OSDN Git Service

7c63ebe7a6b3cf0d5d698ba7ae15e6e9495a547a
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / el.po
1 # Greek translation of gcc.
2 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>, 2001, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-12-18 16:00+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-08-18 15:46+0100\n"
11 "Last-Translator: Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: charset.c:674
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
20 msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
21
22 #: charset.c:677
23 msgid "iconv_open"
24 msgstr ""
25
26 #: charset.c:685
27 #, c-format
28 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
29 msgstr ""
30
31 #: charset.c:781
32 #, c-format
33 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
34 msgstr ""
35
36 #: charset.c:798 charset.c:1444
37 msgid "converting to execution character set"
38 msgstr ""
39
40 #: charset.c:804
41 #, c-format
42 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
43 msgstr ""
44
45 #: charset.c:928
46 #, c-format
47 msgid "Character %x might not be NFKC"
48 msgstr ""
49
50 #: charset.c:994
51 #, fuzzy
52 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
53 msgstr "U+%04X: åêôüò ïñßùí ÷áñáêôÞñáò"
54
55 #: charset.c:997
56 #, c-format
57 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
58 msgstr ""
59
60 #: charset.c:1006
61 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
62 msgstr ""
63
64 #: charset.c:1031
65 #, c-format
66 msgid "incomplete universal character name %.*s"
67 msgstr ""
68
69 #: charset.c:1046
70 #, fuzzy, c-format
71 msgid "%.*s is not a valid universal character"
72 msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
73
74 #: charset.c:1056 lex.c:1040
75 msgid "'$' in identifier or number"
76 msgstr ""
77
78 #: charset.c:1066
79 #, c-format
80 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
81 msgstr ""
82
83 #: charset.c:1070
84 #, c-format
85 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
86 msgstr ""
87
88 #: charset.c:1102 charset.c:1674
89 msgid "converting UCN to source character set"
90 msgstr ""
91
92 #: charset.c:1106
93 msgid "converting UCN to execution character set"
94 msgstr ""
95
96 #: charset.c:1178
97 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
98 msgstr ""
99
100 #: charset.c:1195
101 msgid "\\x used with no following hex digits"
102 msgstr ""
103
104 #: charset.c:1202
105 #, fuzzy
106 msgid "hex escape sequence out of range"
107 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
108
109 #: charset.c:1240
110 #, fuzzy
111 msgid "octal escape sequence out of range"
112 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
113
114 #: charset.c:1306
115 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
116 msgstr ""
117
118 #: charset.c:1313
119 #, c-format
120 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
121 msgstr ""
122
123 # src/main.c:663
124 #: charset.c:1321
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
127 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
128
129 # src/main.c:663
130 #: charset.c:1329
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
133 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
134
135 #: charset.c:1336
136 #, fuzzy
137 msgid "converting escape sequence to execution character set"
138 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
139
140 #: charset.c:1509 charset.c:1573
141 #, fuzzy
142 msgid "character constant too long for its type"
143 msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
144
145 #: charset.c:1512
146 #, fuzzy
147 msgid "multi-character character constant"
148 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
149
150 #: charset.c:1612
151 #, fuzzy
152 msgid "empty character constant"
153 msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
154
155 #: charset.c:1721
156 #, fuzzy, c-format
157 msgid "failure to convert %s to %s"
158 msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
159
160 #: directives.c:223 directives.c:249
161 #, c-format
162 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
163 msgstr ""
164
165 #: directives.c:355
166 #, c-format
167 msgid "#%s is a GCC extension"
168 msgstr ""
169
170 #: directives.c:360
171 #, fuzzy, c-format
172 msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
173 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
174
175 #: directives.c:373
176 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
177 msgstr ""
178
179 #: directives.c:376
180 #, c-format
181 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
182 msgstr ""
183
184 #: directives.c:380
185 #, c-format
186 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
187 msgstr ""
188
189 #: directives.c:406
190 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
191 msgstr ""
192
193 #: directives.c:426
194 msgid "style of line directive is a GCC extension"
195 msgstr ""
196
197 #: directives.c:481
198 #, c-format
199 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
200 msgstr ""
201
202 #: directives.c:549
203 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
204 msgstr ""
205
206 #: directives.c:555
207 #, c-format
208 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
209 msgstr ""
210
211 #: directives.c:558
212 #, c-format
213 msgid "no macro name given in #%s directive"
214 msgstr ""
215
216 #: directives.c:561
217 #, fuzzy
218 msgid "macro names must be identifiers"
219 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
220
221 #: directives.c:610
222 #, fuzzy, c-format
223 msgid "undefining \"%s\""
224 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
225
226 #: directives.c:665
227 #, fuzzy
228 msgid "missing terminating > character"
229 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
230
231 #: directives.c:724
232 #, c-format
233 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
234 msgstr ""
235
236 #: directives.c:770
237 #, fuzzy, c-format
238 msgid "empty filename in #%s"
239 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
240
241 #: directives.c:780
242 msgid "#include nested too deeply"
243 msgstr ""
244
245 #: directives.c:821
246 msgid "#include_next in primary source file"
247 msgstr ""
248
249 #: directives.c:847
250 #, c-format
251 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
252 msgstr ""
253
254 #: directives.c:907
255 msgid "unexpected end of file after #line"
256 msgstr ""
257
258 #: directives.c:910
259 #, fuzzy, c-format
260 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
261 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
262
263 #: directives.c:916 directives.c:918
264 #, fuzzy
265 msgid "line number out of range"
266 msgstr "%s: áñéèìüò ãñáììÞò Ýîù áðü ôá üñéá"
267
268 #: directives.c:931 directives.c:1011
269 #, fuzzy, c-format
270 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
271 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
272
273 #: directives.c:971
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
276 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
277
278 #: directives.c:1064 directives.c:1066 directives.c:1068
279 #, c-format
280 msgid "%s"
281 msgstr "%s"
282
283 #: directives.c:1092
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "invalid #%s directive"
286 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
287
288 #: directives.c:1155
289 #, c-format
290 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
291 msgstr ""
292
293 #: directives.c:1164
294 #, c-format
295 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
296 msgstr ""
297
298 #: directives.c:1182
299 #, c-format
300 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
301 msgstr ""
302
303 #: directives.c:1185
304 #, c-format
305 msgid "#pragma %s %s is already registered"
306 msgstr ""
307
308 #: directives.c:1188
309 #, fuzzy, c-format
310 msgid "#pragma %s is already registered"
311 msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
312
313 #: directives.c:1218
314 msgid "registering pragma with NULL handler"
315 msgstr ""
316
317 #: directives.c:1430
318 msgid "#pragma once in main file"
319 msgstr ""
320
321 #: directives.c:1453
322 #, fuzzy
323 msgid "invalid #pragma push_macro directive"
324 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
325
326 #: directives.c:1508
327 #, fuzzy
328 msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
329 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
330
331 #: directives.c:1563
332 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
333 msgstr ""
334
335 #: directives.c:1572
336 #, c-format
337 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
338 msgstr ""
339
340 #: directives.c:1591
341 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
342 msgstr ""
343
344 #: directives.c:1616
345 #, fuzzy, c-format
346 msgid "cannot find source file %s"
347 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò õðïäï÷Þò: %s"
348
349 #: directives.c:1620
350 #, c-format
351 msgid "current file is older than %s"
352 msgstr ""
353
354 #: directives.c:1805
355 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
356 msgstr ""
357
358 #: directives.c:1916
359 msgid "#else without #if"
360 msgstr ""
361
362 #: directives.c:1921
363 msgid "#else after #else"
364 msgstr "#else ìåôÜ áðü #else"
365
366 #: directives.c:1923 directives.c:1956
367 msgid "the conditional began here"
368 msgstr ""
369
370 #: directives.c:1949
371 msgid "#elif without #if"
372 msgstr ""
373
374 #: directives.c:1954
375 msgid "#elif after #else"
376 msgstr "#elif ìåôÜ áðü #else"
377
378 #: directives.c:1992
379 msgid "#endif without #if"
380 msgstr ""
381
382 #: directives.c:2072
383 msgid "missing '(' after predicate"
384 msgstr ""
385
386 #: directives.c:2087
387 msgid "missing ')' to complete answer"
388 msgstr ""
389
390 #: directives.c:2107
391 msgid "predicate's answer is empty"
392 msgstr ""
393
394 #: directives.c:2134
395 #, fuzzy
396 msgid "assertion without predicate"
397 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
398
399 #: directives.c:2137
400 #, fuzzy
401 msgid "predicate must be an identifier"
402 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
403
404 #: directives.c:2223
405 #, c-format
406 msgid "\"%s\" re-asserted"
407 msgstr ""
408
409 #: directives.c:2514
410 #, fuzzy, c-format
411 msgid "unterminated #%s"
412 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
413
414 #: directives-only.c:222 lex.c:2074 traditional.c:163
415 #, fuzzy
416 msgid "unterminated comment"
417 msgstr "Ìç ôåñìáôéóìÝíç åíôïëÞ `s'"
418
419 #: errors.c:235
420 #, fuzzy
421 msgid "stdout"
422 msgstr "äïìÞ"
423
424 # src/request.c:37
425 #: errors.c:237
426 #, c-format
427 msgid "%s: %s"
428 msgstr "%s: %s"
429
430 #: expr.c:282
431 #, fuzzy
432 msgid "too many decimal points in number"
433 msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
434
435 #: expr.c:311 expr.c:396
436 msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
437 msgstr ""
438
439 #: expr.c:324
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
442 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
443
444 #: expr.c:326
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
447 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
448
449 #: expr.c:334
450 #, fuzzy
451 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
452 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
453
454 #: expr.c:339
455 msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
456 msgstr ""
457
458 #: expr.c:343
459 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
460 msgstr ""
461
462 #: expr.c:352
463 msgid "exponent has no digits"
464 msgstr ""
465
466 #: expr.c:359
467 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
468 msgstr ""
469
470 #: expr.c:365
471 #, fuzzy, c-format
472 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
473 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
474
475 #: expr.c:375 expr.c:425
476 #, c-format
477 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
478 msgstr ""
479
480 #: expr.c:383
481 msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
482 msgstr ""
483
484 #: expr.c:389
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
487 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
488
489 #: expr.c:400
490 #, fuzzy
491 msgid "decimal float constants are a GCC extension"
492 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
493
494 #: expr.c:410
495 #, fuzzy, c-format
496 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
497 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
498
499 #: expr.c:433
500 #, fuzzy
501 msgid "use of C++0x long long integer constant"
502 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
503
504 #: expr.c:434
505 #, fuzzy
506 msgid "use of C99 long long integer constant"
507 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
508
509 #: expr.c:448
510 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
511 msgstr ""
512
513 #: expr.c:451
514 msgid "binary constants are a GCC extension"
515 msgstr ""
516
517 #: expr.c:544
518 #, fuzzy
519 msgid "integer constant is too large for its type"
520 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
521
522 #: expr.c:575
523 #, fuzzy
524 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
525 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
526
527 #: expr.c:670
528 #, fuzzy
529 msgid "missing ')' after \"defined\""
530 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôá ðåäßá"
531
532 #: expr.c:677
533 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
534 msgstr ""
535
536 #: expr.c:685
537 #, c-format
538 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
539 msgstr ""
540
541 #: expr.c:695
542 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
543 msgstr ""
544
545 #: expr.c:751
546 #, fuzzy
547 msgid "floating constant in preprocessor expression"
548 msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
549
550 #: expr.c:757
551 #, fuzzy
552 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
553 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
554
555 #: expr.c:804
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "\"%s\" is not defined"
558 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
559
560 #: expr.c:816
561 msgid "assertions are a GCC extension"
562 msgstr ""
563
564 #: expr.c:819
565 msgid "assertions are a deprecated extension"
566 msgstr ""
567
568 #: expr.c:952 expr.c:981
569 #, fuzzy, c-format
570 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
571 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
572
573 #: expr.c:972
574 #, fuzzy, c-format
575 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
576 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
577
578 #: expr.c:989
579 msgid "missing expression between '(' and ')'"
580 msgstr ""
581
582 #: expr.c:992
583 #, fuzzy, c-format
584 msgid "%s with no expression"
585 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
586
587 #: expr.c:995
588 #, c-format
589 msgid "operator '%s' has no right operand"
590 msgstr ""
591
592 #: expr.c:1000
593 #, c-format
594 msgid "operator '%s' has no left operand"
595 msgstr ""
596
597 #: expr.c:1026
598 msgid " ':' without preceding '?'"
