OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / el.po
1 # Greek translation of gcc.
2 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>, 2001, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-07-18 21:18-0700\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-08-18 15:46+0100\n"
11 "Last-Translator: Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: charset.c:654
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
20 msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
21
22 #: charset.c:657
23 msgid "iconv_open"
24 msgstr ""
25
26 #: charset.c:665
27 #, c-format
28 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
29 msgstr ""
30
31 #: charset.c:742
32 #, c-format
33 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
34 msgstr ""
35
36 #: charset.c:759 charset.c:1352
37 msgid "converting to execution character set"
38 msgstr ""
39
40 #: charset.c:765
41 #, c-format
42 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
43 msgstr ""
44
45 #: charset.c:889
46 #, c-format
47 msgid "Character %x might not be NFKC"
48 msgstr ""
49
50 #: charset.c:949
51 #, fuzzy
52 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
53 msgstr "U+%04X: åêôüò ïñßùí ÷áñáêôÞñáò"
54
55 #: charset.c:952
56 #, c-format
57 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
58 msgstr ""
59
60 #: charset.c:961
61 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
62 msgstr ""
63
64 #: charset.c:986
65 #, c-format
66 msgid "incomplete universal character name %.*s"
67 msgstr ""
68
69 #: charset.c:998
70 #, fuzzy, c-format
71 msgid "%.*s is not a valid universal character"
72 msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
73
74 #: charset.c:1008 lex.c:472
75 msgid "'$' in identifier or number"
76 msgstr ""
77
78 #: charset.c:1018
79 #, c-format
80 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
81 msgstr ""
82
83 #: charset.c:1022
84 #, c-format
85 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
86 msgstr ""
87
88 #: charset.c:1056 charset.c:1571
89 msgid "converting UCN to source character set"
90 msgstr ""
91
92 #: charset.c:1060
93 msgid "converting UCN to execution character set"
94 msgstr ""
95
96 #: charset.c:1132
97 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
98 msgstr ""
99
100 #: charset.c:1149
101 msgid "\\x used with no following hex digits"
102 msgstr ""
103
104 #: charset.c:1156
105 #, fuzzy
106 msgid "hex escape sequence out of range"
107 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
108
109 #: charset.c:1195
110 #, fuzzy
111 msgid "octal escape sequence out of range"
112 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
113
114 #: charset.c:1263
115 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
116 msgstr ""
117
118 #: charset.c:1270
119 #, c-format
120 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
121 msgstr ""
122
123 # src/main.c:663
124 #: charset.c:1278
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
127 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
128
129 # src/main.c:663
130 #: charset.c:1286
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
133 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
134
135 #: charset.c:1293
136 #, fuzzy
137 msgid "converting escape sequence to execution character set"
138 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
139
140 #: charset.c:1415 charset.c:1478
141 #, fuzzy
142 msgid "character constant too long for its type"
143 msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
144
145 #: charset.c:1418
146 #, fuzzy
147 msgid "multi-character character constant"
148 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
149
150 #: charset.c:1510
151 #, fuzzy
152 msgid "empty character constant"
153 msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
154
155 #: charset.c:1612
156 #, fuzzy, c-format
157 msgid "failure to convert %s to %s"
158 msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
159
160 #: directives.c:214 directives.c:240
161 #, c-format
162 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
163 msgstr ""
164
165 #: directives.c:343
166 #, c-format
167 msgid "#%s is a GCC extension"
168 msgstr ""
169
170 #: directives.c:355
171 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
172 msgstr ""
173
174 #: directives.c:358
175 #, c-format
176 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
177 msgstr ""
178
179 #: directives.c:362
180 #, c-format
181 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
182 msgstr ""
183
184 #: directives.c:388
185 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
186 msgstr ""
187
188 #: directives.c:408
189 msgid "style of line directive is a GCC extension"
190 msgstr ""
191
192 #: directives.c:458
193 #, c-format
194 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
195 msgstr ""
196
197 #: directives.c:524
198 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
199 msgstr ""
200
201 #: directives.c:530
202 #, c-format
203 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
204 msgstr ""
205
206 #: directives.c:533
207 #, c-format
208 msgid "no macro name given in #%s directive"
209 msgstr ""
210
211 #: directives.c:536
212 #, fuzzy
213 msgid "macro names must be identifiers"
214 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
215
216 #: directives.c:577
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "undefining \"%s\""
219 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
220
221 #: directives.c:632
222 #, fuzzy
223 msgid "missing terminating > character"
224 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
225
226 #: directives.c:687
227 #, c-format
228 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
229 msgstr ""
230
231 #: directives.c:727
232 #, fuzzy, c-format
233 msgid "empty filename in #%s"
234 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
235
236 #: directives.c:737
237 msgid "#include nested too deeply"
238 msgstr ""
239
240 #: directives.c:778
241 msgid "#include_next in primary source file"
242 msgstr ""
243
244 #: directives.c:804
245 #, c-format
246 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
247 msgstr ""
248
249 #: directives.c:856
250 #, fuzzy, c-format
251 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
252 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
253
254 #: directives.c:862
255 #, fuzzy
256 msgid "line number out of range"
257 msgstr "%s: áñéèìüò ãñáììÞò Ýîù áðü ôá üñéá"
258
259 #: directives.c:875 directives.c:952
260 #, fuzzy, c-format
261 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
262 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
263
264 #: directives.c:912
265 #, fuzzy, c-format
266 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
267 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
268
269 #: directives.c:1014
270 #, fuzzy, c-format
271 msgid "invalid #%s directive"
272 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
273
274 #: directives.c:1077
275 #, c-format
276 msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
277 msgstr ""
278
279 #: directives.c:1086
280 #, c-format
281 msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
282 msgstr ""
283
284 #: directives.c:1104
285 #, c-format
286 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
287 msgstr ""
288
289 #: directives.c:1107
290 #, c-format
291 msgid "#pragma %s %s is already registered"
292 msgstr ""
293
294 #: directives.c:1110
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "#pragma %s is already registered"
297 msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
298
299 #: directives.c:1140
300 msgid "registering pragma with NULL handler"
301 msgstr ""
302
303 #: directives.c:1350
304 msgid "#pragma once in main file"
305 msgstr ""
306
307 #: directives.c:1373
308 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
309 msgstr ""
310
311 #: directives.c:1382
312 #, c-format
313 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
314 msgstr ""
315
316 #: directives.c:1403
317 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
318 msgstr ""
319
320 #: directives.c:1427
321 #, fuzzy, c-format
322 msgid "cannot find source file %s"
323 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò õðïäï÷Þò: %s"
324
325 #: directives.c:1431
326 #, c-format
327 msgid "current file is older than %s"
328 msgstr ""
329
330 #: directives.c:1599
331 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
332 msgstr ""
333
334 #: directives.c:1671
335 msgid "#else without #if"
336 msgstr ""
337
338 #: directives.c:1676
339 msgid "#else after #else"
340 msgstr "#else ìåôÜ áðü #else"
341
342 #: directives.c:1678 directives.c:1711
343 msgid "the conditional began here"
344 msgstr ""
345
346 #: directives.c:1704
347 msgid "#elif without #if"
348 msgstr ""
349
350 #: directives.c:1709
351 msgid "#elif after #else"
352 msgstr "#elif ìåôÜ áðü #else"
353
354 #: directives.c:1739
355 msgid "#endif without #if"
356 msgstr ""
357
358 #: directives.c:1816
359 msgid "missing '(' after predicate"
360 msgstr ""
361
362 #: directives.c:1831
363 msgid "missing ')' to complete answer"
364 msgstr ""
365
366 #: directives.c:1851
367 msgid "predicate's answer is empty"
368 msgstr ""
369
370 #: directives.c:1878
371 #, fuzzy
372 msgid "assertion without predicate"
373 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
374
375 #: directives.c:1880
376 #, fuzzy
377 msgid "predicate must be an identifier"
378 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
379
380 #: directives.c:1966
381 #, c-format
382 msgid "\"%s\" re-asserted"
383 msgstr ""
384
385 #: directives.c:2190
386 #, fuzzy, c-format
387 msgid "unterminated #%s"
388 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
389
390 #: errors.c:118
391 msgid "warning: "
392 msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
393
394 #: errors.c:120
395 msgid "internal error: "
396 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá: "
397
398 #: errors.c:122
399 #, fuzzy
400 msgid "error: "
401 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá: "
402
403 #: errors.c:186
404 #, fuzzy
405 msgid "stdout"
406 msgstr "äïìÞ"
407
408 # src/request.c:37
409 #: errors.c:188
410 #, c-format
411 msgid "%s: %s"
412 msgstr "%s: %s"
413
414 #: expr.c:203
415 #, fuzzy
416 msgid "too many decimal points in number"
417 msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
418
419 #: expr.c:223
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
422 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
423
424 #: expr.c:229
425 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
426 msgstr ""
427
428 #: expr.c:238
429 msgid "exponent has no digits"
430 msgstr ""
431
432 #: expr.c:245
433 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
434 msgstr ""
435
436 #: expr.c:251
437 #, fuzzy, c-format
438 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
439 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
440
441 #: expr.c:261 expr.c:295
442 #, c-format
443 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
444 msgstr ""
445
446 #: expr.c:268
447 #, fuzzy, c-format
448 msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
449 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
450
451 #: expr.c:281
452 #, fuzzy, c-format
453 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
454 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
455
456 #: expr.c:303
457 #, fuzzy
458 msgid "use of C99 long long integer constant"
459 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
460
461 #: expr.c:310
462 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
463 msgstr ""
464
465 #: expr.c:396
466 #, fuzzy
467 msgid "integer constant is too large for its type"
468 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
469
470 #: expr.c:408
471 #, fuzzy
472 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
473 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
474
475 #: expr.c:490
476 #, fuzzy
477 msgid "missing ')' after \"defined\""
478 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôá ðåäßá"
479
480 #: expr.c:497
481 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
482 msgstr ""
483
484 #: expr.c:505
485 #, c-format
486 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
487 msgstr ""
488
489 #: expr.c:515
490 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
491 msgstr ""
492
493 #: expr.c:554
494 #, fuzzy
495 msgid "floating constant in preprocessor expression"
496 msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
497
498 #: expr.c:560
499 #, fuzzy
500 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
501 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
502
503 #: expr.c:605
504 #, fuzzy, c-format
505 msgid "\"%s\" is not defined"
506 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
507
508 #: expr.c:733 expr.c:762
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
511 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
512
513 #: expr.c:753
514 #, fuzzy, c-format
515 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
516 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
517
518 #: expr.c:770
519 msgid "missing expression between '(' and ')'"
520 msgstr ""
521
522 #: expr.c:773
523 msgid "#if with no expression"
524 msgstr ""
525
526 #: expr.c:776
527 #, c-format
528 msgid "operator '%s' has no right operand"
529 msgstr ""
530
531 #: expr.c:781
532 #, c-format
533 msgid "operator '%s' has no left operand"
534 msgstr ""
535
536 #: expr.c:807
537 msgid " ':' without preceding '?'"
