OSDN Git Service

* tr.po: Update.
authorjsm28 <jsm28@138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4>
Fri, 4 Mar 2005 20:29:03 +0000 (20:29 +0000)
committerjsm28 <jsm28@138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4>
Fri, 4 Mar 2005 20:29:03 +0000 (20:29 +0000)
* vi.po: New file.

git-svn-id: svn+ssh://gcc.gnu.org/svn/gcc/trunk@95898 138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4

libcpp/po/ChangeLog
libcpp/po/tr.po
libcpp/po/vi.po [new file with mode: 0644]

index 5f50879..b720014 100644 (file)
@@ -1,5 +1,10 @@
 2005-03-04  Joseph S. Myers  <joseph@codesourcery.com>
 
+       * tr.po: Update.
+       * vi.po: New file.
+
+2005-03-04  Joseph S. Myers  <joseph@codesourcery.com>
+
        * be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
        sv.po, tr.po: Update.
 
index db78b36..2eb44ce 100644 (file)
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Turkish translations for gcc messages.
-# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
-# Nilgün Belma Bugüner <nilgun@superonline.com>, 2001, ...,2004.
+# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Nilgün Belma Bugüner <nilgun@superonline.com>, 2001, ..., 2005.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: cpplib 4.0-b20041128\n"
+"Project-Id-Version: cpplib 4.0-b20050226\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2005-02-25 23:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-12-03 11:03+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-03 12:28+0300\n"
 "Last-Translator: Nilgün Belma Bugüner <nilgun@superonline.com>\n"
 "Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,18 +30,18 @@ msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
 msgstr "iconv bulunamadığından %s ile %s karakter kümeleri arasında dönüşüm yapılamıyor"
 
 #: charset.c:743
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
-msgstr "UCN'den kaynak karakter kümesine dönüşüm"
+msgstr "0x%lx karakteri temel kaynak karakter kümesinde değil\n"
 
 #: charset.c:760 charset.c:1243
 msgid "converting to execution character set"
 msgstr "çalışma karakter kümesine dönüştürülüyor"
 
 #: charset.c:766
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
-msgstr "çalışma karakter kümesine dönüştürülüyor"
+msgstr "0x%lx karakteri icra karakter kümesindeki tek baytlık karakterlerden değil"
 
 #: charset.c:865
 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
@@ -208,7 +208,7 @@ msgstr "#%s \"DOSYA\" ya da <DOSYA> gerektirir"
 #: directives.c:673
 #, c-format
 msgid "empty filename in #%s"
-msgstr ""
+msgstr "#%s ile belirtilen dosya boş"
 
 #: directives.c:681
 msgid "#include nested too deeply"
diff --git a/libcpp/po/vi.po b/libcpp/po/vi.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6632cff
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,825 @@
+# Vietnamese translation for cpplib-4.0-b20050226.
+# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the cpplib-4.0-b20050226 package.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: cpplib 4.0-b20050226\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-02-25 23:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-03-03 22:48+1000\n"
+"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: charset.c:655
+#, c-format
+msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
+msgstr "iconv không hỗ trợ chuyển đổi từ %s sang %s"
+
+#: charset.c:658
+msgid "iconv_open"
+msgstr "iconv_open (mở)"
+
+#: charset.c:666
+#, c-format
+msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
+msgstr "chưa thi hành iconv nên không chuyển đổi được từ %s sang %s"
+
+#: charset.c:743
+#, c-format
+msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
+msgstr "ký tự 0x%lx không trong bộ ký tự nguồn cơ bản\n"
+
+#: charset.c:760 charset.c:1243
+msgid "converting to execution character set"
+msgstr "đang chuyển đổi sang bộ ký tự thi hành"
+
+#: charset.c:766
+#, c-format
+msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
+msgstr "ký tự 0x%lx không có dạng đơn byte trong bộ ký tự thi hành"
+
+#: charset.c:865
+msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
+msgstr "tên ký tự chung chỉ là hợp lệ trong ngôn ngữ C++ và C99"
+
+#: charset.c:868
+#, c-format
+msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
+msgstr "'\\%c' có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
+
+#: charset.c:894
+#, c-format
+msgid "incomplete universal character name %.*s"
+msgstr "tên ký tự chung  %.*s chưa hoàn thành"
+
+#: charset.c:906
+#, c-format
+msgid "%.*s is not a valid universal character"
+msgstr " %.*s không là ký tự chung hợp lệ"
+
+#: charset.c:916
+#, c-format
+msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
+msgstr "ký tự chung %.*s không là hợp lệ trong một dấu hiệu nhận diện"
+
+#: charset.c:920
+#, c-format
+msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
+msgstr "ký tự chung %.*s không là hợp lệ tại đầu của dấu hiệu nhận diện"
+
+#: charset.c:953
+msgid "converting UCN to source character set"
+msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự nguồn"
+
+#: charset.c:957
+msgid "converting UCN to execution character set"
+msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự thi hành"
+
+#: charset.c:1029
+msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
+msgstr "'\\x' có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
+
+#: charset.c:1046
+msgid "\\x used with no following hex digits"
+msgstr "\\x được sử dụng còn không có số hệ thâp lục phân theo sau"
+
+#: charset.c:1053
+msgid "hex escape sequence out of range"
+msgstr "dãy thoát hệ thập lục phân ở ngoài phạm vi"
+
+#: charset.c:1092
+msgid "octal escape sequence out of range"
+msgstr "dãy thoát bát phân ở ngoài phạm vi"
+
+#: charset.c:1160
+msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
+msgstr "'\\a' có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
+
+#: charset.c:1167
+#, c-format
+msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
+msgstr "dãy thoát không ISO chuẩn: '\\%c'"
+
+#: charset.c:1175
+#, c-format
+msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
+msgstr "không biết dãy thoát: '\\%c'"
+
+#: charset.c:1178
+#, c-format
+msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
+msgstr "không biết dãy thoát: '\\%03o'"
+
+#: charset.c:1184
+msgid "converting escape sequence to execution character set"
+msgstr "đang chuyển đổi dãy thoát sang bộ ký tự thi hành"
+
+#: charset.c:1306 charset.c:1369
+msgid "character constant too long for its type"
+msgstr "hằng ký tự quá dài cho loại của nó"
+
+#: charset.c:1309
+msgid "multi-character character constant"
+msgstr "hằng ký tự đa ký tự"
+
+#: charset.c:1401
+msgid "empty character constant"
+msgstr "hằng ký tự trống"
+
+#: charset.c:1450
+#, c-format
+msgid "failure to convert %s to %s"
+msgstr "không chuyển đổi %s sang %s được"
+
+#: directives.c:216
+#, c-format
+msgid "extra tokens at end of #%s directive"
+msgstr "có hiệu bài thêm tại cuối cùng chi thị #%s"
+
+#: directives.c:303
+#, c-format
+msgid "#%s is a GCC extension"
+msgstr "#%s là phần mở rộng loại GCC"
+
+#: directives.c:315
+msgid "suggest not using #elif in traditional C"
+msgstr "khuyên không sử dụng #elif trong ngôn ngữ C truyền thống"
+
+#: directives.c:318
+#, c-format
+msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
+msgstr "ngôn ngữ C truyền thống thì bỏ qua #%s với # được thụt lề"
+
+#: directives.c:322
+#, c-format
+msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
+msgstr "khuyên sử dụng # được thụt lề để ẩn #%s ra ngôn ngữ C truyền thống"
+
+#: directives.c:348
+msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
+msgstr "khi gắn chỉ thị vào đối số macrô thì không thể mạng đi"
+
+#: directives.c:368
+msgid "style of line directive is a GCC extension"
+msgstr "kiểu chỉ thị dòng là phần mở rộng GCC"
+
+#: directives.c:418
+#, c-format
+msgid "invalid preprocessing directive #%s"
+msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ #%s"
+
+#: directives.c:489
+msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
+msgstr "không thể sử dụng \"defined\" (đã định nghĩa) cho tên macrô"
+
+#: directives.c:495
