OSDN Git Service

言語ファイルの「アク禁」を「アクセス規制」に変更
authorshizuki <shizuki@1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96>
Thu, 9 Apr 2009 01:48:23 +0000 (01:48 +0000)
committershizuki <shizuki@1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96>
Thu, 9 Apr 2009 01:48:23 +0000 (01:48 +0000)
git-svn-id: https://svn.sourceforge.jp/svnroot/nucleus-jp/nucleus-jp/trunk@997 1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96

utf8/nucleus/language/japanese-euc.php
utf8/nucleus/language/japanese-utf8.php

index 16d3c1c..f79dd15 100644 (file)
-<?php\r
-// Japanese (EUC-JP) Nucleus Language File\r
-//\r
-// Author: chrome (chrome@cgi.no-ip.org)\r
-// Modified by: Osamu Higuchi (osamu@higuchi.com)\r
-// Modified by: shizuki (shizuki@kinezumi.net)\r
-// Nucleus version: v1.0-v3.4\r
-//\r
-// Please note: if you want to translate this file to your own language, be aware\r
-// that in a next Nucleus version, new variables might be added and some other ones\r
-// might be deleted. Therefor, it's important to list the Nucleus version for which\r
-// the file was written in your document.\r
-//\r
-// Fully translated language file can be sent to us and will be made\r
-// available for download (with proper credit to the author, of course)\r
-\r
-// Note for Japanese users\r
-// ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï Nucleus ¤Î EUC-JP ÈÇÆüËܸì¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£\r
-\r
-/**\r
- * Japanese EUC-JP Nucleus Language File\r
- *\r
- * @license http://nucleuscms.org/license.txt GNU General Public License\r
- * @copyright Copyright (C) 2002-2009 The NucleusCMS Japan¥Á¡¼¥à\r
- * @version $Id$\r
- */\r
-\r
-/********************************************\r
- *        Start New for 3.40                *\r
- ********************************************/\r
-\r
-// START changed/added after 3.33 START\r
-define('_MEMBERS_USEAUTOSAVE',                         '²¼½ñ¤­¤Î¼«Æ°Êݸµ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«?');\r
-\r
-define('_TEMPLATE_PLUGIN_FIELDS',                      '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë³ÈÄ¥¥Õ¥£¡¼¥ë¥É');\r
-define('_TEMPLATE_BLOGLIST',                           'Blog°ìÍ÷');\r
-define('_TEMPLATE_BLOGHEADER',                         'Blog°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_BLOGITEM',                           'Blog°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');\r
-define('_TEMPLATE_BLOGFOOTER',                         'Blog°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');\r
-\r
-define('_SETTINGS_DEFAULTLISTSIZE',                    '°ìÍ÷¤Î´ûÄê¤Îɽ¼¨¿ô');\r
-define('_SETTINGS_DEBUGVARS',                          '¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë');\r
-\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_TITLE',                                '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·µ¬ºîÀ®');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT0',                                     '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT1',                                     '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br /><br />');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT2',                                     '¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_USER_DATA',                    '¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¾ðÊó');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_LOGIN_NAME',           '¥í¥°¥¤¥óID (ɬ¿Ü)');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_LOGIN_NAME_VALID',     ' a-z ¤Î±Ñ¾®Ê¸»ú¤È 0-9 ¤Î¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_REAL_NAME',                    '¥Ï¥ó¥É¥ë (ɬ¿Ü)');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_EMAIL',                                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ (ɬ¿Ü)');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_EMAIL2',                       '(¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤΥê¥ó¥¯¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÍ­¸ú¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_URL',                          '(¤â¤·¤¢¤ì¤Ð)¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥È¤ÎURL');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_SUBMIT',                       '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®');\r
-\r
-define('_BMLET_BACKTODRAFTS',                          '¥É¥é¥Õ¥È¤ËÌ᤹');\r
-define('_BMLET_CANCEL',                                                '¥­¥ã¥ó¥»¥ë');\r
-\r
-define('_LIST_ITEM_NOCONTENT',                                         '¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_LIST_ITEM_COMMENTS',                                          '¥³¥á¥ó¥È(%d)·ï');\r
-\r
-define('_EDITC_URL',                                                           'Web site');\r
-define('_EDITC_EMAIL',                                                         'E-mail');\r
-\r
-define('_MANAGER_PLUGINFILE_NOTFOUND',                         "¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ö%s¡×¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó)");\r
-/* changed */\r
-// plugin dependency\r
-define('_ERROR_INSREQPLUGIN',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó %s ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£');\r
-define('_ERROR_DELREQPLUGIN',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó %s ¤¬¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë°Ù¤Ëºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-\r
-//define('_ADD_ADDLATER',                                              '¸å¤ÇÄɲÃ');\r
-define('_ADD_ADDLATER',                                                'Æü»þ¤ò»ØÄꤷ¤ÆÄɲÃ');  // <mod by shizuki />\r
-\r
-define('_LOGIN_NAME',                                          '¥í¥°¥¤¥óID:');\r
-define('_LOGIN_PASSWORD',                                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:');\r
-\r
-// changed from _BOOKMARLET_BMARKLFOLLOW\r
-define('_BOOKMARKLET_BMARKFOLLOW',                                     ' (¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹)');\r
-// END changed/added after 3.33 END\r
-\r
-// START merge UTF-8 and EUC-JP\r
-\r
-// Create New blog\r
-define('_ADMIN_NOTABILIA',                                     'Ãí°Õ»ö¹à');\r
-define('_ADMIN_PLEASE_READ',                           'ºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¼µ­¤Î<strong>Ãí°Õ»ö¹à</strong> ¤ò¤Þ¤º¤ªÆɤ߲¼¤µ¤¤');\r
-define('_ADMIN_HOW_TO_ACCESS',                         '¿·¤·¤¤Blog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎBlog¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£ÊýË¡¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹:');\r
-define('_ADMIN_SIMPLE_WAY',                                    '<strong>´Êñ¤ÊÊýË¡:</strong> <code>index.php</code>¤ÎÊ£À½¤òºî¤ê¡¢¿·¤·¤¤Blog¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÊѹ¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ºîÀ®¸å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_ADMIN_ADVANCED_WAY',                          '<strong>¹âÅÙ¤ÊÊýË¡:</strong> ¸½ºß¤ÎBlog¤Ç»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë<code>&lt;%otherblog()&gt;</code>¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿µ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÇÊ£¿ô¤ÎBlog¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_ADMIN_HOW_TO_CREATE',                         'Blog¤ÎºîÀ®');\r
-\r
-\r
-define('_BOOKMARKLET_NEW_CATEGORY',                    '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÄɲ䵤졢¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-define('_BOOKMARKLET_NEW_CATEGORY_EDIT',       '¤³¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î̾Á°¤ÈÀâÌÀ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_BOOKMARKLET_NEW_WINDOW',                      '¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤­¤Þ¤¹');\r
-define('_BOOKMARKLET_SEND_PING',                       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲäËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßblog¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹¹¿·ping¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£');\r
-\r
-// END merge UTF-8 and EUC-JP\r
-\r
-// <add by shizuki>\r
-// OVERVIEW screen\r
-define('_OVERVIEW_SHOWALL',                                                    'Á´¤Æ¤Îblog¤òɽ¼¨');\r
-\r
-// Edit skins\r
-define('_SKINEDIT_ALLOWEDBLOGS',                                       'ºîÀ®ºÑ¤ß¤Îblog:');\r
-define('_SKINEDIT_ALLOWEDTEMPLATESS',                          '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');\r
-\r
-// delete member\r
-define('_WARNINGTXT_NOTDELMEDIAFILES',                         '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï<b>ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó</b>¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó°Ê²¼¤ÎNucleus¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹)');        // <add by shizuki />\r
-\r
-// send Weblogupdate.ping\r
-define('_UPDATEDPING_MESSAGE',                                         '<h2>¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ping¥µ¡¼¥Ð¤Ë¹¹¿·¤òÄÌÃΤ·¤Þ¤¹¡£</h2><p>¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤</p><p>¼«Æ°Åª¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤¬ÀÚ¤êÂؤï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_UPDATEDPING_GOPINGPAGE',                                      '¹¹¿·PingÁ÷¿®');\r
-define('_UPDATEDPING_PINGING',                                         'Ping¥µ¡¼¥Ð¤ËÁ÷¿®Ãæ¤Ç¤¹');\r
-define('_UPDATEDPING_VIEWITEM',                                                '¹¹¿·¤µ¤ì¤¿blog:');\r
-define('_UPDATEDPING_VISITOWNSITE',                                    '¥µ¥¤¥È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë');\r
-define('_UPDATEDPING_GOSENDPING',                                      '¹¹¿·PingÁ÷¿®');\r
-\r
-// General category\r
-define('_EBLOGDEFAULTCATEGORY_NAME',                           'Áí¹ç');\r
-define('_EBLOGDEFAULTCATEGORY_DESC',                           'Åê¹Æ¤·¤¿µ­»ö¤Ë¹ç¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¤¬Ìµ¤¤»þ¤Ë¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦');\r
-\r
-// First ITEM\r
-define('_EBLOG_FIRSTITEM_TITLE',                                       'ºÇ½é¤Îµ­»ö(¼«Æ°Åê¹Æ)');\r
-define('_EBLOG_FIRSTITEM_BODY',                                                '¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Îblog¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-\r
-// New weblog was created\r
-define('_BLOGCREATED_TITLE',                                           '¿·¤·¤¤blog¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_BLOGCREATED_ADDEDTXT',                                                '¿·¤·¤¤blog ¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢blog¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Î¼ê½ç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_BLOGCREATED_SIMPLEWAY',                                       '´Êñ¤ÊÊýË¡: ²¼¤Î¥³¡¼¥É¤òŽÉÕ¤±¤¿ <code>%s.php</code> ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë');\r
-define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY',                                     '¹âÅÙ¤ÊÊýË¡: ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë¿·¤·¤¤blog¤òŸ³«¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Îµ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤ë');\r
-define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC1',                                     'ÊýË¡ 1 :´Êñ¤ÊÊýË¡: <code>%s.php</code> ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®');\r
-define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC2',                                     '<code>%s.php</code> ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢Ãæ¿È¤Ë°Ê²¼¤Î¥³¡¼¥É¤òŽ¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹:');\r
-define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC3',                                     '¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë<code>index.php</code>¤ÈƱ¤¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC4',                                     '¿·¤·¤¤blog¤ÎºîÀ®¤ò´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎURL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(<em>¿ʬ</em>ÆþÎϺѤߤÎÃͤǹç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÊݾڤϤǤ­¤Þ¤»¤ó):');\r
-define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY2',                                    'ÊýË¡ 2 :¹âÅÙ¤ÊÊýË¡: ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë¿·¤·¤¤blog¤òŸ³«¤¹¤ëµ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤ë');\r
-define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY3',                                    '¿·¤·¤¤blog¤ÎºîÀ®¤ò´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¤ËURL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç´û¸blog¤ÈƱ¤¸URL¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹)');\r
-\r
-// Donate!\r
-define('_ADMINPAGEFOOT_OFFICIALURL',                           'http://japan.nucleuscms.org/');\r
-define('_ADMINPAGEFOOT_DONATEURL',                                     'http://japan.nucleuscms.org/donate.php');\r
-define('_ADMINPAGEFOOT_DONATE',                                                '´óÉդˤĤ¤¤Æ');\r
-define('_ADMINPAGEFOOT_COPYRIGHT',                                     'The Nucleus Group &amp; Nucleus CMS Japan¥Á¡¼¥à');\r
-\r
-// Quick menu\r
-define('_QMENU_MANAGE_SYSTEM',                                         '¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶­');\r
-\r
-// REG file\r
-define('_WINREGFILE_TEXT',                                                     '¡Ö%s¡×¤Ëµ­»ö¤òÅê¹Æ');\r
-\r
-// Bookmarklet\r
-define('_BOOKMARKLET_TITLE',                                           '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È<!-- ¤È ±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼ -->');\r
-define('_BOOKMARKLET_DESC1',                                           '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÊBookmarklet¡Ë¤È¤Ï¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ»È¤¦JavaScript¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£<br />');\r
-define('_BOOKMARKLET_DESC2',                                           'Nucleus¤Ë¤Ï¡Ø¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡Ù¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤­¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ò¤È¤Ä¤Ç blog ¤Ø¤ÎÅê¹Æ²èÌ̤ò³«¤¯µ¡Ç½¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÄɲ乤뤳¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£<br />');\r
-define('_BOOKMARKLET_DESC3',                                           'Web¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥ó¥¯¤òÄ¥¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥È(¥Ú¡¼¥¸)¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õÂ֤ǡ¢');\r
-define('_BOOKMARKLET_DESC4',                                           '¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Çʸ¾Ï¤òÁªÂò¤·¤¿¾õÂ֤ǻÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëʸ¾Ï¤¬¼«Æ°Åª¤Ë°úÍѤµ¤ì¤¿¾õÂ֤ǡ¢Nucleus¤Î¿·µ¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲ妥£¥ó¥É¥¦¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£<br />');\r
-define('_BOOKMARKLET_DESC5',                                           '¤Þ¤¿Windows Internet Explorer¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_BOOKMARKLET_BOOKARKLET',                                      '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È');\r
-define('_BOOKMARKLET_ANCHOR',                                          '¡Ö%s¡×¤Ëµ­»ö¤òÅê¹Æ');\r
-define('_BOOKMARKLET_BMARKTEXT',                                       ' ²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¡×¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£ÄɲäλÅÊý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />');\r
-define('_BOOKMARKLET_BMARKTEST',                                       ' (¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');\r
-define('_BOOKMARKLET_RIGHTCLICK',                                      '±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë(Windows Internet Explorer¤Î¤ß)');\r
-define('_BOOKMARKLET_RIGHTLABEL',                                      '±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼');\r
-define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT1',                                      'Windows¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢');\r
-define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT2',                                      '¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹<br />(¡Ö³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ì¤ÐľÀܥ쥸¥¹¥È¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤¹)');\r
-define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT3',                                      '¤³¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏIE¤ÎºÆµ¯Æ°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£');\r
-define('_BOOKMARKLET_UNINSTALLTT',                                     '¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETEBAR',                                       '¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤â¤·¤¯¤Ï¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é¾Ã¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHTT',                                    '±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¾Ã¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤òƧ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤:');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT1',                                    '¥¹¥¿¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¼Â¹Ô...¡×¤òÁªÂò');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT2',                                    '"regedit" ¤ÈÆþÎÏ');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT3',                                    '"OK" ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT4',                                    '"\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt" ¤ò¥Ä¥ê¡¼¤ÎÃ椫¤é¸¡º÷');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT5',                                    '"¡Ö(¤¢¤Ê¤¿¤Îblog¤Î̾Á°)¡×¤Ëµ­»ö¤òÅê¹Æ" ¥¨¥ó¥È¥ê¤òºï½ü');\r
-\r
-define('_BOOKMARKLET_ERROR_SOMETHINGWRONG',                    '²¿¤«¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹');\r
-define('_BOOKMARKLET_ERROR_COULDNTNEWCAT',                     '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿');\r
-\r
-// BAN\r
-define('_BAN_EXAMPLE_TITLE',                                           'Îã');\r
-define('_BAN_EXAMPLE_TEXT',                                                    ': "134.58.253.193"¤ÈÆþÎϤ·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ý¤ÄPC1Âæ¤À¤±¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£"134.58.253"¤ÈÆþÎϤ·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢"134.58.235.0\8f¢·134.58.235.255"¤ÎÈϰϤÎ256¸Ä¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ý¤ÄPC¤òÁ´¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á°¼Ô¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹(134.58.253.193)¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_BAN_IP_CUSTOM',                                                       '¥Ö¥í¥Ã¥¯»ØÄê: ');\r
-define('_BAN_BANBLOGNAME',                                                     '%s ¤Î¤ß');\r
-\r
-// Plugin Options\r
-define('_PLUGIN_OPTIONS_TITLE',                                                '%s ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê');\r
-\r
-// Plugin file loda error\r
-define('_PLUGINFILE_COULDNT_BELOADED',                         '¥¨¥é¡¼: ¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë <strong>%s.php</strong> ¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¤â¤¯¤Ï»ÈÍÑÃæ¤Î Nucleus ¾å¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʵ¡Ç½¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£(<a href="?action=actionlog">´ÉÍýÁàºîÍúÎò</a>¤Ë¾ÜºÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)');\r
-\r
-//ITEM add/edit template (for japanese only)\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_FORMAT',                         '¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡§');\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_YEAR',                           'ǯ');\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_MONTH',                          '·î');\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_DAY',                                    'Æü');\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_HOUR',                           '»þ');\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_MINUTE',                         'ʬ');\r
-\r
-// Errors\r
-define('_ERRORS_INSTALLSQL',                                           '\8e¢install.sql\8e£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_ERRORS_INSTALLDIR',                                           '\8e¢install\8e£¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');  // <add by shizuki />\r
