OSDN Git Service

* da.po: Update.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / po / da.po
1 # Danish version of GCC strings.
2 # Copyright (C) 2002, 03, 04 Free Software Foundation, Inc.
3 # Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
4 #
5 # Konventioner:
6 #
7 # ABI -> binær grænseflade
8 # ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
9 # access -> tilgangs-
10 # aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
11 # ambigeous -> tvetydig
12 # arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
13 # array -> tabel
14 # assembler -> maskinkodeoversætter
15 # assertion -> postulat
16 # attribute -> egenskab
17 # base class -> stamklasse
18 # basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
19 # braces -> krøllede paranteser
20 # braced-group -> sætningsblok
21 # branch -> forgrening
22 # buffer -> mellemlager
23 # cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
24 # con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
25 # conflicting -> modstridende
26 # convert -> konvertere, omdanne
27 # declared -> erklæret
28 # defaults to -> antages at være
29 # dereference -> følge
30 # discard -> fjerne
31 # discard -> kassere
32 # driver -> styringsprogram
33 # duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
34 # edge list -> kantliste
35 # elt -> udtrykstræ
36 # endian -> endet (fx storendet, lillendet)
37 # endianness -> endethed
38 # exception handling -> håndtering af undtagelser
39 # excess -> for mange
40 # expansion -> udfoldning
41 # extra -> (ret ofte) overskydende
42 # floating point -> kommatal
43 # formals -> parametre
44 # format string -> formateringsstreng
45 # forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
46 # frame table -> rammetabel
47 # friend -> ven(ne-)
48 # gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
49 # hard register -> hardware-register
50 # have no effect -> udvirker intet
51 # identifier -> kaldenavn
52 # incompatible -> uforenelig, passer ikke
53 # incomplete -> ufuldstændig
54 # initialize -> tildele startværdi, klargøre
55 # initializer -> startværdi
56 # initializer list -> klargøringsliste
57 # inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
58 # instance -> instans (fx af en klasse)
59 # issue (fx warnings) -> fremkom med
60 # iterator -> løkkevariabel
61 # junk -> ragelse
62 # keyword -> reserveret ord
63 # label -> etiket
64 # linking -> sammenkædning
65 # lvalue -> venstreværdi
66 # macro -> makro
67 # malformed -> forkert udformet, misdannet
68 # member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
69 # mismatch -> passer ikke med
70 # mmap -> indlæse
71 # modifier, qualifier -> modifikation
72 # multiple inheritance -> multipel nedarvning
73 # newline -> linjeskift
74 # non-numeric -> ikke et tal
75 # null character -> nultegn
76 # null pointer -> nul[-]henvisning
77 # offset -> forskydning
78 # opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
79 # out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
80 # overflow -> (til tider) løber over
81 # overlap -> [interval]sammenfald
82 # overloading -> flertydiggørelse
83 # padding -> udfylning
84 # pass -> overbringe (fx parametre), videregive
85 # pointer -> henvisning[svariabel]
86 # preprocessor -> præprocessor
87 # profiling -> profilering
88 # promote -> forfremme
89 # request -> (til tider) forespørgsel
90 # return -> returnerer
91 # schedule -> planlæg
92 # scope -> virkningsfelt
93 # shadowing -> skygger for
94 # shift -> skift
95 # specified -> (oftest) angivet
96 # specifier -> anvisning, angivelse
97 # stab -> stik (?)
98 # statement -> sætning
99 # storage class -> lagringsklasse
100 # strict -> nøje
101 # string -> streng
102 # subscript -> indeks, opslag
103 # target -> mål[arkitektur]
104 # template -> skabelon
105 # thrown -> kastet
106 # token -> symbol
107 # top-level -> øverste niveau
108 # trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
109 # undefine -> glemme definitionen
110 # undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
111 # underscore -> understreg
112 # universal-character-name -> universelt tegn[navn]
113 # unsigned -> uden fortegn
114 # varargs -> variable parameterlister
115 # variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
116 # variabels -> variabler (med afslutnings-r)
117 # vtable -> virtuel tabel
118 # wide character -> bredtegn
119 # white space -> mellemrum
120 # whitespace -> mellemrum
121 #
122 # Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
123 # (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
124 # som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
125 # - der er jo masser af plads at tage af.
126 #
127 msgid ""
128 msgstr ""
129 "Project-Id-Version: gcc 3.4-b20040206\n"
130 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
131 "POT-Creation-Date: 2004-02-06 01:40+0000\n"
132 "PO-Revision-Date: 2004-10-03 19:17+0200\n"
133 "Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
134 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
135 "MIME-Version: 1.0\n"
136 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
137 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
138
139 #: attribs.c:178
140 #, c-format
141 msgid "`%s' attribute directive ignored"
142 msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"
143
144 #: attribs.c:186
145 #, c-format
146 msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
147 msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"
148
149 #: attribs.c:203
150 #, c-format
151 msgid "`%s' attribute does not apply to types"
152 msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"
153
154 #: attribs.c:249
155 #, c-format
156 msgid "`%s' attribute only applies to function types"
157 msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"
158
159 #: attribs.c:416 c-common.c:4344 c-common.c:4363 c-common.c:4381
160 #: c-common.c:4408 c-common.c:4427 c-common.c:4450 c-common.c:4473
161 #: c-common.c:4499 c-common.c:4533 c-common.c:4577 c-common.c:4605
162 #: c-common.c:4633 c-common.c:4652 c-common.c:4907 c-common.c:4929
163 #: c-common.c:4964 c-common.c:5031 c-common.c:5077 c-common.c:5135
164 #: c-common.c:5166 c-common.c:5512 c-common.c:5535 c-common.c:5574
165 #: config/arm/arm.c:2278 config/arm/arm.c:2305 config/avr/avr.c:4539
166 #: config/h8300/h8300.c:4281 config/h8300/h8300.c:4304 config/i386/i386.c:1599
167 #: config/i386/i386.c:15299 config/i386/winnt.c:86 config/ia64/ia64.c:1053
168 #: config/ip2k/ip2k.c:3151
169 #, c-format
170 msgid "`%s' attribute ignored"
171 msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"
172
173 #: builtins.c:318
174 msgid "offset outside bounds of constant string"
175 msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"
176
177 #: builtins.c:786
178 msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
179 msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
180
181 #: builtins.c:793
182 msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
183 msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
184
185 #: builtins.c:800
186 msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
187 msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
188
189 #: builtins.c:807
190 msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
191 msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
192
193 #: builtins.c:3828
194 msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
195 msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"
196
197 #: builtins.c:3834
198 msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
199 msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"
200
201 #: builtins.c:3840
202 msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
203 msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"
204
205 #: builtins.c:3856
206 msgid "`va_start' used in function with fixed args"
207 msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"
208
209 #: builtins.c:3875
210 msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
211 msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"
212
213 #. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
214 #. va_start's second argument, but can still work as intended.
215 #: builtins.c:3880
216 msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
217 msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"
218
219 #: builtins.c:3969
220 msgid "too many arguments to function `va_start'"
221 msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"
222
223 #: builtins.c:4091
224 msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
225 msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"
226
227 #. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
228 #. violation, so we cannot make this an error.  If this call is never
229 #. executed, the program is still strictly conforming.
230 #: builtins.c:4123
231 #, c-format
232 msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
233 msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"
234
235 #: builtins.c:4128
236 #, c-format
237 msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
238 msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"
239
240 #: builtins.c:4240
241 msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
242 msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"
243
244 #: builtins.c:4242
245 msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
246 msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"
247
248 #: builtins.c:4256
249 msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
250 msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"
251
252 #: builtins.c:4258
253 msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
254 msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"
255
256 #: builtins.c:4418
257 msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
258 msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"
259
260 #: builtins.c:5359
261 msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
262 msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"
263
264 #: builtins.c:5454
265 #, c-format
266 msgid "built-in function `%s' not currently supported"
267 msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"
268
269 #: builtins.c:5594
270 msgid "target format does not support infinity"
271 msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
272
273 #: c-common.c:934
274 msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous `else'"
275 msgstr "%Hforeslår eksplicitte krøllede paranteser for at undgå tvetydig 'else'"
276
277 #: c-common.c:1158
278 msgid "%J'%D' is not defined outside of function scope"
279 msgstr "%J'%D' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
280
281 #: c-common.c:1178
282 #, c-format
283 msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
284 msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"
285
286 #: c-common.c:1218
287 msgid "overflow in constant expression"
288 msgstr "overløb i konstant udtryk"
289
290 #: c-common.c:1238
291 msgid "integer overflow in expression"
292 msgstr "heltalsoverløb i udtryk"
293
294 #: c-common.c:1247
295 msgid "floating point overflow in expression"
296 msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"
297
298 #: c-common.c:1253
299 msgid "vector overflow in expression"
300 msgstr "vektoroverløb i udtryk"
301
302 #. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
303 #: c-common.c:1275
304 msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
305 msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
306
307 #: c-common.c:1277
308 msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
309 msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
310
311 #: c-common.c:1323
312 msgid "overflow in implicit constant conversion"
313 msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"
314
315 #: c-common.c:1459
316 #, c-format
317 msgid "operation on `%s' may be undefined"
318 msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"
319
320 #: c-common.c:1743
321 msgid "expression statement has incomplete type"
322 msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"
323
324 #: c-common.c:1775
325 msgid "case label does not reduce to an integer constant"
326 msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"
327
328 #: c-common.c:2105
329 msgid "invalid truth-value expression"
330 msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"
331
332 #: c-common.c:2156
333 #, c-format
334 msgid "invalid operands to binary %s"
335 msgstr "ugyldige operander til binær %s"
336
337 #: c-common.c:2390
338 msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
339 msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
340
341 #: c-common.c:2392
342 msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
343 msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
344
345 #: c-common.c:2462
346 msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
347 msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"
348
349 #: c-common.c:2471
350 msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
351 msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"
352
353 #: c-common.c:2516
354 msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
355 msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"
356
357 #: c-common.c:2522
358 msgid "pointer to a function used in arithmetic"
359 msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"
360
361 #: c-common.c:2528
362 msgid "pointer to member function used in arithmetic"
363 msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"
364
365 #: c-common.c:2534
366 msgid "pointer to a member used in arithmetic"
367 msgstr "henvisning til et medlem benyttet i udregning"
368
369 #: c-common.c:2623 f/com.c:14734
370 msgid "struct type value used where scalar is required"
371 msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"
372
373 #: c-common.c:2627 f/com.c:14738
374 msgid "union type value used where scalar is required"
375 msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"
376
377 #: c-common.c:2631 f/com.c:14742
378 msgid "array type value used where scalar is required"
379 msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"
380
381 #. Common Ada/Pascal programmer's mistake.  We always warn
382 #. about this since it is so bad.