+#, c-format
+msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
+msgstr "không thể sử dụng \"%s\" cho tên macrô vì nó là toán tử trong ngôn ngữ C++"
+
+#: directives.c:498
+#, c-format
+msgid "no macro name given in #%s directive"
+msgstr "chỉ thị #%s không có tên macrô"
+
+#: directives.c:501
+msgid "macro names must be identifiers"
+msgstr "mọi tên bộ đối số phải là dấu hiệu nhận diện"
+
+#: directives.c:542
+#, c-format
+msgid "undefining \"%s\""
+msgstr "đang bỏ định nghĩa \"%s\""
+
+#: directives.c:597
+msgid "missing terminating > character"
+msgstr "thiếu ký tự > chấm dứt"
+
+#: directives.c:650
+#, c-format
+msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
+msgstr "#%s ngờ \"TÊN_TẬP_TIN\" hay <TÊN_TẬP_TIN>"
+
+#: directives.c:673
+#, c-format
+msgid "empty filename in #%s"
+msgstr "#%s có tên tập tin trống"
+
+#: directives.c:681
+msgid "#include nested too deeply"
+msgstr "#include (bao gồm) lồng nhau quá sâu"
+
+#: directives.c:719
+msgid "#include_next in primary source file"
+msgstr "có #include_next (bao gồm sau) trong tập tin nguồn chính"
+
+#: directives.c:745
+#, c-format
+msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
+msgstr "chỉ thị dòng có cờ không hợp lệ \"%s\" "
+
+#: directives.c:792
+#, c-format
+msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
+msgstr "\"%s\" sau #line (dòng) không là số nguyên dương"
+
+#: directives.c:798
+msgid "line number out of range"
+msgstr "số dòng ở ngoài phạm vi"
+
+#: directives.c:811 directives.c:888
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not a valid filename"
+msgstr "\"%s\" không là tên tập tin hợp lệ"
+
+#: directives.c:848
+#, c-format
+msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
+msgstr "\"%s\" sau # không là số nguyên dương"
+
+#: directives.c:950
+msgid "invalid #ident directive"
+msgstr "chỉ thị #ident không hợp lệ"
+
+#: directives.c:1038
+#, c-format
+msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
+msgstr "đang đăng ký \"%s\" là cả hai lệnh nguồn điều khiển trình biện dịch (pragma), và bô tên độc nhất của lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch."
+
+#: directives.c:1041
+#, c-format
+msgid "#pragma %s %s is already registered"
+msgstr "đăng ký #pragma %s %s rồi"
+
+#: directives.c:1044
+#, c-format
+msgid "#pragma %s is already registered"
+msgstr "đăng ký #pragma %s rồi"
+
+#: directives.c:1244
+msgid "#pragma once in main file"
+msgstr "#pragma một lần trong tập tin chính"
+
+#: directives.c:1267
+msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
+msgstr "chỉ thị vộ hiệu hóa (poison) GCC #pragma không là hợp lệ"
+
+#: directives.c:1276
+#, c-format
+msgid "poisoning existing macro \"%s\""
+msgstr "đang vô hiệu hóa macrô tồn tại \"%s\""
+
+#: directives.c:1297
+msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
+msgstr "bỏ qua system_header (đầu trang hệ thống) #pragma ở ngoài tập tin bao gồm"
+
+#: directives.c:1321
+#, c-format
+msgid "cannot find source file %s"
+msgstr "không tìm thấy được tập tin nguồn %s"
+
+#: directives.c:1325
+#, c-format
+msgid "current file is older than %s"
+msgstr "tập tin hiện có là cũ hơn %s"
+
+#: directives.c:1439
+msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
+msgstr "_Pragma nhận một hằng chuỗi có ngoặc"
+
+#: directives.c:1546
+msgid "#else without #if"
+msgstr "#else (không nếu) không có #if (nếu)"
+
+#: directives.c:1551
+msgid "#else after #else"
+msgstr "#else (không nếu) sau #else (không nếu)"
+
+#: directives.c:1553 directives.c:1586
+msgid "the conditional began here"
+msgstr "câu điều kiện đã bắt đầu ở đây"
+
+#: directives.c:1579
+msgid "#elif without #if"
+msgstr "#elif (nếu không thì nếu) không có #if (nếu)"
+
+#: directives.c:1584
+msgid "#elif after #else"
+msgstr "#elif (nếu không thì nếu) sau #else (nếu không)"
+
+#: directives.c:1614
+msgid "#endif without #if"
+msgstr "#endif (xong nếu) không có #if (nếu)"
+
+#: directives.c:1691
+msgid "missing '(' after predicate"
+msgstr "thiếu '(' sau vị ngữ"
+
+#: directives.c:1706
+msgid "missing ')' to complete answer"
