OSDN Git Service

add 12 glyphs
[sawarabi-fonts/sawarabi-fonts.git] / fonts / mincho / sawarabi-mincho-medium.sfdir / uni5F62.glyph
2014-02-08 mshioadd 12 glyphs
2014-01-28 mshioadd 2 glyphs
2013-10-19 mshioMerged Rev. 42 to 41.
2013-10-17 mshioupdate many glyphs
2013-10-12 mshioadd some glyphs
2013-10-05 mshioadd 5 glyphs