OSDN Git Service

* tr.po, vi.po: Update.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for cpplib.
2 # Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the cpplib-4.0.0 package.
4 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: cpplib 4.0.1-b20050607\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-06-06 21:32+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2005-06-16 14:36+0930\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: charset.c:655
18 #, c-format
19 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
20 msgstr "iconv không hỗ trợ chuyển đổi từ «%s» sang «%s»"
21
22 #: charset.c:658
23 msgid "iconv_open"
24 msgstr "iconv_open (mở)"
25
26 #: charset.c:666
27 #, c-format
28 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
29 msgstr "chưa thi hành iconv nên không chuyển đổi được từ «%s» sang «%s»"
30
31 #: charset.c:743
32 #, c-format
33 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
34 msgstr "ký tự «0x%lx» không trong bộ ký tự nguồn cơ bản\n"
35
36 #: charset.c:760 charset.c:1243
37 msgid "converting to execution character set"
38 msgstr "đang chuyển đổi sang bộ ký tự thi hành"
39
40 #: charset.c:766
41 #, c-format
42 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
43 msgstr "ký tự «0x%lx» không có dạng đơn byte trong bộ ký tự thi hành"
44
45 #: charset.c:865
46 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
47 msgstr "tên ký tự chung chỉ là hợp lệ trong ngôn ngữ C++ và C99"
48
49 #: charset.c:868
50 #, c-format
51 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
52 msgstr "«\\%c» có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
53
54 #: charset.c:894
55 #, c-format
56 msgid "incomplete universal character name %.*s"
57 msgstr "tên ký tự chung  «%.*s» chưa hoàn thành"
58
59 #: charset.c:906
60 #, c-format
61 msgid "%.*s is not a valid universal character"
62 msgstr " «%.*s» không là ký tự chung hợp lệ"
63
64 #: charset.c:916
65 #, c-format
66 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
67 msgstr "ký tự chung «%.*s» không là hợp lệ trong một dấu hiệu nhận diện"
68
69 #: charset.c:920
70 #, c-format
71 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
72 msgstr "ký tự chung «%.*s» không là hợp lệ tại đầu của dấu hiệu nhận diện"
73
74 #: charset.c:953
75 msgid "converting UCN to source character set"
76 msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự nguồn"
77
78 #: charset.c:957
79 msgid "converting UCN to execution character set"
80 msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự thi hành"
81
82 #: charset.c:1029
83 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
84 msgstr "«\\x» có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
85
86 #: charset.c:1046
87 msgid "\\x used with no following hex digits"
88 msgstr "«\\x» được sử dụng còn không có số hệ thâp lục phân theo sau"
89
90 #: charset.c:1053
91 msgid "hex escape sequence out of range"
92 msgstr "dãy thoát hệ thập lục phân ở ngoài phạm vi"
93
94 #: charset.c:1092
95 msgid "octal escape sequence out of range"
96 msgstr "dãy thoát bát phân ở ngoài phạm vi"
97
98 #: charset.c:1160
99 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
100 msgstr "«\\a» có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
101
102 #: charset.c:1167
103 #, c-format
104 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
105 msgstr "dãy thoát không ISO chuẩn: «\\%c»"
106
107 #: charset.c:1175
108 #, c-format
109 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
110 msgstr "không biết dãy thoát: «\\%c»"
111
112 #: charset.c:1178
113 #, c-format
114 msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
115 msgstr "không biết dãy thoát: «\\%03o»"
116
117 #: charset.c:1184
118 msgid "converting escape sequence to execution character set"
119 msgstr "đang chuyển đổi dãy thoát sang bộ ký tự thi hành"
120
121 #: charset.c:1306 charset.c:1369
122 msgid "character constant too long for its type"
123 msgstr "hằng ký tự quá dài cho loại của nó"
124
125 #: charset.c:1309
126 msgid "multi-character character constant"
