OSDN Git Service

* rw.po: Remove.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / el.po
1 # Greek translation of gcc.
2 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>, 2001, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-02-01 16:21+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-08-18 15:46+0100\n"
11 "Last-Translator: Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: charset.c:671
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
20 msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
21
22 #: charset.c:674
23 msgid "iconv_open"
24 msgstr ""
25
26 #: charset.c:682
27 #, c-format
28 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
29 msgstr ""
30
31 #: charset.c:759
32 #, c-format
33 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
34 msgstr ""
35
36 #: charset.c:776 charset.c:1369
37 msgid "converting to execution character set"
38 msgstr ""
39
40 #: charset.c:782
41 #, c-format
42 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
43 msgstr ""
44
45 #: charset.c:906
46 #, c-format
47 msgid "Character %x might not be NFKC"
48 msgstr ""
49
50 #: charset.c:966
51 #, fuzzy
52 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
53 msgstr "U+%04X: åêôüò ïñßùí ÷áñáêôÞñáò"
54
55 #: charset.c:969
56 #, c-format
57 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
58 msgstr ""
59
60 #: charset.c:978
61 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
62 msgstr ""
63
64 #: charset.c:1003
65 #, c-format
66 msgid "incomplete universal character name %.*s"
67 msgstr ""
68
69 #: charset.c:1015
70 #, fuzzy, c-format
71 msgid "%.*s is not a valid universal character"
72 msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
73
74 #: charset.c:1025 lex.c:484
75 msgid "'$' in identifier or number"
76 msgstr ""
77
78 #: charset.c:1035
79 #, c-format
80 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
81 msgstr ""
82
83 #: charset.c:1039
84 #, c-format
85 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
86 msgstr ""
87
88 #: charset.c:1073 charset.c:1588
89 msgid "converting UCN to source character set"
90 msgstr ""
91
92 #: charset.c:1077
93 msgid "converting UCN to execution character set"
94 msgstr ""
95
96 #: charset.c:1149
97 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
98 msgstr ""
99
100 #: charset.c:1166
101 msgid "\\x used with no following hex digits"
102 msgstr ""
103
104 #: charset.c:1173
105 #, fuzzy
106 msgid "hex escape sequence out of range"
107 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
108
109 #: charset.c:1212
110 #, fuzzy
111 msgid "octal escape sequence out of range"
112 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
113
114 #: charset.c:1280
115 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
116 msgstr ""
117
118 #: charset.c:1287
119 #, c-format
120 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
121 msgstr ""
122
123 # src/main.c:663
124 #: charset.c:1295
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
127 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
128
129 # src/main.c:663
130 #: charset.c:1303
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
133 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
134
135 #: charset.c:1310
136 #, fuzzy
137 msgid "converting escape sequence to execution character set"
138 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
139
140 #: charset.c:1432 charset.c:1495
141 #, fuzzy
142 msgid "character constant too long for its type"
143 msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
144
145 #: charset.c:1435
146 #, fuzzy
147 msgid "multi-character character constant"
148 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
149
150 #: charset.c:1527
151 #, fuzzy
152 msgid "empty character constant"
153 msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
154
155 #: charset.c:1629
156 #, fuzzy, c-format
157 msgid "failure to convert %s to %s"
158 msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
159
160 #: directives.c:215 directives.c:241
161 #, c-format
162 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
163 msgstr ""
164
165 #: directives.c:344
166 #, c-format
167 msgid "#%s is a GCC extension"
168 msgstr ""
169
170 #: directives.c:356
171 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
172 msgstr ""
173
174 #: directives.c:359
175 #, c-format
176 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
177 msgstr ""
178
179 #: directives.c:363
180 #, c-format
181 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
182 msgstr ""
183
184 #: directives.c:389
185 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
186 msgstr ""
187
188 #: directives.c:409
189 msgid "style of line directive is a GCC extension"
190 msgstr ""
191
192 #: directives.c:464
193 #, c-format
194 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
195 msgstr ""
196
197 #: directives.c:532
198 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
199 msgstr ""
200
201 #: directives.c:538
202 #, c-format
203 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
204 msgstr ""
205
206 #: directives.c:541
207 #, c-format
208 msgid "no macro name given in #%s directive"
209 msgstr ""
210
211 #: directives.c:544
212 #, fuzzy
213 msgid "macro names must be identifiers"
214 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
215
216 #: directives.c:585
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "undefining \"%s\""
219 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
220
221 #: directives.c:640
222 #, fuzzy
223 msgid "missing terminating > character"
224 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
225
226 #: directives.c:695
227 #, c-format
228 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
229 msgstr ""
230
231 #: directives.c:739
232 #, fuzzy, c-format
233 msgid "empty filename in #%s"
234 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
235
236 #: directives.c:749
237 msgid "#include nested too deeply"
238 msgstr ""
239
240 #: directives.c:790
241 msgid "#include_next in primary source file"
242 msgstr ""
243
244 #: directives.c:816
245 #, c-format
246 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
247 msgstr ""
248
249 #: directives.c:868
250 msgid "unexpected end of file after #line"
251 msgstr ""
252
253 #: directives.c:871
254 #, fuzzy, c-format
255 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
256 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
257
258 #: directives.c:877
259 #, fuzzy
260 msgid "line number out of range"
261 msgstr "%s: áñéèìüò ãñáììÞò Ýîù áðü ôá üñéá"
262
263 #: directives.c:890 directives.c:969
264 #, fuzzy, c-format
265 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
266 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
267
268 #: directives.c:929
269 #, fuzzy, c-format
270 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
271 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
272
273 #: directives.c:1031
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "invalid #%s directive"
276 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
277
278 #: directives.c:1094
279 #, c-format
280 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
281 msgstr ""
282
283 #: directives.c:1103
284 #, c-format
285 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
286 msgstr ""
287
288 #: directives.c:1121
289 #, c-format
290 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
291 msgstr ""
292
293 #: directives.c:1124
294 #, c-format
295 msgid "#pragma %s %s is already registered"
296 msgstr ""
297
298 #: directives.c:1127
299 #, fuzzy, c-format
300 msgid "#pragma %s is already registered"
301 msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
302
303 #: directives.c:1157
304 msgid "registering pragma with NULL handler"
305 msgstr ""
306
307 #: directives.c:1367
308 msgid "#pragma once in main file"
309 msgstr ""
310
311 #: directives.c:1390
312 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
313 msgstr ""
314
315 #: directives.c:1399
316 #, c-format
317 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
318 msgstr ""
319
320 #: directives.c:1418
321 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
322 msgstr ""
323
324 #: directives.c:1442
325 #, fuzzy, c-format
326 msgid "cannot find source file %s"
327 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò õðïäï÷Þò: %s"
328
329 #: directives.c:1446
330 #, c-format
331 msgid "current file is older than %s"
332 msgstr ""
333
334 #: directives.c:1625
335 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
336 msgstr ""
337
338 #: directives.c:1698
339 msgid "#else without #if"
340 msgstr ""
341
342 #: directives.c:1703
343 msgid "#else after #else"
344 msgstr "#else ìåôÜ áðü #else"
345
346 #: directives.c:1705 directives.c:1738
347 msgid "the conditional began here"
348 msgstr ""
349
350 #: directives.c:1731
351 msgid "#elif without #if"
352 msgstr ""
353
354 #: directives.c:1736
355 msgid "#elif after #else"
356 msgstr "#elif ìåôÜ áðü #else"
357
358 #: directives.c:1766
359 msgid "#endif without #if"
360 msgstr ""
361
362 #: directives.c:1843
363 msgid "missing '(' after predicate"
364 msgstr ""
365
366 #: directives.c:1858
367 msgid "missing ')' to complete answer"
368 msgstr ""
369
370 #: directives.c:1878
371 msgid "predicate's answer is empty"
372 msgstr ""
373
374 #: directives.c:1905
375 #, fuzzy
376 msgid "assertion without predicate"
377 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
378
379 #: directives.c:1907
380 #, fuzzy
381 msgid "predicate must be an identifier"
382 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
383
384 #: directives.c:1993
385 #, c-format
386 msgid "\"%s\" re-asserted"
387 msgstr ""
388
389 #: directives.c:2276
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "unterminated #%s"
392 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
393
394 #: directives-only.c:221 lex.c:1016 traditional.c:162
395 #, fuzzy
396 msgid "unterminated comment"
397 msgstr "Ìç ôåñìáôéóìÝíç åíôïëÞ `s'"
398
399 #: errors.c:118
400 msgid "warning: "
401 msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
402
403 #: errors.c:120
404 msgid "internal error: "
405 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá: "
406
407 #: errors.c:122
408 #, fuzzy
409 msgid "error: "
410 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá: "
411
412 #: errors.c:186
413 #, fuzzy
414 msgid "stdout"
415 msgstr "äïìÞ"
416
417 # src/request.c:37
418 #: errors.c:188
419 #, c-format
420 msgid "%s: %s"
421 msgstr "%s: %s"
422
423 #: expr.c:261
424 #, fuzzy
425 msgid "too many decimal points in number"
426 msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
427
428 #: expr.c:290 expr.c:365
429 msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
430 msgstr ""
431
432 #: expr.c:303
433 #, fuzzy, c-format
434 msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
435 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
436
437 #: expr.c:305
438 #, fuzzy, c-format
439 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
440 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
441
442 #: expr.c:313
443 #, fuzzy
444 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
445 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
446
447 #: expr.c:319
448 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
449 msgstr ""
450
451 #: expr.c:328
452 msgid "exponent has no digits"
453 msgstr ""
454
455 #: expr.c:335
456 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
457 msgstr ""
458
459 #: expr.c:341
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
462 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
463
464 #: expr.c:351 expr.c:393
465 #, c-format
466 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
467 msgstr ""
468
469 #: expr.c:358
470 #, fuzzy, c-format
471 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
472 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
473
474 #: expr.c:369
475 #, fuzzy
476 msgid "decimal float constants are a GCC extension"
477 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
478
479 #: expr.c:379
480 #, fuzzy, c-format
481 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
482 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
483
484 #: expr.c:401
485 #, fuzzy
486 msgid "use of C99 long long integer constant"
487 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
488
489 #: expr.c:409
490 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
491 msgstr ""
492
493 #: expr.c:412
494 msgid "binary constants are a GCC extension"
495 msgstr ""
496
497 #: expr.c:505
498 #, fuzzy
499 msgid "integer constant is too large for its type"
500 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
501
502 #: expr.c:517
503 #, fuzzy
504 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
505 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
506
507 #: expr.c:612
508 #, fuzzy
509 msgid "missing ')' after \"defined\""
510 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôá ðåäßá"
511
512 #: expr.c:619
513 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
514 msgstr ""
515
516 #: expr.c:627
517 #, c-format
518 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
519 msgstr ""
520
521 #: expr.c:637
522 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
523 msgstr ""
524
525 #: expr.c:676
526 #, fuzzy
527 msgid "floating constant in preprocessor expression"
528 msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
529
530 #: expr.c:682
531 #, fuzzy
532 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
533 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
534
535 #: expr.c:727
536 #, fuzzy, c-format
537 msgid "\"%s\" is not defined"
538 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
539
540 #: expr.c:855 expr.c:884
541 #, fuzzy, c-format
542 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
543 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
544
545 #: expr.c:875
546 #, fuzzy, c-format
547 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
548 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
549
550 #: expr.c:892
551 msgid "missing expression between '(' and ')'"
552 msgstr ""
553
554 #: expr.c:895
555 msgid "#if with no expression"
556 msgstr ""
557
558 #: expr.c:898
559 #, c-format
560 msgid "operator '%s' has no right operand"
561 msgstr ""
562
563 #: expr.c:903
564 #, c-format
565 msgid "operator '%s' has no left operand"
566 msgstr ""
567
568 #: expr.c:929
569 msgid " ':' without preceding '?'"
