OSDN Git Service

* be.po, ca.po, da.po, de.po, el.po, es.po, fr.po, ja.po, nl.po,
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libcpp / po / el.po
1 # Greek translation of gcc.
2 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>, 2001, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-02-28 00:12-0800\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-08-18 15:46+0100\n"
11 "Last-Translator: Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: charset.c:654
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
20 msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
21
22 #: charset.c:657
23 msgid "iconv_open"
24 msgstr ""
25
26 #: charset.c:665
27 #, c-format
28 msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
29 msgstr ""
30
31 #: charset.c:742
32 #, c-format
33 msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
34 msgstr ""
35
36 #: charset.c:759 charset.c:1352
37 msgid "converting to execution character set"
38 msgstr ""
39
40 #: charset.c:765
41 #, c-format
42 msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
43 msgstr ""
44
45 #: charset.c:889
46 #, c-format
47 msgid "Character %x might not be NFKC"
48 msgstr ""
49
50 #: charset.c:949
51 #, fuzzy
52 msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
53 msgstr "U+%04X: åêôüò ïñßùí ÷áñáêôÞñáò"
54
55 #: charset.c:952
56 #, c-format
57 msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
58 msgstr ""
59
60 #: charset.c:961
61 msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
62 msgstr ""
63
64 #: charset.c:986
65 #, c-format
66 msgid "incomplete universal character name %.*s"
67 msgstr ""
68
69 #: charset.c:998
70 #, fuzzy, c-format
71 msgid "%.*s is not a valid universal character"
72 msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
73
74 #: charset.c:1008 lex.c:472
75 msgid "'$' in identifier or number"
76 msgstr ""
77
78 #: charset.c:1018
79 #, c-format
80 msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
81 msgstr ""
82
83 #: charset.c:1022
84 #, c-format
85 msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
86 msgstr ""
87
88 #: charset.c:1056 charset.c:1571
89 msgid "converting UCN to source character set"
90 msgstr ""
91
92 #: charset.c:1060
93 msgid "converting UCN to execution character set"
94 msgstr ""
95
96 #: charset.c:1132
97 msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
98 msgstr ""
99
100 #: charset.c:1149
101 msgid "\\x used with no following hex digits"
102 msgstr ""
103
104 #: charset.c:1156
105 #, fuzzy
106 msgid "hex escape sequence out of range"
107 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
108
109 #: charset.c:1195
110 #, fuzzy
111 msgid "octal escape sequence out of range"
112 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
113
114 #: charset.c:1263
115 msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
116 msgstr ""
117
118 #: charset.c:1270
119 #, c-format
120 msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
121 msgstr ""
122
123 # src/main.c:663
124 #: charset.c:1278
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
127 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
128
129 # src/main.c:663
130 #: charset.c:1286
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
133 msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
134
135 #: charset.c:1293
136 #, fuzzy
137 msgid "converting escape sequence to execution character set"
138 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
139
140 #: charset.c:1415 charset.c:1478
141 #, fuzzy
142 msgid "character constant too long for its type"
143 msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
144
145 #: charset.c:1418
146 #, fuzzy
147 msgid "multi-character character constant"
148 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
149
150 #: charset.c:1510
151 #, fuzzy
152 msgid "empty character constant"
153 msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
154
155 #: charset.c:1612
156 #, fuzzy, c-format
157 msgid "failure to convert %s to %s"
158 msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
159
160 #: directives.c:220 directives.c:246
161 #, c-format
162 msgid "extra tokens at end of #%s directive"
163 msgstr ""
164
165 #: directives.c:347
166 #, c-format
167 msgid "#%s is a GCC extension"
168 msgstr ""
169
170 #: directives.c:359
171 msgid "suggest not using #elif in traditional C"
172 msgstr ""
173
174 #: directives.c:362
175 #, c-format
176 msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
177 msgstr ""
178
179 #: directives.c:366
180 #, c-format
181 msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
182 msgstr ""
183
184 #: directives.c:392
185 msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
186 msgstr ""
187
188 #: directives.c:412
189 msgid "style of line directive is a GCC extension"
190 msgstr ""
191
192 #: directives.c:462
193 #, c-format
194 msgid "invalid preprocessing directive #%s"
195 msgstr ""
196
197 #: directives.c:533
198 msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
199 msgstr ""
200
201 #: directives.c:539
202 #, c-format
203 msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
204 msgstr ""
205
206 #: directives.c:542
207 #, c-format
208 msgid "no macro name given in #%s directive"
209 msgstr ""
210
211 #: directives.c:545
212 #, fuzzy
213 msgid "macro names must be identifiers"
214 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
215
216 #: directives.c:586
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "undefining \"%s\""
219 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
220
221 #: directives.c:641
222 #, fuzzy
223 msgid "missing terminating > character"
224 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
225
226 #: directives.c:696
227 #, c-format
228 msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
229 msgstr ""
230
231 #: directives.c:736
232 #, fuzzy, c-format
233 msgid "empty filename in #%s"
234 msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
235
236 #: directives.c:746
237 msgid "#include nested too deeply"
238 msgstr ""
239
240 #: directives.c:787
241 msgid "#include_next in primary source file"
242 msgstr ""
243
244 #: directives.c:813
245 #, c-format
246 msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
247 msgstr ""
248
249 #: directives.c:865
250 #, fuzzy, c-format
251 msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
252 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
253
254 #: directives.c:871
255 #, fuzzy
256 msgid "line number out of range"
257 msgstr "%s: áñéèìüò ãñáììÞò Ýîù áðü ôá üñéá"
258
259 #: directives.c:884 directives.c:961
260 #, fuzzy, c-format
261 msgid "\"%s\" is not a valid filename"
262 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
263
264 #: directives.c:921
265 #, fuzzy, c-format
266 msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
267 msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
268
269 #: directives.c:1023
270 #, fuzzy, c-format
271 msgid "invalid #%s directive"
272 msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
273
274 #: directives.c:1112
275 #, c-format
276 msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
277 msgstr ""
278
279 #: directives.c:1115
280 #, c-format
281 msgid "#pragma %s %s is already registered"
282 msgstr ""
283
284 #: directives.c:1118
285 #, fuzzy, c-format
286 msgid "#pragma %s is already registered"
287 msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
288
289 #: directives.c:1362
290 msgid "#pragma once in main file"
291 msgstr ""
292
293 #: directives.c:1385
294 msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
295 msgstr ""
296
297 #: directives.c:1394
298 #, c-format
299 msgid "poisoning existing macro \"%s\""
300 msgstr ""
301
302 #: directives.c:1415
303 msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
304 msgstr ""
305
306 #: directives.c:1439
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "cannot find source file %s"
309 msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò õðïäï÷Þò: %s"
310
311 #: directives.c:1443
312 #, c-format
313 msgid "current file is older than %s"
314 msgstr ""
315
316 #: directives.c:1557
317 msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
318 msgstr ""
319
320 #: directives.c:1658
321 msgid "#else without #if"
322 msgstr ""
323
324 #: directives.c:1663
325 msgid "#else after #else"
326 msgstr "#else ìåôÜ áðü #else"
327
328 #: directives.c:1665 directives.c:1698
329 msgid "the conditional began here"
330 msgstr ""
331
332 #: directives.c:1691
333 msgid "#elif without #if"
334 msgstr ""
335
336 #: directives.c:1696
337 msgid "#elif after #else"
338 msgstr "#elif ìåôÜ áðü #else"
339
340 #: directives.c:1726
341 msgid "#endif without #if"
342 msgstr ""
343
344 #: directives.c:1803
345 msgid "missing '(' after predicate"
346 msgstr ""
347
348 #: directives.c:1818
349 msgid "missing ')' to complete answer"
350 msgstr ""
351
352 #: directives.c:1838
353 msgid "predicate's answer is empty"
354 msgstr ""
355
356 #: directives.c:1865
357 #, fuzzy
358 msgid "assertion without predicate"
359 msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
360
361 #: directives.c:1867
362 #, fuzzy
363 msgid "predicate must be an identifier"
364 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
365
366 #: directives.c:1953
367 #, c-format
368 msgid "\"%s\" re-asserted"
369 msgstr ""
370
371 #: directives.c:2177
372 #, fuzzy, c-format
373 msgid "unterminated #%s"
374 msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
375
376 #: errors.c:118
377 msgid "warning: "
378 msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
379
380 #: errors.c:120
381 msgid "internal error: "
382 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá: "
383
384 #: errors.c:122
385 #, fuzzy
386 msgid "error: "
387 msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá: "
388
389 #: errors.c:186
390 #, fuzzy
391 msgid "stdout"
392 msgstr "äïìÞ"
393
394 # src/request.c:37
395 #: errors.c:188
396 #, c-format
397 msgid "%s: %s"
398 msgstr "%s: %s"
399
400 #: expr.c:192
401 #, fuzzy
402 msgid "too many decimal points in number"
403 msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
404
405 #: expr.c:212
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
408 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
409
410 #: expr.c:218
411 msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
412 msgstr ""
413
414 #: expr.c:227
415 msgid "exponent has no digits"
416 msgstr ""
417
418 #: expr.c:234
419 msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
420 msgstr ""
421
422 #: expr.c:240
423 #, fuzzy, c-format
424 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
425 msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
426
427 #: expr.c:250 expr.c:275
428 #, c-format
429 msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
430 msgstr ""
431
432 #: expr.c:261
433 #, fuzzy, c-format
434 msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
435 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
436
437 #: expr.c:283
438 #, fuzzy
439 msgid "use of C99 long long integer constant"
440 msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
441
442 #: expr.c:290
443 msgid "imaginary constants are a GCC extension"
444 msgstr ""
445
446 #: expr.c:376
447 #, fuzzy
448 msgid "integer constant is too large for its type"
449 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
450
451 #: expr.c:388
452 #, fuzzy
453 msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
454 msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
455
456 #: expr.c:470
457 #, fuzzy
458 msgid "missing ')' after \"defined\""
459 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôá ðåäßá"
460
461 #: expr.c:477
462 msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
463 msgstr ""
464
465 #: expr.c:485
466 #, c-format
467 msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
468 msgstr ""
469
470 #: expr.c:495
471 msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
472 msgstr ""
473
474 #: expr.c:534
475 #, fuzzy
476 msgid "floating constant in preprocessor expression"
477 msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
478
479 #: expr.c:540
480 #, fuzzy
481 msgid "imaginary number in preprocessor expression"
482 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
483
484 #: expr.c:585
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "\"%s\" is not defined"
487 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
488
489 #: expr.c:716 expr.c:745
490 #, fuzzy, c-format
491 msgid "missing binary operator before token \"%s\""
492 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
493
494 #: expr.c:736
495 #, fuzzy, c-format
496 msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
497 msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
498
499 #: expr.c:753
500 msgid "missing expression between '(' and ')'"
501 msgstr ""
502
503 #: expr.c:756
504 msgid "#if with no expression"
505 msgstr ""
506
507 #: expr.c:759
508 #, c-format
509 msgid "operator '%s' has no right operand"
510 msgstr ""
511
512 #: expr.c:764
513 #, c-format
514 msgid "operator '%s' has no left operand"
515 msgstr ""
516
517 #: expr.c:790
518 msgid " ':' without preceding '?'"
