msgstr "Jos käytät SVNParentPath-komentoa, sinun ei tarvitse muuttaa Apachen määrittelytiedostoa aina, kun lisään uuden Git-arkiston. Riittää, että yksinkertaisesti luot uuden arkiston samaan paikkaan kuin ensimmäinen arkisto, ja olet valmis! Jos sinulla on suora pääsy tuohon palvelinkansioon, niin uuden arkiston luomiseksi riittää, kun luot työasemaltasi palvelinkansioon uuden alihakemiston ja annat TortoiseGit-komennon  <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Luo arkisto tähän...</guimenuitem></menuchoice>."
1681
1682 #. (para)
1683 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1969
1684 msgid "If you are using Git 1.3 or later, you can use the <literal>SVNListParentPath on</literal> directive to allow Apache to produce a listing of all available projects if you point your browser at the parent path rather than at a specific repository."
1685 msgstr "Mikäli käytät Git-ohjelman versiota 1.3 tai uudempaa, voit komennolla <literal>SVNListParentPath on</literal> saada Apachen tuottamaan luettelon kaikista käytettävissä olevista arkistoista, kun avaat web-selaimella arkiston sijaan sen yläkansion."
1686
1687 #. (title)
1688 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1977
1689 msgid "Path-Based Authorization"
1690 msgstr "Polkuperustainen valtuutus"
1691
1692 #. (primary)
1693 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1979
1694 msgid "Authorization"
1695 msgstr "Valtuutus"
1696
1697 #. (para)
1698 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1984
1699 msgid "The <literal>mod_authz_svn</literal> module permits fine-grained control of access permissions based on user names and repository paths. This is available with the Apache server, and as of Git 1.3 it is available with svnserve as well."
1700 msgstr "Modulin <literal>mod_authz_svn</literal> avulla arkiston saantioikeudet voidaan määritellä tarkemmin käyttäjätunnusten ja arkistopolkujen perusteella. Moduli on käytettävissä Apache-pohjaisen palvelimen kanssa, ja alkaen Git-versiosta 1.3 myös svnserve-palvelimen kanssa."
1701
1702 #. (para)
1703 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:1990
1704 msgid ""
1705 "An example file would look like this: <screen>\n"
1706 "[groups]\n"
1707 "admin = john, kate\n"
1708 "devteam1 = john, rachel, sally\n"
1709 "devteam2 = kate, peter, mark\n"
1710 "docs = bob, jane, mike\n"
1711 "training = zak\n"
1712 "# Default access rule for ALL repositories\n"
1713 "# Everyone can read, admins can write, Dan German is excluded.\n"
1714 "[/]\n"
1715 "* = r\n"
1716 "@admin = rw\n"
1717 "dangerman =\n"
1718 "# Allow developers complete access to their project repos\n"
1719 "[proj1:/]\n"
1720 "@devteam1 = rw\n"
1721 "[proj2:/]\n"
1722 "@devteam2 = rw\n"
1723 "[bigproj:/]\n"
1724 "@devteam1 = rw\n"
1725 "@devteam2 = rw\n"
1726 "trevor = rw\n"
1727 "# Give the doc people write access to all the docs folders\n"
1728 "[/trunk/doc]\n"
1729 "@docs = rw\n"
1730 "# Give trainees write access in the training repository only\n"
1731 "[TrainingRepos:/]\n"
1732 "@training = rw\n"
1733 "</screen>"
1734 msgstr ""
1735 "Esimerkkitiedosto voisi näyttää seuraavalta: <screen>\n"
1736 "[groups]\n"
1737 "admin = john, kate\n"
1738 "devteam1 = john, rachel, sally\n"
1739 "devteam2 = kate, peter, mark\n"
1740 "docs = bob, jane, mike\n"
1741 "training = zak\n"
1742 "# Oletussaantioikeus KAIKILLE arkistoille\n"
1743 "# Kaikki voivat lukea, ylläpitäjät kirjoittaa, Dan German on estetty.\n"
1744 "[/]\n"
1745 "* = r\n"
1746 "@admin = rw\n"
1747 "dangerman =\n"
1748 "# Salli kehittäjille täydet oikeudet projektikohtaisiin arkistoihin\n"
1749 "[proj1:/]\n"
1750 "@devteam1 = rw\n"
1751 "[proj2:/]\n"
1752 "@devteam2 = rw\n"
1753 "[bigproj:/]\n"
1754 "@devteam1 = rw\n"
1755 "@devteam2 = rw\n"
1756 "trevor = rw\n"
1757 "# Anna dokumentoijille kirjoitusoikeudet dokumenttikansioihin\n"
1758 "[/trunk/doc]\n"
1759 "@docs = rw\n"
1760 "# Anna harjoittelijoille kirjoitusoikeudet vain harjoitteluarkistoon\n"
1761 "[TrainingRepos:/]\n"
1762 "@training = rw\n"
1763 "</screen>"
1764
1765 #. (para)
1766 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2022
1767 msgid "Note that checking every path can be an expensive operation, particularly in the case of the revision log. The server checks every changed path in each revision and checks it for readability, which can be time-consuming on revisions which affect large numbers of files."
1768 msgstr "Huomaa, että jokaisen polun tarkistaminen voi viedä runsaasti aikaa, etenkin versiolokia haettaessa.  Palvelin tarkistaa jokaiselle haetulle versiolle lukuoikeuden jokaiseen se muuttuneeseen polkuun; tämä voi kestää kauan versioilla, joissa usea tiedosto on muuttunut."
1769
1770 #. (para)
1771 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2029
1772 msgid "Authentication and authorization are separate processes. If a user wants to gain access to a repository path, she has to meet <emphasis>both</emphasis>, the usual authentication requirements and the authorization requirements of the access file."
1773 msgstr "Tunnistaminen (authentication) ja valtuuttaminen (authorization)  ovat erillisiä toimintoja.  Jos käyttäjä haluaa lukea tietyn arkiston polun, hänen täytyy täyttää <emphasis>molemmat</emphasis>, normaalit tunnistusvaatimukset sekä valtuutustiedoston määrittämät polkuoikeudet."
1774
1775 #. (title)
1776 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2037
1777 msgid "Authentication With a Windows Domain"
1778 msgstr "Tunnistus Windows-toimialueella"
1779
1780 #. (primary)
1781 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2039
1782 msgid "Windows domain"
1783 msgstr "Windows-toimialue"
1784
1785 #. (primary)
1786 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2042
1787 msgid "domaincontroller"
1788 msgstr "toimialuekontrolleri"
1789
1790 #. (para)
1791 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2044
1792 msgid "As you might have noticed you need to make a username/password entry in the <filename>passwd</filename> file for each user separately. And if (for security reasons) you want your users to periodically change their passwords you have to make the change manually."
1793 msgstr "Kuten olet ehlä huomannut, sinun täytyy tehdä käyttäjätunnus/salasana-yhdistelmä <filename>passwd</filename>-tiedostoon jokaiselle käyttäjälle erikseen. Ja jos haluat (tietoturvasyistä) käyttäjien vaihtavan säännöllisesti salasanojaan, sinun pitää tehdä muutokset käsin."
1794
1795 #. (para)
1796 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2051
1797 msgid "But there's a solution for that problem - at least if you're accessing the repository from inside a LAN with a windows domain controller: <literal>mod_auth_sspi</literal>!"
1798 msgstr "Tähän ongelmaan on kuitenkin ratkaisu - ainakin jos kytkeydyt arkistoon lähiverkossa, joka kuuluu Windows-toimialueeseen: <literal>mod_auth_sspi</literal>!"
1799
1800 #. (primary)
1801 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2057
1802 msgid "SSPI"
1803 msgstr "SSPI"
1804
1805 #. (primary)
1806 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2060
1807 msgid "NTLM"
1808 msgstr "NTLM"
1809
1810 #. (para)
1811 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2062
1812 msgid "The original SSPI module was offered by Syneapps including source code. But the development for it has been stopped. But don't despair, the community has picked it up and improved it. It has a new home on <ulink url=\"http://sourceforge.net/projects/mod-auth-sspi/\"><citetitle>SourceForge</citetitle></ulink>."
1813 msgstr "Alkuperäisen SSPI-modulin julkaisi lähdekoodien kanssa Syneapps. Modulin kehittäminen heidän toimestaan on kuitenkin sittemmin lakannut. Avoimen lähdekoodin yhteisö on kuitenkin alkanut jälleen ylläpidon. Projektilla on uusi koti osoitteessa <ulink url=\"http://sourceforge.net/projects/mod-auth-sspi/\"><citetitle>http://sourceforge.net/projects/mod-auth-sspi/</citetitle></ulink>."
1814
1815 #. (para)
1816 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2073
1817 msgid "Download the module which matches your apache version, then copy the file <filename>mod_auth_sspi.so</filename> into the Apache modules folder."
1818 msgstr "Lataa Apache-versiotasi vastaava moduli ja kopioi tiedosto <filename>mod_auth_sspi.so</filename> Apachen modulihakemistoon."
1819
1820 #. (para)
1821 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2080
1822 msgid ""
1823 "Edit the Apache config file: add the line <screen>\n"
1824 "LoadModule sspi_auth_module modules/mod_auth_sspi.so\n"
1825 "</screen> to the <literal>LoadModule</literal> section. Make sure you insert this line <emphasis>before</emphasis> the line <screen>\n"
1826 "LoadModule auth_module modules/mod_auth.so\n"
1827 "</screen>"
1828 msgstr ""
1829 "Muokkaa Apachen määrittelytiedostoa: lisää rivi <screen>\n"
1830 "LoadModule sspi_auth_module modules/mod_auth_sspi.so\n"
1831 "</screen> LoadModule-osaan. Varmista, että lisäät rivin <emphasis>ennen</emphasis> riviä <screen>\n"
1832 "LoadModule auth_module modules/mod_auth.so\n"
1833 "</screen>"
1834
1835 #. (para)
1836 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2093
1837 msgid ""
1838 "To make the Git location use this type of authentication you have to change the line <screen>\n"
1839 "AuthType Basic\n"
1840 "</screen> to <screen>\n"
1841 "AuthType SSPI\n"
1842 "</screen> also you need to add <screen>\n"
1843 "SSPIAuth On\n"
1844 "SSPIAuthoritative On\n"
1845 "SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1846 "SSPIOmitDomain on\n"
1847 "SSPIUsernameCase lower\n"
1848 "SSPIPerRequestAuth on\n"
1849 "SSPIOfferBasic On\n"
1850 "</screen> within the <literal>&lt;Location /svn&gt;</literal> block. If you don't have a domain controller, leave the name of the domain control as <literal>&lt;domaincontroller&gt;</literal>."
1851 msgstr ""
1852 "Saadaksesi Gitin käyttämään uutta tunnistustapaa muuta rivi <screen>\n"
1853 "AuthType Basic\n"
1854 "</screen> muotoon <screen>\n"
1855 "AuthType SSPI\n"
1856 "</screen> Lisää myös rivit <screen>\n"
1857 "SSPIAuth On\n"
1858 "SSPIAuthoritative On\n"
1859 "SSPIDomain &lt;toimialuekontrolleri&gt;\n"
1860 "SSPIOmitDomain on\n"
1861 "SSPIUsernameCase lower\n"
1862 "SSPIPerRequestAuth on\n"
1863 "SSPIOfferBasic On\n"
1864 "</screen> &lt;Location /svn&gt;-lohkoon. Jos ympäristössäsi ei ole toimialuekontrolleria, jätä kontrollerin nimi muotoon <literal>&lt;toimialuekontrolleri&gt;</literal>."
1865
1866 #. (para)
1867 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2119
1868 msgid "Note that if you are authenticating using SSPI, then you don't need the <literal>AuthUserFile</literal> line to define a password file any more. Apache authenticates your username and password against your windows domain instead. You will need to update the users list in your <filename>svnaccessfile</filename> to reference <literal>DOMAIN\\username</literal> as well."
1869 msgstr "Huomaa, että jos käytät SSPI-tunnistusta, et tarvitse <filename>AuthUserFile</filename> -riviä salasanatiedoston määrittämiseen. Sen sijaan Apache tunnistaa antamasi käyttäjätunnuksen ja salasanan Windows-toimialuetta vastaan.  Sinun pitää myös päivittää käyttäjälista valtuutustiedostossa <filename>svnaccessfile</filename> sisältämään toimialueviittauksen <literal>TOIMIALUE\\käyttäjätunnus</literal>."
