OSDN Git Service

* doc/tm.texi (defmac SMALL_REGISTER_CLASSES): Remove.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for CPPlib.
2 # Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the gcc package.
4 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: cpplib 4.5.0\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-04-06 14:10+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-04-16 21:28+0930\n"
11 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
12 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
17 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
18
19 #: charset.c:674
20 #, c-format
21 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
22 msgstr "iconv không hỗ trợ khả năng chuyển đổi từ %s sang %s"
23
24 #: charset.c:677
25 msgid "iconv_open"
26 msgstr "iconv_open (mở)"
27
28 #: charset.c:685
29 #, c-format
30 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
31 msgstr "chưa thi hành iconv nên không thể chuyển đổi từ %s sang %s"
32
33 #: charset.c:781
34 #, c-format
35 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
36 msgstr "ký tự 0x%lx không phải nằm trong bộ ký tự nguồn cơ bản\n"
37
38 #: charset.c:798 charset.c:1444
39 msgid "converting to execution character set"
40 msgstr "đang chuyển đổi sang bộ ký tự thi hành"
41
42 #: charset.c:804
43 #, c-format
44 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
45 msgstr "ký tự 0x%lx không có dạng byte đơn trong bộ ký tự thi hành"
46
47 #: charset.c:928
48 #, c-format
49 msgid "Character %x might not be NFKC"
50 msgstr "Ký tự %x có lẽ không phải có kiểu NFKC"
51
52 #: charset.c:994
53 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
54 msgstr "tên ký tự chung là hợp lệ chỉ trong ngôn ngữ C++ và C99"
55
56 #: charset.c:997
57 #, c-format
58 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
59 msgstr "« \\%c » có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
60
61 #: charset.c:1006
62 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
63 msgstr "Trong « _cpp_valid_ucn » nhưng mà không phải lả một UCN"
64
65 #: charset.c:1031
66 #, c-format
67 msgid "incomplete universal character name %.*s"
68 msgstr "tên ký tự chung %.*s chưa hoàn thành"
69
70 #: charset.c:1046
71 #, c-format
72 msgid "%.*s is not a valid universal character"
73 msgstr "%.*s không phải là ký tự chung hợp lệ"
74
75 #: charset.c:1056 lex.c:488
76 msgid "'$' in identifier or number"
77 msgstr "gặp « $ » trong bộ nhận hiện hay con số"
78
79 #: charset.c:1066
80 #, c-format
81 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
82 msgstr "ký tự chung %.*s không phải là hợp lệ trong bộ nhận diện"
83
84 #: charset.c:1070
85 #, c-format
86 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
87 msgstr "ký tự chung %.*s không phải hợp lệ tại đầu của bộ nhận diện"
88
89 #: charset.c:1102 charset.c:1674
90 msgid "converting UCN to source character set"
91 msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự nguồn"
92
93 #: charset.c:1106
94 msgid "converting UCN to execution character set"
95 msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự thi hành"
96
97 #: charset.c:1178
98 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
99 msgstr "« \\x » có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
100
101 #: charset.c:1195
102 msgid "\\x used with no following hex digits"
103 msgstr "\\x được dùng còn không có chữ số thâp lục theo sau"
104
105 #: charset.c:1202
106 msgid "hex escape sequence out of range"
107 msgstr "dãy thoát thập lục ở ngoài phạm vi"
108
109 #: charset.c:1240
110 msgid "octal escape sequence out of range"
111 msgstr "dãy thoát bát phân ở ngoài phạm vi"
112
113 #: charset.c:1306
114 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
115 msgstr "« \\a » có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
116
117 #: charset.c:1313