519 msgstr ""
520
521 #: expr.c:817
522 msgid "unbalanced stack in #if"
523 msgstr ""
524
525 #: expr.c:836
526 #, fuzzy, c-format
527 msgid "impossible operator '%u'"
528 msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
529
530 #: expr.c:928
531 #, fuzzy
532 msgid "missing ')' in expression"
533 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
534
535 #: expr.c:949
536 #, fuzzy
537 msgid "'?' without following ':'"
538 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ðñüëïãï: %s"
539
540 #: expr.c:959
541 msgid "integer overflow in preprocessor expression"
542 msgstr ""
543
544 #: expr.c:964
545 #, fuzzy
546 msgid "missing '(' in expression"
547 msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
548
549 #: expr.c:996
550 #, c-format
551 msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
552 msgstr ""
553
554 #: expr.c:1001
555 #, c-format
556 msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
557 msgstr ""
558
559 #: expr.c:1260
560 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
561 msgstr ""
562
563 #: expr.c:1359
564 msgid "comma operator in operand of #if"
565 msgstr ""
566
567 #: expr.c:1491
568 #, fuzzy
569 msgid "division by zero in #if"
570 msgstr "Äéáßñåóç ìå ìçäÝí óôçí áðïôßìçóç: %s"
571
572 #: files.c:402
573 msgid "NULL directory in find_file"
574 msgstr ""
575
576 #: files.c:440
577 msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
578 msgstr ""
579
580 #: files.c:443
581 msgid "use -Winvalid-pch for more information"
582 msgstr ""
583
584 #: files.c:501
585 #, fuzzy, c-format
586 msgid "%s is a block device"
587 msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
588
589 # src/shred.c:1134
590 #: files.c:518
591 #, fuzzy, c-format
592 msgid "%s is too large"
593 msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
594
595 #: files.c:553
596 #, fuzzy, c-format
597 msgid "%s is shorter than expected"
598 msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
599
600 #: files.c:782
601 #, c-format
602 msgid "no include path in which to search for %s"
603 msgstr ""
604
605 #: files.c:1071
606 msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
607 msgstr ""
608
609 #: init.c:406
610 #, fuzzy
611 msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
612 msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
613
614 #: init.c:410
615 #, c-format
616 msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
617 msgstr ""
618
619 #: init.c:417
620 msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
621 msgstr ""
622
623 #: init.c:420
624 msgid "target char is less than 8 bits wide"
625 msgstr ""
626
627 #: init.c:424
628 msgid "target wchar_t is narrower than target char"
629 msgstr ""
630
631 #: init.c:428
632 msgid "target int is narrower than target char"
633 msgstr ""
634
635 #: init.c:433
636 msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
637 msgstr ""
638
639 #: init.c:437
640 #, c-format
641 msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
642 msgstr ""
643
644 #: lex.c:271
645 msgid "backslash and newline separated by space"
646 msgstr ""
647
648 #: lex.c:276
649 #, fuzzy
650 msgid "backslash-newline at end of file"
651 msgstr "ìç Ýãêõñç äéáöõãÞ ìå ðéóùêÜèåôï óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìçôéêïý"
652
653 #: lex.c:291
654 #, c-format
655 msgid "trigraph ??%c converted to %c"
656 msgstr ""
657
658 #: lex.c:298
659 #, c-format
660 msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
661 msgstr ""
662
663 #: lex.c:344
664 msgid "\"/*\" within comment"
665 msgstr ""
666
667 #: lex.c:402
668 #, c-format
669 msgid "%s in preprocessing directive"
670 msgstr ""
671
672 #: lex.c:411
673 #, fuzzy
674 msgid "null character(s) ignored"
675 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
676
677 #: lex.c:448
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid "`%.*s' is not in NFKC"
680 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
681
682 #: lex.c:451
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "`%.*s' is not in NFC"
685 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
686
687 #: lex.c:539
688 #, c-format
689 msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
690 msgstr ""
691
692 #: lex.c:547
693 msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
694 msgstr ""
695
696 #: lex.c:647
697 msgid "null character(s) preserved in literal"
698 msgstr ""
699
700 #: lex.c:838
701 #, fuzzy
702 msgid "no newline at end of file"
703 msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
704
705 #: lex.c:990 traditional.c:162
706 #, fuzzy
707 msgid "unterminated comment"
708 msgstr "Ìç ôåñìáôéóìÝíç åíôïëÞ `s'"
709
710 #: lex.c:1001
711 msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
712 msgstr ""
713
714 #: lex.c:1003
715 msgid "(this will be reported only once per input file)"
716 msgstr ""
717
718 #: lex.c:1008
719 msgid "multi-line comment"
720 msgstr ""
721
722 #: lex.c:1331
723 #, fuzzy, c-format
724 msgid "unspellable token %s"
725 msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
726
727 #: line-map.c:313
728 #, c-format
729 msgid "In file included from %s:%u"
730 msgstr ""
731
732 #: line-map.c:331
733 #, c-format
734 msgid ""
735 ",\n"
736 "                 from %s:%u"
737 msgstr ""
738
739 #: macro.c:85
740 #, fuzzy, c-format
741 msgid "macro \"%s\" is not used"
742 msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
743
744 #: macro.c:124 macro.c:283
745 #, fuzzy, c-format
746 msgid "invalid built-in macro \"%s\""
747 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÞêïò ãñáììÞò: %s"
748
749 #: macro.c:217
750 #, fuzzy
751 msgid "could not determine date and time"
752 msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
753
754 #: macro.c:387
755 #, fuzzy
756 msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
757 msgstr "ìç Ýãêõñïò áñ÷éêüò áñéèìüò ãñáììÞò: `%s'"
758
759 #: macro.c:470
760 #, c-format
761 msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
762 msgstr ""
763
764 #: macro.c:508
765 #, fuzzy
766 msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
767 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
768
769 #: macro.c:513
770 #, c-format
771 msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
772 msgstr ""
773
774 #: macro.c:518
775 #, c-format
776 msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
777 msgstr ""
778
779 #: macro.c:629 traditional.c:675
780 #, c-format
781 msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
782 msgstr ""
783
784 #: macro.c:732
785 #, c-format
786 msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
787 msgstr ""
788
789 #: macro.c:1248
790 #, fuzzy, c-format
791 msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
792 msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
793
794 #: macro.c:1294
795 #, c-format
796 msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
797 msgstr ""
798
799 #: macro.c:1302
800 msgid "macro parameters must be comma-separated"
801 msgstr ""
802
803 #: macro.c:1319
804 msgid "parameter name missing"
805 msgstr ""
806
807 #: macro.c:1336
808 msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
809 msgstr ""
810
811 #: macro.c:1341
812 msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
813 msgstr ""
814
815 #: macro.c:1350
816 msgid "missing ')' in macro parameter list"
817 msgstr ""
818
819 #: macro.c:1428
820 #, fuzzy
821 msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
822 msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
823
824 #: macro.c:1452
825 msgid "missing whitespace after the macro name"
826 msgstr ""
827
828 #: macro.c:1482
829 msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
830 msgstr ""
831
832 #: macro.c:1501
833 msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
834 msgstr ""
835
836 #: macro.c:1599
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "\"%s\" redefined"
839 msgstr "áüñéóôï"
840
841 #: macro.c:1604
842 #, fuzzy
843 msgid "this is the location of the previous definition"
844 msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
845
846 #: macro.c:1654
847 #, c-format
848 msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
849 msgstr ""
850
851 #: macro.c:1677
852 #, c-format
853 msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
854 msgstr ""
855
856 #: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:354 pch.c:360
857 msgid "while writing precompiled header"
858 msgstr ""
859
860 #: pch.c:467
861 #, c-format
862 msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
863 msgstr ""
864
865 #: pch.c:479
866 #, c-format
867 msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
868 msgstr ""
869
870 #: pch.c:520
871 #, c-format
872 msgid "%s: not used because `%s' is defined"
873 msgstr ""
874
875 #: pch.c:533 pch.c:696
876 msgid "while reading precompiled header"
877 msgstr ""
878
879 #: traditional.c:745
880 #, c-format
881 msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
882 msgstr ""
883
884 #: traditional.c:912
885 #, fuzzy
886 msgid "syntax error in macro parameter list"
887 msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
888
889 #, fuzzy
890 #~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
891 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
892
893 #, fuzzy
894 #~ msgid "unknown machine mode `%s'"
895 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
896
897 #, fuzzy
898 #~ msgid "no data type for mode `%s'"
899 #~ msgstr "äåí ïñßóôçêå âáñýôçôá ãéá ôï óýìâïëï `%s'"
900
901 #, fuzzy
902 #~ msgid "section attributes are not supported for this target"
903 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
904
905 #, fuzzy
906 #~ msgid "requested alignment is too large"
907 #~ msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
908
909 #, fuzzy
910 #~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
911 #~ msgstr "ìüíï Ýíá üñéóìá ìðïñåß íá äçëùèåß"
912
913 #, fuzzy
914 #~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
915 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
916
917 #, fuzzy
918 #~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
919 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
920
921 #, fuzzy
922 #~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
923 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
924
925 #, fuzzy
926 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
927 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
928
929 #, fuzzy
930 #~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
931 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
932
933 #, fuzzy
934 #~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
935 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
936
937 #, fuzzy
938 #~ msgid "vector overflow in expression"
939 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
940
941 #, fuzzy
942 #~ msgid "invalid truth-value expression"
943 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
944
945 #, fuzzy
946 #~ msgid "invalid operands to binary %s"
947 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
948
949 #, fuzzy
950 #~ msgid "invalid use of `restrict'"
951 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
952
953 #, fuzzy
954 #~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
955 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
956
957 #, fuzzy
958 #~ msgid "too few arguments to function `%s'"
959 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
960
961 #, fuzzy
962 #~ msgid "too many arguments to function `%s'"
963 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
964
965 #, fuzzy
966 #~ msgid "empty range specified"
967 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
968
969 #, fuzzy
970 #~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
971 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
972
973 #, fuzzy
974 #~ msgid "duplicate case value"
975 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
976
977 #, fuzzy
978 #~ msgid "this is the first default label"
979 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
980
981 #, fuzzy
982 #~ msgid "unknown C standard `%s'"
983 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
984
985 #, fuzzy
986 #~ msgid "conflicting types for `%s'"
987 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
988
989 #, fuzzy
990 #~ msgid "redefinition of `%s'"
991 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
992
993 #, fuzzy
994 #~ msgid "redeclaration of `%s'"
995 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
996
997 #, fuzzy
998 #~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
999 #~ msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò Ýêäïóçò êáôçãïñßáò"
1000
1001 #, fuzzy
1002 #~ msgid "a parameter"
1003 #~ msgstr "êáêü üñéóìá"
1004
1005 #~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
1006 #~ msgstr "óöÜëìá ôáéñéÜóìáôïò ôýðïõ ìå ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç"
1007
1008 #~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
1009 #~ msgstr "ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôïõ `%s'"
1010
1011 #~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
1012 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%s'"
1013
1014 #, fuzzy
1015 #~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
1016 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1017
1018 #, fuzzy
1019 #~ msgid "this is a previous declaration"
1020 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
1021
1022 #, fuzzy
1023 #~ msgid "empty declaration"
1024 #~ msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
1025
1026 #, fuzzy
1027 #~ msgid "array size missing in `%s'"
1028 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
1029
1030 #, fuzzy
1031 #~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
1032 #~ msgstr "Ôï üíïìá `%s' åßíáé Üãíùóôï\n"
1033
1034 #, fuzzy
1035 #~ msgid "duplicate `%s'"
1036 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1037
1038 #, fuzzy
1039 #~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1040 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äçëùôÞò ðåäßïõ: `%s'"
1041
1042 #, fuzzy
1043 #~ msgid "complex invalid for `%s'"
1044 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïôåñáéüôçôá `%s'"
1045
1046 #, fuzzy
1047 #~ msgid "duplicate `const'"
1048 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1049
1050 #, fuzzy
1051 #~ msgid "duplicate `restrict'"
1052 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1053
1054 #, fuzzy
1055 #~ msgid "duplicate `volatile'"
1056 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
1057
1058 #, fuzzy
1059 #~ msgid "size of array `%s' is too large"
1060 #~ msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' äåí åßíáé ðñïóéôüò."
1061
1062 #, fuzzy
1063 #~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
1064 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ôÜîç ÷áñáêôÞñùí `%s'"
1065
1066 #, fuzzy
1067 #~ msgid "cannot inline function `main'"
1068 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1069
1070 #, fuzzy
1071 #~ msgid "parameter has incomplete type"
1072 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1073
1074 #, fuzzy
1075 #~ msgid "redefinition of `union %s'"
1076 #~ msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
1077
1078 #, fuzzy
1079 #~ msgid "%s defined inside parms"
1080 #~ msgstr "óõíå÷ßæåôáé óôï ôìÞìá"
1081
1082 #~ msgid "union"
1083 #~ msgstr "Ýíùóç"
1084
1085 #~ msgid "structure"
1086 #~ msgstr "äïìÞ"
1087
1088 # src/request.c:37
1089 #, fuzzy
1090 #~ msgid "%s has no %s"
1091 #~ msgstr "%s óå %s"
1092
1093 #~ msgid "named members"
1094 #~ msgstr "åðþíõìá ìÝëç"
1095
1096 #~ msgid "members"
1097 #~ msgstr "ìÝëç"
1098
1099 #, fuzzy
1100 #~ msgid "nested redefinition of `%s'"
1101 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
1102
1103 #, fuzzy
1104 #~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
1105 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
1106
1107 #, fuzzy
1108 #~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1109 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1110
1111 #, fuzzy
1112 #~ msgid "duplicate member `%s'"
1113 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1114
1115 #, fuzzy
1116 #~ msgid "enum defined inside parms"
1117 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
1118
1119 #~ msgid "return type defaults to `int'"
1120 #~ msgstr "ï åðéóôñåöüìåíïò ôýðïò ðñïêáèïñßæåôáé óå `int'"
1121
1122 #, fuzzy
1123 #~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
1124 #~ msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
1125
1126 #~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
1127 #~ msgstr "ç åðéóôñåöüìåíç ôéìÞ ôçò `%s' äåí åßíáé `int'"
1128
1129 #~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
1130 #~ msgstr "ôï ðñþôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `int'"
1131
1132 #~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
1133 #~ msgstr "ôï äåýôåñï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1134
1135 #~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
1136 #~ msgstr "ôï ôñßôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
1137
1138 #~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
1139 #~ msgstr "ç `%s' ðáßñíåé åßôå êáíÝíá åßôå äýï ïñßóìáôá"
1140
1141 #~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
1142 #~ msgstr "ç `%s' åßíáé óõíÞèùò ìç-óôáôéêÞ óõíÜñôçóç"
1143
1144 #~ msgid "parameter name omitted"
1145 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï üíïìá ôçò ðáñáìÝôñïõ"
1146
1147 #, fuzzy
1148 #~ msgid "parameter `%s' declared void"
1149 #~ msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
1150
1151 #, fuzzy
1152 #~ msgid "multiple parameters named `%s'"
1153 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
1154
1155 #, fuzzy
1156 #~ msgid "no return statement in function returning non-void"
1157 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1158
1159 #, fuzzy
1160 #~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
1161 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
1162
1163 #, fuzzy
1164 #~ msgid "unrecognized format specifier"
1165 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
1166
1167 #~ msgid "field width"
1168 #~ msgstr "ìÝãåèïò ðåäßïõ"
1169
1170 #~ msgid "precision"
1171 #~ msgstr "áêñßâåéá"
1172
1173 #, fuzzy
1174 #~ msgid "fill character"
1175 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
1176
1177 #, fuzzy
1178 #~ msgid "fill character in strfmon format"
1179 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
1180
1181 #, fuzzy
1182 #~ msgid "right precision"
1183 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1184
1185 #, fuzzy
1186 #~ msgid "missing $ operand number in format"
1187 #~ msgstr "Ëåßðåé ï äåêáåîáäéêüò áñéèìüò óôïí ÷áñáêôÞñá äéáöõãÞò."