570 msgstr ""
571
572 #: expr.c:956
573 msgid "unbalanced stack in #if"
574 msgstr ""
575
576 #: expr.c:975
577 #, fuzzy, c-format
578 msgid "impossible operator '%u'"
579 msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
580
581 #: expr.c:1065
582 #, fuzzy
583 msgid "missing ')' in expression"
584 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
585
586 #: expr.c:1086
587 #, fuzzy
588 msgid "'?' without following ':'"
589 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ðñüëïãï: %s"
590
591 #: expr.c:1096
592 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
593 msgstr ""
594
595 #: expr.c:1101
596 #, fuzzy
597 msgid "missing '(' in expression"
598 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
599
600 #: expr.c:1133
601 #, c-format
602 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
603 msgstr ""
604
605 #: expr.c:1138
606 #, c-format
607 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
608 msgstr ""
609
610 #: expr.c:1397
611 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
612 msgstr ""
613
614 #: expr.c:1480
615 msgid "comma operator in operand of #if"
616 msgstr ""
617
618 #: expr.c:1612
619 #, fuzzy
620 msgid "division by zero in #if"
621 msgstr "Äéáßñåóç ìå ìçäÝí óôçí áðïôßìçóç: %s"
622
623 #: files.c:458
624 msgid "NULL directory in find_file"
625 msgstr ""
626
627 #: files.c:496
628 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
629 msgstr ""
630
631 #: files.c:499
632 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
633 msgstr ""
634
635 #: files.c:589
636 #, fuzzy, c-format
637 msgid "%s is a block device"
638 msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
639
640 # src/shred.c:1134
641 #: files.c:606
642 #, fuzzy, c-format
643 msgid "%s is too large"
644 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
645
646 #: files.c:641
647 #, fuzzy, c-format
648 msgid "%s is shorter than expected"
649 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
650
651 #: files.c:872
652 #, c-format
653 msgid "no include path in which to search for %s"
654 msgstr ""
655
656 #: files.c:1238
657 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
658 msgstr ""
659
660 #: init.c:426
661 #, fuzzy
662 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
663 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
664
665 #: init.c:430
666 #, c-format
667 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
668 msgstr ""
669
670 #: init.c:437
671 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
672 msgstr ""
673
674 #: init.c:440
675 msgid "target char is less than 8 bits wide"
676 msgstr ""
677
678 #: init.c:444
679 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
680 msgstr ""
681
682 #: init.c:448
683 msgid "target int is narrower than target char"
684 msgstr ""
685
686 #: init.c:453
687 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
688 msgstr ""
689
690 #: init.c:457
691 #, c-format
692 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
693 msgstr ""
694
695 #: lex.c:283
696 msgid "backslash and newline separated by space"
697 msgstr ""
698
699 #: lex.c:288
700 #, fuzzy
701 msgid "backslash-newline at end of file"
702 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáöõãÞ ìå ðéóùêÜèåôï óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìçôéêïý"
703
704 #: lex.c:303
705 #, c-format
706 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
707 msgstr ""
708
709 #: lex.c:310
710 #, c-format
711 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
712 msgstr ""
713
714 #: lex.c:356
715 msgid "\"/*\" within comment"
716 msgstr ""
717
718 #: lex.c:414
719 #, c-format
720 msgid "%s in preprocessing directive"
721 msgstr ""
722
723 #: lex.c:423
724 #, fuzzy
725 msgid "null character(s) ignored"
726 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
727
728 #: lex.c:460
729 #, fuzzy, c-format
730 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
731 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
732
733 #: lex.c:463
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "`%.*s' is not in NFC"
736 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
737
738 #: lex.c:551
739 #, c-format
740 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
741 msgstr ""
742
743 #: lex.c:559
744 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
745 msgstr ""
746
747 #: lex.c:659
748 msgid "null character(s) preserved in literal"
749 msgstr ""
750
751 #: lex.c:662
752 #, c-format
753 msgid "missing terminating %c character"
754 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôåñìáôéêüò ÷áñáêôÞñáò %c"
755
756 #: lex.c:1027
757 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
758 msgstr ""
759
760 #: lex.c:1029
761 msgid "(this will be reported only once per input file)"
762 msgstr ""
763
764 #: lex.c:1034
765 msgid "multi-line comment"
766 msgstr ""
767
768 #: lex.c:1347
769 #, fuzzy, c-format
770 msgid "unspellable token %s"
771 msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
772
773 #: line-map.c:320
774 #, c-format
775 msgid "In file included from %s:%u"
776 msgstr ""
777
778 #: line-map.c:338
779 #, c-format
780 msgid ""
781 ",\n"
782 "                 from %s:%u"
783 msgstr ""
784
785 #: macro.c:87
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid "macro \"%s\" is not used"
788 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
789
790 #: macro.c:126 macro.c:322
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
793 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÞêïò ãñáììÞò: %s"
794
795 #: macro.c:160
796 #, fuzzy
797 msgid "could not determine file timestamp"
798 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
799
800 #: macro.c:257
801 #, fuzzy
802 msgid "could not determine date and time"
803 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
804
805 #: macro.c:273
806 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
807 msgstr ""
808
809 #: macro.c:426
810 #, fuzzy
811 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
812 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñ÷éêüò áñéèìüò ãñáììÞò: `%s'"
813
814 #: macro.c:486
815 #, c-format
816 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
817 msgstr ""
818
819 #: macro.c:561
820 #, fuzzy
821 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
822 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
823
824 #: macro.c:566
825 #, c-format
826 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
827 msgstr ""
828
829 #: macro.c:571
830 #, c-format
831 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
832 msgstr ""
833
834 #: macro.c:730 traditional.c:680
835 #, c-format
836 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
837 msgstr ""
838
839 #: macro.c:840
840 #, c-format
841 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
842 msgstr ""
843
844 #: macro.c:1408
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
847 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
848
849 #: macro.c:1454
850 #, c-format
851 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
852 msgstr ""
853
854 #: macro.c:1462
855 msgid "macro parameters must be comma-separated"
856 msgstr ""
857
858 #: macro.c:1479
859 msgid "parameter name missing"
860 msgstr ""
861
862 #: macro.c:1496
863 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
864 msgstr ""
865
866 #: macro.c:1501
867 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
868 msgstr ""
869
870 #: macro.c:1510
871 msgid "missing ')' in macro parameter list"
872 msgstr ""
873
874 #: macro.c:1559
875 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
876 msgstr ""
877
878 #: macro.c:1593
879 #, fuzzy
880 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
881 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
882
883 #: macro.c:1617
884 msgid "missing whitespace after the macro name"
885 msgstr ""
886
887 #: macro.c:1647
888 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
889 msgstr ""
890
891 #: macro.c:1766
892 #, fuzzy, c-format
893 msgid "\"%s\" redefined"
894 msgstr "áüñéóôï"
895
896 #: macro.c:1771
897 #, fuzzy
898 msgid "this is the location of the previous definition"
899 msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
900
901 #: macro.c:1828
902 #, c-format
903 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
904 msgstr ""
905
906 #: macro.c:1851
907 #, c-format
908 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
909 msgstr ""
910
911 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:344 pch.c:362 pch.c:368 pch.c:377
912 msgid "while writing precompiled header"
913 msgstr ""
914
915 #: pch.c:485
916 #, c-format
917 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
918 msgstr ""
919
920 #: pch.c:497
921 #, c-format
922 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
923 msgstr ""
924
925 #: pch.c:538
926 #, c-format
927 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
928 msgstr ""
929
930 #: pch.c:558
931 #, c-format
932 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
933 msgstr ""
934
935 #: pch.c:567 pch.c:737
936 msgid "while reading precompiled header"
937 msgstr ""
938
939 #: traditional.c:750
940 #, c-format
941 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
942 msgstr ""
943
944 #: traditional.c:968
945 #, fuzzy
946 msgid "syntax error in macro parameter list"
947 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
948
949 #, fuzzy
950 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
951 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
952
953 #, fuzzy
954 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
955 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
956
957 #, fuzzy
958 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
959 #~ msgstr "äåí ïñßóôçêå âáñýôçôá ãéá ôï óýìâïëï `%s'"
960
961 #, fuzzy
962 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
963 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
964
965 #, fuzzy
966 #~ msgid "requested alignment is too large"
967 #~ msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
968
969 #, fuzzy
970 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
971 #~ msgstr "ìüíï Ýíá üñéóìá ìðïñåß íá äçëùèåß"
972
973 #, fuzzy
974 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
975 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
976
977 #, fuzzy
978 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
979 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
980
981 #, fuzzy
982 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
983 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
984
985 #, fuzzy
986 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
987 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
988
989 #, fuzzy
990 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
991 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
992
993 #, fuzzy
994 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
995 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
996
997 #, fuzzy
998 #~ msgid "vector overflow in expression"
999 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
1000
1001 #, fuzzy
1002 #~ msgid "invalid truth-value expression"
1003 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1004
1005 #, fuzzy
1006 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
1007 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
1008
1009 #, fuzzy
1010 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
1011 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
1012
1013 #, fuzzy
1014 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
1015 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
1016
1017 #, fuzzy
1018 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
1019 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
1020
1021 #, fuzzy
1022 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
1023 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1024
1025 #, fuzzy
1026 #~ msgid "empty range specified"
1027 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
1028
1029 #, fuzzy
1030 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
1031 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1032
1033 #, fuzzy
1034 #~ msgid "duplicate case value"
1035 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
1036
1037 #, fuzzy
1038 #~ msgid "this is the first default label"
1039 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1040
1041 #, fuzzy
1042 #~ msgid "unknown C standard `%s'"
1043 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
1044
1045 #, fuzzy
1046 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
1047 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1048
1049 #, fuzzy
1050 #~ msgid "redefinition of `%s'"
1051 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
1052
1053 #, fuzzy
1054 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
1055 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
1056
1057 #, fuzzy
1058 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
1059 #~ msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò Ýêäïóçò êáôçãïñßáò"
1060
1061 #, fuzzy
1062 #~ msgid "a parameter"
1063 #~ msgstr "êáêü üñéóìá"
1064
1065 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1066 #~ msgstr "óöÜëìá ôáéñéÜóìáôïò ôýðïõ ìå ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç"
1067
1068 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1069 #~ msgstr "ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôïõ `%s'"
1070
1071 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1072 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%s'"
1073
1074 #, fuzzy
1075 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1076 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1077
1078 #, fuzzy
1079 #~ msgid "this is a previous declaration"
1080 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1081
1082 #, fuzzy
1083 #~ msgid "empty declaration"
1084 #~ msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
1085
1086 #, fuzzy
1087 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1088 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
1089
1090 #, fuzzy
1091 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1092 #~ msgstr "Ôï üíïìá `%s' åßíáé Üãíùóôï\n"
1093
1094 #, fuzzy
1095 #~ msgid "duplicate `%s'"
1096 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1097
1098 #, fuzzy
1099 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1100 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äçëùôÞò ðåäßïõ: `%s'"
1101
1102 #, fuzzy
1103 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1104 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïôåñáéüôçôá `%s'"
1105
1106 #, fuzzy
1107 #~ msgid "duplicate `const'"
1108 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1109
1110 #, fuzzy
1111 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1112 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1113
1114 #, fuzzy
1115 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1116 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1117
1118 #, fuzzy
1119 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1120 #~ msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' äåí åßíáé ðñïóéôüò."
1121
1122 #, fuzzy
1123 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1124 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ôÜîç ÷áñáêôÞñùí `%s'"
1125
1126 #, fuzzy
1127 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1128 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1129
1130 #, fuzzy
1131 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1132 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1133
1134 #, fuzzy
1135 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1136 #~ msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
1137
1138 #, fuzzy
1139 #~ msgid "%s defined inside parms"
1140 #~ msgstr "óõíå÷ßæåôáé óôï ôìÞìá"
1141
1142 #~ msgid "union"
1143 #~ msgstr "Ýíùóç"
1144
1145 #~ msgid "structure"
1146 #~ msgstr "äïìÞ"
1147
1148 # src/request.c:37
1149 #, fuzzy
1150 #~ msgid "%s has no %s"
1151 #~ msgstr "%s óå %s"
1152
1153 #~ msgid "named members"
1154 #~ msgstr "åðþíõìá ìÝëç"
1155
1156 #~ msgid "members"
1157 #~ msgstr "ìÝëç"
1158
1159 #, fuzzy
1160 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1161 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
1162
1163 #, fuzzy
1164 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1165 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
1166
1167 #, fuzzy
1168 #~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1169 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1170
1171 #, fuzzy
1172 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1173 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1174
1175 #, fuzzy
1176 #~ msgid "enum defined inside parms"
1177 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
1178
1179 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1180 #~ msgstr "ï åðéóôñåöüìåíïò ôýðïò ðñïêáèïñßæåôáé óå `int'"
1181
1182 #, fuzzy
1183 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1184 #~ msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
1185
1186 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
1187 #~ msgstr "ç åðéóôñåöüìåíç ôéìÞ ôçò `%s' äåí åßíáé `int'"
1188
1189 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1190 #~ msgstr "ôï ðñþôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `int'"
1191
1192 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1193 #~ msgstr "ôï äåýôåñï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1194
1195 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1196 #~ msgstr "ôï ôñßôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1197
1198 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1199 #~ msgstr "ç `%s' ðáßñíåé åßôå êáíÝíá åßôå äýï ïñßóìáôá"
1200
1201 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
1202 #~ msgstr "ç `%s' åßíáé óõíÞèùò ìç-óôáôéêÞ óõíÜñôçóç"
1203
1204 #~ msgid "parameter name omitted"
1205 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï üíïìá ôçò ðáñáìÝôñïõ"
1206
1207 #, fuzzy
1208 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
1209 #~ msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
1210
1211 #, fuzzy
1212 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
1213 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1214
1215 #, fuzzy
1216 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
1217 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1218
1219 #, fuzzy
1220 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
1221 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
1222
1223 #, fuzzy
1224 #~ msgid "unrecognized format specifier"
1225 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
1226
1227 #~ msgid "field width"
1228 #~ msgstr "ìÝãåèïò ðåäßïõ"
1229
1230 #~ msgid "precision"
1231 #~ msgstr "áêñßâåéá"
1232
1233 #, fuzzy
1234 #~ msgid "fill character"
1235 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
1236
1237 #, fuzzy
1238 #~ msgid "fill character in strfmon format"
1239 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
1240
1241 #, fuzzy
1242 #~ msgid "right precision"
1243 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1244
1245 #, fuzzy
1246 #~ msgid "missing $ operand number in format"
1247 #~ msgstr "Ëåßðåé ï äåêáåîáäéêüò áñéèìüò óôïí ÷áñáêôÞñá äéáöõãÞò."