599 msgstr ""
600
601 # src/dfa.c:652 src/dfa.c:655 src/dfa.c:682 src/dfa.c:686 src/dfa.c:687
602 # src/dfa.c:690 src/dfa.c:703 src/dfa.c:704
603 # src/dfa.c:660 src/dfa.c:663 src/dfa.c:690 src/dfa.c:694 src/dfa.c:695
604 # src/dfa.c:698 src/dfa.c:711 src/dfa.c:712
605 #: expr.c:1054
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "unbalanced stack in %s"
608 msgstr "Ìç éóóïñïðçìÝíï ["
609
610 #: expr.c:1074
611 #, fuzzy, c-format
612 msgid "impossible operator '%u'"
613 msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
614
615 #: expr.c:1175
616 #, fuzzy
617 msgid "missing ')' in expression"
618 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
619
620 #: expr.c:1204
621 #, fuzzy
622 msgid "'?' without following ':'"
623 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ðñüëïãï: %s"
624
625 #: expr.c:1214
626 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
627 msgstr ""
628
629 #: expr.c:1219
630 #, fuzzy
631 msgid "missing '(' in expression"
632 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
633
634 #: expr.c:1251
635 #, c-format
636 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
637 msgstr ""
638
639 #: expr.c:1256
640 #, c-format
641 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
642 msgstr ""
643
644 #: expr.c:1515
645 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
646 msgstr ""
647
648 #: expr.c:1598
649 msgid "comma operator in operand of #if"
650 msgstr ""
651
652 #: expr.c:1734
653 #, fuzzy
654 msgid "division by zero in #if"
655 msgstr "Äéáßñåóç ìå ìçäÝí óôçí áðïôßìçóç: %s"
656
657 #: files.c:463
658 msgid "NULL directory in find_file"
659 msgstr ""
660
661 #: files.c:500
662 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
663 msgstr ""
664
665 #: files.c:503
666 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
667 msgstr ""
668
669 #: files.c:594
670 #, fuzzy, c-format
671 msgid "%s is a block device"
672 msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
673
674 # src/shred.c:1134
675 #: files.c:611
676 #, fuzzy, c-format
677 msgid "%s is too large"
678 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
679
680 #: files.c:646
681 #, fuzzy, c-format
682 msgid "%s is shorter than expected"
683 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
684
685 #: files.c:881
686 #, c-format
687 msgid "no include path in which to search for %s"
688 msgstr ""
689
690 #: files.c:1307
691 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
692 msgstr ""
693
694 #: init.c:489
695 #, fuzzy
696 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
697 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
698
699 #: init.c:493
700 #, c-format
701 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
702 msgstr ""
703
704 #: init.c:500
705 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
706 msgstr ""
707
708 #: init.c:503
709 msgid "target char is less than 8 bits wide"
710 msgstr ""
711
712 #: init.c:507
713 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
714 msgstr ""
715
716 #: init.c:511
717 msgid "target int is narrower than target char"
718 msgstr ""
719
720 #: init.c:516
721 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
722 msgstr ""
723
724 #: init.c:520
725 #, c-format
726 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
727 msgstr ""
728
729 #: lex.c:834
730 msgid "backslash and newline separated by space"
731 msgstr ""
732
733 #: lex.c:839
734 #, fuzzy
735 msgid "backslash-newline at end of file"
736 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáöõãÞ ìå ðéóùêÜèåôï óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìçôéêïý"
737
738 #: lex.c:855
739 #, c-format
740 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
741 msgstr ""
742
743 #: lex.c:863
744 #, c-format
745 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
746 msgstr ""
747
748 #: lex.c:912
749 msgid "\"/*\" within comment"
750 msgstr ""
751
752 #: lex.c:970
753 #, c-format
754 msgid "%s in preprocessing directive"
755 msgstr ""
756
757 #: lex.c:979
758 #, fuzzy
759 msgid "null character(s) ignored"
760 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
761
762 #: lex.c:1016
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
765 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
766
767 #: lex.c:1019
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "`%.*s' is not in NFC"
770 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
771
772 #: lex.c:1087 lex.c:1164
773 #, c-format
774 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
775 msgstr ""
776
777 #: lex.c:1095 lex.c:1172
778 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
779 msgstr ""
780
781 #: lex.c:1101 lex.c:1178
782 #, c-format
783 msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
784 msgstr ""
785
786 #: lex.c:1323
787 msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
788 msgstr ""
789
790 #: lex.c:1326
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
793 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
794
795 #: lex.c:1447 lex.c:1469
796 #, fuzzy
797 msgid "unterminated raw string"
798 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
799
800 #: lex.c:1484 lex.c:1583
801 msgid "null character(s) preserved in literal"
802 msgstr ""
803
804 #: lex.c:1586
805 #, c-format
806 msgid "missing terminating %c character"
807 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôåñìáôéêüò ÷áñáêôÞñáò %c"
808
809 #: lex.c:2085
810 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
811 msgstr ""
812
813 #: lex.c:2087
814 msgid "(this will be reported only once per input file)"
815 msgstr ""
816
817 #: lex.c:2092
818 msgid "multi-line comment"
819 msgstr ""
820
821 #: lex.c:2412
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "unspellable token %s"
824 msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
825
826 #: macro.c:87
827 #, fuzzy, c-format
828 msgid "macro \"%s\" is not used"
829 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
830
831 #: macro.c:126 macro.c:321
832 #, fuzzy, c-format
833 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
834 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÞêïò ãñáììÞò: %s"
835
836 #: macro.c:160
837 #, fuzzy
838 msgid "could not determine file timestamp"
839 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
840
841 #: macro.c:256
842 #, fuzzy
843 msgid "could not determine date and time"
844 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
845
846 #: macro.c:272
847 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
848 msgstr ""
849
850 #: macro.c:430
851 #, fuzzy
852 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
853 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñ÷éêüò áñéèìüò ãñáììÞò: `%s'"
854
855 #: macro.c:490
856 #, c-format
857 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
858 msgstr ""
859
860 #: macro.c:565
861 #, fuzzy
862 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
863 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
864
865 #: macro.c:570
866 #, c-format
867 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
868 msgstr ""
869
870 #: macro.c:575
871 #, c-format
872 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
873 msgstr ""
874
875 #: macro.c:734 traditional.c:681
876 #, c-format
877 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
878 msgstr ""
879
880 #: macro.c:866
881 #, c-format
882 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
883 msgstr ""
884
885 #: macro.c:1040
886 #, c-format
887 msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
888 msgstr ""
889
890 #: macro.c:1507
891 #, fuzzy, c-format
892 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
893 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
894
895 #: macro.c:1553
896 #, c-format
897 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
898 msgstr ""
899
900 #: macro.c:1561
901 msgid "macro parameters must be comma-separated"
902 msgstr ""
903
904 #: macro.c:1578
905 msgid "parameter name missing"
906 msgstr ""
907
908 #: macro.c:1596
909 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
910 msgstr ""
911
912 #: macro.c:1601
913 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
914 msgstr ""
915
916 #: macro.c:1610
917 msgid "missing ')' in macro parameter list"
918 msgstr ""
919
920 #: macro.c:1659
921 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
922 msgstr ""
923
924 #: macro.c:1694
925 #, fuzzy
926 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
927 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
928
929 #: macro.c:1718
930 msgid "missing whitespace after the macro name"
931 msgstr ""
932
933 #: macro.c:1752
934 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
935 msgstr ""
936
937 #: macro.c:1910
938 #, fuzzy, c-format
939 msgid "\"%s\" redefined"
940 msgstr "áüñéóôï"
941
942 #: macro.c:1916
943 #, fuzzy
944 msgid "this is the location of the previous definition"
945 msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
946
947 #: macro.c:1977
948 #, c-format
949 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
950 msgstr ""
951
952 #: macro.c:2004
953 #, c-format
954 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
955 msgstr ""
956
957 #: pch.c:88 pch.c:336 pch.c:348 pch.c:366 pch.c:372 pch.c:381 pch.c:388
958 msgid "while writing precompiled header"
959 msgstr ""
960
961 #: pch.c:608
962 #, c-format
963 msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
964 msgstr ""
965
966 #: pch.c:630
967 #, c-format
968 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
969 msgstr ""
970
971 #: pch.c:642
972 #, c-format
973 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
974 msgstr ""
975
976 #: pch.c:683
977 #, c-format
978 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
979 msgstr ""
980
981 #: pch.c:703
982 #, c-format
983 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
984 msgstr ""
985
986 #: pch.c:712 pch.c:891
987 msgid "while reading precompiled header"
988 msgstr ""
989
990 #: traditional.c:751
991 #, c-format
992 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
993 msgstr ""
994
995 #: traditional.c:969
996 #, fuzzy
997 msgid "syntax error in macro parameter list"
998 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
999
1000 #, fuzzy
1001 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
1002 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
1003
1004 #, fuzzy
1005 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
1006 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
1007
1008 #, fuzzy
1009 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
1010 #~ msgstr "äåí ïñßóôçêå âáñýôçôá ãéá ôï óýìâïëï `%s'"
1011
1012 #, fuzzy
1013 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
1014 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1015
1016 #, fuzzy
1017 #~ msgid "requested alignment is too large"
1018 #~ msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
1019
1020 #, fuzzy
1021 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
1022 #~ msgstr "ìüíï Ýíá üñéóìá ìðïñåß íá äçëùèåß"
1023
1024 #, fuzzy
1025 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
1026 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1027
1028 #, fuzzy
1029 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
1030 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
1031
1032 #, fuzzy
1033 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
1034 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1035
1036 #, fuzzy
1037 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
1038 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1039
1040 #, fuzzy
1041 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
1042 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1043
1044 #, fuzzy
1045 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
1046 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1047
1048 #, fuzzy
1049 #~ msgid "vector overflow in expression"
1050 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
1051
1052 #, fuzzy
1053 #~ msgid "invalid truth-value expression"
1054 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1055
1056 #, fuzzy
1057 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
1058 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
1059
1060 #, fuzzy
1061 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
1062 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
1063
1064 #, fuzzy
1065 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
1066 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
1067
1068 #, fuzzy
1069 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
1070 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
1071
1072 #, fuzzy
1073 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
1074 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1075
1076 #, fuzzy
1077 #~ msgid "empty range specified"
1078 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
1079
1080 #, fuzzy
1081 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
1082 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1083
1084 #, fuzzy
1085 #~ msgid "duplicate case value"
1086 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
1087
1088 #, fuzzy
1089 #~ msgid "this is the first default label"
1090 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1091
1092 #, fuzzy
1093 #~ msgid "unknown C standard `%s'"
1094 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
1095
1096 #, fuzzy
1097 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
1098 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1099
1100 #, fuzzy
1101 #~ msgid "redefinition of `%s'"
1102 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
1103
1104 #, fuzzy
1105 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
1106 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
1107
1108 #, fuzzy
1109 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
1110 #~ msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò Ýêäïóçò êáôçãïñßáò"
1111
1112 #, fuzzy
1113 #~ msgid "a parameter"
1114 #~ msgstr "êáêü üñéóìá"
1115
1116 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1117 #~ msgstr "óöÜëìá ôáéñéÜóìáôïò ôýðïõ ìå ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç"
1118
1119 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1120 #~ msgstr "ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôïõ `%s'"
1121
1122 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1123 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%s'"
1124
1125 #, fuzzy
1126 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1127 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1128
1129 #, fuzzy
1130 #~ msgid "this is a previous declaration"
1131 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1132
1133 #, fuzzy
1134 #~ msgid "empty declaration"
1135 #~ msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
1136
1137 #, fuzzy
1138 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1139 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
1140
1141 #, fuzzy
1142 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1143 #~ msgstr "Ôï üíïìá `%s' åßíáé Üãíùóôï\n"
1144
1145 #, fuzzy
1146 #~ msgid "duplicate `%s'"
1147 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1148
1149 #, fuzzy
1150 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1151 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äçëùôÞò ðåäßïõ: `%s'"
1152
1153 #, fuzzy
1154 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1155 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïôåñáéüôçôá `%s'"
1156
1157 #, fuzzy
1158 #~ msgid "duplicate `const'"
1159 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1160
1161 #, fuzzy
1162 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1163 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1164
1165 #, fuzzy
1166 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1167 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1168
1169 #, fuzzy
1170 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1171 #~ msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' äåí åßíáé ðñïóéôüò."
1172
1173 #, fuzzy
1174 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1175 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ôÜîç ÷áñáêôÞñùí `%s'"
1176
1177 #, fuzzy
1178 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1179 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1180
1181 #, fuzzy
1182 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1183 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1184
1185 #, fuzzy
1186 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1187 #~ msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
1188
1189 #, fuzzy
1190 #~ msgid "%s defined inside parms"
1191 #~ msgstr "óõíå÷ßæåôáé óôï ôìÞìá"
1192
1193 #~ msgid "union"
1194 #~ msgstr "Ýíùóç"
1195
1196 #~ msgid "structure"
1197 #~ msgstr "äïìÞ"
1198
1199 # src/request.c:37
1200 #, fuzzy
1201 #~ msgid "%s has no %s"
1202 #~ msgstr "%s óå %s"
1203
1204 #~ msgid "named members"
1205 #~ msgstr "åðþíõìá ìÝëç"
1206
1207 #~ msgid "members"
1208 #~ msgstr "ìÝëç"
1209
1210 #, fuzzy
1211 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1212 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
1213
1214 #, fuzzy
1215 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1216 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
1217
1218 #, fuzzy
1219 #~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1220 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1221
1222 #, fuzzy
1223 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1224 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1225
1226 #, fuzzy
1227 #~ msgid "enum defined inside parms"
1228 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
1229
1230 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1231 #~ msgstr "ï åðéóôñåöüìåíïò ôýðïò ðñïêáèïñßæåôáé óå `int'"
1232
1233 #, fuzzy
1234 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1235 #~ msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
1236
1237 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
1238 #~ msgstr "ç åðéóôñåöüìåíç ôéìÞ ôçò `%s' äåí åßíáé `int'"
1239
1240 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1241 #~ msgstr "ôï ðñþôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `int'"
1242
1243 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1244 #~ msgstr "ôï äåýôåñï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1245
1246 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1247 #~ msgstr "ôï ôñßôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1248
1249 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1250 #~ msgstr "ç `%s' ðáßñíåé åßôå êáíÝíá åßôå äýï ïñßóìáôá"
1251
1252 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
1253 #~ msgstr "ç `%s' åßíáé óõíÞèùò ìç-óôáôéêÞ óõíÜñôçóç"
1254
1255 #~ msgid "parameter name omitted"
1256 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï üíïìá ôçò ðáñáìÝôñïõ"
1257
1258 #, fuzzy
1259 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
1260 #~ msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
1261
1262 #, fuzzy
1263 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
1264 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1265
1266 #, fuzzy
1267 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
1268 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1269
1270 #, fuzzy
1271 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
1272 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
1273
1274 #, fuzzy
1275 #~ msgid "unrecognized format specifier"
1276 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
1277
1278 #~ msgid "field width"
1279 #~ msgstr "ìÝãåèïò ðåäßïõ"
1280
1281 #~ msgid "precision"
1282 #~ msgstr "áêñßâåéá"
1283
1284 #, fuzzy
1285 #~ msgid "fill character"
1286 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
1287
1288 #, fuzzy
1289 #~ msgid "fill character in strfmon format"
1290 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
1291
1292 #, fuzzy
1293 #~ msgid "right precision"
1294 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1295
1296 #, fuzzy
1297 #~ msgid "missing $ operand number in format"
1298 #~ msgstr "Ëåßðåé ï äåêáåîáäéêüò áñéèìüò óôïí ÷áñáêôÞñá äéáöõãÞò."