1188
1189 #, fuzzy
1190 #~ msgid "operand number out of range in format"
1191 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1192
1193 #, fuzzy
1194 #~ msgid "too many arguments for format"
1195 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1196
1197 #, fuzzy
1198 #~ msgid "format is a wide character string"
1199 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1200
1201 #, fuzzy
1202 #~ msgid "unterminated format string"
1203 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1204
1205 #, fuzzy
1206 #~ msgid "null format string"
1207 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
1208
1209 #, fuzzy
1210 #~ msgid "repeated %s in format"
1211 #~ msgstr "repeated leap second moment"
1212
1213 #, fuzzy
1214 #~ msgid "too few arguments for format"
1215 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1216
1217 #, fuzzy
1218 #~ msgid "zero width in %s format"
1219 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
1220
1221 #, fuzzy
1222 #~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
1223 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1224
1225 #, fuzzy
1226 #~ msgid "%s does not support %s"
1227 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
1228
1229 #, fuzzy
1230 #~ msgid "different type"
1231 #~ msgstr "åßäïò ìïñöÞò"
1232
1233 #, fuzzy
1234 #~ msgid "floating constant out of range"
1235 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1236
1237 #, fuzzy
1238 #~ msgid "'lul' is not a valid integer suffix"
1239 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1240
1241 #, fuzzy
1242 #~ msgid "decimal constant is so large that it is unsigned"
1243 #~ msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
1244
1245 #, fuzzy
1246 #~ msgid "integer constant is larger than the maximum value for its type"
1247 #~ msgstr ""
1248 #~ "ï äçëùìÝíïò áñéèìüò bytes `%s' åßíáé ìåãáëýôåñïò áðü ôï ìÝãéóôï\n"
1249 #~ "ðïõ ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß áðü ôï ôýðï äåäïìÝíùí `long'"
1250
1251 #, fuzzy
1252 #~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
1253 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
1254
1255 #~ msgid "syntax error"
1256 #~ msgstr "óöÜëìá óýíôáîçò"
1257
1258 #, fuzzy
1259 #~ msgid "syntax error: cannot back up"
1260 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
1261
1262 #, fuzzy
1263 #~ msgid "parser stack overflow"
1264 #~ msgstr "Õðåñ÷åßëéóç ðßíáêá áñ÷åßïõ"
1265
1266 #, fuzzy
1267 #~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
1268 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1269
1270 #, fuzzy
1271 #~ msgid "comma at end of enumerator list"
1272 #~ msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôïõ áñéèìïý"
1273
1274 #~ msgid "parse error; also virtual memory exceeded"
1275 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò· åðßóçò ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
1276
1277 #~ msgid "parse error"
1278 #~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò"
1279
1280 #~ msgid "%s at end of input"
1281 #~ msgstr "%s óôï ôÝëïò ôçò åéóüäïõ"
1282
1283 #~ msgid "%s before %s'%c'"
1284 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'%c'"
1285
1286 #~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
1287 #~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'\\x%x'"
1288
1289 #, fuzzy
1290 #~ msgid "%s before string constant"
1291 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1292
1293 #~ msgid "%s before numeric constant"
1294 #~ msgstr "%s ðñéí áðü áñéèìçôéêÞ óôáèåñÜ"
1295
1296 # src/request.c:37
1297 #~ msgid "%s before \"%s\""
1298 #~ msgstr "%s ðñéí áðü \"%s\""
1299
1300 #~ msgid "%s before '%s' token"
1301 #~ msgstr "%s ðñéí áðü ôï óýìâïëï '%s'"
1302
1303 #~ msgid "syntax error at '%s' token"
1304 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôï óýìâïëï '%s'"
1305
1306 #, fuzzy
1307 #~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
1308 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1309
1310 #, fuzzy
1311 #~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
1312 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
1313
1314 #, fuzzy
1315 #~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
1316 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1317
1318 #, fuzzy
1319 #~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
1320 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1321
1322 #, fuzzy
1323 #~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
1324 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1325
1326 #, fuzzy
1327 #~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
1328 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1329
1330 #, fuzzy
1331 #~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
1332 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
1333
1334 #, fuzzy
1335 #~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
1336 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
1337
1338 #, fuzzy
1339 #~ msgid "invalid use of void expression"
1340 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
1341
1342 #, fuzzy
1343 #~ msgid "invalid use of flexible array member"
1344 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç þñá ôçò ìÝñáò"
1345
1346 #, fuzzy
1347 #~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
1348 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
1349
1350 #, fuzzy
1351 #~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
1352 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äåýôåñïò ôåëåóôÞò óå êáôÜóôáóç óõìâáôüôçôáò `%s'"
1353
1354 #, fuzzy
1355 #~ msgid "invalid type argument of `%s'"
1356 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
1357
1358 #, fuzzy
1359 #~ msgid "called object is not a function"
1360 #~ msgstr "Ôï åðþíõìï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé áíáæçôÞóéìï"
1361
1362 #, fuzzy
1363 #~ msgid "too many arguments to function"
1364 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
1365
1366 #, fuzzy
1367 #~ msgid "too few arguments to function"
1368 #~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
1369
1370 #~ msgid "division by zero"
1371 #~ msgstr "äéáßñåóç ìå ìçäÝí"
1372
1373 #, fuzzy
1374 #~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
1375 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1376
1377 #, fuzzy
1378 #~ msgid "wrong type argument to abs"
1379 #~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
1380
1381 #, fuzzy
1382 #~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
1383 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò áíáðÞäçò"
1384
1385 #~ msgid "%s"
1386 #~ msgstr "%s"
1387
1388 #, fuzzy
1389 #~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
1390 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
1391
1392 #, fuzzy
1393 #~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
1394 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
1395
1396 #, fuzzy
1397 #~ msgid "invalid lvalue in assignment"
1398 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
1399
1400 #, fuzzy
1401 #~ msgid "assignment"
1402 #~ msgstr "ðñïóðÝñáóìá ïñßóìáôïò"
1403
1404 #~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
1405 #~ msgstr "%s ìåôáôñÝðåé áêÝñáéï óå äåßêôç ÷ùñßò ìåôáôñïðÝá"
1406
1407 #, fuzzy
1408 #~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
1409 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
1410
1411 #, fuzzy
1412 #~ msgid "incompatible types in %s"
1413 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1414
1415 #~ msgid "passing arg %d of `%s'"
1416 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d áðü `%s'"
1417
1418 #~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
1419 #~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d ôïõ äåßêôç óôç óõíÜñôçóç"
1420
1421 # src/request.c:263
1422 #, fuzzy
1423 #~ msgid "(near initialization for `%s')"
1424 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
1425
1426 #, fuzzy
1427 #~ msgid "initializer element is not constant"
1428 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1429
1430 # src/request.c:263
1431 #~ msgid "initialization"
1432 #~ msgstr "áñ÷éêïðïßçóç"
1433
1434 #, fuzzy
1435 #~ msgid "invalid initializer"
1436 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1437
1438 #, fuzzy
1439 #~ msgid "extra brace group at end of initializer"
1440 #~ msgstr "áêïëïõèïýí óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò ãñáììÞò"
1441
1442 #, fuzzy
1443 #~ msgid "missing initializer"
1444 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
1445
1446 #, fuzzy
1447 #~ msgid "asm template is not a string constant"
1448 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1449
1450 #, fuzzy
1451 #~ msgid "modification by `asm'"
1452 #~ msgstr "Ç ôñïðïðïßçóç áðÝôõ÷å"
1453
1454 #~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
1455 #~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
1456
1457 #~ msgid "return"
1458 #~ msgstr "åðéóôñïöÞ"
1459
1460 #, fuzzy
1461 #~ msgid "can't inline call to `%s'"
1462 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
1463
1464 #~ msgid "internal error"
1465 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá"
1466
1467 #~ msgid "no arguments"
1468 #~ msgstr "÷ùñßò ïñßóìáôá"
1469
1470 # src/getopt1.c:132
1471 # src/getopt1.c:132
1472 #~ msgid "fopen %s"
1473 #~ msgstr "fopen %s"
1474
1475 #~ msgid "fclose %s"
1476 #~ msgstr "fclose %s"
1477
1478 #, fuzzy
1479 #~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
1480 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
1481
1482 #, fuzzy
1483 #~ msgid "[cannot find %s]"
1484 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá åêôåëåóôåß ôï %s"
1485
1486 #, fuzzy
1487 #~ msgid "cannot find `%s'"
1488 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1489
1490 #, fuzzy
1491 #~ msgid "[Leaving %s]\n"
1492 #~ msgstr "äéáãñáöÞ êáôáëüãïõ %s\n"
1493
1494 #, fuzzy
1495 #~ msgid "cannot find `nm'"
1496 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1497
1498 #~ msgid "pipe"
1499 #~ msgstr "óùëÞíùóç"
1500
1501 #~ msgid "fdopen"
1502 #~ msgstr "fdopen"
1503
1504 #~ msgid "dup2 %d 1"
1505 #~ msgstr "dup2 %d 1"
1506
1507 #~ msgid "close %d"
1508 #~ msgstr "close %d"
1509
1510 #~ msgid "execvp %s"
1511 #~ msgstr "execvp %s"
1512
1513 #~ msgid "fclose"
1514 #~ msgstr "fclose"
1515
1516 #, fuzzy
1517 #~ msgid "unable to open file '%s'"
1518 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
1519
1520 #, fuzzy
1521 #~ msgid "unable to stat file '%s'"
1522 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
1523
1524 #, fuzzy
1525 #~ msgid "unable to mmap file '%s'"
1526 #~ msgstr "Áäõíáìßá ìåôáöïñÜò óôç ìíÞìç (mmap) ôïõ áñ÷åßïõ %s.\n"
1527
1528 #~ msgid "not found\n"
1529 #~ msgstr "äå âñÝèçêå\n"
1530
1531 #, fuzzy
1532 #~ msgid "bad magic number in file '%s'"
1533 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áñ÷åßïõ óôç äÞëùóç ðåäßïõ: `%s'"
1534
1535 #~ msgid "dynamic dependencies.\n"
1536 #~ msgstr "äõíáìéêÝò åîáñôÞóåéò.\n"
1537
1538 #, fuzzy
1539 #~ msgid "cannot find `ldd'"
1540 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
1541
1542 #~ msgid "execv %s"
1543 #~ msgstr "execv %s"
1544
1545 #, fuzzy
1546 #~ msgid "%s: not a COFF file"
1547 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1548
1549 #, fuzzy
1550 #~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
1551 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1552
1553 #, fuzzy
1554 #~ msgid "library lib%s not found"
1555 #~ msgstr "Ðéèáíüí äå âñÝèçêå"
1556
1557 # src/getopt1.c:132
1558 # src/getopt1.c:132
1559 #~ msgid "open %s"
1560 #~ msgstr "open %s"
1561
1562 #, fuzzy
1563 #~ msgid "section pointer missing"
1564 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1565
1566 #, fuzzy
1567 #~ msgid "no symbol table found"
1568 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
1569
1570 #, fuzzy
1571 #~ msgid "no cmd_strings found"
1572 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
1573
1574 #, fuzzy
1575 #~ msgid ""
1576 #~ "writing load commands.\n"
1577 #~ "\n"
1578 #~ msgstr "¸÷åé ðáñáëçöèåß åíôïëÞ"
1579
1580 #~ msgid "close %s"
1581 #~ msgstr "close %s"
1582
1583 #, fuzzy
1584 #~ msgid "bad magic number"
1585 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíïò áñéèìüò áñ÷åßïõ"
1586
1587 #~ msgid "bad header version"
1588 #~ msgstr "åóöáëìÝíç Ýêäïóç êåöáëßäáò"
1589
1590 #, fuzzy
1591 #~ msgid "old raw header file"
1592 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
1593
1594 #, fuzzy
1595 #~ msgid "unsupported version"
1596 #~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
1597
1598 # src/request.c:37
1599 #~ msgid "fstat %s"
1600 #~ msgstr "fstat %s"
1601
1602 #~ msgid "lseek %s 0"
1603 #~ msgstr "lseek %s 0"
1604
1605 #~ msgid "read %s"
1606 #~ msgstr "read %s"
1607
1608 #~ msgid "msync %s"
1609 #~ msgstr "msync %s"
1610
1611 #~ msgid "munmap %s"
1612 #~ msgstr "munmap %s"
1613
1614 #~ msgid "write %s"
1615 #~ msgstr "write %s"
1616
1617 #, fuzzy
1618 #~ msgid "cannot convert to a pointer type"
1619 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
1620
1621 #, fuzzy
1622 #~ msgid "conversion to incomplete type"
1623 #~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
1624
1625 #, fuzzy
1626 #~ msgid "integer constant out of range"
1627 #~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
1628
1629 #, fuzzy
1630 #~ msgid "invalid character '%c' in #if"
1631 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1632
1633 #, fuzzy
1634 #~ msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
1635 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
1636
1637 #, fuzzy
1638 #~ msgid "missing binary operator"
1639 #~ msgstr "Áãíùóôïò äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò."