1248
1249 #, fuzzy
1250 #~ msgid "operand number out of range in format"
1251 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1252
1253 #, fuzzy
1254 #~ msgid "too many arguments for format"
1255 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1256
1257 #, fuzzy
1258 #~ msgid "format is a wide character string"
1259 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1260
1261 #, fuzzy
1262 #~ msgid "unterminated format string"
1263 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1264
1265 #, fuzzy
1266 #~ msgid "null format string"
1267 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
1268
1269 #, fuzzy
1270 #~ msgid "repeated %s in format"
1271 #~ msgstr "repeated leap second moment"
1272
1273 #, fuzzy
1274 #~ msgid "too few arguments for format"
1275 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1276
1277 #, fuzzy
1278 #~ msgid "zero width in %s format"
1279 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
1280
1281 #, fuzzy
1282 #~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
1283 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1284
1285 #, fuzzy
1286 #~ msgid "%s does not support %s"
1287 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
1288
1289 #, fuzzy
1290 #~ msgid "different type"
1291 #~ msgstr "åßäïò ìïñöÞò"
1292
1293 #, fuzzy
1294 #~ msgid "floating constant out of range"
1295 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1296
1297 #, fuzzy
1298 #~ msgid "'lul' is not a valid integer suffix"
1299 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1300
1301 #, fuzzy
1302 #~ msgid "integer constant is larger than the maximum value for its type"
1303 #~ msgstr ""
1304 #~ "ï äçëùìÝíïò áñéèìüò bytes `%s' åßíáé ìåãáëýôåñïò áðü ôï ìÝãéóôï\n"
1305 #~ "ðïõ ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß áðü ôï ôýðï äåäïìÝíùí `long'"
1306
1307 #, fuzzy
1308 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
1309 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
1310
1311 #~ msgid "syntax error"
1312 #~ msgstr "óöÜëìá óýíôáîçò"
1313
1314 #, fuzzy
1315 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
1316 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
1317
1318 #, fuzzy
1319 #~ msgid "parser stack overflow"
1320 #~ msgstr "Õðåñ÷åßëéóç ðßíáêá áñ÷åßïõ"
1321
1322 #, fuzzy
1323 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
1324 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1325
1326 #, fuzzy
1327 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
1328 #~ msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôïõ áñéèìïý"
1329
1330 #~ msgid "parse error; also virtual memory exceeded"
1331 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò· åðßóçò ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
1332
1333 #~ msgid "parse error"
1334 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò"
1335
1336 #~ msgid "%s at end of input"
1337 #~ msgstr "%s óôï ôÝëïò ôçò åéóüäïõ"
1338
1339 #~ msgid "%s before %s'%c'"
1340 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'%c'"
1341
1342 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
1343 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'\\x%x'"
1344
1345 #, fuzzy
1346 #~ msgid "%s before string constant"
1347 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1348
1349 #~ msgid "%s before numeric constant"
1350 #~ msgstr "%s ðñéí áðü áñéèìçôéêÞ óôáèåñÜ"
1351
1352 # src/request.c:37
1353 #~ msgid "%s before \"%s\""
1354 #~ msgstr "%s ðñéí áðü \"%s\""
1355
1356 #~ msgid "%s before '%s' token"
1357 #~ msgstr "%s ðñéí áðü ôï óýìâïëï '%s'"
1358
1359 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
1360 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôï óýìâïëï '%s'"
1361
1362 #, fuzzy
1363 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
1364 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1365
1366 #, fuzzy
1367 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
1368 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1369
1370 #, fuzzy
1371 #~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
1372 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1373
1374 #, fuzzy
1375 #~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
1376 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1377
1378 #, fuzzy
1379 #~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
1380 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1381
1382 #, fuzzy
1383 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
1384 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1385
1386 #, fuzzy
1387 #~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
1388 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1389
1390 #, fuzzy
1391 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
1392 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1393
1394 #, fuzzy
1395 #~ msgid "invalid use of void expression"
1396 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1397
1398 #, fuzzy
1399 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
1400 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç þñá ôçò ìÝñáò"
1401
1402 #, fuzzy
1403 #~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
1404 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
1405
1406 #, fuzzy
1407 #~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
1408 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äåýôåñïò ôåëåóôÞò óå êáôÜóôáóç óõìâáôüôçôáò `%s'"
1409
1410 #, fuzzy
1411 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
1412 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
1413
1414 #, fuzzy
1415 #~ msgid "called object is not a function"
1416 #~ msgstr "Ôï åðþíõìï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé áíáæçôÞóéìï"
1417
1418 #, fuzzy
1419 #~ msgid "too many arguments to function"
1420 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1421
1422 #, fuzzy
1423 #~ msgid "too few arguments to function"
1424 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1425
1426 #~ msgid "division by zero"
1427 #~ msgstr "äéáßñåóç ìå ìçäÝí"
1428
1429 #, fuzzy
1430 #~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
1431 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1432
1433 #, fuzzy
1434 #~ msgid "wrong type argument to abs"
1435 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
1436
1437 #, fuzzy
1438 #~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
1439 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò áíáðÞäçò"
1440
1441 #~ msgid "%s"
1442 #~ msgstr "%s"
1443
1444 #, fuzzy
1445 #~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
1446 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
1447
1448 #, fuzzy
1449 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
1450 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1451
1452 #, fuzzy
1453 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
1454 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1455
1456 #, fuzzy
1457 #~ msgid "assignment"
1458 #~ msgstr "ðñïóðÝñáóìá ïñßóìáôïò"
1459
1460 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
1461 #~ msgstr "%s ìåôáôñÝðåé áêÝñáéï óå äåßêôç ÷ùñßò ìåôáôñïðÝá"
1462
1463 #, fuzzy
1464 #~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
1465 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
1466
1467 #, fuzzy
1468 #~ msgid "incompatible types in %s"
1469 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1470
1471 #~ msgid "passing arg %d of `%s'"
1472 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d áðü `%s'"
1473
1474 #~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
1475 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d ôïõ äåßêôç óôç óõíÜñôçóç"
1476
1477 # src/request.c:263
1478 #, fuzzy
1479 #~ msgid "(near initialization for `%s')"
1480 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
1481
1482 #, fuzzy
1483 #~ msgid "initializer element is not constant"
1484 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1485
1486 # src/request.c:263
1487 #~ msgid "initialization"
1488 #~ msgstr "áñ÷éêïðïßçóç"
1489
1490 #, fuzzy
1491 #~ msgid "invalid initializer"
1492 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1493
1494 #, fuzzy
1495 #~ msgid "extra brace group at end of initializer"
1496 #~ msgstr "áêïëïõèïýí óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò ãñáììÞò"
1497
1498 #, fuzzy
1499 #~ msgid "missing initializer"
1500 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
1501
1502 #, fuzzy
1503 #~ msgid "asm template is not a string constant"
1504 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1505
1506 #, fuzzy
1507 #~ msgid "modification by `asm'"
1508 #~ msgstr "Ç ôñïðïðïßçóç áðÝôõ÷å"
1509
1510 #~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
1511 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1512
1513 #~ msgid "return"
1514 #~ msgstr "åðéóôñïöÞ"
1515
1516 #, fuzzy
1517 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
1518 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
1519
1520 #~ msgid "internal error"
1521 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá"
1522
1523 #~ msgid "no arguments"
1524 #~ msgstr "÷ùñßò ïñßóìáôá"
1525
1526 # src/getopt1.c:132
1527 # src/getopt1.c:132
1528 #~ msgid "fopen %s"
1529 #~ msgstr "fopen %s"
1530
1531 #~ msgid "fclose %s"
1532 #~ msgstr "fclose %s"
1533
1534 #, fuzzy
1535 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
1536 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
1537
1538 #, fuzzy
1539 #~ msgid "[cannot find %s]"
1540 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá åêôåëåóôåß ôï %s"
1541
1542 #, fuzzy
1543 #~ msgid "cannot find `%s'"
1544 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1545
1546 #, fuzzy
1547 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
1548 #~ msgstr "äéáãñáöÞ êáôáëüãïõ %s\n"
1549
1550 #, fuzzy
1551 #~ msgid "cannot find `nm'"
1552 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1553
1554 #~ msgid "pipe"
1555 #~ msgstr "óùëÞíùóç"
1556
1557 #~ msgid "fdopen"
1558 #~ msgstr "fdopen"
1559
1560 #~ msgid "dup2 %d 1"
1561 #~ msgstr "dup2 %d 1"
1562
1563 #~ msgid "close %d"
1564 #~ msgstr "close %d"
1565
1566 #~ msgid "execvp %s"
1567 #~ msgstr "execvp %s"
1568
1569 #~ msgid "fclose"
1570 #~ msgstr "fclose"
1571
1572 #, fuzzy
1573 #~ msgid "unable to open file '%s'"
1574 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
1575
1576 #, fuzzy
1577 #~ msgid "unable to stat file '%s'"
1578 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
1579
1580 #, fuzzy
1581 #~ msgid "unable to mmap file '%s'"
1582 #~ msgstr "Áäõíáìßá ìåôáöïñÜò óôç ìíÞìç (mmap) ôïõ áñ÷åßïõ %s.\n"
1583
1584 #~ msgid "not found\n"
1585 #~ msgstr "äå âñÝèçêå\n"
1586
1587 #, fuzzy
1588 #~ msgid "bad magic number in file '%s'"
1589 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áñ÷åßïõ óôç äÞëùóç ðåäßïõ: `%s'"
1590
1591 #~ msgid "dynamic dependencies.\n"
1592 #~ msgstr "äõíáìéêÝò åîáñôÞóåéò.\n"
1593
1594 #, fuzzy
1595 #~ msgid "cannot find `ldd'"
1596 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1597
1598 #~ msgid "execv %s"
1599 #~ msgstr "execv %s"
1600
1601 #, fuzzy
1602 #~ msgid "%s: not a COFF file"
1603 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1604
1605 #, fuzzy
1606 #~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
1607 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1608
1609 #, fuzzy
1610 #~ msgid "library lib%s not found"
1611 #~ msgstr "Ðéèáíüí äå âñÝèçêå"
1612
1613 # src/getopt1.c:132
1614 # src/getopt1.c:132
1615 #~ msgid "open %s"
1616 #~ msgstr "open %s"
1617
1618 #, fuzzy
1619 #~ msgid "section pointer missing"
1620 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1621
1622 #, fuzzy
1623 #~ msgid "no symbol table found"
1624 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
1625
1626 #, fuzzy
1627 #~ msgid "no cmd_strings found"
1628 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
1629
1630 #, fuzzy
1631 #~ msgid ""
1632 #~ "writing load commands.\n"
1633 #~ "\n"
1634 #~ msgstr "¸÷åé ðáñáëçöèåß åíôïëÞ"
1635
1636 #~ msgid "close %s"
1637 #~ msgstr "close %s"
1638
1639 #, fuzzy
1640 #~ msgid "bad magic number"
1641 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíïò áñéèìüò áñ÷åßïõ"
1642
1643 #~ msgid "bad header version"
1644 #~ msgstr "åóöáëìÝíç Ýêäïóç êåöáëßäáò"
1645
1646 #, fuzzy
1647 #~ msgid "old raw header file"
1648 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
1649
1650 #, fuzzy
1651 #~ msgid "unsupported version"
1652 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1653
1654 # src/request.c:37
1655 #~ msgid "fstat %s"
1656 #~ msgstr "fstat %s"
1657
1658 #~ msgid "lseek %s 0"
1659 #~ msgstr "lseek %s 0"
1660
1661 #~ msgid "read %s"
1662 #~ msgstr "read %s"
1663
1664 #~ msgid "msync %s"
1665 #~ msgstr "msync %s"
1666
1667 #~ msgid "munmap %s"
1668 #~ msgstr "munmap %s"
1669
1670 #~ msgid "write %s"
1671 #~ msgstr "write %s"
1672
1673 #, fuzzy
1674 #~ msgid "cannot convert to a pointer type"
1675 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
1676
1677 #, fuzzy
1678 #~ msgid "conversion to incomplete type"
1679 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1680
1681 #, fuzzy
1682 #~ msgid "integer constant out of range"
1683 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1684
1685 #, fuzzy
1686 #~ msgid "invalid character '%c' in #if"
1687 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1688
1689 #, fuzzy
1690 #~ msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
1691 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1692
1693 #, fuzzy
1694 #~ msgid "missing binary operator"
1695 #~ msgstr "Áãíùóôïò äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò."