1299
1300 #, fuzzy
1301 #~ msgid "operand number out of range in format"
1302 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1303
1304 #, fuzzy
1305 #~ msgid "too many arguments for format"
1306 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1307
1308 #, fuzzy
1309 #~ msgid "format is a wide character string"
1310 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1311
1312 #, fuzzy
1313 #~ msgid "null format string"
1314 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
1315
1316 #, fuzzy
1317 #~ msgid "repeated %s in format"
1318 #~ msgstr "repeated leap second moment"
1319
1320 #, fuzzy
1321 #~ msgid "too few arguments for format"
1322 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1323
1324 #, fuzzy
1325 #~ msgid "zero width in %s format"
1326 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
1327
1328 #, fuzzy
1329 #~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
1330 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1331
1332 #, fuzzy
1333 #~ msgid "%s does not support %s"
1334 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
1335
1336 #, fuzzy
1337 #~ msgid "different type"
1338 #~ msgstr "åßäïò ìïñöÞò"
1339
1340 #, fuzzy
1341 #~ msgid "floating constant out of range"
1342 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1343
1344 #, fuzzy
1345 #~ msgid "'lul' is not a valid integer suffix"
1346 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1347
1348 #, fuzzy
1349 #~ msgid "integer constant is larger than the maximum value for its type"
1350 #~ msgstr ""
1351 #~ "ï äçëùìÝíïò áñéèìüò bytes `%s' åßíáé ìåãáëýôåñïò áðü ôï ìÝãéóôï\n"
1352 #~ "ðïõ ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß áðü ôï ôýðï äåäïìÝíùí `long'"
1353
1354 #, fuzzy
1355 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
1356 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
1357
1358 #~ msgid "syntax error"
1359 #~ msgstr "óöÜëìá óýíôáîçò"
1360
1361 #, fuzzy
1362 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
1363 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
1364
1365 #, fuzzy
1366 #~ msgid "parser stack overflow"
1367 #~ msgstr "Õðåñ÷åßëéóç ðßíáêá áñ÷åßïõ"
1368
1369 #, fuzzy
1370 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
1371 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1372
1373 #, fuzzy
1374 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
1375 #~ msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôïõ áñéèìïý"
1376
1377 #~ msgid "parse error; also virtual memory exceeded"
1378 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò· åðßóçò ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
1379
1380 #~ msgid "parse error"
1381 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò"
1382
1383 #~ msgid "%s at end of input"
1384 #~ msgstr "%s óôï ôÝëïò ôçò åéóüäïõ"
1385
1386 #~ msgid "%s before %s'%c'"
1387 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'%c'"
1388
1389 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
1390 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'\\x%x'"
1391
1392 #, fuzzy
1393 #~ msgid "%s before string constant"
1394 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1395
1396 #~ msgid "%s before numeric constant"
1397 #~ msgstr "%s ðñéí áðü áñéèìçôéêÞ óôáèåñÜ"
1398
1399 # src/request.c:37
1400 #~ msgid "%s before \"%s\""
1401 #~ msgstr "%s ðñéí áðü \"%s\""
1402
1403 #~ msgid "%s before '%s' token"
1404 #~ msgstr "%s ðñéí áðü ôï óýìâïëï '%s'"
1405
1406 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
1407 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôï óýìâïëï '%s'"
1408
1409 #, fuzzy
1410 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
1411 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1412
1413 #, fuzzy
1414 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
1415 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1416
1417 #, fuzzy
1418 #~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
1419 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1420
1421 #, fuzzy
1422 #~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
1423 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1424
1425 #, fuzzy
1426 #~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
1427 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1428
1429 #, fuzzy
1430 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
1431 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1432
1433 #, fuzzy
1434 #~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
1435 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1436
1437 #, fuzzy
1438 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
1439 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1440
1441 #, fuzzy
1442 #~ msgid "invalid use of void expression"
1443 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1444
1445 #, fuzzy
1446 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
1447 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç þñá ôçò ìÝñáò"
1448
1449 #, fuzzy
1450 #~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
1451 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
1452
1453 #, fuzzy
1454 #~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
1455 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äåýôåñïò ôåëåóôÞò óå êáôÜóôáóç óõìâáôüôçôáò `%s'"
1456
1457 #, fuzzy
1458 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
1459 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
1460
1461 #, fuzzy
1462 #~ msgid "called object is not a function"
1463 #~ msgstr "Ôï åðþíõìï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé áíáæçôÞóéìï"
1464
1465 #, fuzzy
1466 #~ msgid "too many arguments to function"
1467 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1468
1469 #, fuzzy
1470 #~ msgid "too few arguments to function"
1471 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1472
1473 #~ msgid "division by zero"
1474 #~ msgstr "äéáßñåóç ìå ìçäÝí"
1475
1476 #, fuzzy
1477 #~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
1478 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1479
1480 #, fuzzy
1481 #~ msgid "wrong type argument to abs"
1482 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
1483
1484 #, fuzzy
1485 #~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
1486 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò áíáðÞäçò"
1487
1488 #, fuzzy
1489 #~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
1490 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
1491
1492 #, fuzzy
1493 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
1494 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1495
1496 #, fuzzy
1497 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
1498 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1499
1500 #, fuzzy
1501 #~ msgid "assignment"
1502 #~ msgstr "ðñïóðÝñáóìá ïñßóìáôïò"
1503
1504 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
1505 #~ msgstr "%s ìåôáôñÝðåé áêÝñáéï óå äåßêôç ÷ùñßò ìåôáôñïðÝá"
1506
1507 #, fuzzy
1508 #~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
1509 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
1510
1511 #, fuzzy
1512 #~ msgid "incompatible types in %s"
1513 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1514
1515 #~ msgid "passing arg %d of `%s'"
1516 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d áðü `%s'"
1517
1518 #~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
1519 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d ôïõ äåßêôç óôç óõíÜñôçóç"
1520
1521 # src/request.c:263
1522 #, fuzzy
1523 #~ msgid "(near initialization for `%s')"
1524 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
1525
1526 #, fuzzy
1527 #~ msgid "initializer element is not constant"
1528 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1529
1530 # src/request.c:263
1531 #~ msgid "initialization"
1532 #~ msgstr "áñ÷éêïðïßçóç"
1533
1534 #, fuzzy
1535 #~ msgid "invalid initializer"
1536 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1537
1538 #, fuzzy
1539 #~ msgid "extra brace group at end of initializer"
1540 #~ msgstr "áêïëïõèïýí óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò ãñáììÞò"
1541
1542 #, fuzzy
1543 #~ msgid "missing initializer"
1544 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
1545
1546 #, fuzzy
1547 #~ msgid "asm template is not a string constant"
1548 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1549
1550 #, fuzzy
1551 #~ msgid "modification by `asm'"
1552 #~ msgstr "Ç ôñïðïðïßçóç áðÝôõ÷å"
1553
1554 #~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
1555 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1556
1557 #~ msgid "return"
1558 #~ msgstr "åðéóôñïöÞ"
1559
1560 #, fuzzy
1561 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
1562 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
1563
1564 #~ msgid "internal error"
1565 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá"
1566
1567 #~ msgid "no arguments"
1568 #~ msgstr "÷ùñßò ïñßóìáôá"
1569
1570 # src/getopt1.c:132
1571 # src/getopt1.c:132
1572 #~ msgid "fopen %s"
1573 #~ msgstr "fopen %s"
1574
1575 #~ msgid "fclose %s"
1576 #~ msgstr "fclose %s"
1577
1578 #, fuzzy
1579 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
1580 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
1581
1582 #, fuzzy
1583 #~ msgid "[cannot find %s]"
1584 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá åêôåëåóôåß ôï %s"
1585
1586 #, fuzzy
1587 #~ msgid "cannot find `%s'"
1588 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1589
1590 #, fuzzy
1591 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
1592 #~ msgstr "äéáãñáöÞ êáôáëüãïõ %s\n"
1593
1594 #, fuzzy
1595 #~ msgid "cannot find `nm'"
1596 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1597
1598 #~ msgid "pipe"
1599 #~ msgstr "óùëÞíùóç"
1600
1601 #~ msgid "fdopen"
1602 #~ msgstr "fdopen"
1603
1604 #~ msgid "dup2 %d 1"
1605 #~ msgstr "dup2 %d 1"
1606
1607 #~ msgid "close %d"
1608 #~ msgstr "close %d"
1609
1610 #~ msgid "execvp %s"
1611 #~ msgstr "execvp %s"
1612
1613 #~ msgid "fclose"
1614 #~ msgstr "fclose"
1615
1616 #, fuzzy
1617 #~ msgid "unable to open file '%s'"
1618 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
1619
1620 #, fuzzy
1621 #~ msgid "unable to stat file '%s'"
1622 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
1623
1624 #, fuzzy
1625 #~ msgid "unable to mmap file '%s'"
1626 #~ msgstr "Áäõíáìßá ìåôáöïñÜò óôç ìíÞìç (mmap) ôïõ áñ÷åßïõ %s.\n"
1627
1628 #~ msgid "not found\n"
1629 #~ msgstr "äå âñÝèçêå\n"
1630
1631 #, fuzzy
1632 #~ msgid "bad magic number in file '%s'"
1633 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áñ÷åßïõ óôç äÞëùóç ðåäßïõ: `%s'"
1634
1635 #~ msgid "dynamic dependencies.\n"
1636 #~ msgstr "äõíáìéêÝò åîáñôÞóåéò.\n"
1637
1638 #, fuzzy
1639 #~ msgid "cannot find `ldd'"
1640 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1641
1642 #~ msgid "execv %s"
1643 #~ msgstr "execv %s"
1644
1645 #, fuzzy
1646 #~ msgid "%s: not a COFF file"
1647 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1648
1649 #, fuzzy
1650 #~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
1651 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1652
1653 #, fuzzy
1654 #~ msgid "library lib%s not found"
1655 #~ msgstr "Ðéèáíüí äå âñÝèçêå"
1656
1657 # src/getopt1.c:132
1658 # src/getopt1.c:132
1659 #~ msgid "open %s"
1660 #~ msgstr "open %s"
1661
1662 #, fuzzy
1663 #~ msgid "section pointer missing"
1664 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1665
1666 #, fuzzy
1667 #~ msgid "no symbol table found"
1668 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
1669
1670 #, fuzzy
1671 #~ msgid "no cmd_strings found"
1672 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
1673
1674 #, fuzzy
1675 #~ msgid ""
1676 #~ "writing load commands.\n"
1677 #~ "\n"
1678 #~ msgstr "¸÷åé ðáñáëçöèåß åíôïëÞ"
1679
1680 #~ msgid "close %s"
1681 #~ msgstr "close %s"
1682
1683 #, fuzzy
1684 #~ msgid "bad magic number"
1685 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíïò áñéèìüò áñ÷åßïõ"
1686
1687 #~ msgid "bad header version"
1688 #~ msgstr "åóöáëìÝíç Ýêäïóç êåöáëßäáò"
1689
1690 #, fuzzy
1691 #~ msgid "old raw header file"
1692 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
1693
1694 #, fuzzy
1695 #~ msgid "unsupported version"
1696 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1697
1698 # src/request.c:37
1699 #~ msgid "fstat %s"
1700 #~ msgstr "fstat %s"
1701
1702 #~ msgid "lseek %s 0"
1703 #~ msgstr "lseek %s 0"
1704
1705 #~ msgid "read %s"
1706 #~ msgstr "read %s"
1707
1708 #~ msgid "msync %s"
1709 #~ msgstr "msync %s"
1710
1711 #~ msgid "munmap %s"
1712 #~ msgstr "munmap %s"
1713
1714 #~ msgid "write %s"
1715 #~ msgstr "write %s"
1716
1717 #, fuzzy
1718 #~ msgid "cannot convert to a pointer type"
1719 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
1720
1721 #, fuzzy
1722 #~ msgid "conversion to incomplete type"
1723 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1724
1725 #~ msgid "internal error: "
1726 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá: "
1727
1728 #~ msgid "warning: "
1729 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
1730
1731 #, fuzzy
1732 #~ msgid "integer constant out of range"
1733 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1734
1735 #, fuzzy
1736 #~ msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
1737 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1738
1739 #, fuzzy
1740 #~ msgid "missing binary operator"
1741 #~ msgstr "Áãíùóôïò äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò."
1742
1743 #, fuzzy
1744 #~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
1745 #~ msgstr "äéáãñáöÞ ìç-êáôáëüãïõ `%s'\n"
1746
1747 #, fuzzy
1748 #~ msgid "%s: Not a directory"
1749 #~ msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
1750
1751 #, fuzzy
1752 #~ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
1753 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1754
1755 #, fuzzy
1756 #~ msgid "changing search order for system directory \"%s\""
1757 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1758
1759 #, fuzzy
1760 #~ msgid "End of search list.\n"
1761 #~ msgstr "ÔÝëïò ôìÞìáôïò"
1762
1763 #, fuzzy
1764 #~ msgid "I/O error on output"
1765 #~ msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
1766
1767 #, fuzzy
1768 #~ msgid "argument missing after %s"
1769 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1770
1771 #, fuzzy
1772 #~ msgid "assertion missing after %s"
1773 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1774
1775 #, fuzzy
1776 #~ msgid "file name missing after %s"
1777 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1778
1779 #, fuzzy
1780 #~ msgid "number missing after %s"
1781 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1782
1783 #, fuzzy
1784 #~ msgid "target missing after %s"
1785 #~ msgstr "Áñ÷Þ áñ÷åßïõ %s\n"
1786
1787 #, fuzzy
1788 #~ msgid "-I- specified twice"
1789 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
1790
1791 #, fuzzy
1792 #~ msgid "possible start of unterminated string literal"
1793 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1794
1795 #~ msgid "multi-line string literals are deprecated"
1796 #~ msgstr "äå óõíßóôáôáé ðéá ç ÷ñÞóç áëöáñéèìçôéêþí óôáèåñþí ðïëëáðëþí ãñáììþí"
1797
1798 #, fuzzy
1799 #~ msgid "no newline at end of file"
1800 #~ msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
1801
1802 #, fuzzy
1803 #~ msgid "unknown string token %s\n"
1804 #~ msgstr "¶ãíùóôÞ åðéëïãÞ ãéá ôï `s'"
1805
1806 # src/main.c:663
1807 #, fuzzy
1808 #~ msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
1809 #~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
1810
1811 #~ msgid "invalid option %s"
1812 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ %s"
1813
1814 #, fuzzy
1815 #~ msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
1816 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1817
1818 #~ msgid "too many input files"
1819 #~ msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áñ÷åßá åéóüäïõ"
1820
1821 #~ msgid "%s:%d: warning: "
1822 #~ msgstr "%s:%d: ðñïåéäïðïßçóç: "
1823
1824 #~ msgid "%s: warning: "
1825 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: "
1826
1827 #~ msgid "((anonymous))"
1828 #~ msgstr "((áíþíõìï))"
1829
1830 # src/request.c:37
1831 #~ msgid "%s: %s: "
1832 #~ msgstr "%s: %s: "
1833
1834 #~ msgid "sorry, not implemented: "
1835 #~ msgstr "óõããíþìç, ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß: "
1836
1837 #~ msgid "%s "
1838 #~ msgstr "%s "
1839
1840 #~ msgid " %s"
1841 #~ msgstr " %s"
1842
1843 #~ msgid "In member function `%s':"
1844 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç ìÝëïò `%s':"
1845
1846 #~ msgid "In function `%s':"
1847 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç `%s':"
1848
1849 #, fuzzy
1850 #~ msgid "compilation terminated.\n"
1851 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
1852
1853 #, fuzzy
1854 #~ msgid "Internal compiler error in %s, at %s:%d"
1855 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
1856
1857 #~ msgid ":\n"
1858 #~ msgstr ":\n"
1859
1860 #, fuzzy
1861 #~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
1862 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
1863
1864 #, fuzzy
1865 #~ msgid "can't get current directory"
1866 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá ëçöèåß ï ôñÝ÷ùí êáôÜëïãïò."
