OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fi.po, fr.po, id.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / el.po
1 # Greek translation of gcc.
2 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>, 2001, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
9 "POT-Creation-Date: 2011-03-24 16:45+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-08-18 15:46+0100\n"
11 "Last-Translator: Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "Language: el\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: charset.c:674
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
21 msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
22
23 #: charset.c:677
24 msgid "iconv_open"
25 msgstr ""
26
27 #: charset.c:685
28 #, c-format
29 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
30 msgstr ""
31
32 #: charset.c:781
33 #, c-format
34 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
35 msgstr ""
36
37 #: charset.c:798 charset.c:1444
38 msgid "converting to execution character set"
39 msgstr ""
40
41 #: charset.c:804
42 #, c-format
43 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
44 msgstr ""
45
46 #: charset.c:928
47 #, c-format
48 msgid "Character %x might not be NFKC"
49 msgstr ""
50
51 #: charset.c:994
52 #, fuzzy
53 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
54 msgstr "U+%04X: åêôüò ïñßùí ÷áñáêôÞñáò"
55
56 #: charset.c:997
57 #, c-format
58 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
59 msgstr ""
60
61 #: charset.c:1006
62 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
63 msgstr ""
64
65 #: charset.c:1031
66 #, c-format
67 msgid "incomplete universal character name %.*s"
68 msgstr ""
69
70 #: charset.c:1046
71 #, fuzzy, c-format
72 msgid "%.*s is not a valid universal character"
73 msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
74
75 #: charset.c:1056 lex.c:1040
76 msgid "'$' in identifier or number"
77 msgstr ""
78
79 #: charset.c:1066
80 #, c-format
81 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
82 msgstr ""
83
84 #: charset.c:1070
85 #, c-format
86 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
87 msgstr ""
88
89 #: charset.c:1102 charset.c:1674
90 msgid "converting UCN to source character set"
91 msgstr ""
92
93 #: charset.c:1106
94 msgid "converting UCN to execution character set"
95 msgstr ""
96
97 #: charset.c:1178
98 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
99 msgstr ""
100
101 #: charset.c:1195
102 msgid "\\x used with no following hex digits"
103 msgstr ""
104
105 #: charset.c:1202
106 #, fuzzy
107 msgid "hex escape sequence out of range"
108 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
109
110 #: charset.c:1240
111 #, fuzzy
112 msgid "octal escape sequence out of range"
113 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
114
115 #: charset.c:1306
116 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
117 msgstr ""
118
119 #: charset.c:1313
120 #, c-format
121 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
122 msgstr ""
123
124 # src/main.c:663
125 #: charset.c:1321
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
128 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
129
130 # src/main.c:663
131 #: charset.c:1329
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
134 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
135
136 #: charset.c:1336
137 #, fuzzy
138 msgid "converting escape sequence to execution character set"
139 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
140
141 #: charset.c:1509 charset.c:1573
142 #, fuzzy
143 msgid "character constant too long for its type"
144 msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
145
146 #: charset.c:1512
147 #, fuzzy
148 msgid "multi-character character constant"
149 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
150
151 #: charset.c:1612
152 #, fuzzy
153 msgid "empty character constant"
154 msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
155
156 #: charset.c:1721
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "failure to convert %s to %s"
159 msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
160
161 #: directives.c:223 directives.c:249
162 #, c-format
163 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
164 msgstr ""
165
166 #: directives.c:356
167 #, c-format
168 msgid "#%s is a GCC extension"
169 msgstr ""
170
171 #: directives.c:361
172 #, fuzzy, c-format
173 msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
174 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
175
176 #: directives.c:374
177 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
178 msgstr ""
179
180 #: directives.c:377
181 #, c-format
182 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
183 msgstr ""
184
185 #: directives.c:381
186 #, c-format
187 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
188 msgstr ""
189
190 #: directives.c:407
191 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
192 msgstr ""
193
194 #: directives.c:427
195 msgid "style of line directive is a GCC extension"
196 msgstr ""
197
198 #: directives.c:482
199 #, c-format
200 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
201 msgstr ""
202
203 #: directives.c:550
204 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
205 msgstr ""
206
207 #: directives.c:556
208 #, c-format
209 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
210 msgstr ""
211
212 #: directives.c:559
213 #, c-format
214 msgid "no macro name given in #%s directive"
215 msgstr ""
216
217 #: directives.c:562
218 #, fuzzy
219 msgid "macro names must be identifiers"
220 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
221
222 #: directives.c:611
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid "undefining \"%s\""
225 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
226
227 #: directives.c:666
228 #, fuzzy
229 msgid "missing terminating > character"
230 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
231
232 #: directives.c:725
233 #, c-format
234 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
235 msgstr ""
236
237 #: directives.c:771
238 #, fuzzy, c-format
239 msgid "empty filename in #%s"
240 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
241
242 #: directives.c:781
243 msgid "#include nested too deeply"
244 msgstr ""
245
246 #: directives.c:822
247 msgid "#include_next in primary source file"
248 msgstr ""
249
250 #: directives.c:848
251 #, c-format
252 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
253 msgstr ""
254
255 #: directives.c:908
256 msgid "unexpected end of file after #line"
257 msgstr ""
258
259 #: directives.c:911
260 #, fuzzy, c-format
261 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
262 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
263
264 #: directives.c:917 directives.c:919
265 #, fuzzy
266 msgid "line number out of range"
267 msgstr "%s: áñéèìüò ãñáììÞò Ýîù áðü ôá üñéá"
268
269 #: directives.c:932 directives.c:1012
270 #, fuzzy, c-format
271 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
272 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
273
274 #: directives.c:972
275 #, fuzzy, c-format
276 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
277 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
278
279 #: directives.c:1065 directives.c:1067 directives.c:1069
280 #, c-format
281 msgid "%s"
282 msgstr "%s"
283
284 #: directives.c:1093
285 #, fuzzy, c-format
286 msgid "invalid #%s directive"
287 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
288
289 #: directives.c:1156
290 #, c-format
291 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
292 msgstr ""
293
294 #: directives.c:1165
295 #, c-format
296 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
297 msgstr ""
298
299 #: directives.c:1183
300 #, c-format
301 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
302 msgstr ""
303
304 #: directives.c:1186
305 #, c-format
306 msgid "#pragma %s %s is already registered"
307 msgstr ""
308
309 #: directives.c:1189
310 #, fuzzy, c-format
311 msgid "#pragma %s is already registered"
312 msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
313
314 #: directives.c:1219
315 msgid "registering pragma with NULL handler"
316 msgstr ""
317
318 #: directives.c:1431
319 msgid "#pragma once in main file"
320 msgstr ""
321
322 #: directives.c:1454
323 #, fuzzy
324 msgid "invalid #pragma push_macro directive"
325 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
326
327 #: directives.c:1509
328 #, fuzzy
329 msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
330 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
331
332 #: directives.c:1564
333 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
334 msgstr ""
335
336 #: directives.c:1573
337 #, c-format
338 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
339 msgstr ""
340
341 #: directives.c:1592
342 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
343 msgstr ""
344
345 #: directives.c:1617
346 #, fuzzy, c-format
347 msgid "cannot find source file %s"
348 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò õðïäï÷Þò: %s"
349
350 #: directives.c:1621
351 #, c-format
352 msgid "current file is older than %s"
353 msgstr ""
354
355 #: directives.c:1806
356 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
357 msgstr ""
358
359 #: directives.c:1917
360 msgid "#else without #if"
361 msgstr ""
362
363 #: directives.c:1922
364 msgid "#else after #else"
365 msgstr "#else ìåôÜ áðü #else"
366
367 #: directives.c:1924 directives.c:1957
368 msgid "the conditional began here"
369 msgstr ""
370
371 #: directives.c:1950
372 msgid "#elif without #if"
373 msgstr ""
374
375 #: directives.c:1955
376 msgid "#elif after #else"
377 msgstr "#elif ìåôÜ áðü #else"
378
379 #: directives.c:1993
380 msgid "#endif without #if"
381 msgstr ""
382
383 #: directives.c:2073
384 msgid "missing '(' after predicate"
385 msgstr ""
386
387 #: directives.c:2088
388 msgid "missing ')' to complete answer"
389 msgstr ""
390
391 #: directives.c:2108
392 msgid "predicate's answer is empty"
393 msgstr ""
394
395 #: directives.c:2135
396 #, fuzzy
397 msgid "assertion without predicate"
398 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
399
400 #: directives.c:2138
401 #, fuzzy
402 msgid "predicate must be an identifier"
403 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
404
405 #: directives.c:2224
406 #, c-format
407 msgid "\"%s\" re-asserted"
408 msgstr ""
409
410 #: directives.c:2515
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "unterminated #%s"
413 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
414
415 #: directives-only.c:222 lex.c:2074 traditional.c:163
416 #, fuzzy
417 msgid "unterminated comment"
418 msgstr "Ìç ôåñìáôéóìÝíç åíôïëÞ `s'"
419
420 #: errors.c:235
421 msgid "stdout"
422 msgstr ""
423
424 # src/request.c:37
425 #: errors.c:237
426 #, c-format
427 msgid "%s: %s"
428 msgstr "%s: %s"
429
430 #: expr.c:282
431 #, fuzzy
432 msgid "too many decimal points in number"
433 msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
434
435 #: expr.c:311 expr.c:396
436 msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
437 msgstr ""
438
439 #: expr.c:324
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
442 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
443
444 #: expr.c:326
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
447 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
448
449 #: expr.c:334
450 #, fuzzy
451 msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
452 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
453
454 #: expr.c:339
455 msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
456 msgstr ""
457
458 #: expr.c:343
459 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
460 msgstr ""
461
462 #: expr.c:352
463 msgid "exponent has no digits"
464 msgstr ""
465
466 #: expr.c:359
467 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
468 msgstr ""
469
470 #: expr.c:365
471 #, fuzzy, c-format
472 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
473 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
474
475 #: expr.c:375 expr.c:425
476 #, c-format
477 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
478 msgstr ""
479
480 #: expr.c:383
481 msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
482 msgstr ""
483
484 #: expr.c:389
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
487 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
488
489 #: expr.c:400
490 #, fuzzy
491 msgid "decimal float constants are a GCC extension"
492 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
493
494 #: expr.c:410
495 #, fuzzy, c-format
496 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
497 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
498
499 #: expr.c:433
500 #, fuzzy
501 msgid "use of C++0x long long integer constant"
502 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
503
504 #: expr.c:434
505 #, fuzzy
506 msgid "use of C99 long long integer constant"
507 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
508
509 #: expr.c:448
510 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
511 msgstr ""
512
513 #: expr.c:451
514 msgid "binary constants are a GCC extension"
515 msgstr ""
516
517 #: expr.c:544
518 #, fuzzy
519 msgid "integer constant is too large for its type"
520 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
521
522 #: expr.c:575
523 #, fuzzy
524 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
525 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
526
527 #: expr.c:670
528 #, fuzzy
529 msgid "missing ')' after \"defined\""
530 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôá ðåäßá"
531
532 #: expr.c:677
533 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
534 msgstr ""
535
536 #: expr.c:685
537 #, c-format
538 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
539 msgstr ""
540
541 #: expr.c:695
542 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
543 msgstr ""
544
545 #: expr.c:751
546 #, fuzzy
547 msgid "floating constant in preprocessor expression"
548 msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
549
550 #: expr.c:757
551 #, fuzzy
552 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
553 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
554
555 #: expr.c:804
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "\"%s\" is not defined"
558 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
559
560 #: expr.c:816
561 msgid "assertions are a GCC extension"
562 msgstr ""
563
564 #: expr.c:819
565 msgid "assertions are a deprecated extension"
566 msgstr ""
567
568 #: expr.c:952 expr.c:981
569 #, fuzzy, c-format
570 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
571 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
572
573 #: expr.c:972
574 #, fuzzy, c-format
575 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
576 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
577
578 #: expr.c:989
579 msgid "missing expression between '(' and ')'"
580 msgstr ""
581
582 #: expr.c:992
583 #, fuzzy, c-format
584 msgid "%s with no expression"
585 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
586
587 #: expr.c:995
588 #, c-format
589 msgid "operator '%s' has no right operand"
590 msgstr ""
591
592 #: expr.c:1000
593 #, c-format
594 msgid "operator '%s' has no left operand"
595 msgstr ""
596
597 #: expr.c:1026
598 msgid " ':' without preceding '?'"