383 #: c-common.c:2668
384 #, fuzzy
385 msgid "the address of `%D', will always evaluate as `true'"
386 msgstr "adressen af '%D' vil altid være 'true'"
387
388 #: c-common.c:2762 f/com.c:14874
389 msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
390 msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"
391
392 #: c-common.c:2808 c-common.c:2848
393 msgid "invalid use of `restrict'"
394 msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"
395
396 #: c-common.c:2958
397 msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
398 msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"
399
400 #: c-common.c:2968
401 #, c-format
402 msgid "invalid application of `%s' to a void type"
403 msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"
404
405 #: c-common.c:2974
406 #, c-format
407 msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
408 msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"
409
410 #: c-common.c:3014
411 msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
412 msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"
413
414 #: c-common.c:3506
415 #, c-format
416 msgid "cannot disable built-in function `%s'"
417 msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"
418
419 #: c-common.c:3667 c-typeck.c:1941
420 #, c-format
421 msgid "too few arguments to function `%s'"
422 msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"
423
424 #: c-common.c:3673 c-typeck.c:1802
425 #, c-format
426 msgid "too many arguments to function `%s'"
427 msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"
428
429 #: c-common.c:3692
430 #, c-format
431 msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
432 msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"
433
434 #: c-common.c:3919
435 msgid "pointers are not permitted as case values"
436 msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"
437
438 #: c-common.c:3923
439 #, fuzzy
440 msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
441 msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
442
443 #: c-common.c:3952
444 msgid "empty range specified"
445 msgstr "tomt interval angivet"
446
447 #: c-common.c:4003
448 msgid "duplicate (or overlapping) case value"
449 msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"
450
451 #: c-common.c:4004
452 msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
453 msgstr "%Jdette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
454
455 #: c-common.c:4008
456 msgid "duplicate case value"
457 msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"
458
459 #: c-common.c:4009
460 msgid "%Jpreviously used here"
461 msgstr "%Jtidligere benyttet her"
462
463 #: c-common.c:4013
464 msgid "multiple default labels in one switch"
465 msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"
466
467 #: c-common.c:4014
468 msgid "%Jthis is the first default label"
469 msgstr "%Jdette er den første default-etiket"
470
471 #: c-common.c:4039
472 msgid "taking the address of a label is non-standard"
473 msgstr "at tage adressen af en etiket følger ikke standarden"
474
475 #: c-common.c:4085
476 msgid "%Hignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
477 msgstr "%Hignorerer returværdi for '%D' erklæret med egenskaben warn_unused_result"
478
479 #: c-common.c:4090
480 msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
481 msgstr "%Hignorerer returværdi af funktion erklæret med egenskaben warn_unused_result"
482
483 #. SW_PARAM
484 #: c-common.c:4297
485 #, c-format
486 msgid "declaration of \"%s\" shadows a parameter"
487 msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"
488
489 #. SW_LOCAL
490 #: c-common.c:4298
491 #, c-format
492 msgid "declaration of \"%s\" shadows a previous local"
493 msgstr "erklæring af '%s' skygger for en tidligere lokal variabel"
494
495 #. SW_GLOBAL
496 #: c-common.c:4299
497 #, c-format
498 msgid "declaration of \"%s\" shadows a global declaration"
499 msgstr "erklæring af '%s' skygger for en global erklæring"
500
501 #: c-common.c:4303
502 msgid "%Jshadowed declaration is here"
503 msgstr "%Jskygget erklæring er her"
504
505 #: c-common.c:4686
506 #, c-format
507 msgid "unknown machine mode `%s'"
508 msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"
509
510 #: c-common.c:4689
511 #, c-format
512 msgid "no data type for mode `%s'"
513 msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"
514
515 #: c-common.c:4693
516 #, c-format
517 msgid "invalid pointer mode `%s'"
518 msgstr "ugyldig henvisningstilstand '%s'"
519
520 #: c-common.c:4700 c-common.c:5263
521 #, c-format
522 msgid "unable to emulate '%s'"
523 msgstr "kunne ikke emulere '%s'"
524
525 #: c-common.c:4744
526 #, fuzzy
527 msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
528 msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"
529
530 #: c-common.c:4755
531 #, fuzzy
532 msgid "%Jsection of '%D' conflicts with previous declaration"
533 msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"
534
535 #: c-common.c:4764
536 #, fuzzy
537 msgid "%Jsection attribute not allowed for '%D'"
538 msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"
539
540 #: c-common.c:4770
541 #, fuzzy
542 msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
543 msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"
544
545 #: c-common.c:4808
546 msgid "requested alignment is not a constant"
547 msgstr "angivet justering er ikke en konstant"
548
549 #: c-common.c:4813
550 msgid "requested alignment is not a power of 2"
551 msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"
552
553 #: c-common.c:4818
554 msgid "requested alignment is too large"
555 msgstr "angivet justering er for stor"
556
557 #: c-common.c:4844
558 #, fuzzy
559 msgid "%Jalignment may not be specified for '%D'"
560 msgstr "justering må ikke angives for '%s'"
561
562 #: c-common.c:4882
563 #, fuzzy
564 msgid "%J'%D' defined both normally and as an alias"
565 msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"
566
567 #: c-common.c:4892
568 msgid "alias arg not a string"
569 msgstr "aliasparameter er ikke en streng"
570
571 #: c-common.c:4935
572 msgid "visibility arg not a string"
573 msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"
574
575 #: c-common.c:4948
576 msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
577 msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
578
579 #: c-common.c:4974
580 msgid "tls_model arg not a string"
581 msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"
582
583 #: c-common.c:4983
584 msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
585 msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""
586
587 #: c-common.c:5005 c-common.c:5051
588 #, fuzzy
589 msgid "%J'%E' attribute applies only to functions"
590 msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"
591
592 #: c-common.c:5010 c-common.c:5056
593 #, fuzzy
594 msgid "%Jcan't set '%E' attribute after definition"
595 msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"
596
597 #: c-common.c:5132
598 #, c-format
599 msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
600 msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"
601
602 #: c-common.c:5195
603 #, c-format
604 msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
605 msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"
606
607 #: c-common.c:5219 c-common.c:5251
608 msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
609 msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"
610
611 #: c-common.c:5353
612 msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
613 msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"
614
615 #: c-common.c:5368
616 #, c-format
617 msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
618 msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"
619
620 #: c-common.c:5387
621 #, c-format
622 msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
623 msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"
624
625 #: c-common.c:5395
626 #, c-format
627 msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
628 msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"
629
630 #: c-common.c:5475
631 #, c-format
632 msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
633 msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"
634
635 #: c-common.c:5546
636 #, fuzzy
637 msgid "cleanup arg not an identifier"
638 msgstr "'defined' optræder uden et kaldenavn"
639
640 #: c-common.c:5553
641 #, fuzzy
642 msgid "cleanup arg not a function"
643 msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
644
645 #: c-common.c:5914
646 #, c-format
647 msgid "%s at end of input"
648 msgstr "%s ved slutning af inddata"
649
650 #: c-common.c:5920
651 #, c-format
652 msgid "%s before %s'%c'"
653 msgstr "%s før %s'%c'"
654
655 #: c-common.c:5922
656 #, c-format
657 msgid "%s before %s'\\x%x'"
658 msgstr "%s før %s'\\x%x'"
659
660 #: c-common.c:5926
661 #, c-format
662 msgid "%s before string constant"
663 msgstr "%s før strengkonstant"
664
665 #: c-common.c:5928
666 #, c-format
667 msgid "%s before numeric constant"
668 msgstr "%s før talkonstant"
669
670 #: c-common.c:5930
671 #, c-format
672 msgid "%s before \"%s\""
673 msgstr "%s før \"%s\""
674
675 #: c-common.c:5932
676 #, c-format
677 msgid "%s before '%s' token"
678 msgstr "%s før symbolet '%s'"
679
680 #. Use `%s' to print the string in case there are any escape
681 #. characters in the message.
682 #: c-common.c:5934 c-typeck.c:2578 c-typeck.c:3970 c-typeck.c:3985
683 #: c-typeck.c:4000 final.c:2776 final.c:2778 gcc.c:4574 rtl-error.c:109
684 #: toplev.c:1340 config/cris/cris.c:545 cp/parser.c:1848 cp/typeck.c:4111
685 #: java/expr.c:356 java/verify.c:1456 java/verify.c:1457 java/verify.c:1472
686 #, c-format
687 msgid "%s"
688 msgstr "%s"
689
690 #: c-convert.c:82 c-typeck.c:1193 c-typeck.c:3410 cp/typeck.c:1337
691 #: cp/typeck.c:5648 treelang/tree-convert.c:79
692 msgid "void value not ignored as it ought to be"
693 msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"
694
695 #: c-convert.c:114 java/typeck.c:148 treelang/tree-convert.c:105
696 msgid "conversion to non-scalar type requested"
697 msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"
698
699 #: c-decl.c:371
700 #, fuzzy
701 msgid "%Jarray '%D' assumed to have one element"
702 msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"
703
704 #: c-decl.c:580
705 #, fuzzy
706 msgid "%Jlabel `%D' used but not defined"
707 msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"
708
709 #: c-decl.c:586
710 #, fuzzy
711 msgid "%Jlabel `%D' defined but not used"
712 msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"
713
714 #: c-decl.c:588
715 #, fuzzy
716 msgid "%Jlabel `%D' declared but not defined"
717 msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"
718
719 #: c-decl.c:613
720 #, fuzzy
721 msgid "%Junused variable `%D'"
722 msgstr "ubrugt variabel '%s'"
723
724 #: c-decl.c:821
725 msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
726 msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
727
728 #: c-decl.c:828
729 msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
730 msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
731
732 #: c-decl.c:864
733 msgid "%Jprototype for '%D' declares more arguments than previous old-style definition"
734 msgstr ""
735
736 #: c-decl.c:870
737 msgid "%Jprototype for '%D' declares fewer arguments than previous old-style definition"
738 msgstr ""
739
740 #: c-decl.c:879
741 msgid "%Jprototype for '%D' declares arg %d with incompatible type"
742 msgstr ""
743
744 #. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
745 #. for this poor-style construct.
746 #: c-decl.c:891
747 #, fuzzy
748 msgid "%Jprototype for '%D' follows non-prototype definition"
749 msgstr "følger definition uden prototype her"
750
751 #: c-decl.c:906
752 #, fuzzy
753 msgid "%Jprevious definition of '%D' was here"
754 msgstr "tidligere definition her"
755
756 #: c-decl.c:908
757 #, fuzzy
758 msgid "%Jprevious implicit declaration of '%D' was here"
759 msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"
760
761 #: c-decl.c:910
762 #, fuzzy
763 msgid "%Jprevious declaration of '%D' was here"
764 msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"
765
766 #: c-decl.c:944
767 #, fuzzy
768 msgid "%J'%D' redeclared as different kind of symbol"
769 msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"
770
771 #: c-decl.c:949
772 #, fuzzy
773 msgid "%Jbuilt-in function '%D' declared as non-function"
774 msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
775
776 # shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
777 #: c-decl.c:952 c-decl.c:1042
778 #, fuzzy
779 msgid "%Jshadowing built-in function '%D'"
780 msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
781
782 #. If types don't match for a built-in, throw away the
783 #. built-in.  No point in calling locate_old_decl here, it
784 #. won't print anything.
785 #: c-decl.c:972
786 #, fuzzy
787 msgid "%Jconflicting types for built-in function '%D'"
788 msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"
789
790 #: c-decl.c:996 c-decl.c:1004
791 #, fuzzy
792 msgid "%Jconflicting types for '%D'"
793 msgstr "modstridende typer for '%#D'"
794
795 #. allow OLDDECL to continue in use
796 #: c-decl.c:1019
797 #, fuzzy
798 msgid "%Jredefinition of typedef '%D'"
799 msgstr "omdefinering af '%s'"
800
801 #: c-decl.c:1055 c-decl.c:1119
802 #, fuzzy
803 msgid "%Jredefinition of '%D'"
804 msgstr "omdefinering af '%s'"
805
806 # anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
807 #: c-decl.c:1086 c-decl.c:1136
808 #, fuzzy
809 msgid "%Jstatic declaration of '%D' follows non-static declaration"
810 msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"
811
812 #: c-decl.c:1094 c-decl.c:1133
813 #, fuzzy
814 msgid "%Jnon-static declaration of '%D' follows static declaration"
815 msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
816
817 #: c-decl.c:1106
818 #, fuzzy
819 msgid "%Jthread-local declaration of '%D' follows non-thread-local declaration"
820 msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
821
822 #: c-decl.c:1109
823 #, fuzzy
824 msgid "%Jnon-thread-local declaration of '%D' follows thread-local declaration"
825 msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
826
827 #: c-decl.c:1149
828 #, fuzzy
829 msgid "%Jextern declaration of '%D' follows declaration with no linkage"
830 msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"
831
832 #: c-decl.c:1152
833 #, fuzzy
834 msgid "%Jdeclaration of '%D' with no linkage follows extern declaration"
835 msgstr "erklæring af '%F' kaster forskellige undtagelser"
836
837 #: c-decl.c:1155
838 #, fuzzy
839 msgid "%Jredeclaration of '%D' with no linkage"
840 msgstr "tidligere erklæring af '%#D' med %L-kædning"
841
842 #: c-decl.c:1169
843 msgid "%Jredeclaration of '%D' with different visibility (old visibility preserved)"
844 msgstr ""
845
846 #: c-decl.c:1180
847 #, fuzzy
848 msgid "%Jinline declaration of '%D' follows declaration with attribute noinline"
849 msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
850
851 #: c-decl.c:1187
852 #, fuzzy
853 msgid "%Jdeclaration of '%D' with attribute noinline follows inline declaration "
854 msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
855
856 #: c-decl.c:1199
857 #, fuzzy
858 msgid "%J'%D' declared inline after being called"
859 msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"
860
861 #: c-decl.c:1205
862 #, fuzzy
863 msgid "%J'%D' declared inline after its definition"
864 msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"
865
866 #: c-decl.c:1217
867 #, fuzzy
868 msgid "%Jvolatile declaration of '%D' follows non-volatile declaration"
869 msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
870
871 #: c-decl.c:1220
872 #, fuzzy
873 msgid "%Jnon-volatile declaration of '%D' follows volatile declaration"
874 msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
875
876 #: c-decl.c:1227
877 #, fuzzy
878 msgid "%Jconst declaration of '%D' follows non-const declaration"
879 msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"
880
881 #: c-decl.c:1230
882 #, fuzzy
883 msgid "%Jnon-const declaration of '%D' follows const declaration"
884 msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
885
886 #: c-decl.c:1246
887 #, fuzzy
888 msgid "%Jredundant redeclaration of '%D'"
889 msgstr "overflødig omerklæring af '%D' i samme virkefelt"
890
891 #: c-decl.c:1690
892 #, c-format
893 msgid "nested extern declaration of `%s'"
894 msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"
895
896 #: c-decl.c:1829 objc/objc-act.c:2534 objc/objc-act.c:6793
897 #, fuzzy
898 msgid "%Jprevious declaration of '%D'"
899 msgstr "'%D' er tidligere erklæret"
900
901 #: c-decl.c:1870 c-decl.c:1872
902 #, c-format
903 msgid "implicit declaration of function `%s'"
904 msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"
905
906 #: c-decl.c:1888
907 #, c-format
908 msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
909 msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"
910
911 #: c-decl.c:1894
912 #, c-format
913 msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
914 msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"
915
916 #: c-decl.c:1899
917 msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
918 msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"
919
920 #: c-decl.c:1900
921 msgid "for each function it appears in.)"