118 #, c-format
119 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
120 msgstr "dãy thoát khác ISO chuẩn: « \\%c »"
121
122 #: charset.c:1321
123 #, c-format
124 msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
125 msgstr "không rõ dãy thoát: '\\%c'"
126
127 #: charset.c:1329
128 #, c-format
129 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
130 msgstr "không biết dãy thoát « \\%s »"
131
132 #: charset.c:1336
133 msgid "converting escape sequence to execution character set"
134 msgstr "đang chuyển đổi dãy thoát sang bộ ký tự thi hành"
135
136 #: charset.c:1509 charset.c:1573
137 msgid "character constant too long for its type"
138 msgstr "hằng ký tự quá dài cho kiểu nó"
139
140 #: charset.c:1512
141 msgid "multi-character character constant"
142 msgstr "hằng ký tự đa ký tự"
143
144 #: charset.c:1612
145 msgid "empty character constant"
146 msgstr "hằng ký tự trống"
147
148 #: charset.c:1721
149 #, c-format
150 msgid "failure to convert %s to %s"
151 msgstr "lỗi chuyển đổi %s sang %s"
152
153 #: directives.c:222 directives.c:248
154 #, c-format
155 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
156 msgstr "gặp hiệu bài thêm tại kết thúc của chỉ thị #%s"
157
158 #: directives.c:354
159 #, c-format
160 msgid "#%s is a GCC extension"
161 msgstr "#%s là phần mở rộng kiểu GCC"
162
163 #: directives.c:358
164 #, c-format
165 msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
166 msgstr "#%s là một phần mở rộng GCC bị phản đối"
167
168 #: directives.c:372
169 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
170 msgstr "khuyên bạn không dùng #elif trong ngôn ngữ C truyền thống"
171
172 #: directives.c:375
173 #, c-format
174 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
175 msgstr "ngôn ngữ C truyền thống bỏ qua #%s với # được thụt lề"
176
177 #: directives.c:379
178 #, c-format
179 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
180 msgstr "khuyên bạn ẩn #%s ra ngôn ngữ C truyền thống bằng # được thụt lề"
181
182 #: directives.c:405
183 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
184 msgstr "khả năng nhúng chỉ thị vào đối số vĩ lệnh không thể mạng theo"
185
186 #: directives.c:425
187 msgid "style of line directive is a GCC extension"
188 msgstr "kiểu chỉ thị dòng là phần mở rộng GCC"
189
190 #: directives.c:480
191 #, c-format
192 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
193 msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ #%s"
194
195 #: directives.c:548
196 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
197 msgstr "không thể dùng « defined » (đã xác định) như là tên vĩ lệnh"
198
199 #: directives.c:554
200 #, c-format
201 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
202 msgstr "không thể dùng « %s » như là tên vĩ lệnh vì nó là toán tử trong ngôn ngữ C++"
203
204 #: directives.c:557
205 #, c-format
206 msgid "no macro name given in #%s directive"
207 msgstr "chỉ thị #%s không chứa tên vĩ lệnh"
208
209 #: directives.c:560
210 msgid "macro names must be identifiers"
211 msgstr "mọi tên vĩ lệnh phải là bộ nhận diện"
212
213 #: directives.c:609
214 #, c-format
215 msgid "undefining \"%s\""
216 msgstr "đang hủy xác định « %s »"
217
218 #: directives.c:664
219 msgid "missing terminating > character"
220 msgstr "thiếu ký tự « > » chấm dứt"
221
222 #: directives.c:723
223 #, c-format
224 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
225 msgstr "#%s ngờ \"TÊN_TẬP_TIN\" hoặc <TÊN_TẬP_TIN>"
226
227 #: directives.c:769
228 #, c-format
229 msgid "empty filename in #%s"
230 msgstr "#%s chứa tên tập tin trống"
231
232 #: directives.c:779
233 msgid "#include nested too deeply"
234 msgstr "« #include » (bao gồm) lồng nhau quá sâu"
235
236 #: directives.c:820
237 msgid "#include_next in primary source file"
238 msgstr "gặp « #include_next » (bao gồm kế tiếp) nằm trong tập tin nguồn chính"