-define('_ERRORS_INSTALLPHP',                                           '\8e¢install.php\8e£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_ERRORS_UPGRADESDIR',                                          '\8e¢nucleus/upgrades\8e£¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_ERRORS_CONVERTDIR',                                           '\8e¢nucleus/convert\8e£¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_ERRORS_CONFIGPHP',                                                    '\8e¢config.php\8e£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߼è¤êÀìÍÑ(\8e¢chmod 444\8e£Åù)¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_ERRORS_STARTUPERROR1',                                                '<p>°ì¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎNucleusCMS¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë(¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É)ÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥µ¡¼¥Ð¾å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½ñ¤­¹þ¤ß²Äǽ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p><p>¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊѹ¹¤·¤Æ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊݤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Nucleus¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò¼¡¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</p> <ul><li>');\r
-define('_ERRORS_STARTUPERROR2',                                                '</li></ul><p>¤³¤Î·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢<code>globalfunctions.php</code>¤Î<code>$CONF[\'alertOnSecurityRisk\']</code>¤ÎÃͤò<code>0</code>¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Æ±ÍͤÎÆâÍƤò<code>config.php</code>¤ÎºÇ¸å¤Ëµ­½Ò¤·¤Þ¤¹(¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹)</p>');\r
-define('_ERRORS_STARTUPERROR3',                                                '¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ ¥ê¥¹¥¯¤Î·Ù¹ð');\r
-\r
-// PluginAdmin tickets by javascript\r
-define('_PLUGINADMIN_TICKETS_JAVASCRIPT',                      '<p><b>¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼«Æ°È¯¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿</b></p>');\r
-\r
-// Global settings disablesite URL\r
-define('_SETTINGS_DISABLESITEURL',                                     'žÁ÷Àè¤ÎURL:');\r
-\r
-// Skin import/export\r
-define('_SKINIE_SEELEMENT_UNEXPECTEDTAG',                      'ͽ´ü¤·¤Ê¤¤¥¿¥°');\r
-define('_SKINIE_ERROR_FAILEDOPEN_FILEURL',                     '¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏURL¤ò³«¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_SKINIE_NAME_CLASHES_DETECTED',                                '¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë̾Á°¤ÎƱ¤¸¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£allowOverwrite¤ò1¤ËÀßÄꤷ¤Æ¡¢¾å½ñ¤­¥â¡¼¥É¤ÇºÆÅټ¹Ԥ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-\r
-// ACTIONS.php parse_commentform\r
-define('_ACTIONURL_NOTLONGER_PARAMATER',                       '\8e¢action.php\8e£¤ÎURL¤Ï¥³¥á¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥àÍѤÎÊÑ¿ô¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ï\8e¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê\8e£¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-// ADMIN.php addToTemplate 'Query error: '\r
-define('_ADMIN_SQLDIE_QUERYERROR',                                     '¥¯¥¨¥ê ¥¨¥é¡¼: ');\r
-\r
-// backyp.php Backup WARNING\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_TITLE',                                     'Nucleus CMS ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹');\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_BACKUPDATE',                                '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æü:');\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_NUCLEUSVERSION',                    'Nucleus CMS ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:');\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_DATABASE_NAME',                     'Nucleus CMS ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î̾Á°:');\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_TABLE_NAME',                                '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹½Â¤ :');\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_TABLEDATAFOR',                      '%s ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥À¥ó¥×¥Ç¡¼¥¿');\r
-define('_BACKUP_WARNING_NUCLEUSVERSION',                               'Ãí°Õ¡ª: ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÉü¸µ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Nucleus¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤¿»þ¤ÈƱ¤¸¤â¤Î¤«¤è¤¯³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_BACKUP_RESTOR_NOFILEUPLOADED',                                '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_ERROR',                          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_NOCORRECTTYPE',          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·Á¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹');\r
-define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_NOZLIB',                         '°µ½Ì·Á¼°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò²òÅà¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(\8e¢zlib\8e£¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó)');\r
-define('_BACKUP_RESTOR_SQL_ERROR',                                     'SQL ¥¨¥é¡¼: ');\r
-\r
-// BLOG.php addTeamMember\r
-define('_TEAM_ADD_NEWTEAMMEMBER',                                      '%s(ID=%d) ¤ò¡¢¥Ö¥í¥° "%s" ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-// ADMIN.php systemoverview()\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_HEADING',                                '¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶­°ìÍ÷');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_PHPANDMYSQL',                    'PHP ¤È MySQL');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONS',                       '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_PHPVERSION',                     'PHP ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_MYSQLVERSION',           'MySQL ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_SETTINGS',                       'PHP ¤ÎÀßÄê');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_GDLIBRALY',                      'GD ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_MODULES',                                'Apache ¥â¥¸¥å¡¼¥ë');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_ENABLE',                         'Í­¸ú');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_DISABLE',                                '̵¸ú');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSSYSTEM',          'Nucleus ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSVERSION',         'Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSPATCHLEVEL',      'Nucleus ¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSSETTINGS',                '½ÅÍפÊÀßÄê');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK',           '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_TXT',       '¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Ìµ¤¤¤«¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤¹: ');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_URL',       'http://japan.nucleuscms.org/version.php?v=%d&amp;pl=%d');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_TITLE',     'ºÇ¿·¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NOT_ADMIN',                      '¤³¤Î²èÌ̤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-\r
-// ENCAPSULATE.php\r
-define('_ENCAPSULATE_ENCAPSULATE_NOENTRY',                     '¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-\r
-// globalfunctions.php\r
-define('_GFUNCTIONS_LOGINPCSHARED_YES',                                '¶¦Í­PC¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó');\r
-define('_GFUNCTIONS_LOGINPCSHARED_NO',                         '¶¦Í­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤PC¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó');\r
-define('_GFUNCTIONS_LOGINSUCCESSFUL_TXT',                      '%s ¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿ (%s)');\r
-define('_GFUNCTIONS_LOGINFAILED_TXT',                          '%s ¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_GFUNCTIONS_LOGOUT_TXT',                                       '%s ¤¬¥í¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_FILE',          '<code>%s</code> ¤Î <code>%s</code> ¹ÔÌܤÇ');\r
-define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_TITLE',         'HTTP¥Ø¥Ã¥À¤ÏÁ÷¿®ºÑ¤ß¤Ç¤¹');\r
-define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_TXT',           '<p>%s¤¹¤Ç¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤ÎHTTP¥Ø¥Ã¥À¤¬Á÷½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Nucleus¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</p><p><code>config.php</code>¤ä¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤½¤Î¾¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢Í¾Ê¬¤Ê²þ¹Ô¤äʸ»úÎ󤬤ʤ¤¤«³Îǧ¤·¤Æ¤â¤¦¤¤¤Á¤É¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p><p>º¬ËÜŪ¤Ê²ò·è¤ò¤»¤º¤Ë¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤µ¤»¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<code>globalfunctions.php</code>¤ÎËÁƬ¤Î<code>$CONF[\'alertOnHeadersSent\']</code>¤ò<code>0</code>¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</p>');\r
-define('_GFUNCTIONS_PARSEFILE_FILEMISSING',                    '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_GFUNCTIONS_AN_ERROR_OCCURRED',                                '¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_GFUNCTIONS_YOU_AERNT_LOGGEDIN',                       '¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-\r
-// MANAGER.php\r
-define('_MANAGER_PLUGINFILE_NOCLASS',                          "¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ö%s¡×¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥¯¥é¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó)");\r
-define('_MANAGER_PLUGINTABLEPREFIX_NOTSUPPORT',                "¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ö%s¡×¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(\8e¢SqlTablePrefix\8e£¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó)");\r
-\r
-// mysql.php\r
-define('_NO_SUITABLE_MYSQL_LIBRARY',                           "<p>Nucleus¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ËɬÍפÊmySQLÍѤΥ饤¥Ö¥é¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó</p>");\r
-\r
-// PLUGIN.php\r
-define('_ERROR_PLUGIN_NOSUCHACTION',                           '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-\r
-// PLUGINADMIN.php\r
-define('_ERROR_INVALID_PLUGIN',                                                'ÉÔÀµ¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹');\r
-\r
-// showlist.php\r
-define('_LIST_PLUGS_DEPREQ',                                           '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë°Í¸¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó:');\r
-define('_LIST_SKIN_PREVIEW',                                           "'%s' ¥¹¥­¥ó¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼");\r
-define('_LIST_SKIN_PREVIEW_VIEWLARGER',                                "Â礭¤Ê²èÁü¤ò¸«¤ë");\r
-define('_LIST_SKIN_README',                                                    "'%s' ¥¹¥­¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯");\r
-define('_LIST_SKIN_README_TXT',                                                'Read me');\r
-\r
-// BLOG.php createNewCategory()\r
-define('_CREATED_NEW_CATEGORY_NAME',                           '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê');\r
-define('_CREATED_NEW_CATEGORY_DESC',                           '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÀâÌÀ');\r
-\r
-// ADMIN.php blog settings\r
-define('_EBLOG_CURRENT_TEAM_MEMBER',                           '¤³¤Î¥Ö¥í¥°¥Á¡¼¥à¤Î¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡§');\r
-\r
-// HTML outputs\r
-define('_HTML_XML_NAME_SPACE_AND_LANG_CODE',           'xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja"');\r
-\r
-// Language Files\r
-define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-UTF8',                         'ÆüËܸì - ÆüËܸì (UTF-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-EUC',                          'ÆüËܸì - ÆüËܸì (EUC)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-SJIS',                         'ÆüËܸì - ÆüËܸì (Shift-JIS)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_ENGLISH-UTF8',                          '±Ñ¸ì - English (UTF-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_ENGLISH',                                       '±Ñ¸ì - English (iso-8859-1)');\r
-/*\r
-define('_LANGUAGEFILES_BULGARIAN',                                     '¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì - &#1041;&#1098;&#1083;&#1075;&#1072;&#1088;&#1089;&#1082;&#1080; (iso-8859-5)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CATALAN',                                       '¥«¥¿¥é¥ó¸ì - Catal&agrave; (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CHINESE-GBK',                           '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (gbk)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_SIMCHINESE',                                    '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (gb2312)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CHINESE-UTF8',                          '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CHINESEB5',                                     'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (big5)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CHINESEB5-UTF8',                                'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_TRADITIONAL_CHINESE',           'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (big5)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_TRADITIONAL_CHINESE-UTF-8',     'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CZECH',                                         '¥Á¥§¥³¸ì - &#268;esky (windows-1250)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_FINNISH',                                       '¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì - Suomi (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_FRENCH',                                                '¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì - Fran&ccedil;ais (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_GALEGO',                                                '¥¬¥ê¥·¥¢¸ì - Galego (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_GERMAN',                                                '¥É¥¤¥Ä¸ì - Deutsch (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_HUNGARIAN',                                     '¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì - Magyar (iso-8859-2)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_ITALIANO',                                      '¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì - Italiano (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_KOREAN-EUC-KR',                         '´Ú¹ñ¸ì - &#54620;&#44397;&#50612; (euc-kr)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_KOREAN-UTF',                                    '´Ú¹ñ¸ì - &#54620;&#44397;&#50612; (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_LATVIAN',                                       '¥é¥È¥Ó¥¢¸ì - Latvie&scaron;u (windows-1257)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_NEDERLANDS',                                    '¥ª¥é¥ó¥À¸ì - Nederlands (iso-8859-15)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_PERSIAN',                                       '¥Ú¥ë¥·¥¢¸ì - &#1601;&#1575;&#1585;&#1587;&#1740; (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_PORTUGUESE_BRAZIL',                     '¥Ö¥é¥¸¥ë-¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì - Portugu&ecirc;s (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_RUSSIAN',                                       '¥í¥·¥¢¸ì - &#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; (windows-1251)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_SLOVAK',                                                '¥¹¥í¥Ù¥­¥¢¸ì - Sloven&#269;ina (ISO-8859-2)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_SPANISH-UTF8',                          '¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì - Espa&ntilde;ol (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_SPANISH',                                       '¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì - Espa&ntilde;ol (iso-8859-1)');\r
-*/\r
-\r
-// </add by shizuki>\r
-\r
-/********************************************\r
- *        End New for 3.40                  *\r
- ********************************************/\r
-\r
-// START changed/added after 3.3 START\r
-define('_AUTOSAVEDRAFT',                                       '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ¾õ¶·');\r
-define('_AUTOSAVEDRAFT_LASTSAVED',                     'ºÇ½ª¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸÆü»þ: ');\r
-define('_AUTOSAVEDRAFT_NOTYETSAVED',           'Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_AUTOSAVEDRAFT_NOW',                           '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ');\r
-define('_SKIN_PARTS_SPECIAL',                          '¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');\r
-define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_FORMAT',     '±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤Îʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_DELETE',     '¤³¤Î¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_CONFIRMTXT_SKIN_PARTS_SPECIAL',       'ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©');\r
-define('_ERROR_PLUGIN_LOAD',                           'Nucleus¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤È¤·¤ÆɬÍפʥ᥽¥Ã¥É¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£(<a href="?action=actionlog">´ÉÍýÁàºîÍúÎò</a>¤Ë¾ÜºÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)');\r
-// END changed/added after 3.3 END\r
-\r
-// START changed/added after 3.22 START\r
-define('_SEARCHFORM_QUERY',                                    '¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É');\r
-define('_ERROR_EMAIL_REQUIRED',                                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬É¬ÍפǤ¹');\r
-define('_COMMENTFORM_MAIL',                                    '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥µ¥¤¥È¤ÎURL:');\r
-define('_COMMENTFORM_EMAIL',                           '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:');\r
-define('_EBLOG_REQUIREDEMAIL',                         '¥³¥á¥ó¥È»þ¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÍ׵᤹¤ë');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_SPAM',              '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥à¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²ÌµñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-// END changed/added after 3.22 END\r
-\r
-// START changed/added after 3.15 START\r
-\r
-define('_LIST_PLUG_SUBS_NEEDUPDATE',           '\8e¢ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È\8e£¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_LIST_PLUGS_DEP',                                      '°Í¸¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó:');\r
-\r
-// END changed/added after 3.15\r
-\r
-// START changed/added after 3.1 START\r
-\r
-// comments list per weblog\r
-define('_COMMENTS_BLOG',                                       '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È:');\r
-define('_NOCOMMENTS_BLOG',                                     '¤³¤Îblog¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_BLOGLIST_COMMENTS',                           '¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_BLOGLIST_TT_COMMENTS',                                '¤³¤Îblog¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È');\r
-\r
-\r
-// for use in archivetype-skinvar\r
-define('_ARCHIVETYPE_DAY',                                     'Æü');\r
-define('_ARCHIVETYPE_MONTH',                           '·î');\r
-\r
-// tickets (prevents malicious users to trick an admin to perform actions he doesn't want)\r
-define('_ERROR_BADTICKET',                                     '¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹');\r
-\r
-// cookie prefix\r
-define('_SETTINGS_COOKIEPREFIX',                       'Cookie ¥×¥ì¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');\r
-\r
-// account activation\r
-define('_ERROR_NOLOGON_NOACTIVATE',                    'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤òÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_ACTIVATE',                                      'ǧ¾Ú¥­¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢Ìµ¸ú¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£');\r
-define('_ACTIONLOG_ACTIVATIONLINK',                    'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-define('_MSG_ACTIVATION_SENT',                         'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤ò¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-\r