1867
1868 #, fuzzy
1869 #~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
1870 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1871
1872 #, fuzzy
1873 #~ msgid "stack limits not supported on this target"
1874 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1875
1876 #, fuzzy
1877 #~ msgid "could not split insn"
1878 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
1879
1880 #, fuzzy
1881 #~ msgid "invalid `asm': "
1882 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1883
1884 #, fuzzy
1885 #~ msgid "unterminated assembly dialect alternative"
1886 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï óõìâïëéêü üíïìá"
1887
1888 #, fuzzy
1889 #~ msgid "operand number missing after %%-letter"
1890 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1891
1892 #, fuzzy
1893 #~ msgid "operand number out of range"
1894 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1895
1896 #, fuzzy
1897 #~ msgid "invalid %%-code"
1898 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
1899
1900 #, fuzzy
1901 #~ msgid "invalid expression as operand"
1902 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
1903
1904 #~ msgid "control reaches end of non-void function"
1905 #~ msgstr "ï Ýëåã÷ïò öèÜíåé óôï ôÝëïò ìç-êåíÞò óõíÜñôçóçò"
1906
1907 # src/shred.c:1134
1908 #, fuzzy
1909 #~ msgid "size of variable `%s' is too large"
1910 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
1911
1912 #, fuzzy
1913 #~ msgid "unused parameter `%s'"
1914 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1915
1916 # src/main.c:785
1917 #, fuzzy
1918 #~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
1919 #~ msgstr "ÁóáöÞò ìïñöÞ `%s'"
1920
1921 #, fuzzy
1922 #~ msgid "missing argument to `%s' option"
1923 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1924
1925 #, fuzzy
1926 #~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
1927 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1928
1929 #, fuzzy
1930 #~ msgid ""
1931 #~ "Setting spec %s to '%s'\n"
1932 #~ "\n"
1933 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1934
1935 #, fuzzy
1936 #~ msgid "rename spec %s to %s\n"
1937 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1938
1939 #, fuzzy
1940 #~ msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
1941 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1942
1943 #~ msgid "-pipe not supported"
1944 #~ msgstr "ôï -pipe äåí õðïóôçñßæåôáé"
1945
1946 #~ msgid ""
1947 #~ "\n"
1948 #~ "Go ahead? (y or n) "
1949 #~ msgstr ""
1950 #~ "\n"
1951 #~ "Íá óõíå÷ßóåôå; (y Þ n) "
1952
1953 #~ msgid "# %s %.2f %.2f\n"
1954 #~ msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
1955
1956 #~ msgid "Usage: %s [options] file...\n"
1957 #~ msgstr "÷ñÞóç: %s [åðéëïãÝò] áñ÷åßï...\n"
1958
1959 #~ msgid "Options:\n"
1960 #~ msgstr "ÅðéëïãÝò:\n"
1961
1962 #~ msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
1963 #~ msgstr "  -pass-exit-codes         ¸îïäïò ìå ôï õøçëüôåñï êùäéêü óöÜëìáôïò ôçò öÜóçò\n"
1964
1965 #~ msgid "  --help                   Display this information\n"
1966 #~ msgstr "  --help                   ÅìöÜíéóç áõôþí ôùí ðëçñïöïñéþí\n"
1967
1968 #~ msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
1969 #~ msgstr "  --target-help            ÅìöÜíéóç åðéëïãÝò ãñáììþí åíôïëÞò ó÷åôéêÝò ìå ôï óôü÷ï\n"
1970
1971 #~ msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
1972 #~ msgstr "  (×ñÞóç '-v --help' ãéá ôçí åìöÜíéóç åðéëïãþí ãñáììÞò åíôïëÞò õðïäéåñãáóéþí)\n"
1973
1974 #~ msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
1975 #~ msgstr "  -dumpspecs               ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí áëöáñéèìçôéêþí ôùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
1976
1977 #~ msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
1978 #~ msgstr "  -dumpversion             ÅìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1979
1980 #~ msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
1981 #~ msgstr "  -dumpmachine             ÅìöÜíéóç ôïõ åðåîåñãáóôÞ óôü÷ïõ ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1982
1983 #~ msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
1984 #~ msgstr "  -print-search-dirs       ÅìöÜíéóç ôùí êáôáëüãùí óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1985
1986 #~ msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
1987 #~ msgstr "  -print-libgcc-file-name  ÅìöÜíéóç ôïõ ïíüìáôïò ôçò óõíïäåõôéêÞò âéâëéïèÞêçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1988
1989 #~ msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
1990 #~ msgstr "  -print-file-name=<âéâëéïè> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôç âéâëéïèÞêç <âéâëéïè>\n"
1991
1992 #~ msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
1993 #~ msgstr "  -print-prog-name=<ðñüãñ> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôï óõóôáôéêü ìåôáãëùôôéóôÞ <ðñüãñ>\n"
1994
1995 #~ msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
1996 #~ msgstr "  -print-multi-directory   ÅìöÜíéóç ôïõ ñéæéêïý êáôáëüãïõ ãéá åêäüóåéò ôçò libgcc\n"
1997
1998 #~ msgid ""
1999 #~ "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
2000 #~ "                           multiple library search directories\n"
2001 #~ msgstr ""
2002 #~ "  -print-multi-lib         ÅìöÜíéóç ôçò áíôéóôïß÷éóçò ìåôáîý åðéëïãþí ãñáììÞò\n"
2003 #~ "                           åíôïëÞò êáé êáôáëüãùí áíáæÞôçóçò ðïëëáðëþí\n"
2004 #~ "                           âéâëéïèçêþí\n"
2005
2006 #~ msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
2007 #~ msgstr "  -Wa,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíáñìïëïãçôÞ\n"
2008
2009 #~ msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
2010 #~ msgstr "  -Wp,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôïí ðñï-åðåîåñãáóôÞ\n"
2011
2012 #~ msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
2013 #~ msgstr "  -Wl,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíäÝôç\n"
2014
2015 #~ msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
2016 #~ msgstr "  -Xlinker <üñéóìá>        ÐÝñáóìá <ïñßóìáôïò> óôï óõíäÝôç\n"
2017
2018 #~ msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
2019 #~ msgstr "  -save-temps              Íá ìç äéáãñáöïýí ôá åíäéÜìåóá áñ÷åßá\n"
2020
2021 #~ msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
2022 #~ msgstr "  -pipe                    ×ñÞóç óùëçíþóåùí áíôß åíäéÜìåóùí áñ÷åßùí\n"
2023
2024 #~ msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
2025 #~ msgstr "  -time                    ÌÝôñçóç ôïõ ÷ñüíïõ åêôÝëåóçò êÜèå õðïäéåñãáóßáò\n"
2026
2027 #~ msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
2028 #~ msgstr "  -specs=<áñ÷åßï>           ×ñÞóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ <áñ÷åßïõ> áíôß ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
2029
2030 #~ msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
2031 #~ msgstr ""
2032 #~ "  -std=<ðñüôõðï>           Èåþñçóå üôé ïé ðçãÝò êþäéêá åßíáé ãéá ôï <ðñüôõðï>\n"
2033 #~ "\n"
2034
2035 #~ msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
2036 #~ msgstr "  -B <êáôÜëïãïò>           ÐñïóèÞêç ôïõ <êáôáëüãïõ> óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
2037
2038 #~ msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
2039 #~ msgstr "  -b <ìç÷áíÞ>              ÅêôÝëåóç ôïõ gcc ãéá ôï óôü÷ï <ìç÷áíÞ>, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíïò\n"
2040
2041 #~ msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
2042 #~ msgstr "  -V <Ýêäïóç>              ÅêôÝëåóç ôçò Ýêäïóçò <Ýêäïóç> ôïõ gcc, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíç\n"
2043
2044 #~ msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
2045 #~ msgstr "  -v                       ÅìöÜíéóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ êáëåß ï ìåôáãëùôôéóôÞò\n"
2046
2047 #~ msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
2048 #~ msgstr "  -E                       Ðñïåðåîåñãáóßá ìüíï· ü÷é ìåôáãëþôôéóç, óõíáñìïëüãçóç Þ óýíäåóç\n"
2049
2050 #~ msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
2051 #~ msgstr "  -S                       Ìåôáãëþôôéóç ìüíï· ü÷é óõíáñìïëüãçóç Þóýíäåóç\n"
2052
2053 #~ msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
2054 #~ msgstr "  -c                       Ìåôáãëþôôéóç êáé óõíáñìïëüãçóç, ü÷éüìùò óýíäåóç\n"
2055
2056 #~ msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
2057 #~ msgstr "  -o <áñ÷åßï>              ÔïðïèÝôçóç ôçò åîüäïõ óôï <áñ÷åßï>\n"
2058
2059 #~ msgid ""
2060 #~ "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
2061 #~ "                           Permissable languages include: c c++ assembler none\n"
2062 #~ "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
2063 #~ "                           guessing the language based on the file's extension\n"
2064 #~ msgstr ""
2065 #~ "  -x <ãëþóóá>              Êáèïñéóìüò ôçò ãëþóóáò ôùí åðüìåíùí áñ÷Ýéùí åéóüäïõ\n"
2066 #~ "                           ÁðïäåêôÝò ãëþóóåò åßíáé: c c++ assembler none\n"
2067 #~ "                           Ôï 'none' óçìáßíåé åðáíáöïñÜ óôçí åî ïñéóìïý\n"
2068 #~ "                           óõìðåñéöïñÜ åýñåóçò ôçò ãëþóóáò âÜóåé ôçò åðÝêôáóçò\n"
2069 #~ "                           ôïõ áñ÷åßïõ\n"
2070
2071 #~ msgid ""
2072 #~ "\n"
2073 #~ "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
2074 #~ " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
2075 #~ " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
2076 #~ msgstr ""
2077 #~ "\n"
2078 #~ "Ïé åðéëïãÝò ðïõ îåêéíïýí ìå -g, -f, -m, -O, -W Þ --param ðåñíïýí áõôüìáôá\n"
2079 #~ " óôéò äéÜöïñåò õðïäéåñãáóßåò ðïõ êáëåß ôï %s.  Ãéá íá ðåñÜóåôå Üëëåò\n"
2080 #~ " åðéëïãÝò óå áõôÝò ôéò äéåñãáóßåò, ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôéò åðéëïãÝò\n"
2081 #~ " -W<ãñÜììá>.\n"
2082
2083 #~ msgid "%s (GCC) %s\n"
2084 #~ msgstr "%s (GCC) %s\n"
2085
2086 #~ msgid "Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
2087 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
2088
2089 # src/main.c:850
2090 #, fuzzy
2091 #~ msgid ""
2092 #~ "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
2093 #~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
2094 #~ "\n"
2095 #~ msgstr ""
2096 #~ "Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü· äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá ôïõò êáíïíéóìïýò\n"
2097 #~ "áíôéãñáöÞò. Äåí õðÜñ÷åé ÊÁÌÉÁ åããýçóç· ïýôå áêüìá ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁ Þ \n"
2098 #~ "ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
2099
2100 #, fuzzy
2101 #~ msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
2102 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2103
2104 #, fuzzy
2105 #~ msgid "argument to `-l' is missing"
2106 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2107
2108 #, fuzzy
2109 #~ msgid "argument to `-specs' is missing"
2110 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2111
2112 #, fuzzy
2113 #~ msgid "argument to `-specs=' is missing"
2114 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2115
2116 #, fuzzy
2117 #~ msgid "argument to `-b' is missing"
2118 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2119
2120 #, fuzzy
2121 #~ msgid "argument to `-B' is missing"
2122 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2123
2124 #, fuzzy
2125 #~ msgid "argument to `-V' is missing"
2126 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2127
2128 #, fuzzy
2129 #~ msgid "invalid version number format"
2130 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç äéáìüñöùóç óõíôüìåõóçò"
2131
2132 #, fuzzy
2133 #~ msgid "argument to `-x' is missing"
2134 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2135
2136 #, fuzzy
2137 #~ msgid "argument to `-%s' is missing"
2138 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2139
2140 #, fuzzy
2141 #~ msgid "invalid specification!  Bug in cc"
2142 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç èýñáò (port)"
2143
2144 #, fuzzy
2145 #~ msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
2146 #~ msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `-%c'\n"
2147
2148 #~ msgid "unrecognized option `-%s'"
2149 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%s'"
2150
2151 #~ msgid "install: %s%s\n"
2152 #~ msgstr "åãêáôÜóôáóç: %s%s\n"
2153
2154 #~ msgid "programs: %s\n"
2155 #~ msgstr "ðñïãñÜììáôá: %s\n"
2156
2157 #~ msgid "libraries: %s\n"
2158 #~ msgstr "âéâëéïèÞêåò: %s\n"
2159
2160 #~ msgid ""
2161 #~ "\n"
2162 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2163 #~ msgstr ""
2164 #~ "\n"
2165 #~ "Ãéá ïäçãßåò ãéá áíáöïñÝò óöáëìÜôùí. ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2166
2167 #~ msgid "Configured with: %s\n"
2168 #~ msgstr "¸÷åé ñõèìéóôåß ìå: %s\n"
2169
2170 #~ msgid "Thread model: %s\n"
2171 #~ msgstr "ÌïíôÝëï íçìÜôùí: %s\n"
2172
2173 #~ msgid "gcc version %s\n"
2174 #~ msgstr "Ýêäïóç gcc %s\n"
2175
2176 #~ msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
2177 #~ msgstr "Ýêäïóç ïäçãïý gcc %s åêôåëåß ôçí Ýêäïóç gcc %s\n"
2178
2179 #~ msgid "no input files"
2180 #~ msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí áñ÷åßá åéóüäïõ"
2181
2182 #~ msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
2183 #~ msgstr "%s: ï ìåôáãëùôôéóôÞò %s äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óôï óýóôçìá áõôü"
2184
2185 #~ msgid "internal gcc abort"
2186 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá gcc"
2187
2188 # src/main.c:178
2189 #, fuzzy
2190 #~ msgid "Internal gcov abort.\n"
2191 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá (recoding)"
2192
2193 #~ msgid ""
2194 #~ "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
2195 #~ "\n"
2196 #~ msgstr ""
2197 #~ "×ñÞóç: gcov [ÅÐÉËÏÃÇ]... [ÁÑןÏÐÇÃÇÓ]\n"
2198 #~ "\n"
2199
2200 #~ msgid ""
2201 #~ "Print code coverage information.\n"
2202 #~ "\n"
2203 #~ msgstr ""
2204 #~ "EìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí êÜëõøçò êþäéêá.\n"
2205 #~ "\n"
2206
2207 #~ msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
2208 #~ msgstr "  -h, --help                      ÅìöÜíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2209
2210 #~ msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
2211 #~ msgstr "  -v, --version                   ÅìöÜíéóç áñéèìïý Ýêäïóçò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2212
2213 #~ msgid ""
2214 #~ "\n"
2215 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2216 #~ "%s.\n"
2217 #~ msgstr ""
2218 #~ "\n"
2219 #~ "Ãéá ïäçãßåò óôéò áíáöïñÝò óöáëìÜôùí, ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2220 #~ "%s.\n"
2221
2222 #~ msgid "gcov (GCC) %s\n"
2223 #~ msgstr "gcov (GCC) %s\n"
2224
2225 #~ msgid "Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2226 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2227
2228 #, fuzzy
2229 #~ msgid "Could not open basic block file %s.\n"
2230 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2231
2232 #, fuzzy
2233 #~ msgid "Could not open program flow graph file %s.\n"
2234 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ êáôáãñáöþí \"%s\""
2235
2236 #, fuzzy
2237 #~ msgid "No executable code associated with file %s.\n"
2238 #~ msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
2239
2240 #, fuzzy
2241 #~ msgid "No branches in function %s\n"
2242 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí ôáéñéÜóìáôá óôç ìïñöÞ `%s'.\n"
2243
2244 #, fuzzy
2245 #~ msgid "No calls in function %s\n"
2246 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí URL óôï %s.\n"
2247
2248 #, fuzzy
2249 #~ msgid "didn't use all bb entries of graph, function %s\n"
2250 #~ msgstr "äéáãñáöÞ üëùí ôùí åããñáöþí ôïõ êáôáëüãïõ %s\n"
2251
2252 #, fuzzy
2253 #~ msgid "No branches in file %s\n"
2254 #~ msgstr ""
2255 #~ "Äåí õðÜñ÷åé áñ÷åßï `%s'.\n"
2256 #~ "\n"
2257
2258 #, fuzzy
2259 #~ msgid "No calls in file %s\n"
2260 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2261
2262 #, fuzzy
2263 #~ msgid "Could not open source file %s.\n"
2264 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2265
2266 #, fuzzy
2267 #~ msgid "Could not open output file %s.\n"
2268 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2269
2270 #~ msgid "Creating %s.\n"
2271 #~ msgstr "Äçìéïõñãßá ôïõ %s.\n"
2272
2273 #, fuzzy
2274 #~ msgid "can't open %s"
2275 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
2276
2277 #, fuzzy
2278 #~ msgid "function cannot be inline"
2279 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2280
2281 #, fuzzy
2282 #~ msgid "invalid parameter `%s'"
2283 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2284
2285 #, fuzzy
2286 #~ msgid "%s: internal abort\n"
2287 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
2288
2289 #, fuzzy
2290 #~ msgid "%s: error writing file `%s': %s\n"
2291 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2292
2293 #, fuzzy
2294 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
2295 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2296
2297 #, fuzzy
2298 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
2299 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2300
2301 #, fuzzy
2302 #~ msgid "%s: warning: no read access for file `%s'\n"
2303 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2304
2305 #, fuzzy
2306 #~ msgid "%s: warning: no write access for file `%s'\n"
2307 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2308
2309 #, fuzzy
2310 #~ msgid "%s: invalid file name: %s\n"
2311 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñï åßäïò áñ÷åßïõ"
2312
2313 #, fuzzy
2314 #~ msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
2315 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï %s: %s\n"
2316
2317 #, fuzzy
2318 #~ msgid "%s: compiling `%s'\n"
2319 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2320
2321 # src/request.c:37
2322 #, fuzzy
2323 #~ msgid "%s: wait: %s\n"
2324 #~ msgstr "%s óå %s"
2325
2326 #, fuzzy
2327 #~ msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
2328 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2329
2330 #, fuzzy
2331 #~ msgid "%s: %s exited with status %d\n"
2332 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2333
2334 #, fuzzy
2335 #~ msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file `%s'\n"
2336 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2337
2338 #, fuzzy
2339 #~ msgid "%s: can't read aux info file `%s': %s\n"
2340 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá óôçí áíÜãíùóç %s: %s\n"
2341
2342 #, fuzzy
2343 #~ msgid "%s: can't get status of aux info file `%s': %s\n"
2344 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2345
2346 #, fuzzy
2347 #~ msgid "%s: can't open aux info file `%s' for reading: %s\n"
2348 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
2349
2350 # src/shred.c:1103
2351 #, fuzzy
2352 #~ msgid "%s: error reading aux info file `%s': %s\n"
2353 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò óôç èÝóç %s"
2354
2355 #, fuzzy
2356 #~ msgid "%s: error closing aux info file `%s': %s\n"
2357 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
2358
2359 #, fuzzy
2360 #~ msgid "%s: can't delete aux info file `%s': %s\n"
2361 #~ msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
2362
2363 #, fuzzy
2364 #~ msgid "%s: can't delete file `%s': %s\n"
2365 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2366
2367 #, fuzzy
2368 #~ msgid "%s: warning: can't rename file `%s' to `%s': %s\n"
2369 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2370
2371 #, fuzzy
2372 #~ msgid "%s: %d: warning: no extern definition for `%s'\n"
2373 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: äå âñÝèçêå áñ÷Þ êåöáëßäáò"
2374
2375 #, fuzzy
2376 #~ msgid ""
2377 #~ "\n"
2378 #~ "%s: warning: too few parameter lists in declaration of `%s'\n"
2379 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
2380
2381 #, fuzzy
2382 #~ msgid "%s: `%s' not converted\n"
2383 #~ msgstr "%s: `%s': äåí âñÝèçêå ôáßñéáóìá"
2384
2385 #, fuzzy
