OSDN Git Service

* tr.po, vi.po: Update.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / vi.po
index f032141..9698863 100644 (file)
@@ -1,13 +1,13 @@
-# Vietnamese translation for cpplib-4.0.0.
+# Vietnamese translation for cpplib.
 # Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the cpplib-4.0.0 package.
 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: cpplib 4.0.0\n"
+"Project-Id-Version: cpplib 4.0.1-b20050607\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2005-06-06 21:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-04-25 20:55+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-06-16 14:36+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 #: charset.c:655
 #, c-format
 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
-msgstr "iconv không hỗ trợ chuyển đổi từ %s sang %s"
+msgstr "iconv không hỗ trợ chuyển đổi từ «%s» sang «%s»"
 
 #: charset.c:658
 msgid "iconv_open"
@@ -26,12 +26,12 @@ msgstr "iconv_open (mở)"
 #: charset.c:666
 #, c-format
 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
-msgstr "chưa thi hành iconv nên không chuyển đổi được từ %s sang %s"
+msgstr "chưa thi hành iconv nên không chuyển đổi được từ «%s» sang «%s»"
 
 #: charset.c:743
 #, c-format
 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
-msgstr "ký tự 0x%lx không trong bộ ký tự nguồn cơ bản\n"
+msgstr "ký tự «0x%lx» không trong bộ ký tự nguồn cơ bản\n"
 
 #: charset.c:760 charset.c:1243
 msgid "converting to execution character set"
@@ -40,7 +40,7 @@ msgstr "đang chuyển đổi sang bộ ký tự thi hành"
 #: charset.c:766
 #, c-format
 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
-msgstr "ký tự 0x%lx không có dạng đơn byte trong bộ ký tự thi hành"
+msgstr "ký tự «0x%lx» không có dạng đơn byte trong bộ ký tự thi hành"
 
 #: charset.c:865
 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
@@ -49,27 +49,27 @@ msgstr "tên ký tự chung chỉ là hợp lệ trong ngôn ngữ C++ và C99"
 #: charset.c:868
 #, c-format
 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
-msgstr "'\\%c' có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
+msgstr "«\\%c» có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
 
 #: charset.c:894
 #, c-format
 msgid "incomplete universal character name %.*s"
-msgstr "tên ký tự chung  %.*s chưa hoàn thành"
+msgstr "tên ký tự chung  «%.*s» chưa hoàn thành"
 
 #: charset.c:906
 #, c-format
 msgid "%.*s is not a valid universal character"
-msgstr " %.*s không là ký tự chung hợp lệ"
+msgstr " «%.*s» không là ký tự chung hợp lệ"
 
 #: charset.c:916
 #, c-format
 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
-msgstr "ký tự chung %.*s không là hợp lệ trong một dấu hiệu nhận diện"
+msgstr "ký tự chung «%.*s» không là hợp lệ trong một dấu hiệu nhận diện"
 
 #: charset.c:920
 #, c-format
 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
-msgstr "ký tự chung %.*s không là hợp lệ tại đầu của dấu hiệu nhận diện"
+msgstr "ký tự chung «%.*s» không là hợp lệ tại đầu của dấu hiệu nhận diện"
 
 #: charset.c:953
 msgid "converting UCN to source character set"
@@ -81,11 +81,11 @@ msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự thi hành"
 
 #: charset.c:1029
 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
-msgstr "'\\x' có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
+msgstr "«\\x» có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
 
 #: charset.c:1046
 msgid "\\x used with no following hex digits"
-msgstr "\\x được sử dụng còn không có số hệ thâp lục phân theo sau"
+msgstr "«\\x» được sử dụng còn không có số hệ thâp lục phân theo sau"
 
 #: charset.c:1053
 msgid "hex escape sequence out of range"
@@ -97,22 +97,22 @@ msgstr "dãy thoát bát phân ở ngoài phạm vi"
 
 #: charset.c:1160
 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
-msgstr "'\\a' có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
+msgstr "«\\a» có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
 
 #: charset.c:1167
 #, c-format
 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
-msgstr "dãy thoát không ISO chuẩn: '\\%c'"
+msgstr "dãy thoát không ISO chuẩn: «\\%c»"
 