1696
1697 #, fuzzy
1698 #~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
1699 #~ msgstr "äéáãñáöÞ ìç-êáôáëüãïõ `%s'\n"
1700
1701 #, fuzzy
1702 #~ msgid "%s: Not a directory"
1703 #~ msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
1704
1705 #, fuzzy
1706 #~ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
1707 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1708
1709 #, fuzzy
1710 #~ msgid "changing search order for system directory \"%s\""
1711 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1712
1713 #, fuzzy
1714 #~ msgid "End of search list.\n"
1715 #~ msgstr "ÔÝëïò ôìÞìáôïò"
1716
1717 #, fuzzy
1718 #~ msgid "I/O error on output"
1719 #~ msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
1720
1721 #, fuzzy
1722 #~ msgid "argument missing after %s"
1723 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1724
1725 #, fuzzy
1726 #~ msgid "assertion missing after %s"
1727 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1728
1729 #, fuzzy
1730 #~ msgid "file name missing after %s"
1731 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1732
1733 #, fuzzy
1734 #~ msgid "number missing after %s"
1735 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1736
1737 #, fuzzy
1738 #~ msgid "target missing after %s"
1739 #~ msgstr "Áñ÷Þ áñ÷åßïõ %s\n"
1740
1741 #, fuzzy
1742 #~ msgid "-I- specified twice"
1743 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
1744
1745 #, fuzzy
1746 #~ msgid "possible start of unterminated string literal"
1747 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1748
1749 #~ msgid "multi-line string literals are deprecated"
1750 #~ msgstr "äå óõíßóôáôáé ðéá ç ÷ñÞóç áëöáñéèìçôéêþí óôáèåñþí ðïëëáðëþí ãñáììþí"
1751
1752 #, fuzzy
1753 #~ msgid "no newline at end of file"
1754 #~ msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
1755
1756 #, fuzzy
1757 #~ msgid "unknown string token %s\n"
1758 #~ msgstr "¶ãíùóôÞ åðéëïãÞ ãéá ôï `s'"
1759
1760 # src/main.c:663
1761 #, fuzzy
1762 #~ msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
1763 #~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
1764
1765 #~ msgid "invalid option %s"
1766 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ %s"
1767
1768 #, fuzzy
1769 #~ msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
1770 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1771
1772 #~ msgid "too many input files"
1773 #~ msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áñ÷åßá åéóüäïõ"
1774
1775 #~ msgid "%s:%d: warning: "
1776 #~ msgstr "%s:%d: ðñïåéäïðïßçóç: "
1777
1778 #~ msgid "%s: warning: "
1779 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: "
1780
1781 #~ msgid "((anonymous))"
1782 #~ msgstr "((áíþíõìï))"
1783
1784 # src/request.c:37
1785 #~ msgid "%s: %s: "
1786 #~ msgstr "%s: %s: "
1787
1788 #~ msgid "sorry, not implemented: "
1789 #~ msgstr "óõããíþìç, ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß: "
1790
1791 #~ msgid "%s "
1792 #~ msgstr "%s "
1793
1794 #~ msgid " %s"
1795 #~ msgstr " %s"
1796
1797 #~ msgid "In member function `%s':"
1798 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç ìÝëïò `%s':"
1799
1800 #~ msgid "In function `%s':"
1801 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç `%s':"
1802
1803 #, fuzzy
1804 #~ msgid "compilation terminated.\n"
1805 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
1806
1807 #, fuzzy
1808 #~ msgid "Internal compiler error in %s, at %s:%d"
1809 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
1810
1811 #~ msgid ":\n"
1812 #~ msgstr ":\n"
1813
1814 #, fuzzy
1815 #~ msgid "`%s' is deprecated"
1816 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1817
1818 #, fuzzy
1819 #~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
1820 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
1821
1822 #, fuzzy
1823 #~ msgid "can't get current directory"
1824 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá ëçöèåß ï ôñÝ÷ùí êáôÜëïãïò."
1825
1826 #, fuzzy
1827 #~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
1828 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1829
1830 #, fuzzy
1831 #~ msgid "stack limits not supported on this target"
1832 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1833
1834 #, fuzzy
1835 #~ msgid "could not split insn"
1836 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
1837
1838 #, fuzzy
1839 #~ msgid "invalid `asm': "
1840 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1841
1842 #, fuzzy
1843 #~ msgid "unterminated assembly dialect alternative"
1844 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï óõìâïëéêü üíïìá"
1845
1846 #, fuzzy
1847 #~ msgid "operand number missing after %%-letter"
1848 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1849
1850 #, fuzzy
1851 #~ msgid "operand number out of range"
1852 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1853
1854 #, fuzzy
1855 #~ msgid "invalid %%-code"
1856 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
1857
1858 #, fuzzy
1859 #~ msgid "invalid expression as operand"
1860 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
1861
1862 #~ msgid "control reaches end of non-void function"
1863 #~ msgstr "ï Ýëåã÷ïò öèÜíåé óôï ôÝëïò ìç-êåíÞò óõíÜñôçóçò"
1864
1865 # src/shred.c:1134
1866 #, fuzzy
1867 #~ msgid "size of variable `%s' is too large"
1868 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
1869
1870 #, fuzzy
1871 #~ msgid "unused parameter `%s'"
1872 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1873
1874 # src/main.c:785
1875 #, fuzzy
1876 #~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
1877 #~ msgstr "ÁóáöÞò ìïñöÞ `%s'"
1878
1879 #, fuzzy
1880 #~ msgid "missing argument to `%s' option"
1881 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1882
1883 #, fuzzy
1884 #~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
1885 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1886
1887 #, fuzzy
1888 #~ msgid ""
1889 #~ "Setting spec %s to '%s'\n"
1890 #~ "\n"
1891 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1892
1893 #, fuzzy
1894 #~ msgid "rename spec %s to %s\n"
1895 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1896
1897 #, fuzzy
1898 #~ msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
1899 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1900
1901 #~ msgid "-pipe not supported"
1902 #~ msgstr "ôï -pipe äåí õðïóôçñßæåôáé"
1903
1904 #~ msgid ""
1905 #~ "\n"
1906 #~ "Go ahead? (y or n) "
1907 #~ msgstr ""
1908 #~ "\n"
1909 #~ "Íá óõíå÷ßóåôå; (y Þ n) "
1910
1911 #~ msgid "# %s %.2f %.2f\n"
1912 #~ msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
1913
1914 #~ msgid "Usage: %s [options] file...\n"
1915 #~ msgstr "÷ñÞóç: %s [åðéëïãÝò] áñ÷åßï...\n"
1916
1917 #~ msgid "Options:\n"
1918 #~ msgstr "ÅðéëïãÝò:\n"
1919
1920 #~ msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
1921 #~ msgstr "  -pass-exit-codes         ¸îïäïò ìå ôï õøçëüôåñï êùäéêü óöÜëìáôïò ôçò öÜóçò\n"
1922
1923 #~ msgid "  --help                   Display this information\n"
1924 #~ msgstr "  --help                   ÅìöÜíéóç áõôþí ôùí ðëçñïöïñéþí\n"
1925
1926 #~ msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
1927 #~ msgstr "  --target-help            ÅìöÜíéóç åðéëïãÝò ãñáììþí åíôïëÞò ó÷åôéêÝò ìå ôï óôü÷ï\n"
1928
1929 #~ msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
1930 #~ msgstr "  (×ñÞóç '-v --help' ãéá ôçí åìöÜíéóç åðéëïãþí ãñáììÞò åíôïëÞò õðïäéåñãáóéþí)\n"
1931
1932 #~ msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
1933 #~ msgstr "  -dumpspecs               ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí áëöáñéèìçôéêþí ôùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
1934
1935 #~ msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
1936 #~ msgstr "  -dumpversion             ÅìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1937
1938 #~ msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
1939 #~ msgstr "  -dumpmachine             ÅìöÜíéóç ôïõ åðåîåñãáóôÞ óôü÷ïõ ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1940
1941 #~ msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
1942 #~ msgstr "  -print-search-dirs       ÅìöÜíéóç ôùí êáôáëüãùí óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1943
1944 #~ msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
1945 #~ msgstr "  -print-libgcc-file-name  ÅìöÜíéóç ôïõ ïíüìáôïò ôçò óõíïäåõôéêÞò âéâëéïèÞêçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1946
1947 #~ msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
1948 #~ msgstr "  -print-file-name=<âéâëéïè> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôç âéâëéïèÞêç <âéâëéïè>\n"
1949
1950 #~ msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
1951 #~ msgstr "  -print-prog-name=<ðñüãñ> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôï óõóôáôéêü ìåôáãëùôôéóôÞ <ðñüãñ>\n"
1952
1953 #~ msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
1954 #~ msgstr "  -print-multi-directory   ÅìöÜíéóç ôïõ ñéæéêïý êáôáëüãïõ ãéá åêäüóåéò ôçò libgcc\n"
1955
1956 #~ msgid ""
1957 #~ "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
1958 #~ "                           multiple library search directories\n"
1959 #~ msgstr ""
1960 #~ "  -print-multi-lib         ÅìöÜíéóç ôçò áíôéóôïß÷éóçò ìåôáîý åðéëïãþí ãñáììÞò\n"
1961 #~ "                           åíôïëÞò êáé êáôáëüãùí áíáæÞôçóçò ðïëëáðëþí\n"
1962 #~ "                           âéâëéïèçêþí\n"
1963
1964 #~ msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
1965 #~ msgstr "  -Wa,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíáñìïëïãçôÞ\n"
1966
1967 #~ msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
1968 #~ msgstr "  -Wp,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôïí ðñï-åðåîåñãáóôÞ\n"
1969
1970 #~ msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
1971 #~ msgstr "  -Wl,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíäÝôç\n"
1972
1973 #~ msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
1974 #~ msgstr "  -Xlinker <üñéóìá>        ÐÝñáóìá <ïñßóìáôïò> óôï óõíäÝôç\n"
1975
1976 #~ msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
1977 #~ msgstr "  -save-temps              Íá ìç äéáãñáöïýí ôá åíäéÜìåóá áñ÷åßá\n"
1978
1979 #~ msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
1980 #~ msgstr "  -pipe                    ×ñÞóç óùëçíþóåùí áíôß åíäéÜìåóùí áñ÷åßùí\n"
1981
1982 #~ msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
1983 #~ msgstr "  -time                    ÌÝôñçóç ôïõ ÷ñüíïõ åêôÝëåóçò êÜèå õðïäéåñãáóßáò\n"
1984
1985 #~ msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
1986 #~ msgstr "  -specs=<áñ÷åßï>           ×ñÞóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ <áñ÷åßïõ> áíôß ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
1987
1988 #~ msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
1989 #~ msgstr ""
1990 #~ "  -std=<ðñüôõðï>           Èåþñçóå üôé ïé ðçãÝò êþäéêá åßíáé ãéá ôï <ðñüôõðï>\n"
1991 #~ "\n"
1992
1993 #~ msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
1994 #~ msgstr "  -B <êáôÜëïãïò>           ÐñïóèÞêç ôïõ <êáôáëüãïõ> óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1995
1996 #~ msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
1997 #~ msgstr "  -b <ìç÷áíÞ>              ÅêôÝëåóç ôïõ gcc ãéá ôï óôü÷ï <ìç÷áíÞ>, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíïò\n"
1998
1999 #~ msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
2000 #~ msgstr "  -V <Ýêäïóç>              ÅêôÝëåóç ôçò Ýêäïóçò <Ýêäïóç> ôïõ gcc, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíç\n"
2001
2002 #~ msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
2003 #~ msgstr "  -v                       ÅìöÜíéóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ êáëåß ï ìåôáãëùôôéóôÞò\n"
2004
2005 #~ msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
2006 #~ msgstr "  -E                       Ðñïåðåîåñãáóßá ìüíï· ü÷é ìåôáãëþôôéóç, óõíáñìïëüãçóç Þ óýíäåóç\n"
2007
2008 #~ msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
2009 #~ msgstr "  -S                       Ìåôáãëþôôéóç ìüíï· ü÷é óõíáñìïëüãçóç Þóýíäåóç\n"
2010
2011 #~ msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
2012 #~ msgstr "  -c                       Ìåôáãëþôôéóç êáé óõíáñìïëüãçóç, ü÷éüìùò óýíäåóç\n"
2013
2014 #~ msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
2015 #~ msgstr "  -o <áñ÷åßï>              ÔïðïèÝôçóç ôçò åîüäïõ óôï <áñ÷åßï>\n"
2016
2017 #~ msgid ""
2018 #~ "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
2019 #~ "                           Permissable languages include: c c++ assembler none\n"
2020 #~ "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
2021 #~ "                           guessing the language based on the file's extension\n"
2022 #~ msgstr ""
2023 #~ "  -x <ãëþóóá>              Êáèïñéóìüò ôçò ãëþóóáò ôùí åðüìåíùí áñ÷Ýéùí åéóüäïõ\n"
2024 #~ "                           ÁðïäåêôÝò ãëþóóåò åßíáé: c c++ assembler none\n"
2025 #~ "                           Ôï 'none' óçìáßíåé åðáíáöïñÜ óôçí åî ïñéóìïý\n"
2026 #~ "                           óõìðåñéöïñÜ åýñåóçò ôçò ãëþóóáò âÜóåé ôçò åðÝêôáóçò\n"
2027 #~ "                           ôïõ áñ÷åßïõ\n"
2028
2029 #~ msgid ""
2030 #~ "\n"
2031 #~ "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
2032 #~ " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
2033 #~ " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
2034 #~ msgstr ""
2035 #~ "\n"
2036 #~ "Ïé åðéëïãÝò ðïõ îåêéíïýí ìå -g, -f, -m, -O, -W Þ --param ðåñíïýí áõôüìáôá\n"
2037 #~ " óôéò äéÜöïñåò õðïäéåñãáóßåò ðïõ êáëåß ôï %s.  Ãéá íá ðåñÜóåôå Üëëåò\n"
2038 #~ " åðéëïãÝò óå áõôÝò ôéò äéåñãáóßåò, ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôéò åðéëïãÝò\n"
2039 #~ " -W<ãñÜììá>.\n"
2040
2041 #~ msgid "%s (GCC) %s\n"
2042 #~ msgstr "%s (GCC) %s\n"
2043
2044 #~ msgid "Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
2045 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
2046
2047 # src/main.c:850
2048 #, fuzzy
2049 #~ msgid ""
2050 #~ "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
2051 #~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
2052 #~ "\n"
2053 #~ msgstr ""