538 msgstr ""
539
540 #: expr.c:834
541 msgid "unbalanced stack in #if"
542 msgstr ""
543
544 #: expr.c:853
545 #, fuzzy, c-format
546 msgid "impossible operator '%u'"
547 msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
548
549 #: expr.c:943
550 #, fuzzy
551 msgid "missing ')' in expression"
552 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
553
554 #: expr.c:964
555 #, fuzzy
556 msgid "'?' without following ':'"
557 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ðñüëïãï: %s"
558
559 #: expr.c:974
560 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
561 msgstr ""
562
563 #: expr.c:979
564 #, fuzzy
565 msgid "missing '(' in expression"
566 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
567
568 #: expr.c:1011
569 #, c-format
570 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
571 msgstr ""
572
573 #: expr.c:1016
574 #, c-format
575 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
576 msgstr ""
577
578 #: expr.c:1275
579 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
580 msgstr ""
581
582 #: expr.c:1358
583 msgid "comma operator in operand of #if"
584 msgstr ""
585
586 #: expr.c:1490
587 #, fuzzy
588 msgid "division by zero in #if"
589 msgstr "Äéáßñåóç ìå ìçäÝí óôçí áðïôßìçóç: %s"
590
591 #: files.c:402
592 msgid "NULL directory in find_file"
593 msgstr ""
594
595 #: files.c:440
596 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
597 msgstr ""
598
599 #: files.c:443
600 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
601 msgstr ""
602
603 #: files.c:501
604 #, fuzzy, c-format
605 msgid "%s is a block device"
606 msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
607
608 # src/shred.c:1134
609 #: files.c:518
610 #, fuzzy, c-format
611 msgid "%s is too large"
612 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
613
614 #: files.c:553
615 #, fuzzy, c-format
616 msgid "%s is shorter than expected"
617 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
618
619 #: files.c:782
620 #, c-format
621 msgid "no include path in which to search for %s"
622 msgstr ""
623
624 #: files.c:1071
625 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
626 msgstr ""
627
628 #: init.c:407
629 #, fuzzy
630 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
631 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
632
633 #: init.c:411
634 #, c-format
635 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
636 msgstr ""
637
638 #: init.c:418
639 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
640 msgstr ""
641
642 #: init.c:421
643 msgid "target char is less than 8 bits wide"
644 msgstr ""
645
646 #: init.c:425
647 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
648 msgstr ""
649
650 #: init.c:429
651 msgid "target int is narrower than target char"
652 msgstr ""
653
654 #: init.c:434
655 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
656 msgstr ""
657
658 #: init.c:438
659 #, c-format
660 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
661 msgstr ""
662
663 #: lex.c:271
664 msgid "backslash and newline separated by space"
665 msgstr ""
666
667 #: lex.c:276
668 #, fuzzy
669 msgid "backslash-newline at end of file"
670 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáöõãÞ ìå ðéóùêÜèåôï óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìçôéêïý"
671
672 #: lex.c:291
673 #, c-format
674 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
675 msgstr ""
676
677 #: lex.c:298
678 #, c-format
679 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
680 msgstr ""
681
682 #: lex.c:344
683 msgid "\"/*\" within comment"
684 msgstr ""
685
686 #: lex.c:402
687 #, c-format
688 msgid "%s in preprocessing directive"
689 msgstr ""
690
691 #: lex.c:411
692 #, fuzzy
693 msgid "null character(s) ignored"
694 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
695
696 #: lex.c:448
697 #, fuzzy, c-format
698 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
699 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
700
701 #: lex.c:451
702 #, fuzzy, c-format
703 msgid "`%.*s' is not in NFC"
704 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
705
706 #: lex.c:539
707 #, c-format
708 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
709 msgstr ""
710
711 #: lex.c:547
712 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
713 msgstr ""
714
715 #: lex.c:647
716 msgid "null character(s) preserved in literal"
717 msgstr ""
718
719 #: lex.c:650
720 #, c-format
721 msgid "missing terminating %c character"
722 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôåñìáôéêüò ÷áñáêôÞñáò %c"
723
724 #: lex.c:842
725 #, fuzzy
726 msgid "no newline at end of file"
727 msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
728
729 #: lex.c:1002 traditional.c:162
730 #, fuzzy
731 msgid "unterminated comment"
732 msgstr "Ìç ôåñìáôéóìÝíç åíôïëÞ `s'"
733
734 #: lex.c:1013
735 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
736 msgstr ""
737
738 #: lex.c:1015
739 msgid "(this will be reported only once per input file)"
740 msgstr ""
741
742 #: lex.c:1020
743 msgid "multi-line comment"
744 msgstr ""
745
746 #: lex.c:1333
747 #, fuzzy, c-format
748 msgid "unspellable token %s"
749 msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
750
751 #: line-map.c:313
752 #, c-format
753 msgid "In file included from %s:%u"
754 msgstr ""
755
756 #: line-map.c:331
757 #, c-format
758 msgid ""
759 ",\n"
760 "                 from %s:%u"
761 msgstr ""
762
763 #: macro.c:83
764 #, fuzzy, c-format
765 msgid "macro \"%s\" is not used"
766 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
767
768 #: macro.c:122 macro.c:312
769 #, fuzzy, c-format
770 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
771 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÞêïò ãñáììÞò: %s"
772
773 #: macro.c:156
774 #, fuzzy
775 msgid "could not determine file timestamp"
776 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
777
778 #: macro.c:253
779 #, fuzzy
780 msgid "could not determine date and time"
781 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
782
783 #: macro.c:416
784 #, fuzzy
785 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
786 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñ÷éêüò áñéèìüò ãñáììÞò: `%s'"
787
788 #: macro.c:466
789 #, c-format
790 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
791 msgstr ""
792
793 #: macro.c:538
794 #, fuzzy
795 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
796 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
797
798 #: macro.c:543
799 #, c-format
800 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
801 msgstr ""
802
803 #: macro.c:548
804 #, c-format
805 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
806 msgstr ""
807
808 #: macro.c:659 traditional.c:675
809 #, c-format
810 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
811 msgstr ""
812
813 #: macro.c:762
814 #, c-format
815 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
816 msgstr ""
817
818 #: macro.c:1278
819 #, fuzzy, c-format
820 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
821 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
822
823 #: macro.c:1324
824 #, c-format
825 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
826 msgstr ""
827
828 #: macro.c:1332
829 msgid "macro parameters must be comma-separated"
830 msgstr ""
831
832 #: macro.c:1349
833 msgid "parameter name missing"
834 msgstr ""
835
836 #: macro.c:1366
837 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
838 msgstr ""
839
840 #: macro.c:1371
841 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
842 msgstr ""
843
844 #: macro.c:1380
845 msgid "missing ')' in macro parameter list"
846 msgstr ""
847
848 #: macro.c:1458
849 #, fuzzy
850 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
851 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
852
853 #: macro.c:1482
854 msgid "missing whitespace after the macro name"
855 msgstr ""
856
857 #: macro.c:1512
858 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
859 msgstr ""
860
861 #: macro.c:1531
862 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
863 msgstr ""
864
865 #: macro.c:1629
866 #, fuzzy, c-format
867 msgid "\"%s\" redefined"
868 msgstr "áüñéóôï"
869
870 #: macro.c:1634
871 #, fuzzy
872 msgid "this is the location of the previous definition"
873 msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
874
875 #: macro.c:1684
876 #, c-format
877 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
878 msgstr ""
879
880 #: macro.c:1707
881 #, c-format
882 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
883 msgstr ""
884
885 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
886 msgid "while writing precompiled header"
887 msgstr ""
888
889 #: pch.c:467
890 #, c-format
891 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
892 msgstr ""
893
894 #: pch.c:479
895 #, c-format
896 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
897 msgstr ""
898
899 #: pch.c:520
900 #, c-format
901 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
902 msgstr ""
903
904 #: pch.c:533 pch.c:696
905 msgid "while reading precompiled header"
906 msgstr ""
907
908 #: traditional.c:745
909 #, c-format
910 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
911 msgstr ""
912
913 #: traditional.c:912
914 #, fuzzy
915 msgid "syntax error in macro parameter list"
916 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
917
918 #, fuzzy
919 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
920 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
921
922 #, fuzzy
923 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
924 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
925
926 #, fuzzy
927 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
928 #~ msgstr "äåí ïñßóôçêå âáñýôçôá ãéá ôï óýìâïëï `%s'"
929
930 #, fuzzy
931 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
932 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
933
934 #, fuzzy
935 #~ msgid "requested alignment is too large"
936 #~ msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
937
938 #, fuzzy
939 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
940 #~ msgstr "ìüíï Ýíá üñéóìá ìðïñåß íá äçëùèåß"
941
942 #, fuzzy
943 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
944 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
945
946 #, fuzzy
947 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
948 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
949
950 #, fuzzy
951 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
952 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
953
954 #, fuzzy
955 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
956 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
957
958 #, fuzzy
959 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
960 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
961
962 #, fuzzy
963 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
964 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
965
966 #, fuzzy
967 #~ msgid "vector overflow in expression"
968 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
969
970 #, fuzzy
971 #~ msgid "invalid truth-value expression"
972 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
973
974 #, fuzzy
975 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
976 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
977
978 #, fuzzy
979 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
980 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
981
982 #, fuzzy
983 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
984 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
985
986 #, fuzzy
987 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
988 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
989
990 #, fuzzy
991 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
992 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
993
994 #, fuzzy
995 #~ msgid "empty range specified"
996 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
997
998 #, fuzzy
999 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
1000 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1001
1002 #, fuzzy
1003 #~ msgid "duplicate case value"
1004 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
1005
1006 #, fuzzy
1007 #~ msgid "this is the first default label"
1008 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1009
1010 #, fuzzy
1011 #~ msgid "unknown C standard `%s'"
1012 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
1013
1014 #, fuzzy
1015 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
1016 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1017
1018 #, fuzzy
1019 #~ msgid "redefinition of `%s'"
1020 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
1021
1022 #, fuzzy
1023 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
1024 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
1025
1026 #, fuzzy
1027 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
1028 #~ msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò Ýêäïóçò êáôçãïñßáò"
1029
1030 #, fuzzy
1031 #~ msgid "a parameter"
1032 #~ msgstr "êáêü üñéóìá"
1033
1034 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1035 #~ msgstr "óöÜëìá ôáéñéÜóìáôïò ôýðïõ ìå ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç"
1036
1037 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1038 #~ msgstr "ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôïõ `%s'"
1039
1040 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1041 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%s'"
1042
1043 #, fuzzy
1044 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1045 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1046
1047 #, fuzzy
1048 #~ msgid "this is a previous declaration"
1049 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1050
1051 #, fuzzy
1052 #~ msgid "empty declaration"
1053 #~ msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
1054
1055 #, fuzzy
1056 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1057 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
1058
1059 #, fuzzy
1060 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1061 #~ msgstr "Ôï üíïìá `%s' åßíáé Üãíùóôï\n"
1062
1063 #, fuzzy
1064 #~ msgid "duplicate `%s'"
1065 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1066
1067 #, fuzzy
1068 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1069 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äçëùôÞò ðåäßïõ: `%s'"
1070
1071 #, fuzzy
1072 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1073 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïôåñáéüôçôá `%s'"
1074
1075 #, fuzzy
1076 #~ msgid "duplicate `const'"
1077 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1078
1079 #, fuzzy
1080 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1081 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1082
1083 #, fuzzy
1084 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1085 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1086
1087 #, fuzzy
1088 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1089 #~ msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' äåí åßíáé ðñïóéôüò."
1090
1091 #, fuzzy
1092 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1093 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ôÜîç ÷áñáêôÞñùí `%s'"
1094
1095 #, fuzzy
1096 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1097 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1098
1099 #, fuzzy
1100 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1101 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1102
1103 #, fuzzy
1104 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1105 #~ msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
1106
1107 #, fuzzy
1108 #~ msgid "%s defined inside parms"
1109 #~ msgstr "óõíå÷ßæåôáé óôï ôìÞìá"
1110
1111 #~ msgid "union"
1112 #~ msgstr "Ýíùóç"
1113
1114 #~ msgid "structure"
1115 #~ msgstr "äïìÞ"
1116
1117 # src/request.c:37
1118 #, fuzzy
1119 #~ msgid "%s has no %s"
1120 #~ msgstr "%s óå %s"
1121
1122 #~ msgid "named members"
1123 #~ msgstr "åðþíõìá ìÝëç"
1124
1125 #~ msgid "members"
1126 #~ msgstr "ìÝëç"
1127
1128 #, fuzzy
1129 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1130 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
1131
1132 #, fuzzy
1133 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1134 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
1135
1136 #, fuzzy
1137 #~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1138 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1139
1140 #, fuzzy
1141 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1142 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1143
1144 #, fuzzy
1145 #~ msgid "enum defined inside parms"
1146 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
1147
1148 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1149 #~ msgstr "ï åðéóôñåöüìåíïò ôýðïò ðñïêáèïñßæåôáé óå `int'"
1150
1151 #, fuzzy
1152 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1153 #~ msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
1154
1155 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
1156 #~ msgstr "ç åðéóôñåöüìåíç ôéìÞ ôçò `%s' äåí åßíáé `int'"
1157
1158 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1159 #~ msgstr "ôï ðñþôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `int'"
1160
1161 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1162 #~ msgstr "ôï äåýôåñï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1163
1164 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1165 #~ msgstr "ôï ôñßôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1166
1167 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1168 #~ msgstr "ç `%s' ðáßñíåé åßôå êáíÝíá åßôå äýï ïñßóìáôá"
1169
1170 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
1171 #~ msgstr "ç `%s' åßíáé óõíÞèùò ìç-óôáôéêÞ óõíÜñôçóç"
1172
1173 #~ msgid "parameter name omitted"
1174 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï üíïìá ôçò ðáñáìÝôñïõ"
1175
1176 #, fuzzy
1177 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
1178 #~ msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
1179
1180 #, fuzzy
1181 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
1182 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1183
1184 #, fuzzy
1185 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
1186 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1187
1188 #, fuzzy
1189 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
1190 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
1191
1192 #, fuzzy
1193 #~ msgid "unrecognized format specifier"
1194 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
1195
1196 #~ msgid "field width"
1197 #~ msgstr "ìÝãåèïò ðåäßïõ"
1198
1199 #~ msgid "precision"
1200 #~ msgstr "áêñßâåéá"
1201
1202 #, fuzzy
1203 #~ msgid "fill character"
1204 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
1205
1206 #, fuzzy
1207 #~ msgid "fill character in strfmon format"
1208 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
1209
1210 #, fuzzy
1211 #~ msgid "right precision"
1212 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1213
1214 #, fuzzy
1215 #~ msgid "missing $ operand number in format"
1216 #~ msgstr "Ëåßðåé ï äåêáåîáäéêüò áñéèìüò óôïí ÷áñáêôÞñá äéáöõãÞò."
