OSDN Git Service

8ae1c071d34cb47b8fec5babd24623ffbe602e61
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for cpplib.
2 # Copyright © 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the cpplib-4.0.0 package.
4 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: cpplib 4.1-b20051125\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-11-20 16:34+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2005-12-05 14:15+1030\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
17 "X-Generator: BBEdit 8.2.3\n"
18
19 #: charset.c:654
20 #, c-format
21 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
22 msgstr "iconv không hỗ trợ việc huyển đổi từ « %s » sang « %s »"
23
24 #: charset.c:657
25 msgid "iconv_open"
26 msgstr "iconv_open (mở)"
27
28 #: charset.c:665
29 #, c-format
30 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
31 msgstr "chưa thi hành iconv nên không chuyển đổi được từ « %s » sang « %s »"
32
33 #: charset.c:742
34 #, c-format
35 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
36 msgstr "ký tự « 0x%lx » không phải trong bộ ký tự nguồn cơ bản\n"
37
38 #: charset.c:759 charset.c:1352
39 msgid "converting to execution character set"
40 msgstr "đang chuyển đổi sang bộ ký tự thi hành"
41
42 #: charset.c:765
43 #, c-format
44 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
45 msgstr "ký tự « 0x%lx » không có dạng đơn byte trong bộ ký tự thi hành"
46
47 #: charset.c:889
48 #, c-format
49 msgid "Character %x might not be NFKC"
50 msgstr "Ký tự « %x » có lẽ không phải là NKFC"
51
52 #: charset.c:949
53 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
54 msgstr "tên ký tự chung chỉ là hợp lệ trong ngôn ngữ C++ và C99"
55
56 #: charset.c:952
57 #, c-format
58 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
59 msgstr "« \\%c » có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
60
61 #: charset.c:961
62 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
63 msgstr "Trong « _cpp_valid_ucn » nhưng mà không phải lả một"
64
65 #: charset.c:986
66 #, c-format
67 msgid "incomplete universal character name %.*s"
68 msgstr "tên ký tự chung « %.*s » chưa hoàn thành"
69
70 #: charset.c:998
71 #, c-format
72 msgid "%.*s is not a valid universal character"
73 msgstr "« %.*s » không phải là ký tự chung hợp lệ"
74
75 #: charset.c:1008 lex.c:472
76 msgid "'$' in identifier or number"
77 msgstr "gặp « $ » trong dấu hiệu nhận hiện hay số"
78
79 #: charset.c:1018
80 #, c-format
81 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
82 msgstr "ký tự chung « %.*s » không phải là hợp lệ trong dấu hiệu nhận diện"
83
84 #: charset.c:1022
85 #, c-format
86 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
87 msgstr "ký tự chung « %.*s » không phải hợp lệ tại đầu của dấu hiệu nhận diện"
88
89 #: charset.c:1056 charset.c:1571
90 msgid "converting UCN to source character set"
91 msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự nguồn"
92
93 #: charset.c:1060
94 msgid "converting UCN to execution character set"
95 msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự thi hành"
96
97 #: charset.c:1132
98 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
99 msgstr "« \\x » có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
100
101 #: charset.c:1149
102 msgid "\\x used with no following hex digits"
103 msgstr "« \\x » được sử dụng còn không có số hệ thâp lục phân theo sau"
104
105 #: charset.c:1156
106 msgid "hex escape sequence out of range"
107 msgstr "dãy thoát hệ thập lục phân ở ngoài phạm vi"
108
109 #: charset.c:1195
110 msgid "octal escape sequence out of range"
111 msgstr "dãy thoát bát phân ở ngoài phạm vi"
112
113 #: charset.c:1263
114 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
115 msgstr "« \\a » có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
116
117 #: charset.c:1270
118 #, c-format
119 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
120 msgstr "dãy thoát không phải ISO chuẩn: « \\%c »"
121
122 #: charset.c:1278
123 #, c-format
124 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
125 msgstr "không biết dãy thoát: « \\%c »"
126
127 #: charset.c:1286
128 #, c-format
129 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
130 msgstr "không biết dãy thoát « \\%s »"
131
132 #: charset.c:1293
133 msgid "converting escape sequence to execution character set"
134 msgstr "đang chuyển đổi dãy thoát sang bộ ký tự thi hành"