1640
1641 #, fuzzy
1642 #~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
1643 #~ msgstr "äéáãñáöÞ ìç-êáôáëüãïõ `%s'\n"
1644
1645 #, fuzzy
1646 #~ msgid "%s: Not a directory"
1647 #~ msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
1648
1649 #, fuzzy
1650 #~ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
1651 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1652
1653 #, fuzzy
1654 #~ msgid "changing search order for system directory \"%s\""
1655 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
1656
1657 #, fuzzy
1658 #~ msgid "End of search list.\n"
1659 #~ msgstr "ÔÝëïò ôìÞìáôïò"
1660
1661 #, fuzzy
1662 #~ msgid "I/O error on output"
1663 #~ msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
1664
1665 #, fuzzy
1666 #~ msgid "argument missing after %s"
1667 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1668
1669 #, fuzzy
1670 #~ msgid "assertion missing after %s"
1671 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1672
1673 #, fuzzy
1674 #~ msgid "file name missing after %s"
1675 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
1676
1677 #, fuzzy
1678 #~ msgid "number missing after %s"
1679 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1680
1681 #, fuzzy
1682 #~ msgid "target missing after %s"
1683 #~ msgstr "Áñ÷Þ áñ÷åßïõ %s\n"
1684
1685 #, fuzzy
1686 #~ msgid "-I- specified twice"
1687 #~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
1688
1689 #~ msgid "missing terminating %c character"
1690 #~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôåñìáôéêüò ÷áñáêôÞñáò %c"
1691
1692 #, fuzzy
1693 #~ msgid "possible start of unterminated string literal"
1694 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
1695
1696 #~ msgid "multi-line string literals are deprecated"
1697 #~ msgstr "äå óõíßóôáôáé ðéá ç ÷ñÞóç áëöáñéèìçôéêþí óôáèåñþí ðïëëáðëþí ãñáììþí"
1698
1699 #, fuzzy
1700 #~ msgid "unknown string token %s\n"
1701 #~ msgstr "¶ãíùóôÞ åðéëïãÞ ãéá ôï `s'"
1702
1703 # src/main.c:663
1704 #, fuzzy
1705 #~ msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
1706 #~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
1707
1708 #~ msgid "invalid option %s"
1709 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ %s"
1710
1711 #, fuzzy
1712 #~ msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
1713 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
1714
1715 #~ msgid "too many input files"
1716 #~ msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áñ÷åßá åéóüäïõ"
1717
1718 #~ msgid "%s:%d: warning: "
1719 #~ msgstr "%s:%d: ðñïåéäïðïßçóç: "
1720
1721 #~ msgid "%s: warning: "
1722 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: "
1723
1724 #~ msgid "((anonymous))"
1725 #~ msgstr "((áíþíõìï))"
1726
1727 # src/request.c:37
1728 #~ msgid "%s: %s: "
1729 #~ msgstr "%s: %s: "
1730
1731 #~ msgid "sorry, not implemented: "
1732 #~ msgstr "óõããíþìç, ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß: "
1733
1734 #~ msgid "%s "
1735 #~ msgstr "%s "
1736
1737 #~ msgid " %s"
1738 #~ msgstr " %s"
1739
1740 #~ msgid "In member function `%s':"
1741 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç ìÝëïò `%s':"
1742
1743 #~ msgid "In function `%s':"
1744 #~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç `%s':"
1745
1746 #, fuzzy
1747 #~ msgid "compilation terminated.\n"
1748 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
1749
1750 #, fuzzy
1751 #~ msgid "Internal compiler error in %s, at %s:%d"
1752 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
1753
1754 #~ msgid ":\n"
1755 #~ msgstr ":\n"
1756
1757 #, fuzzy
1758 #~ msgid "`%s' is deprecated"
1759 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
1760
1761 #, fuzzy
1762 #~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
1763 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
1764
1765 #, fuzzy
1766 #~ msgid "can't get current directory"
1767 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá ëçöèåß ï ôñÝ÷ùí êáôÜëïãïò."
1768
1769 #, fuzzy
1770 #~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
1771 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1772
1773 #, fuzzy
1774 #~ msgid "stack limits not supported on this target"
1775 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
1776
1777 #, fuzzy
1778 #~ msgid "could not split insn"
1779 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
1780
1781 #, fuzzy
1782 #~ msgid "invalid `asm': "
1783 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
1784
1785 #, fuzzy
1786 #~ msgid "unterminated assembly dialect alternative"
1787 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï óõìâïëéêü üíïìá"
1788
1789 #, fuzzy
1790 #~ msgid "operand number missing after %%-letter"
1791 #~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
1792
1793 #, fuzzy
1794 #~ msgid "operand number out of range"
1795 #~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
1796
1797 #, fuzzy
1798 #~ msgid "invalid %%-code"
1799 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
1800
1801 #, fuzzy
1802 #~ msgid "invalid expression as operand"
1803 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
1804
1805 #~ msgid "control reaches end of non-void function"
1806 #~ msgstr "ï Ýëåã÷ïò öèÜíåé óôï ôÝëïò ìç-êåíÞò óõíÜñôçóçò"
1807
1808 # src/shred.c:1134
1809 #, fuzzy
1810 #~ msgid "size of variable `%s' is too large"
1811 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
1812
1813 #, fuzzy
1814 #~ msgid "unused parameter `%s'"
1815 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
1816
1817 # src/main.c:785
1818 #, fuzzy
1819 #~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
1820 #~ msgstr "ÁóáöÞò ìïñöÞ `%s'"
1821
1822 #, fuzzy
1823 #~ msgid "missing argument to `%s' option"
1824 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1825
1826 #, fuzzy
1827 #~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
1828 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
1829
1830 #, fuzzy
1831 #~ msgid ""
1832 #~ "Setting spec %s to '%s'\n"
1833 #~ "\n"
1834 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1835
1836 #, fuzzy
1837 #~ msgid "could not find specs file %s\n"
1838 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
1839
1840 #, fuzzy
1841 #~ msgid "rename spec %s to %s\n"
1842 #~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
1843
1844 #, fuzzy
1845 #~ msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
1846 #~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
1847
1848 #~ msgid "-pipe not supported"
1849 #~ msgstr "ôï -pipe äåí õðïóôçñßæåôáé"
1850
1851 #~ msgid ""
1852 #~ "\n"
1853 #~ "Go ahead? (y or n) "
1854 #~ msgstr ""
1855 #~ "\n"
1856 #~ "Íá óõíå÷ßóåôå; (y Þ n) "
1857
1858 #~ msgid "# %s %.2f %.2f\n"
1859 #~ msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
1860
1861 #~ msgid "Usage: %s [options] file...\n"
1862 #~ msgstr "÷ñÞóç: %s [åðéëïãÝò] áñ÷åßï...\n"
1863
1864 #~ msgid "Options:\n"
1865 #~ msgstr "ÅðéëïãÝò:\n"
1866
1867 #~ msgid "  -pass-exit-codes         Exit with highest error code from a phase\n"
1868 #~ msgstr "  -pass-exit-codes         ¸îïäïò ìå ôï õøçëüôåñï êùäéêü óöÜëìáôïò ôçò öÜóçò\n"
1869
1870 #~ msgid "  --help                   Display this information\n"
1871 #~ msgstr "  --help                   ÅìöÜíéóç áõôþí ôùí ðëçñïöïñéþí\n"
1872
1873 #~ msgid "  --target-help            Display target specific command line options\n"
1874 #~ msgstr "  --target-help            ÅìöÜíéóç åðéëïãÝò ãñáììþí åíôïëÞò ó÷åôéêÝò ìå ôï óôü÷ï\n"
1875
1876 #~ msgid "  (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
1877 #~ msgstr "  (×ñÞóç '-v --help' ãéá ôçí åìöÜíéóç åðéëïãþí ãñáììÞò åíôïëÞò õðïäéåñãáóéþí)\n"
1878
1879 #~ msgid "  -dumpspecs               Display all of the built in spec strings\n"
1880 #~ msgstr "  -dumpspecs               ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí áëöáñéèìçôéêþí ôùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
1881
1882 #~ msgid "  -dumpversion             Display the version of the compiler\n"
1883 #~ msgstr "  -dumpversion             ÅìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1884
1885 #~ msgid "  -dumpmachine             Display the compiler's target processor\n"
1886 #~ msgstr "  -dumpmachine             ÅìöÜíéóç ôïõ åðåîåñãáóôÞ óôü÷ïõ ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1887
1888 #~ msgid "  -print-search-dirs       Display the directories in the compiler's search path\n"
1889 #~ msgstr "  -print-search-dirs       ÅìöÜíéóç ôùí êáôáëüãùí óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1890
1891 #~ msgid "  -print-libgcc-file-name  Display the name of the compiler's companion library\n"
1892 #~ msgstr "  -print-libgcc-file-name  ÅìöÜíéóç ôïõ ïíüìáôïò ôçò óõíïäåõôéêÞò âéâëéïèÞêçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1893
1894 #~ msgid "  -print-file-name=<lib>   Display the full path to library <lib>\n"
1895 #~ msgstr "  -print-file-name=<âéâëéïè> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôç âéâëéïèÞêç <âéâëéïè>\n"
1896
1897 #~ msgid "  -print-prog-name=<prog>  Display the full path to compiler component <prog>\n"
1898 #~ msgstr "  -print-prog-name=<ðñüãñ> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôï óõóôáôéêü ìåôáãëùôôéóôÞ <ðñüãñ>\n"
1899
1900 #~ msgid "  -print-multi-directory   Display the root directory for versions of libgcc\n"
1901 #~ msgstr "  -print-multi-directory   ÅìöÜíéóç ôïõ ñéæéêïý êáôáëüãïõ ãéá åêäüóåéò ôçò libgcc\n"
1902
1903 #~ msgid ""
1904 #~ "  -print-multi-lib         Display the mapping between command line options and\n"
1905 #~ "                           multiple library search directories\n"
1906 #~ msgstr ""
1907 #~ "  -print-multi-lib         ÅìöÜíéóç ôçò áíôéóôïß÷éóçò ìåôáîý åðéëïãþí ãñáììÞò\n"
1908 #~ "                           åíôïëÞò êáé êáôáëüãùí áíáæÞôçóçò ðïëëáðëþí\n"
1909 #~ "                           âéâëéïèçêþí\n"
1910
1911 #~ msgid "  -Wa,<options>            Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
1912 #~ msgstr "  -Wa,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíáñìïëïãçôÞ\n"
1913
1914 #~ msgid "  -Wp,<options>            Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
1915 #~ msgstr "  -Wp,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôïí ðñï-åðåîåñãáóôÞ\n"
1916
1917 #~ msgid "  -Wl,<options>            Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
1918 #~ msgstr "  -Wl,<åðéëïãÝò>            ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíäÝôç\n"
1919
1920 #~ msgid "  -Xlinker <arg>           Pass <arg> on to the linker\n"
1921 #~ msgstr "  -Xlinker <üñéóìá>        ÐÝñáóìá <ïñßóìáôïò> óôï óõíäÝôç\n"
1922
1923 #~ msgid "  -save-temps              Do not delete intermediate files\n"
1924 #~ msgstr "  -save-temps              Íá ìç äéáãñáöïýí ôá åíäéÜìåóá áñ÷åßá\n"
1925
1926 #~ msgid "  -pipe                    Use pipes rather than intermediate files\n"
1927 #~ msgstr "  -pipe                    ×ñÞóç óùëçíþóåùí áíôß åíäéÜìåóùí áñ÷åßùí\n"
1928
1929 #~ msgid "  -time                    Time the execution of each subprocess\n"
1930 #~ msgstr "  -time                    ÌÝôñçóç ôïõ ÷ñüíïõ åêôÝëåóçò êÜèå õðïäéåñãáóßáò\n"
1931
1932 #~ msgid "  -specs=<file>            Override built-in specs with the contents of <file>\n"
1933 #~ msgstr "  -specs=<áñ÷åßï>           ×ñÞóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ <áñ÷åßïõ> áíôß ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
1934
1935 #~ msgid "  -std=<standard>          Assume that the input sources are for <standard>\n"
1936 #~ msgstr ""
1937 #~ "  -std=<ðñüôõðï>           Èåþñçóå üôé ïé ðçãÝò êþäéêá åßíáé ãéá ôï <ðñüôõðï>\n"
1938 #~ "\n"
1939
1940 #~ msgid "  -B <directory>           Add <directory> to the compiler's search paths\n"
1941 #~ msgstr "  -B <êáôÜëïãïò>           ÐñïóèÞêç ôïõ <êáôáëüãïõ> óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
1942
1943 #~ msgid "  -b <machine>             Run gcc for target <machine>, if installed\n"
1944 #~ msgstr "  -b <ìç÷áíÞ>              ÅêôÝëåóç ôïõ gcc ãéá ôï óôü÷ï <ìç÷áíÞ>, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíïò\n"
1945
1946 #~ msgid "  -V <version>             Run gcc version number <version>, if installed\n"
1947 #~ msgstr "  -V <Ýêäïóç>              ÅêôÝëåóç ôçò Ýêäïóçò <Ýêäïóç> ôïõ gcc, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíç\n"
1948
1949 #~ msgid "  -v                       Display the programs invoked by the compiler\n"
1950 #~ msgstr "  -v                       ÅìöÜíéóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ êáëåß ï ìåôáãëùôôéóôÞò\n"
1951
1952 #~ msgid "  -E                       Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
1953 #~ msgstr "  -E                       Ðñïåðåîåñãáóßá ìüíï· ü÷é ìåôáãëþôôéóç, óõíáñìïëüãçóç Þ óýíäåóç\n"
1954
1955 #~ msgid "  -S                       Compile only; do not assemble or link\n"
1956 #~ msgstr "  -S                       Ìåôáãëþôôéóç ìüíï· ü÷é óõíáñìïëüãçóç Þóýíäåóç\n"
1957
1958 #~ msgid "  -c                       Compile and assemble, but do not link\n"
1959 #~ msgstr "  -c                       Ìåôáãëþôôéóç êáé óõíáñìïëüãçóç, ü÷éüìùò óýíäåóç\n"
1960
1961 #~ msgid "  -o <file>                Place the output into <file>\n"
1962 #~ msgstr "  -o <áñ÷åßï>              ÔïðïèÝôçóç ôçò åîüäïõ óôï <áñ÷åßï>\n"
1963
1964 #~ msgid ""
1965 #~ "  -x <language>            Specify the language of the following input files\n"
1966 #~ "                           Permissable languages include: c c++ assembler none\n"
1967 #~ "                           'none' means revert to the default behavior of\n"
1968 #~ "                           guessing the language based on the file's extension\n"
1969 #~ msgstr ""
1970 #~ "  -x <ãëþóóá>              Êáèïñéóìüò ôçò ãëþóóáò ôùí åðüìåíùí áñ÷Ýéùí åéóüäïõ\n"
1971 #~ "                           ÁðïäåêôÝò ãëþóóåò åßíáé: c c++ assembler none\n"
1972 #~ "                           Ôï 'none' óçìáßíåé åðáíáöïñÜ óôçí åî ïñéóìïý\n"
1973 #~ "                           óõìðåñéöïñÜ åýñåóçò ôçò ãëþóóáò âÜóåé ôçò åðÝêôáóçò\n"
1974 #~ "                           ôïõ áñ÷åßïõ\n"
1975
1976 #~ msgid ""
1977 #~ "\n"
1978 #~ "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
1979 #~ " passed on to the various sub-processes invoked by %s.  In order to pass\n"
1980 #~ " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
1981 #~ msgstr ""
1982 #~ "\n"