239
240 #: directives.c:846
241 #, c-format
242 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
243 msgstr "gặp cờ không hợp lệ « %s »  nằm trong chỉ thị dòng"
244
245 #: directives.c:906
246 msgid "unexpected end of file after #line"
247 msgstr "gặp kết thúc tập tin bất thường đằng sau #line"
248
249 #: directives.c:909
250 #, c-format
251 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
252 msgstr "« %s » nằm sau « #line » (dòng) không phải là số nguyên dương"
253
254 #: directives.c:915 directives.c:917
255 msgid "line number out of range"
256 msgstr "số hiệu dòng ở ngoài phạm vi"
257
258 #: directives.c:930 directives.c:1010
259 #, c-format
260 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
261 msgstr "« %s » không phải là tên tập tin hợp lệ"
262
263 #: directives.c:970
264 #, c-format
265 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
266 msgstr "« %s » nằm sau « # » không phải là số nguyên dương"
267
268 #: directives.c:1062
269 #, c-format
270 msgid "%s"
271 msgstr "%s"
272
273 #: directives.c:1086
274 #, c-format
275 msgid "invalid #%s directive"
276 msgstr "chỉ thị #%s không hợp lệ"
277
278 #: directives.c:1149
279 #, c-format
280 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
281 msgstr "việc đăng ký các lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) trong miền tên « %s » sai mở rộng tên "
282
283 #: directives.c:1158
284 #, c-format
285 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
286 msgstr "việc đăng ký lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) « %s » có mở rộng tên nhưng không có miền tên"
287
288 #: directives.c:1176
289 #, c-format
290 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
291 msgstr "đang đăng ký « %s » là cả lệnh nguồn điều khiển trình biện dịch (pragma), lẫn miền tên của lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch."
292
293 #: directives.c:1179
294 #, c-format
295 msgid "#pragma %s %s is already registered"
296 msgstr "« #pragma %s %s » đã được đăng ký"
297
298 #: directives.c:1182
299 #, c-format
300 msgid "#pragma %s is already registered"
301 msgstr "« #pragma %s » đã được đăng ký"
302
303 #: directives.c:1212
304 msgid "registering pragma with NULL handler"
305 msgstr "việc đăng ký lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) có bộ quản lý vô giá trị (NULL)"
306
307 #: directives.c:1424
308 msgid "#pragma once in main file"
309 msgstr "Có « #pragma » một lần trong tập tin chính"
310
311 #: directives.c:1444
312 msgid "invalid #pragma push_macro directive"
313 msgstr "gặp chỉ thị #pragma push_macro sai"
314
315 #: directives.c:1483
316 msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
317 msgstr "gặp chỉ thị #pragma pop_macro sai"
318
319 #: directives.c:1537
320 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
321 msgstr "gặp chỉ thị vộ hiệu hóa (poison) GCC « #pragma » không hợp lệ"
322
323 #: directives.c:1546
324 #, c-format
325 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
326 msgstr "đang vô hiệu hóa vĩ lệnh tồn tại « %s »"
327
328 #: directives.c:1565
329 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
330 msgstr "« #pragma system_header » (đầu trang hệ thống) bị bỏ qua ở ngoài tập tin bao gồm"
331
332 #: directives.c:1590
333 #, c-format
334 msgid "cannot find source file %s"
335 msgstr "không tìm thấy tập tin nguồn %s"
336
337 #: directives.c:1594
338 #, c-format
339 msgid "current file is older than %s"
340 msgstr "tập tin hiện thời là cũ hơn %s"
341
342 #: directives.c:1779
343 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
344 msgstr "« _Pragma » nhận một hằng chuỗi được đặt trong ngoặc đơn"
345
346 #: directives.c:1884
347 msgid "#else without #if"
348 msgstr "#else (nếu không) không có #if (nếu)"
349
350 #: directives.c:1889
