OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / vi.po
1 # Vietnamese translation for CPPlib.
2 # Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: cpplib 4.2.1\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
8 "POT-Creation-Date: 2007-07-18 21:18-0700\n"
9 "PO-Revision-Date: 2007-08-15 14:11+0930\n"
10 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
11 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
16 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b1\n"
17
18 #: charset.c:654
19 #, c-format
20 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
21 msgstr "iconv không hỗ trợ khả năng chuyển đổi từ %s sang %s"
22
23 #: charset.c:657
24 msgid "iconv_open"
25 msgstr "iconv_open (mở)"
26
27 #: charset.c:665
28 #, c-format
29 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
30 msgstr "chưa thi hành iconv nên không thể chuyển đổi từ %s sang %s"
31
32 #: charset.c:742
33 #, c-format
34 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
35 msgstr "ký tự 0x%lx không phải nằm trong bộ ký tự nguồn cơ bản\n"
36
37 #: charset.c:759 charset.c:1352
38 msgid "converting to execution character set"
39 msgstr "đang chuyển đổi sang bộ ký tự thi hành"
40
41 #: charset.c:765
42 #, c-format
43 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
44 msgstr "ký tự 0x%lx không có dạng byte đơn trong bộ ký tự thi hành"
45
46 #: charset.c:889
47 #, c-format
48 msgid "Character %x might not be NFKC"
49 msgstr "Ký tự %x có lẽ không phải có kiểu NFKC"
50
51 #: charset.c:949
52 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
53 msgstr "tên ký tự chung là hợp lệ chỉ trong ngôn ngữ C++ và C99"
54
55 #: charset.c:952
56 #, c-format
57 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
58 msgstr "« \\%c » có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
59
60 #: charset.c:961
61 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
62 msgstr "Trong « _cpp_valid_ucn » nhưng mà không phải lả một UCN"
63
64 #: charset.c:986
65 #, c-format
66 msgid "incomplete universal character name %.*s"
67 msgstr "tên ký tự chung %.*s chưa hoàn thành"
68
69 #: charset.c:998
70 #, c-format
71 msgid "%.*s is not a valid universal character"
72 msgstr "%.*s không phải là ký tự chung hợp lệ"
73
74 #: charset.c:1008 lex.c:472
75 msgid "'$' in identifier or number"
76 msgstr "gặp « $ » trong bộ nhận hiện hay con số"
77
78 #: charset.c:1018
79 #, c-format
80 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
81 msgstr "ký tự chung %.*s không phải là hợp lệ trong bộ nhận diện"
82
83 #: charset.c:1022
84 #, c-format
85 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
86 msgstr "ký tự chung %.*s không phải hợp lệ tại đầu của bộ nhận diện"
87
88 #: charset.c:1056 charset.c:1571
89 msgid "converting UCN to source character set"
90 msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự nguồn"
91
92 #: charset.c:1060
93 msgid "converting UCN to execution character set"
94 msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự thi hành"
95
96 #: charset.c:1132
97 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
98 msgstr "« \\x » có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
99
100 #: charset.c:1149
101 msgid "\\x used with no following hex digits"
102 msgstr "\\x được dùng còn không có chữ số thâp lục theo sau"
103
104 #: charset.c:1156
105 msgid "hex escape sequence out of range"
106 msgstr "dãy thoát thập lục ở ngoài phạm vi"
107
108 #: charset.c:1195
109 msgid "octal escape sequence out of range"
110 msgstr "dãy thoát bát phân ở ngoài phạm vi"
111
112 #: charset.c:1263
113 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
114 msgstr "« \\a » có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
115
116 #: charset.c:1270
117 #, c-format
118 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
119 msgstr "dãy thoát khác ISO chuẩn: « \\%c »"
120
121 #: charset.c:1278
122 #, c-format
123 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
124 msgstr "không biết dãy thoát: « \\%c »"
125
126 #: charset.c:1286
127 #, c-format
128 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
129 msgstr "không biết dãy thoát « \\%s »"
130
131 #: charset.c:1293
132 msgid "converting escape sequence to execution character set"
133 msgstr "đang chuyển đổi dãy thoát sang bộ ký tự thi hành"
134
135 #: charset.c:1415 charset.c:1478
136 msgid "character constant too long for its type"
137 msgstr "hằng ký tự quá dài cho kiểu nó"
138
139 #: charset.c:1418
140 msgid "multi-character character constant"
141 msgstr "hằng ký tự đa ký tự"