-// activation link emails\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_MAIL',                      "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\n¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤÎURL¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_MAILTITLE',         "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó");\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_TITLE',                     '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_TEXT',                      '¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_MAIL',                                "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢¤³¤Î<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n\n\t<%activationUrl%>\n\n¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤÎURL¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_MAILTITLE',           "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_TITLE',                       '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_TEXT',                                '²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_MAIL',                                "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºÆǧ¾Ú¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\n¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤÎURL¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_MAILTITLE',           "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_TITLE',                       '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_TEXT',                                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-define('_ACTIVATE_SUCCESS_TITLE',                      '¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_ACTIVATE_SUCCESS_TEXT',                       '¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-define('_MEMBERS_SETPWD',                                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë');\r
-define('_MEMBERS_SETPWD_BTN',                          '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê');\r
-define('_QMENU_ACTIVATE',                                      '¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó');\r
-define('_QMENU_ACTIVATE_TEXT',                         '<p>¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢<a href="index.php?action=showlogin">¥í¥°¥¤¥ó</a>¤·¤Æ¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</p>');\r
-\r
-define('_PLUGS_BTN_UPDATE',                                    'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');\r
-\r
-// global settings\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR',                          'Javascript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë');\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_FULL',                     '¥Õ¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE)');\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_SIMPLE',           '¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE°Ê³°)');\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_NONE',                     '¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤');\r
-define('_SETTINGS_URLMODE_HELP',                       '(»²¹Í¡§<a href="documentation/tips.html#searchengines-fancyurls">FancyURL¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëÊýË¡</a>)');\r
-\r
-// extra plugin settings part when editing categories/members/blogs/...\r
-define('_PLUGINS_EXTRA',                                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÄɲÃÀßÄê');\r
-\r
-// itemlist info column keys\r
-define('_LIST_ITEM_BLOG',                                      'blog:');\r
-define('_LIST_ITEM_CAT',                                       'cat:');\r
-define('_LIST_ITEM_AUTHOR',                                    'Ãø¼Ô:');\r
-define('_LIST_ITEM_DATE',                                      'ÆüÉÕ:');\r
-define('_LIST_ITEM_TIME',                                      '»þ´Ö:');\r
-\r
-// indication of registered members in comments list\r
-define('_LIST_COMMENTS_MEMBER',                        '(¥á¥ó¥Ð¡¼)');\r
-\r
-// batch operations\r
-define('_BATCH_WITH_SEL',                                      'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡§');\r
-define('_BATCH_EXEC',                                          '¼Â¹Ô');\r
-\r
-// quickmenu\r
-// Note: _USER_SETTINGS ¤È _MANAGE_SETTINGS ¤Ï 3.3 °Ê¹ß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈǤÏ\r
-// Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËܸìÈǤÏɽµ­¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤Þ¤¹¡£\r
-// ´Ö°ã¤Ã¤Æ¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë!!\r
-define('_QMENU_HOME',                                          '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');\r
-define('_QMENU_ADD',                                           '¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ');\r
-define('_QMENU_ADD_SELECT',                                    '- blogÁªÂò -');\r
-define('_QMENU_USER_SETTINGS',                         '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');\r
-define('_QMENU_USER_ITEMS',                                    '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_QMENU_USER_COMMENTS',                         '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_QMENU_MANAGE',                                                '¥µ¥¤¥È´ÉÍý');\r
-define('_QMENU_MANAGE_LOG',                                    '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');\r
-define('_QMENU_MANAGE_SETTINGS',                       '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');\r
-define('_QMENU_MANAGE_MEMBERS',                                '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');\r
-define('_QMENU_MANAGE_NEWBLOG',                                '¿·µ¬BlogºîÀ®');\r
-define('_QMENU_MANAGE_BACKUPS',                                'DBÊݸ/Éü¸µ');\r
-define('_QMENU_MANAGE_PLUGINS',                                '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');\r
-define('_QMENU_LAYOUT',                                                '¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÀßÄê');\r
-define('_QMENU_LAYOUT_SKINS',                          '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');\r
-define('_QMENU_LAYOUT_TEMPL',                          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');\r
-define('_QMENU_LAYOUT_IEXPORT',                                'Æɹþ/½ñ½Ð');\r
-define('_QMENU_PLUGINS',                                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó');\r
-\r
-// quickmenu on logon screen\r
-define('_QMENU_INTRO',                                         'ƳÆþ¥¬¥¤¥É');\r
-define('_QMENU_INTRO_TEXT',                                    '<p>¤³¤³¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖNucleus CMS¡×¤Î¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̤Ǥ¹¡£</p><p>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¿·¤·¤¤µ­»ö¤ÎÅê¹Æ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>');\r
-\r
-// helppages for plugins\r
-define('_ERROR_PLUGNOHELPFILE',                                '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤΥإë¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_PLUGS_HELP_TITLE',                                    '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_LIST_PLUGS_HELP',                                     '¥Ø¥ë¥×');\r
-\r
-\r
-// END changed/started after 3.1\r
-\r
-// START changed/added after v2.5beta START\r
-\r
-// general settings (security)\r
-define('_SETTINGS_EXTAUTH',                                    '³°Éôǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú²½');\r
-define('_WARNING_EXTAUTH',                                     '·Ù¹ð:ɬÍפʻþ°Ê³°¤ÏÍ­¸ú¤Ë¤·¤Ê¤¤');\r
-\r
-// member profile\r
-define('_MEMBERS_BYPASS',                                      '³°Éôǧ¾Ú¤ò»ÈÍѤ¹¤ë');\r
-\r
-// 'always include in search' blog setting (yes/no) [in v2.5beta, the 'always' part wasn't clear]\r
-define('_EBLOG_SEARCH',                                                '<em>¾ï¤Ë</em>¸¡º÷Âоݤˤ¹¤ë');\r
-\r
-// END changed/added after v2.5beta\r
-\r
-// START introduced after v2.0 START\r
-\r
-// media library\r
-define('_MEDIA_VIEW',                                          'ɽ¼¨');\r
-define('_MEDIA_VIEW_TT',                                       '¥Õ¥¡¥¤¥ëɽ¼¨ (¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤­¤Þ¤¹)');\r
-define('_MEDIA_FILTER_APPLY',                          '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Å¬ÍÑ');\r
-define('_MEDIA_FILTER_LABEL',                          '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼: ');\r
-define('_MEDIA_UPLOAD_TO',                                     '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀè...');\r
-define('_MEDIA_UPLOAD_NEW',                                    '¿·µ¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É...');\r
-define('_MEDIA_COLLECTION_SELECT',                     'ÁªÂò');\r
-define('_MEDIA_COLLECTION_TT',                         '¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÀÚ¤êÂؤ¨');\r
-define('_MEDIA_COLLECTION_LABEL',                      '¸½ºß¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó: ');\r
-\r
-// tooltips on toolbar\r
-define('_ADD_ALIGNLEFT_TT',                                    'º¸´ó¤»');\r
-define('_ADD_ALIGNRIGHT_TT',                           '±¦´ó¤»');\r
-define('_ADD_ALIGNCENTER_TT',                          'Ãæ±û´ó¤»');\r
-\r
-\r
-// generic upload failure\r
-define('_ERROR_UPLOADFAILED',                          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-// END introduced after v2.0 END\r
-\r
-// START introduced after v1.5 START\r
-\r
-// posting to the past/edit timestamps\r
-define('_EBLOG_ALLOWPASTPOSTING',                      '²áµî¤ÎÆü»þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤òµö²Ä¤¹¤ë');\r
-define('_ADD_CHANGEDATE',                                      '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');\r
-define('_BMLET_CHANGEDATE',                                    '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');\r
-\r
-// skin import/export\r
-define('_OVERVIEW_SKINIMPORT',                         'Æɹþ/½ñ½Ð');\r
-\r
-// skin settings\r
-define('_PARSER_INCMODE_NORMAL',                       '¥Î¡¼¥Þ¥ë');\r
-define('_PARSER_INCMODE_SKINDIR',                      'skindir¤ò»È¤¦');\r
-define('_SKIN_INCLUDE_MODE',                           'Include¥â¡¼¥É');\r
-define('_SKIN_INCLUDE_PREFIX',                         'Include¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');\r
-\r
-// global settings\r
-define('_SETTINGS_BASESKIN',                           '´ðËܤΥ¹¥­¥ó');\r
-define('_SETTINGS_SKINSURL',                           '¥¹¥­¥óURL');\r
-define('_SETTINGS_ACTIONSURL',                         '¡Öhttp://¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë action.php ¤ÎURL');\r
-\r
-// category moves (batch)\r
-define('_ERROR_MOVEDEFCATEGORY',                       '¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_MOVETOSELF',                                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (°ÜÆ°Àè¤ÎBlog¤¬°ÜÆ°¸µ¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹)');\r
-define('_MOVECAT_TITLE',                                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëBlog¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_MOVECAT_BTN',                                         '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°');\r
-\r
-// URLMode setting\r
-define('_SETTINGS_URLMODE',                                    'URL ¥â¡¼¥É');\r
-define('_SETTINGS_URLMODE_NORMAL',                     'Normal');\r
-define('_SETTINGS_URLMODE_PATHINFO',           'Fancy');\r
-\r
-// Batch operations\r
-define('_BATCH_NOSELECTION',                           'Âоݤ¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_BATCH_ITEMS',                                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');\r
-define('_BATCH_CATEGORIES',                                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');\r
-define('_BATCH_MEMBERS',                                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');\r
-define('_BATCH_TEAM',                                          '¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');\r
-define('_BATCH_COMMENTS',                                      '¥³¥á¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');\r
-define('_BATCH_UNKNOWN',                                       '̤ÃΤΥХåÁÁàºî: ');\r
-define('_BATCH_EXECUTING',                                     '¼Â¹ÔÃæ');\r
-define('_BATCH_ONCATEGORY',                                    '- Âоݥ«¥Æ¥´¥ê¡¼');\r
-define('_BATCH_ONITEM',                                                '- Âоݥ¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_BATCH_ONCOMMENT',                                     '- Âоݥ³¥á¥ó¥È');\r
-define('_BATCH_ONMEMBER',                                      '- Âоݥá¥ó¥Ð¡¼');\r
-define('_BATCH_ONTEAM',                                                '- ÂоݥÁ¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼');\r
-define('_BATCH_SUCCESS',                                       'À®¸ù!');\r
-define('_BATCH_DONE',                                          '½ªÎ»!');\r
-define('_BATCH_DELETE_CONFIRM',                                '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');\r
-define('_BATCH_DELETE_CONFIRM_BTN',                    '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');\r
-define('_BATCH_SELECTALL',                                     'Á´¤ÆÁªÂò');\r
-define('_BATCH_DESELECTALL',                           'Á´¤Æ¤ÎÁªÂò¤ò²ò½ü');\r
-\r
-// batch operations: options in dropdowns\r
-define('_BATCH_ITEM_DELETE',                           'ºï½ü');\r
-define('_BATCH_ITEM_MOVE',                                     '°ÜÆ°');\r
-define('_BATCH_MEMBER_DELETE',                         'ºï½ü');\r
-define('_BATCH_MEMBER_SET_ADM',                                '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');\r
-define('_BATCH_MEMBER_UNSET_ADM',                      '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');\r
-define('_BATCH_TEAM_DELETE',                           '¥Á¡¼¥à¤«¤éºï½ü');\r
-define('_BATCH_TEAM_SET_ADM',                          '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');\r
-define('_BATCH_TEAM_UNSET_ADM',                                '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');\r
-define('_BATCH_CAT_DELETE',                                    'ºï½ü');\r
-define('_BATCH_CAT_MOVE',                                      '¾¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°');\r
-define('_BATCH_COMMENT_DELETE',                                'ºï½ü');\r
-\r
-// itemlist: Add new item...\r
-define('_ITEMLIST_ADDNEW',                                     '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ...');\r
-define('_ADD_PLUGIN_EXTRAS',                           'Äɲåץ饰¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó');\r
-\r
-// errors\r
-define('_ERROR_CATCREATEFAIL',                         '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_NUCLEUSVERSIONREQ',                     '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î Nucleus ¤¬É¬ÍפǤ¹: ');\r
-\r
-// backlinks\r
-define('_BACK_TO_BLOGSETTINGS',                                'Blog¤ÎÀßÄê¤ËÌá¤ë');\r
-\r
-// skin import export\r
-define('_SKINIE_TITLE_IMPORT',                         'Æɤ߹þ¤ß');\r
-define('_SKINIE_TITLE_EXPORT',                         '½ñ¤­½Ð¤·');\r
-define('_SKINIE_BTN_IMPORT',                           'Æɤ߹þ¤ß');\r
-define('_SKINIE_BTN_EXPORT',                           'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤·');\r
-define('_SKINIE_LOCAL',                                                '¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÆɤ߹þ¤ß:');\r
-define('_SKINIE_NOCANDIDATES',                         '¥¹¥­¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤ËÆɤ߹þ¤á¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_SKINIE_FROMURL',                                      'URL¤ò»ØÄꤷ¤ÆÆɤ߹þ¤ß:');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_INTRO',                         '½ñ¤­½Ð¤¹¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤«¤éÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_SKINS',                         '¥¹¥­¥ó');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_TEMPLATES',                     '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_EXTRA',                         'ÄɲþðÊó¡Ê½ñ¤­½Ð¤·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤ëÈ÷¹Í¡Ë');\r
-define('_SKINIE_CONFIRM_OVERWRITE',                    '´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë (¤Ö¤Ä¤«¤ë¥¹¥­¥ó̾¤ò»²¾È)');\r
-define('_SKINIE_CONFIRM_IMPORT',                       '¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹');\r
-define('_SKINIE_CONFIRM_TITLE',                                '¥¹¥­¥ó¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÆɤ߹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');\r
-define('_SKINIE_INFO_SKINS',                           '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥¹¥­¥ó:');\r
-define('_SKINIE_INFO_TEMPLATES',                       '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');\r
-define('_SKINIE_INFO_GENERAL',                         '¾ðÊó:');\r
-define('_SKINIE_INFO_SKINCLASH',                       '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');\r
-define('_SKINIE_INFO_TEMPLCLASH',                      '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');\r
-define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDSKINS',           'Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó:');\r
-define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDTEMPLS',          'Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');\r
-define('_SKINIE_DONE',                                         'Æɤ߹þ¤ß´°Î»');\r
-\r
-define('_AND',                                                         'and');\r
-define('_OR',                                                          'or');\r
-\r
-// empty fields on template edit\r
-define('_EDITTEMPLATE_EMPTY',                          '̵¤·(¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬³«¤­¤Þ¤¹)');\r
-\r
-// skin overview list\r
-define('_LIST_SKINS_INCMODE',                          'Include¥â¡¼¥É:');\r
-define('_LIST_SKINS_INCPREFIX',                                'Include¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹:');\r
-define('_LIST_SKINS_DEFINED',                          'ÄêµÁºÑ¤ß¥Ñ¡¼¥Ä:');\r
-\r
-// backup\r
-define('_BACKUPS_TITLE',                                       '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× / ¥ê¥¹¥È¥¢');\r
-define('_BACKUP_TITLE',                                                '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×');\r
-define('_BACKUP_INTRO',                                                '²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢Nucleus¤¬»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_BACKUP_ZIP_YES',                                      '°µ½Ì¤¹¤ë');\r
-define('_BACKUP_ZIP_NO',                                       '°µ½Ì¤·¤Ê¤¤');\r
-define('_BACKUP_BTN',                                          '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë');\r
-define('_BACKUP_NOTE',                                         '<b style="color:#f00;">Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆâÍƤÀ¤±¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä config.php Æâ¤ÎÀßÄê¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×<b style="color:#f00;">¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó</b>¡£');\r
-define('_RESTORE_TITLE',                                       '¥ê¥¹¥È¥¢');\r
-define('_RESTORE_NOTE',                                                '<b style="color:#f00;">·Ù¹ð:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¤Ï¸½ºß¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Æâ¤Î Nucleus ¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤Æ<b style="color:#f00;">ºï½ü</b>¤·¤Þ¤¹¡ªÎɤ¯Ãí°Õ¤·¤Æ»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª<br /><b style="color:#f00;">Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤¿ Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈƱ¤¸¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_RESTORE_INTRO',                                       '°Ê²¼¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¡Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤·¤Æ"¥ê¥¹¥È¥¢"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_RESTORE_IMSURE',                                      '¤Ï¤¤¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÁàºî¤Î¼Â¹Ô¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤¹¡ª');\r
-define('_RESTORE_BTN',                                         '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥ê¥¹¥È¥¢');\r
-define('_RESTORE_WARNING',                                     '¡ÊÀµ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¸½ºß¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');\r
-define('_ERROR_BACKUP_NOTSURE',                                '"¾µÇ§"¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');\r
-define('_RESTORE_COMPLETE',                                    '¥ê¥¹¥È¥¢´°Î»');\r
-\r
-// new item notification\r
-define('_NOTIFY_NI_MSG',                                       '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿:');\r
-define('_NOTIFY_NI_TITLE',                                     '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à!');\r
