OSDN Git Service

* doc/tm.texi (defmac SMALL_REGISTER_CLASSES): Remove.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / el.po
1 # Greek translation of gcc.
2 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>, 2001, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-04-06 14:10+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-08-18 15:46+0100\n"
11 "Last-Translator: Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: charset.c:674
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
20 msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
21
22 #: charset.c:677
23 msgid "iconv_open"
24 msgstr ""
25
26 #: charset.c:685
27 #, c-format
28 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
29 msgstr ""
30
31 #: charset.c:781
32 #, c-format
33 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
34 msgstr ""
35
36 #: charset.c:798 charset.c:1444
37 msgid "converting to execution character set"
38 msgstr ""
39
40 #: charset.c:804
41 #, c-format
42 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
43 msgstr ""
44
45 #: charset.c:928
46 #, c-format
47 msgid "Character %x might not be NFKC"
48 msgstr ""
49
50 #: charset.c:994
51 #, fuzzy
52 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
53 msgstr "U+%04X: åêôüò ïñßùí ÷áñáêôÞñáò"
54
55 #: charset.c:997
56 #, c-format
57 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
58 msgstr ""
59
60 #: charset.c:1006
61 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
62 msgstr ""
63
64 #: charset.c:1031
65 #, c-format
66 msgid "incomplete universal character name %.*s"
67 msgstr ""
68
69 #: charset.c:1046
70 #, fuzzy, c-format
71 msgid "%.*s is not a valid universal character"
72 msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
73
74 #: charset.c:1056 lex.c:488
75 msgid "'$' in identifier or number"
76 msgstr ""
77
78 #: charset.c:1066
79 #, c-format
80 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
81 msgstr ""
82
83 #: charset.c:1070
84 #, c-format
85 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
86 msgstr ""
87
88 #: charset.c:1102 charset.c:1674
89 msgid "converting UCN to source character set"
90 msgstr ""
91
92 #: charset.c:1106
93 msgid "converting UCN to execution character set"
94 msgstr ""
95
96 #: charset.c:1178
97 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
98 msgstr ""
99
100 #: charset.c:1195
101 msgid "\\x used with no following hex digits"
102 msgstr ""
103
104 #: charset.c:1202
105 #, fuzzy
106 msgid "hex escape sequence out of range"
107 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
108
109 #: charset.c:1240
110 #, fuzzy
111 msgid "octal escape sequence out of range"
112 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
113
114 #: charset.c:1306
115 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
116 msgstr ""
117
118 #: charset.c:1313
119 #, c-format
120 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
121 msgstr ""
122
123 # src/main.c:663
124 #: charset.c:1321
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
127 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
128
129 # src/main.c:663
130 #: charset.c:1329
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
133 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
134
135 #: charset.c:1336
136 #, fuzzy
137 msgid "converting escape sequence to execution character set"
138 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
139
140 #: charset.c:1509 charset.c:1573
141 #, fuzzy
142 msgid "character constant too long for its type"
143 msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
144
145 #: charset.c:1512
146 #, fuzzy
147 msgid "multi-character character constant"
148 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
149
150 #: charset.c:1612
151 #, fuzzy
152 msgid "empty character constant"
153 msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
154
155 #: charset.c:1721
156 #, fuzzy, c-format
157 msgid "failure to convert %s to %s"
158 msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
159
160 #: directives.c:222 directives.c:248
161 #, c-format
162 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
163 msgstr ""
164
165 #: directives.c:354
166 #, c-format
167 msgid "#%s is a GCC extension"
168 msgstr ""
169
170 #: directives.c:358
171 #, fuzzy, c-format
172 msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
173 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
174
175 #: directives.c:372
176 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
177 msgstr ""
178
179 #: directives.c:375
180 #, c-format
181 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
182 msgstr ""
183
184 #: directives.c:379
185 #, c-format
186 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
187 msgstr ""
188
189 #: directives.c:405
190 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
191 msgstr ""
192
193 #: directives.c:425
194 msgid "style of line directive is a GCC extension"
195 msgstr ""
196
197 #: directives.c:480
198 #, c-format
199 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
200 msgstr ""
201
202 #: directives.c:548
203 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
204 msgstr ""
205
206 #: directives.c:554
207 #, c-format
208 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
209 msgstr ""
210
211 #: directives.c:557
212 #, c-format
213 msgid "no macro name given in #%s directive"
214 msgstr ""
215
216 #: directives.c:560
217 #, fuzzy
218 msgid "macro names must be identifiers"
219 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
220
221 #: directives.c:609
222 #, fuzzy, c-format
223 msgid "undefining \"%s\""
224 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
225
226 #: directives.c:664
227 #, fuzzy
228 msgid "missing terminating > character"
229 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
230
231 #: directives.c:723
232 #, c-format
233 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
234 msgstr ""
235
236 #: directives.c:769
237 #, fuzzy, c-format
238 msgid "empty filename in #%s"
239 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
240
241 #: directives.c:779
242 msgid "#include nested too deeply"
243 msgstr ""
244
245 #: directives.c:820
246 msgid "#include_next in primary source file"
247 msgstr ""
248
249 #: directives.c:846
250 #, c-format
251 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
252 msgstr ""
253
254 #: directives.c:906
255 msgid "unexpected end of file after #line"
256 msgstr ""
257
258 #: directives.c:909
259 #, fuzzy, c-format
260 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
261 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
262
263 #: directives.c:915 directives.c:917
264 #, fuzzy
265 msgid "line number out of range"
266 msgstr "%s: áñéèìüò ãñáììÞò Ýîù áðü ôá üñéá"
267
268 #: directives.c:930 directives.c:1010
269 #, fuzzy, c-format
270 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
271 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
272
273 #: directives.c:970
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
276 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
277
278 #: directives.c:1062
279 #, c-format
280 msgid "%s"
281 msgstr "%s"
282
283 #: directives.c:1086
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "invalid #%s directive"
286 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
287
288 #: directives.c:1149
289 #, c-format
290 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
291 msgstr ""
292
293 #: directives.c:1158
294 #, c-format
295 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
296 msgstr ""
297
298 #: directives.c:1176
299 #, c-format
300 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
301 msgstr ""
302
303 #: directives.c:1179
304 #, c-format
305 msgid "#pragma %s %s is already registered"
306 msgstr ""
307
308 #: directives.c:1182
309 #, fuzzy, c-format
310 msgid "#pragma %s is already registered"
311 msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
312
313 #: directives.c:1212
314 msgid "registering pragma with NULL handler"
315 msgstr ""
316
317 #: directives.c:1424
318 msgid "#pragma once in main file"
319 msgstr ""
320
321 #: directives.c:1444
322 #, fuzzy
323 msgid "invalid #pragma push_macro directive"
324 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
325
326 #: directives.c:1483
327 #, fuzzy
328 msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
329 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
330
331 #: directives.c:1537
332 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
333 msgstr ""
334
335 #: directives.c:1546
336 #, c-format
337 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
338 msgstr ""
339
340 #: directives.c:1565
341 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
342 msgstr ""
343
344 #: directives.c:1590
345 #, fuzzy, c-format
346 msgid "cannot find source file %s"
347 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò õðïäï÷Þò: %s"
348
349 #: directives.c:1594
350 #, c-format
351 msgid "current file is older than %s"
352 msgstr ""
353
354 #: directives.c:1779
355 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
356 msgstr ""
357
358 #: directives.c:1884
359 msgid "#else without #if"
360 msgstr ""
361
362 #: directives.c:1889
363 msgid "#else after #else"
364 msgstr "#else ìåôÜ áðü #else"
365
366 #: directives.c:1891 directives.c:1924
367 msgid "the conditional began here"
368 msgstr ""
369
370 #: directives.c:1917
371 msgid "#elif without #if"
372 msgstr ""
373
374 #: directives.c:1922
375 msgid "#elif after #else"
376 msgstr "#elif ìåôÜ áðü #else"
377
378 #: directives.c:1960
379 msgid "#endif without #if"
380 msgstr ""
381
382 #: directives.c:2040
383 msgid "missing '(' after predicate"
384 msgstr ""
385
386 #: directives.c:2055
387 msgid "missing ')' to complete answer"
388 msgstr ""
389
390 #: directives.c:2075
391 msgid "predicate's answer is empty"
392 msgstr ""
393
394 #: directives.c:2102
395 #, fuzzy
396 msgid "assertion without predicate"
397 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
398
399 #: directives.c:2105
400 #, fuzzy
401 msgid "predicate must be an identifier"
402 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
403
404 #: directives.c:2191
405 #, c-format
406 msgid "\"%s\" re-asserted"
407 msgstr ""
408
409 #: directives.c:2474
410 #, fuzzy, c-format
411 msgid "unterminated #%s"
412 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
413
414 #: directives-only.c:222 lex.c:1516 traditional.c:163
415 #, fuzzy
416 msgid "unterminated comment"
417 msgstr "Ìç ôåñìáôéóìÝíç åíôïëÞ `s'"
418
419 #: errors.c:93
420 #, fuzzy
421 msgid "stdout"
422 msgstr "äïìÞ"
423
424 # src/request.c:37
425 #: errors.c:95
426 #, c-format
427 msgid "%s: %s"
428 msgstr "%s: %s"
429
430 #: expr.c:282
431 #, fuzzy
432 msgid "too many decimal points in number"
433 msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
434
435 #: expr.c:311 expr.c:396
436 msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
437 msgstr ""
438
439 #: expr.c:324
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
442 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
443
444 #: expr.c:326
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
447 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
448
449 #: expr.c:334
450 #, fuzzy
451 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
452 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
453
454 #: expr.c:339
455 msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
456 msgstr ""
457
458 #: expr.c:343
459 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
460 msgstr ""
461
462 #: expr.c:352
463 msgid "exponent has no digits"
464 msgstr ""
465
466 #: expr.c:359
467 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
468 msgstr ""
469
470 #: expr.c:365
471 #, fuzzy, c-format
472 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
473 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
474
475 #: expr.c:375 expr.c:424
476 #, c-format
477 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
478 msgstr ""
479
480 #: expr.c:383
481 msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
482 msgstr ""
483
484 #: expr.c:389
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
487 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
488
489 #: expr.c:400
490 #, fuzzy
491 msgid "decimal float constants are a GCC extension"
492 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
493
494 #: expr.c:410
495 #, fuzzy, c-format
496 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
497 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
498
499 #: expr.c:433
500 #, fuzzy
501 msgid "use of C++0x long long integer constant"
502 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
503
504 #: expr.c:442
505 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
506 msgstr ""
507
508 #: expr.c:445
509 msgid "binary constants are a GCC extension"
510 msgstr ""
511
512 #: expr.c:538
513 #, fuzzy
514 msgid "integer constant is too large for its type"
515 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
516
517 #: expr.c:569
518 #, fuzzy
519 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
520 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
521
522 #: expr.c:664
523 #, fuzzy
524 msgid "missing ')' after \"defined\""
525 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôá ðåäßá"
526
527 #: expr.c:671
528 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
529 msgstr ""
530
531 #: expr.c:679
532 #, c-format
533 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
534 msgstr ""
535
536 #: expr.c:689
537 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
538 msgstr ""
539
540 #: expr.c:742
541 #, fuzzy
542 msgid "floating constant in preprocessor expression"
543 msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
544
545 #: expr.c:748
546 #, fuzzy
547 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
548 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
549
550 #: expr.c:795
551 #, fuzzy, c-format
552 msgid "\"%s\" is not defined"
553 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
554
555 #: expr.c:807
556 msgid "assertions are a GCC extension"
557 msgstr ""
558
559 #: expr.c:810
560 msgid "assertions are a deprecated extension"
561 msgstr ""
562
563 #: expr.c:943 expr.c:972
564 #, fuzzy, c-format
565 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
566 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
567
568 #: expr.c:963
569 #, fuzzy, c-format
570 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
571 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
572
573 #: expr.c:980
574 msgid "missing expression between '(' and ')'"
575 msgstr ""
576
577 #: expr.c:983
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "%s with no expression"
580 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
581
582 #: expr.c:986
583 #, c-format
584 msgid "operator '%s' has no right operand"
585 msgstr ""
586
587 #: expr.c:991
588 #, c-format
589 msgid "operator '%s' has no left operand"
590 msgstr ""
591
592 #: expr.c:1017
593 msgid " ':' without preceding '?'"