2054 #~ "Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü· äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá ôïõò êáíïíéóìïýò\n"
2055 #~ "áíôéãñáöÞò. Äåí õðÜñ÷åé ÊÁÌÉÁ åããýçóç· ïýôå áêüìá ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁ Þ \n"
2056 #~ "ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
2057
2058 #, fuzzy
2059 #~ msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
2060 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2061
2062 #, fuzzy
2063 #~ msgid "argument to `-l' is missing"
2064 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2065
2066 #, fuzzy
2067 #~ msgid "argument to `-specs' is missing"
2068 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2069
2070 #, fuzzy
2071 #~ msgid "argument to `-specs=' is missing"
2072 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2073
2074 #, fuzzy
2075 #~ msgid "argument to `-b' is missing"
2076 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2077
2078 #, fuzzy
2079 #~ msgid "argument to `-B' is missing"
2080 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2081
2082 #, fuzzy
2083 #~ msgid "argument to `-V' is missing"
2084 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2085
2086 #, fuzzy
2087 #~ msgid "invalid version number format"
2088 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç äéáìüñöùóç óõíôüìåõóçò"
2089
2090 #, fuzzy
2091 #~ msgid "argument to `-x' is missing"
2092 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2093
2094 #, fuzzy
2095 #~ msgid "argument to `-%s' is missing"
2096 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2097
2098 #, fuzzy
2099 #~ msgid "invalid specification!  Bug in cc"
2100 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç èýñáò (port)"
2101
2102 #, fuzzy
2103 #~ msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
2104 #~ msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `-%c'\n"
2105
2106 #~ msgid "unrecognized option `-%s'"
2107 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%s'"
2108
2109 #~ msgid "install: %s%s\n"
2110 #~ msgstr "åãêáôÜóôáóç: %s%s\n"
2111
2112 #~ msgid "programs: %s\n"
2113 #~ msgstr "ðñïãñÜììáôá: %s\n"
2114
2115 #~ msgid "libraries: %s\n"
2116 #~ msgstr "âéâëéïèÞêåò: %s\n"
2117
2118 #~ msgid ""
2119 #~ "\n"
2120 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2121 #~ msgstr ""
2122 #~ "\n"
2123 #~ "Ãéá ïäçãßåò ãéá áíáöïñÝò óöáëìÜôùí. ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2124
2125 #~ msgid "Configured with: %s\n"
2126 #~ msgstr "¸÷åé ñõèìéóôåß ìå: %s\n"
2127
2128 #~ msgid "Thread model: %s\n"
2129 #~ msgstr "ÌïíôÝëï íçìÜôùí: %s\n"
2130
2131 #~ msgid "gcc version %s\n"
2132 #~ msgstr "Ýêäïóç gcc %s\n"
2133
2134 #~ msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
2135 #~ msgstr "Ýêäïóç ïäçãïý gcc %s åêôåëåß ôçí Ýêäïóç gcc %s\n"
2136
2137 #~ msgid "no input files"
2138 #~ msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí áñ÷åßá åéóüäïõ"
2139
2140 #~ msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
2141 #~ msgstr "%s: ï ìåôáãëùôôéóôÞò %s äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óôï óýóôçìá áõôü"
2142
2143 #~ msgid "internal gcc abort"
2144 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá gcc"
2145
2146 # src/main.c:178
2147 #, fuzzy
2148 #~ msgid "Internal gcov abort.\n"
2149 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá (recoding)"
2150
2151 #~ msgid ""
2152 #~ "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
2153 #~ "\n"
2154 #~ msgstr ""
2155 #~ "×ñÞóç: gcov [ÅÐÉËÏÃÇ]... [ÁÑןÏÐÇÃÇÓ]\n"
2156 #~ "\n"
2157
2158 #~ msgid ""
2159 #~ "Print code coverage information.\n"
2160 #~ "\n"
2161 #~ msgstr ""
2162 #~ "EìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí êÜëõøçò êþäéêá.\n"
2163 #~ "\n"
2164
2165 #~ msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
2166 #~ msgstr "  -h, --help                      ÅìöÜíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2167
2168 #~ msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
2169 #~ msgstr "  -v, --version                   ÅìöÜíéóç áñéèìïý Ýêäïóçò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2170
2171 #~ msgid ""
2172 #~ "\n"
2173 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2174 #~ "%s.\n"
2175 #~ msgstr ""
2176 #~ "\n"
2177 #~ "Ãéá ïäçãßåò óôéò áíáöïñÝò óöáëìÜôùí, ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2178 #~ "%s.\n"
2179
2180 #~ msgid "gcov (GCC) %s\n"
2181 #~ msgstr "gcov (GCC) %s\n"
2182
2183 #~ msgid "Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2184 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2185
2186 #, fuzzy
2187 #~ msgid "Could not open basic block file %s.\n"
2188 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2189
2190 #, fuzzy
2191 #~ msgid "Could not open program flow graph file %s.\n"
2192 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ êáôáãñáöþí \"%s\""
2193
2194 #, fuzzy
2195 #~ msgid "No executable code associated with file %s.\n"
2196 #~ msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
2197
2198 #, fuzzy
2199 #~ msgid "No branches in function %s\n"
2200 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí ôáéñéÜóìáôá óôç ìïñöÞ `%s'.\n"
2201
2202 #, fuzzy
2203 #~ msgid "No calls in function %s\n"
2204 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí URL óôï %s.\n"
2205
2206 #, fuzzy
2207 #~ msgid "didn't use all bb entries of graph, function %s\n"
2208 #~ msgstr "äéáãñáöÞ üëùí ôùí åããñáöþí ôïõ êáôáëüãïõ %s\n"
2209
2210 #, fuzzy
2211 #~ msgid "No branches in file %s\n"
2212 #~ msgstr ""
2213 #~ "Äåí õðÜñ÷åé áñ÷åßï `%s'.\n"
2214 #~ "\n"
2215
2216 #, fuzzy
2217 #~ msgid "No calls in file %s\n"
2218 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2219
2220 #, fuzzy
2221 #~ msgid "Could not open source file %s.\n"
2222 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2223
2224 #, fuzzy
2225 #~ msgid "Could not open output file %s.\n"
2226 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2227
2228 #~ msgid "Creating %s.\n"
2229 #~ msgstr "Äçìéïõñãßá ôïõ %s.\n"
2230
2231 #, fuzzy
2232 #~ msgid "can't open %s"
2233 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
2234
2235 #, fuzzy
2236 #~ msgid "function cannot be inline"
2237 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2238
2239 #, fuzzy
2240 #~ msgid "invalid parameter `%s'"
2241 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2242
2243 #, fuzzy
2244 #~ msgid "%s: internal abort\n"
2245 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
2246
2247 #, fuzzy
2248 #~ msgid "%s: error writing file `%s': %s\n"
2249 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2250
2251 #, fuzzy
2252 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
2253 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2254
2255 #, fuzzy
2256 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
2257 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2258
2259 #, fuzzy
2260 #~ msgid "%s: warning: no read access for file `%s'\n"
2261 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2262
2263 #, fuzzy
2264 #~ msgid "%s: warning: no write access for file `%s'\n"
2265 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2266
2267 #, fuzzy
2268 #~ msgid "%s: invalid file name: %s\n"
2269 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñï åßäïò áñ÷åßïõ"
2270
2271 #, fuzzy
2272 #~ msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
2273 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï %s: %s\n"
2274
2275 #, fuzzy
2276 #~ msgid "%s: compiling `%s'\n"
2277 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2278
2279 # src/request.c:37
2280 #, fuzzy
2281 #~ msgid "%s: wait: %s\n"
2282 #~ msgstr "%s óå %s"
2283
2284 #, fuzzy
2285 #~ msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
2286 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2287
2288 #, fuzzy
2289 #~ msgid "%s: %s exited with status %d\n"
2290 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2291
2292 #, fuzzy
2293 #~ msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file `%s'\n"
2294 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2295
2296 #, fuzzy
2297 #~ msgid "%s: can't read aux info file `%s': %s\n"
2298 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá óôçí áíÜãíùóç %s: %s\n"
2299
2300 #, fuzzy
2301 #~ msgid "%s: can't get status of aux info file `%s': %s\n"
2302 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2303
2304 #, fuzzy
2305 #~ msgid "%s: can't open aux info file `%s' for reading: %s\n"
2306 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
2307
2308 # src/shred.c:1103
2309 #, fuzzy
2310 #~ msgid "%s: error reading aux info file `%s': %s\n"
2311 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò óôç èÝóç %s"
2312
2313 #, fuzzy
2314 #~ msgid "%s: error closing aux info file `%s': %s\n"
2315 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
2316
2317 #, fuzzy
2318 #~ msgid "%s: can't delete aux info file `%s': %s\n"
2319 #~ msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
2320
2321 #, fuzzy
2322 #~ msgid "%s: can't delete file `%s': %s\n"
2323 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2324
2325 #, fuzzy
2326 #~ msgid "%s: warning: can't rename file `%s' to `%s': %s\n"
2327 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2328
2329 #, fuzzy
2330 #~ msgid "%s: %d: warning: no extern definition for `%s'\n"
2331 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: äå âñÝèçêå áñ÷Þ êåöáëßäáò"
2332
2333 #, fuzzy
2334 #~ msgid ""
2335 #~ "\n"
2336 #~ "%s: warning: too few parameter lists in declaration of `%s'\n"
2337 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
2338
2339 #, fuzzy
2340 #~ msgid "%s: `%s' not converted\n"
2341 #~ msgstr "%s: `%s': äåí âñÝèçêå ôáßñéáóìá"
2342
2343 #, fuzzy
2344 #~ msgid "%s: would convert file `%s'\n"
2345 #~ msgstr "%s: ç Ýîïäïò èá åðéêáëýøåé ôï %s\n"
2346
2347 #, fuzzy
2348 #~ msgid "%s: converting file `%s'\n"
2349 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2350
2351 #, fuzzy
2352 #~ msgid "%s: can't get status for file `%s': %s\n"
2353 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2354
2355 #, fuzzy
2356 #~ msgid "%s: can't open file `%s' for reading: %s\n"
2357 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
2358
2359 #, fuzzy
2360 #~ msgid ""
2361 #~ "\n"
2362 #~ "%s: error reading input file `%s': %s\n"
2363 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
2364
2365 #, fuzzy
2366 #~ msgid "%s: can't create/open clean file `%s': %s\n"
2367 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2368
2369 #, fuzzy
2370 #~ msgid "%s: can't link file `%s' to `%s': %s\n"
2371 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
2372
2373 #, fuzzy
2374 #~ msgid "%s: can't create/open output file `%s': %s\n"
2375 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2376
2377 #, fuzzy
2378 #~ msgid "%s: can't change mode of file `%s': %s\n"
2379 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
2380
2381 #, fuzzy
2382 #~ msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
2383 #~ msgstr "%s: äåí åßíáé äõíáôü íá ãñáöôåß ðÜíù óå êáôÜëïãï"
2384
2385 #, fuzzy
2386 #~ msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
2387 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åéóüäïõ åßíáé ôï áñ÷åßï åîüäïõ"
2388
2389 #, fuzzy
2390 #~ msgid "conversion from NaN to int"
2391 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
2392
2393 #, fuzzy
2394 #~ msgid "floating point overflow"
2395 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2396
2397 #, fuzzy
2398 #~ msgid "%s: argument domain error"
2399 #~ msgstr "%s: óöÜëìá áíÜãíùóçò"
2400
2401 #, fuzzy
2402 #~ msgid "%s: overflow range error"
2403 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2404
2405 #, fuzzy
2406 #~ msgid "%s: underflow range error"
2407 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2408
2409 #, fuzzy
2410 #~ msgid "unknown register name: %s"
2411 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2412
2413 #, fuzzy
2414 #~ msgid "unable to generate reloads for:"
2415 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéåñãáóßáò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
2416
2417 #, fuzzy
2418 #~ msgid "this is the insn:"
2419 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
2420
2421 #, fuzzy
2422 #~ msgid "could not find a spill register"
2423 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
2424
2425 #, fuzzy
2426 #~ msgid "unrecognizable insn:"
2427 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2428
2429 #, fuzzy
2430 #~ msgid "invalid punctuation `%c' in constraint"
2431 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
2432
2433 #, fuzzy
2434 #~ msgid "unknown register name `%s' in `asm'"
2435 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò óôï ðåäßï `%s' ôçò êáôçãïñßáò `%s'"
2436
2437 #, fuzzy
2438 #~ msgid "duplicate asm operand name '%s'"
2439 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
2440
2441 #, fuzzy
2442 #~ msgid "undefined named operand '%s'"
2443 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2444
2445 #~ msgid "unused variable `%s'"
2446 #~ msgstr "á÷ñçóéìïðïßçôç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2447
2448 #, fuzzy
2449 #~ msgid "size of `%s' is larger than %d bytes"
2450 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
2451
2452 #~ msgid " TOTAL                 :"
2453 #~ msgstr " ÓÕÍÏËÉÊÁ              :"
2454
2455 #, fuzzy
2456 #~ msgid "collect: reading %s\n"
2457 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2458
2459 #~ msgid "ld returned %d exit status"
2460 #~ msgstr "ç ld åðÝóôñåøå êáôÜóôáóç åîüäïõ %d"
2461
2462 #, fuzzy
2463 #~ msgid "Floating-point operations can trap"
2464 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2465
2466 #, fuzzy
2467 #~ msgid "Do not suppress warnings from system headers"
2468 #~ msgstr "Áðïóéþðçóç ðñïçäïðïéÞóåùí êáé ìçíõìÜôùí ðëçñïöüñçóçò"
2469
2470 #~ msgid "invalid option `%s'"
2471 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2472
2473 #, fuzzy
2474 #~ msgid "internal error: %s"
2475 #~ msgstr "óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç åéóüäïõ: %s"