1870
1871 #. (para)
1872 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2129
1873 msgid "The SSPI authentication is only enabled for SSL secured connections (https). If you're only using normal http connections to your server, it won't work."
1874 msgstr "SSPI-tunnistus on kytketty vain SSL-pohjaisille yhteyksille (https). Jos käytät normaalia http-yhteyttä palvelimellesi, se ei toimi."
1875
1876 #. (para)
1877 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2134
1878 msgid "To enable SSL on your server, see the chapter: <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-7\"/>"
1879 msgstr "Katso ohjeet luvusta <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-7\"/> kytkeäksesi SSL-yhteyden toimintaan palvelimellasi."
1880
1881 #. (para)
1882 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2140
1883 msgid "Git <filename>AuthzSVNAccessFile</filename> files are case sensitive in regard to user names (<literal>JUser</literal> is different from <literal>juser</literal>)."
1884 msgstr "Gitin <filename>AuthzSVNAccessFile</filename>-tiedostot tulkitsevat isot ja pienet kirjaimet eri merkeiksi käyttäjätunnuksissa (<literal>JUser</literal> on eri kuin <literal>juser</literal>)."
1885
1886 #. (para)
1887 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2145
1888 msgid "In Microsoft's world, Windows domains and user names are not case sensitive. Even so, some network administrators like to create user accounts in CamelCase (e.g. <literal>JUser</literal>)."
1889 msgstr "Microsoft-maailmassa Windows-toimialueet ja käyttäjätunnukset eivät erottele isoja ja pieniä kirjaimia.  Niinpä jotkut ylläpitäjät luovat mielellään käyttäjätunnukset KameliMuodossa (esim. <literal>JUser</literal>)."
1890
1891 #. (para)
1892 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2150
1893 msgid "This difference can bite you when using SSPI authentication as the windows domain and user names are passed to Git in the same case as the user types them in at the prompt. Internet Explorer often passes the username to Apache automatically using whatever case the account was created with."
1894 msgstr "Tämä eroavuus voi haitata sinua SSPI-tunnistusta käytettäessä, koska Windows-toimialuenimi ja käyttäjätunnus välitetään Gitille suoraan käyttäjän kirjoittamassa muodossa.  Internet Explorer välittää usein käyttäjätunnuksen Apachelle automaattisesti käyttäen tunnusta luotaessa käytettyä muotoa."
1895
1896 #. (para)
1897 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2158
1898 msgid "The end result is that you may need at least two entries in your <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> for each user -- a lowercase entry and an entry in the same case that Internet Explorer passes to Apache. You will also need to train your users to also type in their credentials using lower case when accessing repositories via TortoiseGit."
1899 msgstr "Lopputulos on, että tarvitset ainakin kaksi alkiota <literal>AuthzSVNAccessFile</literal>-tiedostoon kutakin käyttäjää varten -- yhden pienillä kirjaimilla kirjoitetun ja toisen, joka on Internet Explorerin Apachelle välittämässä muodossa. Sinun pitää myös kertoa käyttäjille, että käyttäjätunnus tulee syöttää pieniä kirjaimia käyttäen, kun kytkeydytään arkistoihin TortoiseGit-ohjelmalla."
1900
1901 #. (para)
1902 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2166
1903 msgid "Apache's Error and Access logs are your best friend in deciphering problems such as these as they will help you determine the username string passed onto Git's <literal>AuthzSVNAccessFile</literal> module. You may need to experiment with the exact format of the user string in the <literal>svnaccessfile</literal> (e.g. <literal>DOMAIN\\user</literal> vs. <literal>DOMAIN//user</literal>) in order to get everything working."
1904 msgstr "Apachen virhe- ja saantilokit ovat parhaat ystäväsi, kun selvität tällaisia ongelmia - ne auttavat sinua päättelemään Gitin <literal>AuthzSVNAccessFile</literal>-modulille välitetyn käyttäjätunnuksen muodon. Voit joutua kokeilemaan erilaisia käyttäjätunnuksen muotoja  <literal>svnaccessfile</literal>-tiedostossa (esim.<literal>TOIMIALUE\\käyttäjä</literal> vs. <literal>TOIMIALUE//käyttäjä</literal>) saadaksesi kaiken toimimaan."
1905
1906 #. (title)
1907 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2180
1908 msgid "Multiple Authentication Sources"
1909 msgstr "Useita tunnistustapoja"
1910
1911 #. (primary)
1912 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2182
1913 msgid "Multiple authentication"
1914 msgstr "Moninkertainen tunnistus"
1915
1916 #. (para)
1917 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2184
1918 msgid "It is also possible to have more than one authentication source for your Git repository. To do this, you need to make each authentication type non-authoritative, so that Apache will check multiple sources for a matching username/password."
1919 msgstr "On myös mahdollista määrittää useampi kuin yksi tunnistustapa Git-arkistollesi. Tätä varten sinun pitää tehdä jokaisesta tunnistustyypistä ei-määräävä, jotta Apache saadaan tarkistamaan ne kaikki täsmäävän käyttäjätunnus/salasana-parin löytämiseksi."
1920
1921 #. (para)
1922 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2190
1923 msgid "A common scenario is to use both Windows domain authentication and a <literal>passwd</literal> file, so that you can provide SVN access to users who don't have a Windows domain login."
1924 msgstr "On tavallista käyttää sekä Windows-toimialuetunnistusta sekä <literal>passwd</literal>-tiedostoa, jotta voit sallia SVN-käytön myös käyttäjille, joilla ei ole käyttäjätunnusta Windows-toimialueelle."
1925
1926 #. (para)
1927 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2197
1928 msgid ""
1929 "To enable both Windows domain and <filename>passwd</filename> file authentication, add the following entries within the <literal>&lt;Location&gt;</literal> block of your Apache config file: <screen>\n"
1930 "AuthBasicAuthoritative Off\n"
1931 "SSPIAuthoritative Off\n"
1932 "</screen>"
1933 msgstr ""
1934 "Salliaksesi sekä Windows-toimialue että <filename>passwd</filename>-tiedostotunnistuksen, lisää seuraavat rivit <literal>&lt;Location&gt;</literal> -lohkoon Apachen määrittelytiedostossa: <screen>\n"
1935 "AuthBasicAuthoritative Off\n"
1936 "SSPIAuthoritative Off\n"
1937 "</screen>"
1938
1939 #. (para)
1940 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2208
1941 msgid ""
1942 "Here is an example of the full Apache configuration for combined Windows domain and <literal>passwd</literal> file authentication: <screen>\n"
1943 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1944 "  DAV svn\n"
1945 "  SVNListParentPath on\n"
1946 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1947 "\n"
1948 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
1949 "  AuthzSVNAccessFile svnaccessfile.txt\n"
1950 "\n"
1951 "# NT Domain Logins.\n"
1952 "  AuthType SSPI\n"
1953 "  SSPIAuth On\n"
1954 "  SSPIAuthoritative Off\n"
1955 "  SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1956 "  SSPIOfferBasic On\n"
1957 "\n"
1958 "# Htpasswd Logins.\n"
1959 "  AuthType Basic\n"
1960 "  AuthBasicAuthoritative Off\n"
1961 "  AuthUserFile passwd\n"
1962 "\n"
1963 "  Require valid-user\n"
1964 "&lt;/Location&gt;\n"
1965 "</screen>"
1966 msgstr ""
1967 "Seuraavassa on esimerkki täydellisestä Apache-määrittelystä yhdistetylle Windows-toimialue ja <filename>passwd</filename>-tiedostoon perustuvalle tunnistukselle: <screen>\n"
1968 "&lt;Location /svn&gt;\n"
1969 "  DAV svn\n"
1970 "  SVNListParentPath on\n"
1971 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
1972 "\n"
1973 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
1974 "  AuthzSVNAccessFile svnaccessfile.txt\n"
1975 "\n"
1976 "# NT Domain Logins.\n"
1977 "  AuthType SSPI\n"
1978 "  SSPIAuth On\n"
1979 "  SSPIAuthoritative Off\n"
1980 "  SSPIDomain &lt;domaincontroller&gt;\n"
1981 "  SSPIOfferBasic On\n"
1982 "\n"
1983 "# Htpasswd Logins.\n"
1984 "  AuthType Basic\n"
1985 "  AuthBasicAuthoritative Off\n"
1986 "  AuthUserFile passwd\n"
1987 "\n"
1988 "  Require valid-user\n"
1989 "&lt;/Location&gt;\n"
1990 "</screen>"
1991
1992 #. (title)
1993 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2238
1994 msgid "Securing the server with SSL"
1995 msgstr "Palvelimen turvaaminen SSL-tekniikalla"
1996
1997 #. (primary)
1998 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2240
1999 msgid "SSL"
2000 msgstr "SSL"
2001
2002 #. (para)
2003 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2242
2004 msgid "Even though Apache 2.2.x has OpenSSL support, it is not activated by default. You need to activate this manually."
2005 msgstr "Vaikka Apache 2.2.x sisältää OpenSSL-tuen, se ei ole oletusarvoisesti aktivoitu. Joudut asettamaan sen päälle erikseen."
2006
2007 #. (para)
2008 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2248
2009 msgid ""
2010 "In the apache config file, uncomment the lines: <screen>\n"
2011 "#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so\n"
2012 "</screen> and at the bottom <screen>\n"
2013 "#Include conf/extra/httpd-ssl.conf\n"
2014 "</screen> then change the line (on one line) <screen>\n"
2015 "SSLMutex \"file:C:/Program Files/Apache Software Foundation/\\\n"
2016 "Apache2.2/logs/ssl_mutex\"\n"
2017 "</screen> to <screen>\n"
2018 "SSLMutex default\n"
2019 "</screen>"
2020 msgstr ""
2021 "Poista Apachen määrittelytiedostosta kommenttimerkki riviltä <screen>\n"
2022 "#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so\n"
2023 "</screen> ja lopussa riviltä <screen>\n"
2024 "#Include conf/extra/httpd-ssl.conf\n"
2025 "</screen> Muuta sen jälkeen rivi (yhdellä rivillä) <screen>\n"
2026 "SSLMutex \"file:C:/Program Files/Apache Software Foundation/\\\n"
2027 "Apache2.2/logs/ssl_mutex\"\n"
2028 "</screen> muotoon <screen>\n"
2029 "SSLMutex default\n"
2030 "</screen>"
2031
2032 #. (para)
2033 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2270
2034 msgid ""
2035 "Next you need to create an SSL certificate. To do that open a command prompt (DOS-Box) and change to the Apache folder (e.g. <filename>C:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) and type the following command: <screen>\n"
2036 "bin\\openssl req -config conf\\openssl.cnf -new -out my-server.csr\n"
2037 "</screen> You will be asked for a passphrase. Please don't use simple words but whole sentences, e.g. a part of a poem. The longer the phrase the better. Also you have to enter the URL of your server. All other questions are optional but we recommend you fill those in too."
2038 msgstr ""
2039 "Seuraavaksi sinun pitää luoda SSL-varmenne. Avaa komentorivikehote (DOS-ikkuna) ja vaihda Apache-kansioon (esim. <filename>C:\\program files\\apache group\\apache2</filename>) ja anna seuraava komento: <screen>\n"
2040 "bin\\openssl req -config conf\\openssl.cnf -new -out my-server.csr\n"
2041 "</screen> Sinua pyydetään antamaan salauslause. Älä käytä pelkkiä sanoja, vaan kokonaisia lauseita, esim. osia runosta. Mitä pidempi salauslause, sen parempi. Sinulta kysytään myös palvelimesi paikannin. Muut kysymykset ovat vapaaehtoisia, mutta suosittelemme sinua vastaamaan myös niiihin."
2042
2043 #. (para)
2044 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2285
2045 msgid ""
2046 "Normally the <filename>privkey.pem</filename> file is created automatically, but if it isn't you need to type this command to generate it: <screen>\n"
2047 "bin\\openssl genrsa -out conf\\privkey.pem 2048\n"
2048 "</screen>"
2049 msgstr ""
2050 "Tavallisesti tiedosto <filename>privkey.pem</filename> luodaan automaattisesti, mutta jos näin ei käy, anna komento <screen>\n"
2051 "bin\\openssl genrsa -out conf\\privkey.pem 2048\n"
2052 "</screen> sen luomiseksi."