594 msgstr ""
595
596 # src/dfa.c:652 src/dfa.c:655 src/dfa.c:682 src/dfa.c:686 src/dfa.c:687
597 # src/dfa.c:690 src/dfa.c:703 src/dfa.c:704
598 # src/dfa.c:660 src/dfa.c:663 src/dfa.c:690 src/dfa.c:694 src/dfa.c:695
599 # src/dfa.c:698 src/dfa.c:711 src/dfa.c:712
600 #: expr.c:1045
601 #, fuzzy, c-format
602 msgid "unbalanced stack in %s"
603 msgstr "Ìç éóóïñïðçìÝíï ["
604
605 #: expr.c:1065
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "impossible operator '%u'"
608 msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
609
610 #: expr.c:1166
611 #, fuzzy
612 msgid "missing ')' in expression"
613 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
614
615 #: expr.c:1195
616 #, fuzzy
617 msgid "'?' without following ':'"
618 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ðñüëïãï: %s"
619
620 #: expr.c:1205
621 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
622 msgstr ""
623
624 #: expr.c:1210
625 #, fuzzy
626 msgid "missing '(' in expression"
627 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
628
629 #: expr.c:1242
630 #, c-format
631 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
632 msgstr ""
633
634 #: expr.c:1247
635 #, c-format
636 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
637 msgstr ""
638
639 #: expr.c:1506
640 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
641 msgstr ""
642
643 #: expr.c:1589
644 msgid "comma operator in operand of #if"
645 msgstr ""
646
647 #: expr.c:1725
648 #, fuzzy
649 msgid "division by zero in #if"
650 msgstr "Äéáßñåóç ìå ìçäÝí óôçí áðïôßìçóç: %s"
651
652 #: files.c:463
653 msgid "NULL directory in find_file"
654 msgstr ""
655
656 #: files.c:500
657 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
658 msgstr ""
659
660 #: files.c:503
661 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
662 msgstr ""
663
664 #: files.c:594
665 #, fuzzy, c-format
666 msgid "%s is a block device"
667 msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
668
669 # src/shred.c:1134
670 #: files.c:611
671 #, fuzzy, c-format
672 msgid "%s is too large"
673 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
674
675 #: files.c:646
676 #, fuzzy, c-format
677 msgid "%s is shorter than expected"
678 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
679
680 #: files.c:881
681 #, c-format
682 msgid "no include path in which to search for %s"
683 msgstr ""
684
685 #: files.c:1306
686 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
687 msgstr ""
688
689 #: init.c:485
690 #, fuzzy
691 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
692 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
693
694 #: init.c:489
695 #, c-format
696 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
697 msgstr ""
698
699 #: init.c:496
700 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
701 msgstr ""
702
703 #: init.c:499
704 msgid "target char is less than 8 bits wide"
705 msgstr ""
706
707 #: init.c:503
708 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
709 msgstr ""
710
711 #: init.c:507
712 msgid "target int is narrower than target char"
713 msgstr ""
714
715 #: init.c:512
716 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
717 msgstr ""
718
719 #: init.c:516
720 #, c-format
721 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
722 msgstr ""
723
724 #: lex.c:285
725 msgid "backslash and newline separated by space"
726 msgstr ""
727
728 #: lex.c:290
729 #, fuzzy
730 msgid "backslash-newline at end of file"
731 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáöõãÞ ìå ðéóùêÜèåôï óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìçôéêïý"
732
733 #: lex.c:305
734 #, c-format
735 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
736 msgstr ""
737
738 #: lex.c:312
739 #, c-format
740 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
741 msgstr ""
742
743 #: lex.c:360
744 msgid "\"/*\" within comment"
745 msgstr ""
746
747 #: lex.c:418
748 #, c-format
749 msgid "%s in preprocessing directive"
750 msgstr ""
751
752 #: lex.c:427
753 #, fuzzy
754 msgid "null character(s) ignored"
755 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
756
757 #: lex.c:464
758 #, fuzzy, c-format
759 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
760 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
761
762 #: lex.c:467
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "`%.*s' is not in NFC"
765 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
766
767 #: lex.c:535 lex.c:612
768 #, c-format
769 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
770 msgstr ""
771
772 #: lex.c:543 lex.c:620
773 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
774 msgstr ""
775
776 #: lex.c:549 lex.c:626
777 #, c-format
778 msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
779 msgstr ""
780
781 #: lex.c:771
782 msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
783 msgstr ""
784
785 #: lex.c:774
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
788 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
789
790 #: lex.c:895 lex.c:917
791 #, fuzzy
792 msgid "unterminated raw string"
793 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
794
795 #: lex.c:932 lex.c:1031
796 msgid "null character(s) preserved in literal"
797 msgstr ""
798
799 #: lex.c:1034
800 #, c-format
801 msgid "missing terminating %c character"
802 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôåñìáôéêüò ÷áñáêôÞñáò %c"
803
804 #: lex.c:1527
805 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
806 msgstr ""
807
808 #: lex.c:1529
809 msgid "(this will be reported only once per input file)"
810 msgstr ""
811
812 #: lex.c:1534
813 msgid "multi-line comment"
814 msgstr ""
815
816 #: lex.c:1854
817 #, fuzzy, c-format
818 msgid "unspellable token %s"
819 msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
820
821 #: macro.c:87
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "macro \"%s\" is not used"
824 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
825
826 #: macro.c:126 macro.c:321
827 #, fuzzy, c-format
828 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
829 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÞêïò ãñáììÞò: %s"
830
831 #: macro.c:160
832 #, fuzzy
833 msgid "could not determine file timestamp"
834 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
835
836 #: macro.c:256
837 #, fuzzy
838 msgid "could not determine date and time"
839 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
840
841 #: macro.c:272
842 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
843 msgstr ""
844
845 #: macro.c:430
846 #, fuzzy
847 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
848 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñ÷éêüò áñéèìüò ãñáììÞò: `%s'"
849
850 #: macro.c:490
851 #, c-format
852 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
853 msgstr ""
854
855 #: macro.c:565
856 #, fuzzy
857 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
858 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
859
860 #: macro.c:570
861 #, c-format
862 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
863 msgstr ""
864
865 #: macro.c:575
866 #, c-format
867 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
868 msgstr ""
869
870 #: macro.c:734 traditional.c:681
871 #, c-format
872 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
873 msgstr ""
874
875 #: macro.c:864
876 #, c-format
877 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
878 msgstr ""
879
880 #: macro.c:1038
881 #, c-format
882 msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
883 msgstr ""
884
885 #: macro.c:1501
886 #, fuzzy, c-format
887 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
888 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
889
890 #: macro.c:1547
891 #, c-format
892 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
893 msgstr ""
894
895 #: macro.c:1555
896 msgid "macro parameters must be comma-separated"
897 msgstr ""
898
899 #: macro.c:1572
900 msgid "parameter name missing"
901 msgstr ""
902
903 #: macro.c:1589
904 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
905 msgstr ""
906
907 #: macro.c:1594
908 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
909 msgstr ""
910
911 #: macro.c:1603
912 msgid "missing ')' in macro parameter list"
913 msgstr ""
914
915 #: macro.c:1652
916 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
917 msgstr ""
918
919 #: macro.c:1687
920 #, fuzzy
921 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
922 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
923
924 #: macro.c:1711
925 msgid "missing whitespace after the macro name"
926 msgstr ""
927
928 #: macro.c:1745
929 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
930 msgstr ""
931
932 #: macro.c:1900
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "\"%s\" redefined"
935 msgstr "áüñéóôï"
936
937 #: macro.c:1905
938 #, fuzzy
939 msgid "this is the location of the previous definition"
940 msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
941
942 #: macro.c:1966
943 #, c-format
944 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
945 msgstr ""
946
947 #: macro.c:1989
948 #, c-format
949 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
950 msgstr ""
951
952 #: pch.c:86 pch.c:334 pch.c:346 pch.c:364 pch.c:370 pch.c:379 pch.c:386
953 msgid "while writing precompiled header"
954 msgstr ""
955
956 #: pch.c:617
957 #, c-format
958 msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
959 msgstr ""
960
961 #: pch.c:639
962 #, c-format
963 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
964 msgstr ""
965
966 #: pch.c:651
967 #, c-format
968 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
969 msgstr ""
970
971 #: pch.c:692
972 #, c-format
973 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
974 msgstr ""
975
976 #: pch.c:712
977 #, c-format
978 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
979 msgstr ""
980
981 #: pch.c:721 pch.c:894
982 msgid "while reading precompiled header"
983 msgstr ""
984
985 #: traditional.c:751
986 #, c-format
987 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
988 msgstr ""
989
990 #: traditional.c:969
991 #, fuzzy
992 msgid "syntax error in macro parameter list"
993 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
994
995 #, fuzzy
996 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
997 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
998
999 #, fuzzy
1000 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
1001 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
1002
1003 #, fuzzy
1004 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
1005 #~ msgstr "äåí ïñßóôçêå âáñýôçôá ãéá ôï óýìâïëï `%s'"
1006
1007 #, fuzzy
1008 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
1009 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1010
1011 #, fuzzy
1012 #~ msgid "requested alignment is too large"
1013 #~ msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
1014
1015 #, fuzzy
1016 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
1017 #~ msgstr "ìüíï Ýíá üñéóìá ìðïñåß íá äçëùèåß"
1018
1019 #, fuzzy
1020 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
1021 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1022
1023 #, fuzzy
1024 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
1025 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
1026
1027 #, fuzzy
1028 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
1029 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1030
1031 #, fuzzy
1032 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
1033 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1034
1035 #, fuzzy
1036 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
1037 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1038
1039 #, fuzzy
1040 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
1041 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1042
1043 #, fuzzy
1044 #~ msgid "vector overflow in expression"
1045 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
1046
1047 #, fuzzy
1048 #~ msgid "invalid truth-value expression"
1049 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1050
1051 #, fuzzy
1052 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
1053 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
1054
1055 #, fuzzy
1056 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
1057 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
1058
1059 #, fuzzy
1060 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
1061 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
1062
1063 #, fuzzy
1064 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
1065 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
1066
1067 #, fuzzy
1068 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
1069 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1070
1071 #, fuzzy
1072 #~ msgid "empty range specified"
1073 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
1074
1075 #, fuzzy
1076 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
1077 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1078
1079 #, fuzzy
1080 #~ msgid "duplicate case value"
1081 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
1082
1083 #, fuzzy
1084 #~ msgid "this is the first default label"
1085 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1086
1087 #, fuzzy
1088 #~ msgid "unknown C standard `%s'"
1089 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
1090
1091 #, fuzzy
1092 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
1093 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1094
1095 #, fuzzy
1096 #~ msgid "redefinition of `%s'"
1097 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
1098
1099 #, fuzzy
1100 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
1101 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
1102
1103 #, fuzzy
1104 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
1105 #~ msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò Ýêäïóçò êáôçãïñßáò"
1106
1107 #, fuzzy
1108 #~ msgid "a parameter"
1109 #~ msgstr "êáêü üñéóìá"
1110
1111 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1112 #~ msgstr "óöÜëìá ôáéñéÜóìáôïò ôýðïõ ìå ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç"
1113
1114 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1115 #~ msgstr "ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôïõ `%s'"
1116
1117 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1118 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%s'"
1119
1120 #, fuzzy
1121 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1122 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1123
1124 #, fuzzy
1125 #~ msgid "this is a previous declaration"
1126 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1127
1128 #, fuzzy
1129 #~ msgid "empty declaration"
1130 #~ msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
1131
1132 #, fuzzy
1133 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1134 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
1135
1136 #, fuzzy
1137 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1138 #~ msgstr "Ôï üíïìá `%s' åßíáé Üãíùóôï\n"
1139
1140 #, fuzzy
1141 #~ msgid "duplicate `%s'"
1142 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1143
1144 #, fuzzy
1145 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1146 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äçëùôÞò ðåäßïõ: `%s'"
1147
1148 #, fuzzy
1149 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1150 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïôåñáéüôçôá `%s'"
1151
1152 #, fuzzy
1153 #~ msgid "duplicate `const'"
1154 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1155
1156 #, fuzzy
1157 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1158 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1159
1160 #, fuzzy
1161 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1162 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1163
1164 #, fuzzy
1165 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1166 #~ msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' äåí åßíáé ðñïóéôüò."