 #: charset.c:1175
 #, c-format
 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
-msgstr "không biết dãy thoát: '\\%c'"
+msgstr "không biết dãy thoát: «\\%c»"
 
 #: charset.c:1178
 #, c-format
 msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
-msgstr "không biết dãy thoát: '\\%03o'"
+msgstr "không biết dãy thoát: «\\%03o»"
 
 #: charset.c:1184
 msgid "converting escape sequence to execution character set"
@@ -133,31 +133,31 @@ msgstr "hằng ký tự trống"
 #: charset.c:1450
 #, c-format
 msgid "failure to convert %s to %s"
-msgstr "không chuyển đổi %s sang %s được"
+msgstr "không chuyển đổi «%s» sang «%s» được"
 
 #: directives.c:216
 #, c-format
 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
-msgstr "có hiệu bài thêm tại cuối cùng chi thị #%s"
+msgstr "có hiệu bài thêm tại cuối cùng chi thị «#%s»"
 
 #: directives.c:303
 #, c-format
 msgid "#%s is a GCC extension"
-msgstr "#%s là phần mở rộng loại GCC"
+msgstr "«#%s» là phần mở rộng loại GCC"
 
 #: directives.c:315
 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
-msgstr "khuyên không sử dụng #elif trong ngôn ngữ C truyền thống"
+msgstr "khuyên không sử dụng «#elif» trong ngôn ngữ C truyền thống"
 
 #: directives.c:318
 #, c-format
 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
-msgstr "ngôn ngữ C truyền thống thì bỏ qua #%s với # được thụt lề"
+msgstr "ngôn ngữ C truyền thống thì bỏ qua «#%s» với «#» được thụt lề"
 
 #: directives.c:322
 #, c-format
 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
-msgstr "khuyên sử dụng # được thụt lề để ẩn #%s ra ngôn ngữ C truyền thống"
+msgstr "khuyên sử dụng «#» được thụt lề để ẩn «#%s» ra ngôn ngữ C truyền thống"
 
 #: directives.c:348
 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
@@ -170,21 +170,21 @@ msgstr "kiểu chỉ thị dòng là phần mở rộng GCC"
 #: directives.c:418
 #, c-format
 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
-msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ #%s"
+msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ «#%s»"
 
 #: directives.c:489
 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
-msgstr "không thể sử dụng \"defined\" (đã định nghĩa) cho tên macrô"
+msgstr "không thể sử dụng «defined» (đã định nghĩa) cho tên macrô"
 
 #: directives.c:495
 #, c-format
 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
-msgstr "không thể sử dụng \"%s\" cho tên macrô vì nó là toán tử trong ngôn ngữ C++"
+msgstr "không thể sử dụng «%s» cho tên macrô vì nó là toán tử trong ngôn ngữ C++"
 
 #: directives.c:498
 #, c-format
 msgid "no macro name given in #%s directive"
-msgstr "chỉ thị #%s không có tên macrô"
+msgstr "chỉ thị «#%s» không có tên macrô"
 
 #: directives.c:501
 msgid "macro names must be identifiers"
@@ -193,39 +193,39 @@ msgstr "mọi tên bộ đối số phải là dấu hiệu nhận diện"
 #: directives.c:542
 #, c-format
 msgid "undefining \"%s\""
-msgstr "đang bỏ định nghĩa \"%s\""
+msgstr "đang bỏ định nghĩa «%s»"
 
 #: directives.c:597
 msgid "missing terminating > character"
-msgstr "thiếu ký tự > chấm dứt"
+msgstr "thiếu ký tự «>» chấm dứt"
 
 #: directives.c:650
 #, c-format
 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
-msgstr "#%s ngờ \"TÊN_TẬP_TIN\" hay <TÊN_TẬP_TIN>"
+msgstr "«#%s» ngờ «TÊN_TẬP_TIN» hay «<TÊN_TẬP_TIN>»"
 
 #: directives.c:673
 #, c-format
 msgid "empty filename in #%s"
-msgstr "#%s có tên tập tin trống"
+msgstr "«#%s» có tên tập tin trống"
 