1983 #~ "Ïé åðéëïãÝò ðïõ îåêéíïýí ìå -g, -f, -m, -O, -W Þ --param ðåñíïýí áõôüìáôá\n"
1984 #~ " óôéò äéÜöïñåò õðïäéåñãáóßåò ðïõ êáëåß ôï %s.  Ãéá íá ðåñÜóåôå Üëëåò\n"
1985 #~ " åðéëïãÝò óå áõôÝò ôéò äéåñãáóßåò, ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôéò åðéëïãÝò\n"
1986 #~ " -W<ãñÜììá>.\n"
1987
1988 #~ msgid "%s (GCC) %s\n"
1989 #~ msgstr "%s (GCC) %s\n"
1990
1991 #~ msgid "Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
1992 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
1993
1994 # src/main.c:850
1995 #, fuzzy
1996 #~ msgid ""
1997 #~ "This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
1998 #~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
1999 #~ "\n"
2000 #~ msgstr ""
2001 #~ "Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü· äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá ôïõò êáíïíéóìïýò\n"
2002 #~ "áíôéãñáöÞò. Äåí õðÜñ÷åé ÊÁÌÉÁ åããýçóç· ïýôå áêüìá ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁ Þ \n"
2003 #~ "ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
2004
2005 #, fuzzy
2006 #~ msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
2007 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2008
2009 #, fuzzy
2010 #~ msgid "argument to `-l' is missing"
2011 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2012
2013 #, fuzzy
2014 #~ msgid "argument to `-specs' is missing"
2015 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2016
2017 #, fuzzy
2018 #~ msgid "argument to `-specs=' is missing"
2019 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2020
2021 #, fuzzy
2022 #~ msgid "argument to `-b' is missing"
2023 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2024
2025 #, fuzzy
2026 #~ msgid "argument to `-B' is missing"
2027 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2028
2029 #, fuzzy
2030 #~ msgid "argument to `-V' is missing"
2031 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2032
2033 #, fuzzy
2034 #~ msgid "invalid version number format"
2035 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç äéáìüñöùóç óõíôüìåõóçò"
2036
2037 #, fuzzy
2038 #~ msgid "argument to `-x' is missing"
2039 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2040
2041 #, fuzzy
2042 #~ msgid "argument to `-%s' is missing"
2043 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2044
2045 #, fuzzy
2046 #~ msgid "invalid specification!  Bug in cc"
2047 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç èýñáò (port)"
2048
2049 #, fuzzy
2050 #~ msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
2051 #~ msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `-%c'\n"
2052
2053 #~ msgid "unrecognized option `-%s'"
2054 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%s'"
2055
2056 #~ msgid "install: %s%s\n"
2057 #~ msgstr "åãêáôÜóôáóç: %s%s\n"
2058
2059 #~ msgid "programs: %s\n"
2060 #~ msgstr "ðñïãñÜììáôá: %s\n"
2061
2062 #~ msgid "libraries: %s\n"
2063 #~ msgstr "âéâëéïèÞêåò: %s\n"
2064
2065 #~ msgid ""
2066 #~ "\n"
2067 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2068 #~ msgstr ""
2069 #~ "\n"
2070 #~ "Ãéá ïäçãßåò ãéá áíáöïñÝò óöáëìÜôùí. ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2071
2072 #~ msgid "Configured with: %s\n"
2073 #~ msgstr "¸÷åé ñõèìéóôåß ìå: %s\n"
2074
2075 #~ msgid "Thread model: %s\n"
2076 #~ msgstr "ÌïíôÝëï íçìÜôùí: %s\n"
2077
2078 #~ msgid "gcc version %s\n"
2079 #~ msgstr "Ýêäïóç gcc %s\n"
2080
2081 #~ msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
2082 #~ msgstr "Ýêäïóç ïäçãïý gcc %s åêôåëåß ôçí Ýêäïóç gcc %s\n"
2083
2084 #~ msgid "no input files"
2085 #~ msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí áñ÷åßá åéóüäïõ"
2086
2087 #~ msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
2088 #~ msgstr "%s: ï ìåôáãëùôôéóôÞò %s äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óôï óýóôçìá áõôü"
2089
2090 #~ msgid "internal gcc abort"
2091 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá gcc"
2092
2093 # src/main.c:178
2094 #, fuzzy
2095 #~ msgid "Internal gcov abort.\n"
2096 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá (recoding)"
2097
2098 #~ msgid ""
2099 #~ "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
2100 #~ "\n"
2101 #~ msgstr ""
2102 #~ "×ñÞóç: gcov [ÅÐÉËÏÃÇ]... [ÁÑןÏÐÇÃÇÓ]\n"
2103 #~ "\n"
2104
2105 #~ msgid ""
2106 #~ "Print code coverage information.\n"
2107 #~ "\n"
2108 #~ msgstr ""
2109 #~ "EìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí êÜëõøçò êþäéêá.\n"
2110 #~ "\n"
2111
2112 #~ msgid "  -h, --help                      Print this help, then exit\n"
2113 #~ msgstr "  -h, --help                      ÅìöÜíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2114
2115 #~ msgid "  -v, --version                   Print version number, then exit\n"
2116 #~ msgstr "  -v, --version                   ÅìöÜíéóç áñéèìïý Ýêäïóçò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
2117
2118 #~ msgid ""
2119 #~ "\n"
2120 #~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
2121 #~ "%s.\n"
2122 #~ msgstr ""
2123 #~ "\n"
2124 #~ "Ãéá ïäçãßåò óôéò áíáöïñÝò óöáëìÜôùí, ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
2125 #~ "%s.\n"
2126
2127 #~ msgid "gcov (GCC) %s\n"
2128 #~ msgstr "gcov (GCC) %s\n"
2129
2130 #~ msgid "Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2131 #~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
2132
2133 #, fuzzy
2134 #~ msgid "Could not open basic block file %s.\n"
2135 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2136
2137 #, fuzzy
2138 #~ msgid "Could not open program flow graph file %s.\n"
2139 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ êáôáãñáöþí \"%s\""
2140
2141 #, fuzzy
2142 #~ msgid "No executable code associated with file %s.\n"
2143 #~ msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
2144
2145 #, fuzzy
2146 #~ msgid "No branches in function %s\n"
2147 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí ôáéñéÜóìáôá óôç ìïñöÞ `%s'.\n"
2148
2149 #, fuzzy
2150 #~ msgid "No calls in function %s\n"
2151 #~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí URL óôï %s.\n"
2152
2153 #, fuzzy
2154 #~ msgid "didn't use all bb entries of graph, function %s\n"
2155 #~ msgstr "äéáãñáöÞ üëùí ôùí åããñáöþí ôïõ êáôáëüãïõ %s\n"
2156
2157 #, fuzzy
2158 #~ msgid "No branches in file %s\n"
2159 #~ msgstr ""
2160 #~ "Äåí õðÜñ÷åé áñ÷åßï `%s'.\n"
2161 #~ "\n"
2162
2163 #, fuzzy
2164 #~ msgid "No calls in file %s\n"
2165 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2166
2167 #, fuzzy
2168 #~ msgid "Could not open source file %s.\n"
2169 #~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
2170
2171 #, fuzzy
2172 #~ msgid "Could not open output file %s.\n"
2173 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2174
2175 #~ msgid "Creating %s.\n"
2176 #~ msgstr "Äçìéïõñãßá ôïõ %s.\n"
2177
2178 #, fuzzy
2179 #~ msgid "can't open %s"
2180 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
2181
2182 #, fuzzy
2183 #~ msgid "function cannot be inline"
2184 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2185
2186 #, fuzzy
2187 #~ msgid "invalid parameter `%s'"
2188 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2189
2190 #, fuzzy
2191 #~ msgid "%s: internal abort\n"
2192 #~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
2193
2194 #, fuzzy
2195 #~ msgid "%s: error writing file `%s': %s\n"
2196 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2197
2198 #, fuzzy
2199 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
2200 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2201
2202 #, fuzzy
2203 #~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
2204 #~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
2205
2206 #, fuzzy
2207 #~ msgid "%s: warning: no read access for file `%s'\n"
2208 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2209
2210 #, fuzzy
2211 #~ msgid "%s: warning: no write access for file `%s'\n"
2212 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2213
2214 #, fuzzy
2215 #~ msgid "%s: invalid file name: %s\n"
2216 #~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñï åßäïò áñ÷åßïõ"
2217
2218 #, fuzzy
2219 #~ msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
2220 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï %s: %s\n"
2221
2222 #, fuzzy
2223 #~ msgid "%s: compiling `%s'\n"
2224 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
2225
2226 # src/request.c:37
2227 #, fuzzy
2228 #~ msgid "%s: wait: %s\n"
2229 #~ msgstr "%s óå %s"
2230
2231 #, fuzzy
2232 #~ msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
2233 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2234
2235 #, fuzzy
2236 #~ msgid "%s: %s exited with status %d\n"
2237 #~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
2238
2239 #, fuzzy
2240 #~ msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file `%s'\n"
2241 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2242
2243 #, fuzzy
2244 #~ msgid "%s: can't read aux info file `%s': %s\n"
2245 #~ msgstr "%s: áäõíáìßá óôçí áíÜãíùóç %s: %s\n"
2246
2247 #, fuzzy
2248 #~ msgid "%s: can't get status of aux info file `%s': %s\n"
2249 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2250
2251 #, fuzzy
2252 #~ msgid "%s: can't open aux info file `%s' for reading: %s\n"
2253 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
2254
2255 # src/shred.c:1103
2256 #, fuzzy
2257 #~ msgid "%s: error reading aux info file `%s': %s\n"
2258 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò óôç èÝóç %s"
2259
2260 #, fuzzy
2261 #~ msgid "%s: error closing aux info file `%s': %s\n"
2262 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
2263
2264 #, fuzzy
2265 #~ msgid "%s: can't delete aux info file `%s': %s\n"
2266 #~ msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
2267
2268 #, fuzzy
2269 #~ msgid "%s: can't delete file `%s': %s\n"
2270 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2271
2272 #, fuzzy
2273 #~ msgid "%s: warning: can't rename file `%s' to `%s': %s\n"
2274 #~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
2275
2276 #, fuzzy
2277 #~ msgid "%s: %d: warning: no extern definition for `%s'\n"
2278 #~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: äå âñÝèçêå áñ÷Þ êåöáëßäáò"
2279
2280 #, fuzzy
2281 #~ msgid ""
2282 #~ "\n"
2283 #~ "%s: warning: too few parameter lists in declaration of `%s'\n"
2284 #~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
2285
2286 #, fuzzy
2287 #~ msgid "%s: `%s' not converted\n"
2288 #~ msgstr "%s: `%s': äåí âñÝèçêå ôáßñéáóìá"
2289
2290 #, fuzzy
2291 #~ msgid "%s: would convert file `%s'\n"
2292 #~ msgstr "%s: ç Ýîïäïò èá åðéêáëýøåé ôï %s\n"
2293
2294 #, fuzzy
2295 #~ msgid "%s: converting file `%s'\n"
2296 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
2297
2298 #, fuzzy
2299 #~ msgid "%s: can't get status for file `%s': %s\n"
2300 #~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
2301
2302 #, fuzzy
2303 #~ msgid "%s: can't open file `%s' for reading: %s\n"
2304 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
2305
2306 #, fuzzy
2307 #~ msgid ""
2308 #~ "\n"
2309 #~ "%s: error reading input file `%s': %s\n"
2310 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
2311
2312 #, fuzzy
2313 #~ msgid "%s: can't create/open clean file `%s': %s\n"
2314 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
2315
2316 #, fuzzy
2317 #~ msgid "%s: can't link file `%s' to `%s': %s\n"
2318 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
2319
2320 #, fuzzy
2321 #~ msgid "%s: can't create/open output file `%s': %s\n"
2322 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2323
2324 #, fuzzy
2325 #~ msgid "%s: can't change mode of file `%s': %s\n"
2326 #~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
2327
2328 #, fuzzy
2329 #~ msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
2330 #~ msgstr "%s: äåí åßíáé äõíáôü íá ãñáöôåß ðÜíù óå êáôÜëïãï"
2331
2332 #, fuzzy
2333 #~ msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
2334 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åéóüäïõ åßíáé ôï áñ÷åßï åîüäïõ"
2335
2336 #, fuzzy
2337 #~ msgid "conversion from NaN to int"
2338 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
2339
2340 #, fuzzy
2341 #~ msgid "floating point overflow"
2342 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2343
2344 #, fuzzy
2345 #~ msgid "%s: argument domain error"
2346 #~ msgstr "%s: óöÜëìá áíÜãíùóçò"
2347
2348 #, fuzzy
2349 #~ msgid "%s: overflow range error"
2350 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2351
2352 #, fuzzy
2353 #~ msgid "%s: underflow range error"
2354 #~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
2355
2356 #, fuzzy
2357 #~ msgid "unknown register name: %s"
2358 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2359
2360 #, fuzzy
2361 #~ msgid "unable to generate reloads for:"
2362 #~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéåñãáóßáò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
2363
2364 #, fuzzy
2365 #~ msgid "this is the insn:"
2366 #~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
2367
2368 #, fuzzy
2369 #~ msgid "could not find a spill register"
2370 #~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
2371
2372 #, fuzzy
2373 #~ msgid "unrecognizable insn:"
2374 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2375
2376 #, fuzzy
2377 #~ msgid "invalid punctuation `%c' in constraint"
2378 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
2379
2380 #, fuzzy
2381 #~ msgid "unknown register name `%s' in `asm'"
2382 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò óôï ðåäßï `%s' ôçò êáôçãïñßáò `%s'"
2383
2384 #, fuzzy
2385 #~ msgid "duplicate asm operand name '%s'"
2386 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
2387
2388 #, fuzzy
2389 #~ msgid "undefined named operand '%s'"
2390 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2391
2392 #~ msgid "unused variable `%s'"
2393 #~ msgstr "á÷ñçóéìïðïßçôç ìåôáâëçôÞ `%s'"
2394
2395 #, fuzzy
2396 #~ msgid "size of `%s' is larger than %d bytes"
2397 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
2398
2399 #~ msgid " TOTAL                 :"
2400 #~ msgstr " ÓÕÍÏËÉÊÁ              :"
2401
2402 #, fuzzy
2403 #~ msgid "collect: reading %s\n"
2404 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2405
2406 #~ msgid "ld returned %d exit status"
2407 #~ msgstr "ç ld åðÝóôñåøå êáôÜóôáóç åîüäïõ %d"
2408
2409 #, fuzzy