1167
1168 #, fuzzy
1169 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1170 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ôÜîç ÷áñáêôÞñùí `%s'"
1171
1172 #, fuzzy
1173 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1174 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1175
1176 #, fuzzy
1177 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1178 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1179
1180 #, fuzzy
1181 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1182 #~ msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
1183
1184 #, fuzzy
1185 #~ msgid "%s defined inside parms"
1186 #~ msgstr "óõíå÷ßæåôáé óôï ôìÞìá"
1187
1188 #~ msgid "union"
1189 #~ msgstr "Ýíùóç"
1190
1191 #~ msgid "structure"
1192 #~ msgstr "äïìÞ"
1193
1194 # src/request.c:37
1195 #, fuzzy
1196 #~ msgid "%s has no %s"
1197 #~ msgstr "%s óå %s"
1198
1199 #~ msgid "named members"
1200 #~ msgstr "åðþíõìá ìÝëç"
1201
1202 #~ msgid "members"
1203 #~ msgstr "ìÝëç"
1204
1205 #, fuzzy
1206 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1207 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
1208
1209 #, fuzzy
1210 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1211 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
1212
1213 #, fuzzy
1214 #~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1215 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1216
1217 #, fuzzy
1218 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1219 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1220
1221 #, fuzzy
1222 #~ msgid "enum defined inside parms"
1223 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
1224
1225 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1226 #~ msgstr "ï åðéóôñåöüìåíïò ôýðïò ðñïêáèïñßæåôáé óå `int'"
1227
1228 #, fuzzy
1229 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1230 #~ msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
1231
1232 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
1233 #~ msgstr "ç åðéóôñåöüìåíç ôéìÞ ôçò `%s' äåí åßíáé `int'"
1234
1235 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1236 #~ msgstr "ôï ðñþôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `int'"
1237
1238 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1239 #~ msgstr "ôï äåýôåñï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1240
1241 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1242 #~ msgstr "ôï ôñßôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1243
1244 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1245 #~ msgstr "ç `%s' ðáßñíåé åßôå êáíÝíá åßôå äýï ïñßóìáôá"
1246
1247 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
1248 #~ msgstr "ç `%s' åßíáé óõíÞèùò ìç-óôáôéêÞ óõíÜñôçóç"
1249
1250 #~ msgid "parameter name omitted"
1251 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï üíïìá ôçò ðáñáìÝôñïõ"
1252
1253 #, fuzzy
1254 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
1255 #~ msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
1256
1257 #, fuzzy
1258 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
1259 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1260
1261 #, fuzzy
1262 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
1263 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1264
1265 #, fuzzy
1266 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
1267 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
1268
1269 #, fuzzy
1270 #~ msgid "unrecognized format specifier"
1271 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
1272
1273 #~ msgid "field width"
1274 #~ msgstr "ìÝãåèïò ðåäßïõ"
1275
1276 #~ msgid "precision"
1277 #~ msgstr "áêñßâåéá"
1278
1279 #, fuzzy
1280 #~ msgid "fill character"
1281 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
1282
1283 #, fuzzy
1284 #~ msgid "fill character in strfmon format"
1285 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
1286
1287 #, fuzzy
1288 #~ msgid "right precision"
1289 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1290
1291 #, fuzzy
1292 #~ msgid "missing $ operand number in format"
1293 #~ msgstr "Ëåßðåé ï äåêáåîáäéêüò áñéèìüò óôïí ÷áñáêôÞñá äéáöõãÞò."
1294
1295 #, fuzzy
1296 #~ msgid "operand number out of range in format"
1297 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1298
1299 #, fuzzy
1300 #~ msgid "too many arguments for format"
1301 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1302
1303 #, fuzzy
1304 #~ msgid "format is a wide character string"
1305 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1306
1307 #, fuzzy
1308 #~ msgid "null format string"
1309 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
1310
1311 #, fuzzy
1312 #~ msgid "repeated %s in format"
1313 #~ msgstr "repeated leap second moment"
1314
1315 #, fuzzy
1316 #~ msgid "too few arguments for format"
1317 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1318
1319 #, fuzzy
1320 #~ msgid "zero width in %s format"
1321 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
1322
1323 #, fuzzy
1324 #~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
1325 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1326
1327 #, fuzzy
1328 #~ msgid "%s does not support %s"
1329 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
1330
1331 #, fuzzy
1332 #~ msgid "different type"
1333 #~ msgstr "åßäïò ìïñöÞò"
1334
1335 #, fuzzy
1336 #~ msgid "floating constant out of range"
1337 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1338
1339 #, fuzzy
1340 #~ msgid "'lul' is not a valid integer suffix"
1341 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1342
1343 #, fuzzy
1344 #~ msgid "integer constant is larger than the maximum value for its type"
1345 #~ msgstr ""
1346 #~ "ï äçëùìÝíïò áñéèìüò bytes `%s' åßíáé ìåãáëýôåñïò áðü ôï ìÝãéóôï\n"
1347 #~ "ðïõ ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß áðü ôï ôýðï äåäïìÝíùí `long'"
1348
1349 #, fuzzy
1350 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
1351 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
1352
1353 #~ msgid "syntax error"
1354 #~ msgstr "óöÜëìá óýíôáîçò"
1355
1356 #, fuzzy
1357 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
1358 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
1359
1360 #, fuzzy
1361 #~ msgid "parser stack overflow"
1362 #~ msgstr "Õðåñ÷åßëéóç ðßíáêá áñ÷åßïõ"
1363
1364 #, fuzzy
1365 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
1366 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1367
1368 #, fuzzy
1369 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
1370 #~ msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôïõ áñéèìïý"
1371
1372 #~ msgid "parse error; also virtual memory exceeded"
1373 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò· åðßóçò ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
1374
1375 #~ msgid "parse error"
1376 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò"
1377
1378 #~ msgid "%s at end of input"
1379 #~ msgstr "%s óôï ôÝëïò ôçò åéóüäïõ"
1380
1381 #~ msgid "%s before %s'%c'"
1382 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'%c'"
1383
1384 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
1385 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'\\x%x'"
1386
1387 #, fuzzy
1388 #~ msgid "%s before string constant"
1389 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1390
1391 #~ msgid "%s before numeric constant"
1392 #~ msgstr "%s ðñéí áðü áñéèìçôéêÞ óôáèåñÜ"
1393
1394 # src/request.c:37
1395 #~ msgid "%s before \"%s\""
1396 #~ msgstr "%s ðñéí áðü \"%s\""
1397
1398 #~ msgid "%s before '%s' token"
1399 #~ msgstr "%s ðñéí áðü ôï óýìâïëï '%s'"
1400
1401 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
1402 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôï óýìâïëï '%s'"
1403
1404 #, fuzzy
1405 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
1406 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1407
1408 #, fuzzy
1409 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
1410 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1411
1412 #, fuzzy
1413 #~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
1414 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1415
1416 #, fuzzy
1417 #~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
1418 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1419
1420 #, fuzzy
1421 #~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
1422 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1423
1424 #, fuzzy
1425 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
1426 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1427
1428 #, fuzzy
1429 #~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
1430 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1431
1432 #, fuzzy
1433 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
1434 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1435
1436 #, fuzzy
1437 #~ msgid "invalid use of void expression"
1438 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1439
1440 #, fuzzy
1441 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
1442 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç þñá ôçò ìÝñáò"
1443
1444 #, fuzzy
1445 #~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
1446 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
1447
1448 #, fuzzy
1449 #~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
1450 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äåýôåñïò ôåëåóôÞò óå êáôÜóôáóç óõìâáôüôçôáò `%s'"
1451
1452 #, fuzzy
1453 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
1454 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
1455
1456 #, fuzzy
1457 #~ msgid "called object is not a function"
1458 #~ msgstr "Ôï åðþíõìï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé áíáæçôÞóéìï"
1459
1460 #, fuzzy
1461 #~ msgid "too many arguments to function"
1462 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1463
1464 #, fuzzy
1465 #~ msgid "too few arguments to function"
1466 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1467
1468 #~ msgid "division by zero"
1469 #~ msgstr "äéáßñåóç ìå ìçäÝí"
1470
1471 #, fuzzy
1472 #~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
1473 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1474
1475 #, fuzzy
1476 #~ msgid "wrong type argument to abs"
1477 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
1478
1479 #, fuzzy
1480 #~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
1481 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò áíáðÞäçò"
1482
1483 #, fuzzy
1484 #~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
1485 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
1486
1487 #, fuzzy
1488 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
1489 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1490
1491 #, fuzzy
1492 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
1493 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1494
1495 #, fuzzy
1496 #~ msgid "assignment"
1497 #~ msgstr "ðñïóðÝñáóìá ïñßóìáôïò"
1498
1499 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
1500 #~ msgstr "%s ìåôáôñÝðåé áêÝñáéï óå äåßêôç ÷ùñßò ìåôáôñïðÝá"
1501
1502 #, fuzzy
1503 #~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
1504 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
1505
1506 #, fuzzy
1507 #~ msgid "incompatible types in %s"
1508 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1509
1510 #~ msgid "passing arg %d of `%s'"
1511 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d áðü `%s'"
1512
1513 #~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
1514 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d ôïõ äåßêôç óôç óõíÜñôçóç"
1515
1516 # src/request.c:263
1517 #, fuzzy
1518 #~ msgid "(near initialization for `%s')"
1519 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
1520
1521 #, fuzzy
1522 #~ msgid "initializer element is not constant"
1523 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1524
1525 # src/request.c:263
1526 #~ msgid "initialization"
1527 #~ msgstr "áñ÷éêïðïßçóç"
1528
1529 #, fuzzy
1530 #~ msgid "invalid initializer"
1531 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1532
1533 #, fuzzy
1534 #~ msgid "extra brace group at end of initializer"
1535 #~ msgstr "áêïëïõèïýí óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò ãñáììÞò"
1536
1537 #, fuzzy
1538 #~ msgid "missing initializer"
1539 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
1540
1541 #, fuzzy
1542 #~ msgid "asm template is not a string constant"
1543 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1544
1545 #, fuzzy
1546 #~ msgid "modification by `asm'"
1547 #~ msgstr "Ç ôñïðïðïßçóç áðÝôõ÷å"
1548
1549 #~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
1550 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1551
1552 #~ msgid "return"
1553 #~ msgstr "åðéóôñïöÞ"
1554
1555 #, fuzzy
1556 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
1557 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
1558
1559 #~ msgid "internal error"
1560 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá"
1561
1562 #~ msgid "no arguments"
1563 #~ msgstr "÷ùñßò ïñßóìáôá"
1564
1565 # src/getopt1.c:132
1566 # src/getopt1.c:132
1567 #~ msgid "fopen %s"
1568 #~ msgstr "fopen %s"
1569
1570 #~ msgid "fclose %s"
1571 #~ msgstr "fclose %s"
1572
1573 #, fuzzy
1574 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
1575 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
1576
1577 #, fuzzy
1578 #~ msgid "[cannot find %s]"
1579 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá åêôåëåóôåß ôï %s"
1580
1581 #, fuzzy
1582 #~ msgid "cannot find `%s'"
1583 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1584
1585 #, fuzzy
1586 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
1587 #~ msgstr "äéáãñáöÞ êáôáëüãïõ %s\n"
1588
1589 #, fuzzy
1590 #~ msgid "cannot find `nm'"
1591 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1592
1593 #~ msgid "pipe"
1594 #~ msgstr "óùëÞíùóç"
1595
1596 #~ msgid "fdopen"
1597 #~ msgstr "fdopen"
1598
1599 #~ msgid "dup2 %d 1"
1600 #~ msgstr "dup2 %d 1"
1601
1602 #~ msgid "close %d"
1603 #~ msgstr "close %d"
1604
1605 #~ msgid "execvp %s"
1606 #~ msgstr "execvp %s"
1607
1608 #~ msgid "fclose"
1609 #~ msgstr "fclose"
1610
1611 #, fuzzy
1612 #~ msgid "unable to open file '%s'"
1613 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
1614
1615 #, fuzzy
1616 #~ msgid "unable to stat file '%s'"
1617 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
1618
1619 #, fuzzy
1620 #~ msgid "unable to mmap file '%s'"
1621 #~ msgstr "Áäõíáìßá ìåôáöïñÜò óôç ìíÞìç (mmap) ôïõ áñ÷åßïõ %s.\n"
1622
1623 #~ msgid "not found\n"
1624 #~ msgstr "äå âñÝèçêå\n"
1625
1626 #, fuzzy
1627 #~ msgid "bad magic number in file '%s'"
1628 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áñ÷åßïõ óôç äÞëùóç ðåäßïõ: `%s'"
1629
1630 #~ msgid "dynamic dependencies.\n"
1631 #~ msgstr "äõíáìéêÝò åîáñôÞóåéò.\n"
1632
1633 #, fuzzy
1634 #~ msgid "cannot find `ldd'"
1635 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1636
1637 #~ msgid "execv %s"
1638 #~ msgstr "execv %s"
1639
1640 #, fuzzy
1641 #~ msgid "%s: not a COFF file"
1642 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1643
1644 #, fuzzy
1645 #~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
1646 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1647
1648 #, fuzzy
1649 #~ msgid "library lib%s not found"
1650 #~ msgstr "Ðéèáíüí äå âñÝèçêå"
1651
1652 # src/getopt1.c:132
1653 # src/getopt1.c:132
1654 #~ msgid "open %s"
1655 #~ msgstr "open %s"
1656
1657 #, fuzzy
1658 #~ msgid "section pointer missing"
1659 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1660
1661 #, fuzzy
1662 #~ msgid "no symbol table found"
1663 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
1664
1665 #, fuzzy
1666 #~ msgid "no cmd_strings found"
1667 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
1668
1669 #, fuzzy
1670 #~ msgid ""
1671 #~ "writing load commands.\n"
1672 #~ "\n"
1673 #~ msgstr "¸÷åé ðáñáëçöèåß åíôïëÞ"
1674
1675 #~ msgid "close %s"
1676 #~ msgstr "close %s"
1677
1678 #, fuzzy
1679 #~ msgid "bad magic number"
1680 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíïò áñéèìüò áñ÷åßïõ"
1681
1682 #~ msgid "bad header version"
1683 #~ msgstr "åóöáëìÝíç Ýêäïóç êåöáëßäáò"
1684
1685 #, fuzzy
1686 #~ msgid "old raw header file"
1687 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
1688
1689 #, fuzzy
1690 #~ msgid "unsupported version"
1691 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1692
1693 # src/request.c:37
1694 #~ msgid "fstat %s"
1695 #~ msgstr "fstat %s"
1696
1697 #~ msgid "lseek %s 0"
1698 #~ msgstr "lseek %s 0"
1699
1700 #~ msgid "read %s"
1701 #~ msgstr "read %s"
1702
1703 #~ msgid "msync %s"
1704 #~ msgstr "msync %s"
1705
1706 #~ msgid "munmap %s"
1707 #~ msgstr "munmap %s"
1708
1709 #~ msgid "write %s"
1710 #~ msgstr "write %s"
1711
1712 #, fuzzy
1713 #~ msgid "cannot convert to a pointer type"
1714 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
1715
1716 #, fuzzy
1717 #~ msgid "conversion to incomplete type"
1718 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1719
1720 #~ msgid "internal error: "
1721 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá: "
1722
1723 #~ msgid "warning: "
1724 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
1725
1726 #, fuzzy
1727 #~ msgid "integer constant out of range"
1728 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1729
1730 #, fuzzy
1731 #~ msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
1732 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1733
1734 #, fuzzy
1735 #~ msgid "missing binary operator"
1736 #~ msgstr "Áãíùóôïò äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò."