2386 #~ msgid "%s: would convert file `%s'\n"
2387 #~ msgstr "%s: ç Ýîïäïò èá åðéêáëýøåé ôï %s\n"
2388
2389 #, fuzzy
2390 #~ msgid "%s: converting file `%s'\n"
2391 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2392
2393 #, fuzzy
2394 #~ msgid "%s: can't get status for file `%s': %s\n"
2395 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2396
2397 #, fuzzy
2398 #~ msgid "%s: can't open file `%s' for reading: %s\n"
2399 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
2400
2401 #, fuzzy
2402 #~ msgid ""
2403 #~ "\n"
2404 #~ "%s: error reading input file `%s': %s\n"
2405 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
2406
2407 #, fuzzy
2408 #~ msgid "%s: can't create/open clean file `%s': %s\n"
2409 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2410
2411 #, fuzzy
2412 #~ msgid "%s: can't link file `%s' to `%s': %s\n"
2413 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
2414
2415 #, fuzzy
2416 #~ msgid "%s: can't create/open output file `%s': %s\n"
2417 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2418
2419 #, fuzzy
2420 #~ msgid "%s: can't change mode of file `%s': %s\n"
2421 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
2422
2423 #, fuzzy
2424 #~ msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
2425 #~ msgstr "%s: äåí åßíáé äõíáôü íá ãñáöôåß ðÜíù óå êáôÜëïãï"
2426
2427 #, fuzzy
2428 #~ msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
2429 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åéóüäïõ åßíáé ôï áñ÷åßï åîüäïõ"
2430
2431 #, fuzzy
2432 #~ msgid "conversion from NaN to int"
2433 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
2434
2435 #, fuzzy
2436 #~ msgid "floating point overflow"
2437 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2438
2439 #, fuzzy
2440 #~ msgid "%s: argument domain error"
2441 #~ msgstr "%s: óöÜëìá áíÜãíùóçò"
2442
2443 #, fuzzy
2444 #~ msgid "%s: overflow range error"
2445 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2446
2447 #, fuzzy
2448 #~ msgid "%s: underflow range error"
2449 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2450
2451 #, fuzzy
2452 #~ msgid "unknown register name: %s"
2453 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2454
2455 #, fuzzy
2456 #~ msgid "unable to generate reloads for:"
2457 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéåñãáóßáò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
2458
2459 #, fuzzy
2460 #~ msgid "this is the insn:"
2461 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
2462
2463 #, fuzzy
2464 #~ msgid "could not find a spill register"
2465 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
2466
2467 #, fuzzy
2468 #~ msgid "unrecognizable insn:"
2469 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2470
2471 #, fuzzy
2472 #~ msgid "invalid punctuation `%c' in constraint"
2473 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
2474
2475 #, fuzzy
2476 #~ msgid "unknown register name `%s' in `asm'"
2477 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò óôï ðåäßï `%s' ôçò êáôçãïñßáò `%s'"
2478
2479 #, fuzzy
2480 #~ msgid "duplicate asm operand name '%s'"
2481 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
2482
2483 #, fuzzy
2484 #~ msgid "undefined named operand '%s'"
2485 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2486
2487 #~ msgid "unused variable `%s'"
2488 #~ msgstr "á÷ñçóéìïðïßçôç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2489
2490 #, fuzzy
2491 #~ msgid "size of `%s' is larger than %d bytes"
2492 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
2493
2494 #~ msgid " TOTAL                 :"
2495 #~ msgstr " ÓÕÍÏËÉÊÁ              :"
2496
2497 #, fuzzy
2498 #~ msgid "collect: reading %s\n"
2499 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2500
2501 #~ msgid "ld returned %d exit status"
2502 #~ msgstr "ç ld åðÝóôñåøå êáôÜóôáóç åîüäïõ %d"
2503
2504 #, fuzzy
2505 #~ msgid "Floating-point operations can trap"
2506 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2507
2508 #, fuzzy
2509 #~ msgid "Do not suppress warnings from system headers"
2510 #~ msgstr "Áðïóéþðçóç ðñïçäïðïéÞóåùí êáé ìçíõìÜôùí ðëçñïöüñçóçò"
2511
2512 #~ msgid "invalid option `%s'"
2513 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2514
2515 #, fuzzy
2516 #~ msgid "internal error: %s"
2517 #~ msgstr "óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç åéóüäïõ: %s"
2518
2519 #, fuzzy
2520 #~ msgid ""
2521 #~ "\n"
2522 #~ "Target specific options:\n"
2523 #~ msgstr "äÞëùóç ðëÜôïõò"
2524
2525 #, fuzzy
2526 #~ msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
2527 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2528
2529 # src/request.c:806 src/request.c:912
2530 #, fuzzy
2531 #~ msgid "unrecognized register name `%s'"
2532 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2533
2534 #, fuzzy
2535 #~ msgid "unrecognized option `%s'"
2536 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2537
2538 #, fuzzy
2539 #~ msgid "`%s': unknown or unsupported -g option"
2540 #~ msgstr "%s: Üãíùóôï/ìç õðïóôçñéæüìåíï åßäïò áñ÷åßïõ.\n"
2541
2542 #, fuzzy
2543 #~ msgid "-param option missing argument"
2544 #~ msgstr "ðáñÜëçøç ïñßóìáôïò áñ÷åßïõ"
2545
2546 #, fuzzy
2547 #~ msgid "invalid --param option: %s"
2548 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2549
2550 #, fuzzy
2551 #~ msgid "invalid parameter value `%s'"
2552 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï äéÜóôçìá ÷ñüíïõ `%s'"
2553
2554 # src/getopt1.c:132
2555 # src/getopt1.c:132
2556 #, fuzzy
2557 #~ msgid "options passed: "
2558 #~ msgstr "åðéëïãÞ %s"
2559
2560 # src/getopt1.c:155
2561 # src/getopt1.c:155
2562 #, fuzzy
2563 #~ msgid "options enabled: "
2564 #~ msgstr "åðéëïãÞ á\n"
2565
2566 #, fuzzy
2567 #~ msgid "can't open %s for writing"
2568 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá åããñáöÞò "
2569
2570 #, fuzzy
2571 #~ msgid "ignoring command line option '%s'"
2572 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2573
2574 #, fuzzy
2575 #~ msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
2576 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2577
2578 #, fuzzy
2579 #~ msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
2580 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2581
2582 #, fuzzy
2583 #~ msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
2584 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2585
2586 #, fuzzy
2587 #~ msgid "-fdata-sections not supported for this target"
2588 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2589
2590 #, fuzzy
2591 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
2592 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2593
2594 #, fuzzy
2595 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
2596 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2597
2598 #, fuzzy
2599 #~ msgid "error writing to %s"
2600 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
2601
2602 #, fuzzy
2603 #~ msgid "error closing %s"
2604 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2605
2606 #, fuzzy
2607 #~ msgid "invalid character constant in #if"
2608 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2609
2610 #, fuzzy
2611 #~ msgid "invalid token in expression"
2612 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2613
2614 #, fuzzy
2615 #~ msgid "octal character constant does not fit in a byte"
2616 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2617
2618 #, fuzzy
2619 #~ msgid "hex character constant does not fit in a byte"
2620 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2621
2622 #, fuzzy
2623 #~ msgid "Junk after end of expression."
2624 #~ msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
2625
2626 #, fuzzy
2627 #~ msgid "-traditional is not supported in C++"
2628 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2629
2630 #, fuzzy
2631 #~ msgid "-traditional and -ansi are mutually exclusive"
2632 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2633
2634 #, fuzzy
2635 #~ msgid "-pedantic and -traditional are mutually exclusive"
2636 #~ msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
2637
2638 #, fuzzy
2639 #~ msgid "-trigraphs and -traditional are mutually exclusive"
2640 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2641
2642 #, fuzzy
2643 #~ msgid "unterminated #%s conditional"
2644 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
2645
2646 #, fuzzy
2647 #~ msgid "not in any file?!"
2648 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
2649
2650 #, fuzzy
2651 #~ msgid "invalid macro name"
2652 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï üíïìá ìÞíá"
2653
2654 #, fuzzy
2655 #~ msgid "invalid macro name `%s'"
2656 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2657
2658 #, fuzzy
2659 #~ msgid "unterminated parameter list in #define"
2660 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
2661
2662 #, fuzzy
2663 #~ msgid "invalid format #line command"
2664 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2665
2666 #, fuzzy
2667 #~ msgid "undefining `defined'"
2668 #~ msgstr "áüñéóôï"
2669
2670 #, fuzzy
2671 #~ msgid "undefining `%s'"
2672 #~ msgstr "¶íïéãìá ôïõ `%s'"
2673
2674 #, fuzzy
2675 #~ msgid "#warning%.*s"
2676 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
2677
2678 #, fuzzy
2679 #~ msgid "unterminated string or character constant"
2680 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
2681
2682 #, fuzzy
2683 #~ msgid "arguments given to macro `%s'"
2684 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
2685
2686 #, fuzzy
2687 #~ msgid "no args to macro `%s'"
2688 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2689
2690 #, fuzzy
2691 #~ msgid "could not open dump file `%s'"
2692 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2693
2694 #, fuzzy
2695 #~ msgid "ignoring unknown option `%.*s' in `-f%s'"
2696 #~ msgstr "¶ãíùóôç åðéëïãÞ: %s %s %s"
2697
2698 #, fuzzy
2699 #~ msgid "invalid initializer for bit string"
2700 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2701
2702 #, fuzzy
2703 #~ msgid "register name not specified for `%s'"
2704 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí"
2705
2706 #, fuzzy
2707 #~ msgid "invalid register name for `%s'"
2708 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2709
2710 #, fuzzy
2711 #~ msgid "unknown set constructor type"
2712 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
2713
2714 #, fuzzy
2715 #~ msgid "invalid initial value for member `%s'"
2716 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2717
2718 #, fuzzy
2719 #~ msgid "weak declaration of `%s' after first use results in unspecified behavior"
2720 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2721
2722 #, fuzzy
2723 #~ msgid "weak declaration of `%s' not supported"
2724 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2725
2726 #, fuzzy
2727 #~ msgid "too many #pragma options align=reset"
2728 #~ msgstr "ÕðåñâïëéêÝò ðáñÜìåôñïé ðïõ äåí åßíáé åðéëïãÝò."
2729
2730 #, fuzzy
2731 #~ msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
2732 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2733
2734 #, fuzzy
2735 #~ msgid "invalid %%Q value"
2736 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2737
2738 #, fuzzy
2739 #~ msgid "invalid %%C value"
2740 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2741
2742 #, fuzzy
2743 #~ msgid "invalid %%N value"
2744 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2745
2746 #, fuzzy
2747 #~ msgid "invalid %%M value"
2748 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2749
2750 #, fuzzy
2751 #~ msgid "invalid %%m value"
2752 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2753
2754 #, fuzzy
2755 #~ msgid "invalid %%L value"
2756 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2757
2758 #, fuzzy
2759 #~ msgid "invalid %%O value"
2760 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2761
2762 #, fuzzy
2763 #~ msgid "invalid %%P value"
2764 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2765
2766 #, fuzzy
2767 #~ msgid "invalid %%V value"
2768 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2769
2770 #, fuzzy
2771 #~ msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
2772 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2773
2774 #, fuzzy
2775 #~ msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
2776 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2777
2778 #, fuzzy
2779 #~ msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
2780 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2781
2782 #, fuzzy
2783 #~ msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
2784 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2785
2786 #, fuzzy
2787 #~ msgid "trap mode not supported for VAX floats"
2788 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2789
2790 #, fuzzy
2791 #~ msgid "invalid %%H value"
2792 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2793
2794 #, fuzzy
2795 #~ msgid "invalid %%J value"
2796 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2797
2798 #, fuzzy
2799 #~ msgid "invalid %%r value"
2800 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2801
2802 #, fuzzy
2803 #~ msgid "invalid %%R value"
2804 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2805
2806 #, fuzzy
2807 #~ msgid "invalid %%h value"
2808 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2809
2810 #, fuzzy
2811 #~ msgid "invalid %%U value"
2812 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2813
2814 #, fuzzy
2815 #~ msgid "invalid %%s value"
2816 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2817
2818 #, fuzzy
2819 #~ msgid "invalid %%E value"
2820 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2821
2822 #, fuzzy
2823 #~ msgid "invalid %%xn code"
2824 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
2825
2826 #, fuzzy
2827 #~ msgid "argument of `%s' attribute is not a string constant"
2828 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
2829
2830 #, fuzzy
2831 #~ msgid "invalid operand to %%R code"
2832 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2833
2834 #, fuzzy
2835 #~ msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
2836 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2837
2838 #, fuzzy
2839 #~ msgid "invalid operand to %%U code"
2840 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2841
2842 #, fuzzy
2843 #~ msgid "invalid operand to %%V code"
2844 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2845
2846 #, fuzzy
2847 #~ msgid "invalid operand output code"
2848 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
2849
2850 #, fuzzy
2851 #~ msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe-%s"
2852 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
2853
2854 #, fuzzy
2855 #~ msgid "Don't do symbol renaming"
2856 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
2857
2858 #, fuzzy
2859 #~ msgid "MCU `%s' not supported"
2860 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2861
2862 #, fuzzy
2863 #~ msgid "invalid insn:"
2864 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2865
2866 #, fuzzy
2867 #~ msgid "incorrect insn:"
2868 #~ msgstr "ëÜèïò óõíèçìáôéêü"
2869
2870 #, fuzzy
2871 #~ msgid "unknown move insn:"
2872 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
2873
2874 #, fuzzy
2875 #~ msgid "Specify the MCU name"
2876 #~ msgstr "Ïñéóìüò ïíüìáôïò ðñïãñÜììáôïò"
2877
2878 #, fuzzy
2879 #~ msgid "trampolines not supported"
2880 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2881
2882 #, fuzzy
2883 #~ msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
2884 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2885
2886 #, fuzzy
2887 #~ msgid "mode not QImode"
2888 #~ msgstr "íåá_êáôÜóôáóç: êáôÜóôáóç ëåéôïõñãßáò\n"
2889
2890 #, fuzzy
2891 #~ msgid "invalid indirect memory address"
2892 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò ëÞîçò"
2893
2894 #, fuzzy
2895 #~ msgid "Do not allocate BK register"
2896 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
2897
2898 #, fuzzy
2899 #~ msgid "Enable parallel instructions"
2900 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2901
2902 #, fuzzy
2903 #~ msgid "Disable parallel instructions"
2904 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2905
2906 #, fuzzy
2907 #~ msgid "invalid operand for 'b' modifier"
2908 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2909
2910 #, fuzzy
2911 #~ msgid "invalid operand for 'v' modifier"
2912 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2913
2914 #, fuzzy
2915 #~ msgid "invalid operand for 'P' modifier"
2916 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2917
2918 #, fuzzy
2919 #~ msgid "invalid operand for 'p' modifier"
2920 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2921
2922 #, fuzzy
2923 #~ msgid "invalid operand for 'z' modifier"
2924 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2925
2926 #, fuzzy
2927 #~ msgid "invalid operand for 'H' modifier"
2928 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2929
2930 #, fuzzy
2931 #~ msgid "bad register"
2932 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
2933
2934 #, fuzzy
2935 #~ msgid "invalid operand for 'e' modifier"
2936 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2937
2938 #, fuzzy
2939 #~ msgid "invalid operand for 'm' modifier"
2940 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2941
2942 #, fuzzy
2943 #~ msgid "invalid operand for 'A' modifier"
2944 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2945
2946 #, fuzzy
2947 #~ msgid "invalid operand for 'D' modifier"
2948 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2949
2950 #, fuzzy
2951 #~ msgid "invalid operand for 'T' modifier"
2952 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2953
2954 #, fuzzy
2955 #~ msgid "invalid operand modifier letter"
2956 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2957
2958 #, fuzzy
2959 #~ msgid "internal error: bad register: %d"
2960 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
2961
2962 #, fuzzy
2963 #~ msgid "unexpected operand"
2964 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2965
2966 # src/request.c:806 src/request.c:912
2967 #, fuzzy
2968 #~ msgid "unrecognized address"
2969 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2970
2971 #, fuzzy
2972 #~ msgid "unrecognized supposed constant"
2973 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
2974
2975 #, fuzzy
2976 #~ msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
2977 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÝò äçëþóåéò ìåôáôñïðÞò óôçí êáôÜëçîç"
2978
2979 #, fuzzy
2980 #~ msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
2981 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
2982
2983 #, fuzzy
2984 #~ msgid "unexpected address expression"
2985 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2986
2987 #, fuzzy
2988 #~ msgid "Debug argument support in compiler"
2989 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2990
2991 #, fuzzy
2992 #~ msgid "Debug stack support in compiler"
2993 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2994
2995 #, fuzzy
2996 #~ msgid "invalid addressing mode"
2997 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
2998
2999 #, fuzzy
3000 #~ msgid "bad register extension code"
3001 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3002
3003 #, fuzzy
3004 #~ msgid "invalid offset in ybase addressing"
3005 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3006
3007 #, fuzzy
3008 #~ msgid "invalid register in ybase addressing"
3009 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3010
3011 #, fuzzy
3012 #~ msgid "inline float constants not supported on this host"
3013 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3014
3015 #, fuzzy
3016 #~ msgid "invalid mode for gen_tst_reg"
3017 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
3018
3019 #, fuzzy
3020 #~ msgid "Generate code for near calls"