+msgstr "thiếu ')' để xong trả lời"
+
+#: directives.c:1726
+msgid "predicate's answer is empty"
+msgstr "vị ngữ có trả lời trống"
+
+#: directives.c:1753
+msgid "assertion without predicate"
+msgstr "khẳng định không có vị ngữ"
+
+#: directives.c:1755
+msgid "predicate must be an identifier"
+msgstr "vị ngữ phải là dấu hiệu nhận diện"
+
+#: directives.c:1841
+#, c-format
+msgid "\"%s\" re-asserted"
+msgstr "đã khẳng định \"%s\" lại"
+
+#: directives.c:2064
+#, c-format
+msgid "unterminated #%s"
+msgstr "chưa chấm dứt #%s"
+
+#: errors.c:118
+msgid "warning: "
+msgstr "cảnh báo: "
+
+#: errors.c:120
+msgid "internal error: "
+msgstr "lỗi nôi bộ: "
+
+#: errors.c:122
+msgid "error: "
+msgstr "lỗi: "
+
+#: errors.c:181
+msgid "stdout"
+msgstr "thiết bị xuất chuẩn"
+
+#: errors.c:183
+#, c-format
+msgid "%s: %s"
+msgstr "%s: %s"
+
+#: expr.c:192
+msgid "too many decimal points in number"
+msgstr "quá nhiều dấu thập phân trong số"
+
+#: expr.c:212
+#, c-format
+msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
+msgstr "có số không hợp lệ \"%c\" trong hằng bát phân"
+
+#: expr.c:218
+msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
+msgstr "sử dụng hằng trôi nổi hệ thập lục phân C99"
+
+#: expr.c:227
+msgid "exponent has no digits"
+msgstr "số mũ không co số nào"
+
+#: expr.c:234
+msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
+msgstr "mọi hằng trôi nổi hệ thập lục phân cần đến số mũ"
+
+#: expr.c:240
+#, c-format
+msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
+msgstr "hằng trôi nổi có hậu tố không hợp lệ \"%.*s\" "
+
+#: expr.c:250 expr.c:275
+#, c-format
+msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
+msgstr "ngôn ngữ C truyền thống không chấp nhận hậu tố \"%.*s\""
+
+#: expr.c:261
+#, c-format
+msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
+msgstr "hằng số nguyên có hậu tố không hợp lệ \"%.*s\""
+
+#: expr.c:283
+msgid "use of C99 long long integer constant"
+msgstr "sử dụng hằng số nguyên dài dài C99"
+
+#: expr.c:290
+msgid "imaginary constants are a GCC extension"
+msgstr "hằng ảo là phần mở rộng GCC"
+
+#: expr.c:376
+msgid "integer constant is too large for its type"
+msgstr "hằng số nguyên quá lớn cho loại ấy"
+
+#: expr.c:388
+msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
+msgstr "hằng số nguyên không có dấu dương/âm vì lớn lắm"
+
+#: expr.c:470
+msgid "missing ')' after \"defined\""
+msgstr "thiếu ')' sau \"defined\" (đã định nghĩa)"
+
+#: expr.c:477
+msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
+msgstr "toán tử \"defined\" (đã định nghĩa) cần đến dấu hiệu nhận diện"
+
+#: expr.c:485
+#, c-format
+msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
+msgstr "(\"%s\" là một hiệu bài thay thế cho \"%s\" trong ngôn ngữ C++)"
+
+#: expr.c:495
+msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
+msgstr "có lẽ cách sử dụng \"defined\" (đã định nghĩa) này không có thể mạng đi"
+
+#: expr.c:534
+msgid "floating constant in preprocessor expression"
+msgstr "hằng trôi nổi trong biểu thức tiền xử lý"
+
+#: expr.c:540
+msgid "imaginary number in preprocessor expression"
+msgstr "số ảo trong biểu thức tiền xử lý"
+
+#: expr.c:585
+#, c-format
+msgid "\"%s\" is not defined"
+msgstr "chưa định nghĩa \"%s\" "
+
+#: expr.c:716 expr.c:745
+#, c-format
+msgid "missing binary operator before token \"%s\""
+msgstr "thiếu toán từ nhị phân trước hiệu bài \"%s\""
+
+#: expr.c:736
+#, c-format
+msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
+msgstr "hiệu bài \"%s\" không là hợp lệ trong biểu thức tiền xử lý"
+
+#: expr.c:753
+msgid "missing expression between '(' and ')'"
+msgstr "thiếu biểu thức giữa '(' và ')'"
+
+#: expr.c:756
+msgid "#if with no expression"
+msgstr "#if (nếu) không có biểu thức"
+
+#: expr.c:759
+#, c-format
+msgid "operator '%s' has no right operand"
+msgstr "toán tử '%s' không có tác tử bên phải"
+
+#: expr.c:764
+#, c-format
+msgid "operator '%s' has no left operand"
+msgstr "toán tử '%s' không có tác từ bên trái"
+
+#: expr.c:790
+msgid " ':' without preceding '?'"