351 msgid "#else after #else"
352 msgstr "#else (nếu không) nằm sau #else"
353
354 #: directives.c:1891 directives.c:1924
355 msgid "the conditional began here"
356 msgstr "bộ điều kiện đã bắt đầu ở đây"
357
358 #: directives.c:1917
359 msgid "#elif without #if"
360 msgstr "#elif (nếu không thì nếu) không có #if (nếu)"
361
362 #: directives.c:1922
363 msgid "#elif after #else"
364 msgstr "#elif (nếu không thì nếu) nằm sau #else (nếu không)"
365
366 #: directives.c:1960
367 msgid "#endif without #if"
368 msgstr "#endif (thôi nếu) không có #if (nếu)"
369
370 #: directives.c:2040
371 msgid "missing '(' after predicate"
372 msgstr "thiếu « ( » nằm sau vị ngữ"
373
374 #: directives.c:2055
375 msgid "missing ')' to complete answer"
376 msgstr "thiếu « ) » để xong trả lời"
377
378 #: directives.c:2075
379 msgid "predicate's answer is empty"
380 msgstr "vị ngữ chứa trả lời trống"
381
382 #: directives.c:2102
383 msgid "assertion without predicate"
384 msgstr "sự khẳng định không có vị ngữ"
385
386 #: directives.c:2105
387 msgid "predicate must be an identifier"
388 msgstr "vị ngữ phải là bộ nhận diện"
389
390 #: directives.c:2191
391 #, c-format
392 msgid "\"%s\" re-asserted"
393 msgstr "« %s » được khẳng định lại"
394
395 #: directives.c:2474
396 #, c-format
397 msgid "unterminated #%s"
398 msgstr "#%s chưa chấm dứt"
399
400 #: directives-only.c:222 lex.c:1516 traditional.c:163
401 msgid "unterminated comment"
402 msgstr "gặp chú thích chưa được chấm dứt"
403
404 #: errors.c:93
405 msgid "stdout"
406 msgstr "thiết bị xuất chuẩn"
407
408 #: errors.c:95
409 #, c-format
410 msgid "%s: %s"
411 msgstr "%s: %s"
412
413 #: expr.c:282
414 msgid "too many decimal points in number"
415 msgstr "con số chứa quá nhiều dấu thập phân"
416
417 #: expr.c:311 expr.c:396
418 msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
419 msgstr "hằng định điểm là phần mở rộng GCC"
420
421 #: expr.c:324
422 #, c-format
423 msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
424 msgstr "gặp chữ số không hợp lệ « %c » trong hằng nhị phân"
425
426 #: expr.c:326
427 #, c-format
428 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
429 msgstr "gặp chữ số không hợp lệ « %c » trong hằng bát phân"
430
431 #: expr.c:334
432 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
433 msgstr "gặp tiền tố không hợp lệ « 0b » cho hằng trôi nổi"
434
435 #: expr.c:339
436 msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
437 msgstr "hằng trôi nổi thập lục không chứa chữ số"
438
439 #: expr.c:343
440 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
441 msgstr "dùng hằng trôi nổi thập lục C99"
442
443 #: expr.c:352
444 msgid "exponent has no digits"
445 msgstr "số mũ không co chữ số nào"
446
447 #: expr.c:359
448 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
449 msgstr "mỗi hằng trôi nổi thập lục cần đến một số mũ"
450
451 #: expr.c:365
452 #, c-format
453 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
454 msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ « %.*s »  nằm trên hằng trôi nổi"
455
456 #: expr.c:375 expr.c:424
457 #, c-format
458 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
459 msgstr "ngôn ngữ C truyền thống từ chối hậu tố « %.*s »"
460
461 #: expr.c:383
462 msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
463 msgstr "hậu tố cho hằng số đôi là một phần mở rộng GCC"
464
465 #: expr.c:389
466 #, c-format
467 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
468 msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ « %.*s »  có hằng trôi nổi thập lục"
469
470 #: expr.c:400
471 msgid "decimal float constants are a GCC extension"
472 msgstr "hằng trôi nổi thập lục là phần mở rộng GCC"
473
474 #: expr.c:410
475 #, c-format
476 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
477 msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ « %.*s » nằm trên hằng số nguyên"