3021 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
3022
3023 #, fuzzy
3024 #~ msgid "Generate code for near jumps"
3025 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
3026
3027 #, fuzzy
3028 #~ msgid "profiling not implemented yet"
3029 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
3030
3031 #, fuzzy
3032 #~ msgid "trampolines not yet implemented"
3033 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
3034
3035 #, fuzzy
3036 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
3037 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3038
3039 #, fuzzy
3040 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
3041 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3042
3043 #, fuzzy
3044 #~ msgid "Use registers for argument passing"
3045 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3046
3047 #, fuzzy
3048 #~ msgid "malformed #pragma map, ignored"
3049 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3050
3051 #, fuzzy
3052 #~ msgid "Generate char instructions"
3053 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3054
3055 #, fuzzy
3056 #~ msgid "code model `large' not supported yet"
3057 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3058
3059 #, fuzzy
3060 #~ msgid "%i-bit mode not compiled in"
3061 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
3062
3063 #, fuzzy
3064 #~ msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
3065 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
3066
3067 #, fuzzy
3068 #~ msgid "invalid UNSPEC as operand"
3069 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3070
3071 #, fuzzy
3072 #~ msgid "invalid operand code `%c'"
3073 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3074
3075 # src/grep.c:1133
3076 #, fuzzy
3077 #~ msgid "unknown insn mode"
3078 #~ msgstr "Üãíùóôç ìÝèïäïò êáôáëüãùí"
3079
3080 #, fuzzy
3081 #~ msgid "selector must be an immediate"
3082 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3083
3084 #, fuzzy
3085 #~ msgid "mask must be an immediate"
3086 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3087
3088 #, fuzzy
3089 #~ msgid "Retain legend information"
3090 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3091
3092 # lib/argmatch.c:188
3093 #, fuzzy
3094 #~ msgid "argument is a structure"
3095 #~ msgstr "¸ãêõñá ïñßóìáôá åßíáé:"
3096
3097 #, fuzzy
3098 #~ msgid "Alternate calling convention"
3099 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3100
3101 #, fuzzy
3102 #~ msgid "Use mcount for profiling"
3103 #~ msgstr "áäýíáôç ç öüñôùóç äåäïìÝíùí ðñïößë"
3104
3105 #, fuzzy
3106 #~ msgid "malformed #pragma align - ignored"
3107 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3108
3109 #, fuzzy
3110 #~ msgid "stack limit expression is not supported"
3111 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3112
3113 #, fuzzy
3114 #~ msgid "Do not use complex addressing modes"
3115 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3116
3117 #, fuzzy
3118 #~ msgid "invalid argument of `%s' attribute"
3119 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3120
3121 #, fuzzy
3122 #~ msgid "invalid operand to %%s code"
3123 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3124
3125 #, fuzzy
3126 #~ msgid "invalid operand to %%p code"
3127 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3128
3129 #, fuzzy
3130 #~ msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
3131 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3132
3133 #, fuzzy
3134 #~ msgid "invalid operand to %%N code"
3135 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3136
3137 #, fuzzy
3138 #~ msgid "bad address"
3139 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3140
3141 #, fuzzy
3142 #~ msgid "lo_sum not of register"
3143 #~ msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
3144
3145 #, fuzzy
3146 #~ msgid "invalid operand in the instruction"
3147 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
3148
3149 #, fuzzy
3150 #~ msgid "invalid register in the instruction"
3151 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
3152
3153 #, fuzzy
3154 #~ msgid "invalid rotate insn"
3155 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3156
3157 #, fuzzy
3158 #~ msgid "cannot do z-register replacement"
3159 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3160
3161 #, fuzzy
3162 #~ msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
3163 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3164
3165 #, fuzzy
3166 #~ msgid "Specify the register allocation order"
3167 #~ msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
3168
3169 #, fuzzy
3170 #~ msgid "Use unaligned memory references"
3171 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
3172
3173 #, fuzzy
3174 #~ msgid "invalid %%x/X value"
3175 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3176
3177 #, fuzzy
3178 #~ msgid "invalid %%q value"
3179 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3180
3181 #, fuzzy
3182 #~ msgid "invalid %%o value"
3183 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3184
3185 #, fuzzy
3186 #~ msgid "invalid %%p value"
3187 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3188
3189 #, fuzzy
3190 #~ msgid "invalid %%s/S value"
3191 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3192
3193 #, fuzzy
3194 #~ msgid "invalid %%P operand"
3195 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3196
3197 #, fuzzy
3198 #~ msgid "invalid %%B value"
3199 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3200
3201 #, fuzzy
3202 #~ msgid "invalid %%D value"
3203 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3204
3205 #, fuzzy
3206 #~ msgid "invalid code"
3207 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3208
3209 #, fuzzy
3210 #~ msgid "invalid option `-mshort-data-%s'"
3211 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3212
3213 #, fuzzy
3214 #~ msgid "invalid option `-mstack-increment=%s'"
3215 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3216
3217 #, fuzzy
3218 #~ msgid "Emit call graph information"
3219 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3220
3221 #, fuzzy
3222 #~ msgid "-mips%d not supported"
3223 #~ msgstr "Ôï ai_family äåí õðïóôçñßæåôáé"
3224
3225 #, fuzzy
3226 #~ msgid "-mabi=%s does not support -mips%d"
3227 #~ msgstr "Ôï ai_socktype äåí õðïóôçñßæåôáé"
3228
3229 #, fuzzy
3230 #~ msgid "invalid option `entry%s'"
3231 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3232
3233 #, fuzzy
3234 #~ msgid "can't rewind temp file"
3235 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3236
3237 #, fuzzy
3238 #~ msgid "can't write to output file"
3239 #~ msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò áñ÷åßùí åîüäïõ óôï `%s'"
3240
3241 #, fuzzy
3242 #~ msgid "can't read from temp file"
3243 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3244
3245 #, fuzzy
3246 #~ msgid "can't close temp file"
3247 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3248
3249 #, fuzzy
3250 #~ msgid "can not handle inconsistent calls to `%s'"
3251 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
3252
3253 #, fuzzy
3254 #~ msgid "Use symbolic register names"
3255 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
3256
3257 #, fuzzy
3258 #~ msgid "-f%s not supported: ignored"
3259 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3260
3261 #, fuzzy
3262 #~ msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %d"
3263 #~ msgstr "ï ßäéïò êáíüíáò óå ðïëëáðëÜ áñ÷åßá"
3264
3265 #, fuzzy
3266 #~ msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
3267 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
3268
3269 #, fuzzy
3270 #~ msgid "Do not use register sb"
3271 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3272
3273 #, fuzzy
3274 #~ msgid "Use bit-field instructions"
3275 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3276
3277 #, fuzzy
3278 #~ msgid "-g option disabled"
3279 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá NIS+ áðÝôõ÷å"
3280
3281 #, fuzzy
3282 #~ msgid "Return floating point results in ac0"
3283 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
3284
3285 #, fuzzy
3286 #~ msgid "Target does not have split I&D"
3287 #~ msgstr "-nt äåí äÝ÷åôáé -l\n"
3288
3289 #, fuzzy
3290 #~ msgid "invalid %%S value"
3291 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3292
3293 #, fuzzy
3294 #~ msgid "invalid %%b value"
3295 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3296
3297 #, fuzzy
3298 #~ msgid "invalid %%z value"
3299 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3300
3301 #, fuzzy
3302 #~ msgid "invalid %%Z value"
3303 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3304
3305 #, fuzzy
3306 #~ msgid "invalid %%k value"
3307 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3308
3309 #, fuzzy
3310 #~ msgid "invalid %%j value"
3311 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3312
3313 #, fuzzy
3314 #~ msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
3315 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3316
3317 #, fuzzy
3318 #~ msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
3319 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
3320
3321 #, fuzzy
3322 #~ msgid "-fdata-sections not supported on AIX"
3323 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
3324
3325 #, fuzzy
3326 #~ msgid "unknown ABI specified: '%s'"
3327 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3328
3329 #, fuzzy
3330 #~ msgid "argument 3 of `%s' must be a 2-bit literal"
3331 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
3332
3333 #, fuzzy
3334 #~ msgid "invalid %%f value"
3335 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3336
3337 #, fuzzy
3338 #~ msgid "invalid %%F value"
3339 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3340
3341 #, fuzzy
3342 #~ msgid "invalid %%G value"
3343 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3344
3345 #, fuzzy
3346 #~ msgid "invalid %%j code"
3347 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3348
3349 #, fuzzy
3350 #~ msgid "invalid %%J code"
3351 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3352
3353 #, fuzzy
3354 #~ msgid "invalid %%K value"
3355 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3356
3357 #, fuzzy
3358 #~ msgid "invalid %%T value"
3359 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3360
3361 #, fuzzy
3362 #~ msgid "invalid %%u value"
3363 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3364
3365 #, fuzzy
3366 #~ msgid "invalid %%v value"
3367 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3368
3369 #, fuzzy
3370 #~ msgid "Always pass floating-point arguments in memory"
3371 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3372
3373 #, fuzzy
3374 #~ msgid "Don't always pass floating-point arguments in memory"
3375 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3376
3377 #, fuzzy
3378 #~ msgid "Use AltiVec instructions"
3379 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3380
3381 #, fuzzy
3382 #~ msgid "no description yet"
3383 #~ msgstr "(÷ùñßò ðåñéãñáöÞ)"
3384
3385 #, fuzzy
3386 #~ msgid "Use alternate register names"
3387 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3388
3389 #, fuzzy
3390 #~ msgid "bad value for -mcall-%s"
3391 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3392
3393 #, fuzzy
3394 #~ msgid "bad value for -msdata=%s"
3395 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3396
3397 #, fuzzy
3398 #~ msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
3399 #~ msgstr "ôá ìåãÝèç ôïõ óôçëïãíþìïíá ðñÝðåé íá åßíáé êáôÜ áýîïõóá óåéñÜ"
3400
3401 #, fuzzy
3402 #~ msgid "Cannot decompose address."
3403 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
3404
3405 #~ msgid "64 bit mode"
3406 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 64 bit"
3407
3408 #~ msgid "31 bit mode"
3409 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 31 bit"
3410
3411 #, fuzzy
3412 #~ msgid "mvcle use"
3413 #~ msgstr "Ç óõóêåõÞ åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
3414
3415 #, fuzzy
3416 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
3417 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3418
3419 #, fuzzy
3420 #~ msgid "`%s' attribute argument not a string constant"
3421 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3422
3423 #, fuzzy
3424 #~ msgid "Profiling is not supported on this target."
3425 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3426
3427 #, fuzzy
3428 #~ msgid "%s is not supported by this configuration"
3429 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
3430
3431 #, fuzzy
3432 #~ msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
3433 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3434
3435 #, fuzzy
3436 #~ msgid "invalid %%Y operand"
3437 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3438
3439 #, fuzzy
3440 #~ msgid "invalid %%A operand"
3441 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3442
3443 #, fuzzy
3444 #~ msgid "invalid %%B operand"
3445 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3446
3447 #, fuzzy
3448 #~ msgid "invalid %%c operand"
3449 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3450
3451 #, fuzzy
3452 #~ msgid "invalid %%C operand"
3453 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3454
3455 #, fuzzy
3456 #~ msgid "invalid %%d operand"
3457 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3458
3459 #, fuzzy
3460 #~ msgid "invalid %%D operand"
3461 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3462
3463 #, fuzzy
3464 #~ msgid "invalid %%f operand"
3465 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3466
3467 #, fuzzy
3468 #~ msgid "Utilize Visual Instruction Set"
3469 #~ msgstr "ÐáñÜíïìç ÅíôïëÞ"
3470
3471 #~ msgid "Use 32-bit ABI"
3472 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 32-bit"
3473
3474 #~ msgid "Use 64-bit ABI"
3475 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 64-bit"
3476
3477 # src/request.c:806 src/request.c:912
3478 #, fuzzy
3479 #~ msgid "unrecognized section name \"%s\""
3480 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
3481
3482 # src/dfa.c:569 src/dfa.c:583 src/dfa.c:587
3483 # src/dfa.c:577 src/dfa.c:591 src/dfa.c:595
3484 #, fuzzy
3485 #~ msgid "malformed #pragma ghs section"
3486 #~ msgstr "êáêïó÷çìáôéóìÝíïò ìåôñçôÞò åðáíÜëçøçò"
3487
3488 # src/shred.c:1134
3489 #, fuzzy
3490 #~ msgid "%s=%s is too large"
3491 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
3492
3493 #, fuzzy
3494 #~ msgid "output_move_single:"
3495 #~ msgstr "áñ÷åßï åîüäïõ"
3496
3497 #, fuzzy
3498 #~ msgid "bad test"
3499 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3500
3501 #, fuzzy
3502 #~ msgid "invalid mask"
3503 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3504
3505 #, fuzzy
3506 #~ msgid "invalid address"
3507 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3508
3509 #, fuzzy
3510 #~ msgid "no register in address"
3511 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3512
3513 #, fuzzy
3514 #~ msgid "address offset not a constant"
3515 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
3516
3517 #, fuzzy
3518 #~ msgid "Use the Xtensa boolean register option"
3519 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3520
3521 #, fuzzy
3522 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' is ambiguous"
3523 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3524
3525 # src/getopt.c:813
3526 # src/getopt.c:813
3527 #, fuzzy
3528 #~ msgid "call of `(%T) (%A)' is ambiguous"
3529 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
3530
3531 #, fuzzy
3532 #~ msgid "`%+#D' is inaccessible"
3533 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ìç-ðñïóðåëÜóéìï"
3534
3535 #, fuzzy
3536 #~ msgid "invalid conversion from `%T' to `%T'"
3537 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3538
3539 #, fuzzy
3540 #~ msgid "  initializing argument %P of `%D'"
3541 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3542
3543 #, fuzzy
3544 #~ msgid "  in call to `%D'"
3545 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3546
3547 #, fuzzy
3548 #~ msgid "  for conversion from `%T' to `%T'"
3549 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3550
3551 #, fuzzy
3552 #~ msgid "duplicate enum value `%D'"
3553 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3554
3555 #, fuzzy
3556 #~ msgid "duplicate nested type `%D'"
3557 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3558
3559 #, fuzzy
3560 #~ msgid "duplicate member `%D'"
3561 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
3562
3563 #, fuzzy
3564 #~ msgid "`%D' invalid in `%T'"
3565 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3566
3567 #, fuzzy
3568 #~ msgid "`%D' invalid in `%#T'"
3569 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3570
3571 #, fuzzy
3572 #~ msgid "redefinition of `%#T'"
3573 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3574
3575 #, fuzzy
3576 #~ msgid "previous definition of `%#T'"
3577 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3578
3579 #~ msgid "  by `%D'"
3580 #~ msgstr "  êáôÜ `%D'"
3581
3582 #, fuzzy
3583 #~ msgid "negative width in bit-field `%D'"
3584 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
3585
3586 #, fuzzy
3587 #~ msgid "field `%#D' with same name as class"
3588 #~ msgstr "ÕðÜñ÷åé áíôéêåßìåíï ìå ôï ßäéï üíïìá"
3589
3590 #, fuzzy
3591 #~ msgid "not enough type information"
3592 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3593
3594 #, fuzzy
3595 #~ msgid "declaration of `%#D'"
3596 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3597
3598 #, fuzzy
3599 #~ msgid "conversion of `%E' from `%T' to `%T' is ambiguous"
3600 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3601
3602 #, fuzzy
3603 #~ msgid "converting from `%T' to `%T'"
3604 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3605
3606 #, fuzzy
3607 #~ msgid "cannot convert `%E' from type `%T' to type `%T'"
3608 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3609
3610 #, fuzzy
3611 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' discards qualifiers"
3612 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3613
3614 #, fuzzy
3615 #~ msgid "cannot convert type `%T' to type `%T'"
3616 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3617
3618 #, fuzzy
3619 #~ msgid "conversion from `%#T' to `%#T'"
3620 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3621
3622 #, fuzzy
3623 #~ msgid "conversion from `%T' to non-scalar type `%T' requested"
3624 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3625
3626 #, fuzzy
3627 #~ msgid "`%#D' previously declared here"
3628 #~ msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
3629
3630 #, fuzzy
3631 #~ msgid "after previous specification in `%#D'"
3632 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3633
3634 #, fuzzy
3635 #~ msgid "invalid redeclaration of `%D'"
3636 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3637
3638 #, fuzzy
3639 #~ msgid "`%#D' hides constructor for `%#T'"
3640 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3641
3642 #~ msgid "implicit declaration of function `%#D'"
3643 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%#D'"
3644
3645 #, fuzzy
3646 #~ msgid "duplicate label `%D'"
3647 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
3648
3649 #, fuzzy
3650 #~ msgid "invalid use of `%D'"
3651 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3652
3653 #, fuzzy
3654 #~ msgid "`%D::%D' is not a template"
3655 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3656
3657 #, fuzzy
3658 #~ msgid "`%#D' is not a static member of `%#T'"
3659 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3660
3661 # src/request.c:263
3662 #, fuzzy
3663 #~ msgid "duplicate initialization of %D"
3664 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
3665
3666 #, fuzzy
3667 #~ msgid "cannot initialize `%T' from `%T'"
3668 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá ìåôáíïìáóôåß ôï `.' Þ ôï `..'"