2410 #~ msgid "Floating-point operations can trap"
2411 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
2412
2413 #, fuzzy
2414 #~ msgid "Do not suppress warnings from system headers"
2415 #~ msgstr "Áðïóéþðçóç ðñïçäïðïéÞóåùí êáé ìçíõìÜôùí ðëçñïöüñçóçò"
2416
2417 #~ msgid "invalid option `%s'"
2418 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2419
2420 #, fuzzy
2421 #~ msgid "internal error: %s"
2422 #~ msgstr "óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç åéóüäïõ: %s"
2423
2424 #, fuzzy
2425 #~ msgid ""
2426 #~ "\n"
2427 #~ "Target specific options:\n"
2428 #~ msgstr "äÞëùóç ðëÜôïõò"
2429
2430 #, fuzzy
2431 #~ msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
2432 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2433
2434 # src/request.c:806 src/request.c:912
2435 #, fuzzy
2436 #~ msgid "unrecognized register name `%s'"
2437 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2438
2439 #, fuzzy
2440 #~ msgid "unrecognized option `%s'"
2441 #~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
2442
2443 #, fuzzy
2444 #~ msgid "`%s': unknown or unsupported -g option"
2445 #~ msgstr "%s: Üãíùóôï/ìç õðïóôçñéæüìåíï åßäïò áñ÷åßïõ.\n"
2446
2447 #, fuzzy
2448 #~ msgid "-param option missing argument"
2449 #~ msgstr "ðáñÜëçøç ïñßóìáôïò áñ÷åßïõ"
2450
2451 #, fuzzy
2452 #~ msgid "invalid --param option: %s"
2453 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2454
2455 #, fuzzy
2456 #~ msgid "invalid parameter value `%s'"
2457 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñï äéÜóôçìá ÷ñüíïõ `%s'"
2458
2459 # src/getopt1.c:132
2460 # src/getopt1.c:132
2461 #, fuzzy
2462 #~ msgid "options passed: "
2463 #~ msgstr "åðéëïãÞ %s"
2464
2465 # src/getopt1.c:155
2466 # src/getopt1.c:155
2467 #, fuzzy
2468 #~ msgid "options enabled: "
2469 #~ msgstr "åðéëïãÞ á\n"
2470
2471 #, fuzzy
2472 #~ msgid "can't open %s for writing"
2473 #~ msgstr "%s: ÓöÜëìá åããñáöÞò "
2474
2475 #, fuzzy
2476 #~ msgid "ignoring command line option '%s'"
2477 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2478
2479 #, fuzzy
2480 #~ msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
2481 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2482
2483 #, fuzzy
2484 #~ msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
2485 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2486
2487 #, fuzzy
2488 #~ msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
2489 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2490
2491 #, fuzzy
2492 #~ msgid "-fdata-sections not supported for this target"
2493 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2494
2495 #, fuzzy
2496 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
2497 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2498
2499 #, fuzzy
2500 #~ msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
2501 #~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
2502
2503 #, fuzzy
2504 #~ msgid "error writing to %s"
2505 #~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
2506
2507 #, fuzzy
2508 #~ msgid "error closing %s"
2509 #~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
2510
2511 #, fuzzy
2512 #~ msgid "invalid character constant in #if"
2513 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2514
2515 #, fuzzy
2516 #~ msgid "invalid token in expression"
2517 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2518
2519 #, fuzzy
2520 #~ msgid "octal character constant does not fit in a byte"
2521 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2522
2523 #, fuzzy
2524 #~ msgid "hex character constant does not fit in a byte"
2525 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
2526
2527 #, fuzzy
2528 #~ msgid "Junk after end of expression."
2529 #~ msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
2530
2531 #, fuzzy
2532 #~ msgid "-traditional is not supported in C++"
2533 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2534
2535 #, fuzzy
2536 #~ msgid "-traditional and -ansi are mutually exclusive"
2537 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2538
2539 #, fuzzy
2540 #~ msgid "-pedantic and -traditional are mutually exclusive"
2541 #~ msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
2542
2543 #, fuzzy
2544 #~ msgid "-trigraphs and -traditional are mutually exclusive"
2545 #~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
2546
2547 #, fuzzy
2548 #~ msgid "unterminated #%s conditional"
2549 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
2550
2551 #, fuzzy
2552 #~ msgid "not in any file?!"
2553 #~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
2554
2555 #, fuzzy
2556 #~ msgid "invalid macro name"
2557 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï üíïìá ìÞíá"
2558
2559 #, fuzzy
2560 #~ msgid "invalid macro name `%s'"
2561 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
2562
2563 #, fuzzy
2564 #~ msgid "unterminated parameter list in #define"
2565 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
2566
2567 #, fuzzy
2568 #~ msgid "invalid format #line command"
2569 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2570
2571 #, fuzzy
2572 #~ msgid "undefining `defined'"
2573 #~ msgstr "áüñéóôï"
2574
2575 #, fuzzy
2576 #~ msgid "undefining `%s'"
2577 #~ msgstr "¶íïéãìá ôïõ `%s'"
2578
2579 #, fuzzy
2580 #~ msgid "#warning%.*s"
2581 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
2582
2583 # src/dfa.c:652 src/dfa.c:655 src/dfa.c:682 src/dfa.c:686 src/dfa.c:687
2584 # src/dfa.c:690 src/dfa.c:703 src/dfa.c:704
2585 # src/dfa.c:660 src/dfa.c:663 src/dfa.c:690 src/dfa.c:694 src/dfa.c:695
2586 # src/dfa.c:698 src/dfa.c:711 src/dfa.c:712
2587 #, fuzzy
2588 #~ msgid "unbalanced #endif"
2589 #~ msgstr "Ìç éóóïñïðçìÝíï ["
2590
2591 #, fuzzy
2592 #~ msgid "unterminated string or character constant"
2593 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
2594
2595 #, fuzzy
2596 #~ msgid "arguments given to macro `%s'"
2597 #~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
2598
2599 #, fuzzy
2600 #~ msgid "no args to macro `%s'"
2601 #~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
2602
2603 #, fuzzy
2604 #~ msgid "could not open dump file `%s'"
2605 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
2606
2607 #, fuzzy
2608 #~ msgid "ignoring unknown option `%.*s' in `-f%s'"
2609 #~ msgstr "¶ãíùóôç åðéëïãÞ: %s %s %s"
2610
2611 #, fuzzy
2612 #~ msgid "invalid initializer for bit string"
2613 #~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
2614
2615 #, fuzzy
2616 #~ msgid "register name not specified for `%s'"
2617 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí"
2618
2619 #, fuzzy
2620 #~ msgid "invalid register name for `%s'"
2621 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2622
2623 #, fuzzy
2624 #~ msgid "unknown set constructor type"
2625 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
2626
2627 #, fuzzy
2628 #~ msgid "invalid initial value for member `%s'"
2629 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
2630
2631 #, fuzzy
2632 #~ msgid "weak declaration of `%s' after first use results in unspecified behavior"
2633 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2634
2635 #, fuzzy
2636 #~ msgid "weak declaration of `%s' not supported"
2637 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2638
2639 #, fuzzy
2640 #~ msgid "too many #pragma options align=reset"
2641 #~ msgstr "ÕðåñâïëéêÝò ðáñÜìåôñïé ðïõ äåí åßíáé åðéëïãÝò."
2642
2643 #, fuzzy
2644 #~ msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
2645 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2646
2647 #, fuzzy
2648 #~ msgid "invalid %%Q value"
2649 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2650
2651 #, fuzzy
2652 #~ msgid "invalid %%C value"
2653 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2654
2655 #, fuzzy
2656 #~ msgid "invalid %%N value"
2657 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2658
2659 #, fuzzy
2660 #~ msgid "invalid %%M value"
2661 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2662
2663 #, fuzzy
2664 #~ msgid "invalid %%m value"
2665 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2666
2667 #, fuzzy
2668 #~ msgid "invalid %%L value"
2669 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2670
2671 #, fuzzy
2672 #~ msgid "invalid %%O value"
2673 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2674
2675 #, fuzzy
2676 #~ msgid "invalid %%P value"
2677 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2678
2679 #, fuzzy
2680 #~ msgid "invalid %%V value"
2681 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2682
2683 #, fuzzy
2684 #~ msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
2685 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2686
2687 #, fuzzy
2688 #~ msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
2689 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2690
2691 #, fuzzy
2692 #~ msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
2693 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2694
2695 #, fuzzy
2696 #~ msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
2697 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2698
2699 #, fuzzy
2700 #~ msgid "trap mode not supported for VAX floats"
2701 #~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
2702
2703 #, fuzzy
2704 #~ msgid "invalid %%H value"
2705 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2706
2707 #, fuzzy
2708 #~ msgid "invalid %%J value"
2709 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2710
2711 #, fuzzy
2712 #~ msgid "invalid %%r value"
2713 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2714
2715 #, fuzzy
2716 #~ msgid "invalid %%R value"
2717 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2718
2719 #, fuzzy
2720 #~ msgid "invalid %%h value"
2721 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2722
2723 #, fuzzy
2724 #~ msgid "invalid %%U value"
2725 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2726
2727 #, fuzzy
2728 #~ msgid "invalid %%s value"
2729 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2730
2731 #, fuzzy
2732 #~ msgid "invalid %%E value"
2733 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2734
2735 #, fuzzy
2736 #~ msgid "invalid %%xn code"
2737 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
2738
2739 #, fuzzy
2740 #~ msgid "argument of `%s' attribute is not a string constant"
2741 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
2742
2743 #, fuzzy
2744 #~ msgid "invalid operand to %%R code"
2745 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2746
2747 #, fuzzy
2748 #~ msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
2749 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2750
2751 #, fuzzy
2752 #~ msgid "invalid operand to %%U code"
2753 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2754
2755 #, fuzzy
2756 #~ msgid "invalid operand to %%V code"
2757 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2758
2759 #, fuzzy
2760 #~ msgid "invalid operand output code"
2761 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
2762
2763 #, fuzzy
2764 #~ msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe-%s"
2765 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
2766
2767 #, fuzzy
2768 #~ msgid "Don't do symbol renaming"
2769 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
2770
2771 #, fuzzy
2772 #~ msgid "MCU `%s' not supported"
2773 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2774
2775 #, fuzzy
2776 #~ msgid "invalid insn:"
2777 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
2778
2779 #, fuzzy
2780 #~ msgid "incorrect insn:"
2781 #~ msgstr "ëÜèïò óõíèçìáôéêü"
2782
2783 #, fuzzy
2784 #~ msgid "unknown move insn:"
2785 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
2786
2787 #, fuzzy
2788 #~ msgid "Specify the MCU name"
2789 #~ msgstr "Ïñéóìüò ïíüìáôïò ðñïãñÜììáôïò"
2790
2791 #, fuzzy
2792 #~ msgid "trampolines not supported"
2793 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
2794
2795 #, fuzzy
2796 #~ msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
2797 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2798
2799 #, fuzzy
2800 #~ msgid "mode not QImode"
2801 #~ msgstr "íåá_êáôÜóôáóç: êáôÜóôáóç ëåéôïõñãßáò\n"
2802
2803 #, fuzzy
2804 #~ msgid "invalid indirect memory address"
2805 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò ëÞîçò"
2806
2807 #, fuzzy
2808 #~ msgid "Do not allocate BK register"
2809 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
2810
2811 #, fuzzy
2812 #~ msgid "Enable parallel instructions"
2813 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2814
2815 #, fuzzy
2816 #~ msgid "Disable parallel instructions"
2817 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2818
2819 #, fuzzy
2820 #~ msgid "invalid operand for 'b' modifier"
2821 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2822
2823 #, fuzzy
2824 #~ msgid "invalid operand for 'v' modifier"
2825 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2826
2827 #, fuzzy
2828 #~ msgid "invalid operand for 'P' modifier"
2829 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2830
2831 #, fuzzy
2832 #~ msgid "invalid operand for 'p' modifier"
2833 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2834
2835 #, fuzzy
2836 #~ msgid "invalid operand for 'z' modifier"
2837 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2838
2839 #, fuzzy
2840 #~ msgid "invalid operand for 'H' modifier"
2841 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2842
2843 #, fuzzy
2844 #~ msgid "bad register"
2845 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
2846
2847 #, fuzzy
2848 #~ msgid "invalid operand for 'e' modifier"
2849 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2850
2851 #, fuzzy
2852 #~ msgid "invalid operand for 'm' modifier"
2853 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2854
2855 #, fuzzy
2856 #~ msgid "invalid operand for 'A' modifier"
2857 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2858
2859 #, fuzzy
2860 #~ msgid "invalid operand for 'D' modifier"
2861 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2862
2863 #, fuzzy
2864 #~ msgid "invalid operand for 'T' modifier"
2865 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2866
2867 #, fuzzy
2868 #~ msgid "invalid operand modifier letter"
2869 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2870
2871 #, fuzzy