2476
2477 #, fuzzy
2478 #~ msgid ""
2479 #~ "\n"
2480 #~ "Target specific options:\n"
2481 #~ msgstr "äÞëùóç ðëÜôïõò"
2482
2483 #, fuzzy
2484 #~ msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
2485 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2486
2487 # src/request.c:806 src/request.c:912
2488 #, fuzzy
2489 #~ msgid "unrecognized register name `%s'"
2490 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2491
2492 #, fuzzy
2493 #~ msgid "unrecognized option `%s'"
2494 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2495
2496 #, fuzzy
2497 #~ msgid "`%s': unknown or unsupported -g option"
2498 #~ msgstr "%s: Üãíùóôï/ìç õðïóôçñéæüìåíï åßäïò áñ÷åßïõ.\n"
2499
2500 #, fuzzy
2501 #~ msgid "-param option missing argument"
2502 #~ msgstr "ðáñÜëçøç ïñßóìáôïò áñ÷åßïõ"
2503
2504 #, fuzzy
2505 #~ msgid "invalid --param option: %s"
2506 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2507
2508 #, fuzzy
2509 #~ msgid "invalid parameter value `%s'"
2510 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï äéÜóôçìá ÷ñüíïõ `%s'"
2511
2512 # src/getopt1.c:132
2513 # src/getopt1.c:132
2514 #, fuzzy
2515 #~ msgid "options passed: "
2516 #~ msgstr "åðéëïãÞ %s"
2517
2518 # src/getopt1.c:155
2519 # src/getopt1.c:155
2520 #, fuzzy
2521 #~ msgid "options enabled: "
2522 #~ msgstr "åðéëïãÞ á\n"
2523
2524 #, fuzzy
2525 #~ msgid "can't open %s for writing"
2526 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá åããñáöÞò "
2527
2528 #, fuzzy
2529 #~ msgid "ignoring command line option '%s'"
2530 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2531
2532 #, fuzzy
2533 #~ msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
2534 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2535
2536 #, fuzzy
2537 #~ msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
2538 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2539
2540 #, fuzzy
2541 #~ msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
2542 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2543
2544 #, fuzzy
2545 #~ msgid "-fdata-sections not supported for this target"
2546 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2547
2548 #, fuzzy
2549 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
2550 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2551
2552 #, fuzzy
2553 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
2554 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2555
2556 #, fuzzy
2557 #~ msgid "error writing to %s"
2558 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
2559
2560 #, fuzzy
2561 #~ msgid "error closing %s"
2562 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2563
2564 #, fuzzy
2565 #~ msgid "invalid character constant in #if"
2566 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2567
2568 #, fuzzy
2569 #~ msgid "invalid token in expression"
2570 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2571
2572 #, fuzzy
2573 #~ msgid "octal character constant does not fit in a byte"
2574 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2575
2576 #, fuzzy
2577 #~ msgid "hex character constant does not fit in a byte"
2578 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2579
2580 #, fuzzy
2581 #~ msgid "Junk after end of expression."
2582 #~ msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
2583
2584 #, fuzzy
2585 #~ msgid "-traditional is not supported in C++"
2586 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2587
2588 #, fuzzy
2589 #~ msgid "-traditional and -ansi are mutually exclusive"
2590 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2591
2592 #, fuzzy
2593 #~ msgid "-pedantic and -traditional are mutually exclusive"
2594 #~ msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
2595
2596 #, fuzzy
2597 #~ msgid "-trigraphs and -traditional are mutually exclusive"
2598 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2599
2600 #, fuzzy
2601 #~ msgid "unterminated #%s conditional"
2602 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
2603
2604 #, fuzzy
2605 #~ msgid "not in any file?!"
2606 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
2607
2608 #, fuzzy
2609 #~ msgid "invalid macro name"
2610 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï üíïìá ìÞíá"
2611
2612 #, fuzzy
2613 #~ msgid "invalid macro name `%s'"
2614 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2615
2616 #, fuzzy
2617 #~ msgid "unterminated parameter list in #define"
2618 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
2619
2620 #, fuzzy
2621 #~ msgid "invalid format #line command"
2622 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2623
2624 #, fuzzy
2625 #~ msgid "undefining `defined'"
2626 #~ msgstr "áüñéóôï"
2627
2628 #, fuzzy
2629 #~ msgid "undefining `%s'"
2630 #~ msgstr "¶íïéãìá ôïõ `%s'"
2631
2632 #, fuzzy
2633 #~ msgid "#warning%.*s"
2634 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
2635
2636 # src/dfa.c:652 src/dfa.c:655 src/dfa.c:682 src/dfa.c:686 src/dfa.c:687
2637 # src/dfa.c:690 src/dfa.c:703 src/dfa.c:704
2638 # src/dfa.c:660 src/dfa.c:663 src/dfa.c:690 src/dfa.c:694 src/dfa.c:695
2639 # src/dfa.c:698 src/dfa.c:711 src/dfa.c:712
2640 #, fuzzy
2641 #~ msgid "unbalanced #endif"
2642 #~ msgstr "Ìç éóóïñïðçìÝíï ["
2643
2644 #, fuzzy
2645 #~ msgid "unterminated string or character constant"
2646 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
2647
2648 #, fuzzy
2649 #~ msgid "arguments given to macro `%s'"
2650 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
2651
2652 #, fuzzy
2653 #~ msgid "no args to macro `%s'"
2654 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2655
2656 #, fuzzy
2657 #~ msgid "could not open dump file `%s'"
2658 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2659
2660 #, fuzzy
2661 #~ msgid "ignoring unknown option `%.*s' in `-f%s'"
2662 #~ msgstr "¶ãíùóôç åðéëïãÞ: %s %s %s"
2663
2664 #, fuzzy
2665 #~ msgid "invalid initializer for bit string"
2666 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2667
2668 #, fuzzy
2669 #~ msgid "register name not specified for `%s'"
2670 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí"
2671
2672 #, fuzzy
2673 #~ msgid "invalid register name for `%s'"
2674 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2675
2676 #, fuzzy
2677 #~ msgid "unknown set constructor type"
2678 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
2679
2680 #, fuzzy
2681 #~ msgid "invalid initial value for member `%s'"
2682 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2683
2684 #, fuzzy
2685 #~ msgid "weak declaration of `%s' after first use results in unspecified behavior"
2686 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2687
2688 #, fuzzy
2689 #~ msgid "weak declaration of `%s' not supported"
2690 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2691
2692 #, fuzzy
2693 #~ msgid "too many #pragma options align=reset"
2694 #~ msgstr "ÕðåñâïëéêÝò ðáñÜìåôñïé ðïõ äåí åßíáé åðéëïãÝò."
2695
2696 #, fuzzy
2697 #~ msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
2698 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2699
2700 #, fuzzy
2701 #~ msgid "invalid %%Q value"
2702 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2703
2704 #, fuzzy
2705 #~ msgid "invalid %%C value"
2706 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2707
2708 #, fuzzy
2709 #~ msgid "invalid %%N value"
2710 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2711
2712 #, fuzzy
2713 #~ msgid "invalid %%M value"
2714 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2715
2716 #, fuzzy
2717 #~ msgid "invalid %%m value"
2718 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2719
2720 #, fuzzy
2721 #~ msgid "invalid %%L value"
2722 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2723
2724 #, fuzzy
2725 #~ msgid "invalid %%O value"
2726 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2727
2728 #, fuzzy
2729 #~ msgid "invalid %%P value"
2730 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2731
2732 #, fuzzy
2733 #~ msgid "invalid %%V value"
2734 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2735
2736 #, fuzzy
2737 #~ msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
2738 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2739
2740 #, fuzzy
2741 #~ msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
2742 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2743
2744 #, fuzzy
2745 #~ msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
2746 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2747
2748 #, fuzzy
2749 #~ msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
2750 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2751
2752 #, fuzzy
2753 #~ msgid "trap mode not supported for VAX floats"
2754 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2755
2756 #, fuzzy
2757 #~ msgid "invalid %%H value"
2758 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2759
2760 #, fuzzy
2761 #~ msgid "invalid %%J value"
2762 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2763
2764 #, fuzzy
2765 #~ msgid "invalid %%r value"
2766 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2767
2768 #, fuzzy
2769 #~ msgid "invalid %%R value"
2770 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2771
2772 #, fuzzy
2773 #~ msgid "invalid %%h value"
2774 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2775
2776 #, fuzzy
2777 #~ msgid "invalid %%U value"
2778 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2779
2780 #, fuzzy
2781 #~ msgid "invalid %%s value"
2782 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2783
2784 #, fuzzy
2785 #~ msgid "invalid %%E value"
2786 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2787
2788 #, fuzzy
2789 #~ msgid "invalid %%xn code"
2790 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
2791
2792 #, fuzzy
2793 #~ msgid "argument of `%s' attribute is not a string constant"
2794 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
2795
2796 #, fuzzy
2797 #~ msgid "invalid operand to %%R code"
2798 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2799
2800 #, fuzzy
2801 #~ msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
2802 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2803
2804 #, fuzzy
2805 #~ msgid "invalid operand to %%U code"
2806 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2807
2808 #, fuzzy
2809 #~ msgid "invalid operand to %%V code"
2810 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2811
2812 #, fuzzy
2813 #~ msgid "invalid operand output code"
2814 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
2815
2816 #, fuzzy
2817 #~ msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe-%s"
2818 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
2819
2820 #, fuzzy
2821 #~ msgid "Don't do symbol renaming"
2822 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
2823
2824 #, fuzzy
2825 #~ msgid "MCU `%s' not supported"
2826 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2827
2828 #, fuzzy
2829 #~ msgid "invalid insn:"
2830 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2831
2832 #, fuzzy
2833 #~ msgid "incorrect insn:"
2834 #~ msgstr "ëÜèïò óõíèçìáôéêü"
2835
2836 #, fuzzy
2837 #~ msgid "unknown move insn:"
2838 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
2839
2840 #, fuzzy
2841 #~ msgid "Specify the MCU name"
2842 #~ msgstr "Ïñéóìüò ïíüìáôïò ðñïãñÜììáôïò"
2843
2844 #, fuzzy
2845 #~ msgid "trampolines not supported"
2846 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2847
2848 #, fuzzy
2849 #~ msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
2850 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2851
2852 #, fuzzy
2853 #~ msgid "mode not QImode"
2854 #~ msgstr "íåá_êáôÜóôáóç: êáôÜóôáóç ëåéôïõñãßáò\n"
2855
2856 #, fuzzy
2857 #~ msgid "invalid indirect memory address"
2858 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò ëÞîçò"
2859
2860 #, fuzzy
2861 #~ msgid "Do not allocate BK register"
2862 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
2863
2864 #, fuzzy
2865 #~ msgid "Enable parallel instructions"
2866 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2867
2868 #, fuzzy
2869 #~ msgid "Disable parallel instructions"
2870 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2871
2872 #, fuzzy
2873 #~ msgid "invalid operand for 'b' modifier"
2874 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2875
2876 #, fuzzy
2877 #~ msgid "invalid operand for 'v' modifier"
2878 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2879
2880 #, fuzzy
2881 #~ msgid "invalid operand for 'P' modifier"
2882 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2883
2884 #, fuzzy
2885 #~ msgid "invalid operand for 'p' modifier"
2886 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2887
2888 #, fuzzy
2889 #~ msgid "invalid operand for 'z' modifier"
2890 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2891
2892 #, fuzzy
2893 #~ msgid "invalid operand for 'H' modifier"
2894 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2895
2896 #, fuzzy
2897 #~ msgid "bad register"
2898 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
2899
2900 #, fuzzy
2901 #~ msgid "invalid operand for 'e' modifier"
2902 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2903
2904 #, fuzzy
2905 #~ msgid "invalid operand for 'm' modifier"
2906 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2907
2908 #, fuzzy
2909 #~ msgid "invalid operand for 'A' modifier"
2910 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2911
2912 #, fuzzy
2913 #~ msgid "invalid operand for 'D' modifier"
2914 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2915
2916 #, fuzzy
2917 #~ msgid "invalid operand for 'T' modifier"
2918 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2919
2920 #, fuzzy
2921 #~ msgid "invalid operand modifier letter"
2922 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2923
2924 #, fuzzy
2925 #~ msgid "internal error: bad register: %d"
2926 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
2927
2928 #, fuzzy
2929 #~ msgid "unexpected operand"
2930 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2931
2932 # src/request.c:806 src/request.c:912