+msgstr " ':' không có dấu '?' đi trước"
+
+#: expr.c:817
+msgid "unbalanced stack in #if"
+msgstr "đống không cân bằng trong #if (nếu)"
+
+#: expr.c:836
+#, c-format
+msgid "impossible operator '%u'"
+msgstr "toán từ không thể sử dụng được '%u'"
+
+#: expr.c:928
+msgid "missing ')' in expression"
+msgstr "thiếu ')' trong biểu thức"
+
+#: expr.c:949
+msgid "'?' without following ':'"
+msgstr "'?' không có dấu ':' đi sau"
+
+#: expr.c:959
+msgid "integer overflow in preprocessor expression"
+msgstr "số nguyên tràn trong biểu thức tiền xử lý"
+
+#: expr.c:964
+msgid "missing '(' in expression"
+msgstr "thiếu '(' trong biểu thức"
+
+#: expr.c:996
+#, c-format
+msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
+msgstr "tác tử bên trái của \"%s\" thi thay đổi dấu dương/âm khi được tăng cấp"
+
+#: expr.c:1001
+#, c-format
+msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
+msgstr "tác tử bên phai của \"%s\" thì thay đổi dấu dương/âm khi đươc tăng cấp"
+
+#: expr.c:1260
+msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
+msgstr "ngôn ngữ truyền thống C không chấp nhận toán tử cộng chỉ có một tác tử"
+
+#: expr.c:1359
+msgid "comma operator in operand of #if"
+msgstr "toán tử dấu phẩy trong tác tử của #if (nếu)"
+
+#: expr.c:1491
+msgid "division by zero in #if"
+msgstr "chia số không trong #if (nếu)"
+
+#: files.c:401
+msgid "NULL directory in find_file"
+msgstr "thư mục TRỐNG trong find_file (tìm tập tin)"
+
+#: files.c:454
+msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
+msgstr "tìm thấy một hay nhiều tập tin PCH, nhưng không hợp lệ suốt"
+
+#: files.c:457
+msgid "use -Winvalid-pch for more information"
+msgstr "hãy thử lệnh -Winvalid-pch để tìm thấy thông tin thêm"
+
+#: files.c:522
+#, c-format
+msgid "%s is a block device"
+msgstr "%s là một thiết bị khối"
+
+#: files.c:539
+#, c-format
+msgid "%s is too large"
+msgstr "%s là quá lớn"
+
+#: files.c:574
+#, c-format
+msgid "%s is shorter than expected"
+msgstr "ngờ %s dài hơn"
+
+#: files.c:803
+#, c-format
+msgid "no include path in which to search for %s"
+msgstr "khi tìm kiếm %s không có đường dẫn bao gồm"
+
+#: files.c:1096
+msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
+msgstr "Có lẽ số nhiều điều bảo vệ bao gồm có ích cho:\n"
+
+#: init.c:393
+msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
+msgstr "cppchar_t phải là loại không có dấu dương/âm"
+
+#: init.c:397
+#, c-format
+msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
+msgstr "toán thuật của trình tiền xử lý có tối đa sự chính xác là %lu bit nhưng đích cần đến %lu bit"
+
+#: init.c:404
+msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
+msgstr "toán thuật CPP phải là ít nhất chính xác bằng int (số nguyên) đích"
+
+#: init.c:407
+msgid "target char is less than 8 bits wide"
+msgstr "độ rộng char (ký tự) đích là ít hơn 8 bit"
+
+#: init.c:411
+msgid "target wchar_t is narrower than target char"
+msgstr "độ rộng wchar_t đích là ít hơn char (ký tự) đích"
+
+#: init.c:415
+msgid "target int is narrower than target char"
+msgstr "độ rộng int (số nguyên) đích là ít hơn char (ký tự) đích"
+
+#: init.c:420
+msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
+msgstr "độ rộng nữa số nguyên CPP là ít hơn ký tự CPP"
+
+#: init.c:424
+#, c-format
+msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