127 msgstr "hằng ký tự đa ký tự"
128
129 #: charset.c:1401
130 msgid "empty character constant"
131 msgstr "hằng ký tự trống"
132
133 #: charset.c:1450
134 #, c-format
135 msgid "failure to convert %s to %s"
136 msgstr "không chuyển đổi «%s» sang «%s» được"
137
138 #: directives.c:216
139 #, c-format
140 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
141 msgstr "có hiệu bài thêm tại cuối cùng chi thị «#%s»"
142
143 #: directives.c:303
144 #, c-format
145 msgid "#%s is a GCC extension"
146 msgstr "«#%s» là phần mở rộng loại GCC"
147
148 #: directives.c:315
149 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
150 msgstr "khuyên không sử dụng «#elif» trong ngôn ngữ C truyền thống"
151
152 #: directives.c:318
153 #, c-format
154 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
155 msgstr "ngôn ngữ C truyền thống thì bỏ qua «#%s» với «#» được thụt lề"
156
157 #: directives.c:322
158 #, c-format
159 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
160 msgstr "khuyên sử dụng «#» được thụt lề để ẩn «#%s» ra ngôn ngữ C truyền thống"
161
162 #: directives.c:348
163 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
164 msgstr "khi gắn chỉ thị vào đối số macrô thì không thể mạng đi"
165
166 #: directives.c:368
167 msgid "style of line directive is a GCC extension"
168 msgstr "kiểu chỉ thị dòng là phần mở rộng GCC"
169
170 #: directives.c:418
171 #, c-format
172 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
173 msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ «#%s»"
174
175 #: directives.c:489
176 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
177 msgstr "không thể sử dụng «defined» (đã định nghĩa) cho tên macrô"
178
179 #: directives.c:495
180 #, c-format
181 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
182 msgstr "không thể sử dụng «%s» cho tên macrô vì nó là toán tử trong ngôn ngữ C++"
183
184 #: directives.c:498
185 #, c-format
186 msgid "no macro name given in #%s directive"
187 msgstr "chỉ thị «#%s» không có tên macrô"
188
189 #: directives.c:501
190 msgid "macro names must be identifiers"
191 msgstr "mọi tên bộ đối số phải là dấu hiệu nhận diện"
192
193 #: directives.c:542
194 #, c-format
195 msgid "undefining \"%s\""
196 msgstr "đang bỏ định nghĩa «%s»"
197
198 #: directives.c:597
199 msgid "missing terminating > character"
200 msgstr "thiếu ký tự «>» chấm dứt"
201
202 #: directives.c:650
203 #, c-format
204 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
205 msgstr "«#%s» ngờ «TÊN_TẬP_TIN» hay «<TÊN_TẬP_TIN>»"
206
207 #: directives.c:673
208 #, c-format
209 msgid "empty filename in #%s"
210 msgstr "«#%s» có tên tập tin trống"
211
212 #: directives.c:681
213 msgid "#include nested too deeply"
214 msgstr "«#include» (bao gồm) lồng nhau quá sâu"
215
216 #: directives.c:719
217 msgid "#include_next in primary source file"
218 msgstr "có «#include_next» (bao gồm kế) trong tập tin nguồn chính"
219
220 #: directives.c:745
221 #, c-format
222 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
223 msgstr "chỉ thị dòng có cờ không hợp lệ «%s» "
224
225 #: directives.c:797
226 #, c-format
227 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
228 msgstr "«%s» sau #line (dòng) không là số nguyên dương"
229
230 #: directives.c:803
231 msgid "line number out of range"
232 msgstr "số dòng ở ngoài phạm vi"
233
234 #: directives.c:816 directives.c:893
235 #, c-format
236 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
237 msgstr "«%s» không là tên tập tin hợp lệ"
238
239 #: directives.c:853
240 #, c-format
241 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
242 msgstr "«%s» sau «#» không là số nguyên dương"
243
244 #: directives.c:955
245 msgid "invalid #ident directive"
246 msgstr "chỉ thị «#ident» không hợp lệ"
247
248 #: directives.c:1043
249 #, c-format
250 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
251 msgstr "đang đăng ký «%s» là cả hai lệnh nguồn điều khiển trình biện dịch (pragma), và bô tên độc nhất của lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch."