2053
2054 #. (para)
2055 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2293
2056 msgid ""
2057 "Next type the commands <screen>\n"
2058 "bin\\openssl rsa -in conf\\privkey.pem -out conf\\server.key\n"
2059 "</screen> and (on one line) <screen>\n"
2060 "bin\\openssl req -new -key conf\\server.key -out conf\\server.csr \\\n"
2061 "-config conf\\openssl.cnf\n"
2062 "</screen> and then (on one line) <screen>\n"
2063 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.csr -out conf\\server.crt\n"
2064 "                 -req -signkey conf\\server.key -days 4000\n"
2065 "</screen> This will create a certificate which will expire in 4000 days. And finally enter (on one line): <screen>\n"
2066 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.cert -out conf\\server.der.crt\n"
2067 "                 -outform DER\n"
2068 "</screen> These commands created some files in the Apache <filename>conf</filename> folder (<filename>server.der.crt</filename>, <filename>server.csr</filename>, <filename>server.key</filename>, <filename>.rnd</filename>, <filename>privkey.pem</filename>, <filename>server.cert</filename>)."
2069 msgstr ""
2070 "Anna seuraavaksi komennot <screen>\n"
2071 "bin\\openssl rsa -in conf\\privkey.pem -out conf\\server.key\n"
2072 "</screen> ja (yhdellä rivillä) <screen>\n"
2073 "bin\\openssl req -new -key conf\\server.key -out conf\\server.csr \\\n"
2074 "-config conf\\openssl.cnf\n"
2075 "</screen> ja sitten (yhdellä rivillä) <screen>\n"
2076 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.csr -out conf\\server.crt\n"
2077 "                 -req -signkey conf\\server.key -days 4000\n"
2078 "</screen> Tämä luo varmenteen, joka vanhenee 4000 päivän kuluttua. Anna lopuksi (yhdellä rivillä) komento <screen>\n"
2079 "bin\\openssl x509 -in conf\\server.cert -out conf\\server.der.crt\n"
2080 "                 -outform DER\n"
2081 "</screen> Nämä komennot luovat muutamia tiedostoja Apachen <filename>conf</filename>-hakemistoon (<filename>server.der.crt</filename>, <filename>server.csr</filename>, <filename>server.key</filename>, <filename>.rnd</filename>, <filename>privkey.pem</filename>, <filename>server.cert</filename>)."
2082
2083 #. (para)
2084 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2325
2085 msgid "Restart the Apache service."
2086 msgstr "Käynnistä Apache-palvelu uudestaan."
2087
2088 #. (para)
2089 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2330
2090 msgid "Point your browser to <systemitem class=\"url\">https://servername/svn/project</systemitem> ..."
2091 msgstr "Avaa osoite <systemitem class=\"url\">https://servername/svn/project</systemitem> selaimessasi..."
2092
2093 #. (title)
2094 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2338
2095 msgid "SSL and Internet Explorer"
2096 msgstr "SSL ja Internet Explorer"
2097
2098 #. (para)
2099 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2339
2100 msgid "If you're securing your server with SSL and use authentication against a windows domain you will encounter that browsing the repository with the Internet Explorer doesn't work anymore. Don't worry - this is only the Internet Explorer not able to authenticate. Other browsers don't have that problem and TortoiseGit and any other Git client are still able to authenticate."
2101 msgstr "Jos salaat palvelinliikenteen SSL-käytännöllä ja käytät Windows-toimialuetunnistusta, huomaat, ettei arkiston selaus Internet Explorer -selaimella toimi enää. Tämä johtuu Internet Explorerin kyvyttömyydestä tunnistaa käyttäjä tässä yhteydessä. Muilla selaimilla ei ole tätä ongelmaa, ja TortoiseGit (kuten muutkin Git-asiakkaat) kykenee tunnistamaan käyttäjän."
2102
2103 #. (para)
2104 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2353
2105 msgid "define a separate <literal>&lt;Location /path&gt;</literal> directive in the Apache config file, and add the <literal>SSPIBasicPreferred On</literal>. This will allow IE to authenticate again, but other browsers and Git won't be able to authenticate against that location."
2106 msgstr "määritä erillinen <literal>&lt;Location /path&gt;</literal> -osa Apachen määrittelytiedostoon ja lisää komento <literal>SSPIBasicPreferred On</literal>. Tämä mahdollistaa IE-tunnistuksen jälleen, mutta muut selaimet ja Git eivät kykene tunnistamaan käyttäjiä annettua polkua vastaan."
2107
2108 #. (para)
2109 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2363
2110 msgid "Offer browsing with unencrypted authentication (without SSL) too. Strangely IE doesn't have any problems with authenticating if the connection is not secured with SSL."
2111 msgstr "Salli selaaminen myös salaamatonta tunnistusta käyttäen (ilman SSL-käytäntöä).  Outoa kyllä, IE:llä ei ole tunnistusongelmia, mikäli yhteys ei ole SSL-salattu."
2112
2113 #. (para)
2114 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2371
2115 msgid ""
2116 "In the SSL \"standard\" setup there's often the following statement in Apache's virtual SSL host: <screen>\n"
2117 "SetEnvIf User-Agent \".*MSIE.*\" \\\n"
2118 "             nokeepalive ssl-unclean-shutdown \\\n"
2119 "             downgrade-1.0 force-response-1.0\n"
2120 "</screen> There are (were?) good reasons for this configuration, see <ulink url=\"http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49\"><citetitle>http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49</citetitle></ulink> But if you want NTLM authentication you have to use <literal>keepalive</literal>. If You uncomment the whole <literal>SetEnvIf</literal> you should be able to authenticate IE with windows authentication over SSL against the Apache on Win32 with included <literal>mod_auth_sspi</literal>."
2121 msgstr ""
2122 "\"Standardissa\" SSL-kokoonpanossa Apachen virtual SSL host -osassa on usein seuraavat komennot: <screen>\n"
2123 "SetEnvIf User-Agent \".*MSIE.*\" \\\n"
2124 "             nokeepalive ssl-unclean-shutdown \\\n"
2125 "             downgrade-1.0 force-response-1.0\n"
2126 "</screen> Tälle kokoonpanolla on (oli?) hyviä syitä, ks. <ulink url=\"http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49\"><citetitle>http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC49</citetitle></ulink> Jos haluat NTLM-tunnistuksen, sinun pitää käyttää <literal>keepalive</literal>-komentoa. Jos poistat kommentit koko <literal>SetEnvIf</literal>-osasta, sinun pitäisi pystyä tunnistamaan käyttäjät IE:ssä käyttäen Windows-tunnistusta SSL-yhteyden yli Apachella käyttäen mukana toimitettavaa <literal>mod_auth_sspi</literal>-modulia."
2127
2128 #. (para)
2129 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2348
2130 msgid "If you still want to use IE to browse the repository you can either: <placeholder-1/>"
2131 msgstr "Jos haluat yhä käyttää IE:tä arkiston selaamiseen, voit joko: <placeholder-1/>"
2132
2133 #. (title)
2134 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2394
2135 msgid "Forcing SSL access"
2136 msgstr "Pakotettu SSL-kytkeytyminen"
2137
2138 #. (para)
2139 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2395
2140 msgid "When you've set up SSL to make your repository more secure, you might want to disable the normal access via non-SSL (http) and only allow https access. To do this, you have to add another directive to the Git <literal>&lt;Location&gt;</literal> block: <literal>SSLRequireSSL</literal>."
2141 msgstr "Kun olet ottanut SSL-tekniikan käyttöön parantaaksesi arkistosi turvallisuutta, saatat haluta estää normaalin kytkeytymisen (http) ja sallia vain https-kytkeytymisen.  Tämä vaatii ylimääräisen <literal>SSLRequireSSL</literal>-komennon Gitin <literal>&lt;Location&gt;</literal>-lohkoon."
2142
2143 #. (para)
2144 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2402
2145 msgid ""
2146 "An example <literal>&lt;Location&gt;</literal> block would look like this: <screen>\n"
2147 "&lt;Location /svn&gt;\n"
2148 "  DAV svn\n"
2149 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
2150 "  SSLRequireSSL\n"
2151 "  AuthType Basic\n"
2152 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
2153 "  AuthUserFile passwd\n"
2154 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
2155 "  Require valid-user\n"
2156 "&lt;/Location&gt;\n"
2157 "</screen>"
2158 msgstr ""
2159 "Esimerkki <literal>&lt;Location&gt;</literal>-lohkosta näyttää seuraavalta: <screen>\n"
2160 "&lt;Location /svn&gt;\n"
2161 "  DAV svn\n"
2162 "  SVNParentPath D:\\SVN\n"
2163 "  SSLRequireSSL\n"
2164 "  AuthType Basic\n"
2165 "  AuthName \"Git repositories\"\n"
2166 "  AuthUserFile passwd\n"
2167 "  #AuthzSVNAccessFile svnaccessfile\n"
2168 "  Require valid-user\n"
2169 "&lt;/Location&gt;\n"
2170 "</screen>"
2171
2172 #. (title)
2173 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2420
2174 msgid "Using client certificates with virtual SSL hosts"
2175 msgstr "Asiakasvarmenteiden käyttö SSL-näennäispalvelimilla"
2176
2177 #. (para)
2178 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2421
2179 msgid "Sent to the TortoiseGit mailing list by Nigel Green. Thanks!"
2180 msgstr "Lähetetty TortoiseGit-postituslistalle Nigel Greenin toimesta. Kiitos!"
2181
2182 #. (para)
2183 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2424
2184 msgid "In some server configurations you may need to setup a single server containing 2 virtual SSL hosts: The first one for public web access, with no requirement for a client certificate. The second one to be secure with a required client certificate, running a Git server."
2185 msgstr "Joissain tapauksissa saatat joutua määrittämään yhdelle palvelimelle kaksi SSL-näennäispalvelinta: Yhden ilman asiakasvarmennetta julkista verkkoa varten ja toisen pakollisen asiakasvarmenteen kanssa Git-asiakkaille."
2186
2187 #. (para)
2188 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2430
2189 msgid "Adding an <literal>SSLVerifyClient Optional</literal> directive to the <emphasis>per-server</emphasis> section of the Apache configuration (i.e. outside of any <literal>VirtualHost</literal> and <literal>Directory</literal> blocks) forces Apache to request a client Certificate in the initial SSL handshake. Due to a bug in <literal>mod_ssl</literal> it is essential that the certificate is requested at this point as it does not work if the SSL connection is re-negotiated."
2190 msgstr "Lisäämällä <literal>SSLVerifyClient Optional</literal>-direktiivin Apachen <emphasis>palvelinkohtaisiin</emphasis> asetuksiin (ts. ei <literal>VirtualHost</literal> tai <literal>Directory</literal> -lohkohin) pakotat Apachen pyytämään asiakasvarmennetta ensimmäisessä SSL-kättelyssä. Johtuen virheestä <literal>mod_ssl</literal>-modulissa on välttämätöntä, että varmenne pyydetään tässä kohtaa, koska se ei toimi, mikäli SSL-yhteys neuvotellaan uudestaan."
2191
2192 #. (para)
2193 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2440
2194 msgid ""
2195 "The solution is to add the following directive to the virtual host directory that you want to lock down for Git: <screen>\n"
2196 "SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2197 "</screen> This directive grants access to the directory only if a client certificate was received and verified successfully."
2198 msgstr ""
2199 "Ratkaisu on lisätä seuraava direktiivi siihen näennäiskonehakemistoon, jonka haluat varata Git-käyttöön: <screen>\n"
2200 "SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2201 "</screen> Direktiivi sallii pääsyn hakemistoon vain, jos asiakasvarmenne vastaanotetaan ja tarkastetaan onnistuneesti."