 #: directives.c:681
 msgid "#include nested too deeply"
-msgstr "#include (bao gồm) lồng nhau quá sâu"
+msgstr "«#include» (bao gồm) lồng nhau quá sâu"
 
 #: directives.c:719
 msgid "#include_next in primary source file"
-msgstr "có #include_next (bao gồm sau) trong tập tin nguồn chính"
+msgstr "có «#include_next» (bao gồm kế) trong tập tin nguồn chính"
 
 #: directives.c:745
 #, c-format
 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
-msgstr "chỉ thị dòng có cờ không hợp lệ \"%s\" "
+msgstr "chỉ thị dòng có cờ không hợp lệ «%s» "
 
 #: directives.c:797
 #, c-format
 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
-msgstr "\"%s\" sau #line (dòng) không là số nguyên dương"
+msgstr "«%s» sau #line (dòng) không là số nguyên dương"
 
 #: directives.c:803
 msgid "line number out of range"
@@ -234,70 +234,70 @@ msgstr "số dòng ở ngoài phạm vi"
 #: directives.c:816 directives.c:893
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
-msgstr "\"%s\" không là tên tập tin hợp lệ"
+msgstr "«%s» không là tên tập tin hợp lệ"
 
 #: directives.c:853
 #, c-format
 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
-msgstr "\"%s\" sau # không là số nguyên dương"
+msgstr "«%s» sau «#» không là số nguyên dương"
 
 #: directives.c:955
 msgid "invalid #ident directive"
-msgstr "chỉ thị #ident không hợp lệ"
+msgstr "chỉ thị «#ident» không hợp lệ"
 
 #: directives.c:1043
 #, c-format
 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
-msgstr "đang đăng ký \"%s\" là cả hai lệnh nguồn điều khiển trình biện dịch (pragma), và bô tên độc nhất của lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch."
+msgstr "đang đăng ký «%s» là cả hai lệnh nguồn điều khiển trình biện dịch (pragma), và bô tên độc nhất của lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch."
 
 #: directives.c:1046
 #, c-format
 msgid "#pragma %s %s is already registered"
-msgstr "đăng ký #pragma %s %s rồi"
+msgstr "đăng ký «#pragma %s %s» rồi"
 
 #: directives.c:1049
 #, c-format
 msgid "#pragma %s is already registered"
-msgstr "đăng ký #pragma %s rồi"
+msgstr "đăng ký «#pragma %s» rồi"
 
 #: directives.c:1249
 msgid "#pragma once in main file"
-msgstr "#pragma một lần trong tập tin chính"
+msgstr "«#pragma» một lần trong tập tin chính"
 
 #: directives.c:1272
 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
-msgstr "chỉ thị vộ hiệu hóa (poison) GCC #pragma không là hợp lệ"
+msgstr "chỉ thị vộ hiệu hóa (poison) GCC «#pragma» không là hợp lệ"
 
 #: directives.c:1281
 #, c-format
 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
-msgstr "đang vô hiệu hóa macrô tồn tại \"%s\""
+msgstr "đang vô hiệu hóa macrô tồn tại «%s»"
 
 #: directives.c:1302
 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
-msgstr "bỏ qua system_header (đầu trang hệ thống) #pragma ở ngoài tập tin bao gồm"
+msgstr "bỏ qua «system_header» (đầu trang hệ thống) «#pragma» ở ngoài tập tin bao gồm"
 
 #: directives.c:1326
 #, c-format
 msgid "cannot find source file %s"
-msgstr "không tìm thấy được tập tin nguồn %s"
+msgstr "không tìm thấy được tập tin nguồn «%s»"
 
 #: directives.c:1330
 #, c-format
 msgid "current file is older than %s"
-msgstr "tập tin hiện có là cũ hơn %s"
+msgstr "tập tin hiện có là cũ hơn «%s»"
 
 #: directives.c:1444
 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
-msgstr "_Pragma nhận một hằng chuỗi có ngoặc"
+msgstr "«_Pragma» nhận một hằng chuỗi có ngoặc"
 
 #: directives.c:1551
 msgid "#else without #if"
-msgstr "#else (không nếu) không có #if (nếu)"
+msgstr "«#else» (không nếu) không có «#if» (nếu)"
 