1217
1218 #, fuzzy
1219 #~ msgid "operand number out of range in format"
1220 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1221
1222 #, fuzzy
1223 #~ msgid "too many arguments for format"
1224 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1225
1226 #, fuzzy
1227 #~ msgid "format is a wide character string"
1228 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1229
1230 #, fuzzy
1231 #~ msgid "unterminated format string"
1232 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1233
1234 #, fuzzy
1235 #~ msgid "null format string"
1236 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
1237
1238 #, fuzzy
1239 #~ msgid "repeated %s in format"
1240 #~ msgstr "repeated leap second moment"
1241
1242 #, fuzzy
1243 #~ msgid "too few arguments for format"
1244 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1245
1246 #, fuzzy
1247 #~ msgid "zero width in %s format"
1248 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
1249
1250 #, fuzzy
1251 #~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
1252 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1253
1254 #, fuzzy
1255 #~ msgid "%s does not support %s"
1256 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
1257
1258 #, fuzzy
1259 #~ msgid "different type"
1260 #~ msgstr "åßäïò ìïñöÞò"
1261
1262 #, fuzzy
1263 #~ msgid "floating constant out of range"
1264 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1265
1266 #, fuzzy
1267 #~ msgid "'lul' is not a valid integer suffix"
1268 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1269
1270 #, fuzzy
1271 #~ msgid "decimal constant is so large that it is unsigned"
1272 #~ msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
1273
1274 #, fuzzy
1275 #~ msgid "integer constant is larger than the maximum value for its type"
1276 #~ msgstr ""
1277 #~ "ï äçëùìÝíïò áñéèìüò bytes `%s' åßíáé ìåãáëýôåñïò áðü ôï ìÝãéóôï\n"
1278 #~ "ðïõ ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß áðü ôï ôýðï äåäïìÝíùí `long'"
1279
1280 #, fuzzy
1281 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
1282 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
1283
1284 #~ msgid "syntax error"
1285 #~ msgstr "óöÜëìá óýíôáîçò"
1286
1287 #, fuzzy
1288 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
1289 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
1290
1291 #, fuzzy
1292 #~ msgid "parser stack overflow"
1293 #~ msgstr "Õðåñ÷åßëéóç ðßíáêá áñ÷åßïõ"
1294
1295 #, fuzzy
1296 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
1297 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1298
1299 #, fuzzy
1300 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
1301 #~ msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôïõ áñéèìïý"
1302
1303 #~ msgid "parse error; also virtual memory exceeded"
1304 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò· åðßóçò ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
1305
1306 #~ msgid "parse error"
1307 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò"
1308
1309 #~ msgid "%s at end of input"
1310 #~ msgstr "%s óôï ôÝëïò ôçò åéóüäïõ"
1311
1312 #~ msgid "%s before %s'%c'"
1313 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'%c'"
1314
1315 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
1316 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'\\x%x'"
1317
1318 #, fuzzy
1319 #~ msgid "%s before string constant"
1320 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1321
1322 #~ msgid "%s before numeric constant"
1323 #~ msgstr "%s ðñéí áðü áñéèìçôéêÞ óôáèåñÜ"
1324
1325 # src/request.c:37
1326 #~ msgid "%s before \"%s\""
1327 #~ msgstr "%s ðñéí áðü \"%s\""
1328
1329 #~ msgid "%s before '%s' token"
1330 #~ msgstr "%s ðñéí áðü ôï óýìâïëï '%s'"
1331
1332 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
1333 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôï óýìâïëï '%s'"
1334
1335 #, fuzzy
1336 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
1337 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1338
1339 #, fuzzy
1340 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
1341 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1342
1343 #, fuzzy
1344 #~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
1345 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1346
1347 #, fuzzy
1348 #~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
1349 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1350
1351 #, fuzzy
1352 #~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
1353 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1354
1355 #, fuzzy
1356 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
1357 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1358
1359 #, fuzzy
1360 #~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
1361 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1362
1363 #, fuzzy
1364 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
1365 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1366
1367 #, fuzzy
1368 #~ msgid "invalid use of void expression"
1369 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1370
1371 #, fuzzy
1372 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
1373 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç þñá ôçò ìÝñáò"
1374
1375 #, fuzzy
1376 #~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
1377 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
1378
1379 #, fuzzy
1380 #~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
1381 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äåýôåñïò ôåëåóôÞò óå êáôÜóôáóç óõìâáôüôçôáò `%s'"
1382
1383 #, fuzzy
1384 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
1385 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
1386
1387 #, fuzzy
1388 #~ msgid "called object is not a function"
1389 #~ msgstr "Ôï åðþíõìï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé áíáæçôÞóéìï"
1390
1391 #, fuzzy
1392 #~ msgid "too many arguments to function"
1393 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1394
1395 #, fuzzy
1396 #~ msgid "too few arguments to function"
1397 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1398
1399 #~ msgid "division by zero"
1400 #~ msgstr "äéáßñåóç ìå ìçäÝí"
1401
1402 #, fuzzy
1403 #~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
1404 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1405
1406 #, fuzzy
1407 #~ msgid "wrong type argument to abs"
1408 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
1409
1410 #, fuzzy
1411 #~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
1412 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò áíáðÞäçò"
1413
1414 #~ msgid "%s"
1415 #~ msgstr "%s"
1416
1417 #, fuzzy
1418 #~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
1419 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
1420
1421 #, fuzzy
1422 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
1423 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1424
1425 #, fuzzy
1426 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
1427 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1428
1429 #, fuzzy
1430 #~ msgid "assignment"
1431 #~ msgstr "ðñïóðÝñáóìá ïñßóìáôïò"
1432
1433 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
1434 #~ msgstr "%s ìåôáôñÝðåé áêÝñáéï óå äåßêôç ÷ùñßò ìåôáôñïðÝá"
1435
1436 #, fuzzy
1437 #~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
1438 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
1439
1440 #, fuzzy
1441 #~ msgid "incompatible types in %s"
1442 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1443
1444 #~ msgid "passing arg %d of `%s'"
1445 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d áðü `%s'"
1446
1447 #~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
1448 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d ôïõ äåßêôç óôç óõíÜñôçóç"
1449
1450 # src/request.c:263
1451 #, fuzzy
1452 #~ msgid "(near initialization for `%s')"
1453 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
1454
1455 #, fuzzy
1456 #~ msgid "initializer element is not constant"
1457 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1458
1459 # src/request.c:263
1460 #~ msgid "initialization"
1461 #~ msgstr "áñ÷éêïðïßçóç"
1462
1463 #, fuzzy
1464 #~ msgid "invalid initializer"
1465 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1466
1467 #, fuzzy
1468 #~ msgid "extra brace group at end of initializer"
1469 #~ msgstr "áêïëïõèïýí óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò ãñáììÞò"
1470
1471 #, fuzzy
1472 #~ msgid "missing initializer"
1473 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
1474
1475 #, fuzzy
1476 #~ msgid "asm template is not a string constant"
1477 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1478
1479 #, fuzzy
1480 #~ msgid "modification by `asm'"
1481 #~ msgstr "Ç ôñïðïðïßçóç áðÝôõ÷å"
1482
1483 #~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
1484 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1485
1486 #~ msgid "return"
1487 #~ msgstr "åðéóôñïöÞ"
1488
1489 #, fuzzy
1490 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
1491 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
1492
1493 #~ msgid "internal error"
1494 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá"
1495
1496 #~ msgid "no arguments"
1497 #~ msgstr "÷ùñßò ïñßóìáôá"
1498
1499 # src/getopt1.c:132
1500 # src/getopt1.c:132
1501 #~ msgid "fopen %s"
1502 #~ msgstr "fopen %s"
1503
1504 #~ msgid "fclose %s"
1505 #~ msgstr "fclose %s"
1506
1507 #, fuzzy
1508 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
1509 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
1510
1511 #, fuzzy
1512 #~ msgid "[cannot find %s]"
1513 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá åêôåëåóôåß ôï %s"
1514
1515 #, fuzzy
1516 #~ msgid "cannot find `%s'"
1517 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1518
1519 #, fuzzy
1520 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
1521 #~ msgstr "äéáãñáöÞ êáôáëüãïõ %s\n"
1522
1523 #, fuzzy
1524 #~ msgid "cannot find `nm'"
1525 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1526
1527 #~ msgid "pipe"
1528 #~ msgstr "óùëÞíùóç"
1529
1530 #~ msgid "fdopen"
1531 #~ msgstr "fdopen"
1532
1533 #~ msgid "dup2 %d 1"
1534 #~ msgstr "dup2 %d 1"
1535
1536 #~ msgid "close %d"
1537 #~ msgstr "close %d"
1538
1539 #~ msgid "execvp %s"
1540 #~ msgstr "execvp %s"
1541
1542 #~ msgid "fclose"
1543 #~ msgstr "fclose"
1544
1545 #, fuzzy
1546 #~ msgid "unable to open file '%s'"
1547 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
1548
1549 #, fuzzy
1550 #~ msgid "unable to stat file '%s'"
1551 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
1552
1553 #, fuzzy
1554 #~ msgid "unable to mmap file '%s'"
1555 #~ msgstr "Áäõíáìßá ìåôáöïñÜò óôç ìíÞìç (mmap) ôïõ áñ÷åßïõ %s.\n"
1556
1557 #~ msgid "not found\n"
1558 #~ msgstr "äå âñÝèçêå\n"
1559
1560 #, fuzzy
1561 #~ msgid "bad magic number in file '%s'"
1562 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áñ÷åßïõ óôç äÞëùóç ðåäßïõ: `%s'"
1563
1564 #~ msgid "dynamic dependencies.\n"
1565 #~ msgstr "äõíáìéêÝò åîáñôÞóåéò.\n"
1566
1567 #, fuzzy
1568 #~ msgid "cannot find `ldd'"
1569 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1570
1571 #~ msgid "execv %s"
1572 #~ msgstr "execv %s"
1573
1574 #, fuzzy
1575 #~ msgid "%s: not a COFF file"
1576 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1577
1578 #, fuzzy
1579 #~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
1580 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1581
1582 #, fuzzy
1583 #~ msgid "library lib%s not found"
1584 #~ msgstr "Ðéèáíüí äå âñÝèçêå"
1585
1586 # src/getopt1.c:132
1587 # src/getopt1.c:132
1588 #~ msgid "open %s"
1589 #~ msgstr "open %s"
1590
1591 #, fuzzy
1592 #~ msgid "section pointer missing"
1593 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1594
1595 #, fuzzy
1596 #~ msgid "no symbol table found"
1597 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
1598
1599 #, fuzzy
1600 #~ msgid "no cmd_strings found"
1601 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
1602
1603 #, fuzzy
1604 #~ msgid ""
1605 #~ "writing load commands.\n"
1606 #~ "\n"
1607 #~ msgstr "¸÷åé ðáñáëçöèåß åíôïëÞ"
1608
1609 #~ msgid "close %s"
1610 #~ msgstr "close %s"
1611
1612 #, fuzzy
1613 #~ msgid "bad magic number"
1614 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíïò áñéèìüò áñ÷åßïõ"
1615
1616 #~ msgid "bad header version"
1617 #~ msgstr "åóöáëìÝíç Ýêäïóç êåöáëßäáò"
1618
1619 #, fuzzy
1620 #~ msgid "old raw header file"
1621 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
1622
1623 #, fuzzy
1624 #~ msgid "unsupported version"
1625 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1626
1627 # src/request.c:37
1628 #~ msgid "fstat %s"
1629 #~ msgstr "fstat %s"
1630
1631 #~ msgid "lseek %s 0"
1632 #~ msgstr "lseek %s 0"
1633
1634 #~ msgid "read %s"
1635 #~ msgstr "read %s"
1636
1637 #~ msgid "msync %s"
1638 #~ msgstr "msync %s"
1639
1640 #~ msgid "munmap %s"
1641 #~ msgstr "munmap %s"
1642
1643 #~ msgid "write %s"
1644 #~ msgstr "write %s"
1645
1646 #, fuzzy
1647 #~ msgid "cannot convert to a pointer type"
1648 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
1649
1650 #, fuzzy
1651 #~ msgid "conversion to incomplete type"
1652 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1653
1654 #, fuzzy
1655 #~ msgid "integer constant out of range"
1656 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1657
1658 #, fuzzy
1659 #~ msgid "invalid character '%c' in #if"
1660 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1661
1662 #, fuzzy
1663 #~ msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
1664 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1665
1666 #, fuzzy
1667 #~ msgid "missing binary operator"
1668 #~ msgstr "Áãíùóôïò äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò."