1737
1738 #, fuzzy
1739 #~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
1740 #~ msgstr "äéáãñáöÞ ìç-êáôáëüãïõ `%s'\n"
1741
1742 #, fuzzy
1743 #~ msgid "%s: Not a directory"
1744 #~ msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
1745
1746 #, fuzzy
1747 #~ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
1748 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1749
1750 #, fuzzy
1751 #~ msgid "changing search order for system directory \"%s\""
1752 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1753
1754 #, fuzzy
1755 #~ msgid "End of search list.\n"
1756 #~ msgstr "ÔÝëïò ôìÞìáôïò"
1757
1758 #, fuzzy
1759 #~ msgid "I/O error on output"
1760 #~ msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
1761
1762 #, fuzzy
1763 #~ msgid "argument missing after %s"
1764 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1765
1766 #, fuzzy
1767 #~ msgid "assertion missing after %s"
1768 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1769
1770 #, fuzzy
1771 #~ msgid "file name missing after %s"
1772 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1773
1774 #, fuzzy
1775 #~ msgid "number missing after %s"
1776 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1777
1778 #, fuzzy
1779 #~ msgid "target missing after %s"
1780 #~ msgstr "Áñ÷Þ áñ÷åßïõ %s\n"
1781
1782 #, fuzzy
1783 #~ msgid "-I- specified twice"
1784 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
1785
1786 #, fuzzy
1787 #~ msgid "possible start of unterminated string literal"
1788 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1789
1790 #~ msgid "multi-line string literals are deprecated"
1791 #~ msgstr "äå óõíßóôáôáé ðéá ç ÷ñÞóç áëöáñéèìçôéêþí óôáèåñþí ðïëëáðëþí ãñáììþí"
1792
1793 #, fuzzy
1794 #~ msgid "no newline at end of file"
1795 #~ msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
1796
1797 #, fuzzy
1798 #~ msgid "unknown string token %s\n"
1799 #~ msgstr "¶ãíùóôÞ åðéëïãÞ ãéá ôï `s'"
1800
1801 # src/main.c:663
1802 #, fuzzy
1803 #~ msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
1804 #~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
1805
1806 #~ msgid "invalid option %s"
1807 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ %s"
1808
1809 #, fuzzy
1810 #~ msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
1811 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1812
1813 #~ msgid "too many input files"
1814 #~ msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áñ÷åßá åéóüäïõ"
1815
1816 #~ msgid "%s:%d: warning: "
1817 #~ msgstr "%s:%d: ðñïåéäïðïßçóç: "
1818
1819 #~ msgid "%s: warning: "
1820 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: "
1821
1822 #~ msgid "((anonymous))"
1823 #~ msgstr "((áíþíõìï))"
1824
1825 # src/request.c:37
1826 #~ msgid "%s: %s: "
1827 #~ msgstr "%s: %s: "
1828
1829 #~ msgid "sorry, not implemented: "
1830 #~ msgstr "óõããíþìç, ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß: "
1831
1832 #~ msgid "%s "
1833 #~ msgstr "%s "
1834
1835 #~ msgid " %s"
1836 #~ msgstr " %s"
1837
1838 #~ msgid "In member function `%s':"
1839 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç ìÝëïò `%s':"
1840
1841 #~ msgid "In function `%s':"
1842 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç `%s':"
1843
1844 #, fuzzy
1845 #~ msgid "compilation terminated.\n"
1846 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
1847
1848 #, fuzzy
1849 #~ msgid "Internal compiler error in %s, at %s:%d"
1850 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
1851
1852 #~ msgid ":\n"
1853 #~ msgstr ":\n"
1854
1855 #, fuzzy
1856 #~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
1857 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
1858
1859 #, fuzzy
1860 #~ msgid "can't get current directory"
1861 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá ëçöèåß ï ôñÝ÷ùí êáôÜëïãïò."
1862
1863 #, fuzzy
1864 #~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
1865 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1866
1867 #, fuzzy
1868 #~ msgid "stack limits not supported on this target"
1869 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1870
1871 #, fuzzy
1872 #~ msgid "could not split insn"
1873 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
1874
1875 #, fuzzy
1876 #~ msgid "invalid `asm': "
1877 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1878
1879 #, fuzzy
1880 #~ msgid "unterminated assembly dialect alternative"
1881 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï óõìâïëéêü üíïìá"
1882
1883 #, fuzzy
1884 #~ msgid "operand number missing after %%-letter"
1885 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1886
1887 #, fuzzy
1888 #~ msgid "operand number out of range"
1889 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1890
1891 #, fuzzy
1892 #~ msgid "invalid %%-code"
1893 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
1894
1895 #, fuzzy
1896 #~ msgid "invalid expression as operand"
1897 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
1898
1899 #~ msgid "control reaches end of non-void function"
1900 #~ msgstr "ï Ýëåã÷ïò öèÜíåé óôï ôÝëïò ìç-êåíÞò óõíÜñôçóçò"
1901
1902 # src/shred.c:1134
1903 #, fuzzy
1904 #~ msgid "size of variable `%s' is too large"
1905 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
1906
1907 #, fuzzy
1908 #~ msgid "unused parameter `%s'"
1909 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1910
1911 # src/main.c:785
1912 #, fuzzy
1913 #~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
1914 #~ msgstr "ÁóáöÞò ìïñöÞ `%s'"
1915
1916 #, fuzzy
1917 #~ msgid "missing argument to `%s' option"
1918 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1919
1920 #, fuzzy
1921 #~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
1922 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1923
1924 #, fuzzy
1925 #~ msgid ""
1926 #~ "Setting spec %s to '%s'\n"
1927 #~ "\n"
1928 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1929
1930 #, fuzzy
1931 #~ msgid "rename spec %s to %s\n"
1932 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1933
1934 #, fuzzy
1935 #~ msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
1936 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1937
1938 #~ msgid "-pipe not supported"
1939 #~ msgstr "ôï -pipe äåí õðïóôçñßæåôáé"
1940
1941 #~ msgid ""
1942 #~ "\n"
1943 #~ "Go ahead? (y or n) "
1944 #~ msgstr ""
1945 #~ "\n"
1946 #~ "Íá óõíå÷ßóåôå; (y Þ n) "
1947
1948 #~ msgid "# %s %.2f %.2f\n"
1949 #~ msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
1950
1951 #~ msgid "Usage: %s [options] file...\n"
1952 #~ msgstr "÷ñÞóç: %s [åðéëïãÝò] áñ÷åßï...\n"
1953
1954 #~ msgid "Options:\n"
1955 #~ msgstr "ÅðéëïãÝò:\n"
1956
1957 #~ msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
1958 #~ msgstr "  -pass-exit-codes         ¸îïäïò ìå ôï õøçëüôåñï êùäéêü óöÜëìáôïò ôçò öÜóçò\n"
1959
1960 #~ msgid "  --help                   Display this information\n"
1961 #~ msgstr "  --help                   ÅìöÜíéóç áõôþí ôùí ðëçñïöïñéþí\n"
1962
1963 #~ msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
1964 #~ msgstr "  --target-help            ÅìöÜíéóç åðéëïãÝò ãñáììþí åíôïëÞò ó÷åôéêÝò ìå ôï óôü÷ï\n"
1965
1966 #~ msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
1967 #~ msgstr "  (×ñÞóç '-v --help' ãéá ôçí åìöÜíéóç åðéëïãþí ãñáììÞò åíôïëÞò õðïäéåñãáóéþí)\n"
1968
1969 #~ msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
1970 #~ msgstr "  -dumpspecs               ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí áëöáñéèìçôéêþí ôùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
1971
1972 #~ msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
1973 #~ msgstr "  -dumpversion             ÅìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1974
1975 #~ msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
1976 #~ msgstr "  -dumpmachine             ÅìöÜíéóç ôïõ åðåîåñãáóôÞ óôü÷ïõ ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1977
1978 #~ msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
1979 #~ msgstr "  -print-search-dirs       ÅìöÜíéóç ôùí êáôáëüãùí óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1980
1981 #~ msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
1982 #~ msgstr "  -print-libgcc-file-name  ÅìöÜíéóç ôïõ ïíüìáôïò ôçò óõíïäåõôéêÞò âéâëéïèÞêçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1983
1984 #~ msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
1985 #~ msgstr "  -print-file-name=<âéâëéïè> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôç âéâëéïèÞêç <âéâëéïè>\n"
1986
1987 #~ msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
1988 #~ msgstr "  -print-prog-name=<ðñüãñ> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôï óõóôáôéêü ìåôáãëùôôéóôÞ <ðñüãñ>\n"
1989
1990 #~ msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
1991 #~ msgstr "  -print-multi-directory   ÅìöÜíéóç ôïõ ñéæéêïý êáôáëüãïõ ãéá åêäüóåéò ôçò libgcc\n"
1992
1993 #~ msgid ""
1994 #~ "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
1995 #~ "                           multiple library search directories\n"
1996 #~ msgstr ""
1997 #~ "  -print-multi-lib         ÅìöÜíéóç ôçò áíôéóôïß÷éóçò ìåôáîý åðéëïãþí ãñáììÞò\n"
1998 #~ "                           åíôïëÞò êáé êáôáëüãùí áíáæÞôçóçò ðïëëáðëþí\n"
1999 #~ "                           âéâëéïèçêþí\n"
2000
2001 #~ msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
2002 #~ msgstr "  -Wa,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíáñìïëïãçôÞ\n"
2003
2004 #~ msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
2005 #~ msgstr "  -Wp,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôïí ðñï-åðåîåñãáóôÞ\n"
2006
2007 #~ msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
2008 #~ msgstr "  -Wl,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíäÝôç\n"
2009
2010 #~ msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
2011 #~ msgstr "  -Xlinker <üñéóìá>        ÐÝñáóìá <ïñßóìáôïò> óôï óõíäÝôç\n"
2012
2013 #~ msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
2014 #~ msgstr "  -save-temps              Íá ìç äéáãñáöïýí ôá åíäéÜìåóá áñ÷åßá\n"
2015
2016 #~ msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
2017 #~ msgstr "  -pipe                    ×ñÞóç óùëçíþóåùí áíôß åíäéÜìåóùí áñ÷åßùí\n"
2018
2019 #~ msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
2020 #~ msgstr "  -time                    ÌÝôñçóç ôïõ ÷ñüíïõ åêôÝëåóçò êÜèå õðïäéåñãáóßáò\n"
2021
2022 #~ msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
2023 #~ msgstr "  -specs=<áñ÷åßï>           ×ñÞóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ <áñ÷åßïõ> áíôß ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
2024
2025 #~ msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
2026 #~ msgstr ""
2027 #~ "  -std=<ðñüôõðï>           Èåþñçóå üôé ïé ðçãÝò êþäéêá åßíáé ãéá ôï <ðñüôõðï>\n"
2028 #~ "\n"
2029
2030 #~ msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
2031 #~ msgstr "  -B <êáôÜëïãïò>           ÐñïóèÞêç ôïõ <êáôáëüãïõ> óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
2032
2033 #~ msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
2034 #~ msgstr "  -b <ìç÷áíÞ>              ÅêôÝëåóç ôïõ gcc ãéá ôï óôü÷ï <ìç÷áíÞ>, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíïò\n"
2035
2036 #~ msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
2037 #~ msgstr "  -V <Ýêäïóç>              ÅêôÝëåóç ôçò Ýêäïóçò <Ýêäïóç> ôïõ gcc, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíç\n"
2038
2039 #~ msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
2040 #~ msgstr "  -v                       ÅìöÜíéóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ êáëåß ï ìåôáãëùôôéóôÞò\n"