142
143 #: charset.c:1510
144 msgid "empty character constant"
145 msgstr "hằng ký tự trống"
146
147 #: charset.c:1612
148 #, c-format
149 msgid "failure to convert %s to %s"
150 msgstr "lỗi chuyển đổi %s sang %s"
151
152 #: directives.c:214 directives.c:240
153 #, c-format
154 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
155 msgstr "gặp hiệu bài thêm tại kết thúc của chỉ thị #%s"
156
157 #: directives.c:343
158 #, c-format
159 msgid "#%s is a GCC extension"
160 msgstr "#%s là phần mở rộng kiểu GCC"
161
162 #: directives.c:355
163 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
164 msgstr "khuyên bạn không dùng #elif trong ngôn ngữ C truyền thống"
165
166 #: directives.c:358
167 #, c-format
168 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
169 msgstr "ngôn ngữ C truyền thống bỏ qua #%s với # được thụt lề"
170
171 #: directives.c:362
172 #, c-format
173 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
174 msgstr "khuyên bạn ẩn #%s ra ngôn ngữ C truyền thống bằng # được thụt lề"
175
176 #: directives.c:388
177 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
178 msgstr "khả năng nhúng chỉ thị vào đối số vĩ lệnh không thể mạng theo"
179
180 #: directives.c:408
181 msgid "style of line directive is a GCC extension"
182 msgstr "kiểu chỉ thị dòng là phần mở rộng GCC"
183
184 #: directives.c:458
185 #, c-format
186 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
187 msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ #%s"
188
189 #: directives.c:524
190 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
191 msgstr "không thể dùng « defined » (đã xác định) như là tên vĩ lệnh"
192
193 #: directives.c:530
194 #, c-format
195 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
196 msgstr "không thể dùng « %s » như là tên vĩ lệnh vì nó là toán tử trong ngôn ngữ C++"
197
198 #: directives.c:533
199 #, c-format
200 msgid "no macro name given in #%s directive"
201 msgstr "chỉ thị #%s không chứa tên vĩ lệnh"
202
203 #: directives.c:536
204 msgid "macro names must be identifiers"
205 msgstr "mọi tên vĩ lệnh phải là bộ nhận diện"
206
207 #: directives.c:577
208 #, c-format
209 msgid "undefining \"%s\""
210 msgstr "đang hủy xác định « %s »"
211
212 #: directives.c:632
213 msgid "missing terminating > character"
214 msgstr "thiếu ký tự « > » chấm dứt"
215
216 #: directives.c:687
217 #, c-format
218 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
219 msgstr "#%s ngờ \"TÊN_TẬP_TIN\" hoặc <TÊN_TẬP_TIN>"
220
221 #: directives.c:727
222 #, c-format
223 msgid "empty filename in #%s"
224 msgstr "#%s chứa tên tập tin trống"
225
226 #: directives.c:737
227 msgid "#include nested too deeply"
228 msgstr "« #include » (bao gồm) lồng nhau quá sâu"
229
230 #: directives.c:778
231 msgid "#include_next in primary source file"
232 msgstr "gặp « #include_next » (bao gồm kế tiếp) nằm trong tập tin nguồn chính"
233
234 #: directives.c:804
235 #, c-format
236 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
237 msgstr "gặp cờ không hợp lệ « %s »  nằm trong chỉ thị dòng"
238
239 #: directives.c:856
240 #, c-format
241 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
242 msgstr "« %s » nằm sau « #line » (dòng) không phải là số nguyên dương"
243
244 #: directives.c:862
245 msgid "line number out of range"
246 msgstr "số hiệu dòng ở ngoài phạm vi"
247
248 #: directives.c:875 directives.c:952
249 #, c-format
250 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
251 msgstr "« %s » không phải là tên tập tin hợp lệ"
252
253 #: directives.c:912
254 #, c-format
255 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
256 msgstr "« %s » nằm sau « # » không phải là số nguyên dương"
257
258 #: directives.c:1014
259 #, c-format
260 msgid "invalid #%s directive"
261 msgstr "chỉ thị #%s không hợp lệ"
262
263 #: directives.c:1077
264 #, c-format
265 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
266 msgstr "việc đăng ký các lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) trong miền tên « %s » sai mở rộng tên "
267
268 #: directives.c:1086
269 #, c-format
270 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
271 msgstr "việc đăng ký lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) « %s » có mở rộng tên nhưng không có miền tên"
272
273 #: directives.c:1104
274 #, c-format
275 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
276 msgstr "đang đăng ký « %s » là cả lệnh nguồn điều khiển trình biện dịch (pragma), lẫn miền tên của lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch."