1669
1670 #, fuzzy
1671 #~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
1672 #~ msgstr "äéáãñáöÞ ìç-êáôáëüãïõ `%s'\n"
1673
1674 #, fuzzy
1675 #~ msgid "%s: Not a directory"
1676 #~ msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
1677
1678 #, fuzzy
1679 #~ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
1680 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1681
1682 #, fuzzy
1683 #~ msgid "changing search order for system directory \"%s\""
1684 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1685
1686 #, fuzzy
1687 #~ msgid "End of search list.\n"
1688 #~ msgstr "ÔÝëïò ôìÞìáôïò"
1689
1690 #, fuzzy
1691 #~ msgid "I/O error on output"
1692 #~ msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
1693
1694 #, fuzzy
1695 #~ msgid "argument missing after %s"
1696 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1697
1698 #, fuzzy
1699 #~ msgid "assertion missing after %s"
1700 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1701
1702 #, fuzzy
1703 #~ msgid "file name missing after %s"
1704 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1705
1706 #, fuzzy
1707 #~ msgid "number missing after %s"
1708 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1709
1710 #, fuzzy
1711 #~ msgid "target missing after %s"
1712 #~ msgstr "Áñ÷Þ áñ÷åßïõ %s\n"
1713
1714 #, fuzzy
1715 #~ msgid "-I- specified twice"
1716 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
1717
1718 #, fuzzy
1719 #~ msgid "possible start of unterminated string literal"
1720 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1721
1722 #~ msgid "multi-line string literals are deprecated"
1723 #~ msgstr "äå óõíßóôáôáé ðéá ç ÷ñÞóç áëöáñéèìçôéêþí óôáèåñþí ðïëëáðëþí ãñáììþí"
1724
1725 #, fuzzy
1726 #~ msgid "unknown string token %s\n"
1727 #~ msgstr "¶ãíùóôÞ åðéëïãÞ ãéá ôï `s'"
1728
1729 # src/main.c:663
1730 #, fuzzy
1731 #~ msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
1732 #~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
1733
1734 #~ msgid "invalid option %s"
1735 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ %s"
1736
1737 #, fuzzy
1738 #~ msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
1739 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1740
1741 #~ msgid "too many input files"
1742 #~ msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áñ÷åßá åéóüäïõ"
1743
1744 #~ msgid "%s:%d: warning: "
1745 #~ msgstr "%s:%d: ðñïåéäïðïßçóç: "
1746
1747 #~ msgid "%s: warning: "
1748 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: "
1749
1750 #~ msgid "((anonymous))"
1751 #~ msgstr "((áíþíõìï))"
1752
1753 # src/request.c:37
1754 #~ msgid "%s: %s: "
1755 #~ msgstr "%s: %s: "
1756
1757 #~ msgid "sorry, not implemented: "
1758 #~ msgstr "óõããíþìç, ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß: "
1759
1760 #~ msgid "%s "
1761 #~ msgstr "%s "
1762
1763 #~ msgid " %s"
1764 #~ msgstr " %s"
1765
1766 #~ msgid "In member function `%s':"
1767 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç ìÝëïò `%s':"
1768
1769 #~ msgid "In function `%s':"
1770 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç `%s':"
1771
1772 #, fuzzy
1773 #~ msgid "compilation terminated.\n"
1774 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
1775
1776 #, fuzzy
1777 #~ msgid "Internal compiler error in %s, at %s:%d"
1778 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
1779
1780 #~ msgid ":\n"
1781 #~ msgstr ":\n"
1782
1783 #, fuzzy
1784 #~ msgid "`%s' is deprecated"
1785 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1786
1787 #, fuzzy
1788 #~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
1789 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
1790
1791 #, fuzzy
1792 #~ msgid "can't get current directory"
1793 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá ëçöèåß ï ôñÝ÷ùí êáôÜëïãïò."
1794
1795 #, fuzzy
1796 #~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
1797 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1798
1799 #, fuzzy
1800 #~ msgid "stack limits not supported on this target"
1801 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1802
1803 #, fuzzy
1804 #~ msgid "could not split insn"
1805 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
1806
1807 #, fuzzy
1808 #~ msgid "invalid `asm': "
1809 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1810
1811 #, fuzzy
1812 #~ msgid "unterminated assembly dialect alternative"
1813 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï óõìâïëéêü üíïìá"
1814
1815 #, fuzzy
1816 #~ msgid "operand number missing after %%-letter"
1817 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1818
1819 #, fuzzy
1820 #~ msgid "operand number out of range"
1821 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1822
1823 #, fuzzy
1824 #~ msgid "invalid %%-code"
1825 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
1826
1827 #, fuzzy
1828 #~ msgid "invalid expression as operand"
1829 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
1830
1831 #~ msgid "control reaches end of non-void function"
1832 #~ msgstr "ï Ýëåã÷ïò öèÜíåé óôï ôÝëïò ìç-êåíÞò óõíÜñôçóçò"
1833
1834 # src/shred.c:1134
1835 #, fuzzy
1836 #~ msgid "size of variable `%s' is too large"
1837 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
1838
1839 #, fuzzy
1840 #~ msgid "unused parameter `%s'"
1841 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1842
1843 # src/main.c:785
1844 #, fuzzy
1845 #~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
1846 #~ msgstr "ÁóáöÞò ìïñöÞ `%s'"
1847
1848 #, fuzzy
1849 #~ msgid "missing argument to `%s' option"
1850 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1851
1852 #, fuzzy
1853 #~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
1854 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1855
1856 #, fuzzy
1857 #~ msgid ""
1858 #~ "Setting spec %s to '%s'\n"
1859 #~ "\n"
1860 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1861
1862 #, fuzzy
1863 #~ msgid "rename spec %s to %s\n"
1864 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1865
1866 #, fuzzy
1867 #~ msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
1868 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1869
1870 #~ msgid "-pipe not supported"
1871 #~ msgstr "ôï -pipe äåí õðïóôçñßæåôáé"
1872
1873 #~ msgid ""
1874 #~ "\n"
1875 #~ "Go ahead? (y or n) "
1876 #~ msgstr ""
1877 #~ "\n"
1878 #~ "Íá óõíå÷ßóåôå; (y Þ n) "
1879
1880 #~ msgid "# %s %.2f %.2f\n"
1881 #~ msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
1882
1883 #~ msgid "Usage: %s [options] file...\n"
1884 #~ msgstr "÷ñÞóç: %s [åðéëïãÝò] áñ÷åßï...\n"
1885
1886 #~ msgid "Options:\n"
1887 #~ msgstr "ÅðéëïãÝò:\n"
1888
1889 #~ msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
1890 #~ msgstr "  -pass-exit-codes         ¸îïäïò ìå ôï õøçëüôåñï êùäéêü óöÜëìáôïò ôçò öÜóçò\n"
1891
1892 #~ msgid "  --help                   Display this information\n"
1893 #~ msgstr "  --help                   ÅìöÜíéóç áõôþí ôùí ðëçñïöïñéþí\n"
1894
1895 #~ msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
1896 #~ msgstr "  --target-help            ÅìöÜíéóç åðéëïãÝò ãñáììþí åíôïëÞò ó÷åôéêÝò ìå ôï óôü÷ï\n"
1897
1898 #~ msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
1899 #~ msgstr "  (×ñÞóç '-v --help' ãéá ôçí åìöÜíéóç åðéëïãþí ãñáììÞò åíôïëÞò õðïäéåñãáóéþí)\n"
1900
1901 #~ msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
1902 #~ msgstr "  -dumpspecs               ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí áëöáñéèìçôéêþí ôùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
1903
1904 #~ msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
1905 #~ msgstr "  -dumpversion             ÅìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1906
1907 #~ msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
1908 #~ msgstr "  -dumpmachine             ÅìöÜíéóç ôïõ åðåîåñãáóôÞ óôü÷ïõ ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1909
1910 #~ msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
1911 #~ msgstr "  -print-search-dirs       ÅìöÜíéóç ôùí êáôáëüãùí óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1912
1913 #~ msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
1914 #~ msgstr "  -print-libgcc-file-name  ÅìöÜíéóç ôïõ ïíüìáôïò ôçò óõíïäåõôéêÞò âéâëéïèÞêçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1915
1916 #~ msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
1917 #~ msgstr "  -print-file-name=<âéâëéïè> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôç âéâëéïèÞêç <âéâëéïè>\n"
1918
1919 #~ msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
1920 #~ msgstr "  -print-prog-name=<ðñüãñ> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôï óõóôáôéêü ìåôáãëùôôéóôÞ <ðñüãñ>\n"
1921
1922 #~ msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
1923 #~ msgstr "  -print-multi-directory   ÅìöÜíéóç ôïõ ñéæéêïý êáôáëüãïõ ãéá åêäüóåéò ôçò libgcc\n"
1924
1925 #~ msgid ""
1926 #~ "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
1927 #~ "                           multiple library search directories\n"
1928 #~ msgstr ""
1929 #~ "  -print-multi-lib         ÅìöÜíéóç ôçò áíôéóôïß÷éóçò ìåôáîý åðéëïãþí ãñáììÞò\n"
1930 #~ "                           åíôïëÞò êáé êáôáëüãùí áíáæÞôçóçò ðïëëáðëþí\n"
1931 #~ "                           âéâëéïèçêþí\n"
1932
1933 #~ msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
1934 #~ msgstr "  -Wa,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíáñìïëïãçôÞ\n"
1935
1936 #~ msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
1937 #~ msgstr "  -Wp,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôïí ðñï-åðåîåñãáóôÞ\n"
1938
1939 #~ msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
1940 #~ msgstr "  -Wl,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíäÝôç\n"
1941
1942 #~ msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
1943 #~ msgstr "  -Xlinker <üñéóìá>        ÐÝñáóìá <ïñßóìáôïò> óôï óõíäÝôç\n"
1944
1945 #~ msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
1946 #~ msgstr "  -save-temps              Íá ìç äéáãñáöïýí ôá åíäéÜìåóá áñ÷åßá\n"
1947
1948 #~ msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
1949 #~ msgstr "  -pipe                    ×ñÞóç óùëçíþóåùí áíôß åíäéÜìåóùí áñ÷åßùí\n"
1950
1951 #~ msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
1952 #~ msgstr "  -time                    ÌÝôñçóç ôïõ ÷ñüíïõ åêôÝëåóçò êÜèå õðïäéåñãáóßáò\n"
1953
1954 #~ msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
1955 #~ msgstr "  -specs=<áñ÷åßï>           ×ñÞóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ <áñ÷åßïõ> áíôß ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
1956
1957 #~ msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
1958 #~ msgstr ""
1959 #~ "  -std=<ðñüôõðï>           Èåþñçóå üôé ïé ðçãÝò êþäéêá åßíáé ãéá ôï <ðñüôõðï>\n"
1960 #~ "\n"
1961
1962 #~ msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
1963 #~ msgstr "  -B <êáôÜëïãïò>           ÐñïóèÞêç ôïõ <êáôáëüãïõ> óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1964
1965 #~ msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
1966 #~ msgstr "  -b <ìç÷áíÞ>              ÅêôÝëåóç ôïõ gcc ãéá ôï óôü÷ï <ìç÷áíÞ>, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíïò\n"
1967
1968 #~ msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
1969 #~ msgstr "  -V <Ýêäïóç>              ÅêôÝëåóç ôçò Ýêäïóçò <Ýêäïóç> ôïõ gcc, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíç\n"
1970
1971 #~ msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
1972 #~ msgstr "  -v                       ÅìöÜíéóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ êáëåß ï ìåôáãëùôôéóôÞò\n"
1973
1974 #~ msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
1975 #~ msgstr "  -E                       Ðñïåðåîåñãáóßá ìüíï· ü÷é ìåôáãëþôôéóç, óõíáñìïëüãçóç Þ óýíäåóç\n"
1976
1977 #~ msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
1978 #~ msgstr "  -S                       Ìåôáãëþôôéóç ìüíï· ü÷é óõíáñìïëüãçóç Þóýíäåóç\n"
1979
1980 #~ msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
1981 #~ msgstr "  -c                       Ìåôáãëþôôéóç êáé óõíáñìïëüãçóç, ü÷éüìùò óýíäåóç\n"
1982
1983 #~ msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
1984 #~ msgstr "  -o <áñ÷åßï>              ÔïðïèÝôçóç ôçò åîüäïõ óôï <áñ÷åßï>\n"
1985
1986 #~ msgid ""
1987 #~ "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
1988 #~ "                           Permissable languages include: c c++ assembler none\n"
1989 #~ "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
1990 #~ "                           guessing the language based on the file's extension\n"
1991 #~ msgstr ""
1992 #~ "  -x <ãëþóóá>              Êáèïñéóìüò ôçò ãëþóóáò ôùí åðüìåíùí áñ÷Ýéùí åéóüäïõ\n"
1993 #~ "                           ÁðïäåêôÝò ãëþóóåò åßíáé: c c++ assembler none\n"
1994 #~ "                           Ôï 'none' óçìáßíåé åðáíáöïñÜ óôçí åî ïñéóìïý\n"
1995 #~ "                           óõìðåñéöïñÜ åýñåóçò ôçò ãëþóóáò âÜóåé ôçò åðÝêôáóçò\n"
1996 #~ "                           ôïõ áñ÷åßïõ\n"
1997
1998 #~ msgid ""
1999 #~ "\n"
2000 #~ "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
2001 #~ " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
2002 #~ " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
2003 #~ msgstr ""
2004 #~ "\n"
2005 #~ "Ïé åðéëïãÝò ðïõ îåêéíïýí ìå -g, -f, -m, -O, -W Þ --param ðåñíïýí áõôüìáôá\n"
2006 #~ " óôéò äéÜöïñåò õðïäéåñãáóßåò ðïõ êáëåß ôï %s.  Ãéá íá ðåñÜóåôå Üëëåò\n"
2007 #~ " åðéëïãÝò óå áõôÝò ôéò äéåñãáóßåò, ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôéò åðéëïãÝò\n"
2008 #~ " -W<ãñÜììá>.\n"
2009
2010 #~ msgid "%s (GCC) %s\n"
2011 #~ msgstr "%s (GCC) %s\n"
2012
2013 #~ msgid "Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
2014 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
2015
2016 # src/main.c:850
2017 #, fuzzy
2018 #~ msgid ""
2019 #~ "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
2020 #~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
2021 #~ "\n"
2022 #~ msgstr ""
2023 #~ "Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü· äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá ôïõò êáíïíéóìïýò\n"