2041
2042 #~ msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
2043 #~ msgstr "  -E                       Ðñïåðåîåñãáóßá ìüíï· ü÷é ìåôáãëþôôéóç, óõíáñìïëüãçóç Þ óýíäåóç\n"
2044
2045 #~ msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
2046 #~ msgstr "  -S                       Ìåôáãëþôôéóç ìüíï· ü÷é óõíáñìïëüãçóç Þóýíäåóç\n"
2047
2048 #~ msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
2049 #~ msgstr "  -c                       Ìåôáãëþôôéóç êáé óõíáñìïëüãçóç, ü÷éüìùò óýíäåóç\n"
2050
2051 #~ msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
2052 #~ msgstr "  -o <áñ÷åßï>              ÔïðïèÝôçóç ôçò åîüäïõ óôï <áñ÷åßï>\n"
2053
2054 #~ msgid ""
2055 #~ "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
2056 #~ "                           Permissable languages include: c c++ assembler none\n"
2057 #~ "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
2058 #~ "                           guessing the language based on the file's extension\n"
2059 #~ msgstr ""
2060 #~ "  -x <ãëþóóá>              Êáèïñéóìüò ôçò ãëþóóáò ôùí åðüìåíùí áñ÷Ýéùí åéóüäïõ\n"
2061 #~ "                           ÁðïäåêôÝò ãëþóóåò åßíáé: c c++ assembler none\n"
2062 #~ "                           Ôï 'none' óçìáßíåé åðáíáöïñÜ óôçí åî ïñéóìïý\n"
2063 #~ "                           óõìðåñéöïñÜ åýñåóçò ôçò ãëþóóáò âÜóåé ôçò åðÝêôáóçò\n"
2064 #~ "                           ôïõ áñ÷åßïõ\n"
2065
2066 #~ msgid ""
2067 #~ "\n"
2068 #~ "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
2069 #~ " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
2070 #~ " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
2071 #~ msgstr ""
2072 #~ "\n"
2073 #~ "Ïé åðéëïãÝò ðïõ îåêéíïýí ìå -g, -f, -m, -O, -W Þ --param ðåñíïýí áõôüìáôá\n"
2074 #~ " óôéò äéÜöïñåò õðïäéåñãáóßåò ðïõ êáëåß ôï %s.  Ãéá íá ðåñÜóåôå Üëëåò\n"
2075 #~ " åðéëïãÝò óå áõôÝò ôéò äéåñãáóßåò, ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôéò åðéëïãÝò\n"
2076 #~ " -W<ãñÜììá>.\n"
2077
2078 #~ msgid "%s (GCC) %s\n"
2079 #~ msgstr "%s (GCC) %s\n"
2080
2081 #~ msgid "Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
2082 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
2083
2084 # src/main.c:850
2085 #, fuzzy
2086 #~ msgid ""
2087 #~ "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
2088 #~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
2089 #~ "\n"
2090 #~ msgstr ""
2091 #~ "Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü· äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá ôïõò êáíïíéóìïýò\n"
2092 #~ "áíôéãñáöÞò. Äåí õðÜñ÷åé ÊÁÌÉÁ åããýçóç· ïýôå áêüìá ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁ Þ \n"
2093 #~ "ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
2094
2095 #, fuzzy
2096 #~ msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
2097 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2098
2099 #, fuzzy
2100 #~ msgid "argument to `-l' is missing"
2101 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2102
2103 #, fuzzy
2104 #~ msgid "argument to `-specs' is missing"
2105 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2106
2107 #, fuzzy
2108 #~ msgid "argument to `-specs=' is missing"
2109 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2110
2111 #, fuzzy
2112 #~ msgid "argument to `-b' is missing"
2113 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2114
2115 #, fuzzy
2116 #~ msgid "argument to `-B' is missing"
2117 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2118
2119 #, fuzzy
2120 #~ msgid "argument to `-V' is missing"
2121 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2122
2123 #, fuzzy
2124 #~ msgid "invalid version number format"
2125 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç äéáìüñöùóç óõíôüìåõóçò"
2126
2127 #, fuzzy
2128 #~ msgid "argument to `-x' is missing"
2129 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2130
2131 #, fuzzy
2132 #~ msgid "argument to `-%s' is missing"
2133 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2134
2135 #, fuzzy
2136 #~ msgid "invalid specification!  Bug in cc"
2137 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç èýñáò (port)"
2138
2139 #, fuzzy
2140 #~ msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
2141 #~ msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `-%c'\n"
2142
2143 #~ msgid "unrecognized option `-%s'"
2144 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%s'"
2145
2146 #~ msgid "install: %s%s\n"
2147 #~ msgstr "åãêáôÜóôáóç: %s%s\n"
2148
2149 #~ msgid "programs: %s\n"
2150 #~ msgstr "ðñïãñÜììáôá: %s\n"
2151
2152 #~ msgid "libraries: %s\n"
2153 #~ msgstr "âéâëéïèÞêåò: %s\n"
2154
2155 #~ msgid ""
2156 #~ "\n"
2157 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2158 #~ msgstr ""
2159 #~ "\n"
2160 #~ "Ãéá ïäçãßåò ãéá áíáöïñÝò óöáëìÜôùí. ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2161
2162 #~ msgid "Configured with: %s\n"
2163 #~ msgstr "¸÷åé ñõèìéóôåß ìå: %s\n"
2164
2165 #~ msgid "Thread model: %s\n"
2166 #~ msgstr "ÌïíôÝëï íçìÜôùí: %s\n"
2167
2168 #~ msgid "gcc version %s\n"
2169 #~ msgstr "Ýêäïóç gcc %s\n"
2170
2171 #~ msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
2172 #~ msgstr "Ýêäïóç ïäçãïý gcc %s åêôåëåß ôçí Ýêäïóç gcc %s\n"
2173
2174 #~ msgid "no input files"
2175 #~ msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí áñ÷åßá åéóüäïõ"
2176
2177 #~ msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
2178 #~ msgstr "%s: ï ìåôáãëùôôéóôÞò %s äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óôï óýóôçìá áõôü"
2179
2180 #~ msgid "internal gcc abort"
2181 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá gcc"
2182
2183 # src/main.c:178
2184 #, fuzzy
2185 #~ msgid "Internal gcov abort.\n"
2186 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá (recoding)"
2187
2188 #~ msgid ""
2189 #~ "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
2190 #~ "\n"
2191 #~ msgstr ""
2192 #~ "×ñÞóç: gcov [ÅÐÉËÏÃÇ]... [ÁÑןÏÐÇÃÇÓ]\n"
2193 #~ "\n"
2194
2195 #~ msgid ""
2196 #~ "Print code coverage information.\n"
2197 #~ "\n"
2198 #~ msgstr ""
2199 #~ "EìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí êÜëõøçò êþäéêá.\n"
2200 #~ "\n"
2201
2202 #~ msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
2203 #~ msgstr "  -h, --help                      ÅìöÜíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2204
2205 #~ msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
2206 #~ msgstr "  -v, --version                   ÅìöÜíéóç áñéèìïý Ýêäïóçò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2207
2208 #~ msgid ""
2209 #~ "\n"
2210 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2211 #~ "%s.\n"
2212 #~ msgstr ""
2213 #~ "\n"
2214 #~ "Ãéá ïäçãßåò óôéò áíáöïñÝò óöáëìÜôùí, ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2215 #~ "%s.\n"
2216
2217 #~ msgid "gcov (GCC) %s\n"
2218 #~ msgstr "gcov (GCC) %s\n"
2219
2220 #~ msgid "Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2221 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2222
2223 #, fuzzy
2224 #~ msgid "Could not open basic block file %s.\n"
2225 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2226
2227 #, fuzzy
2228 #~ msgid "Could not open program flow graph file %s.\n"
2229 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ êáôáãñáöþí \"%s\""
2230
2231 #, fuzzy
2232 #~ msgid "No executable code associated with file %s.\n"
2233 #~ msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
2234
2235 #, fuzzy
2236 #~ msgid "No branches in function %s\n"
2237 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí ôáéñéÜóìáôá óôç ìïñöÞ `%s'.\n"
2238
2239 #, fuzzy
2240 #~ msgid "No calls in function %s\n"
2241 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí URL óôï %s.\n"
2242
2243 #, fuzzy
2244 #~ msgid "didn't use all bb entries of graph, function %s\n"
2245 #~ msgstr "äéáãñáöÞ üëùí ôùí åããñáöþí ôïõ êáôáëüãïõ %s\n"
2246
2247 #, fuzzy
2248 #~ msgid "No branches in file %s\n"
2249 #~ msgstr ""
2250 #~ "Äåí õðÜñ÷åé áñ÷åßï `%s'.\n"
2251 #~ "\n"
2252
2253 #, fuzzy
2254 #~ msgid "No calls in file %s\n"
2255 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2256
2257 #, fuzzy
2258 #~ msgid "Could not open source file %s.\n"
2259 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2260
2261 #, fuzzy
2262 #~ msgid "Could not open output file %s.\n"
2263 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2264
2265 #~ msgid "Creating %s.\n"
2266 #~ msgstr "Äçìéïõñãßá ôïõ %s.\n"
2267
2268 #, fuzzy
2269 #~ msgid "can't open %s"
2270 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
2271
2272 #, fuzzy
2273 #~ msgid "function cannot be inline"
2274 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2275
2276 #, fuzzy
2277 #~ msgid "invalid parameter `%s'"
2278 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2279
2280 #, fuzzy
2281 #~ msgid "%s: internal abort\n"
2282 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
2283
2284 #, fuzzy
2285 #~ msgid "%s: error writing file `%s': %s\n"
2286 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2287
2288 #, fuzzy
2289 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
2290 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2291
2292 #, fuzzy
2293 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
2294 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2295
2296 #, fuzzy
2297 #~ msgid "%s: warning: no read access for file `%s'\n"
2298 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2299
2300 #, fuzzy
2301 #~ msgid "%s: warning: no write access for file `%s'\n"
2302 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2303
2304 #, fuzzy
2305 #~ msgid "%s: invalid file name: %s\n"
2306 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñï åßäïò áñ÷åßïõ"
2307
2308 #, fuzzy
2309 #~ msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
2310 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï %s: %s\n"
2311
2312 #, fuzzy
2313 #~ msgid "%s: compiling `%s'\n"
2314 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2315
2316 # src/request.c:37
2317 #, fuzzy
2318 #~ msgid "%s: wait: %s\n"
2319 #~ msgstr "%s óå %s"
2320
2321 #, fuzzy
2322 #~ msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
2323 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2324
2325 #, fuzzy
2326 #~ msgid "%s: %s exited with status %d\n"
2327 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2328
2329 #, fuzzy
2330 #~ msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file `%s'\n"
2331 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2332
2333 #, fuzzy
2334 #~ msgid "%s: can't read aux info file `%s': %s\n"
2335 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá óôçí áíÜãíùóç %s: %s\n"
2336
2337 #, fuzzy
2338 #~ msgid "%s: can't get status of aux info file `%s': %s\n"
2339 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2340
2341 #, fuzzy
2342 #~ msgid "%s: can't open aux info file `%s' for reading: %s\n"
2343 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
2344
2345 # src/shred.c:1103
2346 #, fuzzy
2347 #~ msgid "%s: error reading aux info file `%s': %s\n"
2348 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò óôç èÝóç %s"
2349
2350 #, fuzzy
2351 #~ msgid "%s: error closing aux info file `%s': %s\n"
2352 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
2353
2354 #, fuzzy
2355 #~ msgid "%s: can't delete aux info file `%s': %s\n"
2356 #~ msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
2357
2358 #, fuzzy
2359 #~ msgid "%s: can't delete file `%s': %s\n"
2360 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2361