135
136 #: charset.c:1415 charset.c:1478
137 msgid "character constant too long for its type"
138 msgstr "hằng ký tự quá dài cho loại nó"
139
140 #: charset.c:1418
141 msgid "multi-character character constant"
142 msgstr "hằng ký tự đa ký tự"
143
144 #: charset.c:1510
145 msgid "empty character constant"
146 msgstr "hằng ký tự trống"
147
148 #: charset.c:1612
149 #, c-format
150 msgid "failure to convert %s to %s"
151 msgstr "việc chuyển đổi « %s » sang « %s » bị lỗi"
152
153 #: directives.c:219 directives.c:245
154 #, c-format
155 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
156 msgstr "gặp hiệu bài thêm tại cuối cùng chỉ thị « #%s »"
157
158 #: directives.c:346
159 #, c-format
160 msgid "#%s is a GCC extension"
161 msgstr "« #%s » là phần mở rộng loại GCC"
162
163 #: directives.c:358
164 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
165 msgstr "khuyên bạn không sử dụng « #elif » trong ngôn ngữ C truyền thống"
166
167 #: directives.c:361
168 #, c-format
169 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
170 msgstr "ngôn ngữ C truyền thống bỏ qua « #%s » với « # » được thụt lề"
171
172 #: directives.c:365
173 #, c-format
174 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
175 msgstr "khuyên bạn ẩn « #%s » ra ngôn ngữ C truyền thống bằng « # » được thụt lề"
176
177 #: directives.c:391
178 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
179 msgstr "việc gắn chỉ thị vào đối số của bộ đối số thì không mạng được"
180
181 #: directives.c:411
182 msgid "style of line directive is a GCC extension"
183 msgstr "kiểu chỉ thị dòng là phần mở rộng GCC"
184
185 #: directives.c:461
186 #, c-format
187 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
188 msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ « #%s »"
189
190 #: directives.c:532
191 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
192 msgstr "không thể sử dụng « defined » (đã định nghĩa) như tên bộ đối số"
193
194 #: directives.c:538
195 #, c-format
196 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
197 msgstr "không thể sử dụng « %s » như tên bộ đối số vì nó là toán tử trong ngôn ngữ C++"
198
199 #: directives.c:541
200 #, c-format
201 msgid "no macro name given in #%s directive"
202 msgstr "chỉ thị « #%s » không có tên bộ đối số"
203
204 #: directives.c:544
205 msgid "macro names must be identifiers"
206 msgstr "mọi tên bộ đối số phải là dấu hiệu nhận diện"
207
208 #: directives.c:585
209 #, c-format
210 msgid "undefining \"%s\""
211 msgstr "đang bỏ định nghĩa « %s »"
212
213 #: directives.c:640
214 msgid "missing terminating > character"
215 msgstr "thiếu ký tự « > » chấm dứt"
216
217 #: directives.c:695
218 #, c-format
219 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
220 msgstr "« #%s » ngờ \"TÊN_TẬP_TIN\" hoặc <TÊN_TẬP_TIN>"
221
222 #: directives.c:735
223 #, c-format
224 msgid "empty filename in #%s"
225 msgstr "« #%s » có tên tập tin trống"
226
227 #: directives.c:745
228 msgid "#include nested too deeply"
229 msgstr "« #include » (bao gồm) lồng nhau quá sâu"
230
231 #: directives.c:786
232 msgid "#include_next in primary source file"
233 msgstr "gặp « #include_next » (bao gồm kế) trong tập tin nguồn chính"
234
235 #: directives.c:812
236 #, c-format
237 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
238 msgstr "gặp cờ không hợp lệ « %s »  trong chỉ thị dòng"
239
240 #: directives.c:864
241 #, c-format
242 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
243 msgstr "« %s » sau « #line » (dòng) không phải là số nguyên dương"
244
245 #: directives.c:870
246 msgid "line number out of range"
247 msgstr "số thứ tự dòng ở ngoài phạm vi"
248
249 #: directives.c:883 directives.c:960
250 #, c-format
251 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
252 msgstr "« %s » không phải là tên tập tin hợp lệ"
253
254 #: directives.c:920
255 #, c-format
256 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
257 msgstr "« %s » sau « # » không phải là số nguyên dương"
258
259 #: directives.c:1022
260 #, c-format
261 msgid "invalid #%s directive"
262 msgstr "chỉ thị « #%s » không hợp lệ"
263
264 #: directives.c:1111
265 #, c-format
266 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
267 msgstr "đang đăng ký « %s » là cả hai lệnh nguồn điều khiển trình biện dịch (pragma), và bô tên độc nhất của lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch."