478
479 #: expr.c:433
480 msgid "use of C++0x long long integer constant"
481 msgstr "dùng hằng số nguyên dài dài C++0x"
482
483 #: expr.c:442
484 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
485 msgstr "hằng ảo là phần mở rộng GCC"
486
487 #: expr.c:445
488 msgid "binary constants are a GCC extension"
489 msgstr "hằng nhị phân là phần mở rộng GCC"
490
491 #: expr.c:538
492 msgid "integer constant is too large for its type"
493 msgstr "hằng số nguyên quá lớn cho kiểu nó"
494
495 #: expr.c:569
496 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
497 msgstr "hằng số nguyên quá lớn thì không có dấu"
498
499 #: expr.c:664
500 msgid "missing ')' after \"defined\""
501 msgstr "thiếu « ) » nằm sau « defined » (đã xác định)"
502
503 #: expr.c:671
504 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
505 msgstr "toán tử « defined » (đã xác định) cần đến bộ nhận diện"
506
507 #: expr.c:679
508 #, c-format
509 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
510 msgstr "(« %s » là một hiệu bài thay thế cho « %s » trong ngôn ngữ C++)"
511
512 #: expr.c:689
513 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
514 msgstr "khả năng dùng « defined » (đã xác định) có lẽ không thể mạng theo"
515
516 #: expr.c:742
517 msgid "floating constant in preprocessor expression"
518 msgstr "gặp hằng trôi nổi nằm trong biểu thức tiền xử lý"
519
520 #: expr.c:748
521 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
522 msgstr "gặp số ảo nằm trong biểu thức tiền xử lý"
523
524 #: expr.c:795
525 #, c-format
526 msgid "\"%s\" is not defined"
527 msgstr "chưa xác định « %s »"
528
529 #: expr.c:807
530 msgid "assertions are a GCC extension"
531 msgstr "khẳng định là một phần mở rộng GCC"
532
533 #: expr.c:810
534 msgid "assertions are a deprecated extension"
535 msgstr "khẳng định là một phần mở rộng GCC bị phản đối"
536
537 #: expr.c:943 expr.c:972
538 #, c-format
539 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
540 msgstr "thiếu toán từ nhị phân nằm trước hiệu bài « %s »"
541
542 #: expr.c:963
543 #, c-format
544 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
545 msgstr "hiệu bài « %s » không hợp lệ trong biểu thức tiền xử lý"
546
547 #: expr.c:980
548 msgid "missing expression between '(' and ')'"
549 msgstr "thiếu biểu thức nằm giữa « ( » và « ) »"
550
551 #: expr.c:983
552 #, c-format
553 msgid "%s with no expression"
554 msgstr "%s không có biểu thức"
555
556 #: expr.c:986
557 #, c-format
558 msgid "operator '%s' has no right operand"
559 msgstr "toán tử « %s » không có tác tử bên phải"
560
561 #: expr.c:991
562 #, c-format
563 msgid "operator '%s' has no left operand"
564 msgstr "toán tử « %s » không có tác từ bên trái"
565
566 #: expr.c:1017
567 msgid " ':' without preceding '?'"
568 msgstr " Dấu hai chấm « : » không có dấu hỏi « ? » đi trước"
569
570 #: expr.c:1045
571 #, c-format
572 msgid "unbalanced stack in %s"
573 msgstr "có đống không cân bằng trong %s"
574
575 #: expr.c:1065
576 #, c-format
577 msgid "impossible operator '%u'"
578 msgstr "toán từ không thể « %u »"
579
580 #: expr.c:1166
581 msgid "missing ')' in expression"
582 msgstr "thiếu « ) » nằm trong biểu thức"
583
584 #: expr.c:1195
585 msgid "'?' without following ':'"
586 msgstr "Dấu hỏi « ? » không có dấu hai chấm « : » đi sau"
587
588 #: expr.c:1205
589 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
590 msgstr "tràn số nguyên trong biểu thức tiền xử lý"
591
592 #: expr.c:1210
593 msgid "missing '(' in expression"
594 msgstr "thiếu « ( » nằm trong biểu thức"
595
596 #: expr.c:1242
597 #, c-format
598 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
599 msgstr "tác tử bên trái của « %s » thay đổi dấu (dương/âm) khi được tăng cấp"
600
601 #: expr.c:1247
602 #, c-format