252
253 #: directives.c:1046
254 #, c-format
255 msgid "#pragma %s %s is already registered"
256 msgstr "đăng ký «#pragma %s %s» rồi"
257
258 #: directives.c:1049
259 #, c-format
260 msgid "#pragma %s is already registered"
261 msgstr "đăng ký «#pragma %s» rồi"
262
263 #: directives.c:1249
264 msgid "#pragma once in main file"
265 msgstr "«#pragma» một lần trong tập tin chính"
266
267 #: directives.c:1272
268 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
269 msgstr "chỉ thị vộ hiệu hóa (poison) GCC «#pragma» không là hợp lệ"
270
271 #: directives.c:1281
272 #, c-format
273 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
274 msgstr "đang vô hiệu hóa macrô tồn tại «%s»"
275
276 #: directives.c:1302
277 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
278 msgstr "bỏ qua «system_header» (đầu trang hệ thống) «#pragma» ở ngoài tập tin bao gồm"
279
280 #: directives.c:1326
281 #, c-format
282 msgid "cannot find source file %s"
283 msgstr "không tìm thấy được tập tin nguồn «%s»"
284
285 #: directives.c:1330
286 #, c-format
287 msgid "current file is older than %s"
288 msgstr "tập tin hiện có là cũ hơn «%s»"
289
290 #: directives.c:1444
291 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
292 msgstr "«_Pragma» nhận một hằng chuỗi có ngoặc"
293
294 #: directives.c:1551
295 msgid "#else without #if"
296 msgstr "«#else» (không nếu) không có «#if» (nếu)"
297
298 #: directives.c:1556
299 msgid "#else after #else"
300 msgstr "«#else» (không nếu) sau «#else» (không nếu)"
301
302 #: directives.c:1558 directives.c:1591
303 msgid "the conditional began here"
304 msgstr "câu điều kiện đã bắt đầu ở đây"
305
306 #: directives.c:1584
307 msgid "#elif without #if"
308 msgstr "«#elif» (nếu không thì nếu) không có «#if» (nếu)"
309
310 #: directives.c:1589
311 msgid "#elif after #else"
312 msgstr "«#elif» (nếu không thì nếu) sau «#else» (nếu không)"
313
314 #: directives.c:1619
315 msgid "#endif without #if"
316 msgstr "«#endif» (xong nếu) không có «#if» (nếu)"
317
318 #: directives.c:1696
319 msgid "missing '(' after predicate"
320 msgstr "thiếu «(» sau vị ngữ"
321
322 #: directives.c:1711
323 msgid "missing ')' to complete answer"
324 msgstr "thiếu «)» để xong trả lời"
325
326 #: directives.c:1731
327 msgid "predicate's answer is empty"
328 msgstr "vị ngữ có trả lời trống"
329
330 #: directives.c:1758
331 msgid "assertion without predicate"
332 msgstr "khẳng định không có vị ngữ"
333
334 #: directives.c:1760
335 msgid "predicate must be an identifier"
336 msgstr "vị ngữ phải là dấu hiệu nhận diện"
337
338 #: directives.c:1846
339 #, c-format
340 msgid "\"%s\" re-asserted"
341 msgstr "đã khẳng định «%s» lại"
342
343 #: directives.c:2069
344 #, c-format
345 msgid "unterminated #%s"
346 msgstr "chưa chấm dứt «#%s»"
347
348 #: errors.c:118
349 msgid "warning: "
350 msgstr "cảnh báo: "
351
352 #: errors.c:120
353 msgid "internal error: "
354 msgstr "lỗi nôi bộ: "
355
356 #: errors.c:122
357 msgid "error: "
358 msgstr "lỗi: "
359
360 #: errors.c:181
361 msgid "stdout"
362 msgstr "thiết bị xuất chuẩn"
363
364 #: errors.c:183
365 #, c-format
366 msgid "%s: %s"
367 msgstr "%s: %s"
368
369 #: expr.c:192
370 msgid "too many decimal points in number"
371 msgstr "quá nhiều dấu thập phân trong số"
372
373 #: expr.c:212
374 #, c-format