599 msgstr ""
600
601 # src/dfa.c:652 src/dfa.c:655 src/dfa.c:682 src/dfa.c:686 src/dfa.c:687
602 # src/dfa.c:690 src/dfa.c:703 src/dfa.c:704
603 # src/dfa.c:660 src/dfa.c:663 src/dfa.c:690 src/dfa.c:694 src/dfa.c:695
604 # src/dfa.c:698 src/dfa.c:711 src/dfa.c:712
605 #: expr.c:1054
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "unbalanced stack in %s"
608 msgstr "Ìç éóóïñïðçìÝíï ["
609
610 #: expr.c:1074
611 #, fuzzy, c-format
612 msgid "impossible operator '%u'"
613 msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
614
615 #: expr.c:1175
616 #, fuzzy
617 msgid "missing ')' in expression"
618 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
619
620 #: expr.c:1204
621 #, fuzzy
622 msgid "'?' without following ':'"
623 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ðñüëïãï: %s"
624
625 #: expr.c:1214
626 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
627 msgstr ""
628
629 #: expr.c:1219
630 #, fuzzy
631 msgid "missing '(' in expression"
632 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
633
634 #: expr.c:1251
635 #, c-format
636 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
637 msgstr ""
638
639 #: expr.c:1256
640 #, c-format
641 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
642 msgstr ""
643
644 #: expr.c:1515
645 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
646 msgstr ""
647
648 #: expr.c:1598
649 msgid "comma operator in operand of #if"
650 msgstr ""
651
652 #: expr.c:1734
653 #, fuzzy
654 msgid "division by zero in #if"
655 msgstr "Äéáßñåóç ìå ìçäÝí óôçí áðïôßìçóç: %s"
656
657 #: files.c:463
658 msgid "NULL directory in find_file"
659 msgstr ""
660
661 #: files.c:500
662 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
663 msgstr ""
664
665 #: files.c:503
666 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
667 msgstr ""
668
669 #: files.c:594
670 #, fuzzy, c-format
671 msgid "%s is a block device"
672 msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
673
674 # src/shred.c:1134
675 #: files.c:611
676 #, fuzzy, c-format
677 msgid "%s is too large"
678 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
679
680 #: files.c:646
681 #, fuzzy, c-format
682 msgid "%s is shorter than expected"
683 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
684
685 #: files.c:881
686 #, c-format
687 msgid "no include path in which to search for %s"
688 msgstr ""
689
690 #: files.c:1307
691 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
692 msgstr ""
693
694 #: init.c:489
695 #, fuzzy
696 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
697 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
698
699 #: init.c:493
700 #, c-format
701 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
702 msgstr ""
703
704 #: init.c:500
705 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
706 msgstr ""
707
708 #: init.c:503
709 msgid "target char is less than 8 bits wide"
710 msgstr ""
711
712 #: init.c:507
713 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
714 msgstr ""
715
716 #: init.c:511
717 msgid "target int is narrower than target char"
718 msgstr ""
719
720 #: init.c:516
721 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
722 msgstr ""
723
724 #: init.c:520
725 #, c-format
726 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
727 msgstr ""
728
729 #: lex.c:834
730 msgid "backslash and newline separated by space"
731 msgstr ""
732
733 #: lex.c:839
734 #, fuzzy
735 msgid "backslash-newline at end of file"
736 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáöõãÞ ìå ðéóùêÜèåôï óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìçôéêïý"
737
738 #: lex.c:855
739 #, c-format
740 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
741 msgstr ""
742
743 #: lex.c:863
744 #, c-format
745 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
746 msgstr ""
747
748 #: lex.c:912
749 msgid "\"/*\" within comment"
750 msgstr ""
751
752 #: lex.c:970
753 #, c-format
754 msgid "%s in preprocessing directive"
755 msgstr ""
756
757 #: lex.c:979
758 #, fuzzy
759 msgid "null character(s) ignored"
760 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
761
762 #: lex.c:1016
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
765 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
766
767 #: lex.c:1019
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "`%.*s' is not in NFC"
770 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
771
772 #: lex.c:1087 lex.c:1164
773 #, c-format
774 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
775 msgstr ""
776
777 #: lex.c:1095 lex.c:1172
778 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
779 msgstr ""
780
781 #: lex.c:1101 lex.c:1178
782 #, c-format
783 msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
784 msgstr ""
785
786 #: lex.c:1323
787 msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
788 msgstr ""
789
790 #: lex.c:1326
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
793 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
794
795 #: lex.c:1447 lex.c:1469
796 #, fuzzy
797 msgid "unterminated raw string"
798 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
799
800 #: lex.c:1484 lex.c:1583
801 msgid "null character(s) preserved in literal"
802 msgstr ""
803
804 #: lex.c:1586
805 #, c-format
806 msgid "missing terminating %c character"
807 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôåñìáôéêüò ÷áñáêôÞñáò %c"
808
809 #: lex.c:2085
810 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
811 msgstr ""
812
813 #: lex.c:2087
814 msgid "(this will be reported only once per input file)"
815 msgstr ""
816
817 #: lex.c:2092
818 msgid "multi-line comment"
819 msgstr ""
820
821 #: lex.c:2412
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "unspellable token %s"
824 msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
825
826 #: macro.c:87
827 #, fuzzy, c-format
828 msgid "macro \"%s\" is not used"
829 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
830
831 #: macro.c:126 macro.c:321
832 #, fuzzy, c-format
833 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
834 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÞêïò ãñáììÞò: %s"
835
836 #: macro.c:160
837 #, fuzzy
838 msgid "could not determine file timestamp"
839 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
840
841 #: macro.c:256
842 #, fuzzy
843 msgid "could not determine date and time"
844 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
845
846 #: macro.c:272
847 msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
848 msgstr ""
849
850 #: macro.c:430
851 #, fuzzy
852 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
853 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñ÷éêüò áñéèìüò ãñáììÞò: `%s'"
854
855 #: macro.c:490
856 #, c-format
857 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
858 msgstr ""
859
860 #: macro.c:565
861 #, fuzzy
862 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
863 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
864
865 #: macro.c:570
866 #, c-format
867 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
868 msgstr ""
869
870 #: macro.c:575
871 #, c-format
872 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
873 msgstr ""
874
875 #: macro.c:734 traditional.c:681
876 #, c-format
877 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
878 msgstr ""
879
880 #: macro.c:866
881 #, c-format
882 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
883 msgstr ""
884
885 #: macro.c:1040
886 #, c-format
887 msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
888 msgstr ""
889
890 #: macro.c:1507
891 #, fuzzy, c-format
892 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
893 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
894
895 #: macro.c:1553
896 #, c-format
897 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
898 msgstr ""
899
900 #: macro.c:1561
901 msgid "macro parameters must be comma-separated"
902 msgstr ""
903
904 #: macro.c:1578
905 msgid "parameter name missing"
906 msgstr ""
907
908 #: macro.c:1596
909 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
910 msgstr ""
911
912 #: macro.c:1601
913 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
914 msgstr ""
915
916 #: macro.c:1610
917 msgid "missing ')' in macro parameter list"
918 msgstr ""
919
920 #: macro.c:1659
921 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
922 msgstr ""
923
924 #: macro.c:1694
925 #, fuzzy
926 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
927 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
928
929 #: macro.c:1718
930 msgid "missing whitespace after the macro name"
931 msgstr ""
932
933 #: macro.c:1752
934 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
935 msgstr ""
936
937 #: macro.c:1910
938 #, fuzzy, c-format
939 msgid "\"%s\" redefined"
940 msgstr "áüñéóôï"
941
942 #: macro.c:1916
943 #, fuzzy
944 msgid "this is the location of the previous definition"
945 msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
946
947 #: macro.c:1977
948 #, c-format
949 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
950 msgstr ""
951
952 #: macro.c:2004
953 #, c-format
954 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
955 msgstr ""
956
957 #: pch.c:88 pch.c:336 pch.c:348 pch.c:366 pch.c:372 pch.c:381 pch.c:388
958 msgid "while writing precompiled header"
959 msgstr ""
960
961 #: pch.c:608
962 #, c-format
963 msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
964 msgstr ""
965
966 #: pch.c:630
967 #, c-format
968 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
969 msgstr ""
970
971 #: pch.c:642
972 #, c-format
973 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
974 msgstr ""
975
976 #: pch.c:683
977 #, c-format
978 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
979 msgstr ""
980
981 #: pch.c:703
982 #, c-format
983 msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
984 msgstr ""
985
986 #: pch.c:712 pch.c:891
987 msgid "while reading precompiled header"
988 msgstr ""
989
990 #: traditional.c:751
991 #, c-format
992 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
993 msgstr ""
994
995 #: traditional.c:969
996 #, fuzzy
997 msgid "syntax error in macro parameter list"
998 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
999
1000 #, fuzzy
1001 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
1002 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
1003
1004 #, fuzzy
1005 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
1006 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
1007
1008 #, fuzzy
1009 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
1010 #~ msgstr "äåí ïñßóôçêå âáñýôçôá ãéá ôï óýìâïëï `%s'"
1011
1012 #, fuzzy
1013 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
1014 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1015
1016 #, fuzzy
1017 #~ msgid "requested alignment is too large"
1018 #~ msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
1019
1020 #, fuzzy
1021 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
1022 #~ msgstr "ìüíï Ýíá üñéóìá ìðïñåß íá äçëùèåß"
1023
1024 #, fuzzy
1025 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
1026 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1027
1028 #, fuzzy
1029 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
1030 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
1031
1032 #, fuzzy
1033 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
1034 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1035
1036 #, fuzzy
1037 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
1038 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1039
1040 #, fuzzy
1041 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
1042 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1043
1044 #, fuzzy
1045 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
1046 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1047
1048 #, fuzzy
1049 #~ msgid "vector overflow in expression"
1050 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
1051
1052 #, fuzzy
1053 #~ msgid "invalid truth-value expression"
1054 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1055
1056 #, fuzzy
1057 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
1058 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
1059
1060 #, fuzzy
1061 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
1062 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
1063
1064 #, fuzzy
1065 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
1066 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
1067
1068 #, fuzzy
1069 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
1070 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
1071
1072 #, fuzzy
1073 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
1074 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1075
1076 #, fuzzy
1077 #~ msgid "empty range specified"
1078 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
1079
1080 #, fuzzy
1081 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
1082 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1083
1084 #, fuzzy
1085 #~ msgid "duplicate case value"
1086 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
1087
1088 #, fuzzy
1089 #~ msgid "this is the first default label"
1090 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1091
1092 #, fuzzy
1093 #~ msgid "unknown C standard `%s'"
1094 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
1095
1096 #, fuzzy
1097 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
1098 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1099
1100 #, fuzzy
1101 #~ msgid "redefinition of `%s'"
1102 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
1103
1104 #, fuzzy
1105 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
1106 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
1107
1108 #, fuzzy
1109 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
1110 #~ msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò Ýêäïóçò êáôçãïñßáò"
1111
1112 #, fuzzy
1113 #~ msgid "a parameter"
1114 #~ msgstr "êáêü üñéóìá"
1115
1116 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1117 #~ msgstr "óöÜëìá ôáéñéÜóìáôïò ôýðïõ ìå ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç"
1118
1119 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1120 #~ msgstr "ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôïõ `%s'"
1121
1122 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1123 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%s'"
1124
1125 #, fuzzy
1126 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1127 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1128
1129 #, fuzzy
1130 #~ msgid "this is a previous declaration"
1131 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1132
1133 #, fuzzy
1134 #~ msgid "empty declaration"
1135 #~ msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
1136
1137 #, fuzzy
1138 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1139 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
1140
1141 #, fuzzy
1142 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1143 #~ msgstr "Ôï üíïìá `%s' åßíáé Üãíùóôï\n"
1144
1145 #, fuzzy
1146 #~ msgid "duplicate `%s'"
1147 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1148
1149 #, fuzzy
1150 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1151 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äçëùôÞò ðåäßïõ: `%s'"
1152
1153 #, fuzzy
1154 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1155 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïôåñáéüôçôá `%s'"
1156
1157 #, fuzzy
1158 #~ msgid "duplicate `const'"
1159 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1160
1161 #, fuzzy
1162 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1163 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1164
1165 #, fuzzy
1166 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1167 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1168
1169 #, fuzzy
1170 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1171 #~ msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' äåí åßíáé ðñïóéôüò."