-define('_NOTIFY_KV_MSG',                                       '¥«¥ë¥Þ¤ÎÅêɼ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿:');\r
-define('_NOTIFY_KV_TITLE',                                     'Nucleus¥«¥ë¥Þ:');\r
-define('_NOTIFY_NC_MSG',                                       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë:');\r
-define('_NOTIFY_NC_TITLE',                                     'Nucleus¥³¥á¥ó¥È:');\r
-define('_NOTIFY_USERID',                                       '¥æ¡¼¥¶¡¼ID:');\r
-define('_NOTIFY_USER',                                         '¥æ¡¼¥¶¡¼:');\r
-define('_NOTIFY_COMMENT',                                      '¥³¥á¥ó¥È:');\r
-define('_NOTIFY_VOTE',                                         'Åêɼ:');\r
-define('_NOTIFY_HOST',                                         '¥Û¥¹¥È:');\r
-define('_NOTIFY_IP',                                           'IP¥¢¥É¥ì¥¹:');\r
-define('_NOTIFY_MEMBER',                                       '¥á¥ó¥Ð¡¼:');\r
-define('_NOTIFY_TITLE',                                                '¥¿¥¤¥È¥ë:');\r
-define('_NOTIFY_CONTENTS',                                     'ÆâÍÆ:');\r
-\r
-// member mail message\r
-define('_MMAIL_MSG',                                           '¼¡¤ÎÊý¤«¤é¤¢¤Ê¤¿°¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MMAIL_FROMANON',                                      'ƿ̾¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼');\r
-define('_MMAIL_FROMNUC',                                       'Á÷¿®¸µ¤ÎNucleus Blog');\r
-define('_MMAIL_TITLE',                                         '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ from');\r
-define('_MMAIL_MAIL',                                          '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:');\r
-\r
-// END introduced after v1.5 END\r
-\r
-\r
-// START introduced after v1.1 START\r
-\r
-// bookmarklet buttons\r
-define('_BMLET_ADD',                                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_BMLET_EDIT',                                          'Êݸ');\r
-define('_BMLET_DELETE',                                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îºï½ü');\r
-define('_BMLET_BODY',                                          'ËÜʸ');\r
-define('_BMLET_MORE',                                          '³¤­');\r
-define('_BMLET_OPTIONS',                                       '¥ª¥×¥·¥ç¥ó');\r
-define('_BMLET_PREVIEW',                                       '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');\r
-\r
-// used in bookmarklet\r
-define('_ITEM_UPDATED',                                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_ITEM_DELETED',                                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-// plugins\r
-define('_CONFIRMTXT_PLUGIN',                           '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«¡©');\r
-define('_ERROR_NOSUCHPLUGIN',                          '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_DUPPLUGIN',                                     '¤½¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï´û¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹');\r
-define('_ERROR_PLUGFILEERROR',                         '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_PLUGS_NOCANDIDATES',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸õÊä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-\r
-define('_PLUGS_TITLE_MANAGE',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î´ÉÍý');\r
-define('_PLUGS_TITLE_INSTALLED',                       '¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß');\r
-define('_PLUGS_TITLE_UPDATE',                          'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');\r
-define('_PLUGS_TEXT_UPDATE',                           'Nucleus¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬ÅÐÏ¿Ãæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊ󤬡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø(¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ëȼ¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾å½ñ¤­Åù)¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂ֤ˤʤä¿»þ¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_PLUGS_TITLE_NEW',                                     '¿·¤·¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');\r
-define('_PLUGS_ADD_TEXT',                                      '°Ê²¼¤Ïplugins¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¡×¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Äɲ乤ëÁ°¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤«¤É¤¦¤«¤ò<strong>¤·¤Ã¤«¤ê³Îǧ</strong>¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_PLUGS_BTN_INSTALL',                           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');\r
-define('_BACKTOOVERVIEW',                                      '°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');\r
-\r
-// editlink\r
-define('_TEMPLATE_EDITLINK',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥¯');\r
-\r
-// add left / add right tooltips\r
-define('_ADD_LEFT_TT',                                         'left box¤òÄɲÃ');\r
-define('_ADD_RIGHT_TT',                                                'right box¤òÄɲÃ');\r
-\r
-// add/edit item: new category (in dropdown box)\r
-define('_ADD_NEWCAT',                                          '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÄɲÃ...');\r
-\r
-// new settings\r
-define('_SETTINGS_PLUGINURL',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎURL');\r
-define('_SETTINGS_MAXUPLOADSIZE',                      '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º (bytes)');\r
-define('_SETTINGS_NONMEMBERMSGS',                      '¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë');\r
-define('_SETTINGS_PROTECTMEMNAMES',                    '¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾¤ÎÊݸî');\r
-\r
-// overview screen\r
-define('_OVERVIEW_PLUGINS',                                    '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');\r
-\r
-// actionlog\r
-define('_ACTIONLOG_NEWMEMBER',                         '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÐÏ¿:');\r
-\r
-// membermail (when not logged in)\r
-define('_MEMBERMAIL_MAIL',                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:');\r
-\r
-// file upload\r
-define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD2',                     '¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤É¤Î¥Ö¥í¥°¤â´ÉÍý¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ù¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-\r
-/* plugin list\r
-define('_LISTS_INFO',                                          '¾ðÊó');\r
-define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',                           'ºî¼Ô:');\r
-define('_LIST_PLUGS_VER',                                      '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:');\r
-define('_LIST_PLUGS_SITE',                                     '¥µ¥¤¥È');\r
-define('_LIST_PLUGS_DESC',                                     'ÀâÌÀ:');\r
-define('_LIST_PLUGS_SUBS',                                     '°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿:');\r
-define('_LIST_PLUGS_UP',                                       '¾å¤Ø');\r
-define('_LIST_PLUGS_DOWN',                                     '²¼¤Ø');\r
-define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                                'ºï½ü');\r
-define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                                    '´ÉÍý');\r
-define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',                          'ÊÔ½¸');*/\r
-define('_LISTS_INFO',                                          '¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó');\r
-define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',                           'À½ºî¼Ô¡§');\r
-define('_LIST_PLUGS_VER',                                      '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§');\r
-define('_LIST_PLUGS_SITE',                                     'Æþ¼ê¥µ¥¤¥È¡§');\r
-define('_LIST_PLUGS_DESC',                                     '³µÍס§');\r
-define('_LIST_PLUGS_SUBS',                                     'ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¡§');\r
-define('_LIST_PLUGS_UP',                                       '&uarr; ¤Ò¤È¤Ä¾å¤Ø');\r
-define('_LIST_PLUGS_DOWN',                                     '&darr; ¤Ò¤È¤Ä²¼¤Ø');\r
-define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                                '¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');\r
-define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                                    '´ÉÍý');\r
-define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',                          '¥ª¥×¥·¥ç¥óÊÔ½¸');\r
-\r
-// plugin option list\r
-define('_LISTS_VALUE',                                         'ÃÍ(ÆâÍÆ)');\r
-\r
-// plugin options\r
-define('_ERROR_NOPLUGOPTIONS',                         '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_PLUGS_BACK',                                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');\r
-define('_PLUGS_SAVE',                                          '¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÊݸ');\r
-define('_PLUGS_OPTIONS_UPDATED',                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-define('_OVERVIEW_MANAGEMENT',                         '´ÉÍý');\r
-define('_OVERVIEW_MANAGE',                                     'Nucleus¤Î´ÉÍý');\r
-define('_MANAGE_GENERAL',                                      '´ÉÍý');\r
-define('_MANAGE_SKINS',                                                '¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');\r
-define('_MANAGE_EXTRA',                                                'Äɲõ¡Ç½');\r
-\r
-define('_BACKTOMANAGE',                                                'Nucleus¤Î´ÉÍý¤ËÌá¤ë');\r
-\r
-\r
-// END introduced after v1.1 END\r
-\r
-\r
-\r
-\r
-// charset to use\r
-define('_CHARSET',                                                     'EUC-JP');\r
-\r
-// global stuff\r
-define('_LOGOUT',                                                      '¥í¥°¥¢¥¦¥È');\r
-define('_LOGIN',                                                       '¥í¥°¥¤¥ó');\r
-define('_YES',                                                         '¤Ï¤¤');\r
-define('_NO',                                                          '¤¤¤¤¤¨');\r
-define('_SUBMIT',                                                      'Á÷¿®');\r
-define('_ERROR',                                                       '¥¨¥é¡¼');\r
-define('_ERRORMSG',                                                    '¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª');\r
-define('_BACK',                                                                'Ìá¤ë');\r
-define('_NOTLOGGEDIN',                                         '¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_LOGGEDINAS',                                          '¥í¥°¥¤¥ó:');\r
-define('_ADMINHOME',                                           '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');\r
-define('_NAME',                                                                '̾Á°');\r
-define('_BACKHOME',                                                    '´ÉÍý¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤ë');\r
-define('_BADACTION',                                           '¸ºß¤·¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í׵ᤵ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MESSAGE',                                                     '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');\r
-define('_HELP_TT',                                                     '¥Ø¥ë¥×¡ª');\r
-define('_YOURSITE',                                                    '¥µ¥¤¥È¤Î³Îǧ');\r
-\r
-\r
-define('_POPUP_CLOSE',                                         '¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë');\r
-\r
-define('_LOGIN_PLEASE',                                                '¤Þ¤º¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-\r
-// commentform\r
-define('_COMMENTFORM_YOUARE',                          '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾: ');\r
-define('_COMMENTFORM_SUBMIT',                          '¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲÃ');\r
-define('_COMMENTFORM_COMMENT',                         '¥³¥á¥ó¥È:');\r
-define('_COMMENTFORM_NAME',                                    '¤ªÌ¾Á°:');\r
-define('_COMMENTFORM_REMEMBER',                                '¾ðÊó¤òµ­²±¤·¤Æ¤ª¤¯');\r
-\r
-// loginform\r
-define('_LOGINFORM_NAME',                                      '¥í¥°¥¤¥óID:');\r
-define('_LOGINFORM_PWD',                                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:');\r
-define('_LOGINFORM_YOUARE',                                    '¥í¥°¥¤¥óÃæ:');\r
-define('_LOGINFORM_SHARED',                                    '¤³¤ÎPC¤ò¾¤Î¿Í¤È¶¦ÍѤ¹¤ë');\r
-\r
-// member mailform\r
-define('_MEMBERMAIL_SUBMIT',                           '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¿®');\r
-\r
-// search form\r
-define('_SEARCHFORM_SUBMIT',                           '¸¡º÷');\r
-\r
-// add item form\r
-define('_ADD_ADDTO',                                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ:');\r
-define('_ADD_CREATENEW',                                       '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_ADD_BODY',                                                    'ËÜʸ');\r
-define('_ADD_TITLE',                                           '¥¿¥¤¥È¥ë');\r
-define('_ADD_MORE',                                                    '³¤­ (¶õÍó¤Ç¤â²Ä)');\r
-define('_ADD_CATEGORY',                                                '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');\r
-define('_ADD_PREVIEW',                                         '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');\r
-define('_ADD_DISABLE_COMMENTS',                                '¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤');\r
-define('_ADD_DRAFTNFUTURE',                                    '¥É¥é¥Õ¥È¤È̤Íè¤Îµ­»ö');\r
-define('_ADD_ADDITEM',                                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲÃ');\r
-define('_ADD_ADDNOW',                                          'º£¤¹¤°ÄɲÃ');\r
-define('_ADD_PLACE_ON',                                                'Æü»þ:');\r
-define('_ADD_ADDDRAFT',                                                '¥É¥é¥Õ¥È¤ËÄɲÃ');\r
-define('_ADD_NOPASTDATES',                                     '(²áµî¤ÎÆü»þ¤Ï»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½ºß¤ÎÆü»þ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹)');\r
-define('_ADD_BOLD_TT',                                         'ÂÀ»ú');\r
-define('_ADD_ITALIC_TT',                                       '¼ÐÂÎ');\r
-define('_ADD_HREF_TT',                                         '¥ê¥ó¥¯ºîÀ®');\r
-define('_ADD_MEDIA_TT',                                                '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_ADD_PREVIEW_TT',                                      '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨');\r
-define('_ADD_CUT_TT',                                          '¥«¥Ã¥È');\r
-define('_ADD_COPY_TT',                                         '¥³¥Ô¡¼');\r
-define('_ADD_PASTE_TT',                                                '¥Ú¡¼¥¹¥È');\r
-\r
-\r
-// edit item form\r
-define('_EDIT_ITEM',                                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_EDIT_SUBMIT',                                         'Êݸ');\r
-define('_EDIT_ORIG_AUTHOR',                                    '¸¶ºî¼Ô');\r
-define('_EDIT_BACKTODRAFTS',                           'ºÆÅ٥ɥé¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÊݸ');\r
-define('_EDIT_COMMENTSNOTE',                           '(Ãí°Õ: ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈóɽ¼¨¤Ï°ÊÁ°¤ËÄɲ䵤줿¥³¥á¥ó¥È¤ò±£¤·¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó)');\r
-\r
-// used on delete screens\r
-define('_DELETE_CONFIRM',                                      'ºï½ü¤Î³Îǧ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_DELETE_CONFIRM_BTN',                          'ºï½ü¤Î³Îǧ');\r
-define('_CONFIRMTXT_ITEM',                                     '°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');\r
-define('_CONFIRMTXT_COMMENT',                          '°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');\r
-define('_CONFIRMTXT_TEAM1',                                    '¤³¤Îblog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤«¤é');\r
-define('_CONFIRMTXT_TEAM2',                                    'ºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');\r
-define('_CONFIRMTXT_BLOG',                                     'ºï½ü¤¹¤ëBlog: ');\r
-define('_WARNINGTXT_BLOGDEL',                          '·Ù¹ð¡ª Blog¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò³Îǧ¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />¤µ¤é¤Ë¡¢Blog¤Îºï½üÃæ¤ËNucleus¤òÃæÃǤµ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_CONFIRMTXT_MEMBER',                           '°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_TEMPLATE',                         '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_SKIN',                                     '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_BAN',                                      '¼¡¤Î¶Ø»ßIPÈϰϤòºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_CATEGORY',                         '¼¡¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');\r
-\r
-// some status messages\r
-define('_DELETED_ITEM',                                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_DELETED_MEMBER',                                      '¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_DELETED_COMMENT',                                     '¥³¥á¥ó¥È¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_DELETED_BLOG',                                                'Blog¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_DELETED_CATEGORY',                                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_ITEM_MOVED',                                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_ITEM_ADDED',                                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_COMMENT_UPDATED',                                     '¥³¥á¥ó¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_SKIN_UPDATED',                                                '¥¹¥­¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_TEMPLATE_UPDATED',                                    '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-// errors\r
-define('_ERROR_COMMENT_LONGWORD',                      '¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏȾ³Ñ¤Ç90ʸ»ú°Ê¾å¤Îñ¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_COMMENT_NOCOMMENT',                     '¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_COMMENT_NOUSERNAME',                    '»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_COMMENT_TOOLONG',                       '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡£(Ⱦ³Ñ¤Ç5000ʸ»ú¤Þ¤Ç)');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_DISABLED',                     '¸½ºß¤³¤ÎBlog¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_NONPUBLIC',                    '¤³¤ÎBlog¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲ乤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_MEMBERNICK',           '¤¢¤Ê¤¿¤¬»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿Ì¾Á°¤Ï´û¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_SKIN',                                          '¥¹¥­¥ó¡¡¥¨¥é¡¼');\r
-define('_ERROR_ITEMCLOSED',                                    '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï±ÜÍ÷ÀìÍѤǤ¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¡¢Åêɼ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_NOSUCHITEM',                                    '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_NOSUCHBLOG',                                    '¤½¤Î¤è¤¦¤ÊBlog¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_NOSUCHSKIN',                                    '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥­¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_NOSUCHMEMBER',                          '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_NOTONTEAM',                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_BADDESTBLOG',                           'Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_NOTONDESTTEAM',                         '¤¢¤Ê¤¿¤¬Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_NOEMPTYITEMS',                          'ËÜʸ¤¬¶õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÅê¹Æ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡ª');\r
-define('_ERROR_BADMAILADDRESS',                                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_BADNOTIFY',                                     'ÄÌÃΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÃæ¤ËÉÔÀµ¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_BADNAME',                                       '»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£( a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó)');\r