2933 #, fuzzy
2934 #~ msgid "unrecognized address"
2935 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2936
2937 #, fuzzy
2938 #~ msgid "unrecognized supposed constant"
2939 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
2940
2941 #, fuzzy
2942 #~ msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
2943 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÝò äçëþóåéò ìåôáôñïðÞò óôçí êáôÜëçîç"
2944
2945 #, fuzzy
2946 #~ msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
2947 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
2948
2949 #, fuzzy
2950 #~ msgid "unexpected address expression"
2951 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2952
2953 #, fuzzy
2954 #~ msgid "Debug argument support in compiler"
2955 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2956
2957 #, fuzzy
2958 #~ msgid "Debug stack support in compiler"
2959 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2960
2961 #, fuzzy
2962 #~ msgid "invalid addressing mode"
2963 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
2964
2965 #, fuzzy
2966 #~ msgid "bad register extension code"
2967 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
2968
2969 #, fuzzy
2970 #~ msgid "invalid offset in ybase addressing"
2971 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
2972
2973 #, fuzzy
2974 #~ msgid "invalid register in ybase addressing"
2975 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
2976
2977 #, fuzzy
2978 #~ msgid "inline float constants not supported on this host"
2979 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2980
2981 #, fuzzy
2982 #~ msgid "invalid mode for gen_tst_reg"
2983 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
2984
2985 #, fuzzy
2986 #~ msgid "Generate code for near calls"
2987 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
2988
2989 #, fuzzy
2990 #~ msgid "Generate code for near jumps"
2991 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
2992
2993 #, fuzzy
2994 #~ msgid "profiling not implemented yet"
2995 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2996
2997 #, fuzzy
2998 #~ msgid "trampolines not yet implemented"
2999 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
3000
3001 #, fuzzy
3002 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
3003 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3004
3005 #, fuzzy
3006 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
3007 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3008
3009 #, fuzzy
3010 #~ msgid "Use registers for argument passing"
3011 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3012
3013 #, fuzzy
3014 #~ msgid "malformed #pragma map, ignored"
3015 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3016
3017 #, fuzzy
3018 #~ msgid "Generate char instructions"
3019 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3020
3021 #, fuzzy
3022 #~ msgid "code model `large' not supported yet"
3023 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3024
3025 #, fuzzy
3026 #~ msgid "%i-bit mode not compiled in"
3027 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
3028
3029 #, fuzzy
3030 #~ msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
3031 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
3032
3033 #, fuzzy
3034 #~ msgid "invalid UNSPEC as operand"
3035 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3036
3037 #, fuzzy
3038 #~ msgid "invalid operand code `%c'"
3039 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3040
3041 # src/grep.c:1133
3042 #, fuzzy
3043 #~ msgid "unknown insn mode"
3044 #~ msgstr "Üãíùóôç ìÝèïäïò êáôáëüãùí"
3045
3046 #, fuzzy
3047 #~ msgid "selector must be an immediate"
3048 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3049
3050 #, fuzzy
3051 #~ msgid "mask must be an immediate"
3052 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3053
3054 #, fuzzy
3055 #~ msgid "Retain legend information"
3056 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3057
3058 # lib/argmatch.c:188
3059 #, fuzzy
3060 #~ msgid "argument is a structure"
3061 #~ msgstr "¸ãêõñá ïñßóìáôá åßíáé:"
3062
3063 #, fuzzy
3064 #~ msgid "Alternate calling convention"
3065 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3066
3067 #, fuzzy
3068 #~ msgid "Use mcount for profiling"
3069 #~ msgstr "áäýíáôç ç öüñôùóç äåäïìÝíùí ðñïößë"
3070
3071 #, fuzzy
3072 #~ msgid "malformed #pragma align - ignored"
3073 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3074
3075 #, fuzzy
3076 #~ msgid "stack limit expression is not supported"
3077 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3078
3079 #, fuzzy
3080 #~ msgid "Do not use complex addressing modes"
3081 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3082
3083 #, fuzzy
3084 #~ msgid "invalid argument of `%s' attribute"
3085 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3086
3087 #, fuzzy
3088 #~ msgid "invalid operand to %%s code"
3089 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3090
3091 #, fuzzy
3092 #~ msgid "invalid operand to %%p code"
3093 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3094
3095 #, fuzzy
3096 #~ msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
3097 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3098
3099 #, fuzzy
3100 #~ msgid "invalid operand to %%N code"
3101 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3102
3103 #, fuzzy
3104 #~ msgid "bad address"
3105 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3106
3107 #, fuzzy
3108 #~ msgid "lo_sum not of register"
3109 #~ msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
3110
3111 #, fuzzy
3112 #~ msgid "invalid operand in the instruction"
3113 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
3114
3115 #, fuzzy
3116 #~ msgid "invalid register in the instruction"
3117 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
3118
3119 #, fuzzy
3120 #~ msgid "invalid rotate insn"
3121 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3122
3123 #, fuzzy
3124 #~ msgid "cannot do z-register replacement"
3125 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3126
3127 #, fuzzy
3128 #~ msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
3129 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3130
3131 #, fuzzy
3132 #~ msgid "Specify the register allocation order"
3133 #~ msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
3134
3135 #, fuzzy
3136 #~ msgid "Use unaligned memory references"
3137 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
3138
3139 #, fuzzy
3140 #~ msgid "invalid %%x/X value"
3141 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3142
3143 #, fuzzy
3144 #~ msgid "invalid %%q value"
3145 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3146
3147 #, fuzzy
3148 #~ msgid "invalid %%o value"
3149 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3150
3151 #, fuzzy
3152 #~ msgid "invalid %%p value"
3153 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3154
3155 #, fuzzy
3156 #~ msgid "invalid %%s/S value"
3157 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3158
3159 #, fuzzy
3160 #~ msgid "invalid %%P operand"
3161 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3162
3163 #, fuzzy
3164 #~ msgid "invalid %%B value"
3165 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3166
3167 #, fuzzy
3168 #~ msgid "invalid %%D value"
3169 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3170
3171 #, fuzzy
3172 #~ msgid "invalid code"
3173 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3174
3175 #, fuzzy
3176 #~ msgid "invalid option `-mshort-data-%s'"
3177 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3178
3179 #, fuzzy
3180 #~ msgid "invalid option `-mstack-increment=%s'"
3181 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3182
3183 #, fuzzy
3184 #~ msgid "Emit call graph information"
3185 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3186
3187 #, fuzzy
3188 #~ msgid "-mips%d not supported"
3189 #~ msgstr "Ôï ai_family äåí õðïóôçñßæåôáé"
3190
3191 #, fuzzy
3192 #~ msgid "-mabi=%s does not support -mips%d"
3193 #~ msgstr "Ôï ai_socktype äåí õðïóôçñßæåôáé"
3194
3195 #, fuzzy
3196 #~ msgid "invalid option `entry%s'"
3197 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3198
3199 #, fuzzy
3200 #~ msgid "can't rewind temp file"
3201 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3202
3203 #, fuzzy
3204 #~ msgid "can't write to output file"
3205 #~ msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò áñ÷åßùí åîüäïõ óôï `%s'"
3206
3207 #, fuzzy
3208 #~ msgid "can't read from temp file"
3209 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3210
3211 #, fuzzy
3212 #~ msgid "can't close temp file"
3213 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3214
3215 #, fuzzy
3216 #~ msgid "can not handle inconsistent calls to `%s'"
3217 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
3218
3219 #, fuzzy
3220 #~ msgid "Use symbolic register names"
3221 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
3222
3223 #, fuzzy
3224 #~ msgid "-f%s not supported: ignored"
3225 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3226
3227 #, fuzzy
3228 #~ msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %d"
3229 #~ msgstr "ï ßäéïò êáíüíáò óå ðïëëáðëÜ áñ÷åßá"
3230
3231 #, fuzzy
3232 #~ msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
3233 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
3234
3235 #, fuzzy
3236 #~ msgid "Do not use register sb"
3237 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3238
3239 #, fuzzy
3240 #~ msgid "Use bit-field instructions"
3241 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3242
3243 #, fuzzy
3244 #~ msgid "-g option disabled"
3245 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá NIS+ áðÝôõ÷å"
3246
3247 #, fuzzy
3248 #~ msgid "Return floating point results in ac0"
3249 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
3250
3251 #, fuzzy
3252 #~ msgid "Target does not have split I&D"
3253 #~ msgstr "-nt äåí äÝ÷åôáé -l\n"
3254
3255 #, fuzzy
3256 #~ msgid "invalid %%S value"
3257 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3258
3259 #, fuzzy
3260 #~ msgid "invalid %%b value"
3261 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3262
3263 #, fuzzy
3264 #~ msgid "invalid %%z value"
3265 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3266
3267 #, fuzzy
3268 #~ msgid "invalid %%Z value"
3269 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3270
3271 #, fuzzy
3272 #~ msgid "invalid %%k value"
3273 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3274
3275 #, fuzzy
3276 #~ msgid "invalid %%j value"
3277 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3278
3279 #, fuzzy
3280 #~ msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
3281 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3282
3283 #, fuzzy
3284 #~ msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
3285 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
3286
3287 #, fuzzy
3288 #~ msgid "-fdata-sections not supported on AIX"
3289 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
3290
3291 #, fuzzy
3292 #~ msgid "unknown ABI specified: '%s'"
3293 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3294
3295 #, fuzzy
3296 #~ msgid "argument 3 of `%s' must be a 2-bit literal"
3297 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
3298
3299 #, fuzzy
3300 #~ msgid "invalid %%f value"
3301 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3302
3303 #, fuzzy
3304 #~ msgid "invalid %%F value"
3305 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3306
3307 #, fuzzy
3308 #~ msgid "invalid %%G value"
3309 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3310
3311 #, fuzzy
3312 #~ msgid "invalid %%j code"
3313 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3314
3315 #, fuzzy
3316 #~ msgid "invalid %%J code"
3317 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3318
3319 #, fuzzy
3320 #~ msgid "invalid %%K value"
3321 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3322
3323 #, fuzzy
3324 #~ msgid "invalid %%T value"
3325 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3326
3327 #, fuzzy
3328 #~ msgid "invalid %%u value"
3329 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3330
3331 #, fuzzy
3332 #~ msgid "invalid %%v value"
3333 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3334
3335 #, fuzzy
3336 #~ msgid "Always pass floating-point arguments in memory"
3337 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3338
3339 #, fuzzy
3340 #~ msgid "Don't always pass floating-point arguments in memory"
3341 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3342
3343 #, fuzzy
3344 #~ msgid "Use AltiVec instructions"
3345 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3346
3347 #, fuzzy
3348 #~ msgid "no description yet"
3349 #~ msgstr "(÷ùñßò ðåñéãñáöÞ)"
3350
3351 #, fuzzy
3352 #~ msgid "Use alternate register names"
3353 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3354
3355 #, fuzzy
3356 #~ msgid "bad value for -mcall-%s"
3357 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3358
3359 #, fuzzy
3360 #~ msgid "bad value for -msdata=%s"
3361 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3362
3363 #, fuzzy
3364 #~ msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
3365 #~ msgstr "ôá ìåãÝèç ôïõ óôçëïãíþìïíá ðñÝðåé íá åßíáé êáôÜ áýîïõóá óåéñÜ"
3366
3367 #, fuzzy
3368 #~ msgid "Cannot decompose address."
3369 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
3370
3371 #~ msgid "64 bit mode"
3372 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 64 bit"
3373
3374 #~ msgid "31 bit mode"
3375 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 31 bit"
3376
3377 #, fuzzy
3378 #~ msgid "mvcle use"
3379 #~ msgstr "Ç óõóêåõÞ åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
3380
3381 #, fuzzy
3382 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
3383 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3384
3385 #, fuzzy
3386 #~ msgid "`%s' attribute argument not a string constant"
3387 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3388
3389 #, fuzzy
3390 #~ msgid "Profiling is not supported on this target."