922 msgstr "per funktion)"
923
924 #: c-decl.c:1953
925 #, c-format
926 msgid "label %s referenced outside of any function"
927 msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
928
929 #: c-decl.c:2000
930 #, c-format
931 msgid "duplicate label declaration `%s'"
932 msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"
933
934 #: c-decl.c:2001
935 #, fuzzy
936 msgid "%Jthis is a previous declaration"
937 msgstr "dette er en tidligere erklæring"
938
939 #: c-decl.c:2036
940 #, fuzzy
941 msgid "%Hduplicate label `%D'"
942 msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"
943
944 #: c-decl.c:2038
945 #, fuzzy
946 msgid "%J`%D' previously defined here"
947 msgstr "'%#D' tidligere defineret her"
948
949 #: c-decl.c:2040
950 #, fuzzy
951 msgid "%J`%D' previously declared here"
952 msgstr "'%#D' tidligere erklæret her"
953
954 #: c-decl.c:2060
955 msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier `%s' conflicts"
956 msgstr ""
957
958 #: c-decl.c:2131
959 #, fuzzy
960 msgid "%H`%s' defined as wrong kind of tag"
961 msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
962
963 #: c-decl.c:2369
964 msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
965 msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"
966
967 #: c-decl.c:2388
968 msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
969 msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"
970
971 #: c-decl.c:2395
972 msgid "two types specified in one empty declaration"
973 msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"
974
975 #: c-decl.c:2400 c-parse.y:735 c-parse.y:737 objc/objc-parse.y:776
976 #: objc/objc-parse.y:778 objc/objc-parse.y:3016
977 msgid "empty declaration"
978 msgstr "tom erklæring"
979
980 #: c-decl.c:2426
981 msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
982 msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"
983
984 #: c-decl.c:2428
985 msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
986 msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"
987
988 #: c-decl.c:2431
989 msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
990 msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"
991
992 #: c-decl.c:2447
993 msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
994 msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"
995
996 #: c-decl.c:2517
997 #, fuzzy
998 msgid "%J'%D' is usually a function"
999 msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"
1000
1001 # init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
1002 #: c-decl.c:2526
1003 #, c-format
1004 msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
1005 msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
1006
1007 #: c-decl.c:2532
1008 #, c-format
1009 msgid "function `%s' is initialized like a variable"
1010 msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
1011
1012 #. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
1013 #: c-decl.c:2539
1014 #, c-format
1015 msgid "parameter `%s' is initialized"
1016 msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"
1017
1018 #: c-decl.c:2559 c-typeck.c:4220
1019 msgid "variable-sized object may not be initialized"
1020 msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
1021
1022 #: c-decl.c:2565
1023 #, c-format
1024 msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
1025 msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
1026
1027 #: c-decl.c:2571
1028 #, c-format
1029 msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
1030 msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"
1031
1032 #: c-decl.c:2640 c-decl.c:5426 cp/decl.c:3748 cp/decl.c:10156
1033 #, fuzzy
1034 msgid "%Jinline function '%D' given attribute noinline"
1035 msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"
1036
1037 #: c-decl.c:2716
1038 #, fuzzy
1039 msgid "%Jinitializer fails to determine size of '%D'"
1040 msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%D'"
1041
1042 #: c-decl.c:2721
1043 #, fuzzy
1044 msgid "%Jarray size missing in '%D'"
1045 msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%D'"
1046
1047 #: c-decl.c:2737
1048 #, fuzzy
1049 msgid "%Jzero or negative size array '%D'"
1050 msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"
1051
1052 #: c-decl.c:2765
1053 #, fuzzy
1054 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't known"
1055 msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"
1056
1057 #: c-decl.c:2775
1058 #, fuzzy
1059 msgid "%Jstorage size of '%D' isn't constant"
1060 msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"
1061
1062 #: c-decl.c:2858
1063 #, fuzzy
1064 msgid "%Jignoring asm-specifier for non-static local variable '%D'"
1065 msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"
1066
1067 #: c-decl.c:2969
1068 msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
1069 msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"
1070
1071 #: c-decl.c:3151
1072 #, fuzzy
1073 msgid "<anonymous>"
1074 msgstr "<anonym %s>"
1075
1076 #: c-decl.c:3160
1077 #, c-format
1078 msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
1079 msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"
1080
1081 #: c-decl.c:3168
1082 #, c-format
1083 msgid "negative width in bit-field `%s'"
1084 msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"
1085
1086 #: c-decl.c:3173
1087 #, c-format
1088 msgid "zero width for bit-field `%s'"
1089 msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"
1090
1091 #: c-decl.c:3183
1092 #, c-format
1093 msgid "bit-field `%s' has invalid type"
1094 msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1095
1096 #: c-decl.c:3192
1097 #, fuzzy, c-format
1098 msgid "type of bit-field `%s' is a GCC extension"
1099 msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"
1100
1101 #: c-decl.c:3201
1102 #, c-format
1103 msgid "width of `%s' exceeds its type"
1104 msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"
1105
1106 # RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
1107 #: c-decl.c:3211
1108 #, c-format
1109 msgid "`%s' is narrower than values of its type"
1110 msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"
1111
1112 #: c-decl.c:3361 cp/decl.c:6778
1113 msgid "`long long long' is too long for GCC"
1114 msgstr "'long long long' er for langt for GCC"
1115
1116 #: c-decl.c:3366
1117 msgid "ISO C90 does not support `long long'"
1118 msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"
1119
1120 #: c-decl.c:3375 c-decl.c:3378 cp/decl.c:6783
1121 #, c-format
1122 msgid "duplicate `%s'"
1123 msgstr "'%s' optræder mere end én gang"
1124
1125 #: c-decl.c:3388 cp/decl.c:6789
1126 msgid "`__thread' before `extern'"
1127 msgstr "'__thread' før 'extern'"
1128
1129 #: c-decl.c:3390 cp/decl.c:6791
1130 msgid "`__thread' before `static'"
1131 msgstr "'__thread' før 'static'"
1132
1133 #: c-decl.c:3398 cp/decl.c:6818
1134 #, c-format
1135 msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
1136 msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"
1137
1138 #: c-decl.c:3418 cp/decl.c:6823
1139 #, c-format
1140 msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
1141 msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"
1142
1143 #: c-decl.c:3457
1144 #, c-format
1145 msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
1146 msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"
1147
1148 #: c-decl.c:3486
1149 #, c-format
1150 msgid "both long and short specified for `%s'"
1151 msgstr "både long og short er angivet for '%s'"
1152
1153 #: c-decl.c:3490 cp/decl.c:6923
1154 #, c-format
1155 msgid "long or short specified with char for `%s'"
1156 msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"
1157
1158 #: c-decl.c:3497 cp/decl.c:6927
1159 #, c-format
1160 msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
1161 msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"
1162
1163 #: c-decl.c:3500
1164 msgid "the only valid combination is `long double'"
1165 msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"
1166
1167 #: c-decl.c:3506
1168 #, c-format
1169 msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
1170 msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"
1171
1172 #: c-decl.c:3508 cp/decl.c:6916
1173 #, c-format
1174 msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
1175 msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"
1176
1177 #: c-decl.c:3514 cp/decl.c:6936
1178 #, c-format
1179 msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
1180 msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"
1181
1182 #: c-decl.c:3532 cp/decl.c:6957
1183 #, c-format
1184 msgid "complex invalid for `%s'"
1185 msgstr "complex ugyldig for '%s'"
1186
1187 #: c-decl.c:3574
1188 msgid "ISO C90 does not support complex types"
1189 msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"
1190
1191 #: c-decl.c:3586
1192 msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
1193 msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"
1194
1195 #: c-decl.c:3592 c-decl.c:3604
1196 msgid "ISO C does not support complex integer types"
1197 msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"
1198
1199 #: c-decl.c:3632 c-decl.c:4090 cp/decl.c:7549
1200 msgid "duplicate `const'"
1201 msgstr "'const' optræder mere end én gang"
1202
1203 #: c-decl.c:3634 c-decl.c:4094 cp/decl.c:7553
1204 msgid "duplicate `restrict'"
1205 msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"
1206
1207 #: c-decl.c:3636 c-decl.c:4092 cp/decl.c:7551
1208 msgid "duplicate `volatile'"
1209 msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"
1210
1211 #: c-decl.c:3664 cp/decl.c:7120
1212 #, c-format
1213 msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
1214 msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"
1215
1216 #: c-decl.c:3674
1217 msgid "function definition declared `auto'"
1218 msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1219
1220 #: c-decl.c:3676
1221 msgid "function definition declared `register'"
1222 msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1223
1224 #: c-decl.c:3678
1225 msgid "function definition declared `typedef'"
1226 msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1227
1228 #: c-decl.c:3680
1229 msgid "function definition declared `__thread'"
1230 msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"
1231
1232 #: c-decl.c:3693
1233 #, c-format
1234 msgid "storage class specified for structure field `%s'"
1235 msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"
1236
1237 #: c-decl.c:3697 cp/decl.c:7165
1238 #, c-format
1239 msgid "storage class specified for parameter `%s'"
1240 msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"
1241
1242 #: c-decl.c:3700 cp/decl.c:7167
1243 msgid "storage class specified for typename"
1244 msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"
1245
1246 #: c-decl.c:3712 cp/decl.c:7182
1247 #, c-format
1248 msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
1249 msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"
1250
1251 #: c-decl.c:3714 cp/decl.c:7185
1252 #, c-format
1253 msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
1254 msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"
1255
1256 #: c-decl.c:3719
1257 #, fuzzy, c-format
1258 msgid "file-scope declaration of `%s' specifies `auto'"
1259 msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"
1260
1261 #: c-decl.c:3724 cp/decl.c:7189
1262 #, c-format
1263 msgid "nested function `%s' declared `extern'"
1264 msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"
1265
1266 #: c-decl.c:3730 cp/decl.c:7199
1267 #, c-format
1268 msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
1269 msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"
1270
1271 #. Only the innermost declarator (making a parameter be of
1272 #. array type which is converted to pointer type)
1273 #. may have static or type qualifiers.
1274 #: c-decl.c:3769 c-decl.c:3962
1275 msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
1276 msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"
1277
1278 #: c-decl.c:3813
1279 #, c-format
1280 msgid "declaration of `%s' as array of voids"
1281 msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"
1282
1283 #: c-decl.c:3819
1284 #, c-format
1285 msgid "declaration of `%s' as array of functions"
1286 msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"
1287
1288 #: c-decl.c:3824
1289 msgid "invalid use of structure with flexible array member"
1290 msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
1291
1292 #: c-decl.c:3843
1293 #, c-format
1294 msgid "size of array `%s' has non-integer type"
1295 msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"
1296
1297 #: c-decl.c:3848
1298 #, c-format
1299 msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
1300 msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"
1301
1302 #: c-decl.c:3855
1303 #, c-format
1304 msgid "size of array `%s' is negative"
1305 msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"
1306
1307 #: c-decl.c:3868
1308 #, c-format
1309 msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
1310 msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"
1311
1312 #: c-decl.c:3871
1313 #, c-format
1314 msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
1315 msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"
1316
1317 #: c-decl.c:3901 c-decl.c:4116 cp/decl.c:7723
1318 #, c-format
1319 msgid "size of array `%s' is too large"
1320 msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"
1321
1322 #: c-decl.c:3927
1323 msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
1324 msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"
1325
1326 #: c-decl.c:3937
1327 msgid "array type has incomplete element type"
1328 msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"
1329
1330 #: c-decl.c:3982 cp/decl.c:7320
1331 #, c-format
1332 msgid "`%s' declared as function returning a function"
1333 msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"
1334
1335 #: c-decl.c:3987 cp/decl.c:7325
1336 #, c-format
1337 msgid "`%s' declared as function returning an array"
1338 msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"
1339
1340 #: c-decl.c:4015
1341 msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
1342 msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"
1343
1344 #: c-decl.c:4019
1345 msgid "type qualifiers ignored on function return type"
1346 msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"
1347
1348 #: c-decl.c:4048 c-decl.c:4131 c-decl.c:4255 c-decl.c:4341
1349 msgid "ISO C forbids qualified function types"
1350 msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"
1351
1352 #: c-decl.c:4088 cp/decl.c:7545
1353 msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
1354 msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"
1355
1356 #: c-decl.c:4166
1357 msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
1358 msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"
1359
1360 #: c-decl.c:4186 cp/decl.c:8005
1361 #, c-format
1362 msgid "variable or field `%s' declared void"
1363 msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
1364
1365 #: c-decl.c:4219
1366 msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
1367 msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"
1368
1369 #: c-decl.c:4244
1370 msgid "invalid type modifier within array declarator"
1371 msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"
1372
1373 #: c-decl.c:4289
1374 #, c-format
1375 msgid "field `%s' declared as a function"
1376 msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"
1377
1378 #: c-decl.c:4295
1379 #, c-format
1380 msgid "field `%s' has incomplete type"
1381 msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"
1382
1383 #: c-decl.c:4321 c-decl.c:4323 c-decl.c:4325 c-decl.c:4332
1384 #, c-format
1385 msgid "invalid storage class for function `%s'"
1386 msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
1387
1388 #: c-decl.c:4347
1389 msgid "`noreturn' function returns non-void value"
1390 msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"
1391
1392 # at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
1393 #: c-decl.c:4362
1394 msgid "cannot inline function `main'"
1395 msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"
1396
1397 #: c-decl.c:4415
1398 #, fuzzy
1399 msgid "variable previously declared `static' redeclared `extern'"
1400 msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
1401
1402 #: c-decl.c:4424
1403 #, fuzzy
1404 msgid "%Jvariable '%D' declared `inline'"
1405 msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"
1406
1407 #. A mere warning is sure to result in improper semantics
1408 #. at runtime.  Don't bother to allow this to compile.
1409 #: c-decl.c:4452 cp/decl.c:5877
1410 msgid "thread-local storage not supported for this target"
1411 msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"
1412
1413 #: c-decl.c:4513 c-decl.c:5470
1414 msgid "function declaration isn't a prototype"
1415 msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"
1416
1417 #: c-decl.c:4519
1418 msgid "parameter names (without types) in function declaration"
1419 msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"
1420
1421 #: c-decl.c:4547
1422 #, c-format
1423 msgid "parameter `%s' has incomplete type"
1424 msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"
1425
1426 #: c-decl.c:4550
1427 msgid "parameter has incomplete type"
1428 msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
1429
1430 #: c-decl.c:4599
1431 #, fuzzy
1432 msgid "\"void\" as only parameter may not be qualified"
1433 msgstr "typedef-navn kan ikke klassemodificeres"
1434
1435 #: c-decl.c:4620
1436 #, fuzzy
1437 msgid "\"void\" must be the only parameter"
1438 msgstr "ugyldig brug af skabelonstypeparameter"
1439
1440 #: c-decl.c:4637
1441 #, fuzzy
1442 msgid "%Jparameter \"%D\" has just a forward declaration"
1443 msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"
1444
1445 #. The first %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1446 #: c-decl.c:4665
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid "\"%s %s\" declared inside parameter list"
1449 msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"
1450
1451 #. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
1452 #: c-decl.c:4669
1453 #, fuzzy, c-format
1454 msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
1455 msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"
1456
1457 #: c-decl.c:4673
1458 msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
1459 msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."