-define('_ERROR_NICKNAMEINUSE',                         '¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ±¤¸¥í¥°¥¤¥óID¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_PASSWORDMISMATCH',                      'ÆþÎϤµ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Æ±°ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_PASSWORDTOOSHORT',                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï6ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_PASSWORDMISSING',                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_REALNAMEMISSING',                       '¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_ATLEASTONEADMIN',                       '´ÉÍýÎΰè¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤ësuper-admin¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_ATLEASTONEBLOGADMIN',           '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_ALREADYONTEAM',                         '´û¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_BADSHORTBLOGNAME',                      'Blog¤Îû½Ì̾(ά¾Î)¤Ë¤Ï a-z ¡¢0-9¡¢¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_DUPSHORTBLOGNAME',                      '¾¤ÎBlog¤ÇƱ¤¸Ã»½Ì̾(ά¾Î)¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê̤Îû½Ì̾(ά¾Î)¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_UPDATEFILE',                                    '¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (chmod 666 ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£¤â¤·ÁêÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÀäÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(/your/path/to/nucleus/ ¤Î¤è¤¦¤Ë)');\r
-define('_ERROR_DELDEFBLOG',                                    '´ûÄê¤ÎBlog¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_DELETEMEMBER',                          '¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£±¤Ä°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_BADTEMPLATENAME',                       'ÉÔÀµ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤Ç¤¹¡£(a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');\r
-define('_ERROR_DUPTEMPLATENAME',                       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');\r
-define('_ERROR_BADSKINNAME',                           'ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥­¥ó̾¤Ç¤¹¡£(a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');\r
-define('_ERROR_DUPSKINNAME',                           'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_DEFAULTSKIN',                           '¾ï¤Ë "default" ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_SKINDEFDELETE',                         '°Ê²¼¤ÎBlog¤Î´ûÄê¤Î¥¹¥­¥ó¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£: ');\r
-define('_ERROR_DISALLOWED',                                    '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_DELETEBAN',                                     '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿(¶Ø»ß¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó)');\r
-define('_ERROR_ADDBAN',                                                '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Îblog¤ËÀµ¤·¤¯Äɲ䵤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_BADACTION',                                     'Í׵ᤵ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_MEMBERMAILDISABLED',                    '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¥á¡¼¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»ÈÍÑÉԲĤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_MEMBERCREATEDISABLED',          '¥á¥ó¥Ð¡¼ºîÀ®¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_INCORRECTEMAIL',                                'ÉÔÀµ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_VOTEDBEFORE',                           '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï´û¤ËÅêɼºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_BANNED1',                                       '¤¢¤Ê¤¿ (IPÈÏ°Ï ');\r
-define('_ERROR_BANNED2',                                       ') ¤Ï¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: \'');\r
-define('_ERROR_BANNED3',                                       '\'');\r
-define('_ERROR_LOGINNEEDED',                           '¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬ÍפǤ¹¡£');\r
-define('_ERROR_CONNECT',                                       'Àܳ¥¨¥é¡¼');\r
-define('_ERROR_FILE_TOO_BIG',                          '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª');\r
-define('_ERROR_BADFILETYPE',                           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_BADREQUEST',                                    'ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÍ×µá¤Ç¤¹');\r
-define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD',                      '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_BADPERMISSIONS',                                '¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_UPLOADMOVEP',                           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-define('_ERROR_UPLOADCOPY',                                    '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-define('_ERROR_UPLOADDUPLICATE',                       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_LOGINDISALLOWED',                       '´ÉÍýÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢´ÉÍý¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_DBCONNECT',                                     'MySQL¥µ¡¼¥Ð¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_DBSELECT',                                      'Nucleus¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_NOSUCHLANGUAGE',                                '»ØÄꤵ¤ì¤¿¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_NOSUCHCATEGORY',                                '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_DELETELASTCATEGORY',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºÇÄã°ì¤Ä¤ÏÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_DELETEDEFCATEGORY',                     '´ûÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_BADCATEGORYNAME',                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_DUPCATEGORYNAME',                       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£');\r
-\r
-// some warnings (used for mediadir setting)\r
-define('_WARNING_NOTADIR',                                     '·Ù¹ð: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª');\r
-define('_WARNING_NOTREADABLE',                         '·Ù¹ð: Æɤ߼è¤êÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹¡ª');\r
-define('_WARNING_NOTWRITABLE',                         '·Ù¹ð: ½ñ¤­¹þ¤ßÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹¡ª');\r
-\r
-// media and upload\r
-define('_MEDIA_UPLOADLINK',                                    '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');\r
-define('_MEDIA_MODIFIED',                                      '¹¹¿·Æü');\r
-define('_MEDIA_FILENAME',                                      '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾');\r
-define('_MEDIA_DIMENSIONS',                                    '¥µ¥¤¥º');\r
-define('_MEDIA_INLINE',                                                'Ëä¤á¹þ¤ß·¿');\r
-define('_MEDIA_POPUP',                                         '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×·¿');\r
-define('_UPLOAD_TITLE',                                                '¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò');\r
-define('_UPLOAD_MSG',                                          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_UPLOAD_BUTTON',                                       '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');\r
-\r
-// some status messages\r
-//define('_MSG_ACCOUNTCREATED',                                '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹');\r
-//define('_MSG_PASSWORDSENT',                          '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-define('_MSG_LOGINAGAIN',                                      '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿°Ù¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤¹É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');\r
-define('_MSG_SETTINGSCHANGED',                         'ÀßÄ꤬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MSG_ADMINCHANGED',                                    '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MSG_NEWBLOG',                                         '¿·¤·¤¤Blog¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MSG_ACTIONLOGCLEARED',                                '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤¬¾Ãµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-// actionlog in admin area\r
-define('_ACTIONLOG_DISALLOWED',                                'µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó: ');\r
-define('_ACTIONLOG_PWDREMINDERSENT',           '¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁ÷¿®Àè: ');\r
-define('_ACTIONLOG_TITLE',                                     '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');\r
-define('_ACTIONLOG_CLEAR_TITLE',                       '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤Î¾Ãµî');\r
-define('_ACTIONLOG_CLEAR_TEXT',                                '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤òº£¤¹¤°¾Ãµî');\r
-\r
-// team management\r
-define('_TEAM_TITLE',                                          'Blog¤Î¥Á¡¼¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë ');\r
-define('_TEAM_CURRENT',                                                '¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼');\r
-define('_TEAM_ADDNEW',                                         '¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄɲ乤ë');\r
-define('_TEAM_CHOOSEMEMBER',                           '¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö');\r
-define('_TEAM_ADMIN',                                          '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë ');\r
-define('_TEAM_ADD',                                                    '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');\r
-define('_TEAM_ADD_BTN',                                                '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');\r
-\r
-// blogsettings\r
-define('_EBLOG_TITLE',                                         'BlogÀßÄê¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_EBLOG_TEAM_TITLE',                                    '¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý');\r
-define('_EBLOG_TEAM_TEXT',                                     '¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý...');\r
-define('_EBLOG_SETTINGS_TITLE',                                'BlogÀßÄê');\r
-define('_EBLOG_NAME',                                          'Blog¤Î̾Á°');\r
-define('_EBLOG_SHORTNAME',                                     'Blog¤Îû½Ì̾(ά¾Î)');\r
-define('_EBLOG_SHORTNAME_EXTRA',                       '<br />(a-z¤Î±Ñ¾®Ê¸»ú¤Î¤ß¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¶õÇò¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó)');\r
-define('_EBLOG_DESC',                                          'Blog¤ÎÀâÌÀ');\r
-define('_EBLOG_URL',                                           'Blog¤ÎURL');\r
-define('_EBLOG_DEFSKIN',                                       'Blog¤Îɸ½à¤Î¥¹¥­¥ó');\r
-define('_EBLOG_DEFCAT',                                                'Blog¤Îɸ½à¤Î¥«¥Æ¥´¥ê');\r
-define('_EBLOG_LINEBREAKS',                                    '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î²þ¹Ô¤òÊÑ´¹¤¹¤ë');\r
-define('_EBLOG_DISABLECOMMENTS',                       '¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë<br /><small>(¥³¥á¥ó¥È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄɲäϤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)</small>');\r
-define('_EBLOG_ANONYMOUS',                                     '¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë');\r
-define('_EBLOG_NOTIFY',                                                'ÄÌÃΤ¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ ( ; ¤Ç¶èÀڤäƤ¯¤À¤µ¤¤)');\r
-define('_EBLOG_NOTIFY_ON',                                     '°Ê²¼¤òÄÌÃΤ¹¤ë');\r
-define('_EBLOG_NOTIFY_COMMENT',                                '¿·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_EBLOG_NOTIFY_KARMA',                          '¿·¤·¤¤¥«¥ë¥ÞÅêɼ');\r
-define('_EBLOG_NOTIFY_ITEM',                           '¿·¤·¤¤Blog¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_EBLOG_PING',                                          '¹¹¿·»þ¤ËBlog¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹¹¿·¤òÄÌÃΤ¹¤ë');\r
-define('_EBLOG_MAXCOMMENTS',                           '°ìÍ÷¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ÎºÇÂç¿ô');\r
-define('_EBLOG_UPDATE',                                                '¼«Æ°¹¹¿·¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë');\r
-define('_EBLOG_OFFSET',                                                '¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï¤È¤Î»þº¹');\r
-define('_EBLOG_STIME',                                         '¸½ºß¤Î¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï: ');\r
-define('_EBLOG_BTIME',                                         '¸½ºß¤ÎBlog»þ¹ï: ');\r
-define('_EBLOG_CHANGE',                                                'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');\r
-define('_EBLOG_CHANGE_BTN',                                    'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');\r
-define('_EBLOG_ADMIN',                                         'Blog´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â');\r
-define('_EBLOG_ADMIN_MSG',                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹');\r
-define('_EBLOG_CREATE_TITLE',                          '¿·¤·¤¤Blog¤ÎºîÀ®');\r
-define('_EBLOG_CREATE_TEXT',                           '¿·¤·¤¤Blog¤òºîÀ®¤¹¤ë°Ù¤Ë°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤òËä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br /><br /> <b>Ãí°Õ:</b> É¬Íפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏBlog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¡¢BlogÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_EBLOG_CREATE',                                                'ºîÀ®¡ª');\r
-define('_EBLOG_CREATE_BTN',                                    'Blog¤òºîÀ®');\r
-define('_EBLOG_CAT_TITLE',                                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');\r
-define('_EBLOG_CAT_NAME',                                      '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾');\r
-define('_EBLOG_CAT_DESC',                                      '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀâÌÀ');\r
-define('_EBLOG_CAT_CREATE',                                    '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºî¤ë');\r
-define('_EBLOG_CAT_UPDATE',                                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¹¹¿·');\r
-define('_EBLOG_CAT_UPDATE_BTN',                                '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¹¹¿·');\r
-\r
-// templates\r
-define('_TEMPLATE_TITLE',                                      '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_TEMPLATE_AVAILABLE_TITLE',                    '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');\r
-define('_TEMPLATE_NEW_TITLE',                          '¿·¤·¤¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');\r
-define('_TEMPLATE_NAME',                                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾');\r
-define('_TEMPLATE_DESC',                                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀâÌÀ');\r
-define('_TEMPLATE_CREATE',                                     '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎºîÀ®');\r
-define('_TEMPLATE_CREATE_BTN',                         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºîÀ®');\r
-define('_TEMPLATE_EDIT_TITLE',                         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_TEMPLATE_BACK',                                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');\r
-define('_TEMPLATE_EDIT_MSG',                           'Á´¤Æ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬É¬ÍפÊÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_TEMPLATE_SETTINGS',                           '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê');\r
-define('_TEMPLATE_ITEMS',                                      '¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_TEMPLATE_ITEMHEADER',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_ITEMBODY',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÜÂÎ');\r
-define('_TEMPLATE_ITEMFOOTER',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_MORELINK',                           '³¤­¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯');\r
-define('_TEMPLATE_NEW',                                                '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉÕ¤±¤ë¥Þ¡¼¥¯');\r
-define('_TEMPLATE_COMMENTS_ANY',                       '¥³¥á¥ó¥È (¤¢¤ë¾ì¹ç)');\r
-define('_TEMPLATE_CHEADER',                                    '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_CBODY',                                      '¥³¥á¥ó¥È¤ÎËÜÂÎ');\r
-define('_TEMPLATE_CFOOTER',                                    '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_CONE',                                       '¥³¥á¥ó¥È¤¬1¤Ä¤Î»þ');\r
-define('_TEMPLATE_CMANY',                                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬2¤Ä°Ê¾å¤Î»þ');\r
-define('_TEMPLATE_CMORE',                                      '¥³¥á¥ó¥È¤Î³¤­¤òÆɤà');\r
-define('_TEMPLATE_CMEXTRA',                                    'ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄɲÃɽ¼¨');\r
-define('_TEMPLATE_COMMENTS_NONE',                      '¥³¥á¥ó¥È (̵¤¤¾ì¹ç)');\r
-define('_TEMPLATE_CNONE',                                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìµ¤¤»þ');\r
-define('_TEMPLATE_COMMENTS_TOOMUCH',           '¥³¥á¥ó¥È (ºÇÂçɽ¼¨¿ô¤è¤ê¿¤¤¾ì¹ç)');\r
-define('_TEMPLATE_CTOOMUCH',                           '¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë»þ');\r
-define('_TEMPLATE_ARCHIVELIST',                                '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷');\r
-define('_TEMPLATE_AHEADER',                                    '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_AITEM',                                      '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');\r
-define('_TEMPLATE_AFOOTER',                                    '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_DATETIME',                           'ÆüÉդȻþ¹ï');\r
-define('_TEMPLATE_DHEADER',                                    'ÆüÉդΥإåÀ¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_DFOOTER',                                    'ÆüÉդΥեå¿¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_DFORMAT',                                    'ÆüÉÕ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');\r
-define('_TEMPLATE_TFORMAT',                                    '»þ¹ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');\r
-define('_TEMPLATE_LOCALE',                                     '¥í¥±¡¼¥ë');\r
-define('_TEMPLATE_IMAGE',                                      '²èÁü¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×');\r
-define('_TEMPLATE_PCODE',                                      '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²èÁü¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');\r
-define('_TEMPLATE_ICODE',                                      '¥¤¥ó¥é¥¤¥ó²èÁü¤Î¥³¡¼¥É');\r
-define('_TEMPLATE_MCODE',                                      '¥á¥Ç¥£¥¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');\r
-define('_TEMPLATE_SEARCH',                                     '¸¡º÷');\r
-define('_TEMPLATE_SHIGHLIGHT',                         '¥Ï¥¤¥é¥¤¥Èɽ¼¨');\r
-define('_TEMPLATE_SNOTFOUND',                          '¸¡º÷¤Ç²¿¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç');\r
-define('_TEMPLATE_UPDATE',                                     '¹¹¿·');\r
-define('_TEMPLATE_UPDATE_BTN',                         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¹¹¿·');\r
-define('_TEMPLATE_RESET_BTN',                          '¥ê¥»¥Ã¥È');\r
-define('_TEMPLATE_CATEGORYLIST',                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷');\r
-define('_TEMPLATE_CATHEADER',                          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_CATITEM',                                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');\r
-define('_TEMPLATE_CATFOOTER',                          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');\r
-\r
-// skins\r
-define('_SKIN_EDIT_TITLE',                                     '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_SKIN_AVAILABLE_TITLE',                                '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥¹¥­¥ó');\r