2872 #~ msgid "internal error: bad register: %d"
2873 #~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
2874
2875 #, fuzzy
2876 #~ msgid "unexpected operand"
2877 #~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
2878
2879 # src/request.c:806 src/request.c:912
2880 #, fuzzy
2881 #~ msgid "unrecognized address"
2882 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
2883
2884 #, fuzzy
2885 #~ msgid "unrecognized supposed constant"
2886 #~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
2887
2888 #, fuzzy
2889 #~ msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
2890 #~ msgstr "ðÜñá ðïëëÝò äçëþóåéò ìåôáôñïðÞò óôçí êáôÜëçîç"
2891
2892 #, fuzzy
2893 #~ msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
2894 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
2895
2896 #, fuzzy
2897 #~ msgid "unexpected address expression"
2898 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
2899
2900 #, fuzzy
2901 #~ msgid "Debug argument support in compiler"
2902 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2903
2904 #, fuzzy
2905 #~ msgid "Debug stack support in compiler"
2906 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2907
2908 #, fuzzy
2909 #~ msgid "invalid addressing mode"
2910 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
2911
2912 #, fuzzy
2913 #~ msgid "bad register extension code"
2914 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
2915
2916 #, fuzzy
2917 #~ msgid "invalid offset in ybase addressing"
2918 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
2919
2920 #, fuzzy
2921 #~ msgid "invalid register in ybase addressing"
2922 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
2923
2924 #, fuzzy
2925 #~ msgid "inline float constants not supported on this host"
2926 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
2927
2928 #, fuzzy
2929 #~ msgid "invalid mode for gen_tst_reg"
2930 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
2931
2932 #, fuzzy
2933 #~ msgid "Generate code for near calls"
2934 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
2935
2936 #, fuzzy
2937 #~ msgid "Generate code for near jumps"
2938 #~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
2939
2940 #, fuzzy
2941 #~ msgid "profiling not implemented yet"
2942 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2943
2944 #, fuzzy
2945 #~ msgid "trampolines not yet implemented"
2946 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
2947
2948 #, fuzzy
2949 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
2950 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2951
2952 #, fuzzy
2953 #~ msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
2954 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
2955
2956 #, fuzzy
2957 #~ msgid "Use registers for argument passing"
2958 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
2959
2960 #, fuzzy
2961 #~ msgid "malformed #pragma map, ignored"
2962 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
2963
2964 #, fuzzy
2965 #~ msgid "Generate char instructions"
2966 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
2967
2968 #, fuzzy
2969 #~ msgid "code model `large' not supported yet"
2970 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
2971
2972 #, fuzzy
2973 #~ msgid "%i-bit mode not compiled in"
2974 #~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
2975
2976 #, fuzzy
2977 #~ msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
2978 #~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
2979
2980 #, fuzzy
2981 #~ msgid "invalid UNSPEC as operand"
2982 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
2983
2984 #, fuzzy
2985 #~ msgid "invalid operand code `%c'"
2986 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
2987
2988 # src/grep.c:1133
2989 #, fuzzy
2990 #~ msgid "unknown insn mode"
2991 #~ msgstr "Üãíùóôç ìÝèïäïò êáôáëüãùí"
2992
2993 #, fuzzy
2994 #~ msgid "selector must be an immediate"
2995 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
2996
2997 #, fuzzy
2998 #~ msgid "mask must be an immediate"
2999 #~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
3000
3001 #, fuzzy
3002 #~ msgid "Retain legend information"
3003 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3004
3005 # lib/argmatch.c:188
3006 #, fuzzy
3007 #~ msgid "argument is a structure"
3008 #~ msgstr "¸ãêõñá ïñßóìáôá åßíáé:"
3009
3010 #, fuzzy
3011 #~ msgid "Alternate calling convention"
3012 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3013
3014 #, fuzzy
3015 #~ msgid "Use mcount for profiling"
3016 #~ msgstr "áäýíáôç ç öüñôùóç äåäïìÝíùí ðñïößë"
3017
3018 #, fuzzy
3019 #~ msgid "malformed #pragma align - ignored"
3020 #~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
3021
3022 #, fuzzy
3023 #~ msgid "stack limit expression is not supported"
3024 #~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3025
3026 #, fuzzy
3027 #~ msgid "Do not use complex addressing modes"
3028 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3029
3030 #, fuzzy
3031 #~ msgid "invalid argument of `%s' attribute"
3032 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3033
3034 #, fuzzy
3035 #~ msgid "invalid operand to %%s code"
3036 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3037
3038 #, fuzzy
3039 #~ msgid "invalid operand to %%p code"
3040 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3041
3042 #, fuzzy
3043 #~ msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
3044 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3045
3046 #, fuzzy
3047 #~ msgid "invalid operand to %%N code"
3048 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3049
3050 #, fuzzy
3051 #~ msgid "bad address"
3052 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3053
3054 #, fuzzy
3055 #~ msgid "lo_sum not of register"
3056 #~ msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
3057
3058 #, fuzzy
3059 #~ msgid "invalid operand in the instruction"
3060 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
3061
3062 #, fuzzy
3063 #~ msgid "invalid register in the instruction"
3064 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
3065
3066 #, fuzzy
3067 #~ msgid "invalid rotate insn"
3068 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3069
3070 #, fuzzy
3071 #~ msgid "cannot do z-register replacement"
3072 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3073
3074 #, fuzzy
3075 #~ msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
3076 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3077
3078 #, fuzzy
3079 #~ msgid "Specify the register allocation order"
3080 #~ msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
3081
3082 #, fuzzy
3083 #~ msgid "Use unaligned memory references"
3084 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
3085
3086 #, fuzzy
3087 #~ msgid "invalid %%x/X value"
3088 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3089
3090 #, fuzzy
3091 #~ msgid "invalid %%q value"
3092 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3093
3094 #, fuzzy
3095 #~ msgid "invalid %%o value"
3096 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3097
3098 #, fuzzy
3099 #~ msgid "invalid %%p value"
3100 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3101
3102 #, fuzzy
3103 #~ msgid "invalid %%s/S value"
3104 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3105
3106 #, fuzzy
3107 #~ msgid "invalid %%P operand"
3108 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3109
3110 #, fuzzy
3111 #~ msgid "invalid %%B value"
3112 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3113
3114 #, fuzzy
3115 #~ msgid "invalid %%D value"
3116 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3117
3118 #, fuzzy
3119 #~ msgid "invalid code"
3120 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3121
3122 #, fuzzy
3123 #~ msgid "invalid option `-mshort-data-%s'"
3124 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3125
3126 #, fuzzy
3127 #~ msgid "invalid option `-mstack-increment=%s'"
3128 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3129
3130 #, fuzzy
3131 #~ msgid "Emit call graph information"
3132 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3133
3134 #, fuzzy
3135 #~ msgid "-mips%d not supported"
3136 #~ msgstr "Ôï ai_family äåí õðïóôçñßæåôáé"
3137
3138 #, fuzzy
3139 #~ msgid "-mabi=%s does not support -mips%d"
3140 #~ msgstr "Ôï ai_socktype äåí õðïóôçñßæåôáé"
3141
3142 #, fuzzy
3143 #~ msgid "invalid option `entry%s'"
3144 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3145
3146 #, fuzzy
3147 #~ msgid "can't rewind temp file"
3148 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3149
3150 #, fuzzy
3151 #~ msgid "can't write to output file"
3152 #~ msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò áñ÷åßùí åîüäïõ óôï `%s'"
3153
3154 #, fuzzy
3155 #~ msgid "can't read from temp file"
3156 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3157
3158 #, fuzzy
3159 #~ msgid "can't close temp file"
3160 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
3161
3162 #, fuzzy
3163 #~ msgid "can not handle inconsistent calls to `%s'"
3164 #~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
3165
3166 #, fuzzy
3167 #~ msgid "Use symbolic register names"
3168 #~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
3169
3170 #, fuzzy
3171 #~ msgid "-f%s not supported: ignored"
3172 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3173
3174 #, fuzzy
3175 #~ msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %d"
3176 #~ msgstr "ï ßäéïò êáíüíáò óå ðïëëáðëÜ áñ÷åßá"
3177
3178 #, fuzzy
3179 #~ msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
3180 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
3181
3182 #, fuzzy
3183 #~ msgid "Do not use register sb"
3184 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
3185
3186 #, fuzzy
3187 #~ msgid "Use bit-field instructions"
3188 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3189
3190 #, fuzzy
3191 #~ msgid "-g option disabled"
3192 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá NIS+ áðÝôõ÷å"
3193
3194 #, fuzzy
3195 #~ msgid "Return floating point results in ac0"
3196 #~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
3197
3198 #, fuzzy
3199 #~ msgid "Target does not have split I&D"
3200 #~ msgstr "-nt äåí äÝ÷åôáé -l\n"
3201
3202 #, fuzzy
3203 #~ msgid "invalid %%S value"
3204 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3205
3206 #, fuzzy
3207 #~ msgid "invalid %%b value"
3208 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3209
3210 #, fuzzy
3211 #~ msgid "invalid %%z value"
3212 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3213
3214 #, fuzzy
3215 #~ msgid "invalid %%Z value"
3216 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3217
3218 #, fuzzy
3219 #~ msgid "invalid %%k value"
3220 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3221
3222 #, fuzzy
3223 #~ msgid "invalid %%j value"
3224 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3225
3226 #, fuzzy
3227 #~ msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
3228 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3229
3230 #, fuzzy
3231 #~ msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
3232 #~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
3233
3234 #, fuzzy
3235 #~ msgid "-fdata-sections not supported on AIX"
3236 #~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
3237
3238 #, fuzzy
3239 #~ msgid "unknown ABI specified: '%s'"
3240 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3241
3242 #, fuzzy
3243 #~ msgid "argument 3 of `%s' must be a 2-bit literal"
3244 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
3245
3246 #, fuzzy
3247 #~ msgid "invalid %%f value"
3248 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3249
3250 #, fuzzy
3251 #~ msgid "invalid %%F value"
3252 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3253
3254 #, fuzzy
3255 #~ msgid "invalid %%G value"
3256 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3257
3258 #, fuzzy
3259 #~ msgid "invalid %%j code"
3260 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3261
3262 #, fuzzy
3263 #~ msgid "invalid %%J code"
3264 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
3265
3266 #, fuzzy
3267 #~ msgid "invalid %%K value"
3268 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3269
3270 #, fuzzy
3271 #~ msgid "invalid %%T value"
3272 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3273
3274 #, fuzzy
3275 #~ msgid "invalid %%u value"
3276 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3277
3278 #, fuzzy
3279 #~ msgid "invalid %%v value"
3280 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3281
3282 #, fuzzy
3283 #~ msgid "Always pass floating-point arguments in memory"
3284 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3285
3286 #, fuzzy
3287 #~ msgid "Don't always pass floating-point arguments in memory"
3288 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
3289
3290 #, fuzzy
3291 #~ msgid "Use AltiVec instructions"
3292 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
3293
3294 #, fuzzy
3295 #~ msgid "no description yet"
3296 #~ msgstr "(÷ùñßò ðåñéãñáöÞ)"
3297
3298 #, fuzzy
3299 #~ msgid "Use alternate register names"
3300 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3301
3302 #, fuzzy
3303 #~ msgid "bad value for -mcall-%s"
3304 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3305
3306 #, fuzzy
3307 #~ msgid "bad value for -msdata=%s"
3308 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
3309
3310 #, fuzzy
3311 #~ msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
3312 #~ msgstr "ôá ìåãÝèç ôïõ óôçëïãíþìïíá ðñÝðåé íá åßíáé êáôÜ áýîïõóá óåéñÜ"
3313
3314 #, fuzzy
3315 #~ msgid "Cannot decompose address."
3316 #~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
3317
3318 #~ msgid "64 bit mode"
3319 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 64 bit"
3320
3321 #~ msgid "31 bit mode"
3322 #~ msgstr "êáôÜóôáóç 31 bit"
3323
3324 #, fuzzy
3325 #~ msgid "mvcle use"
3326 #~ msgstr "Ç óõóêåõÞ åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
3327
3328 #, fuzzy
3329 #~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
3330 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3331
3332 #, fuzzy
3333 #~ msgid "`%s' attribute argument not a string constant"
3334 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3335
3336 #, fuzzy
3337 #~ msgid "Profiling is not supported on this target."
