OSDN Git Service

splhack/MacPorts.git
11 years agoMerge branch 'orig'
Kazuki Sakamoto [Tue, 9 Dec 2008 11:43:10 +0000 (20:43 +0900)]
Merge branch 'orig'

11 years agovim 7.2.065 orig
Kazuki Sakamoto [Tue, 9 Dec 2008 11:42:53 +0000 (20:42 +0900)]
vim 7.2.065

11 years agoupdate Readme.txt
Kazuki Sakamoto [Mon, 8 Dec 2008 12:00:31 +0000 (21:00 +0900)]
update Readme.txt

11 years agosync with vim 7.2.060
Kazuki Sakamoto [Sun, 7 Dec 2008 14:05:40 +0000 (23:05 +0900)]
sync with vim 7.2.060

11 years agovim 7.2.060
Kazuki Sakamoto [Sun, 7 Dec 2008 14:04:13 +0000 (23:04 +0900)]
vim 7.2.060

11 years agoport installed
Kazuki Sakamoto [Fri, 5 Dec 2008 15:31:25 +0000 (00:31 +0900)]
port installed

find . -name Portfile | xargs -Ixxx dirname "xxx" | xargs basename | xargs port installed | tail +2 > Readme.txt

11 years agodevel/fmdiff add fmgitdiff
Kazuki Sakamoto [Fri, 5 Dec 2008 15:04:22 +0000 (00:04 +0900)]
devel/fmdiff add fmgitdiff

11 years agoMy MacPorts
Kazuki Sakamoto [Fri, 5 Dec 2008 14:22:11 +0000 (23:22 +0900)]
My MacPorts