375 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
376 msgstr "có số không hợp lệ «%c» trong hằng bát phân"
377
378 #: expr.c:218
379 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
380 msgstr "sử dụng hằng trôi nổi hệ thập lục phân C99"
381
382 #: expr.c:227
383 msgid "exponent has no digits"
384 msgstr "số mũ không co số nào"
385
386 #: expr.c:234
387 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
388 msgstr "mọi hằng trôi nổi hệ thập lục phân cần đến số mũ"
389
390 #: expr.c:240
391 #, c-format
392 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
393 msgstr "hằng trôi nổi có hậu tố không hợp lệ «%.*s» "
394
395 #: expr.c:250 expr.c:275
396 #, c-format
397 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
398 msgstr "ngôn ngữ C truyền thống không chấp nhận hậu tố «%.*s»"
399
400 #: expr.c:261
401 #, c-format
402 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
403 msgstr "hằng số nguyên có hậu tố không hợp lệ «%.*s»"
404
405 #: expr.c:283
406 msgid "use of C99 long long integer constant"
407 msgstr "sử dụng hằng số nguyên dài dài C99"
408
409 #: expr.c:290
410 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
411 msgstr "hằng ảo là phần mở rộng GCC"
412
413 #: expr.c:376
414 msgid "integer constant is too large for its type"
415 msgstr "hằng số nguyên quá lớn cho loại ấy"
416
417 #: expr.c:388
418 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
419 msgstr "hằng số nguyên không có dấu dương/âm vì lớn lắm"
420
421 #: expr.c:470
422 msgid "missing ')' after \"defined\""
423 msgstr "thiếu «)» sau «defined» (đã định nghĩa)"
424
425 #: expr.c:477
426 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
427 msgstr "toán tử «defined» (đã định nghĩa) cần đến dấu hiệu nhận diện"
428
429 #: expr.c:485
430 #, c-format
431 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
432 msgstr "(«%s» là một hiệu bài thay thế cho «%s» trong ngôn ngữ C++)"
433
434 #: expr.c:495
435 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
436 msgstr "có lẽ cách sử dụng «defined» (đã định nghĩa) này không có thể mạng đi"
437
438 #: expr.c:534
439 msgid "floating constant in preprocessor expression"
440 msgstr "hằng trôi nổi trong biểu thức tiền xử lý"
441
442 #: expr.c:540
443 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
444 msgstr "số ảo trong biểu thức tiền xử lý"
445
446 #: expr.c:585
447 #, c-format
448 msgid "\"%s\" is not defined"
449 msgstr "chưa định nghĩa «%s» "
450
451 #: expr.c:716 expr.c:745
452 #, c-format
453 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
454 msgstr "thiếu toán từ nhị phân trước hiệu bài «%s»"
455
456 #: expr.c:736
457 #, c-format
458 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
459 msgstr "hiệu bài «%s» không là hợp lệ trong biểu thức tiền xử lý"
460
461 #: expr.c:753
462 msgid "missing expression between '(' and ')'"
463 msgstr "thiếu biểu thức giữa «(» và «)»"
464
465 #: expr.c:756
466 msgid "#if with no expression"
467 msgstr "«#if» (nếu) không có biểu thức"
468
469 #: expr.c:759
470 #, c-format
471 msgid "operator '%s' has no right operand"
472 msgstr "toán tử «%s» không có tác tử bên phải"
473
474 #: expr.c:764
475 #, c-format
476 msgid "operator '%s' has no left operand"
477 msgstr "toán tử «%s» không có tác từ bên trái"
478
479 #: expr.c:790
480 msgid " ':' without preceding '?'"