1460
1461 #: c-decl.c:4758
1462 #, c-format
1463 msgid "redefinition of `union %s'"
1464 msgstr "omdefinering af 'union %s'"
1465
1466 #: c-decl.c:4760
1467 #, c-format
1468 msgid "redefinition of `struct %s'"
1469 msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
1470
1471 #: c-decl.c:4828 cp/decl.c:3521
1472 msgid "declaration does not declare anything"
1473 msgstr "erklæring erklærer ikke noget"
1474
1475 #: c-decl.c:4873 c-decl.c:4889
1476 #, fuzzy
1477 msgid "%Jduplicate member '%D'"
1478 msgstr "medlemmet '%D' optræder mere end én gang"
1479
1480 # engelsk original forkortet
1481 #: c-decl.c:4923 c-decl.c:4926
1482 #, c-format
1483 msgid "%s defined inside parms"
1484 msgstr "%s defineret inden i parameterliste"
1485
1486 #: c-decl.c:4924 c-decl.c:4927 c-decl.c:4938
1487 msgid "union"
1488 msgstr "union"
1489
1490 #: c-decl.c:4924 c-decl.c:4927
1491 msgid "structure"
1492 msgstr "struktur"
1493
1494 #: c-decl.c:4937
1495 #, c-format
1496 msgid "%s has no %s"
1497 msgstr "%s har ingen %s"
1498
1499 #: c-decl.c:4938
1500 msgid "struct"
1501 msgstr "struct"
1502
1503 #: c-decl.c:4939
1504 msgid "named members"
1505 msgstr "navngivne medlemmer"
1506
1507 #: c-decl.c:4939
1508 msgid "members"
1509 msgstr "medlemmer"
1510
1511 #: c-decl.c:4978
1512 #, c-format
1513 msgid "nested redefinition of `%s'"
1514 msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"
1515
1516 #: c-decl.c:4998
1517 #, fuzzy
1518 msgid "%Jflexible array member in union"
1519 msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"
1520
1521 #: c-decl.c:5000
1522 #, fuzzy
1523 msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
1524 msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"
1525
1526 #: c-decl.c:5002
1527 #, fuzzy
1528 msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
1529 msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"
1530
1531 #: c-decl.c:5007
1532 #, fuzzy
1533 msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
1534 msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
1535
1536 #: c-decl.c:5102
1537 msgid "union cannot be made transparent"
1538 msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"
1539
1540 #. This enum is a named one that has been declared already.
1541 #: c-decl.c:5171
1542 #, c-format
1543 msgid "redeclaration of `enum %s'"
1544 msgstr "omerklæring af 'enum %s'"
1545
1546 # original forkortet
1547 #: c-decl.c:5202
1548 msgid "enum defined inside parms"
1549 msgstr "enum defineret inden i parameterliste"
1550
1551 #: c-decl.c:5235
1552 msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
1553 msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"
1554
1555 #: c-decl.c:5338
1556 #, c-format
1557 msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
1558 msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
1559
1560 #: c-decl.c:5351
1561 msgid "overflow in enumeration values"
1562 msgstr "enum-værdier for store"
1563
1564 #: c-decl.c:5356
1565 msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
1566 msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"
1567
1568 #: c-decl.c:5432
1569 msgid "return type is an incomplete type"
1570 msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"
1571
1572 #: c-decl.c:5440
1573 msgid "return type defaults to `int'"
1574 msgstr "returtypen antages at være 'int'"
1575
1576 #: c-decl.c:5476
1577 #, fuzzy
1578 msgid "%Jno previous prototype for '%D'"
1579 msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"
1580
1581 #: c-decl.c:5482
1582 #, fuzzy
1583 msgid "%J'%D' was used with no prototype before its definition"
1584 msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"
1585
1586 #: c-decl.c:5489
1587 #, fuzzy
1588 msgid "%Jno previous declaration for '%D'"
1589 msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"
1590
1591 #: c-decl.c:5495
1592 #, fuzzy
1593 msgid "%J`%D' was used with no declaration before its definition"
1594 msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"
1595
1596 #: c-decl.c:5531 c-decl.c:6037
1597 #, fuzzy
1598 msgid "%Jreturn type of '%D' is not `int'"
1599 msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"
1600
1601 #: c-decl.c:5546
1602 #, fuzzy
1603 msgid "%Jfirst argument of '%D' should be `int'"
1604 msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"
1605
1606 #: c-decl.c:5555
1607 #, fuzzy
1608 msgid "%Jsecond argument of '%D' should be 'char **'"
1609 msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"
1610
1611 #: c-decl.c:5564
1612 #, fuzzy
1613 msgid "%Jthird argument of '%D' should probably be 'char **'"
1614 msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"
1615
1616 #: c-decl.c:5574
1617 #, fuzzy
1618 msgid "%J'%D' takes only zero or two arguments"
1619 msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"
1620
1621 #: c-decl.c:5577
1622 #, fuzzy
1623 msgid "%J'%D' is normally a non-static function"
1624 msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"
1625
1626 #: c-decl.c:5633
1627 msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
1628 msgstr ""
1629
1630 #: c-decl.c:5647
1631 #, fuzzy
1632 msgid "%Jparameter name omitted"
1633 msgstr "parameternavn udeladt"
1634
1635 #: c-decl.c:5722
1636 #, fuzzy
1637 msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
1638 msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"
1639
1640 #: c-decl.c:5732
1641 #, fuzzy
1642 msgid "%J\"%D\" declared as a non-parameter"
1643 msgstr "'%D' er erklæret som en ven"
1644
1645 #: c-decl.c:5737
1646 #, fuzzy
1647 msgid "%Jmultiple parameters named \"%D\""
1648 msgstr "flere parametre ved navn '%s'"
1649
1650 #: c-decl.c:5745
1651 #, fuzzy
1652 msgid "%Jparameter \"%D\" declared void"
1653 msgstr "parameteren '%D' erklæret void"
1654
1655 #: c-decl.c:5760 c-decl.c:5762
1656 #, fuzzy
1657 msgid "%Jtype of \"%D\" defaults to \"int\""
1658 msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"
1659
1660 #: c-decl.c:5776
1661 #, fuzzy
1662 msgid "%Jparameter \"%D\" has incomplete type"
1663 msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
1664
1665 #: c-decl.c:5782
1666 #, fuzzy
1667 msgid "%Jdeclaration for parameter \"%D\" but no such parameter"
1668 msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"
1669
1670 #: c-decl.c:5834
1671 msgid "number of arguments doesn't match prototype"
1672 msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"
1673
1674 #: c-decl.c:5835 c-decl.c:5866 c-decl.c:5873
1675 #, fuzzy
1676 msgid "%Hprototype declaration"
1677 msgstr "tom erklæring"
1678
1679 #: c-decl.c:5864
1680 #, fuzzy
1681 msgid "promoted argument \"%D\" doesn't match prototype"
1682 msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"
1683
1684 #: c-decl.c:5872
1685 #, fuzzy
1686 msgid "argument \"%D\" doesn't match prototype"
1687 msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"
1688
1689 #: c-decl.c:6069 cp/decl.c:10876
1690 msgid "no return statement in function returning non-void"
1691 msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"
1692
1693 #: c-decl.c:6076
1694 msgid "this function may return with or without a value"
1695 msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"
1696
1697 #. If we get here, declarations have been used in a for loop without
1698 #. the C99 for loop scope.  This doesn't make much sense, so don't
1699 #. allow it.
1700 #: c-decl.c:6175
1701 #, fuzzy
1702 msgid "'for' loop initial declaration used outside C99 mode"
1703 msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"
1704
1705 #: c-decl.c:6199
1706 #, fuzzy, c-format
1707 msgid "'struct %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1708 msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1709
1710 #: c-decl.c:6202
1711 #, fuzzy, c-format
1712 msgid "'union %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1713 msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1714
1715 #: c-decl.c:6205
1716 #, fuzzy, c-format
1717 msgid "'enum %s' declared in 'for' loop initial declaration"
1718 msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1719
1720 #: c-decl.c:6213
1721 #, fuzzy
1722 msgid "%Jdeclaration of non-variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1723 msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1724
1725 #: c-decl.c:6216
1726 #, fuzzy
1727 msgid "%Jdeclaration of static variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1728 msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1729
1730 #: c-decl.c:6219
1731 #, fuzzy
1732 msgid "%Jdeclaration of 'extern' variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
1733 msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
1734
1735 #: c-decl.c:6532
1736 #, fuzzy
1737 msgid "%Jredefinition of global '%D'"
1738 msgstr "omdefinering af '%s'"
1739
1740 #: c-decl.c:6533
1741 #, fuzzy
1742 msgid "%J'%D' previously defined here"
1743 msgstr "'%#D' tidligere defineret her"
1744
1745 #: c-format.c:94 c-format.c:210
1746 msgid "format string has invalid operand number"
1747 msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
1748
1749 #: c-format.c:111
1750 msgid "function does not return string type"
1751 msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"
1752
1753 #: c-format.c:140
1754 msgid "format string arg not a string type"
1755 msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"
1756
1757 #: c-format.c:190
1758 msgid "unrecognized format specifier"
1759 msgstr "ukendt formateringsanvisning"
1760
1761 #: c-format.c:203
1762 #, c-format
1763 msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
1764 msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"
1765
1766 #: c-format.c:216
1767 #, fuzzy
1768 msgid "'...' has invalid operand number"
1769 msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
1770
1771 #: c-format.c:224
1772 msgid "format string arg follows the args to be formatted"
1773 msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"
1774
1775 # her er der tale om en signalering
1776 #: c-format.c:565 c-format.c:589
1777 msgid "` ' flag"
1778 msgstr "' '-flag"
1779
1780 #: c-format.c:565 c-format.c:589
1781 msgid "the ` ' printf flag"
1782 msgstr "' '-printf-flaget"
1783
1784 #: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627 c-format.c:683
1785 msgid "`+' flag"
1786 msgstr "'+'-flag"
1787
1788 #: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627
1789 msgid "the `+' printf flag"
1790 msgstr "'+'-printf-flaget"
1791
1792 #: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628 c-format.c:659
1793 msgid "`#' flag"
1794 msgstr "'#'-flag"
1795
1796 #: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628
1797 msgid "the `#' printf flag"
1798 msgstr "'#'-printf-flaget"
1799
1800 #: c-format.c:568 c-format.c:592 c-format.c:657
1801 msgid "`0' flag"
1802 msgstr "'0'-flag"
1803
1804 #: c-format.c:568 c-format.c:592
1805 msgid "the `0' printf flag"
1806 msgstr "'0'-printf-flaget"
1807
1808 #: c-format.c:569 c-format.c:593 c-format.c:656 c-format.c:686
1809 msgid "`-' flag"
1810 msgstr "'-'-flag"
1811
1812 #: c-format.c:569 c-format.c:593
1813 msgid "the `-' printf flag"
1814 msgstr "'-'-printf-flaget"
1815
1816 #: c-format.c:570 c-format.c:640
1817 msgid "`'' flag"
1818 msgstr "'''-flag"
1819
1820 #: c-format.c:570
1821 msgid "the `'' printf flag"
1822 msgstr "'''-printf-flaget"
1823
1824 #: c-format.c:571 c-format.c:641
1825 msgid "`I' flag"
1826 msgstr "'I'-flag"
1827
1828 #: c-format.c:571
1829 msgid "the `I' printf flag"
1830 msgstr "'I'-printf-flaget"
1831
1832 #: c-format.c:572 c-format.c:594 c-format.c:638 c-format.c:660 c-format.c:687
1833 #: c-format.c:1802
1834 msgid "field width"
1835 msgstr "feltbredde"
1836
1837 #: c-format.c:572 c-format.c:594
1838 msgid "field width in printf format"
1839 msgstr "feltbredde i printf-formatering"
1840
1841 #: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
1842 msgid "precision"
1843 msgstr "præcision"
1844
1845 #: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
1846 msgid "precision in printf format"
1847 msgstr "præcision i printf-formatering"
1848
1849 #: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630 c-format.c:639
1850 #: c-format.c:690
1851 msgid "length modifier"
1852 msgstr "længdetilpasning"
1853
1854 #: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630
1855 msgid "length modifier in printf format"
1856 msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
1857
1858 #: c-format.c:636
1859 msgid "assignment suppression"
1860 msgstr "tildelingsundertrykkelse"
1861
1862 #: c-format.c:636
1863 msgid "the assignment suppression scanf feature"
1864 msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
1865
1866 #: c-format.c:637
1867 msgid "`a' flag"
1868 msgstr "'a'-flag"
1869
1870 #: c-format.c:637
1871 msgid "the `a' scanf flag"
1872 msgstr "'a'-scanf-flaget"
1873
1874 #: c-format.c:638
1875 msgid "field width in scanf format"
1876 msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
1877
1878 #: c-format.c:639
1879 msgid "length modifier in scanf format"
1880 msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
1881
1882 #: c-format.c:640
1883 msgid "the `'' scanf flag"
1884 msgstr "'''-scanf-flaget"
1885
1886 #: c-format.c:641
1887 msgid "the `I' scanf flag"
1888 msgstr "'I'-scanf-flaget"
1889
1890 #: c-format.c:655
1891 msgid "`_' flag"
1892 msgstr "'_'-flag"
1893
1894 #: c-format.c:655
1895 msgid "the `_' strftime flag"
1896 msgstr "'_'-strftime-flaget"
1897
1898 #: c-format.c:656
1899 msgid "the `-' strftime flag"
1900 msgstr "'-'-strftime-flaget"
1901
1902 #: c-format.c:657
1903 msgid "the `0' strftime flag"
1904 msgstr "'0'-strftime-flaget"
1905
1906 #: c-format.c:658 c-format.c:682
1907 msgid "`^' flag"
1908 msgstr "'^'-flag"
1909
1910 #: c-format.c:658
1911 msgid "the `^' strftime flag"
1912 msgstr "'^'-strftime-flaget"
1913
1914 #: c-format.c:659
1915 msgid "the `#' strftime flag"
1916 msgstr "'#'-strftime-flaget"
1917
1918 #: c-format.c:660
1919 msgid "field width in strftime format"
1920 msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
1921
1922 #: c-format.c:661
1923 msgid "`E' modifier"
1924 msgstr "'E'-modifikation"
1925
1926 #: c-format.c:661
1927 msgid "the `E' strftime modifier"
1928 msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
1929
1930 #: c-format.c:662
1931 msgid "`O' modifier"
1932 msgstr "'O'-modifikation"
1933
1934 #: c-format.c:662
1935 msgid "the `O' strftime modifier"
1936 msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
1937
1938 #: c-format.c:663
1939 msgid "the `O' modifier"
1940 msgstr "'O'-modifikation"
1941
1942 #: c-format.c:681
1943 msgid "fill character"
1944 msgstr "udfyldningstegn"
1945
1946 #: c-format.c:681
1947 msgid "fill character in strfmon format"
1948 msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
1949
1950 #: c-format.c:682
1951 msgid "the `^' strfmon flag"
1952 msgstr "'^'-strfmon-flaget"
1953
1954 #: c-format.c:683
1955 msgid "the `+' strfmon flag"
1956 msgstr "'+'-strfmon-flaget"
1957
1958 #: c-format.c:684
1959 msgid "`(' flag"
1960 msgstr "'('-flag"
1961
1962 #: c-format.c:684
1963 msgid "the `(' strfmon flag"
1964 msgstr "'('-strfmon-flaget"
1965
1966 #: c-format.c:685
1967 msgid "`!' flag"
1968 msgstr "'!'-flag"
1969
1970 #: c-format.c:685
1971 msgid "the `!' strfmon flag"
1972 msgstr "'!'-strfmon-flaget"
1973
1974 #: c-format.c:686
1975 msgid "the `-' strfmon flag"
1976 msgstr "'-'-strfmon-flaget"
1977
1978 #: c-format.c:687
1979 msgid "field width in strfmon format"
1980 msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
1981
1982 #: c-format.c:688
1983 msgid "left precision"
1984 msgstr "venstrepræcision"
1985
1986 #: c-format.c:688