277
278 #: directives.c:1107
279 #, c-format
280 msgid "#pragma %s %s is already registered"
281 msgstr "« #pragma %s %s » đã được đăng ký"
282
283 #: directives.c:1110
284 #, c-format
285 msgid "#pragma %s is already registered"
286 msgstr "« #pragma %s » đã được đăng ký"
287
288 #: directives.c:1140
289 msgid "registering pragma with NULL handler"
290 msgstr "việc đăng ký lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) có bộ quản lý vô giá trị (NULL)"
291
292 #: directives.c:1350
293 msgid "#pragma once in main file"
294 msgstr "Có « #pragma » một lần trong tập tin chính"
295
296 #: directives.c:1373
297 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
298 msgstr "gặp chỉ thị vộ hiệu hóa (poison) GCC « #pragma » không hợp lệ"
299
300 #: directives.c:1382
301 #, c-format
302 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
303 msgstr "đang vô hiệu hóa vĩ lệnh tồn tại « %s »"
304
305 #: directives.c:1403
306 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
307 msgstr "« #pragma system_header » (đầu trang hệ thống) bị bỏ qua ở ngoài tập tin bao gồm"
308
309 #: directives.c:1427
310 #, c-format
311 msgid "cannot find source file %s"
312 msgstr "không tìm thấy tập tin nguồn %s"
313
314 #: directives.c:1431
315 #, c-format
316 msgid "current file is older than %s"
317 msgstr "tập tin hiện thời là cũ hơn %s"
318
319 #: directives.c:1599
320 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
321 msgstr "« _Pragma » nhận một hằng chuỗi được đặt trong ngoặc đơn"
322
323 #: directives.c:1671
324 msgid "#else without #if"
325 msgstr "#else (nếu không) không có #if (nếu)"
326
327 #: directives.c:1676
328 msgid "#else after #else"
329 msgstr "#else (nếu không) nằm sau #else"
330
331 #: directives.c:1678 directives.c:1711
332 msgid "the conditional began here"
333 msgstr "bộ điều kiện đã bắt đầu ở đây"
334
335 #: directives.c:1704
336 msgid "#elif without #if"
337 msgstr "#elif (nếu không thì nếu) không có #if (nếu)"
338
339 #: directives.c:1709
340 msgid "#elif after #else"
341 msgstr "#elif (nếu không thì nếu) nằm sau #else (nếu không)"
342
343 #: directives.c:1739
344 msgid "#endif without #if"
345 msgstr "#endif (thôi nếu) không có #if (nếu)"
346
347 #: directives.c:1816
348 msgid "missing '(' after predicate"
349 msgstr "thiếu « ( » nằm sau vị ngữ"
350
351 #: directives.c:1831
352 msgid "missing ')' to complete answer"
353 msgstr "thiếu « ) » để xong trả lời"
354
355 #: directives.c:1851
356 msgid "predicate's answer is empty"
357 msgstr "vị ngữ chứa trả lời trống"
358
359 #: directives.c:1878
360 msgid "assertion without predicate"
361 msgstr "sự khẳng định không có vị ngữ"
362
363 #: directives.c:1880
364 msgid "predicate must be an identifier"
365 msgstr "vị ngữ phải là bộ nhận diện"
366
367 #: directives.c:1966
368 #, c-format
369 msgid "\"%s\" re-asserted"
370 msgstr "« %s » được khẳng định lại"
371
372 #: directives.c:2190
373 #, c-format
374 msgid "unterminated #%s"
375 msgstr "#%s chưa chấm dứt"
376
377 #: errors.c:118
378 msgid "warning: "
379 msgstr "cảnh báo : "
380
381 #: errors.c:120
382 msgid "internal error: "
383 msgstr "lỗi nôi bộ : "
384
385 #: errors.c:122
386 msgid "error: "
387 msgstr "lỗi: "
388
389 #: errors.c:186
390 msgid "stdout"
391 msgstr "thiết bị xuất chuẩn"
392
393 #: errors.c:188
394 #, c-format
395 msgid "%s: %s"
396 msgstr "%s: %s"
397
398 #: expr.c:203
399 msgid "too many decimal points in number"
400 msgstr "con số chứa quá nhiều dấu thập phân"
401
402 #: expr.c:223
403 #, c-format
404 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