 #: directives.c:1556
 msgid "#else after #else"
-msgstr "#else (không nếu) sau #else (không nếu)"
+msgstr "«#else» (không nếu) sau «#else» (không nếu)"
 
 #: directives.c:1558 directives.c:1591
 msgid "the conditional began here"
@@ -305,23 +305,23 @@ msgstr "câu điều kiện đã bắt đầu ở đây"
 
 #: directives.c:1584
 msgid "#elif without #if"
-msgstr "#elif (nếu không thì nếu) không có #if (nếu)"
+msgstr "«#elif» (nếu không thì nếu) không có «#if» (nếu)"
 
 #: directives.c:1589
 msgid "#elif after #else"
-msgstr "#elif (nếu không thì nếu) sau #else (nếu không)"
+msgstr "«#elif» (nếu không thì nếu) sau «#else» (nếu không)"
 
 #: directives.c:1619
 msgid "#endif without #if"
-msgstr "#endif (xong nếu) không có #if (nếu)"
+msgstr "«#endif» (xong nếu) không có «#if» (nếu)"
 
 #: directives.c:1696
 msgid "missing '(' after predicate"
-msgstr "thiếu '(' sau vị ngữ"
+msgstr "thiếu «(» sau vị ngữ"
 
 #: directives.c:1711
 msgid "missing ')' to complete answer"
-msgstr "thiếu ')' để xong trả lời"
+msgstr "thiếu «)» để xong trả lời"
 
 #: directives.c:1731
 msgid "predicate's answer is empty"
@@ -338,12 +338,12 @@ msgstr "vị ngữ phải là dấu hiệu nhận diện"
 #: directives.c:1846
 #, c-format
 msgid "\"%s\" re-asserted"
-msgstr "đã khẳng định \"%s\" lại"
+msgstr "đã khẳng định «%s» lại"
 
 #: directives.c:2069
 #, c-format
 msgid "unterminated #%s"
-msgstr "chưa chấm dứt #%s"
+msgstr "chưa chấm dứt «#%s»"
 
 #: errors.c:118
 msgid "warning: "
@@ -373,7 +373,7 @@ msgstr "quá nhiều dấu thập phân trong số"
 #: expr.c:212
 #, c-format
 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
-msgstr "có số không hợp lệ \"%c\" trong hằng bát phân"
+msgstr "có số không hợp lệ «%c» trong hằng bát phân"
 
 #: expr.c:218
 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
@@ -390,17 +390,17 @@ msgstr "mọi hằng trôi nổi hệ thập lục phân cần đến số mũ"
 #: expr.c:240
 #, c-format
 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
-msgstr "hằng trôi nổi có hậu tố không hợp lệ \"%.*s\" "
+msgstr "hằng trôi nổi có hậu tố không hợp lệ «%.*s» "
 
 #: expr.c:250 expr.c:275
 #, c-format
 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
-msgstr "ngôn ngữ C truyền thống không chấp nhận hậu tố \"%.*s\""
+msgstr "ngôn ngữ C truyền thống không chấp nhận hậu tố «%.*s»"
 
 #: expr.c:261
 #, c-format
 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
-msgstr "hằng số nguyên có hậu tố không hợp lệ \"%.*s\""
+msgstr "hằng số nguyên có hậu tố không hợp lệ «%.*s»"
 
 #: expr.c:283
 msgid "use of C99 long long integer constant"
@@ -420,20 +420,20 @@ msgstr "hằng số nguyên không có dấu dương/âm vì lớn lắm"
 
 #: expr.c:470
 msgid "missing ')' after \"defined\""
-msgstr "thiếu ')' sau \"defined\" (đã định nghĩa)"
+msgstr "thiếu «)» sau «defined» (đã định nghĩa)"
 
 #: expr.c:477
 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
-msgstr "toán tử \"defined\" (đã định nghĩa) cần đến dấu hiệu nhận diện"
+msgstr "toán tử «defined» (đã định nghĩa) cần đến dấu hiệu nhận diện"
 