268
269 #: directives.c:1114
270 #, c-format
271 msgid "#pragma %s %s is already registered"
272 msgstr "« #pragma %s %s » đã được đăng ký"
273
274 #: directives.c:1117
275 #, c-format
276 msgid "#pragma %s is already registered"
277 msgstr "« #pragma %s » đã được đăng ký"
278
279 #: directives.c:1317
280 msgid "#pragma once in main file"
281 msgstr "« #pragma » một lần trong tập tin chính"
282
283 #: directives.c:1340
284 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
285 msgstr "gặp chỉ thị vộ hiệu hóa (poison) GCC «#pragma» không hợp lệ"
286
287 #: directives.c:1349
288 #, c-format
289 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
290 msgstr "đang vô hiệu hóa bộ đối số tồn tại « %s »"
291
292 #: directives.c:1370
293 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
294 msgstr "« #pragma system_header » (đầu trang hệ thống) bị bỏ qua ở ngoài tập tin bao gồm"
295
296 #: directives.c:1394
297 #, c-format
298 msgid "cannot find source file %s"
299 msgstr "không tìm thấy tập tin nguồn « %s »"
300
301 #: directives.c:1398
302 #, c-format
303 msgid "current file is older than %s"
304 msgstr "tập tin hiện thời là cũ hơn « %s »"
305
306 #: directives.c:1512
307 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
308 msgstr "« _Pragma » nhận một hằng chuỗi có ngoặc"
309
310 #: directives.c:1613
311 msgid "#else without #if"
312 msgstr "« #else » (nếu không) không có « #if » (nếu)"
313
314 #: directives.c:1618
315 msgid "#else after #else"
316 msgstr "« #else » (nếu không) sau « #else » (nếu không)"
317
318 #: directives.c:1620 directives.c:1653
319 msgid "the conditional began here"
320 msgstr "câu điều kiện đã bắt đầu ở đây"
321
322 #: directives.c:1646
323 msgid "#elif without #if"
324 msgstr "« #elif » (nếu không thì nếu) không có « #if » (nếu)"
325
326 #: directives.c:1651
327 msgid "#elif after #else"
328 msgstr "« #elif » (nếu không thì nếu) sau « #else » (nếu không)"
329
330 #: directives.c:1681
331 msgid "#endif without #if"
332 msgstr "« #endif » (thôi nếu) không có « #if » (nếu)"
333
334 #: directives.c:1758
335 msgid "missing '(' after predicate"
336 msgstr "thiếu « ( » sau vị ngữ"
337
338 #: directives.c:1773
339 msgid "missing ')' to complete answer"
340 msgstr "thiếu « ) » để xong trả lời"
341
342 #: directives.c:1793
343 msgid "predicate's answer is empty"
344 msgstr "vị ngữ có trả lời trống"
345
346 #: directives.c:1820
347 msgid "assertion without predicate"
348 msgstr "khẳng định không có vị ngữ"
349
350 #: directives.c:1822
351 msgid "predicate must be an identifier"
352 msgstr "vị ngữ phải là dấu hiệu nhận diện"
353
354 #: directives.c:1908
355 #, c-format
356 msgid "\"%s\" re-asserted"
357 msgstr "« %s » được khẳng định lại"
358
359 #: directives.c:2132
360 #, c-format
361 msgid "unterminated #%s"
362 msgstr "« #%s » chưa chấm dứt"
363
364 #: errors.c:118
365 msgid "warning: "
366 msgstr "cảnh báo: "
367
368 #: errors.c:120
369 msgid "internal error: "
370 msgstr "lỗi nôi bộ: "
371
372 #: errors.c:122
373 msgid "error: "
374 msgstr "lỗi: "
375
376 #: errors.c:186
377 msgid "stdout"
378 msgstr "thiết bị xuất chuẩn"
379
380 #: errors.c:188
381 #, c-format
382 msgid "%s: %s"
383 msgstr "%s: %s"
384
385 #: expr.c:192
386 msgid "too many decimal points in number"
387 msgstr "quá nhiều dấu thập phân trong số"
388
389 #: expr.c:212
390 #, c-format
391 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