-define('_SKIN_NEW_TITLE',                                      '¿·¤·¤¤¥¹¥­¥ó');\r
-define('_SKIN_NAME',                                           '̾Á°');\r
-define('_SKIN_DESC',                                           'ÀâÌÀ');\r
-define('_SKIN_TYPE',                                           'Content Type');\r
-define('_SKIN_CREATE',                                         'ºîÀ®');\r
-define('_SKIN_CREATE_BTN',                                     '¥¹¥­¥ó¤ÎºîÀ®');\r
-define('_SKIN_EDITONE_TITLE',                          '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_SKIN_BACK',                                           '¥¹¥­¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');\r
-define('_SKIN_PARTS_TITLE',                                    '¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');\r
-define('_SKIN_PARTS_MSG',                                      '¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥­¥ó¤ËÁ´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬É¬ÍפȤϸ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤«¤éÊÔ½¸¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤:');\r
-define('_SKIN_PART_MAIN',                                      '¥á¥¤¥ó¤ÎÌܼ¡¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_ITEM',                                      '¸ÄÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_ALIST',                                     '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_ARCHIVE',                           '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_SEARCH',                                    '¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_ERROR',                                     '¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_MEMBER',                                    '¥á¥ó¥Ð¡¼¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_POPUP',                                     '²èÁü¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦');\r
-define('_SKIN_GENSETTINGS_TITLE',                      '°ìÈÌÀßÄê');\r
-define('_SKIN_CHANGE',                                         'Êѹ¹');\r
-define('_SKIN_CHANGE_BTN',                                     'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');\r
-define('_SKIN_UPDATE_BTN',                                     '¥¹¥­¥ó¤Î¹¹¿·');\r
-define('_SKIN_RESET_BTN',                                      '¥ê¥»¥Ã¥È');\r
-define('_SKIN_EDITPART_TITLE',                         '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_SKIN_GOBACK',                                         'Ìá¤ë');\r
-define('_SKIN_ALLOWEDVARS',                                    '»ÈÍѲÄǽ¤ÊÊÑ¿ô (¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀâÌÀɽ¼¨):');\r
-\r
-// global settings\r
-define('_SETTINGS_TITLE',                                      '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');\r
-define('_SETTINGS_SUB_GENERAL',                                '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');\r
-define('_SETTINGS_DEFBLOG',                                    '´ûÄê¤ÎBlog');\r
-define('_SETTINGS_ADMINMAIL',                          '´ÉÍý¼Ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');\r
-define('_SETTINGS_SITENAME',                           '¥µ¥¤¥È̾');\r
-define('_SETTINGS_SITEURL',                                    '¥µ¥¤¥È¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');\r
-define('_SETTINGS_ADMINURL',                           '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');\r
-define('_SETTINGS_DIRS',                                       'Nucleus¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');\r
-define('_SETTINGS_MEDIADIR',                           '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');\r
-define('_SETTINGS_SEECONFIGPHP',                       '(config.php ¤ò»²¾È)');\r
-define('_SETTINGS_MEDIAURL',                           '¥á¥Ç¥£¥¢URL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');\r
-define('_SETTINGS_ALLOWUPLOAD',                                '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');\r
-define('_SETTINGS_ALLOWUPLOADTYPES',           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×');\r
-define('_SETTINGS_CHANGELOGIN',                                '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó̾/¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');\r
-define('_SETTINGS_COOKIES_TITLE',                      'Cookie ÀßÄê');\r
-define('_SETTINGS_COOKIELIFE',                         '¥í¥°¥¤¥ó Cookie ¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö');\r
-define('_SETTINGS_COOKIESESSION',                      '¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤´¤È');\r
-define('_SETTINGS_COOKIEMONTH',                                '°ì¥ö·î');\r
-define('_SETTINGS_COOKIEPATH',                         'Cookie ¥Ñ¥¹ (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');\r
-define('_SETTINGS_COOKIEDOMAIN',                       'Cookie ¥É¥á¥¤¥ó (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');\r
-define('_SETTINGS_COOKIESECURE',                       '¥»¥­¥å¥¢ Cookie (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');\r
-define('_SETTINGS_LASTVISIT',                          'ºÇ½ªË¬ÌäÆü»þ¤òCookie¤ËÊݸ¤¹¤ë');\r
-define('_SETTINGS_ALLOWCREATE',                                '¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');\r
-define('_SETTINGS_NEWLOGIN',                           '¥Ó¥¸¥¿¡¼¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤òºîÀ®Ä¾¸å¤Ë²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');\r
-define('_SETTINGS_NEWLOGIN2',                          '(¿·¤·¤¯ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ß)');\r
-define('_SETTINGS_MEMBERMSGS',                         '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');\r
-define('_SETTINGS_LANGUAGE',                           '»ÈÍѤ¹¤ë¸À¸ì');\r
-define('_SETTINGS_DISABLESITE',                                '¥µ¥¤¥È¤òÊĺ¿¤·¡¢»ØÄê¤ÎURL¤ËžÁ÷¤¹¤ë¡ÊÈó¾ï»þÍÑ¡Ë');\r
-define('_SETTINGS_DBLOGIN',                                    'MySQL ¥í¥°¥¤¥ó &amp; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹');\r
-define('_SETTINGS_UPDATE',                                     'ÀßÄê¤Î¹¹¿·');\r
-define('_SETTINGS_UPDATE_BTN',                         'ÀßÄê¤ò¹¹¿·');\r
-define('_SETTINGS_DISABLEJS',                          'JavaScript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë');\r
-define('_SETTINGS_MEDIA',                                      '¥á¥Ç¥£¥¢/¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀßÄê');\r
-define('_SETTINGS_MEDIAPREFIX',                                '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎƬ¤ËÆüÉÕ¤òÉղ乤ë');\r
-define('_SETTINGS_MEMBERS',                                    '¥á¥ó¥Ð¡¼ÀßÄê');\r
-\r
-// bans\r
-define('_BAN_TITLE',                                           '¥¢¥¯¶Ø¥ê¥¹¥È:');\r
-define('_BAN_NONE',                                                    '¤³¤ÎBlog¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_BAN_NEW_TITLE',                                       'µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_BAN_NEW_TEXT',                                                'º£¤¹¤°µ¬À©¥¢¥É¥ì¥¹¤òÄɲ乤ë');\r
-define('_BAN_REMOVE_TITLE',                                    '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤Î²ò½ü');\r
-define('_BAN_IPRANGE',                                         '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÈÏ°Ï');\r
-define('_BAN_BLOGS',                                           '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤¹¤ëBlog: ');\r
-define('_BAN_DELETE_TITLE',                                    '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤Î²ò½ü');\r
-define('_BAN_ALLBLOGS',                                                '¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog');\r
-define('_BAN_REMOVED_TITLE',                           '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_BAN_REMOVED_TEXT',                                    '°Ê²¼¤ÎBlog¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿:');\r
-define('_BAN_ADD_TITLE',                                       'µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_BAN_IPRANGE_TEXT',                                    '°Ê²¼¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤IP¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_BAN_BLOGS_TEXT',                                      '1¤Ä¤ÎBlog¤Î¤ß¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_BAN_REASON_TITLE',                                    'Íýͳ');\r
-define('_BAN_REASON_TEXT',                                     'µ¬À©Ãæ¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÎHOST¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¥«¥ë¥ÞÅêɼ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ëµ¬À©Íýͳ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹ (¾å¸Â256ʸ»ú)¡£');\r
-define('_BAN_ADD_BTN',                                         'µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ');\r
-\r
-// LOGIN screen\r
-define('_LOGIN_MESSAGE',                                       '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');\r
-define('_LOGIN_SHARED',                                                _LOGINFORM_SHARED);\r
-define('_LOGIN_FORGOT',                                                '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿');\r
-\r
-// membermanagement\r
-define('_MEMBERS_TITLE',                                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ÉÍý');\r
-define('_MEMBERS_CURRENT',                                     '¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼');\r
-define('_MEMBERS_NEW',                                         '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_MEMBERS_DISPLAY',                                     'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°(¥í¥°¥¤¥óID)');\r
-define('_MEMBERS_DISPLAY_INFO',                                '(¤³¤Î̾Á°¤Ï¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹)');\r
-define('_MEMBERS_REALNAME',                                    '¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à');\r
-define('_MEMBERS_PWD',                                         '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');\r
-define('_MEMBERS_REPPWD',                                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê³Îǧ¡Ë');\r
-define('_MEMBERS_EMAIL',                                       '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');\r
-define('_MEMBERS_EMAIL_EDIT',                          '(¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¼«Æ°Åª¤Ëǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹)');\r
-define('_MEMBERS_URL',                                         'Web site¥¢¥É¥ì¥¹ (URL)');\r
-define('_MEMBERS_SUPERADMIN',                          'Super-admin(ºÇ¹â´ÉÍý)¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');\r
-define('_MEMBERS_CANLOGIN',                                    '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');\r
-define('_MEMBERS_NOTES',                                       'È÷¹Í');\r
-define('_MEMBERS_NEW_BTN',                                     '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_MEMBERS_EDIT',                                                '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_MEMBERS_EDIT_BTN',                                    'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');\r
-define('_MEMBERS_BACKTOOVERVIEW',                      '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');\r
-define('_MEMBERS_DEFLANG',                                     '»ÈÍѤ¹¤ë¸À¸ì');\r
-define('_MEMBERS_USESITELANG',                         '- ¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê¤ò»È¤¦ -');\r
-\r
-// List of blogs (TT = tooltip)\r
-define('_BLOGLIST_TT_VISIT',                           '¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë');\r
-define('_BLOGLIST_ADD',                                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_BLOGLIST_TT_ADD',                                     '¤³¤ÎBlog¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲä·¤Þ¤¹');\r
-define('_BLOGLIST_EDIT',                                       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸/ºï½ü');\r
-define('_BLOGLIST_TT_EDIT',                                    '¸ø³«ºÑ¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÔ½¸¤Èºï½ü');\r
-define('_BLOGLIST_BMLET',                                      '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È');\r
-define('_BLOGLIST_TT_BMLET',                           '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');\r
-define('_BLOGLIST_SETTINGS',                           '¥Ö¥í¥°ÀßÄê');\r
-define('_BLOGLIST_TT_SETTINGS',                                '¥Ö¥í¥°¤ÎÀßÄê¤È¥Ö¥í¥°¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý');\r
-define('_BLOGLIST_BANS',                                       '¥¢¥¯¶Ø');\r
-define('_BLOGLIST_TT_BANS',                                    '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤Î³Îǧ/ÄɲÃ/ºï½ü');\r
-define('_BLOGLIST_DELETE',                                     'Á´¤Æºï½ü');\r
-define('_BLOGLIST_TT_DELETE',                          '¤³¤ÎBlog¤òºï½ü');\r
-\r
-// OVERVIEW screen\r
-define('_OVERVIEW_YRBLOGS',                                    '¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog');\r
-define('_OVERVIEW_YRDRAFTS',                           '¥É¥é¥Õ¥È(²¼½ñ¤­)');\r
-define('_OVERVIEW_YRSETTINGS',                         'ÀßÄê');\r
-define('_OVERVIEW_GSETTINGS',                          '´ðËÜÀßÄê');\r
-define('_OVERVIEW_NOBLOGS',                                    '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_OVERVIEW_NODRAFTS',                           '¥É¥é¥Õ¥È(²¼½ñ¤­Ãæ)¤Îµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_OVERVIEW_EDITSETTINGS',                       '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');\r
-define('_OVERVIEW_BROWSEITEMS',                                '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_OVERVIEW_BROWSECOMM',                         '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_OVERVIEW_VIEWLOG',                                    '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');\r
-define('_OVERVIEW_MEMBERS',                                    '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');\r
-define('_OVERVIEW_NEWLOG',                                     '¿·µ¬BlogºîÀ®');\r
-define('_OVERVIEW_SETTINGS',                           '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');\r
-define('_OVERVIEW_TEMPLATES',                          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');\r
-define('_OVERVIEW_SKINS',                                      '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');\r
-define('_OVERVIEW_BACKUP',                                     'DBÊݸ/Éü¸µ');\r
-\r
-// ITEMLIST\r
-define('_ITEMLIST_BLOG',                                                       'Blog¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸: ');\r
-define('_ITEMLIST_YOUR',                                                       '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-\r
-// Comments\r
-define('_COMMENTS',                                                                    '¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_NOCOMMENTS',                                                          '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_COMMENTS_YOUR',                                                       '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_NOCOMMENTS_YOUR',                                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-\r
-// LISTS (general)\r
-define('_LISTS_NOMORE',                                                                '²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_LISTS_PREV',                                                          'Á°¤Ø');\r
-define('_LISTS_NEXT',                                                          '¼¡¤Ø');\r
-define('_LISTS_SEARCH',                                                                '¸¡º÷');\r
-define('_LISTS_CHANGE',                                                                'Êѹ¹');\r
-define('_LISTS_PERPAGE',                                                       '¥¢¥¤¥Æ¥à/¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_LISTS_ACTIONS',                                                       '¥¢¥¯¥·¥ç¥ó');\r
-define('_LISTS_DELETE',                                                                'ºï½ü');\r
-define('_LISTS_EDIT',                                                          'ÊÔ½¸');\r
-define('_LISTS_MOVE',                                                          '°ÜÆ°');\r
-define('_LISTS_CLONE',                                                         'Ê£À½');\r
-define('_LISTS_TITLE',                                                         '¥¿¥¤¥È¥ë');\r
-define('_LISTS_BLOG',                                                          'Blog');\r
-define('_LISTS_NAME',                                                          '̾Á°');\r
-define('_LISTS_DESC',                                                          'ÀâÌÀ');\r
-define('_LISTS_TIME',                                                          '»þ´Ö');\r
-define('_LISTS_COMMENTS',                                                      '¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_LISTS_TYPE',                                                          '¥¿¥¤¥×');\r
-\r
-\r
-// member list\r
-define('_LIST_MEMBER_NAME',                                                    'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°(¥í¥°¥¤¥óID)');\r
-define('_LIST_MEMBER_RNAME',                                           '¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à');\r
-define('_LIST_MEMBER_ADMIN',                                           'Super-admin¸¢¸Â ');\r
-define('_LIST_MEMBER_LOGIN',                                           '¥í¥°¥¤¥ó²Äǽ');\r
-define('_LIST_MEMBER_URL',                                                     '¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È');\r
-\r
-// banlist\r
-define('_LIST_BAN_IPRANGE',                                                    'µ¬À©Ãæ¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÈÏ°Ï');\r
-define('_LIST_BAN_REASON',                                                     'µ¬À©¤ÎÍýͳ');\r
-\r
-// actionlist\r
-define('_LIST_ACTION_MSG',                                                     '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');\r
-\r
-// commentlist\r
-define('_LIST_COMMENT_BANIP',                                          'IP¥¢¥É¥ì¥¹¤òµ¬À©');\r
-define('_LIST_COMMENT_WHO',                                                    'ºî¼Ô');\r
-define('_LIST_COMMENT',                                                                '¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_LIST_COMMENT_HOST',                                           '¥Û¥¹¥È');\r
-\r
-// itemlist\r
-define('_LIST_ITEM_INFO',                                                      '¾ðÊó');\r
-define('_LIST_ITEM_CONTENT',                                           '¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈËÜʸ');\r
-\r
-\r
-// teamlist\r
-define('_LIST_TEAM_ADMIN',                                                     '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â ');\r
-define('_LIST_TEAM_CHADMIN',                                           '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ÎÊѹ¹');\r
-\r
-// edit comments\r
-define('_EDITC_TITLE',                                                         '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_EDITC_WHO',                                                           'ºî¼Ô');\r
-define('_EDITC_HOST',                                                          '¥Û¥¹¥È');\r
-define('_EDITC_WHEN',                                                          'Æü»þ');\r
-define('_EDITC_TEXT',                                                          'ËÜʸ');\r
-define('_EDITC_EDIT',                                                          '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_EDITC_MEMBER',                                                                '¥á¥ó¥Ð¡¼');\r
-define('_EDITC_NONMEMBER',                                                     'Èó¥á¥ó¥Ð¡¼');\r
-\r
-// move item\r
-define('_MOVE_TITLE',                                                          '¤É¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«¡©');\r
-define('_MOVE_BTN',                                                                    '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë');\r
-\r
+<?php
+// Japanese (EUC-JP) Nucleus Language File
+//
+// Author: chrome (chrome@cgi.no-ip.org)
+// Modified by: Osamu Higuchi (osamu@higuchi.com)
+// Modified by: shizuki (shizuki@kinezumi.net)
+// Nucleus version: v1.0-v3.4
+//
+// Please note: if you want to translate this file to your own language, be aware
+// that in a next Nucleus version, new variables might be added and some other ones
+// might be deleted. Therefor, it's important to list the Nucleus version for which
+// the file was written in your document.