2024 #~ "áíôéãñáöÞò. Äåí õðÜñ÷åé ÊÁÌÉÁ åããýçóç· ïýôå áêüìá ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁ Þ \n"
2025 #~ "ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
2026
2027 #, fuzzy
2028 #~ msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
2029 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2030
2031 #, fuzzy
2032 #~ msgid "argument to `-l' is missing"
2033 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2034
2035 #, fuzzy
2036 #~ msgid "argument to `-specs' is missing"
2037 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2038
2039 #, fuzzy
2040 #~ msgid "argument to `-specs=' is missing"
2041 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2042
2043 #, fuzzy
2044 #~ msgid "argument to `-b' is missing"
2045 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2046
2047 #, fuzzy
2048 #~ msgid "argument to `-B' is missing"
2049 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2050
2051 #, fuzzy
2052 #~ msgid "argument to `-V' is missing"
2053 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2054
2055 #, fuzzy
2056 #~ msgid "invalid version number format"
2057 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç äéáìüñöùóç óõíôüìåõóçò"
2058
2059 #, fuzzy
2060 #~ msgid "argument to `-x' is missing"
2061 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2062
2063 #, fuzzy
2064 #~ msgid "argument to `-%s' is missing"
2065 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2066
2067 #, fuzzy
2068 #~ msgid "invalid specification!  Bug in cc"
2069 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç èýñáò (port)"
2070
2071 #, fuzzy
2072 #~ msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
2073 #~ msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `-%c'\n"
2074
2075 #~ msgid "unrecognized option `-%s'"
2076 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%s'"
2077
2078 #~ msgid "install: %s%s\n"
2079 #~ msgstr "åãêáôÜóôáóç: %s%s\n"
2080
2081 #~ msgid "programs: %s\n"
2082 #~ msgstr "ðñïãñÜììáôá: %s\n"
2083
2084 #~ msgid "libraries: %s\n"
2085 #~ msgstr "âéâëéïèÞêåò: %s\n"
2086
2087 #~ msgid ""
2088 #~ "\n"
2089 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2090 #~ msgstr ""
2091 #~ "\n"
2092 #~ "Ãéá ïäçãßåò ãéá áíáöïñÝò óöáëìÜôùí. ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2093
2094 #~ msgid "Configured with: %s\n"
2095 #~ msgstr "¸÷åé ñõèìéóôåß ìå: %s\n"
2096
2097 #~ msgid "Thread model: %s\n"
2098 #~ msgstr "ÌïíôÝëï íçìÜôùí: %s\n"
2099
2100 #~ msgid "gcc version %s\n"
2101 #~ msgstr "Ýêäïóç gcc %s\n"
2102
2103 #~ msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
2104 #~ msgstr "Ýêäïóç ïäçãïý gcc %s åêôåëåß ôçí Ýêäïóç gcc %s\n"
2105
2106 #~ msgid "no input files"
2107 #~ msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí áñ÷åßá åéóüäïõ"
2108
2109 #~ msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
2110 #~ msgstr "%s: ï ìåôáãëùôôéóôÞò %s äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óôï óýóôçìá áõôü"
2111
2112 #~ msgid "internal gcc abort"
2113 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá gcc"
2114
2115 # src/main.c:178
2116 #, fuzzy
2117 #~ msgid "Internal gcov abort.\n"
2118 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá (recoding)"
2119
2120 #~ msgid ""
2121 #~ "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
2122 #~ "\n"
2123 #~ msgstr ""
2124 #~ "×ñÞóç: gcov [ÅÐÉËÏÃÇ]... [ÁÑןÏÐÇÃÇÓ]\n"
2125 #~ "\n"
2126
2127 #~ msgid ""
2128 #~ "Print code coverage information.\n"
2129 #~ "\n"
2130 #~ msgstr ""
2131 #~ "EìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí êÜëõøçò êþäéêá.\n"
2132 #~ "\n"
2133
2134 #~ msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
2135 #~ msgstr "  -h, --help                      ÅìöÜíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2136
2137 #~ msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
2138 #~ msgstr "  -v, --version                   ÅìöÜíéóç áñéèìïý Ýêäïóçò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2139
2140 #~ msgid ""
2141 #~ "\n"
2142 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2143 #~ "%s.\n"
2144 #~ msgstr ""
2145 #~ "\n"
2146 #~ "Ãéá ïäçãßåò óôéò áíáöïñÝò óöáëìÜôùí, ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2147 #~ "%s.\n"
2148
2149 #~ msgid "gcov (GCC) %s\n"
2150 #~ msgstr "gcov (GCC) %s\n"
2151
2152 #~ msgid "Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2153 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2154
2155 #, fuzzy
2156 #~ msgid "Could not open basic block file %s.\n"
2157 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2158
2159 #, fuzzy
2160 #~ msgid "Could not open program flow graph file %s.\n"
2161 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ êáôáãñáöþí \"%s\""
2162
2163 #, fuzzy
2164 #~ msgid "No executable code associated with file %s.\n"
2165 #~ msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
2166
2167 #, fuzzy
2168 #~ msgid "No branches in function %s\n"
2169 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí ôáéñéÜóìáôá óôç ìïñöÞ `%s'.\n"
2170
2171 #, fuzzy
2172 #~ msgid "No calls in function %s\n"
2173 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí URL óôï %s.\n"
2174
2175 #, fuzzy
2176 #~ msgid "didn't use all bb entries of graph, function %s\n"
2177 #~ msgstr "äéáãñáöÞ üëùí ôùí åããñáöþí ôïõ êáôáëüãïõ %s\n"
2178
2179 #, fuzzy
2180 #~ msgid "No branches in file %s\n"
2181 #~ msgstr ""
2182 #~ "Äåí õðÜñ÷åé áñ÷åßï `%s'.\n"
2183 #~ "\n"
2184
2185 #, fuzzy
2186 #~ msgid "No calls in file %s\n"
2187 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2188
2189 #, fuzzy
2190 #~ msgid "Could not open source file %s.\n"
2191 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2192
2193 #, fuzzy
2194 #~ msgid "Could not open output file %s.\n"
2195 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2196
2197 #~ msgid "Creating %s.\n"
2198 #~ msgstr "Äçìéïõñãßá ôïõ %s.\n"
2199
2200 #, fuzzy
2201 #~ msgid "can't open %s"
2202 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
2203
2204 #, fuzzy
2205 #~ msgid "function cannot be inline"
2206 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2207
2208 #, fuzzy
2209 #~ msgid "invalid parameter `%s'"
2210 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2211
2212 #, fuzzy
2213 #~ msgid "%s: internal abort\n"
2214 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
2215
2216 #, fuzzy
2217 #~ msgid "%s: error writing file `%s': %s\n"
2218 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2219
2220 #, fuzzy
2221 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
2222 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2223
2224 #, fuzzy
2225 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
2226 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2227
2228 #, fuzzy
2229 #~ msgid "%s: warning: no read access for file `%s'\n"
2230 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2231
2232 #, fuzzy
2233 #~ msgid "%s: warning: no write access for file `%s'\n"
2234 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2235
2236 #, fuzzy
2237 #~ msgid "%s: invalid file name: %s\n"
2238 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñï åßäïò áñ÷åßïõ"
2239
2240 #, fuzzy
2241 #~ msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
2242 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï %s: %s\n"
2243
2244 #, fuzzy
2245 #~ msgid "%s: compiling `%s'\n"
2246 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2247
2248 # src/request.c:37
2249 #, fuzzy
2250 #~ msgid "%s: wait: %s\n"
2251 #~ msgstr "%s óå %s"
2252
2253 #, fuzzy
2254 #~ msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
2255 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2256
2257 #, fuzzy
2258 #~ msgid "%s: %s exited with status %d\n"
2259 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2260
2261 #, fuzzy
2262 #~ msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file `%s'\n"
2263 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2264
2265 #, fuzzy
2266 #~ msgid "%s: can't read aux info file `%s': %s\n"
2267 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá óôçí áíÜãíùóç %s: %s\n"
2268
2269 #, fuzzy
2270 #~ msgid "%s: can't get status of aux info file `%s': %s\n"
2271 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2272
2273 #, fuzzy
2274 #~ msgid "%s: can't open aux info file `%s' for reading: %s\n"
2275 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
2276
2277 # src/shred.c:1103
2278 #, fuzzy
2279 #~ msgid "%s: error reading aux info file `%s': %s\n"
2280 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò óôç èÝóç %s"
2281
2282 #, fuzzy
2283 #~ msgid "%s: error closing aux info file `%s': %s\n"
2284 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
2285
2286 #, fuzzy
2287 #~ msgid "%s: can't delete aux info file `%s': %s\n"
2288 #~ msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
2289
2290 #, fuzzy
2291 #~ msgid "%s: can't delete file `%s': %s\n"
2292 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2293
2294 #, fuzzy
2295 #~ msgid "%s: warning: can't rename file `%s' to `%s': %s\n"
2296 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2297
2298 #, fuzzy
2299 #~ msgid "%s: %d: warning: no extern definition for `%s'\n"
2300 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: äå âñÝèçêå áñ÷Þ êåöáëßäáò"
2301
2302 #, fuzzy
2303 #~ msgid ""
2304 #~ "\n"
2305 #~ "%s: warning: too few parameter lists in declaration of `%s'\n"
2306 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
2307
2308 #, fuzzy
2309 #~ msgid "%s: `%s' not converted\n"
2310 #~ msgstr "%s: `%s': äåí âñÝèçêå ôáßñéáóìá"
2311
2312 #, fuzzy
2313 #~ msgid "%s: would convert file `%s'\n"
2314 #~ msgstr "%s: ç Ýîïäïò èá åðéêáëýøåé ôï %s\n"
2315
2316 #, fuzzy
2317 #~ msgid "%s: converting file `%s'\n"
2318 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2319
2320 #, fuzzy
2321 #~ msgid "%s: can't get status for file `%s': %s\n"
2322 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2323
2324 #, fuzzy
2325 #~ msgid "%s: can't open file `%s' for reading: %s\n"
2326 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
2327
2328 #, fuzzy
2329 #~ msgid ""
2330 #~ "\n"
2331 #~ "%s: error reading input file `%s': %s\n"
2332 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
2333
2334 #, fuzzy
2335 #~ msgid "%s: can't create/open clean file `%s': %s\n"
2336 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2337
2338 #, fuzzy
2339 #~ msgid "%s: can't link file `%s' to `%s': %s\n"
2340 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
2341
2342 #, fuzzy
2343 #~ msgid "%s: can't create/open output file `%s': %s\n"
2344 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2345
2346 #, fuzzy
2347 #~ msgid "%s: can't change mode of file `%s': %s\n"
2348 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
2349
2350 #, fuzzy
2351 #~ msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
2352 #~ msgstr "%s: äåí åßíáé äõíáôü íá ãñáöôåß ðÜíù óå êáôÜëïãï"
2353
2354 #, fuzzy
2355 #~ msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
2356 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åéóüäïõ åßíáé ôï áñ÷åßï åîüäïõ"
2357
2358 #, fuzzy
2359 #~ msgid "conversion from NaN to int"
2360 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
2361
2362 #, fuzzy
2363 #~ msgid "floating point overflow"
2364 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2365
2366 #, fuzzy
2367 #~ msgid "%s: argument domain error"
2368 #~ msgstr "%s: óöÜëìá áíÜãíùóçò"
2369
2370 #, fuzzy
2371 #~ msgid "%s: overflow range error"
2372 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2373
2374 #, fuzzy
2375 #~ msgid "%s: underflow range error"
2376 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2377
2378 #, fuzzy
2379 #~ msgid "unknown register name: %s"
2380 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2381
2382 #, fuzzy
2383 #~ msgid "unable to generate reloads for:"
2384 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéåñãáóßáò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
2385
2386 #, fuzzy
2387 #~ msgid "this is the insn:"
2388 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
2389
2390 #, fuzzy
2391 #~ msgid "could not find a spill register"
2392 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
2393
2394 #, fuzzy
2395 #~ msgid "unrecognizable insn:"
2396 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2397
2398 #, fuzzy
2399 #~ msgid "invalid punctuation `%c' in constraint"
2400 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
2401
2402 #, fuzzy
2403 #~ msgid "unknown register name `%s' in `asm'"
2404 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò óôï ðåäßï `%s' ôçò êáôçãïñßáò `%s'"
2405
2406 #, fuzzy
2407 #~ msgid "duplicate asm operand name '%s'"
2408 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
2409
2410 #, fuzzy
2411 #~ msgid "undefined named operand '%s'"
2412 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2413
2414 #~ msgid "unused variable `%s'"
2415 #~ msgstr "á÷ñçóéìïðïßçôç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2416
2417 #, fuzzy
2418 #~ msgid "size of `%s' is larger than %d bytes"
2419 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
2420
2421 #~ msgid " TOTAL                 :"
2422 #~ msgstr " ÓÕÍÏËÉÊÁ              :"
2423
2424 #, fuzzy
2425 #~ msgid "collect: reading %s\n"
2426 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2427
2428 #~ msgid "ld returned %d exit status"
2429 #~ msgstr "ç ld åðÝóôñåøå êáôÜóôáóç åîüäïõ %d"
2430
2431 #, fuzzy
2432 #~ msgid "Floating-point operations can trap"
2433 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2434
2435 #, fuzzy
2436 #~ msgid "Do not suppress warnings from system headers"
2437 #~ msgstr "Áðïóéþðçóç ðñïçäïðïéÞóåùí êáé ìçíõìÜôùí ðëçñïöüñçóçò"
2438
2439 #~ msgid "invalid option `%s'"
2440 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2441
2442 #, fuzzy
2443 #~ msgid "internal error: %s"
2444 #~ msgstr "óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç åéóüäïõ: %s"
2445
2446 #, fuzzy
2447 #~ msgid ""
2448 #~ "\n"