405 msgstr "gặp chữ số không hợp lệ « %c » trong hằng bát phân"
406
407 #: expr.c:229
408 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
409 msgstr "dùng hằng trôi nổi thập lục C99"
410
411 #: expr.c:238
412 msgid "exponent has no digits"
413 msgstr "số mũ không co chữ số nào"
414
415 #: expr.c:245
416 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
417 msgstr "mỗi hằng trôi nổi thập lục cần đến một số mũ"
418
419 #: expr.c:251
420 #, c-format
421 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
422 msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ « %.*s »  nằm trên hằng trôi nổi"
423
424 #: expr.c:261 expr.c:295
425 #, c-format
426 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
427 msgstr "ngôn ngữ C truyền thống từ chối hậu tố « %.*s »"
428
429 #: expr.c:268
430 #, c-format
431 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
432 msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ « %.*s »  có hằng trôi nổi thập lục"
433
434 #: expr.c:281
435 #, c-format
436 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
437 msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ « %.*s » nằm trên hằng số nguyên"
438
439 #: expr.c:303
440 msgid "use of C99 long long integer constant"
441 msgstr "dùng hằng số nguyên dài dài C99"
442
443 #: expr.c:310
444 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
445 msgstr "hằng ảo là phần mở rộng GCC"
446
447 #: expr.c:396
448 msgid "integer constant is too large for its type"
449 msgstr "hằng số nguyên quá lớn cho kiểu nó"
450
451 #: expr.c:408
452 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
453 msgstr "hằng số nguyên quá lớn thì không có dấu"
454
455 #: expr.c:490
456 msgid "missing ')' after \"defined\""
457 msgstr "thiếu « ) » nằm sau « defined » (đã xác định)"
458
459 #: expr.c:497
460 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
461 msgstr "toán tử « defined » (đã xác định) cần đến bộ nhận diện"
462
463 #: expr.c:505
464 #, c-format
465 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
466 msgstr "(« %s » là một hiệu bài thay thế cho « %s » trong ngôn ngữ C++)"
467
468 #: expr.c:515
469 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
470 msgstr "khả năng dùng « defined » (đã xác định) có lẽ không thể mạng theo"
471
472 #: expr.c:554
473 msgid "floating constant in preprocessor expression"
474 msgstr "gặp hằng trôi nổi nằm trong biểu thức tiền xử lý"
475
476 #: expr.c:560
477 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
478 msgstr "gặp số ảo nằm trong biểu thức tiền xử lý"
479
480 #: expr.c:605
481 #, c-format
482 msgid "\"%s\" is not defined"
483 msgstr "chưa xác định « %s »"
484
485 #: expr.c:733 expr.c:762
486 #, c-format
487 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
488 msgstr "thiếu toán từ nhị phân nằm trước hiệu bài « %s »"
489
490 #: expr.c:753
491 #, c-format
492 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
493 msgstr "hiệu bài « %s » không hợp lệ trong biểu thức tiền xử lý"
494
495 #: expr.c:770
496 msgid "missing expression between '(' and ')'"
497 msgstr "thiếu biểu thức nằm giữa « ( » và « ) »"
498
499 #: expr.c:773
500 msgid "#if with no expression"
501 msgstr "#if (nếu) không có biểu thức"
502
503 #: expr.c:776
504 #, c-format
505 msgid "operator '%s' has no right operand"
506 msgstr "toán tử « %s » không có tác tử bên phải"
507
508 #: expr.c:781
509 #, c-format
510 msgid "operator '%s' has no left operand"
511 msgstr "toán tử « %s » không có tác từ bên trái"
512
513 #: expr.c:807
514 msgid " ':' without preceding '?'"