1172
1173 #, fuzzy
1174 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1175 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ôÜîç ÷áñáêôÞñùí `%s'"
1176
1177 #, fuzzy
1178 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1179 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1180
1181 #, fuzzy
1182 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1183 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1184
1185 #, fuzzy
1186 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1187 #~ msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
1188
1189 #, fuzzy
1190 #~ msgid "%s defined inside parms"
1191 #~ msgstr "óõíå÷ßæåôáé óôï ôìÞìá"
1192
1193 #~ msgid "union"
1194 #~ msgstr "Ýíùóç"
1195
1196 #~ msgid "structure"
1197 #~ msgstr "äïìÞ"
1198
1199 # src/request.c:37
1200 #, fuzzy
1201 #~ msgid "%s has no %s"
1202 #~ msgstr "%s óå %s"
1203
1204 #~ msgid "struct"
1205 #~ msgstr "äïìÞ"
1206
1207 #~ msgid "named members"
1208 #~ msgstr "åðþíõìá ìÝëç"
1209
1210 #~ msgid "members"
1211 #~ msgstr "ìÝëç"
1212
1213 #, fuzzy
1214 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1215 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
1216
1217 #, fuzzy
1218 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1219 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
1220
1221 #, fuzzy
1222 #~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1223 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1224
1225 #, fuzzy
1226 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1227 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1228
1229 #, fuzzy
1230 #~ msgid "enum defined inside parms"
1231 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
1232
1233 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1234 #~ msgstr "ï åðéóôñåöüìåíïò ôýðïò ðñïêáèïñßæåôáé óå `int'"
1235
1236 #, fuzzy
1237 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1238 #~ msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
1239
1240 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
1241 #~ msgstr "ç åðéóôñåöüìåíç ôéìÞ ôçò `%s' äåí åßíáé `int'"
1242
1243 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1244 #~ msgstr "ôï ðñþôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `int'"
1245
1246 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1247 #~ msgstr "ôï äåýôåñï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1248
1249 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1250 #~ msgstr "ôï ôñßôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1251
1252 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1253 #~ msgstr "ç `%s' ðáßñíåé åßôå êáíÝíá åßôå äýï ïñßóìáôá"
1254
1255 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
1256 #~ msgstr "ç `%s' åßíáé óõíÞèùò ìç-óôáôéêÞ óõíÜñôçóç"
1257
1258 #~ msgid "parameter name omitted"
1259 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï üíïìá ôçò ðáñáìÝôñïõ"
1260
1261 #, fuzzy
1262 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
1263 #~ msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
1264
1265 #, fuzzy
1266 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
1267 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1268
1269 #, fuzzy
1270 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
1271 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1272
1273 #, fuzzy
1274 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
1275 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
1276
1277 #, fuzzy
1278 #~ msgid "unrecognized format specifier"
1279 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
1280
1281 #~ msgid "field width"
1282 #~ msgstr "ìÝãåèïò ðåäßïõ"
1283
1284 #~ msgid "precision"
1285 #~ msgstr "áêñßâåéá"
1286
1287 #, fuzzy
1288 #~ msgid "fill character"
1289 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
1290
1291 #, fuzzy
1292 #~ msgid "fill character in strfmon format"
1293 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
1294
1295 #, fuzzy
1296 #~ msgid "right precision"
1297 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1298
1299 #, fuzzy
1300 #~ msgid "missing $ operand number in format"
1301 #~ msgstr "Ëåßðåé ï äåêáåîáäéêüò áñéèìüò óôïí ÷áñáêôÞñá äéáöõãÞò."
1302
1303 #, fuzzy
1304 #~ msgid "operand number out of range in format"
1305 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1306
1307 #, fuzzy
1308 #~ msgid "too many arguments for format"
1309 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1310
1311 #, fuzzy
1312 #~ msgid "format is a wide character string"
1313 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1314
1315 #, fuzzy
1316 #~ msgid "null format string"
1317 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
1318
1319 #, fuzzy
1320 #~ msgid "repeated %s in format"
1321 #~ msgstr "repeated leap second moment"
1322
1323 #, fuzzy
1324 #~ msgid "too few arguments for format"
1325 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1326
1327 #, fuzzy
1328 #~ msgid "zero width in %s format"
1329 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
1330
1331 #, fuzzy
1332 #~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
1333 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1334
1335 #, fuzzy
1336 #~ msgid "%s does not support %s"
1337 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
1338
1339 #, fuzzy
1340 #~ msgid "different type"
1341 #~ msgstr "åßäïò ìïñöÞò"
1342
1343 #, fuzzy
1344 #~ msgid "floating constant out of range"
1345 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1346
1347 #, fuzzy
1348 #~ msgid "'lul' is not a valid integer suffix"
1349 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1350
1351 #, fuzzy
1352 #~ msgid "integer constant is larger than the maximum value for its type"
1353 #~ msgstr ""
1354 #~ "ï äçëùìÝíïò áñéèìüò bytes `%s' åßíáé ìåãáëýôåñïò áðü ôï ìÝãéóôï\n"
1355 #~ "ðïõ ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß áðü ôï ôýðï äåäïìÝíùí `long'"
1356
1357 #, fuzzy
1358 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
1359 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
1360
1361 #~ msgid "syntax error"
1362 #~ msgstr "óöÜëìá óýíôáîçò"
1363
1364 #, fuzzy
1365 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
1366 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
1367
1368 #, fuzzy
1369 #~ msgid "parser stack overflow"
1370 #~ msgstr "Õðåñ÷åßëéóç ðßíáêá áñ÷åßïõ"
1371
1372 #, fuzzy
1373 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
1374 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1375
1376 #, fuzzy
1377 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
1378 #~ msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôïõ áñéèìïý"
1379
1380 #~ msgid "parse error; also virtual memory exceeded"
1381 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò· åðßóçò ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
1382
1383 #~ msgid "parse error"
1384 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò"
1385
1386 #~ msgid "%s at end of input"
1387 #~ msgstr "%s óôï ôÝëïò ôçò åéóüäïõ"
1388
1389 #~ msgid "%s before %s'%c'"
1390 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'%c'"
1391
1392 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
1393 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'\\x%x'"
1394
1395 #, fuzzy
1396 #~ msgid "%s before string constant"
1397 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1398
1399 #~ msgid "%s before numeric constant"
1400 #~ msgstr "%s ðñéí áðü áñéèìçôéêÞ óôáèåñÜ"
1401
1402 # src/request.c:37
1403 #~ msgid "%s before \"%s\""
1404 #~ msgstr "%s ðñéí áðü \"%s\""
1405
1406 #~ msgid "%s before '%s' token"
1407 #~ msgstr "%s ðñéí áðü ôï óýìâïëï '%s'"
1408
1409 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
1410 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôï óýìâïëï '%s'"
1411
1412 #, fuzzy
1413 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
1414 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1415
1416 #, fuzzy
1417 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
1418 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1419
1420 #, fuzzy
1421 #~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
1422 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1423
1424 #, fuzzy
1425 #~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
1426 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1427
1428 #, fuzzy
1429 #~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
1430 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1431
1432 #, fuzzy
1433 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
1434 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1435
1436 #, fuzzy
1437 #~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
1438 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1439
1440 #, fuzzy
1441 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
1442 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1443
1444 #, fuzzy
1445 #~ msgid "invalid use of void expression"
1446 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1447
1448 #, fuzzy
1449 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
1450 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç þñá ôçò ìÝñáò"
1451
1452 #, fuzzy
1453 #~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
1454 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
1455
1456 #, fuzzy
1457 #~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
1458 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äåýôåñïò ôåëåóôÞò óå êáôÜóôáóç óõìâáôüôçôáò `%s'"
1459
1460 #, fuzzy
1461 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
1462 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
1463
1464 #, fuzzy
1465 #~ msgid "called object is not a function"
1466 #~ msgstr "Ôï åðþíõìï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé áíáæçôÞóéìï"
1467
1468 #, fuzzy
1469 #~ msgid "too many arguments to function"
1470 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1471
1472 #, fuzzy
1473 #~ msgid "too few arguments to function"
1474 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1475
1476 #~ msgid "division by zero"
1477 #~ msgstr "äéáßñåóç ìå ìçäÝí"
1478
1479 #, fuzzy
1480 #~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
1481 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1482
1483 #, fuzzy
1484 #~ msgid "wrong type argument to abs"
1485 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
1486
1487 #, fuzzy
1488 #~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
1489 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò áíáðÞäçò"
1490
1491 #, fuzzy
1492 #~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
1493 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
1494
1495 #, fuzzy
1496 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
1497 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1498
1499 #, fuzzy
1500 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
1501 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1502
1503 #, fuzzy
1504 #~ msgid "assignment"
1505 #~ msgstr "ðñïóðÝñáóìá ïñßóìáôïò"
1506
1507 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
1508 #~ msgstr "%s ìåôáôñÝðåé áêÝñáéï óå äåßêôç ÷ùñßò ìåôáôñïðÝá"
1509
1510 #, fuzzy
1511 #~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
1512 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
1513
1514 #, fuzzy
1515 #~ msgid "incompatible types in %s"
1516 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1517
1518 #~ msgid "passing arg %d of `%s'"
1519 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d áðü `%s'"
1520
1521 #~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
1522 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d ôïõ äåßêôç óôç óõíÜñôçóç"
1523
1524 # src/request.c:263
1525 #, fuzzy
1526 #~ msgid "(near initialization for `%s')"
1527 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
1528
1529 #, fuzzy
1530 #~ msgid "initializer element is not constant"
1531 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1532
1533 # src/request.c:263
1534 #~ msgid "initialization"
1535 #~ msgstr "áñ÷éêïðïßçóç"
1536
1537 #, fuzzy
1538 #~ msgid "invalid initializer"
1539 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1540
1541 #, fuzzy
1542 #~ msgid "extra brace group at end of initializer"
1543 #~ msgstr "áêïëïõèïýí óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò ãñáììÞò"
1544
1545 #, fuzzy
1546 #~ msgid "missing initializer"
1547 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
1548
1549 #, fuzzy
1550 #~ msgid "asm template is not a string constant"
1551 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1552
1553 #, fuzzy
1554 #~ msgid "modification by `asm'"
1555 #~ msgstr "Ç ôñïðïðïßçóç áðÝôõ÷å"
1556
1557 #~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
1558 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1559
1560 #~ msgid "return"
1561 #~ msgstr "åðéóôñïöÞ"
1562
1563 #, fuzzy
1564 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
1565 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
1566
1567 #~ msgid "internal error"
1568 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá"
1569
1570 #~ msgid "no arguments"
1571 #~ msgstr "÷ùñßò ïñßóìáôá"
1572
1573 # src/getopt1.c:132
1574 # src/getopt1.c:132
1575 #~ msgid "fopen %s"
1576 #~ msgstr "fopen %s"
1577
1578 #~ msgid "fclose %s"
1579 #~ msgstr "fclose %s"
1580
1581 #, fuzzy
1582 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
1583 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
1584
1585 #, fuzzy
1586 #~ msgid "[cannot find %s]"
1587 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá åêôåëåóôåß ôï %s"
1588
1589 #, fuzzy
1590 #~ msgid "cannot find `%s'"
1591 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1592
1593 #, fuzzy
1594 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
1595 #~ msgstr "äéáãñáöÞ êáôáëüãïõ %s\n"
1596
1597 #, fuzzy
1598 #~ msgid "cannot find `nm'"
1599 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1600
1601 #~ msgid "pipe"
1602 #~ msgstr "óùëÞíùóç"
1603
1604 #~ msgid "fdopen"
1605 #~ msgstr "fdopen"
1606
1607 #~ msgid "dup2 %d 1"
1608 #~ msgstr "dup2 %d 1"
1609
1610 #~ msgid "close %d"
1611 #~ msgstr "close %d"
1612
1613 #~ msgid "execvp %s"
1614 #~ msgstr "execvp %s"
1615
1616 #~ msgid "fclose"
1617 #~ msgstr "fclose"
1618
1619 #, fuzzy
1620 #~ msgid "unable to open file '%s'"
1621 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
1622
1623 #, fuzzy
1624 #~ msgid "unable to stat file '%s'"
1625 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
1626
1627 #, fuzzy
1628 #~ msgid "unable to mmap file '%s'"
1629 #~ msgstr "Áäõíáìßá ìåôáöïñÜò óôç ìíÞìç (mmap) ôïõ áñ÷åßïõ %s.\n"
1630
1631 #~ msgid "not found\n"
1632 #~ msgstr "äå âñÝèçêå\n"
1633
1634 #, fuzzy
1635 #~ msgid "bad magic number in file '%s'"
1636 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áñ÷åßïõ óôç äÞëùóç ðåäßïõ: `%s'"
1637
1638 #~ msgid "dynamic dependencies.\n"
1639 #~ msgstr "äõíáìéêÝò åîáñôÞóåéò.\n"
1640
1641 #, fuzzy
1642 #~ msgid "cannot find `ldd'"
1643 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1644
1645 #~ msgid "execv %s"
1646 #~ msgstr "execv %s"
1647
1648 #, fuzzy
1649 #~ msgid "%s: not a COFF file"
1650 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1651
1652 #, fuzzy
1653 #~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
1654 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1655
1656 #, fuzzy
1657 #~ msgid "library lib%s not found"
1658 #~ msgstr "Ðéèáíüí äå âñÝèçêå"
1659
1660 # src/getopt1.c:132
1661 # src/getopt1.c:132
1662 #~ msgid "open %s"
1663 #~ msgstr "open %s"
1664
1665 #, fuzzy
1666 #~ msgid "section pointer missing"
1667 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1668
1669 #, fuzzy
1670 #~ msgid "no symbol table found"
1671 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
1672
1673 #, fuzzy
1674 #~ msgid "no cmd_strings found"
1675 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
1676
1677 #, fuzzy
1678 #~ msgid ""
1679 #~ "writing load commands.\n"
1680 #~ "\n"
1681 #~ msgstr "¸÷åé ðáñáëçöèåß åíôïëÞ"
1682
1683 #~ msgid "close %s"
1684 #~ msgstr "close %s"
1685
1686 #, fuzzy
1687 #~ msgid "bad magic number"
1688 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíïò áñéèìüò áñ÷åßïõ"
1689
1690 #~ msgid "bad header version"
1691 #~ msgstr "åóöáëìÝíç Ýêäïóç êåöáëßäáò"
1692
1693 #, fuzzy
1694 #~ msgid "old raw header file"
1695 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
1696
1697 #, fuzzy
1698 #~ msgid "unsupported version"
1699 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1700
1701 # src/request.c:37
1702 #~ msgid "fstat %s"
1703 #~ msgstr "fstat %s"
1704
1705 #~ msgid "lseek %s 0"
1706 #~ msgstr "lseek %s 0"
1707
1708 #~ msgid "read %s"
1709 #~ msgstr "read %s"
1710
1711 #~ msgid "msync %s"
1712 #~ msgstr "msync %s"
1713
1714 #~ msgid "munmap %s"
1715 #~ msgstr "munmap %s"
1716
1717 #~ msgid "write %s"
1718 #~ msgstr "write %s"
1719
1720 #, fuzzy
1721 #~ msgid "cannot convert to a pointer type"
1722 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
1723
1724 #, fuzzy
1725 #~ msgid "conversion to incomplete type"
1726 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1727
1728 #~ msgid "internal error: "
1729 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá: "
1730
1731 #~ msgid "warning: "
1732 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
1733
1734 #, fuzzy
1735 #~ msgid "integer constant out of range"
1736 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1737
1738 #, fuzzy
1739 #~ msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
1740 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1741
1742 #, fuzzy
1743 #~ msgid "missing binary operator"
1744 #~ msgstr "Áãíùóôïò äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò."