2449 #~ "Target specific options:\n"
2450 #~ msgstr "äÞëùóç ðëÜôïõò"
2451
2452 #, fuzzy
2453 #~ msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
2454 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2455
2456 # src/request.c:806 src/request.c:912
2457 #, fuzzy
2458 #~ msgid "unrecognized register name `%s'"
2459 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2460
2461 #, fuzzy
2462 #~ msgid "unrecognized option `%s'"
2463 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2464
2465 #, fuzzy
2466 #~ msgid "`%s': unknown or unsupported -g option"
2467 #~ msgstr "%s: Üãíùóôï/ìç õðïóôçñéæüìåíï åßäïò áñ÷åßïõ.\n"
2468
2469 #, fuzzy
2470 #~ msgid "-param option missing argument"
2471 #~ msgstr "ðáñÜëçøç ïñßóìáôïò áñ÷åßïõ"
2472
2473 #, fuzzy
2474 #~ msgid "invalid --param option: %s"
2475 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2476
2477 #, fuzzy
2478 #~ msgid "invalid parameter value `%s'"
2479 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï äéÜóôçìá ÷ñüíïõ `%s'"
2480
2481 # src/getopt1.c:132
2482 # src/getopt1.c:132
2483 #, fuzzy
2484 #~ msgid "options passed: "
2485 #~ msgstr "åðéëïãÞ %s"
2486
2487 # src/getopt1.c:155
2488 # src/getopt1.c:155
2489 #, fuzzy
2490 #~ msgid "options enabled: "
2491 #~ msgstr "åðéëïãÞ á\n"
2492
2493 #, fuzzy
2494 #~ msgid "can't open %s for writing"
2495 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá åããñáöÞò "
2496
2497 #, fuzzy
2498 #~ msgid "ignoring command line option '%s'"
2499 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2500
2501 #, fuzzy
2502 #~ msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
2503 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2504
2505 #, fuzzy
2506 #~ msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
2507 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2508
2509 #, fuzzy
2510 #~ msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
2511 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2512
2513 #, fuzzy
2514 #~ msgid "-fdata-sections not supported for this target"
2515 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2516
2517 #, fuzzy
2518 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
2519 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2520
2521 #, fuzzy
2522 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
2523 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2524
2525 #, fuzzy
2526 #~ msgid "error writing to %s"
2527 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
2528
2529 #, fuzzy
2530 #~ msgid "error closing %s"
2531 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2532
2533 #, fuzzy
2534 #~ msgid "invalid character constant in #if"
2535 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2536
2537 #, fuzzy
2538 #~ msgid "invalid token in expression"
2539 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2540
2541 #, fuzzy
2542 #~ msgid "octal character constant does not fit in a byte"
2543 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2544
2545 #, fuzzy
2546 #~ msgid "hex character constant does not fit in a byte"
2547 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2548
2549 #, fuzzy
2550 #~ msgid "Junk after end of expression."
2551 #~ msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
2552
2553 #, fuzzy
2554 #~ msgid "-traditional is not supported in C++"
2555 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2556
2557 #, fuzzy
2558 #~ msgid "-traditional and -ansi are mutually exclusive"
2559 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2560
2561 #, fuzzy
2562 #~ msgid "-pedantic and -traditional are mutually exclusive"
2563 #~ msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
2564
2565 #, fuzzy
2566 #~ msgid "-trigraphs and -traditional are mutually exclusive"
2567 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2568
2569 #, fuzzy
2570 #~ msgid "unterminated #%s conditional"
2571 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
2572
2573 #, fuzzy
2574 #~ msgid "not in any file?!"
2575 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
2576
2577 #, fuzzy
2578 #~ msgid "invalid macro name"
2579 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï üíïìá ìÞíá"
2580
2581 #, fuzzy
2582 #~ msgid "invalid macro name `%s'"
2583 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2584
2585 #, fuzzy
2586 #~ msgid "unterminated parameter list in #define"
2587 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
2588
2589 #, fuzzy
2590 #~ msgid "invalid format #line command"
2591 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2592
2593 #, fuzzy
2594 #~ msgid "undefining `defined'"
2595 #~ msgstr "áüñéóôï"
2596
2597 #, fuzzy
2598 #~ msgid "undefining `%s'"
2599 #~ msgstr "¶íïéãìá ôïõ `%s'"
2600
2601 #, fuzzy
2602 #~ msgid "#warning%.*s"
2603 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
2604
2605 # src/dfa.c:652 src/dfa.c:655 src/dfa.c:682 src/dfa.c:686 src/dfa.c:687
2606 # src/dfa.c:690 src/dfa.c:703 src/dfa.c:704
2607 # src/dfa.c:660 src/dfa.c:663 src/dfa.c:690 src/dfa.c:694 src/dfa.c:695
2608 # src/dfa.c:698 src/dfa.c:711 src/dfa.c:712
2609 #, fuzzy
2610 #~ msgid "unbalanced #endif"
2611 #~ msgstr "Ìç éóóïñïðçìÝíï ["
2612
2613 #, fuzzy
2614 #~ msgid "unterminated string or character constant"
2615 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
2616
2617 #, fuzzy
2618 #~ msgid "arguments given to macro `%s'"
2619 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
2620
2621 #, fuzzy
2622 #~ msgid "no args to macro `%s'"
2623 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2624
2625 #, fuzzy
2626 #~ msgid "could not open dump file `%s'"
2627 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2628
2629 #, fuzzy
2630 #~ msgid "ignoring unknown option `%.*s' in `-f%s'"
2631 #~ msgstr "¶ãíùóôç åðéëïãÞ: %s %s %s"
2632
2633 #, fuzzy
2634 #~ msgid "invalid initializer for bit string"
2635 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2636
2637 #, fuzzy
2638 #~ msgid "register name not specified for `%s'"
2639 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí"
2640
2641 #, fuzzy
2642 #~ msgid "invalid register name for `%s'"
2643 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2644
2645 #, fuzzy
2646 #~ msgid "unknown set constructor type"
2647 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
2648
2649 #, fuzzy
2650 #~ msgid "invalid initial value for member `%s'"
2651 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2652
2653 #, fuzzy
2654 #~ msgid "weak declaration of `%s' after first use results in unspecified behavior"
2655 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2656
2657 #, fuzzy
2658 #~ msgid "weak declaration of `%s' not supported"
2659 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2660
2661 #, fuzzy
2662 #~ msgid "too many #pragma options align=reset"
2663 #~ msgstr "ÕðåñâïëéêÝò ðáñÜìåôñïé ðïõ äåí åßíáé åðéëïãÝò."
2664
2665 #, fuzzy
2666 #~ msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
2667 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2668
2669 #, fuzzy
2670 #~ msgid "invalid %%Q value"
2671 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2672
2673 #, fuzzy
2674 #~ msgid "invalid %%C value"
2675 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2676
2677 #, fuzzy
2678 #~ msgid "invalid %%N value"
2679 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2680
2681 #, fuzzy
2682 #~ msgid "invalid %%M value"
2683 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2684
2685 #, fuzzy
2686 #~ msgid "invalid %%m value"
2687 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2688
2689 #, fuzzy
2690 #~ msgid "invalid %%L value"
2691 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2692
2693 #, fuzzy
2694 #~ msgid "invalid %%O value"
2695 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2696
2697 #, fuzzy
2698 #~ msgid "invalid %%P value"
2699 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2700
2701 #, fuzzy
2702 #~ msgid "invalid %%V value"
2703 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2704
2705 #, fuzzy
2706 #~ msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
2707 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2708
2709 #, fuzzy
2710 #~ msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
2711 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2712
2713 #, fuzzy
2714 #~ msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
2715 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2716
2717 #, fuzzy
2718 #~ msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
2719 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2720
2721 #, fuzzy
2722 #~ msgid "trap mode not supported for VAX floats"
2723 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2724
2725 #, fuzzy
2726 #~ msgid "invalid %%H value"
2727 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2728
2729 #, fuzzy
2730 #~ msgid "invalid %%J value"
2731 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2732
2733 #, fuzzy
2734 #~ msgid "invalid %%r value"
2735 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2736
2737 #, fuzzy
2738 #~ msgid "invalid %%R value"
2739 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2740
2741 #, fuzzy
2742 #~ msgid "invalid %%h value"
2743 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2744
2745 #, fuzzy
2746 #~ msgid "invalid %%U value"
2747 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2748
2749 #, fuzzy
2750 #~ msgid "invalid %%s value"
2751 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2752
2753 #, fuzzy
2754 #~ msgid "invalid %%E value"
2755 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2756
2757 #, fuzzy
2758 #~ msgid "invalid %%xn code"
2759 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
2760
2761 #, fuzzy
2762 #~ msgid "argument of `%s' attribute is not a string constant"
2763 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
2764
2765 #, fuzzy
2766 #~ msgid "invalid operand to %%R code"
2767 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2768
2769 #, fuzzy
2770 #~ msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
2771 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2772
2773 #, fuzzy
2774 #~ msgid "invalid operand to %%U code"
2775 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2776
2777 #, fuzzy
2778 #~ msgid "invalid operand to %%V code"
2779 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2780
2781 #, fuzzy
2782 #~ msgid "invalid operand output code"
2783 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
2784
2785 #, fuzzy
2786 #~ msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe-%s"
2787 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
2788
2789 #, fuzzy
2790 #~ msgid "Don't do symbol renaming"
2791 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
2792
2793 #, fuzzy
2794 #~ msgid "MCU `%s' not supported"
2795 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2796
2797 #, fuzzy
2798 #~ msgid "invalid insn:"
2799 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2800
2801 #, fuzzy
2802 #~ msgid "incorrect insn:"
2803 #~ msgstr "ëÜèïò óõíèçìáôéêü"
2804
2805 #, fuzzy
2806 #~ msgid "unknown move insn:"
2807 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
2808
2809 #, fuzzy
2810 #~ msgid "Specify the MCU name"
2811 #~ msgstr "Ïñéóìüò ïíüìáôïò ðñïãñÜììáôïò"
2812
2813 #, fuzzy
2814 #~ msgid "trampolines not supported"
2815 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2816
2817 #, fuzzy
2818 #~ msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
2819 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2820
2821 #, fuzzy
2822 #~ msgid "mode not QImode"
2823 #~ msgstr "íåá_êáôÜóôáóç: êáôÜóôáóç ëåéôïõñãßáò\n"
2824
2825 #, fuzzy
2826 #~ msgid "invalid indirect memory address"
2827 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò ëÞîçò"
2828
2829 #, fuzzy
2830 #~ msgid "Do not allocate BK register"
2831 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
2832
2833 #, fuzzy
2834 #~ msgid "Enable parallel instructions"
2835 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2836
2837 #, fuzzy
2838 #~ msgid "Disable parallel instructions"
2839 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2840
2841 #, fuzzy
2842 #~ msgid "invalid operand for 'b' modifier"
2843 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2844
2845 #, fuzzy
2846 #~ msgid "invalid operand for 'v' modifier"
2847 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2848
2849 #, fuzzy
2850 #~ msgid "invalid operand for 'P' modifier"
2851 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2852
2853 #, fuzzy
2854 #~ msgid "invalid operand for 'p' modifier"
2855 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2856
2857 #, fuzzy
2858 #~ msgid "invalid operand for 'z' modifier"
2859 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2860
2861 #, fuzzy
2862 #~ msgid "invalid operand for 'H' modifier"
2863 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2864
2865 #, fuzzy
2866 #~ msgid "bad register"
2867 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
2868
2869 #, fuzzy
2870 #~ msgid "invalid operand for 'e' modifier"
2871 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2872
2873 #, fuzzy
2874 #~ msgid "invalid operand for 'm' modifier"
2875 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2876
2877 #, fuzzy
2878 #~ msgid "invalid operand for 'A' modifier"
2879 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2880
2881 #, fuzzy
2882 #~ msgid "invalid operand for 'D' modifier"
2883 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2884
2885 #, fuzzy
2886 #~ msgid "invalid operand for 'T' modifier"
2887 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2888
2889 #, fuzzy
2890 #~ msgid "invalid operand modifier letter"
2891 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2892
2893 #, fuzzy
2894 #~ msgid "internal error: bad register: %d"
2895 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
2896
2897 #, fuzzy
2898 #~ msgid "unexpected operand"
2899 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2900
2901 # src/request.c:806 src/request.c:912
2902 #, fuzzy
2903 #~ msgid "unrecognized address"