515 msgstr " Dấu hai chấm « : » không có dấu hỏi « ? » đi trước"
516
517 #: expr.c:834
518 msgid "unbalanced stack in #if"
519 msgstr "có đống không cân bằng trong #if (nếu)"
520
521 #: expr.c:853
522 #, c-format
523 msgid "impossible operator '%u'"
524 msgstr "toán từ không thể « %u »"
525
526 #: expr.c:943
527 msgid "missing ')' in expression"
528 msgstr "thiếu « ) » nằm trong biểu thức"
529
530 #: expr.c:964
531 msgid "'?' without following ':'"
532 msgstr "Dấu hỏi « ? » không có dấu hai chấm « : » đi sau"
533
534 #: expr.c:974
535 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
536 msgstr "tràn số nguyên trong biểu thức tiền xử lý"
537
538 #: expr.c:979
539 msgid "missing '(' in expression"
540 msgstr "thiếu « ( » nằm trong biểu thức"
541
542 #: expr.c:1011
543 #, c-format
544 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
545 msgstr "tác tử bên trái của « %s » thay đổi dấu (dương/âm) khi được tăng cấp"
546
547 #: expr.c:1016
548 #, c-format
549 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
550 msgstr "tác tử bên phai của « %s » thay đổi dấu (dương/âm) khi đươc tăng cấp"
551
552 #: expr.c:1275
553 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
554 msgstr "ngôn ngữ C truyền thống từ chối toán tử cộng chỉ có một tác tử"
555
556 #: expr.c:1358
557 msgid "comma operator in operand of #if"
558 msgstr "toán tử dấu phẩy nằm trong tác tử của #if (nếu)"
559
560 #: expr.c:1490
561 msgid "division by zero in #if"
562 msgstr "chia số không trong #if (nếu)"
563
564 #: files.c:402
565 msgid "NULL directory in find_file"
566 msgstr "thư mục RỖNG trong « find_file »  (tìm tập tin)"
567
568 #: files.c:440
569 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
570 msgstr "tìm thấy một hay nhiều tập tin PCH, nhưng chúng không hợp lệ"
571
572 #: files.c:443
573 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
574 msgstr "hãy thử lệnh « -Winvalid-pch » để tìm thấy thông tin thêm"
575
576 #: files.c:501
577 #, c-format
578 msgid "%s is a block device"
579 msgstr "%s là một thiết bị khối"
580
581 #: files.c:518
582 #, c-format
583 msgid "%s is too large"
584 msgstr "%s quá lớn"
585
586 #: files.c:553
587 #, c-format
588 msgid "%s is shorter than expected"
589 msgstr "ngờ %s dài hơn"
590
591 #: files.c:782
592 #, c-format
593 msgid "no include path in which to search for %s"
594 msgstr "không có đường dẫn bao gồm trong đó có thể tìm kíếm %s"
595
596 #: files.c:1071
597 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
598 msgstr "Nhiều điều bảo vệ bao gồm có lẽ hiệu ích cho :\n"
599
600 #: init.c:407
601 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
602 msgstr "« cppchar_t » phải là kiểu không có dấu dương/âm"
603
604 #: init.c:411
605 #, c-format
606 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
607 msgstr "toán thuật của trình tiền xử lý có độ chính xác tối đa là %lu bit còn đích cần đến %lu bit"
608
609 #: init.c:418
610 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
611 msgstr "toán thuật CPP phải là ít nhất cùng chính xác với « int » đích"
612
613 #: init.c:421
614 msgid "target char is less than 8 bits wide"
615 msgstr "« char » đích có độ rộng ít hơn 8 bit"
616
617 #: init.c:425
618 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
619 msgstr "« wchar_t » đích có độ rộng ít hơn « char » đích"
620
621 #: init.c:429
622 msgid "target int is narrower than target char"
623 msgstr "« int » đích có độ rộng ít hơn « char » đích"
624
625 #: init.c:434
626 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
627 msgstr "nữa số nguyên CPP có độ rộng ít hơn ký tự CPP"
628
629 #: init.c:438
630 #, c-format
631 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
632 msgstr "Trên máy này, CPP không thể xử lý hằng ký tự rộng hơn %lu bit, còn đích cần thiết %lu bit"
633
634 #: lex.c:271
635 msgid "backslash and newline separated by space"