1745
1746 #, fuzzy
1747 #~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
1748 #~ msgstr "äéáãñáöÞ ìç-êáôáëüãïõ `%s'\n"
1749
1750 #, fuzzy
1751 #~ msgid "%s: Not a directory"
1752 #~ msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
1753
1754 #, fuzzy
1755 #~ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
1756 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1757
1758 #, fuzzy
1759 #~ msgid "changing search order for system directory \"%s\""
1760 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1761
1762 #, fuzzy
1763 #~ msgid "End of search list.\n"
1764 #~ msgstr "ÔÝëïò ôìÞìáôïò"
1765
1766 #, fuzzy
1767 #~ msgid "I/O error on output"
1768 #~ msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
1769
1770 #, fuzzy
1771 #~ msgid "argument missing after %s"
1772 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1773
1774 #, fuzzy
1775 #~ msgid "assertion missing after %s"
1776 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1777
1778 #, fuzzy
1779 #~ msgid "file name missing after %s"
1780 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1781
1782 #, fuzzy
1783 #~ msgid "number missing after %s"
1784 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1785
1786 #, fuzzy
1787 #~ msgid "target missing after %s"
1788 #~ msgstr "Áñ÷Þ áñ÷åßïõ %s\n"
1789
1790 #, fuzzy
1791 #~ msgid "-I- specified twice"
1792 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
1793
1794 #, fuzzy
1795 #~ msgid "possible start of unterminated string literal"
1796 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1797
1798 #~ msgid "multi-line string literals are deprecated"
1799 #~ msgstr "äå óõíßóôáôáé ðéá ç ÷ñÞóç áëöáñéèìçôéêþí óôáèåñþí ðïëëáðëþí ãñáììþí"
1800
1801 #, fuzzy
1802 #~ msgid "no newline at end of file"
1803 #~ msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
1804
1805 #, fuzzy
1806 #~ msgid "unknown string token %s\n"
1807 #~ msgstr "¶ãíùóôÞ åðéëïãÞ ãéá ôï `s'"
1808
1809 # src/main.c:663
1810 #, fuzzy
1811 #~ msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
1812 #~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
1813
1814 #~ msgid "invalid option %s"
1815 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ %s"
1816
1817 #, fuzzy
1818 #~ msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
1819 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1820
1821 #~ msgid "too many input files"
1822 #~ msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áñ÷åßá åéóüäïõ"
1823
1824 #~ msgid "%s:%d: warning: "
1825 #~ msgstr "%s:%d: ðñïåéäïðïßçóç: "
1826
1827 #~ msgid "%s: warning: "
1828 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: "
1829
1830 #~ msgid "((anonymous))"
1831 #~ msgstr "((áíþíõìï))"
1832
1833 # src/request.c:37
1834 #~ msgid "%s: %s: "
1835 #~ msgstr "%s: %s: "
1836
1837 #~ msgid "sorry, not implemented: "
1838 #~ msgstr "óõããíþìç, ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß: "
1839
1840 #~ msgid "%s "
1841 #~ msgstr "%s "
1842
1843 #~ msgid " %s"
1844 #~ msgstr " %s"
1845
1846 #~ msgid "In member function `%s':"
1847 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç ìÝëïò `%s':"
1848
1849 #~ msgid "In function `%s':"
1850 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç `%s':"
1851
1852 #, fuzzy
1853 #~ msgid "compilation terminated.\n"
1854 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
1855
1856 #, fuzzy
1857 #~ msgid "Internal compiler error in %s, at %s:%d"
1858 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
1859
1860 #~ msgid ":\n"
1861 #~ msgstr ":\n"
1862
1863 #, fuzzy
1864 #~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
1865 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
1866
1867 #, fuzzy
1868 #~ msgid "can't get current directory"
1869 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá ëçöèåß ï ôñÝ÷ùí êáôÜëïãïò."
1870
1871 #, fuzzy
1872 #~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
1873 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1874
1875 #, fuzzy
1876 #~ msgid "stack limits not supported on this target"
1877 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1878
1879 #, fuzzy
1880 #~ msgid "could not split insn"
1881 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
1882
1883 #, fuzzy
1884 #~ msgid "invalid `asm': "
1885 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1886
1887 #, fuzzy
1888 #~ msgid "unterminated assembly dialect alternative"
1889 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï óõìâïëéêü üíïìá"
1890
1891 #, fuzzy
1892 #~ msgid "operand number missing after %%-letter"
1893 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1894
1895 #, fuzzy
1896 #~ msgid "operand number out of range"
1897 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1898
1899 #, fuzzy
1900 #~ msgid "invalid %%-code"
1901 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
1902
1903 #, fuzzy
1904 #~ msgid "invalid expression as operand"
1905 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
1906
1907 #~ msgid "control reaches end of non-void function"
1908 #~ msgstr "ï Ýëåã÷ïò öèÜíåé óôï ôÝëïò ìç-êåíÞò óõíÜñôçóçò"
1909
1910 # src/shred.c:1134
1911 #, fuzzy
1912 #~ msgid "size of variable `%s' is too large"
1913 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
1914
1915 #, fuzzy
1916 #~ msgid "unused parameter `%s'"
1917 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1918
1919 # src/main.c:785
1920 #, fuzzy
1921 #~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
1922 #~ msgstr "ÁóáöÞò ìïñöÞ `%s'"
1923
1924 #, fuzzy
1925 #~ msgid "missing argument to `%s' option"
1926 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1927
1928 #, fuzzy
1929 #~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
1930 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1931
1932 #, fuzzy
1933 #~ msgid ""
1934 #~ "Setting spec %s to '%s'\n"
1935 #~ "\n"
1936 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1937
1938 #, fuzzy
1939 #~ msgid "rename spec %s to %s\n"
1940 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1941
1942 #, fuzzy
1943 #~ msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
1944 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1945
1946 #~ msgid "-pipe not supported"
1947 #~ msgstr "ôï -pipe äåí õðïóôçñßæåôáé"
1948
1949 #~ msgid ""
1950 #~ "\n"
1951 #~ "Go ahead? (y or n) "
1952 #~ msgstr ""
1953 #~ "\n"
1954 #~ "Íá óõíå÷ßóåôå; (y Þ n) "
1955
1956 #~ msgid "# %s %.2f %.2f\n"
1957 #~ msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
1958
1959 #~ msgid "Usage: %s [options] file...\n"
1960 #~ msgstr "÷ñÞóç: %s [åðéëïãÝò] áñ÷åßï...\n"
1961
1962 #~ msgid "Options:\n"
1963 #~ msgstr "ÅðéëïãÝò:\n"
1964
1965 #~ msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
1966 #~ msgstr "  -pass-exit-codes         ¸îïäïò ìå ôï õøçëüôåñï êùäéêü óöÜëìáôïò ôçò öÜóçò\n"
1967
1968 #~ msgid "  --help                   Display this information\n"
1969 #~ msgstr "  --help                   ÅìöÜíéóç áõôþí ôùí ðëçñïöïñéþí\n"
1970
1971 #~ msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
1972 #~ msgstr "  --target-help            ÅìöÜíéóç åðéëïãÝò ãñáììþí åíôïëÞò ó÷åôéêÝò ìå ôï óôü÷ï\n"
1973
1974 #~ msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
1975 #~ msgstr "  (×ñÞóç '-v --help' ãéá ôçí åìöÜíéóç åðéëïãþí ãñáììÞò åíôïëÞò õðïäéåñãáóéþí)\n"
1976
1977 #~ msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
1978 #~ msgstr "  -dumpspecs               ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí áëöáñéèìçôéêþí ôùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
1979
1980 #~ msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
1981 #~ msgstr "  -dumpversion             ÅìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1982
1983 #~ msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
1984 #~ msgstr "  -dumpmachine             ÅìöÜíéóç ôïõ åðåîåñãáóôÞ óôü÷ïõ ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1985
1986 #~ msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
1987 #~ msgstr "  -print-search-dirs       ÅìöÜíéóç ôùí êáôáëüãùí óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1988
1989 #~ msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
1990 #~ msgstr "  -print-libgcc-file-name  ÅìöÜíéóç ôïõ ïíüìáôïò ôçò óõíïäåõôéêÞò âéâëéïèÞêçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1991
1992 #~ msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
1993 #~ msgstr "  -print-file-name=<âéâëéïè> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôç âéâëéïèÞêç <âéâëéïè>\n"
1994
1995 #~ msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
1996 #~ msgstr "  -print-prog-name=<ðñüãñ> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôï óõóôáôéêü ìåôáãëùôôéóôÞ <ðñüãñ>\n"
1997
1998 #~ msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
1999 #~ msgstr "  -print-multi-directory   ÅìöÜíéóç ôïõ ñéæéêïý êáôáëüãïõ ãéá åêäüóåéò ôçò libgcc\n"
2000
2001 #~ msgid ""
2002 #~ "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
2003 #~ "                           multiple library search directories\n"
2004 #~ msgstr ""
2005 #~ "  -print-multi-lib         ÅìöÜíéóç ôçò áíôéóôïß÷éóçò ìåôáîý åðéëïãþí ãñáììÞò\n"
2006 #~ "                           åíôïëÞò êáé êáôáëüãùí áíáæÞôçóçò ðïëëáðëþí\n"
2007 #~ "                           âéâëéïèçêþí\n"
2008
2009 #~ msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
2010 #~ msgstr "  -Wa,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíáñìïëïãçôÞ\n"
2011
2012 #~ msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
2013 #~ msgstr "  -Wp,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôïí ðñï-åðåîåñãáóôÞ\n"
2014
2015 #~ msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
2016 #~ msgstr "  -Wl,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíäÝôç\n"
2017
2018 #~ msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
2019 #~ msgstr "  -Xlinker <üñéóìá>        ÐÝñáóìá <ïñßóìáôïò> óôï óõíäÝôç\n"
2020
2021 #~ msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
2022 #~ msgstr "  -save-temps              Íá ìç äéáãñáöïýí ôá åíäéÜìåóá áñ÷åßá\n"
2023
2024 #~ msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
2025 #~ msgstr "  -pipe                    ×ñÞóç óùëçíþóåùí áíôß åíäéÜìåóùí áñ÷åßùí\n"
2026
2027 #~ msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
2028 #~ msgstr "  -time                    ÌÝôñçóç ôïõ ÷ñüíïõ åêôÝëåóçò êÜèå õðïäéåñãáóßáò\n"
2029
2030 #~ msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
2031 #~ msgstr "  -specs=<áñ÷åßï>           ×ñÞóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ <áñ÷åßïõ> áíôß ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
2032
2033 #~ msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
2034 #~ msgstr ""
2035 #~ "  -std=<ðñüôõðï>           Èåþñçóå üôé ïé ðçãÝò êþäéêá åßíáé ãéá ôï <ðñüôõðï>\n"
2036 #~ "\n"
2037
2038 #~ msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
2039 #~ msgstr "  -B <êáôÜëïãïò>           ÐñïóèÞêç ôïõ <êáôáëüãïõ> óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
2040
2041 #~ msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
2042 #~ msgstr "  -b <ìç÷áíÞ>              ÅêôÝëåóç ôïõ gcc ãéá ôï óôü÷ï <ìç÷áíÞ>, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíïò\n"
2043
2044 #~ msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
2045 #~ msgstr "  -V <Ýêäïóç>              ÅêôÝëåóç ôçò Ýêäïóçò <Ýêäïóç> ôïõ gcc, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíç\n"
2046
2047 #~ msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
2048 #~ msgstr "  -v                       ÅìöÜíéóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ êáëåß ï ìåôáãëùôôéóôÞò\n"