392 msgstr "gặp số không hợp lệ « %c » trong hằng bát phân"
393
394 #: expr.c:218
395 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
396 msgstr "việc sử dụng hằng trôi nổi hệ thập lục phân C99"
397
398 #: expr.c:227
399 msgid "exponent has no digits"
400 msgstr "số mũ không co số nào"
401
402 #: expr.c:234
403 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
404 msgstr "mọi hằng trôi nổi hệ thập lục phân cần đến số mũ"
405
406 #: expr.c:240
407 #, c-format
408 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
409 msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ « %.*s »  trên hằng trôi nổi"
410
411 #: expr.c:250 expr.c:275
412 #, c-format
413 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
414 msgstr "ngôn ngữ C truyền thống từ chối hậu tố « %.*s »"
415
416 #: expr.c:261
417 #, c-format
418 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
419 msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ « %.*s » trên hằng số nguyên"
420
421 #: expr.c:283
422 msgid "use of C99 long long integer constant"
423 msgstr "việc sử dụng hằng số nguyên dài dài C99"
424
425 #: expr.c:290
426 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
427 msgstr "hằng ảo là phần mở rộng GCC"
428
429 #: expr.c:376
430 msgid "integer constant is too large for its type"
431 msgstr "hằng số nguyên quá lớn cho loại nó"
432
433 #: expr.c:388
434 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
435 msgstr "hằng số nguyên không có dấu dương/âm vì rất lớn"
436
437 #: expr.c:470
438 msgid "missing ')' after \"defined\""
439 msgstr "thiếu « ) » sau « defined » (đã định nghĩa)"
440
441 #: expr.c:477
442 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
443 msgstr "toán tử « defined » (đã định nghĩa) cần đến dấu hiệu nhận diện"
444
445 #: expr.c:485
446 #, c-format
447 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
448 msgstr "(« %s » là một hiệu bài thay thế cho « %s » trong ngôn ngữ C++)"
449
450 #: expr.c:495
451 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
452 msgstr "việc sử dụng « defined » (đã định nghĩa) có lẽ không mạng đđược"
453
454 #: expr.c:534
455 msgid "floating constant in preprocessor expression"
456 msgstr "gặp hằng trôi nổi trong biểu thức tiền xử lý"
457
458 #: expr.c:540
459 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
460 msgstr "gặp số ảo trong biểu thức tiền xử lý"
461
462 #: expr.c:585
463 #, c-format
464 msgid "\"%s\" is not defined"
465 msgstr "chưa định nghĩa « %s »"
466
467 #: expr.c:716 expr.c:745
468 #, c-format
469 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
470 msgstr "thiếu toán từ nhị phân trước hiệu bài « %s »"
471
472 #: expr.c:736
473 #, c-format
474 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
475 msgstr "hiệu bài « %s » không phải là hợp lệ trong biểu thức tiền xử lý"
476
477 #: expr.c:753
478 msgid "missing expression between '(' and ')'"
479 msgstr "thiếu biểu thức giữa « ( » và « ) »"
480
481 #: expr.c:756
482 msgid "#if with no expression"
483 msgstr "« #if » (nếu) không có biểu thức"
484
485 #: expr.c:759
486 #, c-format
487 msgid "operator '%s' has no right operand"
488 msgstr "toán tử « %s » không có tác tử bên phải"
489
490 #: expr.c:764
491 #, c-format
492 msgid "operator '%s' has no left operand"
493 msgstr "toán tử « %s » không có tác từ bên trái"
494
495 #: expr.c:790
496 msgid " ':' without preceding '?'"