636 msgstr "xuyệc ngược và ký tự dòng mới phân cách nhau bởi dấu cách"
637
638 #: lex.c:276
639 msgid "backslash-newline at end of file"
640 msgstr "gặp xuyệc ngược-ký tự dòng mới tại kết thúc của tập tin"
641
642 #: lex.c:291
643 #, c-format
644 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
645 msgstr "chữ ba « ??%c » đã được chuyển đổi thành « %c »"
646
647 #: lex.c:298
648 #, c-format
649 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
650 msgstr "chữ ba « ??%c » bị bỏ qua nên hãy sư dụng tùy chon « -trigraphs » (chữ ba) để hiệu lực nó"
651
652 #: lex.c:344
653 msgid "\"/*\" within comment"
654 msgstr "gặp « /* » nằm trong chú thích"
655
656 #: lex.c:402
657 #, c-format
658 msgid "%s in preprocessing directive"
659 msgstr "gặp %s nằm trong chỉ thị tiền xử lý"
660
661 #: lex.c:411
662 msgid "null character(s) ignored"
663 msgstr "(mọi) ký tự rỗng bị bỏ qua"
664
665 #: lex.c:448
666 #, c-format
667 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
668 msgstr "« %.*s »  không phải nằm trong NFKC"
669
670 #: lex.c:451
671 #, c-format
672 msgid "`%.*s' is not in NFC"
673 msgstr "« %.*s » không phải nằm trong NFC"
674
675 #: lex.c:539
676 #, c-format
677 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
678 msgstr "đã cố gắng dùng « %s » bị vô hiệu hóa"
679
680 #: lex.c:547
681 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
682 msgstr "« __VA_ARGS__ » chỉ có thể xuất hiện trong sự mở rộng của vĩ lệnh biến thiên C99"
683
684 #: lex.c:647
685 msgid "null character(s) preserved in literal"
686 msgstr "(các) ký tự rỗng được giữ lại trong điều nghĩa chữ"
687
688 #: lex.c:650
689 #, c-format
690 msgid "missing terminating %c character"
691 msgstr "thiếu ký tự « %c » chấm dứt"
692
693 #: lex.c:842
694 msgid "no newline at end of file"
695 msgstr "không có ký tự dòng mới tại kêt thúc của tập tin"
696
697 #: lex.c:1002 traditional.c:162
698 msgid "unterminated comment"
699 msgstr "gặp chú thích chưa được chấm dứt"
700
701 #: lex.c:1013
702 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
703 msgstr "không cho phép chú thích kiểu C++ nằm trong ISO C90"
704
705 #: lex.c:1015
706 msgid "(this will be reported only once per input file)"
707 msgstr "(điều này sẽ được thông báo chỉ một lần cho mỗi tập tin nhập)"
708
709 #: lex.c:1020
710 msgid "multi-line comment"
711 msgstr "gặp chú thích đa dòng"
712
713 #: lex.c:1333
714 #, c-format
715 msgid "unspellable token %s"
716 msgstr "gặp hiệu bài không thể chính tả %s"
717
718 #: line-map.c:313
719 #, c-format
720 msgid "In file included from %s:%u"
721 msgstr "Trong tập tin được bao gồm từ %s:%u"
722
723 #: line-map.c:331
724 #, c-format
725 msgid ""
726 ",\n"
727 "                 from %s:%u"
728 msgstr ""
729 ",\n"
730 "                 từ %s:%u"
731
732 #: macro.c:83
733 #, c-format
734 msgid "macro \"%s\" is not used"
735 msgstr "bộ đối số « %s » không được dùng"
736
737 #: macro.c:122 macro.c:312
738 #, c-format
739 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
740 msgstr "vĩ lệnh có sẳn không hợp lệ « %s »"
741
742 #: macro.c:156
743 msgid "could not determine file timestamp"
744 msgstr "không thể quyết định nhãn giờ của tập tin"
745
746 #: macro.c:253
747 msgid "could not determine date and time"
748 msgstr "không thể quyết định ngày và giờ"
749
750 #: macro.c:416
751 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
752 msgstr "điều nghĩa chữ chuỗi không hợp lệ nên bỏ qua « \\ » cuối cùng"
753
754 #: macro.c:466
755 #, c-format
756 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
757 msgstr "việc dán « %s » và « %s » không đưa ra hiệu bài tiền xử lý hợp lệ"
758
759 #: macro.c:538
760 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
761 msgstr "ISO C99 cần đến đối số còn lại trong khối được dùng"
762
763 #: macro.c:543
764 #, c-format
765 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