603 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
604 msgstr "tác tử bên phai của « %s » thay đổi dấu (dương/âm) khi đươc tăng cấp"
605
606 #: expr.c:1506
607 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
608 msgstr "ngôn ngữ C truyền thống từ chối toán tử cộng chỉ có một tác tử"
609
610 #: expr.c:1589
611 msgid "comma operator in operand of #if"
612 msgstr "toán tử dấu phẩy nằm trong tác tử của #if (nếu)"
613
614 #: expr.c:1725
615 msgid "division by zero in #if"
616 msgstr "chia số không trong #if (nếu)"
617
618 #: files.c:463
619 msgid "NULL directory in find_file"
620 msgstr "thư mục RỖNG trong « find_file »  (tìm tập tin)"
621
622 #: files.c:500
623 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
624 msgstr "tìm thấy một hay nhiều tập tin PCH, nhưng chúng không hợp lệ"
625
626 #: files.c:503
627 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
628 msgstr "hãy thử lệnh « -Winvalid-pch » để tìm thấy thông tin thêm"
629
630 #: files.c:594
631 #, c-format
632 msgid "%s is a block device"
633 msgstr "%s là một thiết bị khối"
634
635 #: files.c:611
636 #, c-format
637 msgid "%s is too large"
638 msgstr "%s quá lớn"
639
640 #: files.c:646
641 #, c-format
642 msgid "%s is shorter than expected"
643 msgstr "ngờ %s dài hơn"
644
645 #: files.c:881
646 #, c-format
647 msgid "no include path in which to search for %s"
648 msgstr "không có đường dẫn bao gồm trong đó có thể tìm kíếm %s"
649
650 #: files.c:1306
651 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
652 msgstr "Nhiều điều bảo vệ bao gồm có lẽ hiệu ích cho :\n"
653
654 #: init.c:485
655 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
656 msgstr "« cppchar_t » phải là kiểu không có dấu dương/âm"
657
658 #: init.c:489
659 #, c-format
660 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
661 msgstr "toán thuật của trình tiền xử lý có độ chính xác tối đa là %lu bit còn đích cần đến %lu bit"
662
663 #: init.c:496
664 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
665 msgstr "toán thuật CPP phải là ít nhất cùng chính xác với « int » đích"
666
667 #: init.c:499
668 msgid "target char is less than 8 bits wide"
669 msgstr "« char » đích có độ rộng ít hơn 8 bit"
670
671 #: init.c:503
672 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
673 msgstr "« wchar_t » đích có độ rộng ít hơn « char » đích"
674
675 #: init.c:507
676 msgid "target int is narrower than target char"
677 msgstr "« int » đích có độ rộng ít hơn « char » đích"
678
679 #: init.c:512
680 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
681 msgstr "nữa số nguyên CPP có độ rộng ít hơn ký tự CPP"
682
683 #: init.c:516
684 #, c-format
685 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
686 msgstr "Trên máy này, CPP không thể xử lý hằng ký tự rộng hơn %lu bit, còn đích cần thiết %lu bit"
687
688 #: lex.c:285
689 msgid "backslash and newline separated by space"
690 msgstr "xuyệc ngược và ký tự dòng mới phân cách nhau bởi dấu cách"
691
692 #: lex.c:290
693 msgid "backslash-newline at end of file"
694 msgstr "gặp xuyệc ngược-ký tự dòng mới tại kết thúc của tập tin"
695
696 #: lex.c:305
697 #, c-format
698 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
699 msgstr "chữ ba « ??%c » đã được chuyển đổi thành « %c »"
700
701 #: lex.c:312
702 #, c-format
703 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
704 msgstr "chữ ba « ??%c » bị bỏ qua nên hãy sư dụng tùy chon « -trigraphs » (chữ ba) để hiệu lực nó"
705
706 #: lex.c:360
707 msgid "\"/*\" within comment"
708 msgstr "gặp « /* » nằm trong chú thích"
709
710 #: lex.c:418
711 #, c-format
712 msgid "%s in preprocessing directive"
713 msgstr "gặp %s nằm trong chỉ thị tiền xử lý"
714
715 #: lex.c:427
716 msgid "null character(s) ignored"
717 msgstr "(mọi) ký tự rỗng bị bỏ qua"
718
719 #: lex.c:464
720 #, c-format
721 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