2904 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2905
2906 #, fuzzy
2907 #~ msgid "unrecognized supposed constant"
2908 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
2909
2910 #, fuzzy
2911 #~ msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
2912 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÝò äçëþóåéò ìåôáôñïðÞò óôçí êáôÜëçîç"
2913
2914 #, fuzzy
2915 #~ msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
2916 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
2917
2918 #, fuzzy
2919 #~ msgid "unexpected address expression"
2920 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2921
2922 #, fuzzy
2923 #~ msgid "Debug argument support in compiler"
2924 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2925
2926 #, fuzzy
2927 #~ msgid "Debug stack support in compiler"
2928 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2929
2930 #, fuzzy
2931 #~ msgid "invalid addressing mode"
2932 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
2933
2934 #, fuzzy
2935 #~ msgid "bad register extension code"
2936 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
2937
2938 #, fuzzy
2939 #~ msgid "invalid offset in ybase addressing"
2940 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
2941
2942 #, fuzzy
2943 #~ msgid "invalid register in ybase addressing"
2944 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
2945
2946 #, fuzzy
2947 #~ msgid "inline float constants not supported on this host"
2948 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2949
2950 #, fuzzy
2951 #~ msgid "invalid mode for gen_tst_reg"
2952 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
2953
2954 #, fuzzy
2955 #~ msgid "Generate code for near calls"
2956 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
2957
2958 #, fuzzy
2959 #~ msgid "Generate code for near jumps"
2960 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
2961
2962 #, fuzzy
2963 #~ msgid "profiling not implemented yet"
2964 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2965
2966 #, fuzzy
2967 #~ msgid "trampolines not yet implemented"
2968 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2969
2970 #, fuzzy
2971 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
2972 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2973
2974 #, fuzzy
2975 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
2976 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
2977
2978 #, fuzzy
2979 #~ msgid "Use registers for argument passing"
2980 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2981
2982 #, fuzzy
2983 #~ msgid "malformed #pragma map, ignored"
2984 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2985
2986 #, fuzzy
2987 #~ msgid "Generate char instructions"
2988 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2989
2990 #, fuzzy
2991 #~ msgid "code model `large' not supported yet"
2992 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2993
2994 #, fuzzy
2995 #~ msgid "%i-bit mode not compiled in"
2996 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2997
2998 #, fuzzy
2999 #~ msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
3000 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
3001
3002 #, fuzzy
3003 #~ msgid "invalid UNSPEC as operand"
3004 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3005
3006 #, fuzzy
3007 #~ msgid "invalid operand code `%c'"
3008 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3009
3010 # src/grep.c:1133
3011 #, fuzzy
3012 #~ msgid "unknown insn mode"
3013 #~ msgstr "Üãíùóôç ìÝèïäïò êáôáëüãùí"
3014
3015 #, fuzzy
3016 #~ msgid "selector must be an immediate"
3017 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3018
3019 #, fuzzy
3020 #~ msgid "mask must be an immediate"
3021 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3022
3023 #, fuzzy
3024 #~ msgid "Retain legend information"
3025 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3026
3027 # lib/argmatch.c:188
3028 #, fuzzy
3029 #~ msgid "argument is a structure"
3030 #~ msgstr "¸ãêõñá ïñßóìáôá åßíáé:"
3031
3032 #, fuzzy
3033 #~ msgid "Alternate calling convention"
3034 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3035
3036 #, fuzzy
3037 #~ msgid "Use mcount for profiling"
3038 #~ msgstr "áäýíáôç ç öüñôùóç äåäïìÝíùí ðñïößë"
3039
3040 #, fuzzy
3041 #~ msgid "malformed #pragma align - ignored"
3042 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3043
3044 #, fuzzy
3045 #~ msgid "stack limit expression is not supported"
3046 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3047
3048 #, fuzzy
3049 #~ msgid "Do not use complex addressing modes"
3050 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3051
3052 #, fuzzy
3053 #~ msgid "invalid argument of `%s' attribute"
3054 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3055
3056 #, fuzzy
3057 #~ msgid "invalid operand to %%s code"
3058 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3059
3060 #, fuzzy
3061 #~ msgid "invalid operand to %%p code"
3062 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3063
3064 #, fuzzy
3065 #~ msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
3066 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3067
3068 #, fuzzy
3069 #~ msgid "invalid operand to %%N code"
3070 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3071
3072 #, fuzzy
3073 #~ msgid "bad address"
3074 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3075
3076 #, fuzzy
3077 #~ msgid "lo_sum not of register"
3078 #~ msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
3079
3080 #, fuzzy
3081 #~ msgid "invalid operand in the instruction"
3082 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
3083
3084 #, fuzzy
3085 #~ msgid "invalid register in the instruction"
3086 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
3087
3088 #, fuzzy
3089 #~ msgid "invalid rotate insn"
3090 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3091
3092 #, fuzzy
3093 #~ msgid "cannot do z-register replacement"
3094 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3095
3096 #, fuzzy
3097 #~ msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
3098 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3099
3100 #, fuzzy
3101 #~ msgid "Specify the register allocation order"
3102 #~ msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
3103
3104 #, fuzzy
3105 #~ msgid "Use unaligned memory references"
3106 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
3107
3108 #, fuzzy
3109 #~ msgid "invalid %%x/X value"
3110 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3111
3112 #, fuzzy
3113 #~ msgid "invalid %%q value"
3114 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3115
3116 #, fuzzy
3117 #~ msgid "invalid %%o value"
3118 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3119
3120 #, fuzzy
3121 #~ msgid "invalid %%p value"
3122 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3123
3124 #, fuzzy
3125 #~ msgid "invalid %%s/S value"
3126 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3127
3128 #, fuzzy
3129 #~ msgid "invalid %%P operand"
3130 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3131
3132 #, fuzzy
3133 #~ msgid "invalid %%B value"
3134 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3135
3136 #, fuzzy
3137 #~ msgid "invalid %%D value"
3138 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3139
3140 #, fuzzy
3141 #~ msgid "invalid code"
3142 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3143
3144 #, fuzzy
3145 #~ msgid "invalid option `-mshort-data-%s'"
3146 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3147
3148 #, fuzzy
3149 #~ msgid "invalid option `-mstack-increment=%s'"
3150 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3151
3152 #, fuzzy
3153 #~ msgid "Emit call graph information"
3154 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3155
3156 #, fuzzy
3157 #~ msgid "-mips%d not supported"
3158 #~ msgstr "Ôï ai_family äåí õðïóôçñßæåôáé"
3159
3160 #, fuzzy
3161 #~ msgid "-mabi=%s does not support -mips%d"
3162 #~ msgstr "Ôï ai_socktype äåí õðïóôçñßæåôáé"
3163
3164 #, fuzzy
3165 #~ msgid "invalid option `entry%s'"
3166 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3167
3168 #, fuzzy
3169 #~ msgid "can't rewind temp file"
3170 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3171
3172 #, fuzzy
3173 #~ msgid "can't write to output file"
3174 #~ msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò áñ÷åßùí åîüäïõ óôï `%s'"
3175
3176 #, fuzzy
3177 #~ msgid "can't read from temp file"
3178 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3179
3180 #, fuzzy
3181 #~ msgid "can't close temp file"
3182 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3183
3184 #, fuzzy
3185 #~ msgid "can not handle inconsistent calls to `%s'"
3186 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
3187
3188 #, fuzzy
3189 #~ msgid "Use symbolic register names"
3190 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
3191
3192 #, fuzzy
3193 #~ msgid "-f%s not supported: ignored"
3194 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3195
3196 #, fuzzy
3197 #~ msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %d"
3198 #~ msgstr "ï ßäéïò êáíüíáò óå ðïëëáðëÜ áñ÷åßá"
3199
3200 #, fuzzy
3201 #~ msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
3202 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
3203
3204 #, fuzzy
3205 #~ msgid "Do not use register sb"
3206 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3207
3208 #, fuzzy
3209 #~ msgid "Use bit-field instructions"
3210 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3211
3212 #, fuzzy
3213 #~ msgid "-g option disabled"
3214 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá NIS+ áðÝôõ÷å"
3215
3216 #, fuzzy
3217 #~ msgid "Return floating point results in ac0"
3218 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
3219
3220 #, fuzzy
3221 #~ msgid "Target does not have split I&D"
3222 #~ msgstr "-nt äåí äÝ÷åôáé -l\n"
3223
3224 #, fuzzy
3225 #~ msgid "invalid %%S value"
3226 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3227
3228 #, fuzzy
3229 #~ msgid "invalid %%b value"
3230 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3231
3232 #, fuzzy
3233 #~ msgid "invalid %%z value"
3234 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3235
3236 #, fuzzy
3237 #~ msgid "invalid %%Z value"
3238 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3239
3240 #, fuzzy
3241 #~ msgid "invalid %%k value"
3242 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3243
3244 #, fuzzy
3245 #~ msgid "invalid %%j value"
3246 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3247
3248 #, fuzzy
3249 #~ msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
3250 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3251
3252 #, fuzzy
3253 #~ msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
3254 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
3255
3256 #, fuzzy
3257 #~ msgid "-fdata-sections not supported on AIX"
3258 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
3259
3260 #, fuzzy
3261 #~ msgid "unknown ABI specified: '%s'"
3262 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3263
3264 #, fuzzy
3265 #~ msgid "argument 3 of `%s' must be a 2-bit literal"
3266 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
3267
3268 #, fuzzy
3269 #~ msgid "invalid %%f value"
3270 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3271
3272 #, fuzzy
3273 #~ msgid "invalid %%F value"
3274 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3275
3276 #, fuzzy
3277 #~ msgid "invalid %%G value"
3278 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3279
3280 #, fuzzy
3281 #~ msgid "invalid %%j code"
3282 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3283
3284 #, fuzzy
3285 #~ msgid "invalid %%J code"
3286 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3287
3288 #, fuzzy
3289 #~ msgid "invalid %%K value"
3290 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3291
3292 #, fuzzy
3293 #~ msgid "invalid %%T value"
3294 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3295
3296 #, fuzzy
3297 #~ msgid "invalid %%u value"
3298 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3299
3300 #, fuzzy
3301 #~ msgid "invalid %%v value"
3302 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3303
3304 #, fuzzy
3305 #~ msgid "Always pass floating-point arguments in memory"
3306 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3307
3308 #, fuzzy
3309 #~ msgid "Don't always pass floating-point arguments in memory"
3310 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3311
3312 #, fuzzy
3313 #~ msgid "Use AltiVec instructions"
3314 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3315
3316 #, fuzzy
3317 #~ msgid "no description yet"
3318 #~ msgstr "(÷ùñßò ðåñéãñáöÞ)"
3319
3320 #, fuzzy
3321 #~ msgid "Use alternate register names"
3322 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3323
3324 #, fuzzy
3325 #~ msgid "bad value for -mcall-%s"
3326 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3327
3328 #, fuzzy
3329 #~ msgid "bad value for -msdata=%s"
3330 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3331
3332 #, fuzzy
3333 #~ msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
3334 #~ msgstr "ôá ìåãÝèç ôïõ óôçëïãíþìïíá ðñÝðåé íá åßíáé êáôÜ áýîïõóá óåéñÜ"
3335
3336 #, fuzzy
3337 #~ msgid "Cannot decompose address."
3338 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
3339
3340 #~ msgid "64 bit mode"
3341 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 64 bit"
3342
3343 #~ msgid "31 bit mode"
3344 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 31 bit"
3345
3346 #, fuzzy
3347 #~ msgid "mvcle use"
3348 #~ msgstr "Ç óõóêåõÞ åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
3349
3350 #, fuzzy
3351 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
3352 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3353
3354 #, fuzzy
3355 #~ msgid "`%s' attribute argument not a string constant"
3356 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3357
3358 #, fuzzy
3359 #~ msgid "Profiling is not supported on this target."