 #: expr.c:485
 #, c-format
 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
-msgstr "(\"%s\" là một hiệu bài thay thế cho \"%s\" trong ngôn ngữ C++)"
+msgstr "(«%s» là một hiệu bài thay thế cho «%s» trong ngôn ngữ C++)"
 
 #: expr.c:495
 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
-msgstr "có lẽ cách sử dụng \"defined\" (đã định nghĩa) này không có thể mạng đi"
+msgstr "có lẽ cách sử dụng «defined» (đã định nghĩa) này không có thể mạng đi"
 
 #: expr.c:534
 msgid "floating constant in preprocessor expression"
@@ -446,56 +446,56 @@ msgstr "số ảo trong biểu thức tiền xử lý"
 #: expr.c:585
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not defined"
-msgstr "chưa định nghĩa \"%s\" "
+msgstr "chưa định nghĩa «%s» "
 
 #: expr.c:716 expr.c:745
 #, c-format
 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
-msgstr "thiếu toán từ nhị phân trước hiệu bài \"%s\""
+msgstr "thiếu toán từ nhị phân trước hiệu bài «%s»"
 
 #: expr.c:736
 #, c-format
 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
-msgstr "hiệu bài \"%s\" không là hợp lệ trong biểu thức tiền xử lý"
+msgstr "hiệu bài «%s» không là hợp lệ trong biểu thức tiền xử lý"
 
 #: expr.c:753
 msgid "missing expression between '(' and ')'"
-msgstr "thiếu biểu thức giữa '(' và ')'"
+msgstr "thiếu biểu thức giữa «(» và «)»"
 
 #: expr.c:756
 msgid "#if with no expression"
-msgstr "#if (nếu) không có biểu thức"
+msgstr "«#if» (nếu) không có biểu thức"
 
 #: expr.c:759
 #, c-format
 msgid "operator '%s' has no right operand"
-msgstr "toán tử '%s' không có tác tử bên phải"
+msgstr "toán tử «%s» không có tác tử bên phải"
 
 #: expr.c:764
 #, c-format
 msgid "operator '%s' has no left operand"
-msgstr "toán tử '%s' không có tác từ bên trái"
+msgstr "toán tử «%s» không có tác từ bên trái"
 
 #: expr.c:790
 msgid " ':' without preceding '?'"
-msgstr " ':' không có dấu '?' đi trước"
+msgstr " «:» không có dấu «?» đi trước"
 
 #: expr.c:817
 msgid "unbalanced stack in #if"
-msgstr "đống không cân bằng trong #if (nếu)"
+msgstr "đống không cân bằng trong «#if» (nếu)"
 
 #: expr.c:836
 #, c-format
 msgid "impossible operator '%u'"
-msgstr "toán từ không thể sử dụng được '%u'"
+msgstr "toán từ không thể sử dụng được «%u»"
 
 #: expr.c:928
 msgid "missing ')' in expression"
-msgstr "thiếu ')' trong biểu thức"
+msgstr "thiếu «)» trong biểu thức"
 
 #: expr.c:949
 msgid "'?' without following ':'"
-msgstr "'?' không có dấu ':' đi sau"
+msgstr "«?» không có dấu «:» đi sau"
 
 #: expr.c:959
 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
@@ -503,17 +503,17 @@ msgstr "số nguyên tràn trong biểu thức tiền xử lý"
 
 #: expr.c:964
 msgid "missing '(' in expression"
-msgstr "thiếu '(' trong biểu thức"
+msgstr "thiếu «(» trong biểu thức"
 
 #: expr.c:996
 #, c-format
 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
-msgstr "tác tử bên trái của \"%s\" thi thay đổi dấu dương/âm khi được tăng cấp"
+msgstr "tác tử bên trái của «%s» thi thay đổi dấu dương/âm khi được tăng cấp"
 
 #: expr.c:1001
 #, c-format
 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
-msgstr "tác tử bên phai của \"%s\" thì thay đổi dấu dương/âm khi đươc tăng cấp"
+msgstr "tác tử bên phai của «%s» thì thay đổi dấu dương/âm khi đươc tăng cấp"
 
 #: expr.c:1260
 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
@@ -521,15 +521,15 @@ msgstr "ngôn ngữ truyền thống C không chấp nhận toán tử cộng ch
 