1987 msgid "left precision in strfmon format"
1988 msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
1989
1990 #: c-format.c:689
1991 msgid "right precision"
1992 msgstr "højrepræcision"
1993
1994 #: c-format.c:689
1995 msgid "right precision in strfmon format"
1996 msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
1997
1998 #: c-format.c:690
1999 msgid "length modifier in strfmon format"
2000 msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
2001
2002 #: c-format.c:1107
2003 #, c-format
2004 msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
2005 msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"
2006
2007 #: c-format.c:1223 c-format.c:1244 c-format.c:2212
2008 msgid "missing $ operand number in format"
2009 msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"
2010
2011 #: c-format.c:1254
2012 #, c-format
2013 msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
2014 msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"
2015
2016 #: c-format.c:1261
2017 msgid "operand number out of range in format"
2018 msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"
2019
2020 #: c-format.c:1284
2021 #, c-format
2022 msgid "format argument %d used more than once in %s format"
2023 msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"
2024
2025 #: c-format.c:1331
2026 #, c-format
2027 msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
2028 msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"
2029
2030 #: c-format.c:1429
2031 msgid "format not a string literal, format string not checked"
2032 msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"
2033
2034 #: c-format.c:1443
2035 msgid "format not a string literal and no format arguments"
2036 msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"
2037
2038 #: c-format.c:1445
2039 msgid "format not a string literal, argument types not checked"
2040 msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"
2041
2042 #: c-format.c:1458
2043 msgid "too many arguments for format"
2044 msgstr "for mange parametre til formatering"
2045
2046 #: c-format.c:1461
2047 msgid "unused arguments in $-style format"
2048 msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"
2049
2050 #: c-format.c:1464
2051 #, c-format
2052 msgid "zero-length %s format string"
2053 msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"
2054
2055 #: c-format.c:1468
2056 msgid "format is a wide character string"
2057 msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"
2058
2059 #: c-format.c:1471
2060 msgid "unterminated format string"
2061 msgstr "uafsluttet formateringsstreng"
2062
2063 #: c-format.c:1681
2064 msgid "embedded `\\0' in format"
2065 msgstr "indlejret '\\0' i formatering"
2066
2067 #: c-format.c:1696
2068 #, c-format
2069 msgid "spurious trailing `%%' in format"
2070 msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"
2071
2072 #: c-format.c:1735 c-format.c:1972
2073 #, c-format
2074 msgid "repeated %s in format"
2075 msgstr "gentaget %s i formatering"
2076
2077 #: c-format.c:1748
2078 msgid "missing fill character at end of strfmon format"
2079 msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"
2080
2081 #: c-format.c:1787 c-format.c:1886 c-format.c:2166 c-format.c:2219
2082 msgid "too few arguments for format"
2083 msgstr "for få parametre til formatering"
2084
2085 #: c-format.c:1828
2086 #, c-format
2087 msgid "zero width in %s format"
2088 msgstr "bredde på nul i %s-formatering"
2089
2090 #: c-format.c:1847
2091 #, c-format
2092 msgid "empty left precision in %s format"
2093 msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"
2094
2095 #: c-format.c:1901
2096 msgid "field precision"
2097 msgstr "feltpræcision"
2098
2099 #: c-format.c:1916
2100 #, c-format
2101 msgid "empty precision in %s format"
2102 msgstr "tom præcision i %s-formatering"
2103
2104 #: c-format.c:1956
2105 #, c-format
2106 msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
2107 msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"
2108
2109 #: c-format.c:2006
2110 msgid "conversion lacks type at end of format"
2111 msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"
2112
2113 #: c-format.c:2017
2114 #, c-format
2115 msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
2116 msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"
2117
2118 #: c-format.c:2020
2119 #, c-format
2120 msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
2121 msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"
2122
2123 #: c-format.c:2027
2124 #, c-format
2125 msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
2126 msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"
2127
2128 #: c-format.c:2043
2129 #, c-format
2130 msgid "%s used with `%%%c' %s format"
2131 msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"
2132
2133 #: c-format.c:2052
2134 #, c-format
2135 msgid "%s does not support %s"
2136 msgstr "%s understøtter ikke %s"
2137
2138 #: c-format.c:2061
2139 #, c-format
2140 msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
2141 msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"
2142
2143 #: c-format.c:2094
2144 #, c-format
2145 msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
2146 msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"
2147
2148 #: c-format.c:2098
2149 #, c-format
2150 msgid "%s ignored with %s in %s format"
2151 msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"
2152
2153 #: c-format.c:2104
2154 #, c-format
2155 msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
2156 msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"
2157
2158 #: c-format.c:2108
2159 #, c-format
2160 msgid "use of %s and %s together in %s format"
2161 msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"
2162
2163 #: c-format.c:2127
2164 #, c-format
2165 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
2166 msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"
2167
2168 #: c-format.c:2130
2169 #, c-format
2170 msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
2171 msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"
2172
2173 #. The end of the format string was reached.
2174 #: c-format.c:2146
2175 #, c-format
2176 msgid "no closing `]' for `%%[' format"
2177 msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"
2178
2179 #: c-format.c:2159
2180 #, c-format
2181 msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
2182 msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"
2183
2184 #: c-format.c:2180
2185 #, c-format
2186 msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
2187 msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"
2188
2189 #: c-format.c:2195
2190 msgid "operand number specified with suppressed assignment"
2191 msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"
2192
2193 #: c-format.c:2197
2194 msgid "operand number specified for format taking no argument"
2195 msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"
2196
2197 #: c-format.c:2309
2198 #, c-format
2199 msgid "writing through null pointer (arg %d)"
2200 msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2201
2202 #: c-format.c:2318
2203 #, c-format
2204 msgid "reading through null pointer (arg %d)"
2205 msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
2206
2207 #: c-format.c:2338
2208 #, c-format
2209 msgid "writing into constant object (arg %d)"
2210 msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"
2211
2212 #: c-format.c:2348
2213 #, c-format
2214 msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
2215 msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"
2216
2217 #: c-format.c:2355
2218 #, c-format
2219 msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
2220 msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"
2221
2222 #: c-format.c:2357
2223 #, c-format
2224 msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
2225 msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"
2226
2227 #: c-format.c:2433
2228 msgid "pointer"
2229 msgstr "henvisning"
2230
2231 #: c-format.c:2435
2232 msgid "different type"
2233 msgstr "anden type"
2234
2235 #: c-format.c:2456
2236 #, c-format
2237 msgid "%s is not type %s (arg %d)"
2238 msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"
2239
2240 #: c-format.c:2459
2241 #, c-format
2242 msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
2243 msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"
2244
2245 #: c-format.c:2704
2246 msgid "args to be formatted is not '...'"
2247 msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"
2248
2249 #: c-format.c:2713
2250 msgid "strftime formats cannot format arguments"
2251 msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"
2252
2253 #: c-incpath.c:68
2254 #, c-format
2255 msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
2256 msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"
2257
2258 #: c-incpath.c:71
2259 #, c-format
2260 msgid "  as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
2261 msgstr "  da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"
2262
2263 #: c-incpath.c:75
2264 #, c-format
2265 msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
2266 msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"
2267
2268 #: c-incpath.c:273
2269 #, c-format
2270 msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
2271 msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"
2272
2273 #: c-incpath.c:277
2274 #, c-format
2275 msgid "#include <...> search starts here:\n"
2276 msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"
2277
2278 #: c-incpath.c:282
2279 #, c-format
2280 msgid "End of search list.\n"
2281 msgstr "Slut på søgningslisten.\n"
2282
2283 #: c-lex.c:240
2284 msgid "badly nested C headers from preprocessor"
2285 msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"
2286
2287 #: c-lex.c:281
2288 #, c-format
2289 msgid "ignoring #pragma %s %s"
2290 msgstr "ignorerer #pragma %s %s"
2291
2292 #. ... or not.
2293 #: c-lex.c:385
2294 #, fuzzy
2295 msgid "%Hstray '@' in program"
2296 msgstr "vildfaren '%c' i program"
2297
2298 #: c-lex.c:393
2299 #, c-format
2300 msgid "missing terminating %c character"
2301 msgstr "manglende afsluttende '%c'-tegn"
2302
2303 #: c-lex.c:395
2304 #, c-format
2305 msgid "stray '%c' in program"
2306 msgstr "vildfaren '%c' i program"
2307
2308 #: c-lex.c:397
2309 #, c-format
2310 msgid "stray '\\%o' in program"
2311 msgstr "vildfaren '\\%o' i program"
2312
2313 #: c-lex.c:535
2314 msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
2315 msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"
2316
2317 #: c-lex.c:538
2318 msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
2319 msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"
2320
2321 #: c-lex.c:554
2322 #, c-format
2323 msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
2324 msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"
2325
2326 #: c-lex.c:620
2327 #, c-format
2328 msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
2329 msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"
2330
2331 #: c-lex.c:696
2332 #, fuzzy
2333 msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
2334 msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"
2335
2336 #: c-objc-common.c:82
2337 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it is supressed using -fno-inline"
2338 msgstr ""
2339
2340 #: c-objc-common.c:92
2341 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
2342 msgstr ""
2343
2344 #: c-objc-common.c:100
2345 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
2346 msgstr ""
2347
2348 #: c-objc-common.c:115
2349 msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it has pending sizes"
2350 msgstr ""
2351
2352 #: c-objc-common.c:128
2353 msgid "%Jnested function '%F' can never be inlined because it has possibly saved pending sizes"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: c-opts.c:141
2357 #, fuzzy, c-format
2358 msgid "no class name specified with \"%s\""
2359 msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"
2360
2361 #: c-opts.c:145
2362 #, fuzzy, c-format
2363 msgid "assertion missing after \"%s\""
2364 msgstr "et postulat mangler efter %s"
2365
2366 #: c-opts.c:150
2367 #, fuzzy, c-format
2368 msgid "macro name missing after \"%s\""
2369 msgstr "et makronavn mangler efter %s"
2370
2371 #: c-opts.c:157
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "missing path after \"%s\""
2374 msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
2375
2376 #: c-opts.c:166
2377 #, fuzzy, c-format
2378 msgid "missing filename after \"%s\""
2379 msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"
2380
2381 #: c-opts.c:171
2382 #, fuzzy, c-format
2383 msgid "missing makefile target after \"%s\""
2384 msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
2385
2386 #: c-opts.c:291
2387 msgid "-I- specified twice"
2388 msgstr "-I- er angivet to gange"
2389
2390 #: c-opts.c:692
2391 #, c-format
2392 msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
2393 msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"
2394
2395 #: c-opts.c:816
2396 #, fuzzy
2397 msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
2398 msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"
2399
2400 #: c-opts.c:982
2401 msgid "output filename specified twice"
2402 msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"
2403
2404 #: c-opts.c:1106
2405 msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
2406 msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"
2407
2408 #: c-opts.c:1108
2409 msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
2410 msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"
2411
2412 #: c-opts.c:1110
2413 msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
2414 msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"
2415
2416 #: c-opts.c:1112
2417 msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
2418 msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"
2419
2420 #: c-opts.c:1114
2421 msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
2422 msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"
2423
2424 #: c-opts.c:1116
2425 msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
2426 msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"
2427
2428 #: c-opts.c:1130
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "opening output file %s: %m"
2431 msgstr "åbner uddatafilen %s"
2432
2433 #: c-opts.c:1135
2434 #, c-format
2435 msgid "too many filenames given.  Type %s --help for usage"
2436 msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"
2437
2438 #: c-opts.c:1213
2439 msgid "YYDEBUG not defined"
2440 msgstr "YYDEBUG ikke defineret"
2441
2442 #: c-opts.c:1260
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "opening dependency file %s: %m"
2445 msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"
2446
2447 #: c-opts.c:1270
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "closing dependency file %s: %m"
2450 msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"
2451
2452 #: c-opts.c:1273
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "when writing output to %s: %m"
2455 msgstr "ved skrivning af uddata til %s"
2456
2457 #: c-opts.c:1343
2458 msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
2459 msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"
2460
2461 #: c-opts.c:1403
2462 msgid "<built-in>"
2463 msgstr "<indbygget>"
2464
2465 #: c-opts.c:1418
2466 msgid "<command line>"
2467 msgstr "<kommandolinje>"
2468
2469 #: c-opts.c:1502
2470 msgid "too late for # directive to set debug directory"
2471 msgstr ""
2472
2473 #. Like YYERROR but do call yyerror.