3360 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3361
3362 #, fuzzy
3363 #~ msgid "%s is not supported by this configuration"
3364 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
3365
3366 #, fuzzy
3367 #~ msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
3368 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3369
3370 #, fuzzy
3371 #~ msgid "invalid %%Y operand"
3372 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3373
3374 #, fuzzy
3375 #~ msgid "invalid %%A operand"
3376 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3377
3378 #, fuzzy
3379 #~ msgid "invalid %%B operand"
3380 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3381
3382 #, fuzzy
3383 #~ msgid "invalid %%c operand"
3384 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3385
3386 #, fuzzy
3387 #~ msgid "invalid %%C operand"
3388 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3389
3390 #, fuzzy
3391 #~ msgid "invalid %%d operand"
3392 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3393
3394 #, fuzzy
3395 #~ msgid "invalid %%D operand"
3396 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3397
3398 #, fuzzy
3399 #~ msgid "invalid %%f operand"
3400 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3401
3402 #, fuzzy
3403 #~ msgid "Utilize Visual Instruction Set"
3404 #~ msgstr "ÐáñÜíïìç ÅíôïëÞ"
3405
3406 #~ msgid "Use 32-bit ABI"
3407 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 32-bit"
3408
3409 #~ msgid "Use 64-bit ABI"
3410 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 64-bit"
3411
3412 # src/request.c:806 src/request.c:912
3413 #, fuzzy
3414 #~ msgid "unrecognized section name \"%s\""
3415 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
3416
3417 # src/dfa.c:569 src/dfa.c:583 src/dfa.c:587
3418 # src/dfa.c:577 src/dfa.c:591 src/dfa.c:595
3419 #, fuzzy
3420 #~ msgid "malformed #pragma ghs section"
3421 #~ msgstr "êáêïó÷çìáôéóìÝíïò ìåôñçôÞò åðáíÜëçøçò"
3422
3423 # src/shred.c:1134
3424 #, fuzzy
3425 #~ msgid "%s=%s is too large"
3426 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
3427
3428 #, fuzzy
3429 #~ msgid "output_move_single:"
3430 #~ msgstr "áñ÷åßï åîüäïõ"
3431
3432 #, fuzzy
3433 #~ msgid "bad test"
3434 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3435
3436 #, fuzzy
3437 #~ msgid "invalid mask"
3438 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3439
3440 #, fuzzy
3441 #~ msgid "invalid address"
3442 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3443
3444 #, fuzzy
3445 #~ msgid "no register in address"
3446 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3447
3448 #, fuzzy
3449 #~ msgid "address offset not a constant"
3450 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
3451
3452 #, fuzzy
3453 #~ msgid "Use the Xtensa boolean register option"
3454 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3455
3456 #, fuzzy
3457 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' is ambiguous"
3458 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3459
3460 # src/getopt.c:813
3461 # src/getopt.c:813
3462 #, fuzzy
3463 #~ msgid "call of `(%T) (%A)' is ambiguous"
3464 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
3465
3466 #, fuzzy
3467 #~ msgid "`%+#D' is inaccessible"
3468 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ìç-ðñïóðåëÜóéìï"
3469
3470 #, fuzzy
3471 #~ msgid "invalid conversion from `%T' to `%T'"
3472 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3473
3474 #, fuzzy
3475 #~ msgid "  initializing argument %P of `%D'"
3476 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3477
3478 #, fuzzy
3479 #~ msgid "  in call to `%D'"
3480 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3481
3482 #, fuzzy
3483 #~ msgid "  for conversion from `%T' to `%T'"
3484 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3485
3486 #, fuzzy
3487 #~ msgid "duplicate enum value `%D'"
3488 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3489
3490 #, fuzzy
3491 #~ msgid "duplicate nested type `%D'"
3492 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3493
3494 #, fuzzy
3495 #~ msgid "duplicate member `%D'"
3496 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
3497
3498 #, fuzzy
3499 #~ msgid "`%D' invalid in `%T'"
3500 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3501
3502 #, fuzzy
3503 #~ msgid "`%D' invalid in `%#T'"
3504 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3505
3506 #, fuzzy
3507 #~ msgid "redefinition of `%#T'"
3508 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3509
3510 #, fuzzy
3511 #~ msgid "previous definition of `%#T'"
3512 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3513
3514 #~ msgid "  by `%D'"
3515 #~ msgstr "  êáôÜ `%D'"
3516
3517 #, fuzzy
3518 #~ msgid "negative width in bit-field `%D'"
3519 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
3520
3521 #, fuzzy
3522 #~ msgid "field `%#D' with same name as class"
3523 #~ msgstr "ÕðÜñ÷åé áíôéêåßìåíï ìå ôï ßäéï üíïìá"
3524
3525 #, fuzzy
3526 #~ msgid "not enough type information"
3527 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3528
3529 #, fuzzy
3530 #~ msgid "declaration of `%#D'"
3531 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3532
3533 #, fuzzy
3534 #~ msgid "conversion of `%E' from `%T' to `%T' is ambiguous"
3535 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3536
3537 #, fuzzy
3538 #~ msgid "converting from `%T' to `%T'"
3539 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3540
3541 #, fuzzy
3542 #~ msgid "cannot convert `%E' from type `%T' to type `%T'"
3543 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3544
3545 #, fuzzy
3546 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' discards qualifiers"
3547 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3548
3549 #, fuzzy
3550 #~ msgid "cannot convert type `%T' to type `%T'"
3551 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3552
3553 #, fuzzy
3554 #~ msgid "conversion from `%#T' to `%#T'"
3555 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3556
3557 #, fuzzy
3558 #~ msgid "conversion from `%T' to non-scalar type `%T' requested"
3559 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3560
3561 #, fuzzy
3562 #~ msgid "`%#D' previously declared here"
3563 #~ msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
3564
3565 #, fuzzy
3566 #~ msgid "after previous specification in `%#D'"
3567 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3568
3569 #, fuzzy
3570 #~ msgid "invalid redeclaration of `%D'"
3571 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3572
3573 #, fuzzy
3574 #~ msgid "`%#D' hides constructor for `%#T'"
3575 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3576
3577 #~ msgid "implicit declaration of function `%#D'"
3578 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%#D'"
3579
3580 #, fuzzy
3581 #~ msgid "duplicate label `%D'"
3582 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
3583
3584 #, fuzzy
3585 #~ msgid "invalid use of `%D'"
3586 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3587
3588 #, fuzzy
3589 #~ msgid "`%D::%D' is not a template"
3590 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3591
3592 #, fuzzy
3593 #~ msgid "`%#D' is not a static member of `%#T'"
3594 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3595
3596 # src/request.c:263
3597 #, fuzzy
3598 #~ msgid "duplicate initialization of %D"
3599 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
3600
3601 #, fuzzy
3602 #~ msgid "cannot initialize `%T' from `%T'"
3603 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá ìåôáíïìáóôåß ôï `.' Þ ôï `..'"
3604
3605 #, fuzzy
3606 #~ msgid "array size missing in `%D'"
3607 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
3608
3609 #, fuzzy
3610 #~ msgid "uninitialized const `%D'"
3611 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3612
3613 #, fuzzy
3614 #~ msgid "invalid catch parameter"
3615 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
3616
3617 #, fuzzy
3618 #~ msgid "creating %s"
3619 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3620
3621 #, fuzzy
3622 #~ msgid "invalid declarator"
3623 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3624
3625 #, fuzzy
3626 #~ msgid "`%D' as declarator"
3627 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé êáôÜëïãïò"
3628
3629 #, fuzzy
3630 #~ msgid "`bool' is now a keyword"
3631 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3632
3633 #, fuzzy
3634 #~ msgid "multiple declarations `%T' and `%T'"
3635 #~ msgstr "ðïëëáðëüò áñéèìüò åðéëïãþí ôçí åíôïëÞ `s'"
3636
3637 #, fuzzy
3638 #~ msgid "can't initialize friend function `%s'"
3639 #~ msgstr "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åýñåóç åôéêÝôôáò ãéá ìåôáãùãÞ óôï `%s'"
3640
3641 #, fuzzy
3642 #~ msgid "friend declaration not in class definition"
3643 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
3644
3645 #, fuzzy
3646 #~ msgid "cannot declare %s to references"
3647 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï %s"
3648
3649 #, fuzzy
3650 #~ msgid "invalid type: `void &'"
3651 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'"
3652
3653 #, fuzzy
3654 #~ msgid "cannot declare member `%T::%s' within `%T'"
3655 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3656
3657 #, fuzzy
3658 #~ msgid "template parameters cannot be friends"
3659 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
3660
3661 #, fuzzy
3662 #~ msgid "invalid use of `::'"
3663 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3664
3665 #, fuzzy
3666 #~ msgid "invalid string constant `%E'"
3667 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3668
3669 #, fuzzy
3670 #~ msgid "duplicate base type `%T' invalid"
3671 #~ msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
3672
3673 #, fuzzy
3674 #~ msgid "multiple definition of `%#T'"
3675 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
3676
3677 #, fuzzy
3678 #~ msgid "-f%s is no longer supported"
3679 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3680
3681 #, fuzzy
3682 #~ msgid "prototype for `%#D' does not match any in class `%T'"
3683 #~ msgstr "ôï áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë `%s' äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï äéáìïéñáæüìåíï áíôéêåßìåíï `%s'"
3684
3685 #~ msgid "                %#D"
3686 #~ msgstr "                %#D"
3687
3688 #, fuzzy
3689 #~ msgid "local class `%#T' shall not have static data member `%#D'"
3690 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3691
3692 #, fuzzy
3693 #~ msgid "invalid initializer for virtual method `%D'"
3694 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3695
3696 #, fuzzy
3697 #~ msgid "use of old-style cast"
3698 #~ msgstr "ðáëáéïý åßäïõò èÝóç"
3699
3700 # src/getopt.c:628
3701 # src/getopt.c:628
3702 #, fuzzy
3703 #~ msgid "use of `%D' is ambiguous"
3704 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé áóáöÞò\n"
3705
3706 #, fuzzy
3707 #~ msgid "`%D' is not a function,"
3708 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3709
3710 #, fuzzy
3711 #~ msgid "unknown namespace `%D'"
3712 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3713
3714 #, fuzzy
3715 #~ msgid "`%T' is not a namespace"
3716 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3717
3718 #, fuzzy
3719 #~ msgid "`%D' is not a namespace"
3720 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3721
3722 #, fuzzy
3723 #~ msgid "`%D' not declared"
3724 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3725
3726 #, fuzzy
3727 #~ msgid "`%T' does not have a class or union named `%D'"
3728 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3729
3730 #, fuzzy
3731 #~ msgid "`%T' is not a class or union type"
3732 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3733
3734 #, fuzzy
3735 #~ msgid "`%s' not supported by %s"
3736 #~ msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé"
3737
3738 #, fuzzy
3739 #~ msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
3740 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3741
3742 #, fuzzy
3743 #~ msgid "`%#T' is not a template"
3744 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3745
3746 #, fuzzy
3747 #~ msgid "`%T' is already a friend of `%T'"
3748 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3749
3750 #, fuzzy
3751 #~ msgid "argument to `%s' missing\n"
3752 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3753
3754 #, fuzzy
3755 #~ msgid "base class `%T' already initialized"
3756 #~ msgstr "ç êëÜóç ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
3757
3758 #, fuzzy
3759 #~ msgid "type `%D' is not a direct base of `%T'"
3760 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3761
3762 #, fuzzy
3763 #~ msgid "`%T' is not an aggregate type"
3764 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3765
3766 #, fuzzy
3767 #~ msgid "invalid use of non-static field `%D'"
3768 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü óôÞëåò: `%s'"
3769
3770 #, fuzzy
3771 #~ msgid "invalid use of member `%D'"
3772 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
3773
3774 #, fuzzy
3775 #~ msgid "`%D' is not a member of type `%T'"
3776 #~ msgstr "äåí åßóôå ìÝëïò ôçò ïìÜäáò `%s'"
3777
3778 #, fuzzy
3779 #~ msgid "illegal pointer to bit-field `%D'"
3780 #~ msgstr "áêáôÜëëçëïò ôýðïò äéêôýïõ :`%s'\n"
3781
3782 #, fuzzy
3783 #~ msgid "invalid type `void' for new"
3784 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
3785
3786 #, fuzzy
3787 #~ msgid "type name expected before `*'"
3788 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
3789
3790 #, fuzzy
3791 #~ msgid "type name expected before `&'"
3792 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
3793
3794 #, fuzzy
3795 #~ msgid "invalid #pragma %s"
3796 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3797
3798 #, fuzzy
3799 #~ msgid "`%D' not defined"
3800 #~ msgstr "áüñéóôï"
3801
3802 #, fuzzy
3803 #~ msgid "name lookup of `%s' changed"
3804 #~ msgstr "ç ïìÜäá ôïõ %s Üëëáîå óå %s\n"
3805
3806 #, fuzzy
3807 #~ msgid "`%s' tag used in naming `%#T'"
3808 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3809
3810 # src/grep.c:785 src/grep.c:792
3811 # src/grep.c:1060 src/grep.c:1067 src/grep.c:1076
3812 #, fuzzy
3813 #~ msgid "invalid default template argument"
3814 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá ìÞêïõò ðåñéå÷ïìÝíïõ"
3815
3816 #, fuzzy
3817 #~ msgid "`%T' is not a valid expression"
3818 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
3819
3820 # src/dfa.c:962
3821 # src/dfa.c:970
3822 #, fuzzy
3823 #~ msgid "sigof type specifier"
3824 #~ msgstr "Äåí ïñßóôçêå óõíôáêôéêü"
3825
3826 #, fuzzy
3827 #~ msgid "`%T' is not a class or namespace"
3828 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3829
3830 #, fuzzy
3831 #~ msgid "no type `%D' in `%T'"
3832 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3833
3834 #, fuzzy
3835 #~ msgid "invalid member template declaration `%D'"
3836 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
3837