722 msgstr "« %.*s »  không phải nằm trong NFKC"
723
724 #: lex.c:467
725 #, c-format
726 msgid "`%.*s' is not in NFC"
727 msgstr "« %.*s » không phải nằm trong NFC"
728
729 #: lex.c:535 lex.c:612
730 #, c-format
731 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
732 msgstr "đã cố gắng dùng « %s » bị vô hiệu hóa"
733
734 #: lex.c:543 lex.c:620
735 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
736 msgstr "« __VA_ARGS__ » chỉ có thể xuất hiện trong sự mở rộng của vĩ lệnh biến thiên C99"
737
738 #: lex.c:549 lex.c:626
739 #, c-format
740 msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
741 msgstr "dấu nhận diện « %s » là một tên toán tử đặc biệt trong C++"
742
743 #: lex.c:771
744 msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
745 msgstr "gặp dấu giới hạn chuỗi thô dài hơn 16 ký tự"
746
747 #: lex.c:774
748 #, c-format
749 msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
750 msgstr "gặp ký tự sai « %c » trong dấu giới hạn chuỗi thô"
751
752 #: lex.c:895 lex.c:917
753 msgid "unterminated raw string"
754 msgstr "chuỗi thô chưa chấm dứt"
755
756 #: lex.c:932 lex.c:1031
757 msgid "null character(s) preserved in literal"
758 msgstr "(các) ký tự rỗng được giữ lại trong điều nghĩa chữ"
759
760 #: lex.c:1034
761 #, c-format
762 msgid "missing terminating %c character"
763 msgstr "thiếu ký tự « %c » chấm dứt"
764
765 #: lex.c:1527
766 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
767 msgstr "không cho phép chú thích kiểu C++ nằm trong ISO C90"
768
769 #: lex.c:1529
770 msgid "(this will be reported only once per input file)"
771 msgstr "(điều này sẽ được thông báo chỉ một lần cho mỗi tập tin nhập)"
772
773 #: lex.c:1534
774 msgid "multi-line comment"
775 msgstr "gặp chú thích đa dòng"
776
777 #: lex.c:1854
778 #, c-format
779 msgid "unspellable token %s"
780 msgstr "gặp hiệu bài không thể chính tả %s"
781
782 #: macro.c:87
783 #, c-format
784 msgid "macro \"%s\" is not used"
785 msgstr "bộ đối số « %s » không được dùng"
786
787 #: macro.c:126 macro.c:321
788 #, c-format
789 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
790 msgstr "vĩ lệnh có sẳn không hợp lệ « %s »"
791
792 #: macro.c:160
793 msgid "could not determine file timestamp"
794 msgstr "không thể quyết định nhãn giờ của tập tin"
795
796 #: macro.c:256
797 msgid "could not determine date and time"
798 msgstr "không thể quyết định ngày và giờ"
799
800 #: macro.c:272
801 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
802 msgstr "__COUNTER__ đã mở rộng bên trong chỉ thị với « -fdirectives-only »"
803
804 #: macro.c:430
805 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
806 msgstr "điều nghĩa chữ chuỗi không hợp lệ nên bỏ qua « \\ » cuối cùng"
807
808 #: macro.c:490
809 #, c-format
810 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
811 msgstr "việc dán « %s » và « %s » không đưa ra hiệu bài tiền xử lý hợp lệ"
812
813 #: macro.c:565
814 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
815 msgstr "ISO C99 cần đến đối số còn lại trong khối được dùng"
816
817 #: macro.c:570
818 #, c-format
819 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
820 msgstr "vĩ lệnh « %s » cần đến %u đối số, nhưng chỉ đưa ra %u thôi"
821
822 #: macro.c:575
823 #, c-format
824 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
825 msgstr "vĩ lệnh « %s » đã gởi %u đối số, nhưng nhận chỉ %u thôi"
826
827 #: macro.c:734 traditional.c:681
828 #, c-format
829 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
830 msgstr "danh sách đối số không được chấm dứt có gọi vĩ lệnh « %s »"
831
832 #: macro.c:864
833 #, c-format
834 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
835 msgstr "vĩ lệnh giống hàm số « %s » phải được dùng với đối số trong ngôn ngữ C truyền thống"
836
837 #: macro.c:1038
838 #, c-format