481 msgstr " «:» không có dấu «?» đi trước"
482
483 #: expr.c:817
484 msgid "unbalanced stack in #if"
485 msgstr "đống không cân bằng trong «#if» (nếu)"
486
487 #: expr.c:836
488 #, c-format
489 msgid "impossible operator '%u'"
490 msgstr "toán từ không thể sử dụng được «%u»"
491
492 #: expr.c:928
493 msgid "missing ')' in expression"
494 msgstr "thiếu «)» trong biểu thức"
495
496 #: expr.c:949
497 msgid "'?' without following ':'"
498 msgstr "«?» không có dấu «:» đi sau"
499
500 #: expr.c:959
501 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
502 msgstr "số nguyên tràn trong biểu thức tiền xử lý"
503
504 #: expr.c:964
505 msgid "missing '(' in expression"
506 msgstr "thiếu «(» trong biểu thức"
507
508 #: expr.c:996
509 #, c-format
510 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
511 msgstr "tác tử bên trái của «%s» thi thay đổi dấu dương/âm khi được tăng cấp"
512
513 #: expr.c:1001
514 #, c-format
515 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
516 msgstr "tác tử bên phai của «%s» thì thay đổi dấu dương/âm khi đươc tăng cấp"
517
518 #: expr.c:1260
519 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
520 msgstr "ngôn ngữ truyền thống C không chấp nhận toán tử cộng chỉ có một tác tử"
521
522 #: expr.c:1359
523 msgid "comma operator in operand of #if"
524 msgstr "toán tử dấu phẩy trong tác tử của «#if» (nếu)"
525
526 #: expr.c:1491
527 msgid "division by zero in #if"
528 msgstr "chia số không trong «#if» (nếu)"
529
530 #: files.c:401
531 msgid "NULL directory in find_file"
532 msgstr "thư mục TRỐNG trong «find_file» (tìm tập tin)"
533
534 #: files.c:454
535 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
536 msgstr "tìm thấy một hay nhiều tập tin PCH, nhưng không hợp lệ suốt"
537
538 #: files.c:457
539 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
540 msgstr "hãy thử lệnh «-Winvalid-pch» để tìm thấy thông tin thêm"
541
542 #: files.c:522
543 #, c-format
544 msgid "%s is a block device"
545 msgstr "«%s» là một thiết bị khối"
546
547 #: files.c:539
548 #, c-format
549 msgid "%s is too large"
550 msgstr "«%s» là quá lớn"
551
552 #: files.c:574
553 #, c-format
554 msgid "%s is shorter than expected"
555 msgstr "ngờ «%s» dài hơn"
556
557 #: files.c:803
558 #, c-format
559 msgid "no include path in which to search for %s"
560 msgstr "khi tìm kiếm «%s» không có đường dẫn bao gồm"
561
562 #: files.c:1096
563 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
564 msgstr "Có lẽ số nhiều điều bảo vệ bao gồm có ích cho:\n"
565
566 #: init.c:393
567 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
568 msgstr "«cppchar_t» phải là loại không có dấu dương/âm"
569
570 #: init.c:397
571 #, c-format
572 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
573 msgstr "toán thuật của trình tiền xử lý có tối đa sự chính xác là «%lu» bit nhưng đích cần đến «%lu» bit"
574
575 #: init.c:404
576 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
577 msgstr "toán thuật CPP phải là ít nhất chính xác bằng int (số nguyên) đích"
578
579 #: init.c:407
580 msgid "target char is less than 8 bits wide"
581 msgstr "độ rộng char (ký tự) đích là ít hơn 8 bit"
582
583 #: init.c:411
584 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
585 msgstr "độ rộng «wchar_t» đích là ít hơn char (ký tự) đích"
586
587 #: init.c:415
588 msgid "target int is narrower than target char"
589 msgstr "độ rộng int (số nguyên) đích là ít hơn char (ký tự) đích"
590
591 #: init.c:420
592 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
593 msgstr "độ rộng nữa số nguyên CPP là ít hơn ký tự CPP"
594
595 #: init.c:424
596 #, c-format
597 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