 #: expr.c:1359
 msgid "comma operator in operand of #if"
-msgstr "toán tử dấu phẩy trong tác tử của #if (nếu)"
+msgstr "toán tử dấu phẩy trong tác tử của «#if» (nếu)"
 
 #: expr.c:1491
 msgid "division by zero in #if"
-msgstr "chia số không trong #if (nếu)"
+msgstr "chia số không trong «#if» (nếu)"
 
 #: files.c:401
 msgid "NULL directory in find_file"
-msgstr "thư mục TRỐNG trong find_file (tìm tập tin)"
+msgstr "thư mục TRỐNG trong «find_file» (tìm tập tin)"
 
 #: files.c:454
 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
@@ -537,27 +537,27 @@ msgstr "tìm thấy một hay nhiều tập tin PCH, nhưng không hợp lệ su
 
 #: files.c:457
 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
-msgstr "hãy thử lệnh -Winvalid-pch để tìm thấy thông tin thêm"
+msgstr "hãy thử lệnh «-Winvalid-pch» để tìm thấy thông tin thêm"
 
 #: files.c:522
 #, c-format
 msgid "%s is a block device"
-msgstr "%s là một thiết bị khối"
+msgstr "«%s» là một thiết bị khối"
 
 #: files.c:539
 #, c-format
 msgid "%s is too large"
-msgstr "%s là quá lớn"
+msgstr "«%s» là quá lớn"
 
 #: files.c:574
 #, c-format
 msgid "%s is shorter than expected"
-msgstr "ngờ %s dài hơn"
+msgstr "ngờ «%s» dài hơn"
 
 #: files.c:803
 #, c-format
 msgid "no include path in which to search for %s"
-msgstr "khi tìm kiếm %s không có đường dẫn bao gồm"
+msgstr "khi tìm kiếm «%s» không có đường dẫn bao gồm"
 
 #: files.c:1096
 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
@@ -565,12 +565,12 @@ msgstr "Có lẽ số nhiều điều bảo vệ bao gồm có ích cho:\n"
 
 #: init.c:393
 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
-msgstr "cppchar_t phải là loại không có dấu dương/âm"
+msgstr "«cppchar_t» phải là loại không có dấu dương/âm"
 
 #: init.c:397
 #, c-format
 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
-msgstr "toán thuật của trình tiền xử lý có tối đa sự chính xác là %lu bit nhưng đích cần đến %lu bit"
+msgstr "toán thuật của trình tiền xử lý có tối đa sự chính xác là «%lu» bit nhưng đích cần đến «%lu» bit"
 
 #: init.c:404
 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
@@ -582,7 +582,7 @@ msgstr "độ rộng char (ký tự) đích là ít hơn 8 bit"
 
 #: init.c:411
 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
-msgstr "độ rộng wchar_t đích là ít hơn char (ký tự) đích"
+msgstr "độ rộng «wchar_t» đích là ít hơn char (ký tự) đích"
 
 #: init.c:415
 msgid "target int is narrower than target char"
@@ -595,7 +595,7 @@ msgstr "độ rộng nữa số nguyên CPP là ít hơn ký tự CPP"
 #: init.c:424
 #, c-format
 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
-msgstr "Trên máy chủ này, CPP không xử lý được hằng ký tự rộng hơn %lu bit, nhưng đích cần đến  %lu bit"
+msgstr "Trên máy chủ này, CPP không xử lý được hằng ký tự rộng hơn «%lu» bit, nhưng đích cần đến «%lu» bit"
 
 #: lex.c:274
 msgid "backslash and newline separated by space"
@@ -608,21 +608,21 @@ msgstr "xuyệc ngược - ký tự dòng mới tại kết thức tập tin"
 #: lex.c:294
 #, c-format
 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
-msgstr "đã chuyển đổi chữ ba ??%c thành %c"
+msgstr "đã chuyển đổi chữ ba «??%c» thành «%c»"
 
 #: lex.c:301
 #, c-format
 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
-msgstr "đã bỏ qua chữ ba ??%c nên hãy sư dụng tùy chon -trigraphs để hiệu lực được"
+msgstr "đã bỏ qua chữ ba «??%c» nên hãy sư dụng tùy chon «-trigraphs» để hiệu lực được"
 