2049
2050 #~ msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
2051 #~ msgstr "  -E                       Ðñïåðåîåñãáóßá ìüíï· ü÷é ìåôáãëþôôéóç, óõíáñìïëüãçóç Þ óýíäåóç\n"
2052
2053 #~ msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
2054 #~ msgstr "  -S                       Ìåôáãëþôôéóç ìüíï· ü÷é óõíáñìïëüãçóç Þóýíäåóç\n"
2055
2056 #~ msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
2057 #~ msgstr "  -c                       Ìåôáãëþôôéóç êáé óõíáñìïëüãçóç, ü÷éüìùò óýíäåóç\n"
2058
2059 #~ msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
2060 #~ msgstr "  -o <áñ÷åßï>              ÔïðïèÝôçóç ôçò åîüäïõ óôï <áñ÷åßï>\n"
2061
2062 #~ msgid ""
2063 #~ "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
2064 #~ "                           Permissable languages include: c c++ assembler none\n"
2065 #~ "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
2066 #~ "                           guessing the language based on the file's extension\n"
2067 #~ msgstr ""
2068 #~ "  -x <ãëþóóá>              Êáèïñéóìüò ôçò ãëþóóáò ôùí åðüìåíùí áñ÷Ýéùí åéóüäïõ\n"
2069 #~ "                           ÁðïäåêôÝò ãëþóóåò åßíáé: c c++ assembler none\n"
2070 #~ "                           Ôï 'none' óçìáßíåé åðáíáöïñÜ óôçí åî ïñéóìïý\n"
2071 #~ "                           óõìðåñéöïñÜ åýñåóçò ôçò ãëþóóáò âÜóåé ôçò åðÝêôáóçò\n"
2072 #~ "                           ôïõ áñ÷åßïõ\n"
2073
2074 #~ msgid ""
2075 #~ "\n"
2076 #~ "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
2077 #~ " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
2078 #~ " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
2079 #~ msgstr ""
2080 #~ "\n"
2081 #~ "Ïé åðéëïãÝò ðïõ îåêéíïýí ìå -g, -f, -m, -O, -W Þ --param ðåñíïýí áõôüìáôá\n"
2082 #~ " óôéò äéÜöïñåò õðïäéåñãáóßåò ðïõ êáëåß ôï %s.  Ãéá íá ðåñÜóåôå Üëëåò\n"
2083 #~ " åðéëïãÝò óå áõôÝò ôéò äéåñãáóßåò, ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôéò åðéëïãÝò\n"
2084 #~ " -W<ãñÜììá>.\n"
2085
2086 #~ msgid "%s (GCC) %s\n"
2087 #~ msgstr "%s (GCC) %s\n"
2088
2089 #~ msgid "Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
2090 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
2091
2092 # src/main.c:850
2093 #, fuzzy
2094 #~ msgid ""
2095 #~ "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
2096 #~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
2097 #~ "\n"
2098 #~ msgstr ""
2099 #~ "Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü· äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá ôïõò êáíïíéóìïýò\n"
2100 #~ "áíôéãñáöÞò. Äåí õðÜñ÷åé ÊÁÌÉÁ åããýçóç· ïýôå áêüìá ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁ Þ \n"
2101 #~ "ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
2102
2103 #, fuzzy
2104 #~ msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
2105 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2106
2107 #, fuzzy
2108 #~ msgid "argument to `-l' is missing"
2109 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2110
2111 #, fuzzy
2112 #~ msgid "argument to `-specs' is missing"
2113 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2114
2115 #, fuzzy
2116 #~ msgid "argument to `-specs=' is missing"
2117 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2118
2119 #, fuzzy
2120 #~ msgid "argument to `-b' is missing"
2121 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2122
2123 #, fuzzy
2124 #~ msgid "argument to `-B' is missing"
2125 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2126
2127 #, fuzzy
2128 #~ msgid "argument to `-V' is missing"
2129 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2130
2131 #, fuzzy
2132 #~ msgid "invalid version number format"
2133 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç äéáìüñöùóç óõíôüìåõóçò"
2134
2135 #, fuzzy
2136 #~ msgid "argument to `-x' is missing"
2137 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2138
2139 #, fuzzy
2140 #~ msgid "argument to `-%s' is missing"
2141 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2142
2143 #, fuzzy
2144 #~ msgid "invalid specification!  Bug in cc"
2145 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç èýñáò (port)"
2146
2147 #, fuzzy
2148 #~ msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
2149 #~ msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `-%c'\n"
2150
2151 #~ msgid "unrecognized option `-%s'"
2152 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%s'"
2153
2154 #~ msgid "install: %s%s\n"
2155 #~ msgstr "åãêáôÜóôáóç: %s%s\n"
2156
2157 #~ msgid "programs: %s\n"
2158 #~ msgstr "ðñïãñÜììáôá: %s\n"
2159
2160 #~ msgid "libraries: %s\n"
2161 #~ msgstr "âéâëéïèÞêåò: %s\n"
2162
2163 #~ msgid ""
2164 #~ "\n"
2165 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2166 #~ msgstr ""
2167 #~ "\n"
2168 #~ "Ãéá ïäçãßåò ãéá áíáöïñÝò óöáëìÜôùí. ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2169
2170 #~ msgid "Configured with: %s\n"
2171 #~ msgstr "¸÷åé ñõèìéóôåß ìå: %s\n"
2172
2173 #~ msgid "Thread model: %s\n"
2174 #~ msgstr "ÌïíôÝëï íçìÜôùí: %s\n"
2175
2176 #~ msgid "gcc version %s\n"
2177 #~ msgstr "Ýêäïóç gcc %s\n"
2178
2179 #~ msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
2180 #~ msgstr "Ýêäïóç ïäçãïý gcc %s åêôåëåß ôçí Ýêäïóç gcc %s\n"
2181
2182 #~ msgid "no input files"
2183 #~ msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí áñ÷åßá åéóüäïõ"
2184
2185 #~ msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
2186 #~ msgstr "%s: ï ìåôáãëùôôéóôÞò %s äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óôï óýóôçìá áõôü"
2187
2188 #~ msgid "internal gcc abort"
2189 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá gcc"
2190
2191 # src/main.c:178
2192 #, fuzzy
2193 #~ msgid "Internal gcov abort.\n"
2194 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá (recoding)"
2195
2196 #~ msgid ""
2197 #~ "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
2198 #~ "\n"
2199 #~ msgstr ""
2200 #~ "×ñÞóç: gcov [ÅÐÉËÏÃÇ]... [ÁÑןÏÐÇÃÇÓ]\n"
2201 #~ "\n"
2202
2203 #~ msgid ""
2204 #~ "Print code coverage information.\n"
2205 #~ "\n"
2206 #~ msgstr ""
2207 #~ "EìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí êÜëõøçò êþäéêá.\n"
2208 #~ "\n"
2209
2210 #~ msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
2211 #~ msgstr "  -h, --help                      ÅìöÜíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2212
2213 #~ msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
2214 #~ msgstr "  -v, --version                   ÅìöÜíéóç áñéèìïý Ýêäïóçò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2215
2216 #~ msgid ""
2217 #~ "\n"
2218 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2219 #~ "%s.\n"
2220 #~ msgstr ""
2221 #~ "\n"
2222 #~ "Ãéá ïäçãßåò óôéò áíáöïñÝò óöáëìÜôùí, ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2223 #~ "%s.\n"
2224
2225 #~ msgid "gcov (GCC) %s\n"
2226 #~ msgstr "gcov (GCC) %s\n"
2227
2228 #~ msgid "Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2229 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2230
2231 #, fuzzy
2232 #~ msgid "Could not open basic block file %s.\n"
2233 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2234
2235 #, fuzzy
2236 #~ msgid "Could not open program flow graph file %s.\n"
2237 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ êáôáãñáöþí \"%s\""
2238
2239 #, fuzzy
2240 #~ msgid "No executable code associated with file %s.\n"
2241 #~ msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
2242
2243 #, fuzzy
2244 #~ msgid "No branches in function %s\n"
2245 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí ôáéñéÜóìáôá óôç ìïñöÞ `%s'.\n"
2246
2247 #, fuzzy
2248 #~ msgid "No calls in function %s\n"
2249 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí URL óôï %s.\n"
2250
2251 #, fuzzy
2252 #~ msgid "didn't use all bb entries of graph, function %s\n"
2253 #~ msgstr "äéáãñáöÞ üëùí ôùí åããñáöþí ôïõ êáôáëüãïõ %s\n"
2254
2255 #, fuzzy
2256 #~ msgid "No branches in file %s\n"
2257 #~ msgstr ""
2258 #~ "Äåí õðÜñ÷åé áñ÷åßï `%s'.\n"
2259 #~ "\n"
2260
2261 #, fuzzy
2262 #~ msgid "No calls in file %s\n"
2263 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2264
2265 #, fuzzy
2266 #~ msgid "Could not open source file %s.\n"
2267 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2268
2269 #, fuzzy
2270 #~ msgid "Could not open output file %s.\n"
2271 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2272
2273 #~ msgid "Creating %s.\n"
2274 #~ msgstr "Äçìéïõñãßá ôïõ %s.\n"
2275
2276 #, fuzzy
2277 #~ msgid "can't open %s"
2278 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
2279
2280 #, fuzzy
2281 #~ msgid "function cannot be inline"
2282 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2283
2284 #, fuzzy
2285 #~ msgid "invalid parameter `%s'"
2286 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2287
2288 #, fuzzy
2289 #~ msgid "%s: internal abort\n"
2290 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
2291
2292 #, fuzzy
2293 #~ msgid "%s: error writing file `%s': %s\n"
2294 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2295
2296 #, fuzzy
2297 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
2298 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2299
2300 #, fuzzy
2301 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
2302 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2303
2304 #, fuzzy
2305 #~ msgid "%s: warning: no read access for file `%s'\n"
2306 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2307
2308 #, fuzzy
2309 #~ msgid "%s: warning: no write access for file `%s'\n"
2310 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2311
2312 #, fuzzy
2313 #~ msgid "%s: invalid file name: %s\n"
2314 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñï åßäïò áñ÷åßïõ"
2315
2316 #, fuzzy
2317 #~ msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
2318 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï %s: %s\n"
2319
2320 #, fuzzy
2321 #~ msgid "%s: compiling `%s'\n"
2322 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2323
2324 # src/request.c:37
2325 #, fuzzy
2326 #~ msgid "%s: wait: %s\n"
2327 #~ msgstr "%s óå %s"
2328
2329 #, fuzzy
2330 #~ msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
2331 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2332
2333 #, fuzzy
2334 #~ msgid "%s: %s exited with status %d\n"
2335 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2336
2337 #, fuzzy
2338 #~ msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file `%s'\n"
2339 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2340
2341 #, fuzzy
2342 #~ msgid "%s: can't read aux info file `%s': %s\n"
2343 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá óôçí áíÜãíùóç %s: %s\n"
2344
2345 #, fuzzy
2346 #~ msgid "%s: can't get status of aux info file `%s': %s\n"
2347 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2348
2349 #, fuzzy
2350 #~ msgid "%s: can't open aux info file `%s' for reading: %s\n"
2351 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
2352
2353 # src/shred.c:1103
2354 #, fuzzy
2355 #~ msgid "%s: error reading aux info file `%s': %s\n"
2356 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò óôç èÝóç %s"
2357
2358 #, fuzzy
2359 #~ msgid "%s: error closing aux info file `%s': %s\n"
2360 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
2361
2362 #, fuzzy
2363 #~ msgid "%s: can't delete aux info file `%s': %s\n"
2364 #~ msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
2365
2366 #, fuzzy
2367 #~ msgid "%s: can't delete file `%s': %s\n"
2368 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2369