+msgstr "Trên máy chủ này, CPP không xử lý được hằng ký tự rộng hơn %lu bit, nhưng đích cần đến  %lu bit"
+
+#: lex.c:274
+msgid "backslash and newline separated by space"
+msgstr "xuyệc ngược và ký tự dòng mới phân cách nhau bởi chữ cách"
+
+#: lex.c:279
+msgid "backslash-newline at end of file"
+msgstr "xuyệc ngược - ký tự dòng mới tại kết thức tập tin"
+
+#: lex.c:294
+#, c-format
+msgid "trigraph ??%c converted to %c"
+msgstr "đã chuyển đổi chữ ba ??%c thành %c"
+
+#: lex.c:301
+#, c-format
+msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
+msgstr "đã bỏ qua chữ ba ??%c nên hãy sư dụng tùy chon -trigraphs để hiệu lực được"
+
+#: lex.c:347
+msgid "\"/*\" within comment"
+msgstr "có \"/*\" ở trong chú thích"
+
+#: lex.c:405
+#, c-format
+msgid "%s in preprocessing directive"
+msgstr "có %s trong chỉ thị tiền xử lý"
+
+#: lex.c:414
+msgid "null character(s) ignored"
+msgstr "đã bỏ qua mọi ký tự trống"
+
+#: lex.c:449
+msgid "'$' in identifier or number"
+msgstr "có '$' trong dấu hiệu nhận hiện hay số"
+
+#: lex.c:510
+#, c-format
+msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
+msgstr "đã cố sử dụng  \"%s\" bị vô hiệu hóa"
+
+#: lex.c:518
+msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
+msgstr "__VA_ARGS__ chỉ có thể xuất hiện trong phần mở rộng của macrô có đối số biến thiên"
+
+#: lex.c:614
+msgid "null character(s) preserved in literal"
+msgstr "đã giữ ký tự trống trong hằng nguồn"
+
+#: lex.c:805
+msgid "no newline at end of file"
+msgstr "không có ký tự dòng mới tại kêt thức tập tin"
+
+#: lex.c:948 traditional.c:162
+msgid "unterminated comment"
+msgstr "chú thích không chấm dứt"
+
+#: lex.c:959
+msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
+msgstr "không cho phép chú thích kiểu C++ trong ISO C90"
+
+#: lex.c:961
+msgid "(this will be reported only once per input file)"
+msgstr "(chỉ sẽ thông báo điều này một lần cho mỗi tập tin nhập)"
+
+#: lex.c:966
+msgid "multi-line comment"
+msgstr "chú thích đa dòng"
+
+#: lex.c:1230
+#, c-format
+msgid "unspellable token %s"
+msgstr "không chính tả được hiệu bài %s"
+
+#: line-map.c:309
+#, c-format
+msgid "In file included from %s:%u"
+msgstr "Trong tập tin được bao gồm từ %s:%u"
+
+#: line-map.c:327
+#, c-format
+msgid ""
+",\n"
+"                 from %s:%u"
+msgstr ""
+",\n"
+"                 từ %s:%u"
+
+#: macro.c:85
+#, c-format
+msgid "macro \"%s\" is not used"
+msgstr "không sử dụng macrô \"%s\""
+
+#: macro.c:124 macro.c:287
+#, c-format
+msgid "invalid built-in macro \"%s\""
+msgstr "bộ đối số \"%s\" có sẳn không là hợp lệ"
+
+#: macro.c:221
+msgid "could not determine date and time"
+msgstr "không quyết định được ngày và giờ"
+
+#: macro.c:400
+msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
+msgstr "hằng nguồn chuỗi không hợp lệ nên bỏ qua '\\' cuối cùng"
+
+#: macro.c:483
+#, c-format
+msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
+msgstr "khi dán \"%s\" và \"%s\" không nhận hiệu bài tiền xử lý hợp lệ"
+
+#: macro.c:521
+msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
+msgstr "ISO C99 cần đến sử dụng đối số còn lại trong khối"
+
+#: macro.c:526
+#, c-format
+msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
+msgstr "bộ đối số \"%s\" cần đến %u đối số, nhưng chỉ có %u thôi"
+
+#: macro.c:531
+#, c-format
+msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
+msgstr "macrô \"%s\" đã gơi %u đối số, nhưng nhận chỉ %u thôi"
+
+#: macro.c:642 traditional.c:675
+#, c-format
+msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
+msgstr "danh sách đối số không chấm dứt thì gọi bộ đối số \"%s\""
+
+#: macro.c:745
+#, c-format
+msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
+msgstr "phải sử dụng đối số với bộ đối số giống hàm số \"%s\" trong ngôn ngữ C truyền thống"
+
+#: macro.c:1261
+#, c-format
+msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
+msgstr "tham số bộ đối số trùng \"%s\""
+
+#: macro.c:1306
+#, c-format
+msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
+msgstr "không cho phép  \"%s\" trong danh sách tham số bộ đối số"
+
+#: macro.c:1314
+msgid "macro parameters must be comma-separated"
+msgstr "phải ngăn cách tham số macrô bằng dấu phẩy"
+
+#: macro.c:1331
+msgid "parameter name missing"
+msgstr "thiếu tên tham số"
+
+#: macro.c:1348
+msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
+msgstr "C99 đã chèn macrô có số đối số biến thiên nặc danh"
+
+#: macro.c:1353
+msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
+msgstr "ISO C không cho phép macrô có số đối số biến thiên có tên"
+
+#: macro.c:1362
+msgid "missing ')' in macro parameter list"
+msgstr "thiếu ')' trong danh sách tham số bộ đối số"
+
+#: macro.c:1434
+msgid "ISO C requires whitespace after the macro name"
+msgstr "ISO C cần đên chữ cách sau tên bộ đối số"
+
+#: macro.c:1462
+msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
+msgstr "'#' không có tham số macrô đi theo"
+
+#: macro.c:1481
+msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
+msgstr "không cho phép '##' hoặc trước hoặc sau phần mở rộng macrô"
+
+#: macro.c:1577
+#, c-format
+msgid "\"%s\" redefined"
+msgstr "đã định nghĩa \"%s\" lại"
+
+#: macro.c:1582
+msgid "this is the location of the previous definition"
+msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"
+
+#: macro.c:1632
+#, c-format
+msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
+msgstr "trong ngôn ngữ C truyền thống thì chuyển đổi đốí số macrô \"%s\" thành chuỗi"
+
+#: macro.c:1655
+#, c-format
+msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
+msgstr "loại băm không hợp lệ %d trong cpp_macro_definition (lời định nghĩa macrô)"
+
+#: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
+msgid "while writing precompiled header"
+msgstr "trong khi ghi đầu trang đã biên dịch trước"
+
+#: pch.c:467
+#, c-format
+msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
+msgstr "không sử dụng %s vì chưa định nghĩa `%.*s' "
+
+#: pch.c:479
+#, c-format
+msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
+msgstr "không sử dụng %s vì đã định nghĩa `%.*s' là `%s', không phải là `%.*s'"
+
+#: pch.c:520
+#, c-format
+msgid "%s: not used because `%s' is defined"
+msgstr "không sử dụng %s vì đã định nghĩa `%s'"
+
+#: pch.c:533 pch.c:696
+msgid "while reading precompiled header"
+msgstr "trong khi đọc đầu trang đã biên dịch trước"
+
+#: traditional.c:745
+#, c-format
+msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
+msgstr "đã phát hiện điều độ qui trong khi mở rộng macrô \"%s\""
+
+#: traditional.c:912
+msgid "syntax error in macro parameter list"
+msgstr "gặp lỗi cú pháp trong danh sách tham số macrô"