 #: lex.c:347
 msgid "\"/*\" within comment"
-msgstr "có \"/*\" ở trong chú thích"
+msgstr "có «/*» ở trong chú thích"
 
 #: lex.c:405
 #, c-format
 msgid "%s in preprocessing directive"
-msgstr "có %s trong chỉ thị tiền xử lý"
+msgstr "có «%s» trong chỉ thị tiền xử lý"
 
 #: lex.c:414
 msgid "null character(s) ignored"
@@ -630,16 +630,16 @@ msgstr "đã bỏ qua mọi ký tự trống"
 
 #: lex.c:449
 msgid "'$' in identifier or number"
-msgstr "có '$' trong dấu hiệu nhận hiện hay số"
+msgstr "có «$» trong dấu hiệu nhận hiện hay số"
 
 #: lex.c:510
 #, c-format
 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
-msgstr "đã cố sử dụng  \"%s\" bị vô hiệu hóa"
+msgstr "đã cố sử dụng «%s» bị vô hiệu hóa"
 
 #: lex.c:518
 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
-msgstr "__VA_ARGS__ chỉ có thể xuất hiện trong phần mở rộng của macrô có đối số biến thiên"
+msgstr "«__VA_ARGS__» chỉ có thể xuất hiện trong phần mở rộng của macrô có đối số biến thiên"
 
 #: lex.c:614
 msgid "null character(s) preserved in literal"
@@ -668,12 +668,12 @@ msgstr "chú thích đa dòng"
 #: lex.c:1230
 #, c-format
 msgid "unspellable token %s"
-msgstr "không chính tả được hiệu bài %s"
+msgstr "không chính tả được hiệu bài «%s»"
 
 #: line-map.c:313
 #, c-format
 msgid "In file included from %s:%u"
-msgstr "Trong tập tin được bao gồm từ %s:%u"
+msgstr "Trong tập tin được bao gồm từ «%s:%u»"
 
 #: line-map.c:331
 #, c-format
@@ -687,12 +687,12 @@ msgstr ""
 #: macro.c:85
 #, c-format
 msgid "macro \"%s\" is not used"
-msgstr "không sử dụng macrô \"%s\""
+msgstr "không sử dụng macrô «%s»"
 
 #: macro.c:124 macro.c:287
 #, c-format
 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
-msgstr "bộ đối số \"%s\" có sẳn không là hợp lệ"
+msgstr "bộ đối số «%s» có sẳn không là hợp lệ"
 
 #: macro.c:221
 msgid "could not determine date and time"
@@ -700,12 +700,12 @@ msgstr "không quyết định được ngày và giờ"
 
 #: macro.c:400
 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
-msgstr "hằng nguồn chuỗi không hợp lệ nên bỏ qua '\\' cuối cùng"
+msgstr "hằng nguồn chuỗi không hợp lệ nên bỏ qua «\\» cuối cùng"
 
 #: macro.c:483
 #, c-format
 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
-msgstr "khi dán \"%s\" và \"%s\" không nhận hiệu bài tiền xử lý hợp lệ"
+msgstr "khi dán «%s» và «%s» không nhận hiệu bài tiền xử lý hợp lệ"
 
 #: macro.c:521
 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
@@ -714,32 +714,32 @@ msgstr "ISO C99 cần đến sử dụng đối số còn lại trong khối"
 #: macro.c:526
 #, c-format
 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
-msgstr "bộ đối số \"%s\" cần đến %u đối số, nhưng chỉ có %u thôi"
+msgstr "bộ đối số «%s» cần đến «%u» đối số, nhưng chỉ có «%u» thôi"
 
 #: macro.c:531
 #, c-format
 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
-msgstr "macrô \"%s\" đã gơi %u đối số, nhưng nhận chỉ %u thôi"
+msgstr "macrô «%s» đã gơi %u đối số, nhưng nhận chỉ «%u» thôi"
 
 #: macro.c:642 traditional.c:675
 #, c-format
 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
-msgstr "danh sách đối số không chấm dứt thì gọi bộ đối số \"%s\""
+msgstr "danh sách đối số không chấm dứt thì gọi bộ đối số «%s»"
 