2474 #: c-parse.y:54 c-parse.c:5381 gengtype-yacc.c:1514 java/parse-scan.c:3063
2475 #: java/parse.c:6067 objc/objc-parse.y:54 objc/objc-parse.c:6644
2476 msgid "syntax error"
2477 msgstr "syntaksfejl"
2478
2479 #: c-parse.c:2118 gengtype-yacc.c:545 java/parse-scan.c:1932 java/parse.c:2875
2480 #: objc/objc-parse.c:2717
2481 msgid "syntax error: cannot back up"
2482 msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
2483
2484 #: c-parse.y:320 objc/objc-parse.y:344
2485 msgid "ISO C forbids an empty source file"
2486 msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"
2487
2488 #: c-parse.y:349 c-typeck.c:6217 objc/objc-parse.y:374
2489 msgid "argument of `asm' is not a constant string"
2490 msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
2491
2492 #: c-parse.y:357 objc/objc-parse.y:382
2493 msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
2494 msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2495
2496 #: c-parse.y:359 objc/objc-parse.y:384
2497 msgid "data definition has no type or storage class"
2498 msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
2499
2500 #: c-parse.y:372 objc/objc-parse.y:397
2501 msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
2502 msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"
2503
2504 #: c-parse.y:429 cppexp.c:1253
2505 msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
2506 msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"
2507
2508 #: c-parse.y:476 objc/objc-parse.y:501
2509 msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
2510 msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
2511
2512 #: c-parse.y:563 objc/objc-parse.y:588
2513 msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
2514 msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"
2515
2516 #: c-parse.y:611 objc/objc-parse.y:636
2517 msgid "ISO C89 forbids compound literals"
2518 msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"
2519
2520 #: c-parse.y:625 objc/objc-parse.y:650
2521 msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
2522 msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"
2523
2524 #: c-parse.y:653 objc/objc-parse.y:678
2525 msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
2526 msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"
2527
2528 #: c-parse.y:696 objc/objc-parse.y:737
2529 msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
2530 msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"
2531
2532 #: c-parse.y:699 c-parse.y:705 objc/objc-parse.y:740 objc/objc-parse.y:746
2533 #, fuzzy
2534 msgid "old-style parameter declaration"
2535 msgstr "kan ikke bruge '::' i parametererklæring"
2536
2537 #: c-parse.y:967 c-parse.y:973 c-parse.y:979 c-parse.y:985 c-parse.y:1006
2538 #: c-parse.y:1012 c-parse.y:1018 c-parse.y:1024 c-parse.y:1057 c-parse.y:1063
2539 #: c-parse.y:1069 c-parse.y:1075 c-parse.y:1120 c-parse.y:1126 c-parse.y:1132
2540 #: c-parse.y:1138 objc/objc-parse.y:1008 objc/objc-parse.y:1014
2541 #: objc/objc-parse.y:1020 objc/objc-parse.y:1026 objc/objc-parse.y:1047
2542 #: objc/objc-parse.y:1053 objc/objc-parse.y:1059 objc/objc-parse.y:1065
2543 #: objc/objc-parse.y:1098 objc/objc-parse.y:1104 objc/objc-parse.y:1110
2544 #: objc/objc-parse.y:1116 objc/objc-parse.y:1161 objc/objc-parse.y:1167
2545 #: objc/objc-parse.y:1173 objc/objc-parse.y:1179
2546 #, c-format
2547 msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
2548 msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"
2549
2550 #: c-parse.y:1300 objc/objc-parse.y:1350
2551 #, fuzzy
2552 msgid "`typeof' applied to a bit-field"
2553 msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
2554
2555 #: c-parse.y:1427 objc/objc-parse.y:1477
2556 msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
2557 msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"
2558
2559 #: c-parse.y:1441 objc/objc-parse.y:1491
2560 msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
2561 msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"
2562
2563 # RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
2564 #: c-parse.y:1444 objc/objc-parse.y:1494
2565 msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
2566 msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"
2567
2568 #: c-parse.y:1448 objc/objc-parse.y:1498
2569 msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
2570 msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"
2571
2572 #: c-parse.y:1475 objc/objc-parse.y:1525
2573 msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
2574 msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"
2575
2576 #: c-parse.y:1483 c-parse.y:1514 objc/objc-parse.y:1533 objc/objc-parse.y:1564
2577 msgid "ISO C forbids nested functions"
2578 msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"
2579
2580 #: c-parse.y:1691 objc/objc-parse.y:1743
2581 msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
2582 msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"
2583
2584 #: c-parse.y:1703 cp/parser.c:9282 objc/objc-parse.y:1755
2585 msgid "comma at end of enumerator list"
2586 msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
2587
2588 #: c-parse.y:1723 objc/objc-parse.y:1775
2589 msgid "no semicolon at end of struct or union"
2590 msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"
2591
2592 #: c-parse.y:1732 objc/objc-parse.y:1784 objc/objc-parse.y:2846
2593 msgid "extra semicolon in struct or union specified"
2594 msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"
2595
2596 #: c-parse.y:1745 objc/objc-parse.y:1800
2597 msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
2598 msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"
2599
2600 #: c-parse.y:1754 objc/objc-parse.y:1809
2601 msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
2602 msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"
2603
2604 #: c-parse.y:1915 objc/objc-parse.y:1970
2605 #, fuzzy
2606 msgid "label at end of compound statement"
2607 msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"
2608
2609 #: c-parse.y:1934 objc/objc-parse.y:1989
2610 #, fuzzy
2611 msgid "ISO C90 forbids mixed declarations and code"
2612 msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"
2613
2614 #: c-parse.y:2012 objc/objc-parse.y:2069
2615 msgid "ISO C forbids label declarations"
2616 msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"
2617
2618 #: c-parse.y:2062 objc/objc-parse.y:2119
2619 msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
2620 msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"
2621
2622 #: c-parse.y:2184 objc/objc-parse.y:2241
2623 msgid "empty body in an else-statement"
2624 msgstr "tom krop i en else-sætning"
2625
2626 #: c-parse.y:2192 objc/objc-parse.y:2249
2627 #, fuzzy
2628 msgid "%Hempty body in an if-statement"
2629 msgstr "tom krop i en else-sætning"
2630
2631 #: c-parse.y:2272 cp/parser.c:6028 objc/objc-parse.y:2329
2632 msgid "break statement not within loop or switch"
2633 msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"
2634
2635 #: c-parse.y:2281 cp/parser.c:6039 objc/objc-parse.y:2338
2636 msgid "continue statement not within a loop"
2637 msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"
2638
2639 #: c-parse.y:2323 objc/objc-parse.y:2380
2640 msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
2641 msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
2642
2643 #. Gcc used to allow this as an extension.  However, it does
2644 #. not work for all targets, and thus has been disabled.
2645 #. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
2646 #. it caused problems with the code in expand_builtin which
2647 #. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
2648 #. correctly.
2649 #: c-parse.y:2440 objc/objc-parse.y:2548
2650 msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
2651 msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"
2652
2653 #: c-parse.y:2538 objc/objc-parse.y:2646
2654 msgid "`...' in old-style identifier list"
2655 msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"
2656
2657 #: c-parse.c:5377 gengtype-yacc.c:1510 java/parse-scan.c:3059
2658 #: java/parse.c:6063 objc/objc-parse.c:6640
2659 #, fuzzy
2660 msgid "syntax error; also virtual memory exhausted"
2661 msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
2662
2663 #: c-parse.c:5495 gengtype-yacc.c:1628 java/parse-scan.c:3177
2664 #: java/parse.c:6181 objc/objc-parse.c:6758
2665 msgid "parser stack overflow"
2666 msgstr "overløb i tolkerens stak"
2667
2668 #: c-parse.y:2968 objc/objc-parse.y:3663
2669 #, c-format
2670 msgid "syntax error at '%s' token"
2671 msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"
2672
2673 #: c-pch.c:112
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "can't create precompiled header %s: %m"
2676 msgstr "kan ikke oprette kataloget %s"
2677
2678 #: c-pch.c:132
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "can't write to %s: %m"
2681 msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"
2682
2683 #: c-pch.c:138
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "`%s' is not a valid output file"
2686 msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"
2687
2688 #: c-pch.c:167 c-pch.c:183 c-pch.c:195
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "can't write %s: %m"
2691 msgstr "kan ikke oprette %s"
2692
2693 #: c-pch.c:173
2694 #, fuzzy, c-format
2695 msgid "can't seek in %s: %m"
2696 msgstr "kan ikke genåbne %s"
2697
2698 #: c-pch.c:181 c-pch.c:221 c-pch.c:249 c-pch.c:254 c-pch.c:324
2699 #, fuzzy, c-format
2700 msgid "can't read %s: %m"
2701 msgstr "kan ikke udfolde %s"
2702
2703 #: c-pch.c:234
2704 #, fuzzy, c-format
2705 msgid "%s: not compatible with this GCC version"
2706 msgstr "-march=%s er ikke forenelig med den valgte ABI"
2707
2708 #. It's a PCH for the wrong language.
2709 #: c-pch.c:237
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "%s: not for %s"
2712 msgstr "%s understøtter ikke %s"
2713
2714 #. Not any kind of PCH.
2715 #: c-pch.c:241
2716 #, fuzzy, c-format
2717 msgid "%s: not a PCH file"
2718 msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
2719
2720 #: c-pch.c:260
2721 #, c-format
2722 msgid "%s: created on host `%.*s', but used on host `%s'"
2723 msgstr ""
2724
2725 #: c-pch.c:270
2726 #, c-format
2727 msgid "%s: created for target `%.*s', but used for target `%s'"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: c-pch.c:283
2731 #, c-format
2732 msgid "%s: created by version `%.*s', but this is version `%s'"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: c-pch.c:299
2736 #, c-format
2737 msgid "%s: created with -g%s, but used with -g%s"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: c-pch.c:313
2741 #, c-format
2742 msgid "%s: had text segment at different address"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: c-pch.c:330 cpperror.c:176 gcc.c:6547
2746 #, c-format
2747 msgid "%s: %s"
2748 msgstr "%s: %s"
2749
2750 #: c-pch.c:361
2751 #, fuzzy
2752 msgid "calling fdopen"
2753 msgstr "fdopen"
2754
2755 #: c-pch.c:369 c-pch.c:381
2756 #, fuzzy
2757 msgid "reading"
2758 msgstr "opretter %s"
2759
2760 #: c-pragma.c:106
2761 msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
2762 msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"
2763
2764 #: c-pragma.c:124
2765 #, c-format
2766 msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
2767 msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"
2768
2769 #: c-pragma.c:144
2770 msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
2771 msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2772
2773 #: c-pragma.c:146
2774 msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
2775 msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
2776
2777 #: c-pragma.c:165
2778 msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
2779 msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"
2780
2781 #: c-pragma.c:178 c-pragma.c:228
2782 msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
2783 msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"
2784
2785 #: c-pragma.c:183
2786 msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
2787 msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"
2788
2789 #: c-pragma.c:185
2790 msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
2791 msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"
2792
2793 #: c-pragma.c:194
2794 #, c-format
2795 msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
2796 msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"
2797
2798 #: c-pragma.c:231
2799 msgid "junk at end of '#pragma pack'"
2800 msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"
2801
2802 #: c-pragma.c:245
2803 #, c-format
2804 msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
2805 msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"
2806
2807 #: c-pragma.c:278
2808 #, fuzzy
2809 msgid "%Japplying #pragma weak '%D' after first use results in unspecified behavior"
2810 msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
2811
2812 #: c-pragma.c:325 c-pragma.c:330
2813 msgid "malformed #pragma weak, ignored"
2814 msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"
2815
2816 #: c-pragma.c:334
2817 msgid "junk at end of #pragma weak"
2818 msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"
2819
2820 #: c-pragma.c:367 c-pragma.c:372
2821 msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
2822 msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"
2823
2824 #: c-pragma.c:377
2825 msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
2826 msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"
2827
2828 #: c-pragma.c:384 c-pragma.c:462
2829 msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
2830 msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"
2831
2832 #: c-pragma.c:413
2833 msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
2834 msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"
2835
2836 #: c-pragma.c:418
2837 msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
2838 msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"
2839
2840 #: c-pragma.c:449
2841 msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
2842 msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"
2843
2844 #: c-semantics.c:697
2845 #, fuzzy
2846 msgid "destructor needed for `%D'"
2847 msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"
2848
2849 #: c-semantics.c:698
2850 msgid "where case label appears here"
2851 msgstr "hvor case-etiket optræder her"
2852
2853 #: c-semantics.c:701
2854 msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
2855 msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"
2856
2857 #: c-semantics.c:737 c-typeck.c:6239 cp/semantics.c:1070
2858 #, c-format
2859 msgid "%s qualifier ignored on asm"
2860 msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
2861
2862 #: c-semantics.c:991
2863 #, fuzzy
2864 msgid "will never be executed"
2865 msgstr "kald %2d aldrig udført\n"
2866
2867 #: c-typeck.c:120
2868 #, c-format
2869 msgid "`%s' has an incomplete type"
2870 msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"
2871
2872 #: c-typeck.c:142 cp/call.c:2532
2873 msgid "invalid use of void expression"
2874 msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"
2875
2876 #: c-typeck.c:150
2877 msgid "invalid use of flexible array member"
2878 msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"
2879
2880 #: c-typeck.c:156
2881 msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
2882 msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"
2883
2884 #: c-typeck.c:164
2885 #, c-format
2886 msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
2887 msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"
2888
2889 #. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
2890 #: c-typeck.c:168
2891 #, c-format
2892 msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
2893 msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"
2894
2895 #: c-typeck.c:415 c-typeck.c:430
2896 msgid "function types not truly compatible in ISO C"
2897 msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"
2898
2899 #: c-typeck.c:611
2900 msgid "types are not quite compatible"
2901 msgstr "typer er ikke helt forenelige"
2902
2903 #: c-typeck.c:820
2904 #, fuzzy
2905 msgid "function return types not compatible due to `volatile'"
2906 msgstr "en funktions returtype kan ikke være en funktion"
2907
2908 #: c-typeck.c:966 c-typeck.c:2143
2909 msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
2910 msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"
2911
2912 #: c-typeck.c:1339
2913 #, c-format
2914 msgid "%s has no member named `%s'"
2915 msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"
2916
2917 #: c-typeck.c:1375
2918 #, c-format
2919 msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
2920 msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"
2921
2922 #: c-typeck.c:1404
2923 msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
2924 msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"
2925
2926 #: c-typeck.c:1408
2927 msgid "dereferencing `void *' pointer"
2928 msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"
2929
2930 #: c-typeck.c:1425 cp/typeck.c:2104
2931 #, c-format
2932 msgid "invalid type argument of `%s'"
2933 msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"
2934
2935 #: c-typeck.c:1443 cp/typeck.c:2129
2936 msgid "subscript missing in array reference"
2937 msgstr "indeks mangler i tabelopslag"
2938
2939 #: c-typeck.c:1464 cp/typeck.c:2171
2940 msgid "array subscript has type `char'"
2941 msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"
2942
2943 #: c-typeck.c:1472 c-typeck.c:1561 cp/typeck.c:2175 cp/typeck.c:2261
2944 msgid "array subscript is not an integer"
2945 msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"
2946
2947 #: c-typeck.c:1505
2948 msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
2949 msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"
2950
2951 #: c-typeck.c:1507
2952 msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
2953 msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"
2954
2955 #: c-typeck.c:1540
2956 msgid "subscript has type `char'"
2957 msgstr "indeks er af typen 'char'"
2958
2959 #: c-typeck.c:1556 cp/typeck.c:2256
2960 msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
2961 msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"
2962
2963 #: c-typeck.c:1586
2964 #, c-format
2965 msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
2966 msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"
2967
2968 #: c-typeck.c:1679
2969 msgid "called object is not a function"
2970 msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
2971
2972 #. This situation leads to run-time undefined behavior.  We can't,
2973 #. therefore, simply error unless we can prove that all possible
2974 #. executions of the program must execute the code.
