OSDN Git Service

splhack/MacPorts.git
10 years agovim 7.2.065 orig
Kazuki Sakamoto [Tue, 9 Dec 2008 11:42:53 +0000 (20:42 +0900)]
vim 7.2.065

10 years agovim 7.2.060
Kazuki Sakamoto [Sun, 7 Dec 2008 14:04:13 +0000 (23:04 +0900)]
vim 7.2.060

10 years agoport installed
Kazuki Sakamoto [Fri, 5 Dec 2008 15:31:25 +0000 (00:31 +0900)]
port installed

find . -name Portfile | xargs -Ixxx dirname "xxx" | xargs basename | xargs port installed | tail +2 > Readme.txt

10 years agodevel/fmdiff add fmgitdiff
Kazuki Sakamoto [Fri, 5 Dec 2008 15:04:22 +0000 (00:04 +0900)]
devel/fmdiff add fmgitdiff

10 years agoMy MacPorts
Kazuki Sakamoto [Fri, 5 Dec 2008 14:22:11 +0000 (23:22 +0900)]
My MacPorts