 #: macro.c:745
 #, c-format
 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
-msgstr "phải sử dụng đối số với bộ đối số giống hàm số \"%s\" trong ngôn ngữ C truyền thống"
+msgstr "phải sử dụng đối số với bộ đối số giống hàm số «%s» trong ngôn ngữ C truyền thống"
 
 #: macro.c:1261
 #, c-format
 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
-msgstr "tham số bộ đối số trùng \"%s\""
+msgstr "tham số bộ đối số trùng «%s»"
 
 #: macro.c:1306
 #, c-format
 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
-msgstr "không cho phép  \"%s\" trong danh sách tham số bộ đối số"
+msgstr "không cho phép «%s» trong danh sách tham số bộ đối số"
 
 #: macro.c:1314
 msgid "macro parameters must be comma-separated"
@@ -759,7 +759,7 @@ msgstr "ISO C không cho phép macrô có số đối số biến thiên có tê
 
 #: macro.c:1362
 msgid "missing ')' in macro parameter list"
-msgstr "thiếu ')' trong danh sách tham số bộ đối số"
+msgstr "thiếu «)» trong danh sách tham số bộ đối số"
 
 #: macro.c:1439
 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
@@ -771,16 +771,16 @@ msgstr "thiếu chữ cách sau tên macrô"
 
 #: macro.c:1493
 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
-msgstr "'#' không có tham số macrô đi theo"
+msgstr "«#» không có tham số macrô đi theo"
 
 #: macro.c:1512
 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
-msgstr "không cho phép '##' hoặc trước hoặc sau phần mở rộng macrô"
+msgstr "không cho phép «##» hoặc trước hoặc sau phần mở rộng macrô"
 
 #: macro.c:1608
 #, c-format
 msgid "\"%s\" redefined"
-msgstr "đã định nghĩa \"%s\" lại"
+msgstr "đã định nghĩa «%s» lại"
 
 #: macro.c:1613
 msgid "this is the location of the previous definition"
@@ -789,12 +789,12 @@ msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"
 #: macro.c:1663
 #, c-format
 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
-msgstr "trong ngôn ngữ C truyền thống thì chuyển đổi đốí số macrô \"%s\" thành chuỗi"
+msgstr "trong ngôn ngữ C truyền thống thì chuyển đổi đốí số macrô «%s» thành chuỗi"
 
 #: macro.c:1686
 #, c-format
 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
-msgstr "loại băm không hợp lệ %d trong cpp_macro_definition (lời định nghĩa macrô)"
+msgstr "loại băm không hợp lệ «%d» trong «cpp_macro_definition» (lời định nghĩa macrô)"
 
 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
 msgid "while writing precompiled header"
@@ -803,17 +803,17 @@ msgstr "trong khi ghi đầu trang đã biên dịch trước"
 #: pch.c:467
 #, c-format
 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
-msgstr "không sử dụng %s vì chưa định nghĩa `%.*s' "
+msgstr "không sử dụng «%s» vì chưa định nghĩa «%.*s»"
 
 #: pch.c:479
 #, c-format
 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
-msgstr "không sử dụng %s vì đã định nghĩa `%.*s' là `%s', không phải là `%.*s'"
+msgstr "không sử dụng %s vì đã định nghĩa «%.*s» là «%s», không phải là «%.*s»"
 
 #: pch.c:520
 #, c-format
 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
-msgstr "không sử dụng %s vì đã định nghĩa `%s'"
+msgstr "không sử dụng «%s» vì đã định nghĩa «%s»"
 
 #: pch.c:533 pch.c:696
 msgid "while reading precompiled header"
@@ -822,7 +822,7 @@ msgstr "trong khi đọc đầu trang đã biên dịch trước"
 #: traditional.c:745
 #, c-format
 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
-msgstr "đã phát hiện điều độ qui trong khi mở rộng macrô \"%s\""
+msgstr "đã phát hiện điều độ qui trong khi mở rộng macrô «%s»"
 
 #: traditional.c:912
 msgid "syntax error in macro parameter list"