3391 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3392
3393 #, fuzzy
3394 #~ msgid "%s is not supported by this configuration"
3395 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
3396
3397 #, fuzzy
3398 #~ msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
3399 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3400
3401 #, fuzzy
3402 #~ msgid "invalid %%Y operand"
3403 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3404
3405 #, fuzzy
3406 #~ msgid "invalid %%A operand"
3407 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3408
3409 #, fuzzy
3410 #~ msgid "invalid %%B operand"
3411 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3412
3413 #, fuzzy
3414 #~ msgid "invalid %%c operand"
3415 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3416
3417 #, fuzzy
3418 #~ msgid "invalid %%C operand"
3419 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3420
3421 #, fuzzy
3422 #~ msgid "invalid %%d operand"
3423 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3424
3425 #, fuzzy
3426 #~ msgid "invalid %%D operand"
3427 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3428
3429 #, fuzzy
3430 #~ msgid "invalid %%f operand"
3431 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3432
3433 #, fuzzy
3434 #~ msgid "Utilize Visual Instruction Set"
3435 #~ msgstr "ÐáñÜíïìç ÅíôïëÞ"
3436
3437 #~ msgid "Use 32-bit ABI"
3438 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 32-bit"
3439
3440 #~ msgid "Use 64-bit ABI"
3441 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 64-bit"
3442
3443 # src/request.c:806 src/request.c:912
3444 #, fuzzy
3445 #~ msgid "unrecognized section name \"%s\""
3446 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
3447
3448 # src/dfa.c:569 src/dfa.c:583 src/dfa.c:587
3449 # src/dfa.c:577 src/dfa.c:591 src/dfa.c:595
3450 #, fuzzy
3451 #~ msgid "malformed #pragma ghs section"
3452 #~ msgstr "êáêïó÷çìáôéóìÝíïò ìåôñçôÞò åðáíÜëçøçò"
3453
3454 # src/shred.c:1134
3455 #, fuzzy
3456 #~ msgid "%s=%s is too large"
3457 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
3458
3459 #, fuzzy
3460 #~ msgid "output_move_single:"
3461 #~ msgstr "áñ÷åßï åîüäïõ"
3462
3463 #, fuzzy
3464 #~ msgid "bad test"
3465 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3466
3467 #, fuzzy
3468 #~ msgid "invalid mask"
3469 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3470
3471 #, fuzzy
3472 #~ msgid "invalid address"
3473 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3474
3475 #, fuzzy
3476 #~ msgid "no register in address"
3477 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3478
3479 #, fuzzy
3480 #~ msgid "address offset not a constant"
3481 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
3482
3483 #, fuzzy
3484 #~ msgid "Use the Xtensa boolean register option"
3485 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3486
3487 #, fuzzy
3488 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' is ambiguous"
3489 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3490
3491 # src/getopt.c:813
3492 # src/getopt.c:813
3493 #, fuzzy
3494 #~ msgid "call of `(%T) (%A)' is ambiguous"
3495 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
3496
3497 #, fuzzy
3498 #~ msgid "`%+#D' is inaccessible"
3499 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ìç-ðñïóðåëÜóéìï"
3500
3501 #, fuzzy
3502 #~ msgid "invalid conversion from `%T' to `%T'"
3503 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3504
3505 #, fuzzy
3506 #~ msgid "  initializing argument %P of `%D'"
3507 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3508
3509 #, fuzzy
3510 #~ msgid "  in call to `%D'"
3511 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3512
3513 #, fuzzy
3514 #~ msgid "  for conversion from `%T' to `%T'"
3515 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3516
3517 #, fuzzy
3518 #~ msgid "duplicate enum value `%D'"
3519 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3520
3521 #, fuzzy
3522 #~ msgid "duplicate nested type `%D'"
3523 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3524
3525 #, fuzzy
3526 #~ msgid "duplicate member `%D'"
3527 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
3528
3529 #, fuzzy
3530 #~ msgid "`%D' invalid in `%T'"
3531 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3532
3533 #, fuzzy
3534 #~ msgid "`%D' invalid in `%#T'"
3535 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3536
3537 #, fuzzy
3538 #~ msgid "redefinition of `%#T'"
3539 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3540
3541 #, fuzzy
3542 #~ msgid "previous definition of `%#T'"
3543 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3544
3545 #~ msgid "  by `%D'"
3546 #~ msgstr "  êáôÜ `%D'"
3547
3548 #, fuzzy
3549 #~ msgid "negative width in bit-field `%D'"
3550 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
3551
3552 #, fuzzy
3553 #~ msgid "field `%#D' with same name as class"
3554 #~ msgstr "ÕðÜñ÷åé áíôéêåßìåíï ìå ôï ßäéï üíïìá"
3555
3556 #, fuzzy
3557 #~ msgid "not enough type information"
3558 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3559
3560 #, fuzzy
3561 #~ msgid "declaration of `%#D'"
3562 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3563
3564 #, fuzzy
3565 #~ msgid "conversion of `%E' from `%T' to `%T' is ambiguous"
3566 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3567
3568 #, fuzzy
3569 #~ msgid "converting from `%T' to `%T'"
3570 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3571
3572 #, fuzzy
3573 #~ msgid "cannot convert `%E' from type `%T' to type `%T'"
3574 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3575
3576 #, fuzzy
3577 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' discards qualifiers"
3578 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3579
3580 #, fuzzy
3581 #~ msgid "cannot convert type `%T' to type `%T'"
3582 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3583
3584 #, fuzzy
3585 #~ msgid "conversion from `%#T' to `%#T'"
3586 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3587
3588 #, fuzzy
3589 #~ msgid "conversion from `%T' to non-scalar type `%T' requested"
3590 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3591
3592 #, fuzzy
3593 #~ msgid "`%#D' previously declared here"
3594 #~ msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
3595
3596 #, fuzzy
3597 #~ msgid "after previous specification in `%#D'"
3598 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3599
3600 #, fuzzy
3601 #~ msgid "invalid redeclaration of `%D'"
3602 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3603
3604 #, fuzzy
3605 #~ msgid "`%#D' hides constructor for `%#T'"
3606 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3607
3608 #~ msgid "implicit declaration of function `%#D'"
3609 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%#D'"
3610
3611 #, fuzzy
3612 #~ msgid "duplicate label `%D'"
3613 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
3614
3615 #, fuzzy
3616 #~ msgid "invalid use of `%D'"
3617 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3618
3619 #, fuzzy
3620 #~ msgid "`%D::%D' is not a template"
3621 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3622
3623 #, fuzzy
3624 #~ msgid "`%#D' is not a static member of `%#T'"
3625 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3626
3627 # src/request.c:263
3628 #, fuzzy
3629 #~ msgid "duplicate initialization of %D"
3630 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
3631
3632 #, fuzzy
3633 #~ msgid "cannot initialize `%T' from `%T'"
3634 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá ìåôáíïìáóôåß ôï `.' Þ ôï `..'"
3635
3636 #, fuzzy
3637 #~ msgid "array size missing in `%D'"
3638 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
3639
3640 #, fuzzy
3641 #~ msgid "uninitialized const `%D'"
3642 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3643
3644 #, fuzzy
3645 #~ msgid "invalid catch parameter"
3646 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
3647
3648 #, fuzzy
3649 #~ msgid "creating %s"
3650 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3651
3652 #, fuzzy
3653 #~ msgid "invalid declarator"
3654 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3655
3656 #, fuzzy
3657 #~ msgid "`%D' as declarator"
3658 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé êáôÜëïãïò"
3659
3660 #, fuzzy
3661 #~ msgid "`bool' is now a keyword"
3662 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3663
3664 #, fuzzy
3665 #~ msgid "multiple declarations `%T' and `%T'"
3666 #~ msgstr "ðïëëáðëüò áñéèìüò åðéëïãþí ôçí åíôïëÞ `s'"
3667
3668 #, fuzzy
3669 #~ msgid "can't initialize friend function `%s'"
3670 #~ msgstr "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åýñåóç åôéêÝôôáò ãéá ìåôáãùãÞ óôï `%s'"
3671
3672 #, fuzzy
3673 #~ msgid "friend declaration not in class definition"
3674 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
3675
3676 #, fuzzy
3677 #~ msgid "cannot declare %s to references"
3678 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï %s"
3679
3680 #, fuzzy
3681 #~ msgid "invalid type: `void &'"
3682 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'"
3683
3684 #, fuzzy
3685 #~ msgid "cannot declare member `%T::%s' within `%T'"
3686 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3687
3688 #, fuzzy
3689 #~ msgid "template parameters cannot be friends"
3690 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
3691
3692 #, fuzzy
3693 #~ msgid "invalid use of `::'"
3694 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3695
3696 #, fuzzy
3697 #~ msgid "invalid string constant `%E'"
3698 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3699
3700 #, fuzzy
3701 #~ msgid "duplicate base type `%T' invalid"
3702 #~ msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
3703
3704 #, fuzzy
3705 #~ msgid "multiple definition of `%#T'"
3706 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
3707
3708 #, fuzzy
3709 #~ msgid "-f%s is no longer supported"
3710 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3711
3712 #, fuzzy
3713 #~ msgid "prototype for `%#D' does not match any in class `%T'"
3714 #~ msgstr "ôï áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë `%s' äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï äéáìïéñáæüìåíï áíôéêåßìåíï `%s'"
3715
3716 #~ msgid "                %#D"
3717 #~ msgstr "                %#D"
3718
3719 #, fuzzy
3720 #~ msgid "local class `%#T' shall not have static data member `%#D'"
3721 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3722
3723 #, fuzzy
3724 #~ msgid "invalid initializer for virtual method `%D'"
3725 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3726
3727 #, fuzzy
3728 #~ msgid "use of old-style cast"
3729 #~ msgstr "ðáëáéïý åßäïõò èÝóç"
3730
3731 # src/getopt.c:628
3732 # src/getopt.c:628
3733 #, fuzzy
3734 #~ msgid "use of `%D' is ambiguous"
3735 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé áóáöÞò\n"
3736
3737 #, fuzzy
3738 #~ msgid "`%D' is not a function,"
3739 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3740
3741 #, fuzzy
3742 #~ msgid "unknown namespace `%D'"
3743 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3744
3745 #, fuzzy
3746 #~ msgid "`%T' is not a namespace"
3747 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3748
3749 #, fuzzy
3750 #~ msgid "`%D' is not a namespace"
3751 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3752
3753 #, fuzzy
3754 #~ msgid "`%D' not declared"
3755 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3756
3757 #, fuzzy
3758 #~ msgid "`%T' does not have a class or union named `%D'"
3759 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3760
3761 #, fuzzy
3762 #~ msgid "`%T' is not a class or union type"
3763 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3764
3765 #, fuzzy
3766 #~ msgid "`%s' not supported by %s"
3767 #~ msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé"
3768
3769 #, fuzzy
3770 #~ msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
3771 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3772
3773 #, fuzzy
3774 #~ msgid "`%#T' is not a template"
3775 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3776
3777 #, fuzzy
3778 #~ msgid "`%T' is already a friend of `%T'"
3779 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3780
3781 #, fuzzy
3782 #~ msgid "argument to `%s' missing\n"
3783 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3784
3785 #, fuzzy
3786 #~ msgid "base class `%T' already initialized"
3787 #~ msgstr "ç êëÜóç ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
3788
3789 #, fuzzy
3790 #~ msgid "type `%D' is not a direct base of `%T'"
3791 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3792
3793 #, fuzzy
3794 #~ msgid "`%T' is not an aggregate type"
3795 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3796
3797 #, fuzzy
3798 #~ msgid "invalid use of non-static field `%D'"
3799 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü óôÞëåò: `%s'"
3800
3801 #, fuzzy
3802 #~ msgid "invalid use of member `%D'"
3803 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
3804
3805 #, fuzzy
3806 #~ msgid "`%D' is not a member of type `%T'"
3807 #~ msgstr "äåí åßóôå ìÝëïò ôçò ïìÜäáò `%s'"
3808
3809 #, fuzzy
3810 #~ msgid "illegal pointer to bit-field `%D'"
3811 #~ msgstr "áêáôÜëëçëïò ôýðïò äéêôýïõ :`%s'\n"
3812
3813 #, fuzzy
3814 #~ msgid "invalid type `void' for new"
3815 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
3816
3817 #, fuzzy
3818 #~ msgid "type name expected before `*'"
3819 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
3820
3821 #, fuzzy
3822 #~ msgid "type name expected before `&'"
3823 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
3824
3825 #, fuzzy
3826 #~ msgid "invalid #pragma %s"
3827 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3828
3829 #, fuzzy
3830 #~ msgid "`%D' not defined"
3831 #~ msgstr "áüñéóôï"
3832
3833 #, fuzzy
3834 #~ msgid "name lookup of `%s' changed"
3835 #~ msgstr "ç ïìÜäá ôïõ %s Üëëáîå óå %s\n"
3836
3837 #, fuzzy
3838 #~ msgid "`%s' tag used in naming `%#T'"