2202
2203 #. (para)
2204 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2449
2205 msgid ""
2206 "To summarise, the relevant lines of the Apache configuration are: <screen>\n"
2207 "SSLVerifyClient Optional\n"
2208 "\n"
2209 "### Virtual host configuration for the PUBLIC host \n"
2210 "### (not requiring a certificate)\n"
2211 "\n"
2212 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2213 "  &lt;Directory \"pathtopublicfileroot\"&gt;\n"
2214 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2215 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2216 "\n"
2217 "### Virtual host configuration for Git \n"
2218 "### (requiring a client certificate)\n"
2219 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2220 "  &lt;Directory \"Git host root path\"&gt;\n"
2221 "    SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2222 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2223 "\n"
2224 "  &lt;Location /svn&gt;\n"
2225 "    DAV svn\n"
2226 "    SVNParentPath /pathtorepository\n"
2227 "  &lt;/Location&gt;\n"
2228 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2229 "</screen>"
2230 msgstr ""
2231 "Yhteenvetona, Apachen oleelliset määrittelyosat ovat seuraavat: <screen>\n"
2232 "SSLVerifyClient Optional\n"
2233 "\n"
2234 "### Näennäiskonemäärittely JULKISELLE koneelle (ei varmennetta)\n"
2235 "\n"
2236 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2237 "  &lt;Directory \"polku_julkisten_tiedostojen_juureen\"&gt;\n"
2238 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2239 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2240 "\n"
2241 "### Näennäiskonemäärittely Gitille (pakollinen varmenne)\n"
2242 "&lt;VirtualHost 127.0.0.1:443&gt;\n"
2243 "  &lt;Directory \"Git host root path\"&gt;\n"
2244 "    SSLRequire %{SSL_CLIENT_VERIFY} eq \"SUCCESS\"\n"
2245 "  &lt;/Directory&gt;\n"
2246 "\n"
2247 "  &lt;Location /svn&gt;\n"
2248 "    DAV svn\n"
2249 "    SVNParentPath /polku_arkistoon\n"
2250 "  &lt;/Location&gt;\n"
2251 "&lt;/VirtualHost&gt;\n"
2252 "</screen>"
2253
2254 #. (title)
2255 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2479
2256 msgid "Svnserve Based Server"
2257 msgstr "Svnserve-palvelin"
2258
2259 #. (para)
2260 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2485
2261 msgid "There may be situations where it's not possible to use Apache as your server. Fortunately, Git includes Svnserve - a lightweight stand-alone server which uses a custom protocol over an ordinary TCP/IP connection."
2262 msgstr "Joissain tilanteissa ei ole mahdollista käyttää Apache-palvelinta. Tällöin kyseeseen voi tulla Gitin mukana tuleva Svnserve - kevyt palvelin, joka käyttää omaa yhteyskäytäntöä tavallisen TCP/IP-yhteyden päällä."
2263
2264 #. (para)
2265 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2491
2266 msgid "In most cases svnserve is easier to setup and runs faster than the Apache based server. And now that SASL support is included it is easy to secure as well."
2267 msgstr "Useimmissa tapauksissa svnserve on helpompi ottaa käyttöön ja nopeampi kuin Apache-pohjainen palvelin. SASL-tuen ansiosta se on myös helppo turvata."
2268
2269 #. (title)
2270 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2498
2271 msgid "Installing svnserve"
2272 msgstr "Svnserven asennus"
2273
2274 #. (para)
2275 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2502
2276 msgid "Get the latest version of Git from <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91</citetitle></ulink>. Alternatively get a pre-packaged installer from CollabNet at <ulink url=\"http://www.collab.net/downloads/Git\"><citetitle>http://www.collab.net/downloads/Git</citetitle></ulink>. This installer will setup svnserve as a Windows service, and also includes some of the tools you need if you are going to use SASL for security."
2277 msgstr "Nouda Git-ohjelman viimeinen versio osoitteesta <ulink url=\"http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91\"><citetitle>http://Git.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=91</citetitle></ulink>. Vaihtoehtoisesti voit noutaa CollabNet-asennusohjelman osoitteesta <ulink url=\"http://www.collab.net/downloads/Git\"><citetitle>http://www.collab.net/downloads/Git</citetitle></ulink>. Jälkimmäinen asentaa svnserve-ohjelman suoraan Windows-palveluksi ja sisältää myös muutamia SASL-työkaluja."
2278
2279 #. (para)
2280 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2516
2281 msgid "If you already have a version of Git installed, and svnserve is running, you will need to stop it before continuing."
2282 msgstr "Mikäli Git on jo asennettu (ja svnserve on käynnissä), sinun pitää pysäyttää se ennen asennuksen jatkamista."
2283
2284 #. (para)
2285 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2522
2286 msgid "Run the Git installer. If you run the installer on your server (recommended) you can skip step 4."
2287 msgstr "Suorita Git-asennusohjelma. Jos suoritat asennuksen palvelimellasi (suositeltavaa), voit ohittaa kohdan 4."
2288
2289 #. (para)
2290 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2528
2291 msgid "Open the windows-explorer, go to the installation directory of Git (usually <filename>C:\\Program Files\\Git</filename>) and in the <filename>bin</filename> directory, find the files <filename>svnserve.exe</filename>, <filename>intl3_svn.dll</filename>, <filename>libapr.dll</filename>, <filename>libapriconv.dll</filename>, <filename>libapriutil.dll</filename>, <filename>libdb*.dll</filename>, <filename>libeay32.dll</filename> and <filename>ssleay32.dll</filename> - copy these files, or just copy all of the <filename>bin</filename> directory, into a directory on your server e.g. <filename>c:\\svnserve</filename>"
2292 msgstr "Avaa resurssienhallinta ja siirry Git-asennushakemistoon (yleensä <filename>C:\\Program Files\\Git</filename>); etsi <filename>bin</filename>-hakemistosta tiedostot <filename>svnserve.exe</filename>, <filename>intl3_svn.dll</filename>, <filename>libapr.dll</filename>, <filename>libapriconv.dll</filename>, <filename>libapriutil.dll</filename>, <filename>libdb*.dll</filename>, <filename>libeay32.dll</filename> ja <filename>ssleay32.dll</filename> - kopioi nämä tiedostot (vaihtoehtoisesti koko <filename>bin</filename>-hakemisto), uuteen hakemistoon palvelimellasi (esim. <filename>c:\\svnserve</filename>)."
2293
2294 #. (title)
2295 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2550
2296 msgid "Running svnserve"
2297 msgstr "Svnserven käynnistys"
2298
2299 #. (para)
2300 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2551
2301 msgid ""
2302 "Now that svnserve is installed, you need it running on your server. The simplest approach is to run the following from a DOS shell or create a windows shortcut: <screen>\n"
2303 "svnserve.exe --daemon\n"
2304 "</screen> svnserve will now start waiting for incoming requests on port 3690. The --daemon switch tells svnserve to run as a daemon process, so it will always exist until it is manually terminated."
2305 msgstr ""
2306 "Kun svnserve on nyt asennettu, se pitää saada käyntiin palvelimella. Helpoiten tämä onnistuu suorittamalla seuraava komento DOS-ikkunassa (voit myös luoda Windows-pikakuvakkeen): <screen>\n"
2307 "svnserve.exe --daemon\n"
2308 "</screen> svnserve käynnistyy ja alkaa odottaa palvelupyyntöjä portissa 3690. Valitsin --daemon ohjaa svnserven käynnistymään palveluna, jolloin se on aina käynnissä, kunnes  lopetetaan käsin."
2309
2310 #. (para)
2311 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2562
2312 msgid "If you have not yet created a repository, follow the instructions given with the Apache server setup <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-4\"/>."
2313 msgstr "Jos et ole vielä luonut arkistoa, seuraa Apachen-palvelimen asennuksen antamia ohjeita: <xref linkend=\"tsvn-serversetup-apache-4\"/>."
2314
2315 #. (para)
2316 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2567
2317 msgid "To test that svnserve is working, use <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Repo-Browser</guimenuitem></menuchoice> to view a repository."
2318 msgstr "Testataksesi svnserven toiminnan, käynnistä <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Arkistoselain</guimenuitem></menuchoice>, jolla voit tutkia arkiston sisältöä."
2319
2320 #. (para)
2321 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2575
2322 msgid ""
2323 "Assuming your repository is located in <filename>c:\\repos\\TestRepo</filename>, and your server is called <filename>localhost</filename>, enter: <screen>\n"
2324 "svn://localhost/repos/TestRepo\n"
2325 "</screen> when prompted by the repo browser."
2326 msgstr ""
2327 "Olettaen, että arkistosi sijaitsee paikassa <filename>c:\\repos\\TestRepo</filename> ja palvelimesi nimi on <filename>localhost</filename>, syötä: <screen>\n"
2328 "svn://localhost/repos/TestRepo\n"
2329 "</screen> arkistoselaimen kysyessä sitä."
2330
2331 #. (para)
2332 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2584
2333 msgid ""
2334 "You can also increase security and save time entering URLs with svnserve by using the --root switch to set the root location and restrict access to a specified directory on the server: <screen>\n"
2335 "svnserve.exe --daemon --root drive:\\path\\to\\repository\\root\n"
2336 "</screen> Using the previous test as a guide, svnserve would now run as: <screen>\n"
2337 "svnserve.exe --daemon --root c:\\repos\n"
2338 "</screen> And in TortoiseGit our repo-browser URL is now shortened to: <screen>\n"
2339 "svn://localhost/TestRepo\n"
2340 "</screen> Note that the --root switch is also needed if your repository is located on a different partition or drive than the location of svnserve on your server."
2341 msgstr ""
2342 "Voit myös lisätä tietoturvaa ja säästää aikaa syöttäessäsi paikantimia svnserve-komennolle käyttämällä --root -valitsinta juuripolun asettamiseen ja pääsyn rajoittamiseen: <screen>\n"
2343 "svnserve.exe --daemon --root drive:\\path\\to\\repository\\root\n"
2344 "</screen> Käyttämällä edellistä testiä esimerkkinä, svnserve suoritettaisiin valitsimilla <screen>\n"
2345 "svnserve.exe --daemon --root c:\\repos\n"
2346 "</screen> TortoiseGit:ssä arkistoselaimen paikannin lyhentyy nyt puolestaan muotoon <screen>\n"
2347 "svn://localhost/TestRepo\n"
2348 "</screen> Huomaa, että --root -valitsinta tarvitaan myös, mikäli arkistosi sijaitsee palvelimellasi eri osiolla tai asemassa kuin svnserve-komento."
2349
2350 #. (para)
2351 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2603
2352 msgid "Svnserve will service any number of repositories. Just locate them somewhere below the root folder you just defined, and access them using a URL relative to that root."
2353 msgstr "Svnserve ei aseta rajoituksia arkistojen määrälle. Riittää, kun sijoitat ne jonnekin määrittelemäsi juurihakemiston alle ja käytät osoitteissa juuren suhteen suhteellista paikanninta."
2354
2355 #. (title)
2356 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2620
2357 msgid "Run svnserve as a Service"
2358 msgstr "Svnserven suorittaminen Windows-palveluna"
2359
2360 #. (para)
2361 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2624
2362 msgid "Running svnserve as a user is usually not the best way. It means always having a user logged in on your server, and remembering to restart it after a reboot. A better way is to run svnserve as a windows service. Starting with Git 1.4, svnserve can be installed as a native windows service."
2363 msgstr "Svnserven suorittaminen normaalina käyttäjänä ei ole yleensä paras tapa.  Se tarkoittaa, että palvelimellasi pitää aina olla joku käyttäjä kirjautuneena, myös mahdollisten uudelleen käynnistysten jälkeen. On parempi suorittaa svnserve Windows-palveluna.  Git-versiosta 1.4 lähtien svnserve voidaan asentaa Windows-palveluksi."