598 msgstr "Trên máy chủ này, CPP không xử lý được hằng ký tự rộng hơn «%lu» bit, nhưng đích cần đến «%lu» bit"
599
600 #: lex.c:274
601 msgid "backslash and newline separated by space"
602 msgstr "xuyệc ngược và ký tự dòng mới phân cách nhau bởi chữ cách"
603
604 #: lex.c:279
605 msgid "backslash-newline at end of file"
606 msgstr "xuyệc ngược - ký tự dòng mới tại kết thức tập tin"
607
608 #: lex.c:294
609 #, c-format
610 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
611 msgstr "đã chuyển đổi chữ ba «??%c» thành «%c»"
612
613 #: lex.c:301
614 #, c-format
615 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
616 msgstr "đã bỏ qua chữ ba «??%c» nên hãy sư dụng tùy chon «-trigraphs» để hiệu lực được"
617
618 #: lex.c:347
619 msgid "\"/*\" within comment"
620 msgstr "có «/*» ở trong chú thích"
621
622 #: lex.c:405
623 #, c-format
624 msgid "%s in preprocessing directive"
625 msgstr "có «%s» trong chỉ thị tiền xử lý"
626
627 #: lex.c:414
628 msgid "null character(s) ignored"
629 msgstr "đã bỏ qua mọi ký tự trống"
630
631 #: lex.c:449
632 msgid "'$' in identifier or number"
633 msgstr "có «$» trong dấu hiệu nhận hiện hay số"
634
635 #: lex.c:510
636 #, c-format
637 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
638 msgstr "đã cố sử dụng «%s» bị vô hiệu hóa"
639
640 #: lex.c:518
641 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
642 msgstr "«__VA_ARGS__» chỉ có thể xuất hiện trong phần mở rộng của macrô có đối số biến thiên"
643
644 #: lex.c:614
645 msgid "null character(s) preserved in literal"
646 msgstr "đã giữ ký tự trống trong hằng nguồn"
647
648 #: lex.c:805
649 msgid "no newline at end of file"
650 msgstr "không có ký tự dòng mới tại kêt thức tập tin"
651
652 #: lex.c:948 traditional.c:162
653 msgid "unterminated comment"
654 msgstr "chú thích không chấm dứt"
655
656 #: lex.c:959
657 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
658 msgstr "không cho phép chú thích kiểu C++ trong ISO C90"
659
660 #: lex.c:961
661 msgid "(this will be reported only once per input file)"
662 msgstr "(chỉ sẽ thông báo điều này một lần cho mỗi tập tin nhập)"
663
664 #: lex.c:966
665 msgid "multi-line comment"
666 msgstr "chú thích đa dòng"
667
668 #: lex.c:1230
669 #, c-format
670 msgid "unspellable token %s"
671 msgstr "không chính tả được hiệu bài «%s»"
672
673 #: line-map.c:313
674 #, c-format
675 msgid "In file included from %s:%u"
676 msgstr "Trong tập tin được bao gồm từ «%s:%u»"
677
678 #: line-map.c:331
679 #, c-format
680 msgid ""
681 ",\n"
682 "                 from %s:%u"
683 msgstr ""
684 ",\n"
685 "                 từ %s:%u"
686
687 #: macro.c:85
688 #, c-format
689 msgid "macro \"%s\" is not used"
690 msgstr "không sử dụng macrô «%s»"
691
692 #: macro.c:124 macro.c:287
693 #, c-format
694 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
695 msgstr "bộ đối số «%s» có sẳn không là hợp lệ"
696
697 #: macro.c:221
698 msgid "could not determine date and time"
699 msgstr "không quyết định được ngày và giờ"
700
701 #: macro.c:400
702 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
703 msgstr "hằng nguồn chuỗi không hợp lệ nên bỏ qua «\\» cuối cùng"
704
705 #: macro.c:483
706 #, c-format
707 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
708 msgstr "khi dán «%s» và «%s» không nhận hiệu bài tiền xử lý hợp lệ"
709
710 #: macro.c:521
711 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
712 msgstr "ISO C99 cần đến sử dụng đối số còn lại trong khối"
713
714 #: macro.c:526
715 #, c-format
716 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
717 msgstr "bộ đối số «%s» cần đến «%u» đối số, nhưng chỉ có «%u» thôi"
718
719 #: macro.c:531
720 #, c-format
721 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