497 msgstr " « : » không có dấu « ? » đi trước"
498
499 #: expr.c:817
500 msgid "unbalanced stack in #if"
501 msgstr "có đống không cân bằng trong « #if » (nếu)"
502
503 #: expr.c:836
504 #, c-format
505 msgid "impossible operator '%u'"
506 msgstr "toán từ không thể « %u »"
507
508 #: expr.c:928
509 msgid "missing ')' in expression"
510 msgstr "thiếu « ) » trong biểu thức"
511
512 #: expr.c:949
513 msgid "'?' without following ':'"
514 msgstr "« ? » không có dấu « : » đi sau"
515
516 #: expr.c:959
517 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
518 msgstr "số nguyên tràn trong biểu thức tiền xử lý"
519
520 #: expr.c:964
521 msgid "missing '(' in expression"
522 msgstr "thiếu « ( » trong biểu thức"
523
524 #: expr.c:996
525 #, c-format
526 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
527 msgstr "tác tử bên trái của « %s » thay đổi dấu dương/âm khi được tăng cấp"
528
529 #: expr.c:1001
530 #, c-format
531 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
532 msgstr "tác tử bên phai của « %s » thay đổi dấu dương/âm khi đươc tăng cấp"
533
534 #: expr.c:1260
535 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
536 msgstr "ngôn ngữ truyền thống C từ chối toán tử cộng chỉ có một tác tử"
537
538 #: expr.c:1359
539 msgid "comma operator in operand of #if"
540 msgstr "toán tử dấu phẩy trong tác tử của « #if » (nếu)"
541
542 #: expr.c:1491
543 msgid "division by zero in #if"
544 msgstr "chia số không trong « #if » (nếu)"
545
546 #: files.c:402
547 msgid "NULL directory in find_file"
548 msgstr "thư mục RỖNG trong « find_file »  (tìm tập tin)"
549
550 #: files.c:440
551 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
552 msgstr "tìm thấy một hay nhiều tập tin PCH, nhưng chúng không hợp lệ"
553
554 #: files.c:443
555 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
556 msgstr "hãy thử lệnh « -Winvalid-pch » để tìm thấy thông tin thêm"
557
558 #: files.c:501
559 #, c-format
560 msgid "%s is a block device"
561 msgstr "« %s » là một thiết bị khối"
562
563 #: files.c:518
564 #, c-format
565 msgid "%s is too large"
566 msgstr "« %s » quá lớn"
567
568 #: files.c:553
569 #, c-format
570 msgid "%s is shorter than expected"
571 msgstr "ngờ « %s » dài hơn"
572
573 #: files.c:782
574 #, c-format
575 msgid "no include path in which to search for %s"
576 msgstr "việc tìm kiếm « %s » không có đường dẫn bao gồm"
577
578 #: files.c:1071
579 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
580 msgstr "Nhiều điều bảo vệ bao gồm có lẽ hiệu ích cho:\n"
581
582 #: init.c:400
583 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
584 msgstr "« cppchar_t » phải là loại không có dấu dương/âm"
585
586 #: init.c:404
587 #, c-format
588 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
589 msgstr "toán thuật của trình tiền xử lý có độ chính xác tối đa là « %lu » bit còn đích cần đến « %lu » bit"
590
591 #: init.c:411
592 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
593 msgstr "toán thuật CPP phải là ít nhất chính xác bằng int (số nguyên) đích"
594
595 #: init.c:414
596 msgid "target char is less than 8 bits wide"
597 msgstr "độ rộng char (ký tự) đích là ít hơn 8 bit"
598
599 #: init.c:418
600 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
601 msgstr "độ rộng « wchar_t » đích là ít hơn char (ký tự) đích"
602
603 #: init.c:422
604 msgid "target int is narrower than target char"
605 msgstr "độ rộng int (số nguyên) đích là hẹp hơn char (ký tự) đích"
606
607 #: init.c:427
608 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
609 msgstr "độ rộng nữa số nguyên CPP là hẹp hơn ký tự CPP"
610
611 #: init.c:431
612 #, c-format
613 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
614 msgstr "Trên máy này, CPP không xử lý được hằng ký tự rộng hơn « %lu » bit, còn đích cần « %lu » bit"