2364
2365 #. (para)
2366 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2631
2367 msgid ""
2368 "To install svnserve as a native windows service, execute the following command all on one line to create a service which is automatically started when windows starts. <screen>\n"
2369 "sc create svnserve binpath= \"c:\\svnserve\\svnserve.exe --service \n"
2370 "    --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" depend= tcpip \n"
2371 "    start= auto\n"
2372 "</screen> If any of the paths include spaces, you have to use (escaped) quotes around the path, like this: <screen>\n"
2373 "sc create svnserve binpath= \"\n"
2374 "    \\\"C:\\Program Files\\Git\\bin\\svnserve.exe\\\"\n"
2375 "    --service --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" \n"
2376 "    depend= tcpip start= auto\n"
2377 "</screen> You can also add a description after creating the service. This will show up in the Windows Services Manager. <screen>\n"
2378 "sc description svnserve \"Git server (svnserve)\"\n"
2379 "</screen>"
2380 msgstr ""
2381 "Asentaaksesi svnserven Windows-palveluksi, suorita seuraava komento (kaikki yhdellä rivillä) luodaksesi palvelun, joka käynnistyy automaattisesti Windowsin käynnistyessä.  <screen>\n"
2382 "sc create svnserve binpath= \"c:\\svnserve\\svnserve.exe --service \n"
2383 "    --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" depend= tcpip \n"
2384 "    start= auto\n"
2385 "</screen> Mikäli joissain poluissa on välilyöntejä, pitää ne ympäröidä lainausmerkein: <screen>\n"
2386 "sc create svnserve binpath= \"\n"
2387 "    \\\"C:\\Program Files\\Git\\bin\\svnserve.exe\\\"\n"
2388 "    --service --root c:\\repos\" displayname= \"Git\" \n"
2389 "    depend= tcpip start= auto\n"
2390 "</screen> Voit myös lisätä kuvauksen luotuasi palvelun. Tämä näkyy Windowsin Palvelut-toiminnossa. <screen>\n"
2391 "sc description svnserve \"Git server (svnserve)\"\n"
2392 "</screen>"
2393
2394 #. (para)
2395 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2654
2396 msgid "Note the rather unusual command line format used by <literal>sc</literal>. In the <literal>key= value</literal> pairs there must be no space between the key and the <literal>=</literal> but there must be a space before the value."
2397 msgstr "Huomaa <literal>sc</literal> -komennon käyttämä epätavallinen komentorivisyntaksi. Alkiossa <literal>avain= arvo</literal> avaimen ja merkin <literal>=</literal> välillä ei saa olla välilyöntiä, mutta ennen arvoa tulee olla välilyönti."
2398
2399 #. (para)
2400 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2661
2401 msgid ""
2402 "Microsoft now recommend services to be run as under either the Local Service or Network Service account. Refer to <ulink url=\"http://www.microsoft.com/technet/security/topics/serversecurity/serviceaccount/default.mspx\"><citetitle>The Services and Service Accounts Security Planning Guide</citetitle></ulink>. To create the service under the Local Service account, append the following to the example above. <screen>\n"
2403 "obj= \"NT AUTHORITY\\LocalService\"\n"
2404 "</screen> Note that you would have to give the Local Service account appropriate rights to both Git and your repositories, as well as any applications which are used by hook scripts. The built-in group for this is called \"LOCAL SERVICE\"."
2405 msgstr ""
2406 "Microsoft suosittelee nykyisin, että palvelut suoritetaan joko Local Service tai Network Service -tunnuksella. Katso lisätietoja dokumentista <ulink url=\"http://www.microsoft.com/technet/security/topics/serversecurity/serviceaccount/default.mspx\"><citetitle>The Services and Service Accounts Security Planning Guide</citetitle></ulink>. Luodaksesi palvelun Local Service -tunnukselle, lisää seuraava yllä olevaan esimerkkiin: <screen>\n"
2407 "obj= \"NT AUTHORITY\\LocalService\"\n"
2408 "</screen> Huomaa, että Local Service -tunnukselle tulee antaa riittävät oikeudet sekä Gitiin että arkistoihisi.  Tämä pätee myös komentojonojen käyttämiin sovelluksiin. Tällaisille käyttäjille on valmiiksi ryhmä nimeltä \"LOCAL SERVICE\"."
2409
2410 #. (para)
2411 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2678
2412 msgid "Once you have installed the service, you need to go to the services manager to start it (this time only; it will start automatically when the server reboots)."
2413 msgstr "Kun olet asentanut palvelun, sinun pitää avata Windowsin Palvelut-toiminto ja käynnistää se (vain yhden kerran; jatkossa se käynnistyy automaattisesti uudelleen käynnistyksen yhteydessä.)"
2414
2415 #. (para)
2416 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2683
2417 msgid "For more detailed information, refer to <ulink url=\"http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/notes/windows-service.txt\"><citetitle>Windows Service Support for Svnserve</citetitle></ulink>."
2418 msgstr "Katso lisätietoja dokumentista <ulink url=\"http://svn.collab.net/repos/svn/trunk/notes/windows-service.txt\"><citetitle>Windows Service Support for Svnserve</citetitle></ulink>."
2419
2420 #. (para)
2421 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2689
2422 msgid ""
2423 "If you installed an earlier version of svnserve using the <literal>SVNService</literal> wrapper, and you now want to use the native support instead, you will need to unregister the wrapper as a service (remember to stop the service first!). Simply use the command <screen>\n"
2424 "svnservice -remove\n"
2425 "</screen> to remove the service registry entry."
2426 msgstr ""
2427 "Mikäli asensit aiemman version svnservestä käyttäen <literal>SVNService</literal> -kehyskomentoa, ja haluat nyt käyttää suoraa Windows-komentoa, sinun pitää poistaa kehyskomennon rekisteröinti (muista pysäyttää palvelu ensin!). Käytä komentoa <screen>\n"
2428 "svnservice -remove\n"
2429 "</screen> poistaaksesi palvelun rekisteriasetukset."
2430
2431 #. (title)
2432 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2703
2433 msgid "Basic Authentication with svnserve"
2434 msgstr "Perustunnistaminen svnserveä käytettäessä"
2435
2436 #. (para)
2437 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2704
2438 msgid "The default svnserve setup provides anonymous read-only access. This means that you can use an <literal>svn://</literal> URL to checkout and update, or use the repo-browser in TortoiseGit to view the repository, but you won't be able to commit any changes."
2439 msgstr "Oletusarvoisesti svnserve tarjoaa anonyymin lukuoikeuden arkistoon. Voit siis käyttää <filename>svn://</filename>-paikanninta työkopion hakuun tai päivittämiseen ja tutkia arkistoa TortoiseGit:n arkistoselaimella.  Et voi kuitenkaan toimittaa muutoksia arkistoon."
2440
2441 #. (para)
2442 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2710
2443 msgid "To enable write access to a repository, you need to edit the <filename>conf/svnserve.conf</filename> file in your repository directory. This file controls the configuration of the svnserve daemon, and also contains useful documentation."
2444 msgstr "Salliaksesi arkistoon kirjoittamisen sinun on muokattava <filename>conf/svnserve.conf</filename>-tiedostoa, joka sijaitsee arkiston sisältävässä hakemistossa. Tämä tiedosto määrittää svnserve-palvelun asetukset ja sisältää myös hyödyllistä tietoa."
2445
2446 #. (para)
2447 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2716
2448 msgid ""
2449 "You can enable anonymous write access by simply setting: <screen>\n"
2450 "[general]\n"
2451 "anon-access = write\n"
2452 "</screen> However, you will not know who has made changes to a repository, as the <literal>svn:author</literal> property will be empty. You will also be unable to control who makes changes to a repository. This is a somewhat risky setup!"
2453 msgstr ""
2454 "Voit sallia anonyymin kirjoitusoikeuden asettamalla yksinkertaisesti: <screen>\n"
2455 "[general]\n"
2456 "anon-access = write\n"
2457 "</screen> Huomaa kuitenkin, että tieto muutosten tekijästä ei tällöin säily, koska <literal>svn:author</literal> -ominausuus in tyhjä. Et voi myöskään määritellä, kuka saa tehdä muutoksia arkistoon.  Tästä syystä tällainen asetus on riskialtis!"
2458
2459 #. (para)
2460 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2727
2461 msgid ""
2462 "One way to overcome this is to create a password database: <screen>\n"
2463 "[general]\n"
2464 "anon-access = none\n"
2465 "auth-access = write\n"
2466 "password-db = userfile\n"
2467 "</screen> Where <filename>userfile</filename> is a file which exists in the same directory as <filename>svnserve.conf</filename>. This file can live elsewhere in your file system (useful for when you have multiple repositories which require the same access rights) and may be referenced using an absolute path, or a path relative to the <filename>conf</filename> directory. If you include a path, it must be written <filename>/the/unix/way</filename>. Using \\ or drive letters will not work. The <filename>userfile</filename> should have a structure of: <screen>\n"
2468 "[users]\n"
2469 "username = password\n"
2470 "...\n"
2471 "</screen> This example would deny all access for unauthenticated (anonymous) users, and give read-write access to users listed in <filename>userfile</filename>."
2472 msgstr ""
2473 "Eräs keino päästä tästä yli on luoda tunnussanatietokanta: <screen>\n"
2474 "[general]\n"
2475 "anon-access = none\n"
2476 "auth-access = write\n"
2477 "password-db = userfile\n"
2478 "</screen> missä <filename>userfile</filename> on tiedosto, joka sijaitsee samassa hakemistossa kuin <filename>svnserve.conf</filename>. Tämä tiedosto voi sijaita muualla tiedostojärjestelmässäsi (hyödyllistä kun useilla arkistoilla on samat saantioikeudet) ja siihen voidaan viitata absoluuttisella polulla , tai suhteessa <filename>conf</filename>-hakemistoon.  Jos sisällytät polun, se tulee kirjoittaa <filename>/unix/käyttöjärjestelmän/tyylillä</filename>. \\ tai asematunnukset eivät toimi. Tiedoston <filename>userfile</filename> rakenteen tulee olla seuraava: <screen>\n"
2479 "[users]\n"
2480 "username = password\n"
2481 "...\n"
2482 "</screen> esimerkki kieltäisi kaikenlaisen käytön anonyymeiltä käyttäjiltä ja antaisi luku- ja kirjoitusoikeudet tiedostossa <filename>userfile</filename> luetelluille käyttäjille."
2483
2484 #. (para)
2485 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2755
2486 msgid "If you maintain multiple repositories using the same password database, the use of an authentication realm will make life easier for users, as TortoiseGit can cache your credentials so that you only have to enter them once. More information can be found in the Git book, specifically in the sections <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.auth.users\"><citetitle>Create a 'users' file and realm</citetitle></ulink> and <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.netmodel.html#svn.serverconfig.netmodel.credcache\"><citetitle>Client Credentials Caching</citetitle></ulink>"
2487 msgstr "Jos pidät yllä useita arkistoja käyttäen samaa tunnussanatietokantaa, tunnistusalueen käyttö helpottaa käyttäjien elämää, koska TortoiseGit voi tallettaa salasanatietosi, eikä niitä tarvitse syöttää kuin kerran. Löydät lisätietoa Git-kirjasta, erityisesti osista <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.auth.users\"><citetitle>Create a 'users' file and realm</citetitle></ulink> ja <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.netmodel.html#svn.serverconfig.netmodel.credcache\"><citetitle>Client Credentials Caching</citetitle></ulink>."
2488
2489 #. (title)
2490 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2773
2491 msgid "Better Security with SASL"
2492 msgstr "Parempaa tietoturvaa SASLin avulla"
2493
2494 #. (primary)
2495 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2775
2496 msgid "SASL"
2497 msgstr "SASL"
2498
2499 #. (title)
2500 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2778
2501 msgid "What is SASL?"
2502 msgstr "Mikä SASL on?"
2503
2504 #. (para)
2505 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2779
2506 msgid "The Cyrus Simple Authentication and Security Layer is open source software written by Carnegie Mellon University. It adds generic authentication and encryption capabilities to any network protocol, and as of Git 1.5 and later, both the svnserve server and TortoiseGit client know how to make use of this library."
2507 msgstr "Cyrus Simple Authentication and Security Layer (SASL) on Carnegie Mellon -yliopistossa kehitetty avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Se lisää tunnistus- ja salausominaisuudet mihin tahansa verkkoyhteyskäytäntöön, ja Git-ohjelman versiosta 1.5 lähtien sekä svnserve-palvelin että TortoiseGit-asiakas tukevat sitä."
2508
2509 #. (para)
2510 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2787
2511 msgid "For a more complete discussion of the options available, you should look at the Git book in the section <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.sasl\"><citetitle>Using svnserve with SASL</citetitle></ulink>. If you are just looking for a simple way to set up secure authentication and encryption on a Windows server, so that your repository can be accessed safely over the big bad Internet, read on."