2362 #, fuzzy
2363 #~ msgid "%s: warning: can't rename file `%s' to `%s': %s\n"
2364 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2365
2366 #, fuzzy
2367 #~ msgid "%s: %d: warning: no extern definition for `%s'\n"
2368 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: äå âñÝèçêå áñ÷Þ êåöáëßäáò"
2369
2370 #, fuzzy
2371 #~ msgid ""
2372 #~ "\n"
2373 #~ "%s: warning: too few parameter lists in declaration of `%s'\n"
2374 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
2375
2376 #, fuzzy
2377 #~ msgid "%s: `%s' not converted\n"
2378 #~ msgstr "%s: `%s': äåí âñÝèçêå ôáßñéáóìá"
2379
2380 #, fuzzy
2381 #~ msgid "%s: would convert file `%s'\n"
2382 #~ msgstr "%s: ç Ýîïäïò èá åðéêáëýøåé ôï %s\n"
2383
2384 #, fuzzy
2385 #~ msgid "%s: converting file `%s'\n"
2386 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2387
2388 #, fuzzy
2389 #~ msgid "%s: can't get status for file `%s': %s\n"
2390 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2391
2392 #, fuzzy
2393 #~ msgid "%s: can't open file `%s' for reading: %s\n"
2394 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
2395
2396 #, fuzzy
2397 #~ msgid ""
2398 #~ "\n"
2399 #~ "%s: error reading input file `%s': %s\n"
2400 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
2401
2402 #, fuzzy
2403 #~ msgid "%s: can't create/open clean file `%s': %s\n"
2404 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2405
2406 #, fuzzy
2407 #~ msgid "%s: can't link file `%s' to `%s': %s\n"
2408 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
2409
2410 #, fuzzy
2411 #~ msgid "%s: can't create/open output file `%s': %s\n"
2412 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2413
2414 #, fuzzy
2415 #~ msgid "%s: can't change mode of file `%s': %s\n"
2416 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
2417
2418 #, fuzzy
2419 #~ msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
2420 #~ msgstr "%s: äåí åßíáé äõíáôü íá ãñáöôåß ðÜíù óå êáôÜëïãï"
2421
2422 #, fuzzy
2423 #~ msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
2424 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åéóüäïõ åßíáé ôï áñ÷åßï åîüäïõ"
2425
2426 #, fuzzy
2427 #~ msgid "conversion from NaN to int"
2428 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
2429
2430 #, fuzzy
2431 #~ msgid "floating point overflow"
2432 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2433
2434 #, fuzzy
2435 #~ msgid "%s: argument domain error"
2436 #~ msgstr "%s: óöÜëìá áíÜãíùóçò"
2437
2438 #, fuzzy
2439 #~ msgid "%s: overflow range error"
2440 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2441
2442 #, fuzzy
2443 #~ msgid "%s: underflow range error"
2444 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2445
2446 #, fuzzy
2447 #~ msgid "unknown register name: %s"
2448 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2449
2450 #, fuzzy
2451 #~ msgid "unable to generate reloads for:"
2452 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéåñãáóßáò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
2453
2454 #, fuzzy
2455 #~ msgid "this is the insn:"
2456 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
2457
2458 #, fuzzy
2459 #~ msgid "could not find a spill register"
2460 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
2461
2462 #, fuzzy
2463 #~ msgid "unrecognizable insn:"
2464 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2465
2466 #, fuzzy
2467 #~ msgid "invalid punctuation `%c' in constraint"
2468 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
2469
2470 #, fuzzy
2471 #~ msgid "unknown register name `%s' in `asm'"
2472 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò óôï ðåäßï `%s' ôçò êáôçãïñßáò `%s'"
2473
2474 #, fuzzy
2475 #~ msgid "duplicate asm operand name '%s'"
2476 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
2477
2478 #, fuzzy
2479 #~ msgid "undefined named operand '%s'"
2480 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2481
2482 #~ msgid "unused variable `%s'"
2483 #~ msgstr "á÷ñçóéìïðïßçôç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2484
2485 #, fuzzy
2486 #~ msgid "size of `%s' is larger than %d bytes"
2487 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
2488
2489 #~ msgid " TOTAL                 :"
2490 #~ msgstr " ÓÕÍÏËÉÊÁ              :"
2491
2492 #, fuzzy
2493 #~ msgid "collect: reading %s\n"
2494 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2495
2496 #~ msgid "ld returned %d exit status"
2497 #~ msgstr "ç ld åðÝóôñåøå êáôÜóôáóç åîüäïõ %d"
2498
2499 #, fuzzy
2500 #~ msgid "Floating-point operations can trap"
2501 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2502
2503 #, fuzzy
2504 #~ msgid "Do not suppress warnings from system headers"
2505 #~ msgstr "Áðïóéþðçóç ðñïçäïðïéÞóåùí êáé ìçíõìÜôùí ðëçñïöüñçóçò"
2506
2507 #~ msgid "invalid option `%s'"
2508 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2509
2510 #, fuzzy
2511 #~ msgid "internal error: %s"
2512 #~ msgstr "óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç åéóüäïõ: %s"
2513
2514 #, fuzzy
2515 #~ msgid ""
2516 #~ "\n"
2517 #~ "Target specific options:\n"
2518 #~ msgstr "äÞëùóç ðëÜôïõò"
2519
2520 #, fuzzy
2521 #~ msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
2522 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2523
2524 # src/request.c:806 src/request.c:912
2525 #, fuzzy
2526 #~ msgid "unrecognized register name `%s'"
2527 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2528
2529 #, fuzzy
2530 #~ msgid "unrecognized option `%s'"
2531 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2532
2533 #, fuzzy
2534 #~ msgid "`%s': unknown or unsupported -g option"
2535 #~ msgstr "%s: Üãíùóôï/ìç õðïóôçñéæüìåíï åßäïò áñ÷åßïõ.\n"
2536
2537 #, fuzzy
2538 #~ msgid "-param option missing argument"
2539 #~ msgstr "ðáñÜëçøç ïñßóìáôïò áñ÷åßïõ"
2540
2541 #, fuzzy
2542 #~ msgid "invalid --param option: %s"
2543 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2544
2545 #, fuzzy
2546 #~ msgid "invalid parameter value `%s'"
2547 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï äéÜóôçìá ÷ñüíïõ `%s'"
2548
2549 # src/getopt1.c:132
2550 # src/getopt1.c:132
2551 #, fuzzy
2552 #~ msgid "options passed: "
2553 #~ msgstr "åðéëïãÞ %s"
2554
2555 # src/getopt1.c:155
2556 # src/getopt1.c:155
2557 #, fuzzy
2558 #~ msgid "options enabled: "
2559 #~ msgstr "åðéëïãÞ á\n"
2560
2561 #, fuzzy
2562 #~ msgid "can't open %s for writing"
2563 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá åããñáöÞò "
2564
2565 #, fuzzy
2566 #~ msgid "ignoring command line option '%s'"
2567 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2568
2569 #, fuzzy
2570 #~ msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
2571 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2572
2573 #, fuzzy
2574 #~ msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
2575 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2576
2577 #, fuzzy
2578 #~ msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
2579 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2580
2581 #, fuzzy
2582 #~ msgid "-fdata-sections not supported for this target"
2583 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2584
2585 #, fuzzy
2586 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
2587 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2588
2589 #, fuzzy
2590 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
2591 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2592
2593 #, fuzzy
2594 #~ msgid "error writing to %s"
2595 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
2596
2597 #, fuzzy
2598 #~ msgid "error closing %s"
2599 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2600
2601 #, fuzzy
2602 #~ msgid "invalid character constant in #if"
2603 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2604
2605 #, fuzzy
2606 #~ msgid "invalid token in expression"
2607 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2608
2609 #, fuzzy
2610 #~ msgid "octal character constant does not fit in a byte"
2611 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2612
2613 #, fuzzy
2614 #~ msgid "hex character constant does not fit in a byte"
2615 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2616
2617 #, fuzzy
2618 #~ msgid "Junk after end of expression."
2619 #~ msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
2620
2621 #, fuzzy
2622 #~ msgid "-traditional is not supported in C++"
2623 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2624
2625 #, fuzzy
2626 #~ msgid "-traditional and -ansi are mutually exclusive"
2627 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2628
2629 #, fuzzy
2630 #~ msgid "-pedantic and -traditional are mutually exclusive"
2631 #~ msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
2632
2633 #, fuzzy
2634 #~ msgid "-trigraphs and -traditional are mutually exclusive"
2635 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2636
2637 #, fuzzy
2638 #~ msgid "unterminated #%s conditional"
2639 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
2640
2641 #, fuzzy
2642 #~ msgid "not in any file?!"
2643 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
2644
2645 #, fuzzy
2646 #~ msgid "invalid macro name"
2647 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï üíïìá ìÞíá"
2648
2649 #, fuzzy
2650 #~ msgid "invalid macro name `%s'"
2651 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2652
2653 #, fuzzy
2654 #~ msgid "unterminated parameter list in #define"
2655 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
2656
2657 #, fuzzy
2658 #~ msgid "invalid format #line command"
2659 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2660
2661 #, fuzzy
2662 #~ msgid "undefining `defined'"
2663 #~ msgstr "áüñéóôï"
2664
2665 #, fuzzy
2666 #~ msgid "undefining `%s'"
2667 #~ msgstr "¶íïéãìá ôïõ `%s'"
2668
2669 #, fuzzy
2670 #~ msgid "#warning%.*s"
2671 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
2672
2673 #, fuzzy
2674 #~ msgid "unterminated string or character constant"
2675 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
2676
2677 #, fuzzy
2678 #~ msgid "arguments given to macro `%s'"
2679 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
2680
2681 #, fuzzy
2682 #~ msgid "no args to macro `%s'"
2683 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2684
2685 #, fuzzy
2686 #~ msgid "could not open dump file `%s'"
2687 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2688
2689 #, fuzzy
2690 #~ msgid "ignoring unknown option `%.*s' in `-f%s'"
2691 #~ msgstr "¶ãíùóôç åðéëïãÞ: %s %s %s"
2692
2693 #, fuzzy
2694 #~ msgid "invalid initializer for bit string"
2695 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2696
2697 #, fuzzy
2698 #~ msgid "register name not specified for `%s'"
2699 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí"
2700
2701 #, fuzzy
2702 #~ msgid "invalid register name for `%s'"
2703 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2704
2705 #, fuzzy
2706 #~ msgid "unknown set constructor type"
2707 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
2708
2709 #, fuzzy
2710 #~ msgid "invalid initial value for member `%s'"
2711 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2712
2713 #, fuzzy
2714 #~ msgid "weak declaration of `%s' after first use results in unspecified behavior"
2715 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2716
2717 #, fuzzy
2718 #~ msgid "weak declaration of `%s' not supported"
2719 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2720
2721 #, fuzzy
2722 #~ msgid "too many #pragma options align=reset"
2723 #~ msgstr "ÕðåñâïëéêÝò ðáñÜìåôñïé ðïõ äåí åßíáé åðéëïãÝò."