+//
+// Fully translated language file can be sent to us and will be made
+// available for download (with proper credit to the author, of course)
+
+// Note for Japanese users
+// ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï Nucleus ¤Î EUC-JP ÈÇÆüËܸì¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
+
+/**
+ * Japanese EUC-JP Nucleus Language File
+ *
+ * @license http://nucleuscms.org/license.txt GNU General Public License
+ * @copyright Copyright (C) 2002-2009 The NucleusCMS Japan¥Á¡¼¥à
+ * @version $Id$
+ */
+
+/********************************************
+ *        Start New for 3.40                *
+ ********************************************/
+
+// START changed/added after 3.33 START
+define('_MEMBERS_USEAUTOSAVE',                         '²¼½ñ¤­¤Î¼«Æ°Êݸµ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«?');
+
+define('_TEMPLATE_PLUGIN_FIELDS',                      '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë³ÈÄ¥¥Õ¥£¡¼¥ë¥É');
+define('_TEMPLATE_BLOGLIST',                           'Blog°ìÍ÷');
+define('_TEMPLATE_BLOGHEADER',                         'Blog°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
+define('_TEMPLATE_BLOGITEM',                           'Blog°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
+define('_TEMPLATE_BLOGFOOTER',                         'Blog°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
+
+define('_SETTINGS_DEFAULTLISTSIZE',                    '°ìÍ÷¤Î´ûÄê¤Îɽ¼¨¿ô');
+define('_SETTINGS_DEBUGVARS',                          '¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë');
+
+define('_CREATE_ACCOUNT_TITLE',                                '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·µ¬ºîÀ®');
+define('_CREATE_ACCOUNT0',                                     '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®');
+define('_CREATE_ACCOUNT1',                                     '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br /><br />');
+define('_CREATE_ACCOUNT2',                                     '¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_CREATE_ACCOUNT_USER_DATA',                    '¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¾ðÊó');
+define('_CREATE_ACCOUNT_LOGIN_NAME',           '¥í¥°¥¤¥óID (ɬ¿Ü)');
+define('_CREATE_ACCOUNT_LOGIN_NAME_VALID',     ' a-z ¤Î±Ñ¾®Ê¸»ú¤È 0-9 ¤Î¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹');
+define('_CREATE_ACCOUNT_REAL_NAME',                    '¥Ï¥ó¥É¥ë (ɬ¿Ü)');
+define('_CREATE_ACCOUNT_EMAIL',                                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ (ɬ¿Ü)');
+define('_CREATE_ACCOUNT_EMAIL2',                       '(¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤΥê¥ó¥¯¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÍ­¸ú¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
+define('_CREATE_ACCOUNT_URL',                          '(¤â¤·¤¢¤ì¤Ð)¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥È¤ÎURL');
+define('_CREATE_ACCOUNT_SUBMIT',                       '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®');
+
+define('_BMLET_BACKTODRAFTS',                          '¥É¥é¥Õ¥È¤ËÌ᤹');
+define('_BMLET_CANCEL',                                                '¥­¥ã¥ó¥»¥ë');
+
+define('_LIST_ITEM_NOCONTENT',                                         '¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_LIST_ITEM_COMMENTS',                                          '¥³¥á¥ó¥È(%d)·ï');
+
+define('_EDITC_URL',                                                           'Web site');
+define('_EDITC_EMAIL',                                                         'E-mail');
+
+define('_MANAGER_PLUGINFILE_NOTFOUND',                         "¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ö%s¡×¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó)");
+/* changed */
+// plugin dependency
+define('_ERROR_INSREQPLUGIN',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó %s ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£');
+define('_ERROR_DELREQPLUGIN',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó %s ¤¬¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë°Ù¤Ëºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
+
+//define('_ADD_ADDLATER',                                              '¸å¤ÇÄɲÃ');
+define('_ADD_ADDLATER',                                                'Æü»þ¤ò»ØÄꤷ¤ÆÄɲÃ');  // <mod by shizuki />
+
+define('_LOGIN_NAME',                                          '¥í¥°¥¤¥óID:');
+define('_LOGIN_PASSWORD',                                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:');
+
+// changed from _BOOKMARLET_BMARKLFOLLOW
+define('_BOOKMARKLET_BMARKFOLLOW',                                     ' (¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹)');
+// END changed/added after 3.33 END
+
+// START merge UTF-8 and EUC-JP
+
+// Create New blog
+define('_ADMIN_NOTABILIA',                                     'Ãí°Õ»ö¹à');
+define('_ADMIN_PLEASE_READ',                           'ºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¼µ­¤Î<strong>Ãí°Õ»ö¹à</strong> ¤ò¤Þ¤º¤ªÆɤ߲¼¤µ¤¤');
+define('_ADMIN_HOW_TO_ACCESS',                         '¿·¤·¤¤Blog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎBlog¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£ÊýË¡¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹:');
+define('_ADMIN_SIMPLE_WAY',                                    '<strong>´Êñ¤ÊÊýË¡:</strong> <code>index.php</code>¤ÎÊ£À½¤òºî¤ê¡¢¿·¤·¤¤Blog¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÊѹ¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ºîÀ®¸å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£');
+define('_ADMIN_ADVANCED_WAY',                          '<strong>¹âÅÙ¤ÊÊýË¡:</strong> ¸½ºß¤ÎBlog¤Ç»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë<code>&lt;%otherblog()&gt;</code>¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿µ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÇÊ£¿ô¤ÎBlog¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£');
+define('_ADMIN_HOW_TO_CREATE',                         'Blog¤ÎºîÀ®');
+
+
+define('_BOOKMARKLET_NEW_CATEGORY',                    '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÄɲ䵤졢¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
+define('_BOOKMARKLET_NEW_CATEGORY_EDIT',       '¤³¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î̾Á°¤ÈÀâÌÀ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_BOOKMARKLET_NEW_WINDOW',                      '¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤­¤Þ¤¹');
+define('_BOOKMARKLET_SEND_PING',                       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲäËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßblog¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹¹¿·ping¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£');
+
+// END merge UTF-8 and EUC-JP
+
+// <add by shizuki>
+// OVERVIEW screen
+define('_OVERVIEW_SHOWALL',                                                    'Á´¤Æ¤Îblog¤òɽ¼¨');
+
+// Edit skins
+define('_SKINEDIT_ALLOWEDBLOGS',                                       'ºîÀ®ºÑ¤ß¤Îblog:');
+define('_SKINEDIT_ALLOWEDTEMPLATESS',                          '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');
+
+// delete member
+define('_WARNINGTXT_NOTDELMEDIAFILES',                         '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï<b>ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó</b>¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó°Ê²¼¤ÎNucleus¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹)');        // <add by shizuki />
+
+// send Weblogupdate.ping
+define('_UPDATEDPING_MESSAGE',                                         '<h2>¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ping¥µ¡¼¥Ð¤Ë¹¹¿·¤òÄÌÃΤ·¤Þ¤¹¡£</h2><p>¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤</p><p>¼«Æ°Åª¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤¬ÀÚ¤êÂؤï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_UPDATEDPING_GOPINGPAGE',                                      '¹¹¿·PingÁ÷¿®');
+define('_UPDATEDPING_PINGING',                                         'Ping¥µ¡¼¥Ð¤ËÁ÷¿®Ãæ¤Ç¤¹');
+define('_UPDATEDPING_VIEWITEM',                                                '¹¹¿·¤µ¤ì¤¿blog:');
+define('_UPDATEDPING_VISITOWNSITE',                                    '¥µ¥¤¥È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë');
+define('_UPDATEDPING_GOSENDPING',                                      '¹¹¿·PingÁ÷¿®');
+
+// General category
+define('_EBLOGDEFAULTCATEGORY_NAME',                           'Áí¹ç');
+define('_EBLOGDEFAULTCATEGORY_DESC',                           'Åê¹Æ¤·¤¿µ­»ö¤Ë¹ç¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¤¬Ìµ¤¤»þ¤Ë¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦');
+
+// First ITEM
+define('_EBLOG_FIRSTITEM_TITLE',                                       'ºÇ½é¤Îµ­»ö(¼«Æ°Åê¹Æ)');
+define('_EBLOG_FIRSTITEM_BODY',                                                '¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Îblog¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
+
+// New weblog was created
+define('_BLOGCREATED_TITLE',                                           '¿·¤·¤¤blog¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_BLOGCREATED_ADDEDTXT',                                                '¿·¤·¤¤blog ¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢blog¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Î¼ê½ç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_BLOGCREATED_SIMPLEWAY',                                       '´Êñ¤ÊÊýË¡: ²¼¤Î¥³¡¼¥É¤òŽÉÕ¤±¤¿ <code>%s.php</code> ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë');
+define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY',                                     '¹âÅÙ¤ÊÊýË¡: ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë¿·¤·¤¤blog¤òŸ³«¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Îµ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤ë');
+define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC1',                                     'ÊýË¡ 1 :´Êñ¤ÊÊýË¡: <code>%s.php</code> ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®');
+define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC2',                                     '<code>%s.php</code> ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢Ãæ¿È¤Ë°Ê²¼¤Î¥³¡¼¥É¤òŽ¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹:');
+define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC3',                                     '¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë<code>index.php</code>¤ÈƱ¤¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£');
+define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC4',                                     '¿·¤·¤¤blog¤ÎºîÀ®¤ò´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎURL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(<em>¿ʬ</em>ÆþÎϺѤߤÎÃͤǹç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÊݾڤϤǤ­¤Þ¤»¤ó):');
+define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY2',                                    'ÊýË¡ 2 :¹âÅÙ¤ÊÊýË¡: ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë¿·¤·¤¤blog¤òŸ³«¤¹¤ëµ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤ë');
+define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY3',                                    '¿·¤·¤¤blog¤ÎºîÀ®¤ò´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¤ËURL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç´û¸blog¤ÈƱ¤¸URL¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹)');
+
+// Donate!
+define('_ADMINPAGEFOOT_OFFICIALURL',                           'http://japan.nucleuscms.org/');
+define('_ADMINPAGEFOOT_DONATEURL',                                     'http://japan.nucleuscms.org/donate.php');
+define('_ADMINPAGEFOOT_DONATE',                                                '´óÉդˤĤ¤¤Æ');
+define('_ADMINPAGEFOOT_COPYRIGHT',                                     'The Nucleus Group &amp; Nucleus CMS Japan¥Á¡¼¥à');
+
+// Quick menu
+define('_QMENU_MANAGE_SYSTEM',                                         '¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶­');
+
+// REG file
+define('_WINREGFILE_TEXT',                                                     '¡Ö%s¡×¤Ëµ­»ö¤òÅê¹Æ');
+
+// Bookmarklet
+define('_BOOKMARKLET_TITLE',                                           '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È<!-- ¤È ±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼ -->');
+define('_BOOKMARKLET_DESC1',                                           '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÊBookmarklet¡Ë¤È¤Ï¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ»È¤¦JavaScript¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£<br />');
+define('_BOOKMARKLET_DESC2',                                           'Nucleus¤Ë¤Ï¡Ø¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡Ù¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤­¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ò¤È¤Ä¤Ç blog ¤Ø¤ÎÅê¹Æ²èÌ̤ò³«¤¯µ¡Ç½¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÄɲ乤뤳¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£<br />');
+define('_BOOKMARKLET_DESC3',                                           'Web¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥ó¥¯¤òÄ¥¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥È(¥Ú¡¼¥¸)¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õÂ֤ǡ¢');
+define('_BOOKMARKLET_DESC4',                                           '¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Çʸ¾Ï¤òÁªÂò¤·¤¿¾õÂ֤ǻÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëʸ¾Ï¤¬¼«Æ°Åª¤Ë°úÍѤµ¤ì¤¿¾õÂ֤ǡ¢Nucleus¤Î¿·µ¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲ妥£¥ó¥É¥¦¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£<br />');
+define('_BOOKMARKLET_DESC5',                                           '¤Þ¤¿Windows Internet Explorer¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£');
+define('_BOOKMARKLET_BOOKARKLET',                                      '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È');
+define('_BOOKMARKLET_ANCHOR',                                          '¡Ö%s¡×¤Ëµ­»ö¤òÅê¹Æ');
+define('_BOOKMARKLET_BMARKTEXT',                                       ' ²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¡×¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£ÄɲäλÅÊý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />');
+define('_BOOKMARKLET_BMARKTEST',                                       ' (¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
+define('_BOOKMARKLET_RIGHTCLICK',                                      '±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë(Windows Internet Explorer¤Î¤ß)');
+define('_BOOKMARKLET_RIGHTLABEL',                                      '±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼');
+define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT1',                                      'Windows¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢');
+define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT2',                                      '¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹<br />(¡Ö³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ì¤ÐľÀܥ쥸¥¹¥È¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤¹)');
+define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT3',                                      '¤³¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏIE¤ÎºÆµ¯Æ°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£');
+define('_BOOKMARKLET_UNINSTALLTT',                                     '¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
+define('_BOOKMARKLET_DELETEBAR',                                       '¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤â¤·¤¯¤Ï¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é¾Ã¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£');
+define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHTT',                                    '±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¾Ã¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤òƧ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤:');
+define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT1',                                    '¥¹¥¿¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¼Â¹Ô...¡×¤òÁªÂò');
+define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT2',                                    '"regedit" ¤ÈÆþÎÏ');
+define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT3',                                    '"OK" ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹');
+define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT4',                                    '"\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt" ¤ò¥Ä¥ê¡¼¤ÎÃ椫¤é¸¡º÷');
+define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT5',                                    '"¡Ö(¤¢¤Ê¤¿¤Îblog¤Î̾Á°)¡×¤Ëµ­»ö¤òÅê¹Æ" ¥¨¥ó¥È¥ê¤òºï½ü');
+
+define('_BOOKMARKLET_ERROR_SOMETHINGWRONG',                    '²¿¤«¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
+define('_BOOKMARKLET_ERROR_COULDNTNEWCAT',                     '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿');
+
+// BAN
+define('_BAN_EXAMPLE_TITLE',                                           'Îã');
+define('_BAN_EXAMPLE_TEXT',                                                    ': "134.58.253.193"¤ÈÆþÎϤ·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ý¤ÄPC1Âæ¤À¤±¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£"134.58.253"¤ÈÆþÎϤ·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢"134.58.235.0½á\8eµ134.58.235.255"¤ÎÈϰϤÎ256¸Ä¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ý¤ÄPC¤òÁ´¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á°¼Ô¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹(134.58.253.193)¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£');
+define('_BAN_IP_CUSTOM',                                                       '¥Ö¥í¥Ã¥¯»ØÄê: ');
+define('_BAN_BANBLOGNAME',                                                     '%s ¤Î¤ß');
+
+// Plugin Options
+define('_PLUGIN_OPTIONS_TITLE',                                                '%s ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê');
+
+// Plugin file loda error
+define('_PLUGINFILE_COULDNT_BELOADED',                         '¥¨¥é¡¼: ¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë <strong>%s.php</strong> ¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¤â¤¯¤Ï»ÈÍÑÃæ¤Î Nucleus ¾å¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʵ¡Ç½¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£(<a href="?action=actionlog">´ÉÍýÁàºîÍúÎò</a>¤Ë¾ÜºÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)');
+
+//ITEM add/edit template (for japanese only)
+define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_FORMAT',                         '¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡§');
+define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_YEAR',                           'ǯ');
+define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_MONTH',                          '·î');
+define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_DAY',                                    'Æü');
+define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_HOUR',                           '»þ');
+define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_MINUTE',                         'ʬ');
+
+// Errors
+define('_ERRORS_INSTALLSQL',                                           '\8e¢install.sql\8e£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_ERRORS_INSTALLDIR',                                           '\8e¢install\8e£¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');  // <add by shizuki />
+define('_ERRORS_INSTALLPHP',                                           '\8e¢install.php\8e£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_ERRORS_UPGRADESDIR',                                          '\8e¢nucleus/upgrades\8e£¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_ERRORS_CONVERTDIR',                                           '\8e¢nucleus/convert\8e£¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_ERRORS_CONFIGPHP',                                                    '\8e¢config.php\8e£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߼è¤êÀìÍÑ(\8e¢chmod 444\8e£Åù)¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_ERRORS_STARTUPERROR1',                                                '<p>°ì¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎNucleusCMS¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë(¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É)ÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥µ¡¼¥Ð¾å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½ñ¤­¹þ¤ß²Äǽ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p><p>¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊѹ¹¤·¤Æ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊݤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Nucleus¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò¼¡¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</p> <ul><li>');
+define('_ERRORS_STARTUPERROR2',                                                '</li></ul><p>¤³¤Î·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢<code>globalfunctions.php</code>¤Î<code>$CONF[\'alertOnSecurityRisk\']</code>¤ÎÃͤò<code>0</code>¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Æ±ÍͤÎÆâÍƤò<code>config.php</code>¤ÎºÇ¸å¤Ëµ­½Ò¤·¤Þ¤¹(¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹)</p>');
+define('_ERRORS_STARTUPERROR3',                                                '¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ ¥ê¥¹¥¯¤Î·Ù¹ð');
+
+// PluginAdmin tickets by javascript
+define('_PLUGINADMIN_TICKETS_JAVASCRIPT',                      '<p><b>¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼«Æ°È¯¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿</b></p>');
+
+// Global settings disablesite URL
+define('_SETTINGS_DISABLESITEURL',                                     'žÁ÷Àè¤ÎURL:');
+
+// Skin import/export
+define('_SKINIE_SEELEMENT_UNEXPECTEDTAG',                      'ͽ´ü¤·¤Ê¤¤¥¿¥°');
+define('_SKINIE_ERROR_FAILEDOPEN_FILEURL',                     '¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏURL¤ò³«¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó');
+define('_SKINIE_NAME_CLASHES_DETECTED',                                '¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë̾Á°¤ÎƱ¤¸¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£allowOverwrite¤ò1¤ËÀßÄꤷ¤Æ¡¢¾å½ñ¤­¥â¡¼¥É¤ÇºÆÅټ¹Ԥ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+
+// ACTIONS.php parse_commentform
+define('_ACTIONURL_NOTLONGER_PARAMATER',                       '\8e¢action.php\8e£¤ÎURL¤Ï¥³¥á¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥àÍѤÎÊÑ¿ô¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ï\8e¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê\8e£¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿');
+
+// ADMIN.php addToTemplate 'Query error: '
+define('_ADMIN_SQLDIE_QUERYERROR',                                     '¥¯¥¨¥ê ¥¨¥é¡¼: ');
+
+// backyp.php Backup WARNING
+define('_BACKUP_BACKUPFILE_TITLE',                                     'Nucleus CMS ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹');
+define('_BACKUP_BACKUPFILE_BACKUPDATE',                                '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æü:');