2512 msgstr "Täydellisempi kuvaus löytyy Git-kirjan luvusta <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.serverconfig.svnserve.html#svn.serverconfig.svnserve.sasl\"><citetitle>Using svnserve with SASL</citetitle></ulink><citetitle>Using svnserve with SASL</citetitle></ulink>. Jos haluat pelkästään asentaa tunnistuksen ja salauksen Windows-palvelimelle suojataksesi arkistosi siten, että sen käyttö voidaan sallia Internetistä, lue eteenpäin."
2513
2514 #. (title)
2515 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2800
2516 msgid "SASL Authentication"
2517 msgstr "SASL-tunnistaminen"
2518
2519 #. (para)
2520 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2801
2521 msgid ""
2522 "To activate specific SASL mechanisms on the server, you'll need to do three things. First, create a <literal>[sasl]</literal> section in your repository's <filename>svnserve.conf</filename> file, with this key-value pair: <screen>\n"
2523 "use-sasl = true\n"
2524 "</screen>"
2525 msgstr ""
2526 "Aktivoidaksesi SASL-mekanismeja palvelimella joudut tekemään kolme asiaa. Ensinnäkin, luo <literal>[sasl]</literal> -osio arkistosi <filename>svnserve.conf</filename> -tiedostoon ja lisää siihen seuraava asetus: <screen>\n"
2527 "use-sasl = true\n"
2528 "</screen>"
2529
2530 #. (para)
2531 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2810
2532 msgid "Second, create a file called <filename>svn.conf</filename> in a convenient location - typically in the directory where Git is installed."
2533 msgstr "Luo seuraavaksi <filename>svn.conf</filename>-niminen tiedosto sopivaan paikkaan - tyypillisesti Git-asennushakemistoon."
2534
2535 #. (para)
2536 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2815
2537 msgid "Thirdly, create two new registry entries to tell SASL where to find things. Create a registry key named <literal>[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Carnegie Mellon\\Project Cyrus\\SASL Library]</literal> and place two new string values inside it: <literal>SearchPath</literal> set to the directory path containing the <filename>sasl*.dll</filename> plug-ins (normally in the Git install directory), and <literal>ConfFile</literal> set to the directory containing the <filename>svn.conf</filename> file. If you used the CollabNet installer, these registry keys will already have been created for you."
2538 msgstr "Kolmanneksi, luo kaksi uutta rekisteriavainta kertoaksesi SASLin käyttöön. Luo avain <literal>[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Carnegie Mellon\\Project Cyrus\\SASL Library]</literal> ja lisää siihen kaksi uutta merkkijonoavainta: <literal>SearchPath</literal>, joka kertoo <filename>sasl*.dll</filename>-tiedostot sisältävän hakemistopolun (tavallisesti Git-asennushakemisto), ja avain <literal>ConfFile</literal>, joka sisältää <filename>svn.conf</filename>-tiedoston hakemistopolun. Jos käytät Collabnet-asennusohjelmaa, rekisteriavaimet luodaan automaattisesti."
2539
2540 #. (para)
2541 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2827
2542 msgid ""
2543 "Edit the <filename>svn.conf</filename> file to contain the following: <screen>\n"
2544 "pwcheck_method: auxprop\n"
2545 "auxprop_plugin: sasldb\n"
2546 "mech_list: DIGEST-MD5\n"
2547 "sasldb_path: C:\\TortoiseGit\\sasldb\n"
2548 "</screen> The last line shows the location of the authentication database, which is a file called <filename>sasldb</filename>. This could go anywhere, but a convenient choice is the repository parent path. Make sure that the svnserve service has read access to this file."
2549 msgstr ""
2550 "Muokkaa <filename>svn.conf</filename>-tiedostoa seuraavasti: <screen>\n"
2551 "pwcheck_method: auxprop\n"
2552 "auxprop_plugin: sasldb\n"
2553 "mech_list: DIGEST-MD5\n"
2554 "sasldb_path: C:\\TortoiseGit\\sasldb\n"
2555 "</screen> Viimeinen rivi ilmoittaa tunnistustietokannan (tiedosto <filename>sasldb</filename>) sijainnin. Tietokanta voi sijaita missä tahansa, mutta se pn näppärää sijoittaa arkistot sisältävään hakemistoon. Varmista, että svnserve-palvelu kykenee lukemaan tiedoston."
2556
2557 #. (para)
2558 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2842
2559 msgid "If svnserve was already running, you will need to restart it to ensure it reads the updated configuration."
2560 msgstr "Jos svnserve on jo käynnissä, joudut käynnistämään sen uudelleen, jotta se lukisi määritykset uudelleen."
2561
2562 #. (para)
2563 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2846
2564 msgid ""
2565 "Now that everything is set up, all you need to do is create some users and passwords. To do this you need the <literal>saslpasswd2</literal> program. If you used the CollabNet installer, that program will be in the install directory. Use a command something like this: <screen>\n"
2566 "saslpasswd2 -c -f C:\\TortoiseGit\\sasldb -u realm username\n"
2567 "</screen> The <literal>-f</literal> switch gives the database location, <literal>realm</literal> must be the same as the value you defined in your repository's <filename>svnserve.conf</filename> file, and username is exactly what you expect it to be. Note that the realm is not allowed to contain space characters."
2568 msgstr ""
2569 "Nyt, kun kaikki on valmista, riittää, kun luot käyttäjät ja salasanat. Tämän tehdäksesi tarvitset ohjelmaa <literal>saslpasswd2</literal>. Jos käytät CollabNetin toimittamaa asennusta, tämä ohjelma löytyy asennushakemistosta. Anna seuraava komento: <screen>\n"
2570 "saslpasswd2 -c -f C:\\TortoiseGit\\sasldb -u realm username\n"
2571 "</screen> Valitsin <literal>-f</literal> määrittää tietokannan sijainnin, ja merkkijonon <literal>realm</literal> on täsmättävä arkistosi <filename>svnserve.conf</filename>-tiedoston vastaavan kanssa.  Viimeinen parameteri username on uuden käyttäjän nimi. Huomaa, että realm ei saa sisältää välilyöntejä."
2572
2573 #. (para)
2574 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2861
2575 msgid "You can list the usernames stored in the database using the <literal>sasldblistusers2</literal> program."
2576 msgstr "Voit luetella tietokannan käyttäjätunnukset ohjelmalla <literal>sasldblistusers2</literal>."
2577
2578 #. (title)
2579 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2867
2580 msgid "SASL Encryption"
2581 msgstr "SASL-salaus"
2582
2583 #. (para)
2584 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2868
2585 msgid ""
2586 "To enable or disable different levels of encryption, you can set two values in your repository's <filename>svnserve.conf</filename> file: <screen>\n"
2587 "[sasl]\n"
2588 "use-sasl = true\n"
2589 "min-encryption = 128\n"
2590 "max-encryption = 256\n"
2591 "</screen>"
2592 msgstr ""
2593 "Salliaksesi tai estääksesi eri salaustasoja, voit asettaa kaksi arvoa arkistosi <filename>svnserve.conf</filename> -tiedostoon: <screen>\n"
2594 "[sasl]\n"
2595 "use-sasl = true\n"
2596 "min-encryption = 128\n"
2597 "max-encryption = 256\n"
2598 "</screen>"
2599
2600 #. (para)
2601 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2879
2602 msgid "The <literal>min-encryption</literal> and <literal>max-encryption</literal> variables control the level of encryption demanded by the server. To disable encryption completely, set both values to 0. To enable simple checksumming of data (i.e., prevent tampering and guarantee data integrity without encryption), set both values to 1. If you wish to allow (but not require) encryption, set the minimum value to 0, and the maximum value to some bit-length. To require encryption unconditionally, set both values to numbers greater than 1. In our previous example, we require clients to do at least 128-bit encryption, but no more than 256-bit encryption."
2603 msgstr "Muuttujat <literal>min-encryption</literal> ja <literal>max-encryption</literal> määrittävät palvelimen vaatiman salaustason. Aseta molemmat arvot nolliksi estääksesi salauksen täysin. Aseta molemmat arvot ykkösiksi käyttääksesi yksinkertaista tarkistussummaa tiedon siirtoon (estää tiedon muuttamisen ja takaa tietojen yhtenäisyyden ilman salausta). Jos haluat sallia (muttet vaatia) salausta, aseta minimiarvo nollaksi ja maksimiarvo bittisalausavaimen pituuteen. Vaatiaksesi salausta aina, aseta molemmat arvot suuremmiksi kuin yksi. Edellisessä esimerkissämme vaadimme asiakkailta vähintään 128-bittistä ja korkeintaan 256-bittistä salausta."
2604
2605 #. (title)
2606 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2896
2607 msgid "Authentication with svn+ssh"
2608 msgstr "Tunnistaminen svn+ssh -yhteyskäytännöllä"
2609
2610 #. (para)
2611 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2897
2612 msgid "Another way to authenticate users with a svnserve based server is to use a secure shell (SSH) to tunnel requests through. It is not as simple to set up as SASL, but it may be useful is some cases."
2613 msgstr "Toinen tapa tunnistaa svnserve-pohjaisen palvelimen käyttäjät on käyttää SSH-tekniikkaa. Se ei ole yhtä helppo asentaa kuin SASL, mutta voi olla joskus hyödyllinen."
2614
2615 #. (para)
2616 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2903
2617 msgid "With this approach, svnserve is not run as a daemon process, rather, the secure shell starts svnserve for you, running it as the SSH authenticated user. To enable this, you need a secure shell daemon on your server."
2618 msgstr "Tällöin svnserveä ei suoriteta palveluna, vaan SSH käynnistää svnserven puolestasi tunnistettuna SSH-käyttäjänä.  Tätä varten palvelimelle pitää asentaa SSH-palvelu."
2619
2620 #. (para)
2621 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2909
2622 msgid "A basic method for setting up your server is given in <xref linkend=\"tsvn-ssh-howto\"/>. You can find other SSH topics within the FAQ by searching for <quote>SSH</quote>."
2623 msgstr "Luvussa <xref linkend=\"tsvn-ssh-howto\"/> kuvataan palvelimen asennuksen vaiheet. Löydät lisää SSH-artikkeleita FAQ-osiosta etsimällä termiä <quote>SSH</quote>."
2624
2625 #. (para)
2626 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2915
2627 msgid "Further information about svnserve can be found in the <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com\"><citetitle>Version Control with Git</citetitle></ulink>."
2628 msgstr "Lisätietoa svnservestä löytyy Git-kirjasta, kappaleesta <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com\"><citetitle>Version Control with Git</citetitle></ulink>."
2629
2630 #. (title)
2631 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2923
2632 msgid "Path-based Authorization with svnserve"
2633 msgstr "Polkuihin perustuva valtuutus svnservellä"
2634
2635 #. (para)
2636 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2924
2637 msgid ""
2638 "Starting with Git 1.3, svnserve supports the same <literal>mod_authz_svn</literal> path-based authorization scheme that is available with the Apache server. You need to edit the <filename>conf/svnserve.conf</filename> file in your repository directory and add a line referring to your authorization file. <screen>\n"
2639 "[general]\n"
2640 "authz-db = authz\n"
2641 "</screen> Here, <filename>authz</filename> is a file you create to define the access permissions. You can use a separate file for each repository, or you can use the same file for several repositories. Read <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/> for a description of the file format."
2642 msgstr ""
2643 "Git-versiosta 1.3 alkaen svnserve tukee samaa <literal>mod_authz_svn</literal> polkuihin perustuvaa valtuutusmekanismia kuin mikä on käytössä Apache-palvelimella. Ottaaksesi sen käyttöön sinun pitää muokata  tiedostoa <filename>conf/svnserve.conf</filename> arkiston asennushakemistossa ja lisätä rivi, joka viittaa valtuutustiedostoosi. <screen>\n"
2644 "[general]\n"
2645 "authz-db = authz\n"
2646 "</screen> Tässä <filename>authz</filename> on tiedosto, johon määrittelet saantioikeudet. Voit käyttää erillistä tiedostoa kullekin arkistolle tai voit jakaa saman tiedoston useiden arkistojen välillä. Luvusta <xref linkend=\"tsvn-serversetup-mod_authz_svn\"/> löydät tiedoston rakenteen kuvauksen."
2647
2648 #. (para)
2649 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2946
2650 msgid "No matter which protocol you use to access your repositories, you always need to create at least one repository. This can either be done with the Git command line client or with TortoiseGit."