3338 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3339
3340 #, fuzzy
3341 #~ msgid "%s is not supported by this configuration"
3342 #~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
3343
3344 #, fuzzy
3345 #~ msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
3346 #~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
3347
3348 #, fuzzy
3349 #~ msgid "invalid %%Y operand"
3350 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3351
3352 #, fuzzy
3353 #~ msgid "invalid %%A operand"
3354 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3355
3356 #, fuzzy
3357 #~ msgid "invalid %%B operand"
3358 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3359
3360 #, fuzzy
3361 #~ msgid "invalid %%c operand"
3362 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3363
3364 #, fuzzy
3365 #~ msgid "invalid %%C operand"
3366 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
3367
3368 #, fuzzy
3369 #~ msgid "invalid %%d operand"
3370 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3371
3372 #, fuzzy
3373 #~ msgid "invalid %%D operand"
3374 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3375
3376 #, fuzzy
3377 #~ msgid "invalid %%f operand"
3378 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3379
3380 #, fuzzy
3381 #~ msgid "Utilize Visual Instruction Set"
3382 #~ msgstr "ÐáñÜíïìç ÅíôïëÞ"
3383
3384 #~ msgid "Use 32-bit ABI"
3385 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 32-bit"
3386
3387 #~ msgid "Use 64-bit ABI"
3388 #~ msgstr "×ñÞóç ABI 64-bit"
3389
3390 # src/request.c:806 src/request.c:912
3391 #, fuzzy
3392 #~ msgid "unrecognized section name \"%s\""
3393 #~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
3394
3395 # src/dfa.c:569 src/dfa.c:583 src/dfa.c:587
3396 # src/dfa.c:577 src/dfa.c:591 src/dfa.c:595
3397 #, fuzzy
3398 #~ msgid "malformed #pragma ghs section"
3399 #~ msgstr "êáêïó÷çìáôéóìÝíïò ìåôñçôÞò åðáíÜëçøçò"
3400
3401 # src/shred.c:1134
3402 #, fuzzy
3403 #~ msgid "%s=%s is too large"
3404 #~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
3405
3406 #, fuzzy
3407 #~ msgid "output_move_single:"
3408 #~ msgstr "áñ÷åßï åîüäïõ"
3409
3410 #, fuzzy
3411 #~ msgid "bad test"
3412 #~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
3413
3414 #, fuzzy
3415 #~ msgid "invalid mask"
3416 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3417
3418 #, fuzzy
3419 #~ msgid "invalid address"
3420 #~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
3421
3422 #, fuzzy
3423 #~ msgid "no register in address"
3424 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
3425
3426 #, fuzzy
3427 #~ msgid "address offset not a constant"
3428 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
3429
3430 #, fuzzy
3431 #~ msgid "Use the Xtensa boolean register option"
3432 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3433
3434 #, fuzzy
3435 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' is ambiguous"
3436 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3437
3438 # src/getopt.c:813
3439 # src/getopt.c:813
3440 #, fuzzy
3441 #~ msgid "call of `(%T) (%A)' is ambiguous"
3442 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
3443
3444 #, fuzzy
3445 #~ msgid "`%+#D' is inaccessible"
3446 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ìç-ðñïóðåëÜóéìï"
3447
3448 #, fuzzy
3449 #~ msgid "invalid conversion from `%T' to `%T'"
3450 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3451
3452 #, fuzzy
3453 #~ msgid "  initializing argument %P of `%D'"
3454 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3455
3456 #, fuzzy
3457 #~ msgid "  in call to `%D'"
3458 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3459
3460 #, fuzzy
3461 #~ msgid "  for conversion from `%T' to `%T'"
3462 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3463
3464 #, fuzzy
3465 #~ msgid "duplicate enum value `%D'"
3466 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3467
3468 #, fuzzy
3469 #~ msgid "duplicate nested type `%D'"
3470 #~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
3471
3472 #, fuzzy
3473 #~ msgid "duplicate member `%D'"
3474 #~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
3475
3476 #, fuzzy
3477 #~ msgid "`%D' invalid in `%T'"
3478 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3479
3480 #, fuzzy
3481 #~ msgid "`%D' invalid in `%#T'"
3482 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3483
3484 #, fuzzy
3485 #~ msgid "redefinition of `%#T'"
3486 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3487
3488 #, fuzzy
3489 #~ msgid "previous definition of `%#T'"
3490 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3491
3492 #~ msgid "  by `%D'"
3493 #~ msgstr "  êáôÜ `%D'"
3494
3495 #, fuzzy
3496 #~ msgid "negative width in bit-field `%D'"
3497 #~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
3498
3499 #, fuzzy
3500 #~ msgid "field `%#D' with same name as class"
3501 #~ msgstr "ÕðÜñ÷åé áíôéêåßìåíï ìå ôï ßäéï üíïìá"
3502
3503 #, fuzzy
3504 #~ msgid "not enough type information"
3505 #~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
3506
3507 #, fuzzy
3508 #~ msgid "declaration of `%#D'"
3509 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3510
3511 #, fuzzy
3512 #~ msgid "conversion of `%E' from `%T' to `%T' is ambiguous"
3513 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3514
3515 #, fuzzy
3516 #~ msgid "converting from `%T' to `%T'"
3517 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3518
3519 #, fuzzy
3520 #~ msgid "cannot convert `%E' from type `%T' to type `%T'"
3521 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3522
3523 #, fuzzy
3524 #~ msgid "conversion from `%T' to `%T' discards qualifiers"
3525 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3526
3527 #, fuzzy
3528 #~ msgid "cannot convert type `%T' to type `%T'"
3529 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3530
3531 #, fuzzy
3532 #~ msgid "conversion from `%#T' to `%#T'"
3533 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3534
3535 #, fuzzy
3536 #~ msgid "conversion from `%T' to non-scalar type `%T' requested"
3537 #~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
3538
3539 #, fuzzy
3540 #~ msgid "`%#D' previously declared here"
3541 #~ msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
3542
3543 #, fuzzy
3544 #~ msgid "after previous specification in `%#D'"
3545 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3546
3547 #, fuzzy
3548 #~ msgid "invalid redeclaration of `%D'"
3549 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3550
3551 #, fuzzy
3552 #~ msgid "`%#D' hides constructor for `%#T'"
3553 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3554
3555 #~ msgid "implicit declaration of function `%#D'"
3556 #~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%#D'"
3557
3558 #, fuzzy
3559 #~ msgid "duplicate label `%D'"
3560 #~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
3561
3562 #, fuzzy
3563 #~ msgid "invalid use of `%D'"
3564 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
3565
3566 #, fuzzy
3567 #~ msgid "`%D::%D' is not a template"
3568 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3569
3570 #, fuzzy
3571 #~ msgid "`%#D' is not a static member of `%#T'"
3572 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3573
3574 # src/request.c:263
3575 #, fuzzy
3576 #~ msgid "duplicate initialization of %D"
3577 #~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
3578
3579 #, fuzzy
3580 #~ msgid "cannot initialize `%T' from `%T'"
3581 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá ìåôáíïìáóôåß ôï `.' Þ ôï `..'"
3582
3583 #, fuzzy
3584 #~ msgid "array size missing in `%D'"
3585 #~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
3586
3587 #, fuzzy
3588 #~ msgid "uninitialized const `%D'"
3589 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3590
3591 #, fuzzy
3592 #~ msgid "invalid catch parameter"
3593 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
3594
3595 #, fuzzy
3596 #~ msgid "creating %s"
3597 #~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
3598
3599 #, fuzzy
3600 #~ msgid "invalid declarator"
3601 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3602
3603 #, fuzzy
3604 #~ msgid "`%D' as declarator"
3605 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé êáôÜëïãïò"
3606
3607 #, fuzzy
3608 #~ msgid "`bool' is now a keyword"
3609 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3610
3611 #, fuzzy
3612 #~ msgid "multiple declarations `%T' and `%T'"
3613 #~ msgstr "ðïëëáðëüò áñéèìüò åðéëïãþí ôçí åíôïëÞ `s'"
3614
3615 #, fuzzy
3616 #~ msgid "can't initialize friend function `%s'"
3617 #~ msgstr "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åýñåóç åôéêÝôôáò ãéá ìåôáãùãÞ óôï `%s'"
3618
3619 #, fuzzy
3620 #~ msgid "friend declaration not in class definition"
3621 #~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
3622
3623 #, fuzzy
3624 #~ msgid "cannot declare %s to references"
3625 #~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï %s"
3626
3627 #, fuzzy
3628 #~ msgid "invalid type: `void &'"
3629 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'"
3630
3631 #, fuzzy
3632 #~ msgid "cannot declare member `%T::%s' within `%T'"
3633 #~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
3634
3635 #, fuzzy
3636 #~ msgid "template parameters cannot be friends"
3637 #~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
3638
3639 #, fuzzy
3640 #~ msgid "invalid use of `::'"
3641 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
3642
3643 #, fuzzy
3644 #~ msgid "invalid string constant `%E'"
3645 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
3646
3647 #, fuzzy
3648 #~ msgid "duplicate base type `%T' invalid"
3649 #~ msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
3650
3651 #, fuzzy
3652 #~ msgid "multiple definition of `%#T'"
3653 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
3654
3655 #, fuzzy
3656 #~ msgid "-f%s is no longer supported"
3657 #~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
3658
3659 #, fuzzy
3660 #~ msgid "prototype for `%#D' does not match any in class `%T'"
3661 #~ msgstr "ôï áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë `%s' äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï äéáìïéñáæüìåíï áíôéêåßìåíï `%s'"
3662
3663 #~ msgid "                %#D"
3664 #~ msgstr "                %#D"
3665
3666 #, fuzzy
3667 #~ msgid "local class `%#T' shall not have static data member `%#D'"
3668 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3669
3670 #, fuzzy
3671 #~ msgid "invalid initializer for virtual method `%D'"
3672 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
3673
3674 #, fuzzy
3675 #~ msgid "use of old-style cast"
3676 #~ msgstr "ðáëáéïý åßäïõò èÝóç"
3677
3678 # src/getopt.c:628
3679 # src/getopt.c:628
3680 #, fuzzy
3681 #~ msgid "use of `%D' is ambiguous"
3682 #~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé áóáöÞò\n"
3683
3684 #, fuzzy
3685 #~ msgid "`%D' is not a function,"
3686 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3687
3688 #, fuzzy
3689 #~ msgid "unknown namespace `%D'"
3690 #~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
3691
3692 #, fuzzy
3693 #~ msgid "`%T' is not a namespace"
3694 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3695
3696 #, fuzzy
3697 #~ msgid "`%D' is not a namespace"
3698 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3699
3700 #, fuzzy
3701 #~ msgid "`%D' not declared"
3702 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3703
3704 #, fuzzy
3705 #~ msgid "`%T' does not have a class or union named `%D'"
3706 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3707
3708 #, fuzzy
3709 #~ msgid "`%T' is not a class or union type"
3710 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3711
3712 #, fuzzy
3713 #~ msgid "`%s' not supported by %s"
3714 #~ msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé"
3715
3716 #, fuzzy
3717 #~ msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
3718 #~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
3719
3720 #, fuzzy
3721 #~ msgid "`%#T' is not a template"
3722 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3723
3724 #, fuzzy
3725 #~ msgid "`%T' is already a friend of `%T'"
3726 #~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
3727
3728 #, fuzzy
3729 #~ msgid "argument to `%s' missing\n"
3730 #~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
3731
3732 #, fuzzy
3733 #~ msgid "base class `%T' already initialized"
3734 #~ msgstr "ç êëÜóç ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
3735
3736 #, fuzzy
3737 #~ msgid "type `%D' is not a direct base of `%T'"
3738 #~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
3739
3740 #, fuzzy
3741 #~ msgid "`%T' is not an aggregate type"
3742 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3743
3744 #, fuzzy
3745 #~ msgid "invalid use of non-static field `%D'"
3746 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü óôÞëåò: `%s'"
3747
3748 #, fuzzy
3749 #~ msgid "invalid use of member `%D'"
3750 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
3751
3752 #, fuzzy
3753 #~ msgid "`%D' is not a member of type `%T'"
3754 #~ msgstr "äåí åßóôå ìÝëïò ôçò ïìÜäáò `%s'"
3755
3756 #, fuzzy
3757 #~ msgid "illegal pointer to bit-field `%D'"
3758 #~ msgstr "áêáôÜëëçëïò ôýðïò äéêôýïõ :`%s'\n"
3759
3760 #, fuzzy
3761 #~ msgid "invalid type `void' for new"
3762 #~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
3763
3764 #, fuzzy
3765 #~ msgid "type name expected before `*'"
3766 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
3767
3768 #, fuzzy
3769 #~ msgid "type name expected before `&'"
3770 #~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
3771
3772 #, fuzzy
3773 #~ msgid "invalid #pragma %s"
3774 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3775
3776 #, fuzzy
3777 #~ msgid "`%D' not defined"
3778 #~ msgstr "áüñéóôï"
3779
3780 #, fuzzy
3781 #~ msgid "name lookup of `%s' changed"
3782 #~ msgstr "ç ïìÜäá ôïõ %s Üëëáîå óå %s\n"
3783
3784 #, fuzzy
3785 #~ msgid "`%s' tag used in naming `%#T'"
3786 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3787
3788 # src/grep.c:785 src/grep.c:792
3789 # src/grep.c:1060 src/grep.c:1067 src/grep.c:1076
3790 #, fuzzy
3791 #~ msgid "invalid default template argument"
3792 #~ msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá ìÞêïõò ðåñéå÷ïìÝíïõ"
3793
3794 #, fuzzy
3795 #~ msgid "`%T' is not a valid expression"
3796 #~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
3797
3798 # src/dfa.c:962
3799 # src/dfa.c:970
3800 #, fuzzy
3801 #~ msgid "sigof type specifier"
3802 #~ msgstr "Äåí ïñßóôçêå óõíôáêôéêü"
3803
3804 #, fuzzy
3805 #~ msgid "`%T' is not a class or namespace"
3806 #~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
3807
3808 #, fuzzy
3809 #~ msgid "no type `%D' in `%T'"
3810 #~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
3811
3812 #, fuzzy
3813 #~ msgid "invalid member template declaration `%D'"
3814 #~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
3815
3816 #, fuzzy
3817 #~ msgid "  from definition of `%#D'"
3818 #~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
3819
3820 #~ msgid "        `%D'"
3821 #~ msgstr "        `%D'"
3822
3823 #, fuzzy
3824 #~ msgid "no default argument for `%D'"
3825 #~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
3826
3827 #, fuzzy
3828 #~ msgid "template class without a name"
3829 #~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
3830
3831 #, fuzzy
3832 #~ msgid "template definition of non-template `%#D'"
3833 #~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
3834
3835 #~ msgid "  but %d required"
3836 #~ msgstr "