2724
2725 #, fuzzy
2726 #~ msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
2727 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2728
2729 #, fuzzy
2730 #~ msgid "invalid %%Q value"
2731 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2732
2733 #, fuzzy
2734 #~ msgid "invalid %%C value"
2735 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2736
2737 #, fuzzy
2738 #~ msgid "invalid %%N value"
2739 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2740
2741 #, fuzzy
2742 #~ msgid "invalid %%M value"
2743 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2744
2745 #, fuzzy
2746 #~ msgid "invalid %%m value"
2747 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2748
2749 #, fuzzy
2750 #~ msgid "invalid %%L value"
2751 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2752
2753 #, fuzzy
2754 #~ msgid "invalid %%O value"
2755 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2756
2757 #, fuzzy
2758 #~ msgid "invalid %%P value"
2759 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2760
2761 #, fuzzy
2762 #~ msgid "invalid %%V value"
2763 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2764
2765 #, fuzzy
2766 #~ msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
2767 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2768
2769 #, fuzzy
2770 #~ msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
2771 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2772
2773 #, fuzzy
2774 #~ msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
2775 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2776
2777 #, fuzzy
2778 #~ msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
2779 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2780
2781 #, fuzzy
2782 #~ msgid "trap mode not supported for VAX floats"
2783 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2784
2785 #, fuzzy
2786 #~ msgid "invalid %%H value"
2787 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2788
2789 #, fuzzy
2790 #~ msgid "invalid %%J value"
2791 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2792
2793 #, fuzzy
2794 #~ msgid "invalid %%r value"
2795 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2796
2797 #, fuzzy
2798 #~ msgid "invalid %%R value"
2799 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2800
2801 #, fuzzy
2802 #~ msgid "invalid %%h value"
2803 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2804
2805 #, fuzzy
2806 #~ msgid "invalid %%U value"
2807 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2808
2809 #, fuzzy
2810 #~ msgid "invalid %%s value"
2811 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2812
2813 #, fuzzy
2814 #~ msgid "invalid %%E value"
2815 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2816
2817 #, fuzzy
2818 #~ msgid "invalid %%xn code"
2819 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
2820
2821 #, fuzzy
2822 #~ msgid "argument of `%s' attribute is not a string constant"
2823 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
2824
2825 #, fuzzy
2826 #~ msgid "invalid operand to %%R code"
2827 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2828
2829 #, fuzzy
2830 #~ msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
2831 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2832
2833 #, fuzzy
2834 #~ msgid "invalid operand to %%U code"
2835 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2836
2837 #, fuzzy
2838 #~ msgid "invalid operand to %%V code"
2839 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2840
2841 #, fuzzy
2842 #~ msgid "invalid operand output code"
2843 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
2844
2845 #, fuzzy
2846 #~ msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe-%s"
2847 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
2848
2849 #, fuzzy
2850 #~ msgid "Don't do symbol renaming"
2851 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
2852
2853 #, fuzzy
2854 #~ msgid "MCU `%s' not supported"
2855 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2856
2857 #, fuzzy
2858 #~ msgid "invalid insn:"
2859 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2860
2861 #, fuzzy
2862 #~ msgid "incorrect insn:"
2863 #~ msgstr "ëÜèïò óõíèçìáôéêü"
2864
2865 #, fuzzy
2866 #~ msgid "unknown move insn:"
2867 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
2868
2869 #, fuzzy
2870 #~ msgid "Specify the MCU name"
2871 #~ msgstr "Ïñéóìüò ïíüìáôïò ðñïãñÜììáôïò"
2872
2873 #, fuzzy
2874 #~ msgid "trampolines not supported"
2875 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2876
2877 #, fuzzy
2878 #~ msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
2879 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2880
2881 #, fuzzy
2882 #~ msgid "mode not QImode"
2883 #~ msgstr "íåá_êáôÜóôáóç: êáôÜóôáóç ëåéôïõñãßáò\n"
2884
2885 #, fuzzy
2886 #~ msgid "invalid indirect memory address"
2887 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò ëÞîçò"
2888
2889 #, fuzzy
2890 #~ msgid "Do not allocate BK register"
2891 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
2892
2893 #, fuzzy
2894 #~ msgid "Enable parallel instructions"
2895 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2896
2897 #, fuzzy
2898 #~ msgid "Disable parallel instructions"
2899 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2900
2901 #, fuzzy
2902 #~ msgid "invalid operand for 'b' modifier"
2903 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2904
2905 #, fuzzy
2906 #~ msgid "invalid operand for 'v' modifier"
2907 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2908
2909 #, fuzzy
2910 #~ msgid "invalid operand for 'P' modifier"
2911 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2912
2913 #, fuzzy
2914 #~ msgid "invalid operand for 'p' modifier"
2915 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2916
2917 #, fuzzy
2918 #~ msgid "invalid operand for 'z' modifier"
2919 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2920
2921 #, fuzzy
2922 #~ msgid "invalid operand for 'H' modifier"
2923 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2924
2925 #, fuzzy
2926 #~ msgid "bad register"
2927 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
2928
2929 #, fuzzy
2930 #~ msgid "invalid operand for 'e' modifier"
2931 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2932
2933 #, fuzzy
2934 #~ msgid "invalid operand for 'm' modifier"
2935 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2936
2937 #, fuzzy
2938 #~ msgid "invalid operand for 'A' modifier"
2939 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2940
2941 #, fuzzy
2942 #~ msgid "invalid operand for 'D' modifier"
2943 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2944
2945 #, fuzzy
2946 #~ msgid "invalid operand for 'T' modifier"
2947 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2948
2949 #, fuzzy
2950 #~ msgid "invalid operand modifier letter"
2951 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2952
2953 #, fuzzy
2954 #~ msgid "internal error: bad register: %d"
2955 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
2956
2957 #, fuzzy
2958 #~ msgid "unexpected operand"
2959 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2960
2961 # src/request.c:806 src/request.c:912
2962 #, fuzzy
2963 #~ msgid "unrecognized address"
2964 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2965
2966 #, fuzzy
2967 #~ msgid "unrecognized supposed constant"
2968 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
2969
2970 #, fuzzy
2971 #~ msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
2972 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÝò äçëþóåéò ìåôáôñïðÞò óôçí êáôÜëçîç"
2973
2974 #, fuzzy
2975 #~ msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
2976 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
2977
2978 #, fuzzy
2979 #~ msgid "unexpected address expression"
2980 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2981
2982 #, fuzzy
2983 #~ msgid "Debug argument support in compiler"
2984 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2985
2986 #, fuzzy
2987 #~ msgid "Debug stack support in compiler"
2988 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2989
2990 #, fuzzy
2991 #~ msgid "invalid addressing mode"
2992 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
2993
2994 #, fuzzy
2995 #~ msgid "bad register extension code"
2996 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
2997
2998 #, fuzzy
2999 #~ msgid "invalid offset in ybase addressing"
3000 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3001
3002 #, fuzzy
3003 #~ msgid "invalid register in ybase addressing"
3004 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3005
3006 #, fuzzy
3007 #~ msgid "inline float constants not supported on this host"
3008 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3009
3010 #, fuzzy
3011 #~ msgid "invalid mode for gen_tst_reg"
3012 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
3013
3014 #, fuzzy
3015 #~ msgid "Generate code for near calls"
3016 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
3017
3018 #, fuzzy
3019 #~ msgid "Generate code for near jumps"
3020 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
3021
3022 #, fuzzy
3023 #~ msgid "profiling not implemented yet"
3024 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
3025
3026 #, fuzzy
3027 #~ msgid "trampolines not yet implemented"
3028 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
3029
3030 #, fuzzy
3031 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
3032 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3033
3034 #, fuzzy
3035 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
3036 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3037
3038 #, fuzzy
3039 #~ msgid "Use registers for argument passing"
3040 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3041
3042 #, fuzzy
3043 #~ msgid "malformed #pragma map, ignored"
3044 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3045
3046 #, fuzzy
3047 #~ msgid "Generate char instructions"
3048 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3049
3050 #, fuzzy
3051 #~ msgid "code model `large' not supported yet"
3052 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3053
3054 #, fuzzy
3055 #~ msgid "%i-bit mode not compiled in"
3056 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
3057
3058 #, fuzzy
3059 #~ msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
3060 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
3061
3062 #, fuzzy
3063 #~ msgid "invalid UNSPEC as operand"
3064 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3065
3066 #, fuzzy
3067 #~ msgid "invalid operand code `%c'"
3068 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3069
3070 # src/grep.c:1133
3071 #, fuzzy
3072 #~ msgid "unknown insn mode"
3073 #~ msgstr "Üãíùóôç ìÝèïäïò êáôáëüãùí"
3074
3075 #, fuzzy
3076 #~ msgid "selector must be an immediate"
3077 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3078
3079 #, fuzzy
3080 #~ msgid "mask must be an immediate"
3081 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3082
3083 #, fuzzy
3084 #~ msgid "Retain legend information"
3085 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3086
3087 # lib/argmatch.c:188
3088 #, fuzzy
3089 #~ msgid "argument is a structure"
3090 #~ msgstr "¸ãêõñá ïñßóìáôá åßíáé:"
3091
3092 #, fuzzy
3093 #~ msgid "Alternate calling convention"
3094 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3095
3096 #, fuzzy
3097 #~ msgid "Use mcount for profiling"
3098 #~ msgstr "áäýíáôç ç öüñôùóç äåäïìÝíùí ðñïößë"
3099
3100 #, fuzzy
3101 #~ msgid "malformed #pragma align - ignored"
3102 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3103
3104 #, fuzzy
3105 #~ msgid "stack limit expression is not supported"
3106 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3107
3108 #, fuzzy
3109 #~ msgid "Do not use complex addressing modes"
3110 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3111
3112 #, fuzzy
3113 #~ msgid "invalid argument of `%s' attribute"
3114 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3115
3116 #, fuzzy
3117 #~ msgid "invalid operand to %%s code"
3118 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3119
3120 #, fuzzy
3121 #~ msgid "invalid operand to %%p code"
3122 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3123
3124 #, fuzzy
3125 #~ msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
3126 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3127
3128 #, fuzzy
3129 #~ msgid "invalid operand to %%N code"
3130 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3131
3132 #, fuzzy
3133 #~ msgid "bad address"
3134 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3135
3136 #, fuzzy
3137 #~ msgid "lo_sum not of register"
3138 #~ msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
3139
3140 #, fuzzy
3141 #~ msgid "invalid operand in the instruction"
3142 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
3143
3144 #, fuzzy
3145 #~ msgid "invalid register in the instruction"
3146 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
3147
3148 #, fuzzy
3149 #~ msgid "invalid rotate insn"
3150 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3151
3152 #, fuzzy
3153 #~ msgid "cannot do z-register replacement"
3154 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3155
3156 #, fuzzy
3157 #~ msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
3158 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3159
3160 #, fuzzy
3161 #~ msgid "Specify the register allocation order"
3162 #~ msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
3163
3164 #, fuzzy
3165 #~ msgid "Use unaligned memory references"
3166 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
3167
3168 #, fuzzy
3169 #~ msgid "invalid %%x/X value"
3170 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3171
3172 #, fuzzy
3173 #~ msgid "invalid %%q value"
3174 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3175
3176 #, fuzzy
3177 #~ msgid "invalid %%o value"
3178 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3179
3180 #, fuzzy
3181 #~ msgid "invalid %%p value"
3182 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3183
3184 #, fuzzy
3185 #~ msgid "invalid %%s/S value"
3186 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3187
3188 #, fuzzy
3189 #~ msgid "invalid %%P operand"
3190 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3191
3192 #, fuzzy
3193 #~ msgid "invalid %%B value"
3194 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3195
3196 #, fuzzy
3197 #~ msgid "invalid %%D value"
3198 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3199
3200 #, fuzzy
3201 #~ msgid "invalid code"
3202 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3203
3204 #, fuzzy
3205 #~ msgid "invalid option `-mshort-data-%s'"
3206 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3207
3208 #, fuzzy
3209 #~ msgid "invalid option `-mstack-increment=%s'"
3210 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3211
3212 #, fuzzy
3213 #~ msgid "Emit call graph information"
3214 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3215
3216 #, fuzzy
3217 #~ msgid "-mips%d not supported"
3218 #~ msgstr "Ôï ai_family äåí õðïóôçñßæåôáé"
3219
3220 #, fuzzy
3221 #~ msgid "-mabi=%s does not support -mips%d"
3222 #~ msgstr "Ôï ai_socktype äåí õðïóôçñßæåôáé"
3223
3224 #, fuzzy
3225 #~ msgid "invalid option `entry%s'"
3226 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3227
3228 #, fuzzy
3229 #~ msgid "can't rewind temp file"
3230 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3231
3232 #, fuzzy
3233 #~ msgid "can't write to output file"
3234 #~ msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò áñ÷åßùí åîüäïõ óôï `%s'"
3235
3236 #, fuzzy
3237 #~ msgid "can't read from temp file"
3238 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3239
3240 #, fuzzy
3241 #~ msgid "can't close temp file"
3242 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3243
3244 #, fuzzy
3245 #~ msgid "can not handle inconsistent calls to `%s'"
3246 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
3247
3248 #, fuzzy
3249 #~ msgid "Use symbolic register names"
3250 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
3251
3252 #, fuzzy
3253 #~ msgid "-f%s not supported: ignored"
3254 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3255
3256 #, fuzzy
3257 #~ msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %d"
3258 #~ msgstr "ï ßäéïò êáíüíáò óå ðïëëáðëÜ áñ÷åßá"
3259
3260 #, fuzzy
3261 #~ msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
3262 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
3263
3264 #, fuzzy
3265 #~ msgid "Do not use register sb"
3266 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3267
3268 #, fuzzy
3269 #~ msgid "Use bit-field instructions"
3270 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3271
3272 #, fuzzy
3273 #~ msgid "-g option disabled"
3274 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá NIS+ áðÝôõ÷å"
3275
3276 #, fuzzy
3277 #~ msgid "Return floating point results in ac0"
3278 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
3279
3280 #, fuzzy
3281 #~ msgid "Target does not have split I&D"
3282 #~ msgstr "-nt äåí äÝ÷åôáé -l\n"
3283
3284 #, fuzzy
3285 #~ msgid "invalid %%S value"
3286 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3287
3288 #, fuzzy
3289 #~ msgid "invalid %%b value"
3290 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3291
3292 #, fuzzy
3293 #~ msgid "invalid %%z value"
3294 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3295
3296 #, fuzzy
3297 #~ msgid "invalid %%Z value"
3298 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3299
3300 #, fuzzy
3301 #~ msgid "invalid %%k value"
3302 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3303
3304 #, fuzzy
3305 #~ msgid "invalid %%j value"
3306 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3307
3308 #, fuzzy
3309 #~ msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
3310 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3311
3312 #, fuzzy
3313 #~ msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
3314 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
3315
3316 #, fuzzy
3317 #~ msgid "-fdata-sections not supported on AIX"
3318 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
3319
3320 #, fuzzy
3321 #~ msgid "unknown ABI specified: '%s'"
3322 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3323
3324 #, fuzzy
3325 #~ msgid "argument 3 of `%s' must be a 2-bit literal"
3326 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
3327
3328 #, fuzzy
3329 #~ msgid "invalid %%f value"
3330 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3331
3332 #, fuzzy
3333 #~ msgid "invalid %%F value"
3334 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3335
3336 #, fuzzy
3337 #~ msgid "invalid %%G value"
3338 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3339
3340 #, fuzzy
3341 #~ msgid "invalid %%j code"
3342 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3343
3344 #, fuzzy
3345 #~ msgid "invalid %%J code"
3346 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3347
3348 #, fuzzy
3349 #~ msgid "invalid %%K value"
3350 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3351
3352 #, fuzzy
3353 #~ msgid "invalid %%T value"
3354 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3355
3356 #, fuzzy
3357 #~ msgid "invalid %%u value"
3358 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3359
3360 #, fuzzy
3361 #~ msgid "invalid %%v value"
3362 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3363
3364 #, fuzzy
3365 #~ msgid "Always pass floating-point arguments in memory"
3366 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3367
3368 #, fuzzy
3369 #~ msgid "Don't always pass floating-point arguments in memory"
3370 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3371
3372 #, fuzzy
3373 #~ msgid "Use AltiVec instructions"
3374 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3375
3376 #, fuzzy
3377 #~ msgid "no description yet"
3378 #~ msgstr "(÷ùñßò ðåñéãñáöÞ)"
3379
3380 #, fuzzy
3381 #~ msgid "Use alternate register names"
3382 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3383
3384 #, fuzzy
3385 #~ msgid "bad value for -mcall-%s"
3386 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3387
3388 #, fuzzy
3389 #~ msgid "bad value for -msdata=%s"
3390 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3391
3392 #, fuzzy
3393 #~ msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
3394 #~ msgstr "ôá ìåãÝèç ôïõ óôçëïãíþìïíá ðñÝðåé íá åßíáé êáôÜ áýîïõóá óåéñÜ"
3395
3396 #, fuzzy
3397 #~ msgid "Cannot decompose address."