3669
3670 #, fuzzy
3671 #~ msgid "array size missing in `%D'"
3672 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
3673
3674 #, fuzzy
3675 #~ msgid "uninitialized const `%D'"
3676 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3677
3678 #, fuzzy
3679 #~ msgid "invalid catch parameter"
3680 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
3681
3682 #, fuzzy
3683 #~ msgid "creating %s"
3684 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3685
3686 #, fuzzy
3687 #~ msgid "invalid declarator"
3688 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3689
3690 #, fuzzy
3691 #~ msgid "`%D' as declarator"
3692 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé êáôÜëïãïò"
3693
3694 #, fuzzy
3695 #~ msgid "`bool' is now a keyword"
3696 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3697
3698 #, fuzzy
3699 #~ msgid "multiple declarations `%T' and `%T'"
3700 #~ msgstr "ðïëëáðëüò áñéèìüò åðéëïãþí ôçí åíôïëÞ `s'"
3701
3702 #, fuzzy
3703 #~ msgid "can't initialize friend function `%s'"
3704 #~ msgstr "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åýñåóç åôéêÝôôáò ãéá ìåôáãùãÞ óôï `%s'"
3705
3706 #, fuzzy
3707 #~ msgid "friend declaration not in class definition"
3708 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
3709
3710 #, fuzzy
3711 #~ msgid "cannot declare %s to references"
3712 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï %s"
3713
3714 #, fuzzy
3715 #~ msgid "invalid type: `void &'"
3716 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'"
3717
3718 #, fuzzy
3719 #~ msgid "cannot declare member `%T::%s' within `%T'"
3720 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3721
3722 #, fuzzy
3723 #~ msgid "template parameters cannot be friends"
3724 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
3725
3726 #, fuzzy
3727 #~ msgid "invalid use of `::'"
3728 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3729
3730 #, fuzzy
3731 #~ msgid "invalid string constant `%E'"
3732 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3733
3734 #, fuzzy
3735 #~ msgid "duplicate base type `%T' invalid"
3736 #~ msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
3737
3738 #, fuzzy
3739 #~ msgid "multiple definition of `%#T'"
3740 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
3741
3742 #, fuzzy
3743 #~ msgid "-f%s is no longer supported"
3744 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3745
3746 #, fuzzy
3747 #~ msgid "prototype for `%#D' does not match any in class `%T'"
3748 #~ msgstr "ôï áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë `%s' äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï äéáìïéñáæüìåíï áíôéêåßìåíï `%s'"
3749
3750 #~ msgid "                %#D"
3751 #~ msgstr "                %#D"
3752
3753 #, fuzzy
3754 #~ msgid "local class `%#T' shall not have static data member `%#D'"
3755 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3756
3757 #, fuzzy
3758 #~ msgid "invalid initializer for virtual method `%D'"
3759 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3760
3761 #, fuzzy
3762 #~ msgid "use of old-style cast"
3763 #~ msgstr "ðáëáéïý åßäïõò èÝóç"
3764
3765 # src/getopt.c:628
3766 # src/getopt.c:628
3767 #, fuzzy
3768 #~ msgid "use of `%D' is ambiguous"
3769 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé áóáöÞò\n"
3770
3771 #, fuzzy
3772 #~ msgid "`%D' is not a function,"
3773 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3774
3775 #, fuzzy
3776 #~ msgid "unknown namespace `%D'"
3777 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3778
3779 #, fuzzy
3780 #~ msgid "`%T' is not a namespace"
3781 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3782
3783 #, fuzzy
3784 #~ msgid "`%D' is not a namespace"
3785 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3786
3787 #, fuzzy
3788 #~ msgid "`%D' not declared"
3789 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3790
3791 #, fuzzy
3792 #~ msgid "`%T' does not have a class or union named `%D'"
3793 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3794
3795 #, fuzzy
3796 #~ msgid "`%T' is not a class or union type"
3797 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3798
3799 #, fuzzy
3800 #~ msgid "`%s' not supported by %s"
3801 #~ msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé"
3802
3803 #, fuzzy
3804 #~ msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
3805 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3806
3807 #, fuzzy
3808 #~ msgid "`%#T' is not a template"
3809 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3810
3811 #, fuzzy
3812 #~ msgid "`%T' is already a friend of `%T'"
3813 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3814
3815 #, fuzzy
3816 #~ msgid "argument to `%s' missing\n"
3817 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3818
3819 #, fuzzy
3820 #~ msgid "base class `%T' already initialized"
3821 #~ msgstr "ç êëÜóç ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
3822
3823 #, fuzzy
3824 #~ msgid "type `%D' is not a direct base of `%T'"
3825 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3826
3827 #, fuzzy
3828 #~ msgid "`%T' is not an aggregate type"
3829 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3830
3831 #, fuzzy
3832 #~ msgid "invalid use of non-static field `%D'"
3833 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü óôÞëåò: `%s'"
3834
3835 #, fuzzy
3836 #~ msgid "invalid use of member `%D'"
3837 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
3838
3839 #, fuzzy
3840 #~ msgid "`%D' is not a member of type `%T'"
3841 #~ msgstr "äåí åßóôå ìÝëïò ôçò ïìÜäáò `%s'"
3842
3843 #, fuzzy
3844 #~ msgid "illegal pointer to bit-field `%D'"
3845 #~ msgstr "áêáôÜëëçëïò ôýðïò äéêôýïõ :`%s'\n"
3846
3847 #, fuzzy
3848 #~ msgid "invalid type `void' for new"
3849 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
3850
3851 #, fuzzy
3852 #~ msgid "type name expected before `*'"
3853 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
3854
3855 #, fuzzy
3856 #~ msgid "type name expected before `&'"
3857 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
3858
3859 #, fuzzy
3860 #~ msgid "invalid #pragma %s"
3861 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3862
3863 #, fuzzy
3864 #~ msgid "`%D' not defined"
3865 #~ msgstr "áüñéóôï"
3866
3867 #, fuzzy
3868 #~ msgid "name lookup of `%s' changed"
3869 #~ msgstr "ç ïìÜäá ôïõ %s Üëëáîå óå %s\n"
3870
3871 #, fuzzy
3872 #~ msgid "`%s' tag used in naming `%#T'"
3873 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3874
3875 # src/grep.c:785 src/grep.c:792
3876 # src/grep.c:1060 src/grep.c:1067 src/grep.c:1076
3877 #, fuzzy
3878 #~ msgid "invalid default template argument"
3879 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá ìÞêïõò ðåñéå÷ïìÝíïõ"
3880
3881 # src/dfa.c:962
3882 # src/dfa.c:970
3883 #, fuzzy
3884 #~ msgid "sigof type specifier"
3885 #~ msgstr "Äåí ïñßóôçêå óõíôáêôéêü"
3886
3887 #, fuzzy
3888 #~ msgid "`%T' is not a class or namespace"
3889 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3890
3891 #, fuzzy
3892 #~ msgid "no type `%D' in `%T'"
3893 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3894
3895 #, fuzzy
3896 #~ msgid "invalid member template declaration `%D'"
3897 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
3898
3899 #, fuzzy
3900 #~ msgid "  from definition of `%#D'"
3901 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3902
3903 #~ msgid "        `%D'"
3904 #~ msgstr "        `%D'"
3905
3906 #, fuzzy
3907 #~ msgid "no default argument for `%D'"
3908 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3909
3910 #, fuzzy
3911 #~ msgid "template class without a name"
3912 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3913
3914 #, fuzzy
3915 #~ msgid "template definition of non-template `%#D'"
3916 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
3917
3918 #~ msgid "  but %d required"
3919 #~ msgstr "  áëëÜ %d áðáéôïýíôáé"
3920
3921 #, fuzzy
3922 #~ msgid "`%T' is not a template type"
3923 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3924
3925 #, fuzzy
3926 #~ msgid "template parameter `%#D'"
3927 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3928
3929 #, fuzzy
3930 #~ msgid "`%E' is not a valid template argument"
3931 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
3932
3933 #, fuzzy
3934 #~ msgid "  expected a type, got `%E'"
3935 #~ msgstr "%s: áíáìåíüôáí áêÝñáéïò ìåôÜ ôï `%c'"
3936
3937 #, fuzzy
3938 #~ msgid "  expected a type, got `%T'"
3939 #~ msgstr "%s: áíáìåíüôáí áêÝñáéïò ìåôÜ ôï `%c'"
3940
3941 #, fuzzy
3942 #~ msgid "wrong number of template arguments (%d, should be %d)"
3943 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
3944
3945 #, fuzzy
3946 #~ msgid "template argument %d is invalid"
3947 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3948
3949 #, fuzzy
3950 #~ msgid "`%T' is not a template"
3951 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3952
3953 #, fuzzy
3954 #~ msgid "invalid parameter type `%T'"
3955 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïôåñáéüôçôá `%s'"
3956
3957 #, fuzzy
3958 #~ msgid "creating pointer to member reference type `%T'"
3959 #~ msgstr "äåí åßóôå ìÝëïò ôçò ïìÜäáò `%s'"
3960
3961 #, fuzzy
3962 #~ msgid "creating array of `%T'"
3963 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3964
3965 #, fuzzy
3966 #~ msgid "incomplete type unification"
3967 #~ msgstr "Ìåôáãëùôôéóìüò ðñïäéáãñáöþí ôïðéêþí ñõèìßóåùí"
3968
3969 #, fuzzy
3970 #~ msgid "no matching template for `%D' found"
3971 #~ msgstr "Ï Ýëåã÷ïò ìïíïðáôéïý ãéá ôï `%s' âñÞêå `%s'"
3972
3973 #, fuzzy
3974 #~ msgid "duplicate explicit instantiation of `%#D'"
3975 #~ msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
3976
3977 #, fuzzy
3978 #~ msgid "duplicate explicit instantiation of `%#T'"
3979 #~ msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
3980
3981 #, fuzzy
3982 #~ msgid "`%#T' is not a valid type for a template constant parameter"
3983 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
3984
3985 #, fuzzy
3986 #~ msgid "can't create repository information file `%s'"
3987 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
3988
3989 #, fuzzy
3990 #~ msgid "cannot use typeid with -fno-rtti"
3991 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ç åðéëïãÞ -a ÷ùñßò ôï -n"
3992
3993 #, fuzzy
3994 #~ msgid "`%T' is an inaccessible base of `%T'"
3995 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3996
3997 #, fuzzy
3998 #~ msgid "`%T' is an ambiguous base of `%T'"
3999 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
4000
4001 #, fuzzy
4002 #~ msgid "invalid covariant return type for `%#D'"
4003 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
4004
4005 #, fuzzy
4006 #~ msgid "  overriding `%#D'"
4007 #~ msgstr "áíôéãñÜöåôáé áðü ðÜíù"
4008
4009 #, fuzzy
4010 #~ msgid "  overriding `%#F'"
4011 #~ msgstr "áíôéãñÜöåôáé áðü ðÜíù"
4012
4013 #, fuzzy
4014 #~ msgid "`%#D' cannot be declared"
4015 #~ msgstr "Äåí ìðïñåß íá ôåèåß ç çìåñïìçíßá."
4016
4017 #, fuzzy
4018 #~ msgid "`%E' is not of type `%T'"
4019 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
4020
4021 #, fuzzy
4022 #~ msgid "invalid definition of qualified type `%T'"
4023 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áñ÷åßïõ óôç äÞëùóç ðåäßïõ: `%s'"
4024
4025 #, fuzzy
4026 #~ msgid "parse error in method specification"
4027 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí êáèïñéóìü óåéñÜò"
4028
4029 #, fuzzy
4030 #~ msgid "invalid type `%T' for default argument to `%T'"
4031 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
4032
4033 #~ msgid "%s before `%s'"
4034 #~ msgstr "%s ðñéí áðü `%s'"
4035
4036 #~ msgid "%s before `%c'"
4037 #~ msgstr "%s ðñéí áðü `%c'"
4038
4039 #~ msgid "%s before `\\%o'"
4040 #~ msgstr "%s ðñéí áðü `\\%o'"
4041
4042 #, fuzzy
4043 #~ msgid "%s before `%s' token"
4044 #~ msgstr "%s (ãéá êáíïíéêÞ Ýêöñáóç `%s')"
4045
4046 #, fuzzy
4047 #~ msgid "`%V' qualifiers cannot be applied to `%T'"
4048 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
4049
4050 #, fuzzy
4051 #~ msgid "`%s' attribute is not supported on this platform"
4052 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
4053
4054 #, fuzzy
4055 #~ msgid "invalid use of non-lvalue array"
4056 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç þñá ôçò ìÝñáò"
4057
4058 #, fuzzy
4059 #~ msgid "type `%T' has no destructor"
4060 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
4061
4062 #, fuzzy
4063 #~ msgid "invalid use of type decl `%#D' as expression"
4064 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
4065
4066 #, fuzzy
4067 #~ msgid "invalid use of template `%#D' as expression"
4068 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
4069
4070 #, fuzzy
4071 #~ msgid "`%T' is not a pointer-to-object type"
4072 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
4073
4074 #, fuzzy
4075 #~ msgid "invalid type argument"
4076 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðáñÜìåôñïò"
4077
4078 #, fuzzy
4079 #~ msgid "too many arguments to %s `%+#D'"
4080 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
4081
4082 #, fuzzy
4083 #~ msgid "too few arguments to %s `%+#D'"
4084 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
4085
4086 #, fuzzy
4087 #~ msgid "division by zero in `%E %% 0'"
4088 #~ msgstr "Äéáßñåóç ìå ìçäÝí óôçí áðïôßìçóç: %s"
4089
4090 #, fuzzy
4091 #~ msgid "division by zero in `%E %% 0.'"