615
616 #: lex.c:271
617 msgid "backslash and newline separated by space"
618 msgstr "xuyệc ngược và ký tự dòng mới phân cách nhau bởi chữ cách"
619
620 #: lex.c:276
621 msgid "backslash-newline at end of file"
622 msgstr "gặp xuyệc ngược - ký tự dòng mới tại kết thức tập tin"
623
624 #: lex.c:291
625 #, c-format
626 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
627 msgstr "chữ ba « ??%c » đã được chuyển đổi thành « %c »"
628
629 #: lex.c:298
630 #, c-format
631 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
632 msgstr "chữ ba « ??%c » bị bỏ qua nên hãy sư dụng tùy chon « -trigraphs » (chữ ba) để hiệu lực nó"
633
634 #: lex.c:344
635 msgid "\"/*\" within comment"
636 msgstr "gặp « /* » ở trong chú thích"
637
638 #: lex.c:402
639 #, c-format
640 msgid "%s in preprocessing directive"
641 msgstr "gặp « %s » trong chỉ thị tiền xử lý"
642
643 #: lex.c:411
644 msgid "null character(s) ignored"
645 msgstr "mọi ký tự rỗng bị bỏ qua"
646
647 #: lex.c:448
648 #, c-format
649 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
650 msgstr "« %.*s »  không phải trong NKFC"
651
652 #: lex.c:451
653 #, c-format
654 msgid "`%.*s' is not in NFC"
655 msgstr "« %.*s » không phải trong NFC"
656
657 #: lex.c:539
658 #, c-format
659 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
660 msgstr "đã cố sử dụng « %s » bị vô hiệu hóa"
661
662 #: lex.c:547
663 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
664 msgstr "« __VA_ARGS__ » chỉ có thể xuất hiện trong phần mở rộng của bộ đối số biến thiên C99"
665
666 #: lex.c:647
667 msgid "null character(s) preserved in literal"
668 msgstr "các ký tự rỗng được giữ trong hằng nguồn"
669
670 #: lex.c:838
671 msgid "no newline at end of file"
672 msgstr "không có ký tự dòng mới tại kêt thức tập tin"
673
674 #: lex.c:990 traditional.c:162
675 msgid "unterminated comment"
676 msgstr "gặp chú thích không chấm dứt"
677
678 #: lex.c:1001
679 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
680 msgstr "không cho phép chú thích kiểu C++ trong ISO C90"
681
682 #: lex.c:1003
683 msgid "(this will be reported only once per input file)"
684 msgstr "(chỉ sẽ thông báo điều này một lần cho mỗi tập tin gõ"
685
686 #: lex.c:1008
687 msgid "multi-line comment"
688 msgstr "gặp chú thích đa dòng"
689
690 #: lex.c:1331
691 #, c-format
692 msgid "unspellable token %s"
693 msgstr "gặp hiệu bài không chính tả được « %s »"
694
695 #: line-map.c:313
696 #, c-format
697 msgid "In file included from %s:%u"
698 msgstr "Trong tập tin được bao gồm từ « %s:%u »"
699
700 #: line-map.c:331
701 #, c-format
702 msgid ""
703 ",\n"
704 "                 from %s:%u"
705 msgstr ""
706 ",\n"
707 "                 từ « %s:%u »"
708
709 #: macro.c:85
710 #, c-format
711 msgid "macro \"%s\" is not used"
712 msgstr "bộ đối số « %s » không được dùng"
713
714 #: macro.c:124 macro.c:287
715 #, c-format
716 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
717 msgstr "bộ đối số « %s » có sẳn không hợp lệ"
718
719 #: macro.c:221
720 msgid "could not determine date and time"
721 msgstr "không quyết định được ngày và giờ"
722
723 #: macro.c:391
724 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
725 msgstr "hằng nguồn chuỗi không hợp lệ nên bỏ qua « \\ » cuối cùng"
726
727 #: macro.c:474
728 #, c-format
729 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
730 msgstr "việc dán « %s » và « %s » không cho bài tiền xử lý hợp lệ"
731
732 #: macro.c:512
733 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
734 msgstr "ISO C99 cần đến việc sử dụng đối số còn lại trong khối"
735
736 #: macro.c:517
737 #, c-format
738 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
739 msgstr "bộ đối số « %s » cần đến « %u » đối số, nhưng chỉ cho « %u » thôi"
740
741 #: macro.c:522
742 #, c-format