3398 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
3399
3400 #~ msgid "64 bit mode"
3401 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 64 bit"
3402
3403 #~ msgid "31 bit mode"
3404 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 31 bit"
3405
3406 #, fuzzy
3407 #~ msgid "mvcle use"
3408 #~ msgstr "Ç óõóêåõÞ åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
3409
3410 #, fuzzy
3411 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
3412 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3413
3414 #, fuzzy
3415 #~ msgid "`%s' attribute argument not a string constant"
3416 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3417
3418 #, fuzzy
3419 #~ msgid "Profiling is not supported on this target."
3420 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3421
3422 #, fuzzy
3423 #~ msgid "%s is not supported by this configuration"
3424 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
3425
3426 #, fuzzy
3427 #~ msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
3428 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3429
3430 #, fuzzy
3431 #~ msgid "invalid %%Y operand"
3432 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3433
3434 #, fuzzy
3435 #~ msgid "invalid %%A operand"
3436 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3437
3438 #, fuzzy
3439 #~ msgid "invalid %%B operand"
3440 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3441
3442 #, fuzzy
3443 #~ msgid "invalid %%c operand"
3444 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3445
3446 #, fuzzy
3447 #~ msgid "invalid %%C operand"
3448 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3449
3450 #, fuzzy
3451 #~ msgid "invalid %%d operand"
3452 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3453
3454 #, fuzzy
3455 #~ msgid "invalid %%D operand"
3456 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3457
3458 #, fuzzy
3459 #~ msgid "invalid %%f operand"
3460 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3461
3462 #, fuzzy
3463 #~ msgid "Utilize Visual Instruction Set"
3464 #~ msgstr "ÐáñÜíïìç ÅíôïëÞ"
3465
3466 #~ msgid "Use 32-bit ABI"
3467 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 32-bit"
3468
3469 #~ msgid "Use 64-bit ABI"
3470 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 64-bit"
3471
3472 # src/request.c:806 src/request.c:912
3473 #, fuzzy
3474 #~ msgid "unrecognized section name \"%s\""
3475 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
3476
3477 # src/dfa.c:569 src/dfa.c:583 src/dfa.c:587
3478 # src/dfa.c:577 src/dfa.c:591 src/dfa.c:595
3479 #, fuzzy
3480 #~ msgid "malformed #pragma ghs section"
3481 #~ msgstr "êáêïó÷çìáôéóìÝíïò ìåôñçôÞò åðáíÜëçøçò"
3482
3483 # src/shred.c:1134
3484 #, fuzzy
3485 #~ msgid "%s=%s is too large"
3486 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
3487
3488 #, fuzzy
3489 #~ msgid "output_move_single:"
3490 #~ msgstr "áñ÷åßï åîüäïõ"
3491
3492 #, fuzzy
3493 #~ msgid "bad test"
3494 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3495
3496 #, fuzzy
3497 #~ msgid "invalid mask"
3498 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3499
3500 #, fuzzy
3501 #~ msgid "invalid address"
3502 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3503
3504 #, fuzzy
3505 #~ msgid "no register in address"
3506 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3507
3508 #, fuzzy
3509 #~ msgid "address offset not a constant"
3510 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
3511
3512 #, fuzzy
3513 #~ msgid "Use the Xtensa boolean register option"
3514 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3515
3516 #, fuzzy
3517 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' is ambiguous"
3518 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3519
3520 # src/getopt.c:813
3521 # src/getopt.c:813
3522 #, fuzzy
3523 #~ msgid "call of `(%T) (%A)' is ambiguous"
3524 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
3525
3526 #, fuzzy
3527 #~ msgid "`%+#D' is inaccessible"
3528 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ìç-ðñïóðåëÜóéìï"
3529
3530 #, fuzzy
3531 #~ msgid "invalid conversion from `%T' to `%T'"
3532 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3533
3534 #, fuzzy
3535 #~ msgid "  initializing argument %P of `%D'"
3536 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3537
3538 #, fuzzy
3539 #~ msgid "  in call to `%D'"
3540 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3541
3542 #, fuzzy
3543 #~ msgid "  for conversion from `%T' to `%T'"
3544 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3545
3546 #, fuzzy
3547 #~ msgid "duplicate enum value `%D'"
3548 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3549
3550 #, fuzzy
3551 #~ msgid "duplicate nested type `%D'"
3552 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3553
3554 #, fuzzy
3555 #~ msgid "duplicate member `%D'"
3556 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
3557
3558 #, fuzzy
3559 #~ msgid "`%D' invalid in `%T'"
3560 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3561
3562 #, fuzzy
3563 #~ msgid "`%D' invalid in `%#T'"
3564 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3565
3566 #, fuzzy
3567 #~ msgid "redefinition of `%#T'"
3568 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3569
3570 #, fuzzy
3571 #~ msgid "previous definition of `%#T'"
3572 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3573
3574 #~ msgid "  by `%D'"
3575 #~ msgstr "  êáôÜ `%D'"
3576
3577 #, fuzzy
3578 #~ msgid "negative width in bit-field `%D'"
3579 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
3580
3581 #, fuzzy
3582 #~ msgid "field `%#D' with same name as class"
3583 #~ msgstr "ÕðÜñ÷åé áíôéêåßìåíï ìå ôï ßäéï üíïìá"
3584
3585 #, fuzzy
3586 #~ msgid "not enough type information"
3587 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3588
3589 #, fuzzy
3590 #~ msgid "declaration of `%#D'"
3591 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3592
3593 #, fuzzy
3594 #~ msgid "conversion of `%E' from `%T' to `%T' is ambiguous"
3595 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3596
3597 #, fuzzy
3598 #~ msgid "converting from `%T' to `%T'"
3599 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3600
3601 #, fuzzy
3602 #~ msgid "cannot convert `%E' from type `%T' to type `%T'"
3603 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3604
3605 #, fuzzy
3606 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' discards qualifiers"
3607 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3608
3609 #, fuzzy
3610 #~ msgid "cannot convert type `%T' to type `%T'"
3611 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3612
3613 #, fuzzy
3614 #~ msgid "conversion from `%#T' to `%#T'"
3615 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3616
3617 #, fuzzy
3618 #~ msgid "conversion from `%T' to non-scalar type `%T' requested"
3619 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3620
3621 #, fuzzy
3622 #~ msgid "`%#D' previously declared here"
3623 #~ msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
3624
3625 #, fuzzy
3626 #~ msgid "after previous specification in `%#D'"
3627 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3628
3629 #, fuzzy
3630 #~ msgid "invalid redeclaration of `%D'"
3631 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3632
3633 #, fuzzy
3634 #~ msgid "`%#D' hides constructor for `%#T'"
3635 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3636
3637 #~ msgid "implicit declaration of function `%#D'"
3638 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%#D'"
3639
3640 #, fuzzy
3641 #~ msgid "duplicate label `%D'"
3642 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
3643
3644 #, fuzzy
3645 #~ msgid "invalid use of `%D'"
3646 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3647
3648 #, fuzzy
3649 #~ msgid "`%D::%D' is not a template"
3650 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3651
3652 #, fuzzy
3653 #~ msgid "`%#D' is not a static member of `%#T'"
3654 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3655
3656 # src/request.c:263
3657 #, fuzzy
3658 #~ msgid "duplicate initialization of %D"
3659 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
3660
3661 #, fuzzy
3662 #~ msgid "cannot initialize `%T' from `%T'"
3663 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá ìåôáíïìáóôåß ôï `.' Þ ôï `..'"
3664
3665 #, fuzzy
3666 #~ msgid "array size missing in `%D'"
3667 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
3668
3669 #, fuzzy
3670 #~ msgid "uninitialized const `%D'"
3671 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3672
3673 #, fuzzy
3674 #~ msgid "invalid catch parameter"
3675 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
3676
3677 #, fuzzy
3678 #~ msgid "creating %s"
3679 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3680
3681 #, fuzzy
3682 #~ msgid "invalid declarator"
3683 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3684
3685 #, fuzzy
3686 #~ msgid "`%D' as declarator"
3687 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé êáôÜëïãïò"
3688
3689 #, fuzzy
3690 #~ msgid "`bool' is now a keyword"
3691 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3692
3693 #, fuzzy
3694 #~ msgid "multiple declarations `%T' and `%T'"
3695 #~ msgstr "ðïëëáðëüò áñéèìüò åðéëïãþí ôçí åíôïëÞ `s'"
3696
3697 #, fuzzy
3698 #~ msgid "can't initialize friend function `%s'"
3699 #~ msgstr "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åýñåóç åôéêÝôôáò ãéá ìåôáãùãÞ óôï `%s'"
3700
3701 #, fuzzy
3702 #~ msgid "friend declaration not in class definition"
3703 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
3704
3705 #, fuzzy
3706 #~ msgid "cannot declare %s to references"
3707 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï %s"
3708
3709 #, fuzzy
3710 #~ msgid "invalid type: `void &'"
3711 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'"
3712
3713 #, fuzzy
3714 #~ msgid "cannot declare member `%T::%s' within `%T'"
3715 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3716
3717 #, fuzzy
3718 #~ msgid "template parameters cannot be friends"
3719 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
3720
3721 #, fuzzy
3722 #~ msgid "invalid use of `::'"
3723 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3724
3725 #, fuzzy
3726 #~ msgid "invalid string constant `%E'"
3727 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3728
3729 #, fuzzy
3730 #~ msgid "duplicate base type `%T' invalid"
3731 #~ msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
3732
3733 #, fuzzy
3734 #~ msgid "multiple definition of `%#T'"
3735 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
3736
3737 #, fuzzy
3738 #~ msgid "-f%s is no longer supported"
3739 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3740
3741 #, fuzzy
3742 #~ msgid "prototype for `%#D' does not match any in class `%T'"
3743 #~ msgstr "ôï áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë `%s' äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï äéáìïéñáæüìåíï áíôéêåßìåíï `%s'"
3744
3745 #~ msgid "                %#D"
3746 #~ msgstr "                %#D"
3747
3748 #, fuzzy
3749 #~ msgid "local class `%#T' shall not have static data member `%#D'"
3750 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3751
3752 #, fuzzy
3753 #~ msgid "invalid initializer for virtual method `%D'"
3754 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3755
3756 #, fuzzy
3757 #~ msgid "use of old-style cast"
3758 #~ msgstr "ðáëáéïý åßäïõò èÝóç"
3759
3760 # src/getopt.c:628
3761 # src/getopt.c:628
3762 #, fuzzy
3763 #~ msgid "use of `%D' is ambiguous"
3764 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé áóáöÞò\n"
3765
3766 #, fuzzy
3767 #~ msgid "`%D' is not a function,"
3768 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3769
3770 #, fuzzy
3771 #~ msgid "unknown namespace `%D'"
3772 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3773
3774 #, fuzzy
3775 #~ msgid "`%T' is not a namespace"
3776 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3777
3778 #, fuzzy
3779 #~ msgid "`%D' is not a namespace"
3780 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3781
3782 #, fuzzy
3783 #~ msgid "`%D' not declared"
3784 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3785
3786 #, fuzzy
3787 #~ msgid "`%T' does not have a class or union named `%D'"
3788 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3789
3790 #, fuzzy
3791 #~ msgid "`%T' is not a class or union type"
3792 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3793
3794 #, fuzzy
3795 #~ msgid "`%s' not supported by %s"
3796 #~ msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé"
3797
3798 #, fuzzy
3799 #~ msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
3800 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3801
3802 #, fuzzy
3803 #~ msgid "`%#T' is not a template"
3804 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3805
3806 #, fuzzy
3807 #~ msgid "`%T' is already a friend of `%T'"
3808 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3809
3810 #, fuzzy
3811 #~ msgid "argument to `%s' missing\n"
3812 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3813
3814 #, fuzzy
3815 #~ msgid "base class `%T' already initialized"
3816 #~ msgstr "ç êëÜóç ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
3817
3818 #, fuzzy
3819 #~ msgid "type `%D' is not a direct base of `%T'"
3820 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3821
3822 #, fuzzy
3823 #~ msgid "`%T' is not an aggregate type"
3824 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3825
3826 #, fuzzy
3827 #~ msgid "invalid use of non-static field `%D'"
3828 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü óôÞëåò: `%s'"
3829
3830 #, fuzzy
3831 #~ msgid "invalid use of member `%D'"
3832 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
3833
3834 #, fuzzy
3835 #~ msgid "`%D' is not a member of type `%T'"
3836 #~ msgstr "äåí åßóôå ìÝëïò ôçò ïìÜäáò `%s'"
3837
3838 #, fuzzy