2651 msgstr "Riippumatta yhteyskäytännöstä, jota käytät kytkeytyessäsi arkistoihisi, sinun täytyy aina luoda vähintään yksi arkisto.  Tämän voi tehdä joko Git-komentoriviltä tai TortoiseGit:n avulla."
2652
2653 #. (para)
2654 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2951
2655 msgid "If you haven't created a Git repository yet, it's time to do that now."
2656 msgstr "Jos et ole vielä luonut Git-arkistoa, niin nyt on hyvä aika tehdä se."
2657
2658 #. (title)
2659 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2959
2660 msgid "Repository Creation"
2661 msgstr "Arkiston luonti"
2662
2663 #. (primary)
2664 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2961
2665 msgid "create repository"
2666 msgstr "luo arkisto"
2667
2668 #. (para)
2669 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2963
2670 msgid "You can create a repository with the FSFS backend or with the older Berkeley Database (BDB) format. The FSFS format is generally faster and easier to administer, and it works on network shares and Windows 98 without problems. The BDB format was once considered more stable simply because it has been in use for longer, but since FSFS has now been in use in the field for several years, that argument is now rather weak. Read <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.reposadmin.planning.html#svn.reposadmin.basics.backends\"><citetitle>Choosing a Data Store</citetitle></ulink> in the Git book for more information."
2671 msgstr "Voit luoda arkiston uudemmassa FSFS-muodossa tai vanhemmassa Berkeley Database (BDB) -muodossa. FSFS on yleisesti ottaen nopeampi ja toimii verkkojakojen sekä Windows 98:n kanssa ongelmitta. BDB on vakaampi, koska se on ollut käytössä pidempään; toisaalta FSFS on nyt ollut käytössä vuosia, joten perustelu ontuu hieman. Lue lisää Git-kirjan kappaleesta <ulink url=\"http://svnbook.red-bean.com/en/1.5/svn.reposadmin.planning.html#svn.reposadmin.basics.backends\"><citetitle>Choosing a Data Store</citetitle></ulink>."
2672
2673 #. (title)
2674 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2978
2675 msgid "Creating a Repository with the Command Line Client"
2676 msgstr "Arkiston luonti komentoriviltä"
2677
2678 #. (primary)
2679 #. (primary)
2680 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2980
2681 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3021
2682 msgid "Create"
2683 msgstr "Luo"
2684
2685 #. (secondary)
2686 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2981
2687 msgid "Command Line Client"
2688 msgstr "Komentorivi"
2689
2690 #. (para)
2691 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2985
2692 msgid "Create an empty folder with the name SVN (e.g. <filename>D:\\SVN\\</filename>), which is used as root for all your repositories."
2693 msgstr "Luo tyhjä kansio nimellä SVN (esim. <filename>D:\\SVN\\</filename>), josta tulee juuri kaikille arkistoillesi."
2694
2695 #. (para)
2696 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2992
2697 msgid "Create another folder <filename>MyNewRepository</filename> inside <filename>D:\\SVN\\</filename>."
2698 msgstr "Luo toinen kansio <filename>MyNewRepository</filename> kansion <filename>D:\\SVN\\</filename> sisälle."
2699
2700 #. (para)
2701 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:2999
2702 msgid ""
2703 "Open the command prompt (or DOS-Box), change into <filename>D:\\SVN\\</filename> and type <screen>\n"
2704 "svnadmin create --fs-type bdb MyNewRepository\n"
2705 "</screen> or <screen>\n"
2706 "svnadmin create --fs-type fsfs MyNewRepository\n"
2707 "</screen>"
2708 msgstr ""
2709 "Avaa komentokehote (ts. DOS-ikkuna), vaihda kansioon <filename>D:\\SVN\\</filename> ja kirjoita <screen>\n"
2710 "svnadmin create --fs-type bdb MyNewRepository\n"
2711 "</screen> tai <screen>\n"
2712 "svnadmin create --fs-type fsfs MyNewRepository\n"
2713 "</screen>"
2714
2715 #. (para)
2716 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3012
2717 msgid "Now you've got a new repository located at <filename>D:\\SVN\\MyNewRepository</filename>."
2718 msgstr "Nyt olet luonut uuden arkiston, jonka sijainti on <filename>D:\\SVN\\MyNewRepository</filename>."
2719
2720 #. (title)
2721 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3019
2722 msgid "Creating The Repository With TortoiseGit"
2723 msgstr "Arkiston luonti TortoiseGit:n avulla"
2724
2725 #. (title)
2726 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3026
2727 msgid "The TortoiseGit menu for unversioned folders"
2728 msgstr "TortoiseGit-valikko versioimattomille kansioille"
2729
2730 #. (para)
2731 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3031
2732 msgid "Open the windows explorer"
2733 msgstr "Avaa Windows-resurssienhallinta"
2734
2735 #. (para)
2736 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3036
2737 msgid "Create a new folder and name it e.g. <filename>SVNRepository</filename>"
2738 msgstr "Luo uusi kansio ja nimeä se esim. <filename>SVNRepository</filename>"
2739
2740 #. (para)
2741 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3042
2742 msgid "<action>Right-click</action> on the newly created folder and select <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Create Repository here...</guimenuitem></menuchoice>."
2743 msgstr "<action>Oikea-napsauta</action> juuri luodun kansion päällä ja valitse <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Luo arkisto tähän...</guimenuitem></menuchoice>."
2744
2745 #. (para)
2746 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3050
2747 msgid "A repository is then created inside the new folder. <emphasis>Don't edit those files yourself!!!</emphasis>. If you get any errors make sure that the folder is empty and not write protected."
2748 msgstr "Tämä luo arkiston uuden kansion sisälle. <emphasis>Älä muokkaa arkistokansion tiedostoja itse!</emphasis>. Jos saat virheilmoituksen, varmista että kansio on tyhjä eikä sitä ole kirjoitussuojattu."
2749
2750 #. (para)
2751 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3059
2752 msgid "TortoiseGit no longer offers the option to create BDB repositories, although you can still use the command line client to create them. FSFS repositories are generally easier for you to maintain, and also makes it easier for us to maintain TortoiseGit due to compatibility issues between the different BDB versions."
2753 msgstr "TortoiseGit ei enää sisällä valintaa BDB-arkistojen luomiseen, vaikka voit yhä käyttää komentoriviä niiden luomiseen. FSFS-arkistot ovat yleisesti ottaen helpompia ylläpitää; TortoiseGit on myöskin helpompi ylläpitää, koska eri BDB-versioiden välinen yhteensopivuus ei ole aina ollut suoraviivaista."
2754
2755 #. (para)
2756 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3066
2757 msgid "Future versions of TortoiseGit will not support <literal>file://</literal> access to BDB repositories due to these compatibility issues, although it will of course always support this repository format when accessed via a server through the <literal>svn://</literal>, <literal>http://</literal> or <literal>https://</literal> protocols. For this reason, we strongly recommend that any new repository which must be accessed using <literal>file://</literal> protocol is created as FSFS."
2758 msgstr "Näistä yhteensopivuussyistä johtuen TortoiseGit:n tulevat versiot eivät enää tue <literal>file://</literal> -yhteyskäytäntöä BDB-arkistoihin. Sen sijaan yhteyskäytäntöjä <literal>svn://</literal>, <literal>http://</literal> ja <literal>https://</literal> tullaan aina tukemaan myös BDB-arkistoille. Kaikki uudet arkistot, joihin kytkeydytään <literal>file://</literal> -yhteyskäytännöllä, kannattaa siis luoda FSFS-muodossa."
2759
2760 #. (para)
2761 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3078
2762 msgid "Of course we also recommend that you don't use <literal>file://</literal> access at all, apart from local testing purposes. Using a server is more secure and more reliable for all but single-developer use."
2763 msgstr "Suositamme tietysti myös, ettet käytä <literal>file://</literal> -yhteyskäytäntöä ollenkaan, pois lukien paikalliset testaustarpeet. Palvelimen käyttö on turvallisempaa ja luotettavampaa, jos kyseessä ei ole TortoiseGit:n käyttö yhden kehittäjän tarpeisiin."
2764
2765 #. (title)
2766 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3087
2767 msgid "Local Access to the Repository"
2768 msgstr "Arkiston paikallinen käyttö"
2769
2770 #. (primary)
2771 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3089
2772 msgid "Access"
2773 msgstr "Käyttö"
2774
2775 #. (primary)
2776 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3092
2777 msgid "UNC paths"
2778 msgstr "UNC-polut"
2779
2780 #. (para)
2781 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3094
2782 msgid "To access your local repository you need the path to that folder. Just remember that Git expects all repository paths in the form <systemitem class=\"url\">file:///C:/SVNRepository/</systemitem>. Note the use of forward slashes throughout."
2783 msgstr "Käyttääksesi paikallista arkistoasi tarvitset polun sen sisältävään kansioon. Muista, että Git odottaa kaikkien arkistopolkujen olevan muotoa <systemitem class=\"url\">file:///C:/SVNRepository/</systemitem>. Huomaa kauttaviivojen '/' käyttö."
2784
2785 #. (para)
2786 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3100
2787 msgid "To access a repository located on a network share you can either use drive mapping, or you can use the UNC path. For UNC paths, the form is <systemitem class=\"url\">file://ServerName/path/to/repos/</systemitem>. Note that there are only 2 leading slashes here."
2788 msgstr "Päästäksesi verkkojaolla olevaan arkistoon voit käyttää joko UNC-polkua tai sitoa sen asemakirjaimeen. UNC-poluille oikea muoto on <systemitem class=\"url\">file://palvelin/polku/arkistoihin/</systemitem>. Huomaa, että edeltäviä kauttaviivoja on tässä vain kaksi."
2789
2790 #. (para)
2791 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3107
2792 msgid "Prior to SVN 1.2, UNC paths had to be given in the more obscure form <systemitem class=\"url\">file:///\\ServerName/path/to/repos</systemitem>. This form is still supported, but not recommended."
2793 msgstr "Ennen SVN-versiota 1.2 UNC-polut piti antaa hankalammassa muodossa <systemitem class=\"url\">file:///\\palvelin/polku/arkistoihin</systemitem>. Tämä muoto on yhä tuettu, mutta ei suositeltu."
2794
2795 #. (para)
2796 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3114
2797 msgid "Do not create or access a Berkeley DB repository on a network share. It <emphasis>cannot</emphasis> exist on a remote file system. Not even if you have the network drive mapped to a drive letter. If you attempt to use Berkeley DB on a network share, the results are unpredictable - you may see mysterious errors right away, or it may be months before you discover that your repository database is subtly corrupted."
2798 msgstr "Älä luo tai kytkeydy Berkeley DB -tekniikalla toteutettuun arkistoon verkkojaon kautta. Se <emphasis>ei voi</emphasis> sijaita etätiedostojärjestelmässä. Ei edes silloin, kun olet kytkenyt verkkojaon asemakirjaimeen. Jos yrität käyttää Berkeley DB-tekniikalla toteutettua arkistoa verkkojaon kautta, tulokset eivät ole ennustettavissa - saatat hei nähdä kummallisia virheitä, tai voi mennä kuukausia ennen kuin havaitset, että arkisto on hienovaraisesti mennyt rikki."
2799
2800 #. (title)
2801 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3125
2802 msgid "Accessing a Repository on a Network Share"
2803 msgstr "Arkiston käyttö verkkojaolta"
2804
2805 #. (primary)
2806 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3127
2807 msgid "Network share"
2808 msgstr "Verkkojako"
2809
2810 #. (para)
2811 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3129
2812 msgid "Although in theory it is possible to put a FSFS repository on a network share and have multiple users access it using <literal>file://</literal> protocol, this is most definitely <emphasis>not</emphasis> recommended. In fact we would <emphasis>strongly</emphasis> discourage it, and do not support such use."
2813 msgstr "Vaikka on teoriassa mahdollista sijoittaa FSFS-arkisto verkkojaolle ja sallia sen yhtäaikainen käyttö <literal>file://</literal> -yhteyskäytännöllä, tätä tapaa <emphasis>ei suositella</emphasis> eikä tueta."
2814
2815 #. (para)
2816 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3136
2817 msgid "Firstly you are giving every user direct write access to the repository, so any user could accidentally delete the entire repository or make it unusable in some other way."
