OSDN Git Service

splhack/MacPorts.git
11 years agoiTerm svn trunk r1707
Kazuki Sakamoto [Tue, 10 Mar 2009 12:05:05 +0000 (21:05 +0900)]
iTerm svn trunk r1707

11 years agovim 7.2.132
Kazuki Sakamoto [Tue, 10 Mar 2009 11:32:11 +0000 (20:32 +0900)]
vim 7.2.132

11 years agovim 7.2.108
Kazuki Sakamoto [Sun, 22 Feb 2009 20:55:50 +0000 (05:55 +0900)]
vim 7.2.108

11 years agoupdate Readme.txt
Kazuki Sakamoto [Sat, 14 Feb 2009 00:45:13 +0000 (09:45 +0900)]
update Readme.txt

11 years agoiTerm 0.9.6.20090209
Kazuki Sakamoto [Sat, 14 Feb 2009 00:28:22 +0000 (09:28 +0900)]
iTerm 0.9.6.20090209

11 years agovim 7.2.093_1
Kazuki Sakamoto [Fri, 13 Feb 2009 13:52:41 +0000 (22:52 +0900)]
vim 7.2.093_1

11 years agovim 7.2.077
Kazuki Sakamoto [Wed, 7 Jan 2009 21:03:11 +0000 (06:03 +0900)]
vim 7.2.077

11 years agoupdate Readme.txt
Kazuki Sakamoto [Tue, 9 Dec 2008 11:46:47 +0000 (20:46 +0900)]
update Readme.txt

11 years agoMerge branch 'orig'
Kazuki Sakamoto [Tue, 9 Dec 2008 11:43:10 +0000 (20:43 +0900)]
Merge branch 'orig'

11 years agovim 7.2.065 orig
Kazuki Sakamoto [Tue, 9 Dec 2008 11:42:53 +0000 (20:42 +0900)]
vim 7.2.065

11 years agoupdate Readme.txt
Kazuki Sakamoto [Mon, 8 Dec 2008 12:00:31 +0000 (21:00 +0900)]
update Readme.txt

11 years agosync with vim 7.2.060
Kazuki Sakamoto [Sun, 7 Dec 2008 14:05:40 +0000 (23:05 +0900)]
sync with vim 7.2.060

11 years agovim 7.2.060
Kazuki Sakamoto [Sun, 7 Dec 2008 14:04:13 +0000 (23:04 +0900)]
vim 7.2.060

11 years agoport installed
Kazuki Sakamoto [Fri, 5 Dec 2008 15:31:25 +0000 (00:31 +0900)]
port installed

find . -name Portfile | xargs -Ixxx dirname "xxx" | xargs basename | xargs port installed | tail +2 > Readme.txt

11 years agodevel/fmdiff add fmgitdiff
Kazuki Sakamoto [Fri, 5 Dec 2008 15:04:22 +0000 (00:04 +0900)]
devel/fmdiff add fmgitdiff

11 years agoMy MacPorts
Kazuki Sakamoto [Fri, 5 Dec 2008 14:22:11 +0000 (23:22 +0900)]
My MacPorts