2370 #, fuzzy
2371 #~ msgid "%s: warning: can't rename file `%s' to `%s': %s\n"
2372 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2373
2374 #, fuzzy
2375 #~ msgid "%s: %d: warning: no extern definition for `%s'\n"
2376 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: äå âñÝèçêå áñ÷Þ êåöáëßäáò"
2377
2378 #, fuzzy
2379 #~ msgid ""
2380 #~ "\n"
2381 #~ "%s: warning: too few parameter lists in declaration of `%s'\n"
2382 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
2383
2384 #, fuzzy
2385 #~ msgid "%s: `%s' not converted\n"
2386 #~ msgstr "%s: `%s': äåí âñÝèçêå ôáßñéáóìá"
2387
2388 #, fuzzy
2389 #~ msgid "%s: would convert file `%s'\n"
2390 #~ msgstr "%s: ç Ýîïäïò èá åðéêáëýøåé ôï %s\n"
2391
2392 #, fuzzy
2393 #~ msgid "%s: converting file `%s'\n"
2394 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2395
2396 #, fuzzy
2397 #~ msgid "%s: can't get status for file `%s': %s\n"
2398 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2399
2400 #, fuzzy
2401 #~ msgid "%s: can't open file `%s' for reading: %s\n"
2402 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
2403
2404 #, fuzzy
2405 #~ msgid ""
2406 #~ "\n"
2407 #~ "%s: error reading input file `%s': %s\n"
2408 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
2409
2410 #, fuzzy
2411 #~ msgid "%s: can't create/open clean file `%s': %s\n"
2412 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2413
2414 #, fuzzy
2415 #~ msgid "%s: can't link file `%s' to `%s': %s\n"
2416 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
2417
2418 #, fuzzy
2419 #~ msgid "%s: can't create/open output file `%s': %s\n"
2420 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2421
2422 #, fuzzy
2423 #~ msgid "%s: can't change mode of file `%s': %s\n"
2424 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
2425
2426 #, fuzzy
2427 #~ msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
2428 #~ msgstr "%s: äåí åßíáé äõíáôü íá ãñáöôåß ðÜíù óå êáôÜëïãï"
2429
2430 #, fuzzy
2431 #~ msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
2432 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åéóüäïõ åßíáé ôï áñ÷åßï åîüäïõ"
2433
2434 #, fuzzy
2435 #~ msgid "conversion from NaN to int"
2436 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
2437
2438 #, fuzzy
2439 #~ msgid "floating point overflow"
2440 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2441
2442 #, fuzzy
2443 #~ msgid "%s: argument domain error"
2444 #~ msgstr "%s: óöÜëìá áíÜãíùóçò"
2445
2446 #, fuzzy
2447 #~ msgid "%s: overflow range error"
2448 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2449
2450 #, fuzzy
2451 #~ msgid "%s: underflow range error"
2452 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2453
2454 #, fuzzy
2455 #~ msgid "unknown register name: %s"
2456 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2457
2458 #, fuzzy
2459 #~ msgid "unable to generate reloads for:"
2460 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéåñãáóßáò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
2461
2462 #, fuzzy
2463 #~ msgid "this is the insn:"
2464 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
2465
2466 #, fuzzy
2467 #~ msgid "could not find a spill register"
2468 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
2469
2470 #, fuzzy
2471 #~ msgid "unrecognizable insn:"
2472 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2473
2474 #, fuzzy
2475 #~ msgid "invalid punctuation `%c' in constraint"
2476 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
2477
2478 #, fuzzy
2479 #~ msgid "unknown register name `%s' in `asm'"
2480 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò óôï ðåäßï `%s' ôçò êáôçãïñßáò `%s'"
2481
2482 #, fuzzy
2483 #~ msgid "duplicate asm operand name '%s'"
2484 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
2485
2486 #, fuzzy
2487 #~ msgid "undefined named operand '%s'"
2488 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2489
2490 #~ msgid "unused variable `%s'"
2491 #~ msgstr "á÷ñçóéìïðïßçôç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2492
2493 #, fuzzy
2494 #~ msgid "size of `%s' is larger than %d bytes"
2495 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
2496
2497 #~ msgid " TOTAL                 :"
2498 #~ msgstr " ÓÕÍÏËÉÊÁ              :"
2499
2500 #, fuzzy
2501 #~ msgid "collect: reading %s\n"
2502 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2503
2504 #~ msgid "ld returned %d exit status"
2505 #~ msgstr "ç ld åðÝóôñåøå êáôÜóôáóç åîüäïõ %d"
2506
2507 #, fuzzy
2508 #~ msgid "Floating-point operations can trap"
2509 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2510
2511 #, fuzzy
2512 #~ msgid "Do not suppress warnings from system headers"
2513 #~ msgstr "Áðïóéþðçóç ðñïçäïðïéÞóåùí êáé ìçíõìÜôùí ðëçñïöüñçóçò"
2514
2515 #~ msgid "invalid option `%s'"
2516 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2517
2518 #, fuzzy
2519 #~ msgid "internal error: %s"
2520 #~ msgstr "óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç åéóüäïõ: %s"
2521
2522 #, fuzzy
2523 #~ msgid ""
2524 #~ "\n"
2525 #~ "Target specific options:\n"
2526 #~ msgstr "äÞëùóç ðëÜôïõò"
2527
2528 #, fuzzy
2529 #~ msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
2530 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2531
2532 # src/request.c:806 src/request.c:912
2533 #, fuzzy
2534 #~ msgid "unrecognized register name `%s'"
2535 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2536
2537 #, fuzzy
2538 #~ msgid "unrecognized option `%s'"
2539 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2540
2541 #, fuzzy
2542 #~ msgid "`%s': unknown or unsupported -g option"
2543 #~ msgstr "%s: Üãíùóôï/ìç õðïóôçñéæüìåíï åßäïò áñ÷åßïõ.\n"
2544
2545 #, fuzzy
2546 #~ msgid "-param option missing argument"
2547 #~ msgstr "ðáñÜëçøç ïñßóìáôïò áñ÷åßïõ"
2548
2549 #, fuzzy
2550 #~ msgid "invalid --param option: %s"
2551 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2552
2553 #, fuzzy
2554 #~ msgid "invalid parameter value `%s'"
2555 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï äéÜóôçìá ÷ñüíïõ `%s'"
2556
2557 # src/getopt1.c:132
2558 # src/getopt1.c:132
2559 #, fuzzy
2560 #~ msgid "options passed: "
2561 #~ msgstr "åðéëïãÞ %s"
2562
2563 # src/getopt1.c:155
2564 # src/getopt1.c:155
2565 #, fuzzy
2566 #~ msgid "options enabled: "
2567 #~ msgstr "åðéëïãÞ á\n"
2568
2569 #, fuzzy
2570 #~ msgid "can't open %s for writing"
2571 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá åããñáöÞò "
2572
2573 #, fuzzy
2574 #~ msgid "ignoring command line option '%s'"
2575 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2576
2577 #, fuzzy
2578 #~ msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
2579 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2580
2581 #, fuzzy
2582 #~ msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
2583 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2584
2585 #, fuzzy
2586 #~ msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
2587 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2588
2589 #, fuzzy
2590 #~ msgid "-fdata-sections not supported for this target"
2591 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2592
2593 #, fuzzy
2594 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
2595 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2596
2597 #, fuzzy
2598 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
2599 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2600
2601 #, fuzzy
2602 #~ msgid "error writing to %s"
2603 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
2604
2605 #, fuzzy
2606 #~ msgid "error closing %s"
2607 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2608
2609 #, fuzzy
2610 #~ msgid "invalid character constant in #if"
2611 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2612
2613 #, fuzzy
2614 #~ msgid "invalid token in expression"
2615 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2616
2617 #, fuzzy
2618 #~ msgid "octal character constant does not fit in a byte"
2619 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2620
2621 #, fuzzy
2622 #~ msgid "hex character constant does not fit in a byte"
2623 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2624
2625 #, fuzzy
2626 #~ msgid "Junk after end of expression."
2627 #~ msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
2628
2629 #, fuzzy
2630 #~ msgid "-traditional is not supported in C++"
2631 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2632
2633 #, fuzzy
2634 #~ msgid "-traditional and -ansi are mutually exclusive"
2635 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2636
2637 #, fuzzy
2638 #~ msgid "-pedantic and -traditional are mutually exclusive"
2639 #~ msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
2640
2641 #, fuzzy
2642 #~ msgid "-trigraphs and -traditional are mutually exclusive"
2643 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2644
2645 #, fuzzy
2646 #~ msgid "unterminated #%s conditional"
2647 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
2648
2649 #, fuzzy
2650 #~ msgid "not in any file?!"
2651 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
2652
2653 #, fuzzy
2654 #~ msgid "invalid macro name"
2655 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï üíïìá ìÞíá"
2656
2657 #, fuzzy
2658 #~ msgid "invalid macro name `%s'"
2659 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2660
2661 #, fuzzy
2662 #~ msgid "unterminated parameter list in #define"
2663 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
2664
2665 #, fuzzy
2666 #~ msgid "invalid format #line command"
2667 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2668
2669 #, fuzzy
2670 #~ msgid "undefining `defined'"
2671 #~ msgstr "áüñéóôï"
2672
2673 #, fuzzy
2674 #~ msgid "undefining `%s'"
2675 #~ msgstr "¶íïéãìá ôïõ `%s'"
2676
2677 #, fuzzy
2678 #~ msgid "#warning%.*s"
2679 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
2680
2681 #, fuzzy
2682 #~ msgid "unterminated string or character constant"
2683 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
2684
2685 #, fuzzy
2686 #~ msgid "arguments given to macro `%s'"
2687 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
2688
2689 #, fuzzy
2690 #~ msgid "no args to macro `%s'"
2691 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2692
2693 #, fuzzy
2694 #~ msgid "could not open dump file `%s'"
2695 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2696
2697 #, fuzzy
2698 #~ msgid "ignoring unknown option `%.*s' in `-f%s'"
2699 #~ msgstr "¶ãíùóôç åðéëïãÞ: %s %s %s"
2700
2701 #, fuzzy
2702 #~ msgid "invalid initializer for bit string"
2703 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2704
2705 #, fuzzy
2706 #~ msgid "register name not specified for `%s'"
2707 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí"
2708
2709 #, fuzzy
2710 #~ msgid "invalid register name for `%s'"
2711 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2712
2713 #, fuzzy
2714 #~ msgid "unknown set constructor type"
2715 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
2716
2717 #, fuzzy
2718 #~ msgid "invalid initial value for member `%s'"
2719 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2720
2721 #, fuzzy
2722 #~ msgid "weak declaration of `%s' after first use results in unspecified behavior"
2723 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2724
2725 #, fuzzy
2726 #~ msgid "weak declaration of `%s' not supported"
2727 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2728
2729 #, fuzzy
2730 #~ msgid "too many #pragma options align=reset"
2731 #~ msgstr "ÕðåñâïëéêÝò ðáñÜìåôñïé ðïõ äåí åßíáé åðéëïãÝò."