766 msgstr "vĩ lệnh « %s » cần đến %u đối số, nhưng chỉ đưa ra %u thôi"
767
768 #: macro.c:548
769 #, c-format
770 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
771 msgstr "vĩ lệnh « %s » đã gởi %u đối số, nhưng nhận chỉ %u thôi"
772
773 #: macro.c:659 traditional.c:675
774 #, c-format
775 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
776 msgstr "danh sách đối số không được chấm dứt có gọi vĩ lệnh « %s »"
777
778 #: macro.c:762
779 #, c-format
780 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
781 msgstr "vĩ lệnh giống hàm số « %s » phải được dùng với đối số trong ngôn ngữ C truyền thống"
782
783 #: macro.c:1278
784 #, c-format
785 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
786 msgstr "tham số vĩ lệnh trùng « %s »"
787
788 #: macro.c:1324
789 #, c-format
790 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
791 msgstr "không cho phép « %s » xuất hiện trong danh sách tham số vĩ lệnh"
792
793 #: macro.c:1332
794 msgid "macro parameters must be comma-separated"
795 msgstr "các tham số bộ đối số phải được ngăn cách bởi dấu phẩy"
796
797 #: macro.c:1349
798 msgid "parameter name missing"
799 msgstr "thiếu tên tham số"
800
801 #: macro.c:1366
802 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
803 msgstr "vĩ lệnh biến thiên vô danh đã được giới thiệu trong C99"
804
805 #: macro.c:1371
806 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
807 msgstr "ISO C không cho phép vĩ lệnh biến thiên có tên"
808
809 #: macro.c:1380
810 msgid "missing ')' in macro parameter list"
811 msgstr "thiếu « ) » trong danh sách tham số bộ đối số"
812
813 #: macro.c:1458
814 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
815 msgstr "ISO C99 cần đến khoảng trắng nằm sau tên vĩ lệnh"
816
817 #: macro.c:1482
818 msgid "missing whitespace after the macro name"
819 msgstr "thiếu khoảng trắng nằm sau tên vĩ lệnh"
820
821 #: macro.c:1512
822 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
823 msgstr "« # » không có tham số vĩ lệnh đi theo"
824
825 #: macro.c:1531
826 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
827 msgstr "không cho phép « ## » nằm hoặc trước hoặc sau sự mở rộng vĩ lệnh"
828
829 #: macro.c:1629
830 #, c-format
831 msgid "\"%s\" redefined"
832 msgstr "« %s » đã được xác định lại"
833
834 #: macro.c:1634
835 msgid "this is the location of the previous definition"
836 msgstr "đây là vị trí của lời xác định trước"
837
838 #: macro.c:1684
839 #, c-format
840 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
841 msgstr "đối số vĩ lệnh « %s » nên được chuyển đổi thành chuỗi trong ngôn ngữ C truyền thống"
842
843 #: macro.c:1707
844 #, c-format
845 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
846 msgstr "gặp kiểu băm không hợp lệ %d trong « cpp_macro_definition » (lời xác định vĩ lệnh)"
847
848 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
849 msgid "while writing precompiled header"
850 msgstr "trong khi ghi đầu trang biên dịch sẵn"
851
852 #: pch.c:467
853 #, c-format
854 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
855 msgstr "%s: không được dùng vì chưa xác định « %.*s »"
856
857 #: pch.c:479
858 #, c-format
859 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
860 msgstr "%s: không được dùng vì « %.*s » đã được xác định là « %s » không phải « %.*s »"
861
862 #: pch.c:520
863 #, c-format
864 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
865 msgstr "%s: không được dùng vì « %s » đã được xác định"
866
867 #: pch.c:533 pch.c:696
868 msgid "while reading precompiled header"
869 msgstr "trong khi đọc đầu trang biên dịch sẵn"
870
871 #: traditional.c:745
872 #, c-format
873 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
874 msgstr "đã phát hiện sự đệ qui trong khi mở rộng vĩ lệnh « %s »"
875
876 #: traditional.c:912
877 msgid "syntax error in macro parameter list"
878 msgstr "gặp lỗi cú pháp trong danh sách tham số vĩ lệnh"