4092 #~ msgstr "Äéáßñåóç ìå ìçäÝí óôçí áðïôßìçóç: %s"
4093
4094 #, fuzzy
4095 #~ msgid "invalid use of `--' on bool variable `%D'"
4096 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
4097
4098 #, fuzzy
4099 #~ msgid "cannot create pointer to reference member `%D'"
4100 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôüí íá ãßíåé `stat' ôï locale áñ÷åßï `%s'"
4101
4102 #, fuzzy
4103 #~ msgid "invalid static_cast from type `%T' to type `%T'"
4104 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
4105
4106 #, fuzzy
4107 #~ msgid "invalid const_cast from type `%T' to type `%T'"
4108 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
4109
4110 #, fuzzy
4111 #~ msgid "invalid cast to function type `%T'"
4112 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
4113
4114 #, fuzzy
4115 #~ msgid "cannot convert `%T' to `%T' in %s"
4116 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
4117
4118 #, fuzzy
4119 #~ msgid "in passing argument %P of `%+D'"
4120 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
4121
4122 #, fuzzy
4123 #~ msgid "returning reference to temporary"
4124 #~ msgstr "xdr_reference: ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå\n"
4125
4126 #, fuzzy
4127 #~ msgid "cannot declare variable `%D' to be of type `%T'"
4128 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
4129
4130 #, fuzzy
4131 #~ msgid "cannot declare parameter `%D' to be of type `%T'"
4132 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
4133
4134 #, fuzzy
4135 #~ msgid "cannot declare field `%D' to be of type `%T'"
4136 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò óôï ðåäßï `%s' ôçò êáôçãïñßáò `%s'"
4137
4138 #, fuzzy
4139 #~ msgid "invalid return type for function `%#D'"
4140 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
4141
4142 #, fuzzy
4143 #~ msgid "cannot allocate an object of type `%T'"
4144 #~ msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò êáôáëüãïõ locale `%s'"
4145
4146 #, fuzzy
4147 #~ msgid "invalid use of undefined type `%#T'"
4148 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
4149
4150 #, fuzzy
4151 #~ msgid "declaration of `%#T'"
4152 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
4153
4154 #, fuzzy
4155 #~ msgid "invalid use of `%T'"
4156 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
4157
4158 #, fuzzy
4159 #~ msgid "Emit cross referencing information"
4160 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
4161
4162 #~ msgid "note:"
4163 #~ msgstr "óçìåßùóç:"
4164
4165 #, fuzzy
4166 #~ msgid "warning:"
4167 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
4168
4169 #~ msgid "fatal:"
4170 #~ msgstr "ìïéñáßï:"
4171
4172 #~ msgid "(continued):"
4173 #~ msgstr "(óõíå÷ßæåôáé):"
4174
4175 #~ msgid "[REPORT BUG!!] %"
4176 #~ msgstr "[ÁÍÁÖ¸ÑÅÔÅ ÔÏ ÓÖ¶ËÌÁ!!] %"
4177
4178 #~ msgid "[REPORT BUG!!]"
4179 #~ msgstr "[ÁÍÁÖ¸ÑÅÔÅ ÔÏ ÓÖÁËÌÁ!!]"
4180
4181 #, fuzzy
4182 #~ msgid "In statement function"
4183 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
4184
4185 #, fuzzy
4186 #~ msgid "argument to `%s' missing"
4187 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
4188
4189 #, fuzzy
4190 #~ msgid "no input files; unwilling to write output files"
4191 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åéóüäïõ åßíáé ôï áñ÷åßï åîüäïõ"
4192
4193 #, fuzzy
4194 #~ msgid "Implicit declaration of `%A' at %0"
4195 #~ msgstr "ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôïõ `%s'"
4196
4197 # src/main.c:663
4198 #, fuzzy
4199 #~ msgid "Non-ISO-C-standard escape sequence `\\%A' at %0"
4200 #~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
4201
4202 # src/main.c:663
4203 #, fuzzy
4204 #~ msgid "Unknown escape sequence `\\%A' at %0"
4205 #~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
4206
4207 #, fuzzy
4208 #~ msgid "Unterminated escape sequence `\\' at %0"
4209 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
4210
4211 #, fuzzy
4212 #~ msgid "Hex escape at %0 out of range"
4213 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
4214
4215 #, fuzzy
4216 #~ msgid "Escape sequence at %0 out of range for character"
4217 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
4218
4219 #, fuzzy
4220 #~ msgid "hex escape out of range"
4221 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
4222
4223 # src/main.c:663
4224 #, fuzzy
4225 #~ msgid "non-ISO escape sequence `\\%c'"
4226 #~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
4227
4228 # src/main.c:663
4229 #, fuzzy
4230 #~ msgid "unknown escape sequence `\\%c'"
4231 #~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
4232
4233 #, fuzzy
4234 #~ msgid "ignoring pragma: %s"
4235 #~ msgstr "áãíïïýíôáé üëá ôá ïñßóìáôá"
4236
4237 #, fuzzy
4238 #~ msgid "invalid #ident"
4239 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
4240
4241 #, fuzzy
4242 #~ msgid "undefined or invalid # directive"
4243 #~ msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
4244
4245 #, fuzzy
4246 #~ msgid "invalid #line"
4247 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò"
4248
4249 #, fuzzy
4250 #~ msgid "invalid #-line"
4251 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò"
4252
4253 #, fuzzy
4254 #~ msgid "Null character at %0 -- line ignored"
4255 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
4256
4257 #, fuzzy
4258 #~ msgid "Set the maximum line length"
4259 #~ msgstr "åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò áëöáñéèìçôéêïý"
4260
4261 #, fuzzy
4262 #~ msgid "Missing first operand for binary operator at %0"
4263 #~ msgstr "Áãíùóôïò äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò."
4264
4265 #, fuzzy
4266 #~ msgid "Zero-length character constant at %0"
4267 #~ msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
4268
4269 #, fuzzy
4270 #~ msgid "Invalid token at %0 in expression or subexpression at %1"
4271 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
4272
4273 #, fuzzy
4274 #~ msgid "Character constant at %0 has no closing apostrophe at %1"
4275 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
4276
4277 #, fuzzy
4278 #~ msgid "Integer at %0 too large"
4279 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
4280
4281 #, fuzzy
4282 #~ msgid "Unrecognized FORMAT specifier at %0"
4283 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
4284
4285 #, fuzzy
4286 #~ msgid "Zero-size specification invalid at %0"
4287 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
4288
4289 #, fuzzy
4290 #~ msgid "Unable to open INCLUDE file `%A' at %0"
4291 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
4292
4293 #, fuzzy
4294 #~ msgid "Truncating characters on right side of character constant at %0"
4295 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
4296
4297 #, fuzzy
4298 #~ msgid "Typeless constant at %0 too large"
4299 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
4300
4301 #, fuzzy
4302 #~ msgid "Array `%A' at %0 is too large to handle"
4303 #~ msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' äåí åßíáé ðñïóéôüò."
4304
4305 #, fuzzy
4306 #~ msgid "Internal compiler error -- cannot perform operation"
4307 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
4308
4309 # src/grep.c:1133
4310 #, fuzzy
4311 #~ msgid "In unknown kind"
4312 #~ msgstr "Üãíùóôç ìÝèïäïò êáôáëüãùí"
4313
4314 #~ msgid "In function"
4315 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç"
4316
4317 #~ msgid "In subroutine"
4318 #~ msgstr "Óôçí õðïñïõôßíá"
4319
4320 #~ msgid "In program"
4321 #~ msgstr "Óôï ðñüãñáììá"
4322
4323 #~ msgid "In block-data unit"
4324 #~ msgstr "Óôç ìïíÜäá ìðëïê-äåäïìÝíùí"
4325
4326 #~ msgid "In common block"
4327 #~ msgstr "Óôï êïéíü ìðëïê"
4328
4329 #, fuzzy
4330 #~ msgid "internal error - too many interface type"
4331 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
4332
4333 #, fuzzy
4334 #~ msgid "field `%s' not found"
4335 #~ msgstr "ôï áñ÷åßï ÷Üñôç ÷áñáêôÞñùí `%s' äåí âñÝèçêå"
4336
4337 #, fuzzy
4338 #~ msgid "ret instruction not implemented"
4339 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
4340
4341 #, fuzzy
4342 #~ msgid "can't expand %s"
4343 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá óôçí áíÜãíùóç %s: %s\n"
4344
4345 #, fuzzy
4346 #~ msgid "invalid PC in line number table"
4347 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñ÷éêüò áñéèìüò ãñáììÞò: `%s'"
4348
4349 #, fuzzy
4350 #~ msgid "bad string constant"
4351 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
4352
4353 #, fuzzy
4354 #~ msgid "can't reopen %s"
4355 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
4356
4357 #, fuzzy
4358 #~ msgid "can't close %s"
4359 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá áëëá÷ôïýí ôá äéêáéþìáôá ôïõ `%s'"
4360
4361 #, fuzzy
4362 #~ msgid "cannot find file for class %s"
4363 #~ msgstr "äå âñÝèçêå ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C: %s \n"
4364
4365 #, fuzzy
4366 #~ msgid "not a valid Java .class file"
4367 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ïíüìáôïò êëÜóçò"
4368
4369 #, fuzzy
4370 #~ msgid "error while parsing constant pool"
4371 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ áñ÷åßïõ åîüäïõ"
4372
4373 #, fuzzy
4374 #~ msgid "error while parsing fields"
4375 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ áñ÷åßïõ åîüäïõ"
4376
4377 #, fuzzy
4378 #~ msgid "error while parsing methods"
4379 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôçò åéóüäïõ"
4380
4381 #, fuzzy
4382 #~ msgid "error while parsing final attributes"
4383 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
4384
4385 #, fuzzy
4386 #~ msgid "missing Code attribute"
4387 #~ msgstr "ÅëëéðÞò Þ êáêïó÷çìáôéóìÝíç éäéüôçôá"
4388
4389 #, fuzzy
4390 #~ msgid "no input file specified"
4391 #~ msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áñ÷åßá åéóüäïõ"
4392
4393 #, fuzzy
4394 #~ msgid "can't close input file %s"
4395 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åéóüäïõ `%s'"
4396
4397 #, fuzzy
4398 #~ msgid "field initializer type mismatch"
4399 #~ msgstr "Êáêïóõíôáßñéáóìá ôýðùí êáôá÷þñçóçò/ðßíáêá"
4400
4401 #, fuzzy
4402 #~ msgid "can't create directory %s"
4403 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß ï êáôÜëïãïò %s: %s\n"
4404
4405 #, fuzzy
4406 #~ msgid "can't create %s"
4407 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
4408
4409 #, fuzzy
4410 #~ msgid "can't open output file `%s'"
4411 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
4412
4413 #, fuzzy
4414 #~ msgid "file not found `%s'"
4415 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
4416
4417 #, fuzzy
4418 #~ msgid "`%s' is not a valid class name"
4419 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
4420
4421 #, fuzzy
4422 #~ msgid "--resource requires -o"
4423 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíïò êþäéêáò áßôçóçò"
4424
4425 #, fuzzy
4426 #~ msgid "cannot specify both -C and -o"
4427 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá ðáñáëçöèåß ï ÷ñÞóôçò êáé ç ïìÜäá"
4428
4429 #, fuzzy
4430 #~ msgid "cannot create temporary file"
4431 #~ msgstr "ÓÖÁËÌÁ: Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ðñïóùñéíïý áñ÷åßïõ ãéá áëëáãÞ"
4432
4433 #, fuzzy
4434 #~ msgid "cannot specify `main' class when not linking"
4435 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äçëùèåß áñéèìüò óôçëþí óôçí ðáñÜëëçëç åêôýðùóç."
4436
4437 #, fuzzy
4438 #~ msgid "can't mangle %s"
4439 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá åêôåëåóôåß ôï %s"
4440
4441 #, fuzzy
4442 #~ msgid "internal error - invalid Utf8 name"
4443 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
4444
4445 #, fuzzy
4446 #~ msgid "Missing name"
4447 #~ msgstr "¸÷åé ðáñáëçöèåß åíôïëÞ"
4448
4449 #~ msgid "';' expected"
4450 #~ msgstr "áíáìåíüôáí ';'"
4451
4452 #~ msgid "'*' expected"
4453 #~ msgstr "áíáìåíüôáí '*'"
4454
4455 #, fuzzy
4456 #~ msgid "Missing class name"
4457 #~ msgstr "¸÷åé ðáñáëçöèåß åíôïëÞ"
4458
4459 #~ msgid "'{' expected"
4460 #~ msgstr "áíáìåíüôáí '{'"
4461
4462 #, fuzzy
4463 #~ msgid "Missing interface name"
4464 #~ msgstr "ðáñÜëçøç ïñßóìáôïò áñ÷åßïõ"
4465
4466 #, fuzzy
4467 #~ msgid "Missing term"
4468 #~ msgstr "¸÷åé ðáñáëçöèåß åíôïëÞ"
4469
4470 #, fuzzy
4471 #~ msgid "Invalid declaration"
4472 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áíôáëëáãÞ"
4473
4474 #~ msgid "']' expected"
4475 #~ msgstr "áíáìåíüôáí ']'"
4476
4477 # src/dfa.c:652 src/dfa.c:655 src/dfa.c:682 src/dfa.c:686 src/dfa.c:687
4478 # src/dfa.c:690 src/dfa.c:703 src/dfa.c:704
4479 # src/dfa.c:660 src/dfa.c:663 src/dfa.c:690 src/dfa.c:694 src/dfa.c:695
4480 # src/dfa.c:698 src/dfa.c:711 src/dfa.c:712
4481 #, fuzzy
4482 #~ msgid "Unbalanced ']'"
4483 #~ msgstr "Ìç éóóïñïðçìÝíï ["
4484
4485 #, fuzzy
4486 #~ msgid "Identifier expected"
4487 #~ msgstr "ÐñïóäéïñéóôÞò áöáéñÝèçêå"
4488
4489 #~ msgid "')' expected"
4490 #~ msgstr "áíáìåíüôáí '('"
4491
4492 #, fuzzy
4493 #~ msgid "Missing formal parameter term"
4494 #~ msgstr "ÅëëéðÞò Þ êáêïó÷çìáôéóìÝíç éäéüôçôá"
4495
4496 #, fuzzy
4497 #~ msgid "Missing identifier"
4498 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
4499
4500 #, fuzzy
4501 #~ msgid "Invalid interface type"
4502 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò åîáêñéâùôÞò(verifier) åîõðçñåôïýìåíïõ"
4503
4504 #~ msgid "':' expected"
4505 #~ msgstr "áíáìåíüôáí ':'"
4506
4507 #, fuzzy
4508 #~ msgid "Invalid expression statement"
4509 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
4510
4511 #~ msgid "'(' expected"
4512 #~ msgstr "áíáìåíüôáí '('"
4513
4514 #, fuzzy
4515 #~ msgid "Missing term or ')'"
4516 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
4517
4518 #, fuzzy
4519 #~ msgid "Missing or invalid constant expression"
4520 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
4521
4522 #, fuzzy
4523 #~ msgid "Invalid control expression"
4524 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
4525
4526 #, fuzzy
4527 #~ msgid "Invalid update expression"
4528 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
4529
4530 #, fuzzy
4531 #~ msgid "Invalid init statement"
4532 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðáñÜìåôñïò"
4533
4534 #, fuzzy
4535 #~ msgid "'class' expected"
4536 #~ msgstr "áíáìåíüôáí ')'\n"
4537
4538 #, fuzzy
4539 #~ msgid "')' or term expected"
4540 #~ msgstr "áíáìåíüôáí ')'\n"
4541
4542 #~ msgid "'[' expected"
4543 #~ msgstr "áíáìåíüôáí '['"
4544
4545 #, fuzzy
4546 #~ msgid "Field expected"
4547 #~ msgstr "Ç èõãáôñéêÞ äéåñãáóßá ôåñìáôßóôçêå"
4548
4549 #, fuzzy
4550 #~ msgid "']' expected, invalid type expression"
4551 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
4552
4553 #, fuzzy
4554 #~ msgid "Invalid type expression"
4555 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
4556
4557 #, fuzzy
4558 #~ msgid "Invalid reference type"
4559 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
4560
4561 #~ msgid ""
4562 #~ "%s.\n"
4563 #~ "%s"
4564 #~ msgstr ""
4565 #~ "%s.\n"
4566 #~ "%s"
4567
4568 #, fuzzy
4569 #~ msgid "missing static field `%s'"
4570 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôá ðåäßá"
4571
4572 #, fuzzy
4573 #~ msgid "not a static field `%s'"
4574 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
4575
4576 #, fuzzy
4577 #~ msgid "No case for %s"
4578 #~ msgstr "ÓöÜëìá åðåîåñãáóßáò: %s"
4579
4580 #, fuzzy
4581 #~ msgid "unregistered operator %s"
4582 #~ msgstr "ðïôÝ äåí äçëþèçêå ôï ðñüãñáììá %d\n"
4583