2975 #: c-typeck.c:1711
2976 #, fuzzy
2977 msgid "function called through a non-compatible type"
2978 msgstr "sizeof benyttet på en ufuldstændig type"
2979
2980 #: c-typeck.c:1805 cp/typeck.c:2544
2981 msgid "too many arguments to function"
2982 msgstr "for mange parametre til funktionen"
2983
2984 #: c-typeck.c:1826
2985 #, c-format
2986 msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
2987 msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"
2988
2989 #: c-typeck.c:1839
2990 #, c-format
2991 msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
2992 msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"
2993
2994 #: c-typeck.c:1842
2995 #, c-format
2996 msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
2997 msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"
2998
2999 #: c-typeck.c:1845
3000 #, c-format
3001 msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
3002 msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"
3003
3004 #: c-typeck.c:1848
3005 #, c-format
3006 msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
3007 msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"
3008
3009 #: c-typeck.c:1851
3010 #, c-format
3011 msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
3012 msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"
3013
3014 #: c-typeck.c:1854
3015 #, c-format
3016 msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
3017 msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"
3018
3019 #: c-typeck.c:1864
3020 #, c-format
3021 msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
3022 msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"
3023
3024 #: c-typeck.c:1882
3025 #, c-format
3026 msgid "%s with different width due to prototype"
3027 msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"
3028
3029 #: c-typeck.c:1908
3030 #, c-format
3031 msgid "%s as unsigned due to prototype"
3032 msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"
3033
3034 #: c-typeck.c:1910
3035 #, c-format
3036 msgid "%s as signed due to prototype"
3037 msgstr "%s som signed på grund af prototypen"
3038
3039 #: c-typeck.c:1944 cp/typeck.c:2650
3040 msgid "too few arguments to function"
3041 msgstr "for få parametre til funktionen"
3042
3043 #: c-typeck.c:1984
3044 msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
3045 msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"
3046
3047 #: c-typeck.c:1991
3048 msgid "suggest parentheses around && within ||"
3049 msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"
3050
3051 #: c-typeck.c:2000
3052 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
3053 msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"
3054
3055 #: c-typeck.c:2003
3056 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
3057 msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"
3058
3059 #: c-typeck.c:2012
3060 msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
3061 msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"
3062
3063 #: c-typeck.c:2015
3064 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
3065 msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"
3066
3067 #: c-typeck.c:2022
3068 msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
3069 msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"
3070
3071 #: c-typeck.c:2025
3072 msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
3073 msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"
3074
3075 #: c-typeck.c:2032
3076 msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
3077 msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"
3078
3079 #: c-typeck.c:2095
3080 msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
3081 msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"
3082
3083 #: c-typeck.c:2097
3084 msgid "pointer to a function used in subtraction"
3085 msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"
3086
3087 #: c-typeck.c:2191
3088 msgid "wrong type argument to unary plus"
3089 msgstr "forkert parametertype til unært plus"
3090
3091 #: c-typeck.c:2204
3092 msgid "wrong type argument to unary minus"
3093 msgstr "forkert parametertype til unært minus"
3094
3095 #: c-typeck.c:2221
3096 msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
3097 msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"
3098
3099 #: c-typeck.c:2227
3100 msgid "wrong type argument to bit-complement"
3101 msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"
3102
3103 #: c-typeck.c:2235
3104 msgid "wrong type argument to abs"
3105 msgstr "forkert parametertype til abs"
3106
3107 #: c-typeck.c:2247
3108 msgid "wrong type argument to conjugation"
3109 msgstr "forkert parametertype til konjugation"
3110
3111 #: c-typeck.c:2261
3112 msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
3113 msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"
3114
3115 #: c-typeck.c:2304
3116 msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
3117 msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"
3118
3119 # man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
3120 # argument' skal opfattes på en anden måde
3121 #: c-typeck.c:2319 c-typeck.c:2351
3122 msgid "wrong type argument to increment"
3123 msgstr "forkert parametertype til forøgelse"
3124
3125 #: c-typeck.c:2321 c-typeck.c:2353
3126 msgid "wrong type argument to decrement"
3127 msgstr "forkert parametertype til formindskelse"
3128
3129 #: c-typeck.c:2342
3130 msgid "increment of pointer to unknown structure"
3131 msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"
3132
3133 #: c-typeck.c:2344
3134 msgid "decrement of pointer to unknown structure"
3135 msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"
3136
3137 #: c-typeck.c:2469
3138 msgid "invalid lvalue in unary `&'"
3139 msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"
3140
3141 #: c-typeck.c:2501
3142 #, c-format
3143 msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
3144 msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"
3145
3146 #: c-typeck.c:2634
3147 #, fuzzy
3148 msgid "use of conditional expressions as lvalues is deprecated"
3149 msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"
3150
3151 #: c-typeck.c:2637
3152 #, fuzzy
3153 msgid "use of compound expressions as lvalues is deprecated"
3154 msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"
3155
3156 #: c-typeck.c:2640
3157 #, fuzzy
3158 msgid "use of cast expressions as lvalues is deprecated"
3159 msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"
3160
3161 # RETMIG: lettere klodset konstruktion
3162 #: c-typeck.c:2655
3163 #, c-format
3164 msgid "%s of read-only member `%s'"
3165 msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"
3166
3167 #: c-typeck.c:2659
3168 #, c-format
3169 msgid "%s of read-only variable `%s'"
3170 msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"
3171
3172 #: c-typeck.c:2662
3173 #, c-format
3174 msgid "%s of read-only location"
3175 msgstr "%s af placering der kun må læses"
3176
3177 #: c-typeck.c:2680
3178 #, c-format
3179 msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
3180 msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"
3181
3182 #: c-typeck.c:2708 treelang/treetree.c:946
3183 #, c-format
3184 msgid "global register variable `%s' used in nested function"
3185 msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3186
3187 #: c-typeck.c:2712 treelang/treetree.c:950
3188 #, c-format
3189 msgid "register variable `%s' used in nested function"
3190 msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
3191
3192 #: c-typeck.c:2719 treelang/treetree.c:957
3193 #, c-format
3194 msgid "address of global register variable `%s' requested"
3195 msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"
3196
3197 #: c-typeck.c:2731
3198 msgid "cannot put object with volatile field into register"
3199 msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"
3200
3201 #: c-typeck.c:2735 treelang/treetree.c:962
3202 #, c-format
3203 msgid "address of register variable `%s' requested"
3204 msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"
3205
3206 #: c-typeck.c:2820
3207 msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
3208 msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"
3209
3210 #: c-typeck.c:2827
3211 msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
3212 msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"
3213
3214 #: c-typeck.c:2843 c-typeck.c:2850
3215 msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
3216 msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"
3217
3218 #: c-typeck.c:2856
3219 msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
3220 msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3221
3222 #: c-typeck.c:2863 c-typeck.c:2873
3223 msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
3224 msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3225
3226 #: c-typeck.c:2887
3227 msgid "type mismatch in conditional expression"
3228 msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
3229
3230 #: c-typeck.c:2947
3231 msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
3232 msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"
3233
3234 #: c-typeck.c:2978
3235 msgid "cast specifies array type"
3236 msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"
3237
3238 #: c-typeck.c:2984
3239 msgid "cast specifies function type"
3240 msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"
3241
3242 #: c-typeck.c:2994
3243 msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
3244 msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"
3245
3246 #: c-typeck.c:3012
3247 msgid "ISO C forbids casts to union type"
3248 msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"
3249
3250 #: c-typeck.c:3020
3251 msgid "cast to union type from type not present in union"
3252 msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"
3253
3254 #: c-typeck.c:3071
3255 msgid "cast adds new qualifiers to function type"
3256 msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"
3257
3258 #. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
3259 #. present in IN_TYPE.
3260 #: c-typeck.c:3076
3261 msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
3262 msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3263
3264 #: c-typeck.c:3091
3265 msgid "cast increases required alignment of target type"
3266 msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"
3267
3268 #: c-typeck.c:3097 cp/typeck.c:4889
3269 msgid "cast from pointer to integer of different size"
3270 msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"
3271
3272 #: c-typeck.c:3102
3273 msgid "cast does not match function type"
3274 msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"
3275
3276 #: c-typeck.c:3109 cp/typeck.c:4896
3277 msgid "cast to pointer from integer of different size"
3278 msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"
3279
3280 #: c-typeck.c:3121
3281 msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
3282 msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"
3283
3284 #: c-typeck.c:3125
3285 msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
3286 msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"
3287
3288 #: c-typeck.c:3136
3289 #, fuzzy
3290 msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
3291 msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
3292
3293 #: c-typeck.c:3145
3294 #, fuzzy
3295 msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
3296 msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
3297
3298 #. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
3299 #. Reject anything strange now.
3300 #: c-typeck.c:3303
3301 msgid "invalid lvalue in assignment"
3302 msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"
3303
3304 #. Convert new value to destination type.
3305 #. Check this here to avoid odd errors when trying to convert
3306 #. a throw to the type of the COND_EXPR.
3307 #. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
3308 #. Reject anything strange now.
3309 #: c-typeck.c:3312 c-typeck.c:3337 c-typeck.c:3354 cp/typeck.c:5008
3310 #: cp/typeck.c:5152
3311 msgid "assignment"
3312 msgstr "tildeling"
3313
3314 #: c-typeck.c:3421
3315 msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
3316 msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"
3317
3318 #: c-typeck.c:3530 c-typeck.c:3606
3319 #, c-format
3320 msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
3321 msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"
3322
3323 #: c-typeck.c:3534 c-typeck.c:3586
3324 #, c-format
3325 msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
3326 msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
3327
3328 #: c-typeck.c:3540
3329 msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
3330 msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"
3331
3332 #: c-typeck.c:3578
3333 #, c-format
3334 msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
3335 msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"
3336
3337 #: c-typeck.c:3595
3338 #, c-format
3339 msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
3340 msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"
3341
3342 #: c-typeck.c:3611
3343 #, c-format
3344 msgid "%s from incompatible pointer type"
3345 msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"
3346
3347 #: c-typeck.c:3617 c-typeck.c:4124 cp/typeck.c:1366
3348 msgid "invalid use of non-lvalue array"
3349 msgstr "ugyldig brug af en tabel der ikke kan optræde som en venstreværdi"
3350
3351 #: c-typeck.c:3631
3352 #, c-format
3353 msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
3354 msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"
3355
3356 #: c-typeck.c:3638
3357 #, c-format
3358 msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
3359 msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"
3360
3361 #: c-typeck.c:3652 c-typeck.c:3655
3362 #, c-format
3363 msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
3364 msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"
3365
3366 #: c-typeck.c:3659
3367 #, c-format
3368 msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
3369 msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"
3370
3371 #: c-typeck.c:3663
3372 #, c-format
3373 msgid "incompatible types in %s"
3374 msgstr "uforenelige typer i %s"
3375
3376 #. Function name is known; supply it.