839 msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
840 msgstr "đang gọi vĩ lệnh %s đối số %d: đối số vĩ lệnh còn rộng chưa được xác định tùy theo tiêu chuẩn ISO C90 và ISO C++98 "
841
842 #: macro.c:1501
843 #, c-format
844 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
845 msgstr "tham số vĩ lệnh trùng « %s »"
846
847 #: macro.c:1547
848 #, c-format
849 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
850 msgstr "không cho phép « %s » xuất hiện trong danh sách tham số vĩ lệnh"
851
852 #: macro.c:1555
853 msgid "macro parameters must be comma-separated"
854 msgstr "các tham số bộ đối số phải được ngăn cách bởi dấu phẩy"
855
856 #: macro.c:1572
857 msgid "parameter name missing"
858 msgstr "thiếu tên tham số"
859
860 #: macro.c:1589
861 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
862 msgstr "vĩ lệnh biến thiên vô danh đã được giới thiệu trong C99"
863
864 #: macro.c:1594
865 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
866 msgstr "ISO C không cho phép vĩ lệnh biến thiên có tên"
867
868 #: macro.c:1603
869 msgid "missing ')' in macro parameter list"
870 msgstr "thiếu « ) » trong danh sách tham số bộ đối số"
871
872 #: macro.c:1652
873 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
874 msgstr "không cho phép « ## » nằm hoặc trước hoặc sau sự mở rộng vĩ lệnh"
875
876 #: macro.c:1687
877 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
878 msgstr "ISO C99 cần đến khoảng trắng nằm sau tên vĩ lệnh"
879
880 #: macro.c:1711
881 msgid "missing whitespace after the macro name"
882 msgstr "thiếu khoảng trắng nằm sau tên vĩ lệnh"
883
884 #: macro.c:1745
885 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
886 msgstr "« # » không có tham số vĩ lệnh đi theo"
887
888 #: macro.c:1900
889 #, c-format
890 msgid "\"%s\" redefined"
891 msgstr "« %s » đã được xác định lại"
892
893 #: macro.c:1905
894 msgid "this is the location of the previous definition"
895 msgstr "đây là vị trí của lời xác định trước"
896
897 #: macro.c:1966
898 #, c-format
899 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
900 msgstr "đối số vĩ lệnh « %s » nên được chuyển đổi thành chuỗi trong ngôn ngữ C truyền thống"
901
902 #: macro.c:1989
903 #, c-format
904 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
905 msgstr "gặp kiểu băm không hợp lệ %d trong « cpp_macro_definition » (lời xác định vĩ lệnh)"
906
907 #: pch.c:86 pch.c:334 pch.c:346 pch.c:364 pch.c:370 pch.c:379 pch.c:386
908 msgid "while writing precompiled header"
909 msgstr "trong khi ghi đầu trang biên dịch sẵn"
910
911 #: pch.c:617
912 #, c-format
913 msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
914 msgstr "%s: không được dùng vì « %.*s » không còn tin cậy lại (bị dữ liệu sai thay thế)"
915
916 #: pch.c:639
917 #, c-format
918 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
919 msgstr "%s: không được dùng vì chưa xác định « %.*s »"
920
921 #: pch.c:651
922 #, c-format
923 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
924 msgstr "%s: không được dùng vì « %.*s » đã được xác định là « %s » không phải « %.*s »"
925
926 #: pch.c:692
927 #, c-format
928 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
929 msgstr "%s: không được dùng vì « %s » đã được xác định"
930
931 #: pch.c:712
932 #, c-format
933 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
934 msgstr "%s: không được dùng vì « __COUNTER__ » không hợp lệ"
935
936 #: pch.c:721 pch.c:894
937 msgid "while reading precompiled header"
938 msgstr "trong khi đọc đầu trang biên dịch sẵn"
939
940 #: traditional.c:751
941 #, c-format
942 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
943 msgstr "đã phát hiện sự đệ qui trong khi mở rộng vĩ lệnh « %s »"
944
945 #: traditional.c:969
946 msgid "syntax error in macro parameter list"
947 msgstr "gặp lỗi cú pháp trong danh sách tham số vĩ lệnh"