2818 msgstr "Ensinnäkin: kaikilla käyttäjillä on suora kirjoitusoikeus arkistoon, joten joku voi vahingossa tuhota koko arkiston tai tehdä sen muulla tavoin käyttökelvottomaksi."
2819
2820 #. (para)
2821 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3141
2822 msgid "Secondly not all network file sharing protocols support the locking that Git requires, so you may find your repository gets corrupted. It may not happen straight away, but one day two users will try to access the repository at the same time."
2823 msgstr "Toisekseen, kaikki verkkojakojen yhteyskäytännöt eivät tue Gitin tarvitsemaa lukitustyyliä, joten arkistosi saattaa mennä sekaisin.  Voi olla, että näin ei käy heti, mutta jonain päivänä kaksi käyttäjää yrittää varmasti käyttää arkistoa samanaikaisesti."
2824
2825 #. (para)
2826 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3147
2827 msgid "Thirdly the file permissions have to be set just so. You may just about get away with it on a native Windows share, but SAMBA is particularly difficult."
2828 msgstr "Kolmanneksi, tiedostojen saantioikeudet täytyy asettaa oikein.  Saatat selvitä tästä tavallisella Windows-jaolla, mutta SAMBA on tässä suhteessa erityisen vaikea."
2829
2830 #. (para)
2831 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3152
2832 msgid "<literal>file://</literal> access is intended for local, single-user access only, particularly testing and debugging. When you want to share the repository you <emphasis>really</emphasis> need to set up a proper server, and it is not nearly as difficult as you might think. Read <xref linkend=\"tsvn-serversetup\"/> for guidelines on choosing and setting up a server."
2833 msgstr "<literal>file://</literal> -yhteyskäytäntö on tarkoitettu paikallisille yhden käyttäjän arkistoille, erityisesti testaamiseen ja virheiden etsintään. Kun haluat jakaa arkiston, sinun on <emphasis>todella</emphasis> asennettava oikea palvelin, eikä se ole läheskään niin vaikeaa kuin saatat kuvitella. Luku <xref linkend=\"tsvn-serversetup\"/> sisältää vinkkejä palvelimen valintaan ja asentamiseen."
2834
2835 #. (title)
2836 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3162
2837 msgid "Repository Layout"
2838 msgstr "Arkiston rakenne"
2839
2840 #. (para)
2841 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3163
2842 msgid "Before you import your data into the repository you should first think about how you want to organize your data. If you use one of the recommended layouts you will later have it much easier."
2843 msgstr "Ennen kuin tuot tietosi arkistoon, sinun pitäisi ensin miettiä, miten haluat järjestää tietosi.  Jos käytät yhtä suositelluista tavoista, arkiston käyttö on jatkossa paljon helpompaa."
2844
2845 #. (para)
2846 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3169
2847 msgid "There are some standard, recommended ways to organize a repository. Most people create a <filename>trunk</filename> directory to hold the <quote>main line</quote> of development, a <filename>branches</filename> directory to contain branch copies, and a <filename>tags</filename> directory to contain tag copies. If a repository holds only one project, then often people create these top-level directories:"
2848 msgstr "On olemassa muutamia suositeltuja tapoja järjestää arkisto. Useimmat ihmiset luovat <filename>trunk</filename> -hakemiston, joka sisältää kehityksen <quote>päälinjan</quote>, <filename>branches</filename>-hakemiston, joka sisältää kehityshaarakopiot, ja <filename>tags</filename>-hakemiston, joka sisältää merkkikopiot. Jos arkisto sisältää vain yhden projektin, on tavallista luoda seuraavat ylätason hakemistot:"
2849
2850 #. (screen)
2851 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3178
2852 #, no-wrap
2853 msgid ""
2854 "\n"
2855 "/trunk\n"
2856 "/branches\n"
2857 "/tags\n"
2858 msgstr ""
2859 "\n"
2860 "/trunk\n"
2861 "/branches\n"
2862 "/tags\n"
2863
2864 #. (para)
2865 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3183
2866 msgid "If a repository contains multiple projects, people often index their layout by branch:"
2867 msgstr "Jos arkistossa on useita projekteja, on usein tapana indeksoida rakenne haaroittain:"
2868
2869 #. (screen)
2870 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3187
2871 #, no-wrap
2872 msgid ""
2873 "\n"
2874 "/trunk/paint\n"
2875 "/trunk/calc\n"
2876 "/branches/paint\n"
2877 "/branches/calc\n"
2878 "/tags/paint\n"
2879 "/tags/calc\n"
2880 msgstr ""
2881 "\n"
2882 "/trunk/paint\n"
2883 "/trunk/calc\n"
2884 "/branches/paint\n"
2885 "/branches/calc\n"
2886 "/tags/paint\n"
2887 "/tags/calc\n"
2888
2889 #. (para)
2890 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3195
2891 msgid "...or by project:"
2892 msgstr "...tai projekteittain:"
2893
2894 #. (screen)
2895 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3198
2896 #, no-wrap
2897 msgid ""
2898 "\n"
2899 "/paint/trunk\n"
2900 "/paint/branches\n"
2901 "/paint/tags\n"
2902 "/calc/trunk\n"
2903 "/calc/branches\n"
2904 "/calc/tags\n"
2905 msgstr ""
2906 "\n"
2907 "/paint/trunk\n"
2908 "/paint/branches\n"
2909 "/paint/tags\n"
2910 "/calc/trunk\n"
2911 "/calc/branches\n"
2912 "/calc/tags\n"
2913
2914 #. (para)
2915 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3206
2916 msgid "Indexing by project makes sense if the projects are not closely related and each one is checked out individually. For related projects where you may want to check out all projects in one go, or where the projects are all tied together in a single distribution package, it is often better to index by branch. This way you have only one trunk to checkout, and the relationships between the sub-projects is more easily visible."
2917 msgstr "Projekteittain indeksointi on järkevää, jos projektit eivät ole läheisessä suhteessa keskenään ja kustakin haetaan versioita itsenäisesti. Keskenään suhteessa oleville projekteille, joille saatat haluta kaikki projektit kerralla, tai missä kaikki projektit muodostavat yhden levityspaketin, on usein parempi indeksoida haaroittain. Tällöin työkopio voidaan noutaa yhdestä trunk-hakemistosta, ja aliprojektien suhteet ovat paremmin näkyvissä."
2918
2919 #. (para)
2920 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3214
2921 msgid "If you adopt a top level <filename>/trunk /tags /branches</filename> approach, there is nothing to say that you have to copy the entire trunk for every branch and tag, and in some ways this structure offers the most flexibility."
2922 msgstr "Jos otat käyttöön päätason <filename>/trunk /tags /branches</filename> -lähestymistavan, mikään ei kuitenkaan pakota sinua kopioimaan koko trunk-hakemistoa jokaista haaraa ja merkkiä varten, ja monilla tavoin tämä rakenne joustaa eniten."
2923
2924 #. (para)
2925 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3220
2926 msgid "For unrelated projects you may prefer to use separate repositories. When you commit changes, it is the revision number of the whole repository which changes, not the revision number of the project. Having 2 unrelated projects share a repository can mean large gaps in the revision numbers. The Git and TortoiseGit projects appear at the same host address, but are completely separate repositories allowing independent development, and no confusion over build numbers."
2927 msgstr "Toisistaan riippumattomille projekteille erillisten arkistojen käyttö saattaa olla parempi ajatus. Kun toimitat muutoksia, koko arkiston versionumero muuttuu, ei pelkästään projektin versionumero. Kun kaksi riippumatonta projektia jakaa arkiston, voi yhden projektin versionumeroissa olla suuria aukkoja. Git- ja TortoiseGit-projektit löytyvät samasta palvelimesta, mutta ovat eri arkistoissa, mikä sallii itsenäisen kehityksen ja välttää versionumerosekaannukset."
2928
2929 #. (para)
2930 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3230
2931 msgid "Of course, you're free to ignore these common layouts. You can create any sort of variation, whatever works best for you or your team. Remember that whatever you choose, it's not a permanent commitment. You can reorganize your repository at any time. Because branches and tags are ordinary directories, TortoiseGit can move or rename them however you wish."
2932 msgstr "Voit tietenkin jättää tavanomaiset tavat järjestää arkisto huomiotta ja luoda niistä minkä tahansa muunnelman, joka sopii parhaiten ryhmällesi. Muista, että mitä valitsetkin, päätös ei ole lopullinen. Voit järjestää arkiston uudelleen milloin vain. Koska haarat ja merkinnät ovat tavallisia hakemistoja, TortoiseGit voi siirtää tai nimetä ne uudelleen miten vain tahdot."
2933
2934 #. (para)
2935 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3238
2936 msgid "Switching from one layout to another is just a matter of issuing a series of server-side moves; If you don't like the way things are organized in the repository, just juggle the directories around."
2937 msgstr "Siirtyminen yhdestä rakenteesta toiseen voidaan toteuttaa helposti joukolla siirtokomentoja palvelimella; Jos et pidä arkiston rakenteesta, voit siirrellä hakemistoja ympäriinsä arkistoselaimella."
2938
2939 #. (para)
2940 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3255
2941 msgid "create a new empty folder on your hard drive"
2942 msgstr "luo uusi, tyhjä hakemisto kiintolevyllesi"
2943
2944 #. (para)
2945 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3260
2946 msgid "create your desired top-level folder structure inside that folder - don't put any files in it yet!"
2947 msgstr "luo haluamasi ylätason rakenne juuri luomaasi kansioon - älä vielä lisää tiedostoja!"
2948
2949 #. (para)
2950 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3266
2951 msgid "import this structure into the repository via a <action>right click</action> on the folder and selecting <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Import...</guimenuitem></menuchoice> This will import your temp folder into the repository root to create the basic repository layout."
2952 msgstr "tuo tämä rakenne arkistoon <action>napsauttamalla hiiren oikeaa näppäintä</action> kansion päällä ja valitsemalla <menuchoice><guimenu>TortoiseGit</guimenu><guimenuitem>Tuo arkistoon...</guimenuitem></menuchoice> Tämä tuo väliaikaisen kansiosi arkiston juureen arkiston perusrakenteen luomiseksi."
2953
2954 #. (para)
2955 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3244
2956 msgid "So if you haven't already created a basic folder structure inside your repository you should do that now. There are two ways to achieve this. If you simply want to create a <filename>/trunk /tags /branches</filename> structure, you can use the repository browser to create the three folders (in three separate commits). If you want to create a deeper hierarchy then it is simpler to create a folder structure on disk first and import it in a single commit, like this: <placeholder-1/>"
2957 msgstr "Jos et siis vielä ole luonut peruskansiorakennetta arkistoosi, se kannattaa tehdä nyt. Tähän on kaksi tapaa. Jos haluat pelkästään luoda <filename>/trunk /tags /branches</filename> -rakenteen, voit käyttää arkistoselainta luodaksesi kolme kansiota (kolmella erillisellä toimituksella). Jos taas haluat luoda syvemmän hierarkian, on yksinkertaisempaa luoda kansiorakenne paikalliselle levylle ja tuoda se arkistoon yhdellä toimituksella: <placeholder-1/>"
2958
2959 #. (para)
2960 #: ../source/TortoiseGit_en.xml:3281
2961 msgid ""
2962 "Note that the name of the folder you are importing does not appear in the repository, only its contents. For example, create the following folder structure: <screen>\n"
2963 "C:\\Temp\\New\\trunk\n"
2964 "C:\\Temp\\New\\branches\n"
2965 "C:\\Temp\\New\\tags\n"
2966 "</screen> Import <filename>C:\\Temp\\New</filename> into the repository root, which will then look like this: <screen>\n"
2967 "/trunk\n"
2968 "/branches\n"
2969 "/tags\n"
2970 "</screen>"
2971 msgstr ""
2972 "Huomaa että tuomasi kansion nimi ei näy arkistossa,  pelkästään sen sisältö. Esimerkki: Luo seuraava kansiorakenne <screen>\n"
2973 "C:\\Temp\\New\\trunk\n"
2974 "C:\\Temp\\New\\branches\n"
2975 "C:\\Temp\\New\\tags\n"
2976 "</screen> Tuo <filename>C:\\Temp\\New</filename> arkiston juureen, joka näyttää lopputuloksena seuraavalta: <screen>\n"
2977 "/trunk\n"