3377 #: c-typeck.c:3719
3378 #, c-format
3379 msgid "passing arg of `%s'"
3380 msgstr "videregiver parameter til '%s'"
3381
3382 #. Function name unknown (call through ptr).
3383 #: c-typeck.c:3728
3384 msgid "passing arg of pointer to function"
3385 msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"
3386
3387 #. Function name is known; supply it.
3388 #: c-typeck.c:3736
3389 #, c-format
3390 msgid "passing arg %d of `%s'"
3391 msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"
3392
3393 #. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
3394 #: c-typeck.c:3745
3395 #, c-format
3396 msgid "passing arg %d of pointer to function"
3397 msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"
3398
3399 # 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
3400 # ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
3401 #: c-typeck.c:3802
3402 msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
3403 msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"
3404
3405 #: c-typeck.c:3973 c-typeck.c:3988 c-typeck.c:4003
3406 #, c-format
3407 msgid "(near initialization for `%s')"
3408 msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"
3409
3410 #: c-typeck.c:4052 cp/typeck2.c:559
3411 msgid "char-array initialized from wide string"
3412 msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
3413
3414 #: c-typeck.c:4059 cp/typeck2.c:566
3415 msgid "int-array initialized from non-wide string"
3416 msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"
3417
3418 #: c-typeck.c:4077 cp/typeck2.c:581
3419 msgid "initializer-string for array of chars is too long"
3420 msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
3421
3422 #: c-typeck.c:4147
3423 msgid "array initialized from non-constant array expression"
3424 msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
3425
3426 #: c-typeck.c:4164 c-typeck.c:4166 c-typeck.c:4182 c-typeck.c:4203
3427 #: c-typeck.c:5585
3428 msgid "initializer element is not constant"
3429 msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
3430
3431 #: c-typeck.c:4198
3432 msgid "initialization"
3433 msgstr "klargøring"
3434
3435 #: c-typeck.c:4209 c-typeck.c:5590
3436 msgid "initializer element is not computable at load time"
3437 msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
3438
3439 #: c-typeck.c:4224 cp/typeck2.c:658
3440 msgid "invalid initializer"
3441 msgstr "ugyldig startværdi"
3442
3443 #: c-typeck.c:4509 cp/decl.c:4465
3444 #, fuzzy
3445 msgid "opaque vector types cannot be initialized"
3446 msgstr "objekt af typen '%T' med variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
3447
3448 #: c-typeck.c:4703
3449 msgid "extra brace group at end of initializer"
3450 msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
3451
3452 #: c-typeck.c:4723
3453 msgid "missing braces around initializer"
3454 msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
3455
3456 #: c-typeck.c:4783
3457 msgid "braces around scalar initializer"
3458 msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
3459
3460 # RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
3461 #: c-typeck.c:4830
3462 msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
3463 msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
3464
3465 #: c-typeck.c:4832
3466 msgid "initialization of a flexible array member"
3467 msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3468
3469 #: c-typeck.c:4863
3470 msgid "missing initializer"
3471 msgstr "manglende startværdi"
3472
3473 #: c-typeck.c:4889
3474 msgid "empty scalar initializer"
3475 msgstr "tom skalarstartværdi"
3476
3477 #: c-typeck.c:4894
3478 msgid "extra elements in scalar initializer"
3479 msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
3480
3481 #: c-typeck.c:4979
3482 msgid "initialization designators may not nest"
3483 msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"
3484
3485 #: c-typeck.c:5000 c-typeck.c:5068
3486 msgid "array index in non-array initializer"
3487 msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
3488
3489 # RETMIG: record?
3490 #: c-typeck.c:5005 c-typeck.c:5121
3491 msgid "field name not in record or union initializer"
3492 msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
3493
3494 #: c-typeck.c:5064 c-typeck.c:5066
3495 msgid "nonconstant array index in initializer"
3496 msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
3497
3498 #: c-typeck.c:5070 c-typeck.c:5073
3499 msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
3500 msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
3501
3502 #: c-typeck.c:5084
3503 msgid "empty index range in initializer"
3504 msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
3505
3506 #: c-typeck.c:5093
3507 msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
3508 msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
3509
3510 #: c-typeck.c:5133
3511 #, c-format
3512 msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
3513 msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"
3514
3515 #: c-typeck.c:5169 c-typeck.c:5190 c-typeck.c:5652
3516 msgid "initialized field with side-effects overwritten"
3517 msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
3518
3519 #: c-typeck.c:5860
3520 msgid "excess elements in char array initializer"
3521 msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
3522
3523 #: c-typeck.c:5867 c-typeck.c:5913
3524 msgid "excess elements in struct initializer"
3525 msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
3526
3527 #: c-typeck.c:5928
3528 msgid "non-static initialization of a flexible array member"
3529 msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
3530
3531 #: c-typeck.c:5995
3532 msgid "excess elements in union initializer"
3533 msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
3534
3535 #: c-typeck.c:6016
3536 msgid "traditional C rejects initialization of unions"
3537 msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"
3538
3539 #: c-typeck.c:6079
3540 msgid "excess elements in array initializer"
3541 msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
3542
3543 #: c-typeck.c:6108
3544 msgid "excess elements in vector initializer"
3545 msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
3546
3547 #: c-typeck.c:6130
3548 msgid "excess elements in scalar initializer"
3549 msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
3550
3551 #: c-typeck.c:6232
3552 msgid "asm template is not a string constant"
3553 msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"
3554
3555 #: c-typeck.c:6264
3556 msgid "invalid lvalue in asm statement"
3557 msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"
3558
3559 #: c-typeck.c:6336
3560 msgid "modification by `asm'"
3561 msgstr "ændring af 'asm'"
3562
3563 #: c-typeck.c:6354 cp/typeck.c:5926
3564 msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
3565 msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"
3566
3567 #: c-typeck.c:6361
3568 msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
3569 msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"
3570
3571 #: c-typeck.c:6367
3572 msgid "`return' with a value, in function returning void"
3573 msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"
3574
3575 #: c-typeck.c:6371
3576 msgid "return"
3577 msgstr "returnering"
3578
3579 #: c-typeck.c:6423
3580 msgid "function returns address of local variable"
3581 msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"
3582
3583 #: c-typeck.c:6478 cp/semantics.c:749
3584 msgid "switch quantity not an integer"
3585 msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"
3586
3587 #: c-typeck.c:6488
3588 msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
3589 msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"
3590
3591 #: c-typeck.c:6529 cp/parser.c:5538
3592 msgid "case label not within a switch statement"
3593 msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3594
3595 #: c-typeck.c:6531
3596 msgid "`default' label not within a switch statement"
3597 msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
3598
3599 #: c-typeck.c:6683 c-typeck.c:6717
3600 msgid "division by zero"
3601 msgstr "division med nul"
3602
3603 #: c-typeck.c:6762 cp/typeck.c:2928
3604 msgid "right shift count is negative"
3605 msgstr "højreskiftsantal er negativ"
3606
3607 #: c-typeck.c:6769 cp/typeck.c:2934
3608 msgid "right shift count >= width of type"
3609 msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"
3610
3611 #: c-typeck.c:6790 cp/typeck.c:2953
3612 msgid "left shift count is negative"
3613 msgstr "venstreskiftsantal er negativ"
3614
3615 #: c-typeck.c:6793 cp/typeck.c:2955
3616 msgid "left shift count >= width of type"
3617 msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"
3618
3619 #: c-typeck.c:6814
3620 msgid "shift count is negative"
3621 msgstr "skifteantal er negativ"
3622
3623 #: c-typeck.c:6816
3624 msgid "shift count >= width of type"
3625 msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"
3626
3627 #: c-typeck.c:6833 cp/typeck.c:2990
3628 msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
3629 msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"
3630
3631 #: c-typeck.c:6859 c-typeck.c:6865
3632 msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
3633 msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
3634
3635 #: c-typeck.c:6868 c-typeck.c:6908 c-typeck.c:6936
3636 msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
3637 msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"
3638
3639 #: c-typeck.c:6882 c-typeck.c:6887 c-typeck.c:6956 c-typeck.c:6961
3640 msgid "comparison between pointer and integer"
3641 msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"
3642
3643 #: c-typeck.c:6903 c-typeck.c:6931
3644 msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
3645 msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"
3646
3647 #: c-typeck.c:6928
3648 msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
3649 msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"
3650
3651 #: c-typeck.c:6944 c-typeck.c:6951
3652 msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
3653 msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"
3654
3655 #: c-typeck.c:6975 cp/typeck.c:3126
3656 msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
3657 msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"
3658
3659 #: c-typeck.c:7185
3660 msgid "comparison between signed and unsigned"
3661 msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"
3662
3663 #: c-typeck.c:7231 cp/typeck.c:3373
3664 msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
3665 msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"
3666
3667 #: c-typeck.c:7239 cp/typeck.c:3381
3668 msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
3669 msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"
3670
3671 #: calls.c:1838
3672 msgid "%Jinlining failed in call to '%F'"
3673 msgstr "%Jindlejring mislykkedes i kald til '%F'"
3674
3675 #: calls.c:1839 calls.c:2208 tree-inline.c:1339 tree-inline.c:1346
3676 msgid "called from here"
3677 msgstr "kaldt herfra"
3678
3679 #: calls.c:2207
3680 msgid "%Jcan't inline call to '%F'"
3681 msgstr "%Jkan ikke indlejre kald til '%F'"
3682
3683 #: calls.c:2216
3684 msgid "ignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: calls.c:2229
3688 msgid "ignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: calls.c:2239
3692 msgid "function call has aggregate value"
3693 msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"
3694
3695 #: cfg.c:835
3696 #, c-format
3697 msgid "bb %d on wrong place"
3698 msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"
3699
3700 #: cfg.c:841
3701 #, c-format
3702 msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
3703 msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"
3704
3705 #: cfg.c:857
3706 #, c-format
3707 msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
3708 msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"
3709
3710 #: cfg.c:863
3711 #, c-format
3712 msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
3713 msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"
3714
3715 #: cfg.c:871
3716 #, c-format
3717 msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
3718 msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"
3719
3720 #: cfg.c:877
3721 #, c-format
3722 msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
3723 msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"
3724
3725 #: cfg.c:883
3726 #, c-format
3727 msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
3728 msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"
3729
3730 #: cfg.c:895
3731 #, c-format
3732 msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
3733 msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"
3734
3735 #: cfg.c:909 cfgrtl.c:1971
3736 #, c-format
3737 msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
3738 msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"
3739
3740 #: cfg.c:917
3741 #, c-format
3742 msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
3743 msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"
3744
3745 #: cfg.c:943
3746 #, c-format
3747 msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
3748 msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"
3749
3750 #: cfg.c:955
3751 msgid "verify_flow_info failed"
3752 msgstr "verify_flow_info mislykkedes"
3753
3754 #: cfgloop.c:1134
3755 #, c-format
3756 msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
3757 msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."
3758
3759 #: cfgloop.c:1153
3760 #, c-format
3761 msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
3762 msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."
3763
3764 #: cfgloop.c:1171
3765 #, c-format
3766 msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
3767 msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."
3768
3769 #: cfgloop.c:1179
3770 #, c-format
3771 msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
3772 msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."
3773
3774 #: cfgloop.c:1184
3775 #, c-format
3776 msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
3777 msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."
3778
3779 #: cfgloop.c:1189
3780 #, c-format
3781 msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
3782 msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
3783
3784 #: cfgloop.c:1195
3785 #, c-format
3786 msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
3787 msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."
3788
3789 #: cfgloop.c:1201
3790 #, fuzzy, c-format
3791 msgid "Loop %d's latch is marked as part of irreducible region."
3792 msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
3793
3794 #: cfgloop.c:1231
3795 #, c-format
3796 msgid "Basic block %d should be marked irreducible."
3797 msgstr ""
3798
3799 #: cfgloop.c:1237
3800 #, c-format
3801 msgid "Basic block %d should not be marked irreducible."
3802 msgstr ""
3803
3804 #: cfgloop.c:1245
3805 #, c-format
3806 msgid "Edge from %d to %d should be marked irreducible."
3807 msgstr ""
3808
3809 #: cfgloop.c:1252
3810 #, c-format
3811 msgid "Edge from %d to %d should not be marked irreducible."
3812 msgstr ""
3813
3814 #: cfgrtl.c:1877
3815 #, c-format
3816 msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
3817 msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3818
3819 #: cfgrtl.c:1891
3820 #, c-format
3821 msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
3822 msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"
3823
3824 #: cfgrtl.c:1903
3825 #, c-format
3826 msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
3827 msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
3828
3829 #: cfgrtl.c:1925
3830 #, fuzzy
3831 msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
3832 msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"
3833
3834 #: cfgrtl.c:1953
3835 #, c-format
3836 msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
3837 msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"
3838
3839 #: cfgrtl.c:1961
3840 #, c-format
3841 msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
3842 msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"
3843
3844 #: cfgrtl.c:1966
3845 #, c-format
3846 msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
3847 msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"
3848
3849 #: cfgrtl.c:1977
3850 #, c-format
3851 msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
3852 msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"
3853
3854 #: cfgrtl.c:1982
3855 #, c-format
3856 msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
3857 msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"
3858
3859 #: cfgrtl.c:1991
3860 #, c-format
3861 msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
3862 msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"
3863
3864 #: cfgrtl.c:2001
3865 #, c-format
3866 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
3867 msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"
3868
3869 #: cfgrtl.c:2005
3870 #, c-format
3871 msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
3872 msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"
3873
3874 #: cfgrtl.c:2019 cfgrtl.c:2029
3875 #, c-format
3876 msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
3877 msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"
3878