2732
2733 #, fuzzy
2734 #~ msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
2735 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2736
2737 #, fuzzy
2738 #~ msgid "invalid %%Q value"
2739 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2740
2741 #, fuzzy
2742 #~ msgid "invalid %%C value"
2743 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2744
2745 #, fuzzy
2746 #~ msgid "invalid %%N value"
2747 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2748
2749 #, fuzzy
2750 #~ msgid "invalid %%M value"
2751 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2752
2753 #, fuzzy
2754 #~ msgid "invalid %%m value"
2755 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2756
2757 #, fuzzy
2758 #~ msgid "invalid %%L value"
2759 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2760
2761 #, fuzzy
2762 #~ msgid "invalid %%O value"
2763 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2764
2765 #, fuzzy
2766 #~ msgid "invalid %%P value"
2767 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2768
2769 #, fuzzy
2770 #~ msgid "invalid %%V value"
2771 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2772
2773 #, fuzzy
2774 #~ msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
2775 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2776
2777 #, fuzzy
2778 #~ msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
2779 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2780
2781 #, fuzzy
2782 #~ msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
2783 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2784
2785 #, fuzzy
2786 #~ msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
2787 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2788
2789 #, fuzzy
2790 #~ msgid "trap mode not supported for VAX floats"
2791 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2792
2793 #, fuzzy
2794 #~ msgid "invalid %%H value"
2795 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2796
2797 #, fuzzy
2798 #~ msgid "invalid %%J value"
2799 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2800
2801 #, fuzzy
2802 #~ msgid "invalid %%r value"
2803 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2804
2805 #, fuzzy
2806 #~ msgid "invalid %%R value"
2807 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2808
2809 #, fuzzy
2810 #~ msgid "invalid %%h value"
2811 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2812
2813 #, fuzzy
2814 #~ msgid "invalid %%U value"
2815 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2816
2817 #, fuzzy
2818 #~ msgid "invalid %%s value"
2819 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2820
2821 #, fuzzy
2822 #~ msgid "invalid %%E value"
2823 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2824
2825 #, fuzzy
2826 #~ msgid "invalid %%xn code"
2827 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
2828
2829 #, fuzzy
2830 #~ msgid "argument of `%s' attribute is not a string constant"
2831 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
2832
2833 #, fuzzy
2834 #~ msgid "invalid operand to %%R code"
2835 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2836
2837 #, fuzzy
2838 #~ msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
2839 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2840
2841 #, fuzzy
2842 #~ msgid "invalid operand to %%U code"
2843 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2844
2845 #, fuzzy
2846 #~ msgid "invalid operand to %%V code"
2847 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2848
2849 #, fuzzy
2850 #~ msgid "invalid operand output code"
2851 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
2852
2853 #, fuzzy
2854 #~ msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe-%s"
2855 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
2856
2857 #, fuzzy
2858 #~ msgid "Don't do symbol renaming"
2859 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
2860
2861 #, fuzzy
2862 #~ msgid "MCU `%s' not supported"
2863 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2864
2865 #, fuzzy
2866 #~ msgid "invalid insn:"
2867 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2868
2869 #, fuzzy
2870 #~ msgid "incorrect insn:"
2871 #~ msgstr "ëÜèïò óõíèçìáôéêü"
2872
2873 #, fuzzy
2874 #~ msgid "unknown move insn:"
2875 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
2876
2877 #, fuzzy
2878 #~ msgid "Specify the MCU name"
2879 #~ msgstr "Ïñéóìüò ïíüìáôïò ðñïãñÜììáôïò"
2880
2881 #, fuzzy
2882 #~ msgid "trampolines not supported"
2883 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2884
2885 #, fuzzy
2886 #~ msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
2887 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2888
2889 #, fuzzy
2890 #~ msgid "mode not QImode"
2891 #~ msgstr "íåá_êáôÜóôáóç: êáôÜóôáóç ëåéôïõñãßáò\n"
2892
2893 #, fuzzy
2894 #~ msgid "invalid indirect memory address"
2895 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò ëÞîçò"
2896
2897 #, fuzzy
2898 #~ msgid "Do not allocate BK register"
2899 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
2900
2901 #, fuzzy
2902 #~ msgid "Enable parallel instructions"
2903 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2904
2905 #, fuzzy
2906 #~ msgid "Disable parallel instructions"
2907 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2908
2909 #, fuzzy
2910 #~ msgid "invalid operand for 'b' modifier"
2911 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2912
2913 #, fuzzy
2914 #~ msgid "invalid operand for 'v' modifier"
2915 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2916
2917 #, fuzzy
2918 #~ msgid "invalid operand for 'P' modifier"
2919 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2920
2921 #, fuzzy
2922 #~ msgid "invalid operand for 'p' modifier"
2923 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2924
2925 #, fuzzy
2926 #~ msgid "invalid operand for 'z' modifier"
2927 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2928
2929 #, fuzzy
2930 #~ msgid "invalid operand for 'H' modifier"
2931 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2932
2933 #, fuzzy
2934 #~ msgid "bad register"
2935 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
2936
2937 #, fuzzy
2938 #~ msgid "invalid operand for 'e' modifier"
2939 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2940
2941 #, fuzzy
2942 #~ msgid "invalid operand for 'm' modifier"
2943 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2944
2945 #, fuzzy
2946 #~ msgid "invalid operand for 'A' modifier"
2947 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2948
2949 #, fuzzy
2950 #~ msgid "invalid operand for 'D' modifier"
2951 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2952
2953 #, fuzzy
2954 #~ msgid "invalid operand for 'T' modifier"
2955 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2956
2957 #, fuzzy
2958 #~ msgid "invalid operand modifier letter"
2959 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2960
2961 #, fuzzy
2962 #~ msgid "internal error: bad register: %d"
2963 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
2964
2965 #, fuzzy
2966 #~ msgid "unexpected operand"
2967 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2968
2969 # src/request.c:806 src/request.c:912
2970 #, fuzzy
2971 #~ msgid "unrecognized address"
2972 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2973
2974 #, fuzzy
2975 #~ msgid "unrecognized supposed constant"
2976 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
2977
2978 #, fuzzy
2979 #~ msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
2980 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÝò äçëþóåéò ìåôáôñïðÞò óôçí êáôÜëçîç"
2981
2982 #, fuzzy
2983 #~ msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
2984 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
2985
2986 #, fuzzy
2987 #~ msgid "unexpected address expression"
2988 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2989
2990 #, fuzzy
2991 #~ msgid "Debug argument support in compiler"
2992 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2993
2994 #, fuzzy
2995 #~ msgid "Debug stack support in compiler"
2996 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2997
2998 #, fuzzy
2999 #~ msgid "invalid addressing mode"
3000 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3001
3002 #, fuzzy
3003 #~ msgid "bad register extension code"
3004 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3005
3006 #, fuzzy
3007 #~ msgid "invalid offset in ybase addressing"
3008 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3009
3010 #, fuzzy
3011 #~ msgid "invalid register in ybase addressing"
3012 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3013
3014 #, fuzzy
3015 #~ msgid "inline float constants not supported on this host"
3016 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3017
3018 #, fuzzy
3019 #~ msgid "invalid mode for gen_tst_reg"
3020 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
3021
3022 #, fuzzy
3023 #~ msgid "Generate code for near calls"
3024 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
3025
3026 #, fuzzy
3027 #~ msgid "Generate code for near jumps"
3028 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
3029
3030 #, fuzzy
3031 #~ msgid "profiling not implemented yet"
3032 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
3033
3034 #, fuzzy
3035 #~ msgid "trampolines not yet implemented"
3036 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
3037
3038 #, fuzzy
3039 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
3040 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3041
3042 #, fuzzy
3043 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
3044 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3045
3046 #, fuzzy
3047 #~ msgid "Use registers for argument passing"
3048 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3049
3050 #, fuzzy
3051 #~ msgid "malformed #pragma map, ignored"
3052 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3053
3054 #, fuzzy
3055 #~ msgid "Generate char instructions"
3056 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3057
3058 #, fuzzy
3059 #~ msgid "code model `large' not supported yet"
3060 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3061
3062 #, fuzzy
3063 #~ msgid "%i-bit mode not compiled in"
3064 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
3065
3066 #, fuzzy
3067 #~ msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
3068 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
3069
3070 #, fuzzy
3071 #~ msgid "invalid UNSPEC as operand"
3072 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3073
3074 #, fuzzy
3075 #~ msgid "invalid operand code `%c'"
3076 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3077
3078 # src/grep.c:1133
3079 #, fuzzy
3080 #~ msgid "unknown insn mode"
3081 #~ msgstr "Üãíùóôç ìÝèïäïò êáôáëüãùí"
3082
3083 #, fuzzy
3084 #~ msgid "selector must be an immediate"
3085 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3086
3087 #, fuzzy
3088 #~ msgid "mask must be an immediate"
3089 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3090
3091 #, fuzzy
3092 #~ msgid "Retain legend information"
3093 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3094
3095 # lib/argmatch.c:188
3096 #, fuzzy
3097 #~ msgid "argument is a structure"
3098 #~ msgstr "¸ãêõñá ïñßóìáôá åßíáé:"
3099
3100 #, fuzzy
3101 #~ msgid "Alternate calling convention"
3102 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3103
3104 #, fuzzy
3105 #~ msgid "Use mcount for profiling"
3106 #~ msgstr "áäýíáôç ç öüñôùóç äåäïìÝíùí ðñïößë"
3107
3108 #, fuzzy
3109 #~ msgid "malformed #pragma align - ignored"
3110 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3111
3112 #, fuzzy
3113 #~ msgid "stack limit expression is not supported"
3114 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3115
3116 #, fuzzy
3117 #~ msgid "Do not use complex addressing modes"
3118 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3119
3120 #, fuzzy
3121 #~ msgid "invalid argument of `%s' attribute"
3122 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3123
3124 #, fuzzy
3125 #~ msgid "invalid operand to %%s code"
3126 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3127
3128 #, fuzzy
3129 #~ msgid "invalid operand to %%p code"
3130 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3131
3132 #, fuzzy
3133 #~ msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
3134 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3135
3136 #, fuzzy
3137 #~ msgid "invalid operand to %%N code"
3138 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3139
3140 #, fuzzy
3141 #~ msgid "bad address"
3142 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3143
3144 #, fuzzy
3145 #~ msgid "lo_sum not of register"
3146 #~ msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
3147
3148 #, fuzzy
3149 #~ msgid "invalid operand in the instruction"
3150 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
3151
3152 #, fuzzy
3153 #~ msgid "invalid register in the instruction"
3154 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
3155
3156 #, fuzzy
3157 #~ msgid "invalid rotate insn"
3158 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3159
3160 #, fuzzy
3161 #~ msgid "cannot do z-register replacement"
3162 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3163
3164 #, fuzzy
3165 #~ msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
3166 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3167
3168 #, fuzzy
3169 #~ msgid "Specify the register allocation order"
3170 #~ msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
3171
3172 #, fuzzy
3173 #~ msgid "Use unaligned memory references"
3174 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
3175
3176 #, fuzzy
3177 #~ msgid "invalid %%x/X value"
3178 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3179
3180 #, fuzzy
3181 #~ msgid "invalid %%q value"
3182 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3183
3184 #, fuzzy
3185 #~ msgid "invalid %%o value"
3186 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3187
3188 #, fuzzy
3189 #~ msgid "invalid %%p value"
3190 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3191
3192 #, fuzzy
3193 #~ msgid "invalid %%s/S value"
3194 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3195
3196 #, fuzzy
3197 #~ msgid "invalid %%P operand"
3198 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3199
3200 #, fuzzy
3201 #~ msgid "invalid %%B value"
3202 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3203
3204 #, fuzzy
3205 #~ msgid "invalid %%D value"
3206 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3207
3208 #, fuzzy
3209 #~ msgid "invalid code"
3210 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3211
3212 #, fuzzy
3213 #~ msgid "invalid option `-mshort-data-%s'"
3214 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3215
3216 #, fuzzy
3217 #~ msgid "invalid option `-mstack-increment=%s'"
3218 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3219
3220 #, fuzzy
3221 #~ msgid "Emit call graph information"
3222 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3223
3224 #, fuzzy
3225 #~ msgid "-mips%d not supported"
3226 #~ msgstr "Ôï ai_family äåí õðïóôçñßæåôáé"
3227
3228 #, fuzzy
3229 #~ msgid "-mabi=%s does not support -mips%d"
3230 #~ msgstr "Ôï ai_socktype äåí õðïóôçñßæåôáé"
3231
3232 #, fuzzy
3233 #~ msgid "invalid option `entry%s'"
3234 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3235
3236 #, fuzzy
3237 #~ msgid "can't rewind temp file"
3238 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3239
3240 #, fuzzy
3241 #~ msgid "can't write to output file"
3242 #~ msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò áñ÷åßùí åîüäïõ óôï `%s'"
3243
3244 #, fuzzy
3245 #~ msgid "can't read from temp file"
3246 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3247
3248 #, fuzzy
3249 #~ msgid "can't close temp file"
3250 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3251
3252 #, fuzzy
3253 #~ msgid "can not handle inconsistent calls to `%s'"
3254 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
3255
3256 #, fuzzy
3257 #~ msgid "Use symbolic register names"
3258 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
3259
3260 #, fuzzy
3261 #~ msgid "-f%s not supported: ignored"
3262 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3263
3264 #, fuzzy
3265 #~ msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %d"
3266 #~ msgstr "ï ßäéïò êáíüíáò óå ðïëëáðëÜ áñ÷åßá"
3267
3268 #, fuzzy
3269 #~ msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
3270 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
3271
3272 #, fuzzy
3273 #~ msgid "Do not use register sb"
3274 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3275
3276 #, fuzzy
3277 #~ msgid "Use bit-field instructions"
3278 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3279
3280 #, fuzzy
3281 #~ msgid "-g option disabled"
3282 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá NIS+ áðÝôõ÷å"
3283
3284 #, fuzzy
3285 #~ msgid "Return floating point results in ac0"
3286 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
3287
3288 #, fuzzy
3289 #~ msgid "Target does not have split I&D"
3290 #~ msgstr "-nt äåí äÝ÷åôáé -l\n"
3291
3292 #, fuzzy
3293 #~ msgid "invalid %%S value"
3294 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3295
3296 #, fuzzy
3297 #~ msgid "invalid %%b value"
3298 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3299
3300 #, fuzzy
3301 #~ msgid "invalid %%z value"
3302 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3303
3304 #, fuzzy
3305 #~ msgid "invalid %%Z value"
3306 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3307
3308 #, fuzzy
3309 #~ msgid "invalid %%k value"
3310 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3311
3312 #, fuzzy
3313 #~ msgid "invalid %%j value"
3314 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3315
3316 #, fuzzy
3317 #~ msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
3318 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3319
3320 #, fuzzy
3321 #~ msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
3322 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
3323
3324 #, fuzzy
3325 #~ msgid "-fdata-sections not supported on AIX"
3326 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
3327
3328 #, fuzzy
3329 #~ msgid "unknown ABI specified: '%s'"
3330 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3331
3332 #, fuzzy
3333 #~ msgid "argument 3 of `%s' must be a 2-bit literal"
3334 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
3335
3336 #, fuzzy
3337 #~ msgid "invalid %%f value"
3338 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3339
3340 #, fuzzy
3341 #~ msgid "invalid %%F value"
3342 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3343
3344 #, fuzzy
3345 #~ msgid "invalid %%G value"
3346 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3347
3348 #, fuzzy
3349 #~ msgid "invalid %%j code"
3350 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3351
3352 #, fuzzy
3353 #~ msgid "invalid %%J code"
3354 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3355
3356 #, fuzzy
3357 #~ msgid "invalid %%K value"
3358 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3359
3360 #, fuzzy
3361 #~ msgid "invalid %%T value"
3362 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3363
3364 #, fuzzy
3365 #~ msgid "invalid %%u value"
3366 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3367
3368 #, fuzzy
3369 #~ msgid "invalid %%v value"
3370 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3371
3372 #, fuzzy
3373 #~ msgid "Always pass floating-point arguments in memory"
3374 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3375
3376 #, fuzzy
3377 #~ msgid "Don't always pass floating-point arguments in memory"
3378 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3379
3380 #, fuzzy
3381 #~ msgid "Use AltiVec instructions"
3382 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3383
3384 #, fuzzy
3385 #~ msgid "no description yet"
3386 #~ msgstr "(÷ùñßò ðåñéãñáöÞ)"
3387
3388 #, fuzzy
3389 #~ msgid "Use alternate register names"
3390 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3391
3392 #, fuzzy
3393 #~ msgid "bad value for -mcall-%s"
3394 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3395
3396 #, fuzzy
3397 #~ msgid "bad value for -msdata=%s"
3398 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3399
3400 #, fuzzy
3401 #~ msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
3402 #~ msgstr "ôá ìåãÝèç ôïõ óôçëïãíþìïíá ðñÝðåé íá åßíáé êáôÜ áýîïõóá óåéñÜ"
3403
3404 #, fuzzy
3405 #~ msgid "Cannot decompose address."