743 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
744 msgstr "bộ đối số « %s » đã gởi « %u » đối số, nhưng nhận chỉ « %u » thôi"
745
746 #: macro.c:633 traditional.c:675
747 #, c-format
748 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
749 msgstr "danh sách đối số không chấm dứt thì gọi bộ đối số « %s »"
750
751 #: macro.c:736
752 #, c-format
753 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
754 msgstr "phải sử dụng đối số với bộ đối số giống hàm số « %s » trong ngôn ngữ C truyền thống"
755
756 #: macro.c:1252
757 #, c-format
758 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
759 msgstr "tham số bộ đối số trùng « %s »"
760
761 #: macro.c:1298
762 #, c-format
763 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
764 msgstr "không cho phép « %s » trong danh sách tham số bộ đối số"
765
766 #: macro.c:1306
767 msgid "macro parameters must be comma-separated"
768 msgstr "các tham số bộ đối số phải được ngăn cách bởi dấu phẩy"
769
770 #: macro.c:1323
771 msgid "parameter name missing"
772 msgstr "thiếu tên tham số"
773
774 #: macro.c:1340
775 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
776 msgstr "bộ đối số biến thiên nặc danh được giới thiệu trong C99"
777
778 #: macro.c:1345
779 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
780 msgstr "ISO C không cho phép bộ đối số biến thiên có tên"
781
782 #: macro.c:1354
783 msgid "missing ')' in macro parameter list"
784 msgstr "thiếu « ) » trong danh sách tham số bộ đối số"
785
786 #: macro.c:1432
787 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
788 msgstr "ISO C99 cần đến chữ cách sau tên bộ đối số"
789
790 #: macro.c:1456
791 msgid "missing whitespace after the macro name"
792 msgstr "thiếu chữ cách sau tên bộ đối số"
793
794 #: macro.c:1486
795 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
796 msgstr "« # » không có tham số bộ đối số đi theo"
797
798 #: macro.c:1505
799 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
800 msgstr "không cho phép « ## » hoặc trước hoặc sau phần mở rộng bộ đối số"
801
802 #: macro.c:1603
803 #, c-format
804 msgid "\"%s\" redefined"
805 msgstr "« %s » l đã được định nghĩa lại"
806
807 #: macro.c:1608
808 msgid "this is the location of the previous definition"
809 msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"
810
811 #: macro.c:1658
812 #, c-format
813 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
814 msgstr "đối số bộ đối số « %s » nên được chuyển đổi thành chuỗi trong ngôn ngữ C truyền thống"
815
816 #: macro.c:1681
817 #, c-format
818 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
819 msgstr "gặp loại băm không hợp lệ « %d » trong « cpp_macro_definition » (lời định nghĩa bộ đối số)"
820
821 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
822 msgid "while writing precompiled header"
823 msgstr "trong khi ghi đầu trang tiền biên dịch"
824
825 #: pch.c:467
826 #, c-format
827 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
828 msgstr "không sử dụng « %s » vì chưa định nghĩa « %.*s »"
829
830 #: pch.c:479
831 #, c-format
832 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
833 msgstr "không sử dụng « %s » vì đã định nghĩa « %.*s » là « %s », không phải « %.*s »"
834
835 #: pch.c:520
836 #, c-format
837 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
838 msgstr "không sử dụng « %s » vì đã định nghĩa « %s »"
839
840 #: pch.c:533 pch.c:696
841 msgid "while reading precompiled header"
842 msgstr "trong khi đọc đầu trang tiền biên dịcch"
843
844 #: traditional.c:745
845 #, c-format
846 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
847 msgstr "đã phát hiện điều độ qui trong khi mở rộng bộ đối số « %s »"
848
849 #: traditional.c:912
850 msgid "syntax error in macro parameter list"
851 msgstr "gặp lỗi cú pháp trong danh sách tham số bộ đối số"