722 msgstr "macrô «%s» đã gơi %u đối số, nhưng nhận chỉ «%u» thôi"
723
724 #: macro.c:642 traditional.c:675
725 #, c-format
726 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
727 msgstr "danh sách đối số không chấm dứt thì gọi bộ đối số «%s»"
728
729 #: macro.c:745
730 #, c-format
731 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
732 msgstr "phải sử dụng đối số với bộ đối số giống hàm số «%s» trong ngôn ngữ C truyền thống"
733
734 #: macro.c:1261
735 #, c-format
736 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
737 msgstr "tham số bộ đối số trùng «%s»"
738
739 #: macro.c:1306
740 #, c-format
741 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
742 msgstr "không cho phép «%s» trong danh sách tham số bộ đối số"
743
744 #: macro.c:1314
745 msgid "macro parameters must be comma-separated"
746 msgstr "phải ngăn cách tham số macrô bằng dấu phẩy"
747
748 #: macro.c:1331
749 msgid "parameter name missing"
750 msgstr "thiếu tên tham số"
751
752 #: macro.c:1348
753 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
754 msgstr "C99 đã chèn macrô có số đối số biến thiên nặc danh"
755
756 #: macro.c:1353
757 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
758 msgstr "ISO C không cho phép macrô có số đối số biến thiên có tên"
759
760 #: macro.c:1362
761 msgid "missing ')' in macro parameter list"
762 msgstr "thiếu «)» trong danh sách tham số bộ đối số"
763
764 #: macro.c:1439
765 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
766 msgstr "ISO C99 cần đến chữ cách sau tên bộ đối số"
767
768 #: macro.c:1463
769 msgid "missing whitespace after the macro name"
770 msgstr "thiếu chữ cách sau tên macrô"
771
772 #: macro.c:1493
773 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
774 msgstr "«#» không có tham số macrô đi theo"
775
776 #: macro.c:1512
777 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
778 msgstr "không cho phép «##» hoặc trước hoặc sau phần mở rộng macrô"
779
780 #: macro.c:1608
781 #, c-format
782 msgid "\"%s\" redefined"
783 msgstr "đã định nghĩa «%s» lại"
784
785 #: macro.c:1613
786 msgid "this is the location of the previous definition"
787 msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"
788
789 #: macro.c:1663
790 #, c-format
791 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
792 msgstr "trong ngôn ngữ C truyền thống thì chuyển đổi đốí số macrô «%s» thành chuỗi"
793
794 #: macro.c:1686
795 #, c-format
796 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
797 msgstr "loại băm không hợp lệ «%d» trong «cpp_macro_definition» (lời định nghĩa macrô)"
798
799 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
800 msgid "while writing precompiled header"
801 msgstr "trong khi ghi đầu trang đã biên dịch trước"
802
803 #: pch.c:467
804 #, c-format
805 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
806 msgstr "không sử dụng «%s» vì chưa định nghĩa «%.*s»"
807
808 #: pch.c:479
809 #, c-format
810 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
811 msgstr "không sử dụng %s vì đã định nghĩa «%.*s» là «%s», không phải là «%.*s»"
812
813 #: pch.c:520
814 #, c-format
815 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
816 msgstr "không sử dụng «%s» vì đã định nghĩa «%s»"
817
818 #: pch.c:533 pch.c:696
819 msgid "while reading precompiled header"
820 msgstr "trong khi đọc đầu trang đã biên dịch trước"
821
822 #: traditional.c:745
823 #, c-format
824 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
825 msgstr "đã phát hiện điều độ qui trong khi mở rộng macrô «%s»"
826
827 #: traditional.c:912
828 msgid "syntax error in macro parameter list"
829 msgstr "gặp lỗi cú pháp trong danh sách tham số macrô"