3406 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
3407
3408 #~ msgid "64 bit mode"
3409 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 64 bit"
3410
3411 #~ msgid "31 bit mode"
3412 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 31 bit"
3413
3414 #, fuzzy
3415 #~ msgid "mvcle use"
3416 #~ msgstr "Ç óõóêåõÞ åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
3417
3418 #, fuzzy
3419 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
3420 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3421
3422 #, fuzzy
3423 #~ msgid "`%s' attribute argument not a string constant"
3424 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3425
3426 #, fuzzy
3427 #~ msgid "Profiling is not supported on this target."
3428 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3429
3430 #, fuzzy
3431 #~ msgid "%s is not supported by this configuration"
3432 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
3433
3434 #, fuzzy
3435 #~ msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
3436 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3437
3438 #, fuzzy
3439 #~ msgid "invalid %%Y operand"
3440 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3441
3442 #, fuzzy
3443 #~ msgid "invalid %%A operand"
3444 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3445
3446 #, fuzzy
3447 #~ msgid "invalid %%B operand"
3448 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3449
3450 #, fuzzy
3451 #~ msgid "invalid %%c operand"
3452 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3453
3454 #, fuzzy
3455 #~ msgid "invalid %%C operand"
3456 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3457
3458 #, fuzzy
3459 #~ msgid "invalid %%d operand"
3460 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3461
3462 #, fuzzy
3463 #~ msgid "invalid %%D operand"
3464 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3465
3466 #, fuzzy
3467 #~ msgid "invalid %%f operand"
3468 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3469
3470 #, fuzzy
3471 #~ msgid "Utilize Visual Instruction Set"
3472 #~ msgstr "ÐáñÜíïìç ÅíôïëÞ"
3473
3474 #~ msgid "Use 32-bit ABI"
3475 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 32-bit"
3476
3477 #~ msgid "Use 64-bit ABI"
3478 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 64-bit"
3479
3480 # src/request.c:806 src/request.c:912
3481 #, fuzzy
3482 #~ msgid "unrecognized section name \"%s\""
3483 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
3484
3485 # src/dfa.c:569 src/dfa.c:583 src/dfa.c:587
3486 # src/dfa.c:577 src/dfa.c:591 src/dfa.c:595
3487 #, fuzzy
3488 #~ msgid "malformed #pragma ghs section"
3489 #~ msgstr "êáêïó÷çìáôéóìÝíïò ìåôñçôÞò åðáíÜëçøçò"
3490
3491 # src/shred.c:1134
3492 #, fuzzy
3493 #~ msgid "%s=%s is too large"
3494 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
3495
3496 #, fuzzy
3497 #~ msgid "output_move_single:"
3498 #~ msgstr "áñ÷åßï åîüäïõ"
3499
3500 #, fuzzy
3501 #~ msgid "bad test"
3502 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3503
3504 #, fuzzy
3505 #~ msgid "invalid mask"
3506 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3507
3508 #, fuzzy
3509 #~ msgid "invalid address"
3510 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3511
3512 #, fuzzy
3513 #~ msgid "no register in address"
3514 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3515
3516 #, fuzzy
3517 #~ msgid "address offset not a constant"
3518 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
3519
3520 #, fuzzy
3521 #~ msgid "Use the Xtensa boolean register option"
3522 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3523
3524 #, fuzzy
3525 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' is ambiguous"
3526 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3527
3528 # src/getopt.c:813
3529 # src/getopt.c:813
3530 #, fuzzy
3531 #~ msgid "call of `(%T) (%A)' is ambiguous"
3532 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
3533
3534 #, fuzzy
3535 #~ msgid "`%+#D' is inaccessible"
3536 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ìç-ðñïóðåëÜóéìï"
3537
3538 #, fuzzy
3539 #~ msgid "invalid conversion from `%T' to `%T'"
3540 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3541
3542 #, fuzzy
3543 #~ msgid "  initializing argument %P of `%D'"
3544 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3545
3546 #, fuzzy
3547 #~ msgid "  in call to `%D'"
3548 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3549
3550 #, fuzzy
3551 #~ msgid "  for conversion from `%T' to `%T'"
3552 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3553
3554 #, fuzzy
3555 #~ msgid "duplicate enum value `%D'"
3556 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3557
3558 #, fuzzy
3559 #~ msgid "duplicate nested type `%D'"
3560 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3561
3562 #, fuzzy
3563 #~ msgid "duplicate member `%D'"
3564 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
3565
3566 #, fuzzy
3567 #~ msgid "`%D' invalid in `%T'"
3568 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3569
3570 #, fuzzy
3571 #~ msgid "`%D' invalid in `%#T'"
3572 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3573
3574 #, fuzzy
3575 #~ msgid "redefinition of `%#T'"
3576 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3577
3578 #, fuzzy
3579 #~ msgid "previous definition of `%#T'"
3580 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3581
3582 #~ msgid "  by `%D'"
3583 #~ msgstr "  êáôÜ `%D'"
3584
3585 #, fuzzy
3586 #~ msgid "negative width in bit-field `%D'"
3587 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
3588
3589 #, fuzzy
3590 #~ msgid "field `%#D' with same name as class"
3591 #~ msgstr "ÕðÜñ÷åé áíôéêåßìåíï ìå ôï ßäéï üíïìá"
3592
3593 #, fuzzy
3594 #~ msgid "not enough type information"
3595 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3596
3597 #, fuzzy
3598 #~ msgid "declaration of `%#D'"
3599 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3600
3601 #, fuzzy
3602 #~ msgid "conversion of `%E' from `%T' to `%T' is ambiguous"
3603 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3604
3605 #, fuzzy
3606 #~ msgid "converting from `%T' to `%T'"
3607 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3608
3609 #, fuzzy
3610 #~ msgid "cannot convert `%E' from type `%T' to type `%T'"
3611 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3612
3613 #, fuzzy
3614 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' discards qualifiers"
3615 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3616
3617 #, fuzzy
3618 #~ msgid "cannot convert type `%T' to type `%T'"
3619 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3620
3621 #, fuzzy
3622 #~ msgid "conversion from `%#T' to `%#T'"
3623 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3624
3625 #, fuzzy
3626 #~ msgid "conversion from `%T' to non-scalar type `%T' requested"
3627 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3628
3629 #, fuzzy
3630 #~ msgid "`%#D' previously declared here"
3631 #~ msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
3632
3633 #, fuzzy
3634 #~ msgid "after previous specification in `%#D'"
3635 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3636
3637 #, fuzzy
3638 #~ msgid "invalid redeclaration of `%D'"
3639 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3640
3641 #, fuzzy
3642 #~ msgid "`%#D' hides constructor for `%#T'"
3643 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3644
3645 #~ msgid "implicit declaration of function `%#D'"
3646 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%#D'"
3647
3648 #, fuzzy
3649 #~ msgid "duplicate label `%D'"
3650 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
3651
3652 #, fuzzy
3653 #~ msgid "invalid use of `%D'"
3654 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3655
3656 #, fuzzy
3657 #~ msgid "`%D::%D' is not a template"
3658 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3659
3660 #, fuzzy
3661 #~ msgid "`%#D' is not a static member of `%#T'"
3662 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3663
3664 # src/request.c:263
3665 #, fuzzy
3666 #~ msgid "duplicate initialization of %D"
3667 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
3668
3669 #, fuzzy
3670 #~ msgid "cannot initialize `%T' from `%T'"
3671 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá ìåôáíïìáóôåß ôï `.' Þ ôï `..'"
3672
3673 #, fuzzy
3674 #~ msgid "array size missing in `%D'"
3675 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
3676
3677 #, fuzzy
3678 #~ msgid "uninitialized const `%D'"
3679 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3680
3681 #, fuzzy
3682 #~ msgid "invalid catch parameter"
3683 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
3684
3685 #, fuzzy
3686 #~ msgid "creating %s"
3687 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3688
3689 #, fuzzy
3690 #~ msgid "invalid declarator"
3691 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3692
3693 #, fuzzy
3694 #~ msgid "`%D' as declarator"
3695 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé êáôÜëïãïò"
3696
3697 #, fuzzy
3698 #~ msgid "`bool' is now a keyword"
3699 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3700
3701 #, fuzzy
3702 #~ msgid "multiple declarations `%T' and `%T'"
3703 #~ msgstr "ðïëëáðëüò áñéèìüò åðéëïãþí ôçí åíôïëÞ `s'"
3704
3705 #, fuzzy
3706 #~ msgid "can't initialize friend function `%s'"
3707 #~ msgstr "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åýñåóç åôéêÝôôáò ãéá ìåôáãùãÞ óôï `%s'"
3708
3709 #, fuzzy
3710 #~ msgid "friend declaration not in class definition"
3711 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
3712
3713 #, fuzzy
3714 #~ msgid "cannot declare %s to references"
3715 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï %s"
3716
3717 #, fuzzy
3718 #~ msgid "invalid type: `void &'"
3719 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'"
3720
3721 #, fuzzy
3722 #~ msgid "cannot declare member `%T::%s' within `%T'"
3723 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3724
3725 #, fuzzy
3726 #~ msgid "template parameters cannot be friends"
3727 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
3728
3729 #, fuzzy
3730 #~ msgid "invalid use of `::'"
3731 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3732
3733 #, fuzzy
3734 #~ msgid "invalid string constant `%E'"
3735 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3736
3737 #, fuzzy
3738 #~ msgid "duplicate base type `%T' invalid"
3739 #~ msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
3740
3741 #, fuzzy
3742 #~ msgid "multiple definition of `%#T'"
3743 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
3744
3745 #, fuzzy
3746 #~ msgid "-f%s is no longer supported"
3747 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3748
3749 #, fuzzy
3750 #~ msgid "prototype for `%#D' does not match any in class `%T'"
3751 #~ msgstr "ôï áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë `%s' äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï äéáìïéñáæüìåíï áíôéêåßìåíï `%s'"
3752
3753 #~ msgid "                %#D"
3754 #~ msgstr "                %#D"
3755
3756 #, fuzzy
3757 #~ msgid "local class `%#T' shall not have static data member `%#D'"
3758 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3759
3760 #, fuzzy
3761 #~ msgid "invalid initializer for virtual method `%D'"
3762 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3763
3764 #, fuzzy
3765 #~ msgid "use of old-style cast"
3766 #~ msgstr "ðáëáéïý åßäïõò èÝóç"
3767
3768 # src/getopt.c:628
3769 # src/getopt.c:628
3770 #, fuzzy
3771 #~ msgid "use of `%D' is ambiguous"
3772 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé áóáöÞò\n"
3773
3774 #, fuzzy
3775 #~ msgid "`%D' is not a function,"
3776 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3777
3778 #, fuzzy
3779 #~ msgid "unknown namespace `%D'"
3780 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3781
3782 #, fuzzy
3783 #~ msgid "`%T' is not a namespace"
3784 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3785
3786 #, fuzzy
3787 #~ msgid "`%D' is not a namespace"
3788 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3789
3790 #, fuzzy
3791 #~ msgid "`%D' not declared"
3792 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3793
3794 #, fuzzy
3795 #~ msgid "`%T' does not have a class or union named `%D'"
3796 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3797
3798 #, fuzzy
3799 #~ msgid "`%T' is not a class or union type"
3800 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3801
3802 #, fuzzy
3803 #~ msgid "`%s' not supported by %s"
3804 #~ msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé"
3805
3806 #, fuzzy
3807 #~ msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
3808 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3809
3810 #, fuzzy
3811 #~ msgid "`%#T' is not a template"
3812 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3813
3814 #, fuzzy
3815 #~ msgid "`%T' is already a friend of `%T'"
3816 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3817
3818 #, fuzzy
3819 #~ msgid "argument to `%s' missing\n"
3820 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3821
3822 #, fuzzy
3823 #~ msgid "base class `%T' already initialized"
3824 #~ msgstr "ç êëÜóç ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
3825
3826 #, fuzzy
3827 #~ msgid "type `%D' is not a direct base of `%T'"
3828 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3829
3830 #, fuzzy
3831 #~ msgid "`%T' is not an aggregate type"
3832 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3833
3834 #, fuzzy
3835 #~ msgid "invalid use of non-static field `%D'"
3836 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü óôÞëåò: `%s'"
3837
3838 #, fuzzy