+define('_BACKUP_BACKUPFILE_NUCLEUSVERSION',                    'Nucleus CMS ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:');
+define('_BACKUP_BACKUPFILE_DATABASE_NAME',                     'Nucleus CMS ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î̾Á°:');
+define('_BACKUP_BACKUPFILE_TABLE_NAME',                                '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹½Â¤ :');
+define('_BACKUP_BACKUPFILE_TABLEDATAFOR',                      '%s ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥À¥ó¥×¥Ç¡¼¥¿');
+define('_BACKUP_WARNING_NUCLEUSVERSION',                               'Ãí°Õ¡ª: ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÉü¸µ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Nucleus¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤¿»þ¤ÈƱ¤¸¤â¤Î¤«¤è¤¯³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_BACKUP_RESTOR_NOFILEUPLOADED',                                '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_ERROR',                          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');
+define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_NOCORRECTTYPE',          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·Á¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹');
+define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_NOZLIB',                         '°µ½Ì·Á¼°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò²òÅà¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(\8e¢zlib\8e£¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó)');
+define('_BACKUP_RESTOR_SQL_ERROR',                                     'SQL ¥¨¥é¡¼: ');
+
+// BLOG.php addTeamMember
+define('_TEAM_ADD_NEWTEAMMEMBER',                                      '%s(ID=%d) ¤ò¡¢¥Ö¥í¥° "%s" ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿');
+
+// ADMIN.php systemoverview()
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_HEADING',                                '¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶­°ìÍ÷');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_PHPANDMYSQL',                    'PHP ¤È MySQL');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONS',                       '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_PHPVERSION',                     'PHP ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_MYSQLVERSION',           'MySQL ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_SETTINGS',                       'PHP ¤ÎÀßÄê');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_GDLIBRALY',                      'GD ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_MODULES',                                'Apache ¥â¥¸¥å¡¼¥ë');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_ENABLE',                         'Í­¸ú');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_DISABLE',                                '̵¸ú');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSSYSTEM',          'Nucleus ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSVERSION',         'Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSPATCHLEVEL',      'Nucleus ¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSSETTINGS',                '½ÅÍפÊÀßÄê');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK',           '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_TXT',       '¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Ìµ¤¤¤«¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤¹: ');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_URL',       'http://japan.nucleuscms.org/version.php?v=%d&amp;pl=%d');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_TITLE',     'ºÇ¿·¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯');
+define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NOT_ADMIN',                      '¤³¤Î²èÌ̤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+
+// ENCAPSULATE.php
+define('_ENCAPSULATE_ENCAPSULATE_NOENTRY',                     '¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+
+// globalfunctions.php
+define('_GFUNCTIONS_LOGINPCSHARED_YES',                                '¶¦Í­PC¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó');
+define('_GFUNCTIONS_LOGINPCSHARED_NO',                         '¶¦Í­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤PC¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó');
+define('_GFUNCTIONS_LOGINSUCCESSFUL_TXT',                      '%s ¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿ (%s)');
+define('_GFUNCTIONS_LOGINFAILED_TXT',                          '%s ¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿');
+define('_GFUNCTIONS_LOGOUT_TXT',                                       '%s ¤¬¥í¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿');
+define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_FILE',          '<code>%s</code> ¤Î <code>%s</code> ¹ÔÌܤÇ');
+define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_TITLE',         'HTTP¥Ø¥Ã¥À¤ÏÁ÷¿®ºÑ¤ß¤Ç¤¹');
+define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_TXT',           '<p>%s¤¹¤Ç¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤ÎHTTP¥Ø¥Ã¥À¤¬Á÷½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Nucleus¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</p><p><code>config.php</code>¤ä¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤½¤Î¾¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢Í¾Ê¬¤Ê²þ¹Ô¤äʸ»úÎ󤬤ʤ¤¤«³Îǧ¤·¤Æ¤â¤¦¤¤¤Á¤É¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p><p>º¬ËÜŪ¤Ê²ò·è¤ò¤»¤º¤Ë¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤µ¤»¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<code>globalfunctions.php</code>¤ÎËÁƬ¤Î<code>$CONF[\'alertOnHeadersSent\']</code>¤ò<code>0</code>¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</p>');
+define('_GFUNCTIONS_PARSEFILE_FILEMISSING',                    '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_GFUNCTIONS_AN_ERROR_OCCURRED',                                '¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');
+define('_GFUNCTIONS_YOU_AERNT_LOGGEDIN',                       '¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+
+// MANAGER.php
+define('_MANAGER_PLUGINFILE_NOCLASS',                          "¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ö%s¡×¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥¯¥é¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó)");
+define('_MANAGER_PLUGINTABLEPREFIX_NOTSUPPORT',                "¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ö%s¡×¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(\8e¢SqlTablePrefix\8e£¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó)");
+
+// mysql.php
+define('_NO_SUITABLE_MYSQL_LIBRARY',                           "<p>Nucleus¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ËɬÍפÊmySQLÍѤΥ饤¥Ö¥é¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó</p>");
+
+// PLUGIN.php
+define('_ERROR_PLUGIN_NOSUCHACTION',                           '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+
+// PLUGINADMIN.php
+define('_ERROR_INVALID_PLUGIN',                                                'ÉÔÀµ¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹');
+
+// showlist.php
+define('_LIST_PLUGS_DEPREQ',                                           '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë°Í¸¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó:');
+define('_LIST_SKIN_PREVIEW',                                           "'%s' ¥¹¥­¥ó¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼");
+define('_LIST_SKIN_PREVIEW_VIEWLARGER',                                "Â礭¤Ê²èÁü¤ò¸«¤ë");
+define('_LIST_SKIN_README',                                                    "'%s' ¥¹¥­¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯");
+define('_LIST_SKIN_README_TXT',                                                'Read me');
+
+// BLOG.php createNewCategory()
+define('_CREATED_NEW_CATEGORY_NAME',                           '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê');
+define('_CREATED_NEW_CATEGORY_DESC',                           '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÀâÌÀ');
+
+// ADMIN.php blog settings
+define('_EBLOG_CURRENT_TEAM_MEMBER',                           '¤³¤Î¥Ö¥í¥°¥Á¡¼¥à¤Î¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡§');
+
+// HTML outputs
+define('_HTML_XML_NAME_SPACE_AND_LANG_CODE',           'xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja"');
+
+// Language Files
+define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-UTF8',                         'ÆüËܸì - ÆüËܸì (UTF-8)');
+define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-EUC',                          'ÆüËܸì - ÆüËܸì (EUC)');
+define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-SJIS',                         'ÆüËܸì - ÆüËܸì (Shift-JIS)');
+define('_LANGUAGEFILES_ENGLISH-UTF8',                          '±Ñ¸ì - English (UTF-8)');
+define('_LANGUAGEFILES_ENGLISH',                                       '±Ñ¸ì - English (iso-8859-1)');
+/*
+define('_LANGUAGEFILES_BULGARIAN',                                     '¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì - &#1041;&#1098;&#1083;&#1075;&#1072;&#1088;&#1089;&#1082;&#1080; (iso-8859-5)');
+define('_LANGUAGEFILES_CATALAN',                                       '¥«¥¿¥é¥ó¸ì - Catal&agrave; (iso-8859-1)');
+define('_LANGUAGEFILES_CHINESE-GBK',                           '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (gbk)');
+define('_LANGUAGEFILES_SIMCHINESE',                                    '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (gb2312)');
+define('_LANGUAGEFILES_CHINESE-UTF8',                          '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');
+define('_LANGUAGEFILES_CHINESEB5',                                     'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (big5)');
+define('_LANGUAGEFILES_CHINESEB5-UTF8',                                'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');
+define('_LANGUAGEFILES_TRADITIONAL_CHINESE',           'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (big5)');
+define('_LANGUAGEFILES_TRADITIONAL_CHINESE-UTF-8',     'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');
+define('_LANGUAGEFILES_CZECH',                                         '¥Á¥§¥³¸ì - &#268;esky (windows-1250)');
+define('_LANGUAGEFILES_FINNISH',                                       '¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì - Suomi (iso-8859-1)');
+define('_LANGUAGEFILES_FRENCH',                                                '¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì - Fran&ccedil;ais (iso-8859-1)');
+define('_LANGUAGEFILES_GALEGO',                                                '¥¬¥ê¥·¥¢¸ì - Galego (iso-8859-1)');
+define('_LANGUAGEFILES_GERMAN',                                                '¥É¥¤¥Ä¸ì - Deutsch (iso-8859-1)');
+define('_LANGUAGEFILES_HUNGARIAN',                                     '¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì - Magyar (iso-8859-2)');
+define('_LANGUAGEFILES_ITALIANO',                                      '¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì - Italiano (iso-8859-1)');
+define('_LANGUAGEFILES_KOREAN-EUC-KR',                         '´Ú¹ñ¸ì - &#54620;&#44397;&#50612; (euc-kr)');
+define('_LANGUAGEFILES_KOREAN-UTF',                                    '´Ú¹ñ¸ì - &#54620;&#44397;&#50612; (utf-8)');
+define('_LANGUAGEFILES_LATVIAN',                                       '¥é¥È¥Ó¥¢¸ì - Latvie&scaron;u (windows-1257)');
+define('_LANGUAGEFILES_NEDERLANDS',                                    '¥ª¥é¥ó¥À¸ì - Nederlands (iso-8859-15)');
+define('_LANGUAGEFILES_PERSIAN',                                       '¥Ú¥ë¥·¥¢¸ì - &#1601;&#1575;&#1585;&#1587;&#1740; (utf-8)');
+define('_LANGUAGEFILES_PORTUGUESE_BRAZIL',                     '¥Ö¥é¥¸¥ë-¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì - Portugu&ecirc;s (iso-8859-1)');
+define('_LANGUAGEFILES_RUSSIAN',                                       '¥í¥·¥¢¸ì - &#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; (windows-1251)');
+define('_LANGUAGEFILES_SLOVAK',                                                '¥¹¥í¥Ù¥­¥¢¸ì - Sloven&#269;ina (ISO-8859-2)');
+define('_LANGUAGEFILES_SPANISH-UTF8',                          '¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì - Espa&ntilde;ol (utf-8)');
+define('_LANGUAGEFILES_SPANISH',                                       '¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì - Espa&ntilde;ol (iso-8859-1)');
+*/
+
+// </add by shizuki>
+
+/********************************************
+ *        End New for 3.40                  *
+ ********************************************/
+
+// START changed/added after 3.3 START
+define('_AUTOSAVEDRAFT',                                       '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ¾õ¶·');
+define('_AUTOSAVEDRAFT_LASTSAVED',                     'ºÇ½ª¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸÆü»þ: ');
+define('_AUTOSAVEDRAFT_NOTYETSAVED',           'Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_AUTOSAVEDRAFT_NOW',                           '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ');
+define('_SKIN_PARTS_SPECIAL',                          '¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');
+define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_FORMAT',     '±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤Îʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_DELETE',     '¤³¤Î¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_CONFIRMTXT_SKIN_PARTS_SPECIAL',       'ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©');
+define('_ERROR_PLUGIN_LOAD',                           'Nucleus¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤È¤·¤ÆɬÍפʥ᥽¥Ã¥É¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£(<a href="?action=actionlog">´ÉÍýÁàºîÍúÎò</a>¤Ë¾ÜºÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)');
+// END changed/added after 3.3 END
+
+// START changed/added after 3.22 START
+define('_SEARCHFORM_QUERY',                                    '¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É');
+define('_ERROR_EMAIL_REQUIRED',                                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬É¬ÍפǤ¹');
+define('_COMMENTFORM_MAIL',                                    '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥µ¥¤¥È¤ÎURL:');
+define('_COMMENTFORM_EMAIL',                           '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:');
+define('_EBLOG_REQUIREDEMAIL',                         '¥³¥á¥ó¥È»þ¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÍ׵᤹¤ë');
+define('_ERROR_COMMENTS_SPAM',              '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥à¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²ÌµñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+// END changed/added after 3.22 END
+
+// START changed/added after 3.15 START
+
+define('_LIST_PLUG_SUBS_NEEDUPDATE',           '\8e¢ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È\8e£¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_LIST_PLUGS_DEP',                                      '°Í¸¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó:');
+
+// END changed/added after 3.15
+
+// START changed/added after 3.1 START
+
+// comments list per weblog
+define('_COMMENTS_BLOG',                                       '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È:');
+define('_NOCOMMENTS_BLOG',                                     '¤³¤Îblog¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_BLOGLIST_COMMENTS',                           '¥³¥á¥ó¥È');
+define('_BLOGLIST_TT_COMMENTS',                                '¤³¤Îblog¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È');
+
+
+// for use in archivetype-skinvar
+define('_ARCHIVETYPE_DAY',                                     'Æü');
+define('_ARCHIVETYPE_MONTH',                           '·î');
+
+// tickets (prevents malicious users to trick an admin to perform actions he doesn't want)
+define('_ERROR_BADTICKET',                                     '¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹');
+
+// cookie prefix
+define('_SETTINGS_COOKIEPREFIX',                       'Cookie ¥×¥ì¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');
+
+// account activation
+define('_ERROR_NOLOGON_NOACTIVATE',                    'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤òÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_ACTIVATE',                                      'ǧ¾Ú¥­¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢Ìµ¸ú¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£');
+define('_ACTIONLOG_ACTIVATIONLINK',                    'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
+define('_MSG_ACTIVATION_SENT',                         'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤ò¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
+
+// activation link emails
+define('_ACTIVATE_REGISTER_MAIL',                      "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\n¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤÎURL¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
+define('_ACTIVATE_REGISTER_MAILTITLE',         "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó");
+define('_ACTIVATE_REGISTER_TITLE',                     '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
+define('_ACTIVATE_REGISTER_TEXT',                      '¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ACTIVATE_FORGOT_MAIL',                                "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢¤³¤Î<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n\n\t<%activationUrl%>\n\n¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤÎURL¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
+define('_ACTIVATE_FORGOT_MAILTITLE',           "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");
+define('_ACTIVATE_FORGOT_TITLE',                       '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
+define('_ACTIVATE_FORGOT_TEXT',                                '²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£');
+define('_ACTIVATE_CHANGE_MAIL',                                "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºÆǧ¾Ú¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\n¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤÎURL¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
+define('_ACTIVATE_CHANGE_MAILTITLE',           "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");
+define('_ACTIVATE_CHANGE_TITLE',                       '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
+define('_ACTIVATE_CHANGE_TEXT',                                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
+define('_ACTIVATE_SUCCESS_TITLE',                      '¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿');
+define('_ACTIVATE_SUCCESS_TEXT',                       '¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
+define('_MEMBERS_SETPWD',                                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë');
+define('_MEMBERS_SETPWD_BTN',                          '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê');
+define('_QMENU_ACTIVATE',                                      '¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó');
+define('_QMENU_ACTIVATE_TEXT',                         '<p>¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢<a href="index.php?action=showlogin">¥í¥°¥¤¥ó</a>¤·¤Æ¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</p>');
+
+define('_PLUGS_BTN_UPDATE',                                    'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');
+
+// global settings
+define('_SETTINGS_JSTOOLBAR',                          'Javascript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë');
+define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_FULL',                     '¥Õ¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE)');
+define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_SIMPLE',           '¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE°Ê³°)');
+define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_NONE',                     '¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤');
+define('_SETTINGS_URLMODE_HELP',                       '(»²¹Í¡§<a href="documentation/tips.html#searchengines-fancyurls">FancyURL¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëÊýË¡</a>)');
+
+// extra plugin settings part when editing categories/members/blogs/...
+define('_PLUGINS_EXTRA',                                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÄɲÃÀßÄê');
+
+// itemlist info column keys
+define('_LIST_ITEM_BLOG',                                      'blog:');
+define('_LIST_ITEM_CAT',                                       'cat:');
+define('_LIST_ITEM_AUTHOR',                                    'Ãø¼Ô:');
+define('_LIST_ITEM_DATE',                                      'ÆüÉÕ:');
+define('_LIST_ITEM_TIME',                                      '»þ´Ö:');
+
+// indication of registered members in comments list
+define('_LIST_COMMENTS_MEMBER',                        '(¥á¥ó¥Ð¡¼)');
+
+// batch operations
+define('_BATCH_WITH_SEL',                                      'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡§');
+define('_BATCH_EXEC',                                          '¼Â¹Ô');
+
+// quickmenu
+// Note: _USER_SETTINGS ¤È _MANAGE_SETTINGS ¤Ï 3.3 °Ê¹ß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈǤÏ
+// Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËܸìÈǤÏɽµ­¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
+// ´Ö°ã¤Ã¤Æ¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë!!
+define('_QMENU_HOME',                                          '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');
+define('_QMENU_ADD',                                           '¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ');
+define('_QMENU_ADD_SELECT',                                    '- blogÁªÂò -');
+define('_QMENU_USER_SETTINGS',                         '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');
+define('_QMENU_USER_ITEMS',                                    '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_QMENU_USER_COMMENTS',                         '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
+define('_QMENU_MANAGE',                                                '¥µ¥¤¥È´ÉÍý');
+define('_QMENU_MANAGE_LOG',                                    '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
+define('_QMENU_MANAGE_SETTINGS',                       '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
+define('_QMENU_MANAGE_MEMBERS',                                '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');
+define('_QMENU_MANAGE_NEWBLOG',                                '¿·µ¬BlogºîÀ®');
+define('_QMENU_MANAGE_BACKUPS',                                'DBÊݸ/Éü¸µ');
+define('_QMENU_MANAGE_PLUGINS',                                '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');
+define('_QMENU_LAYOUT',                                                '¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÀßÄê');
+define('_QMENU_LAYOUT_SKINS',                          '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');
+define('_QMENU_LAYOUT_TEMPL',                          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');
+define('_QMENU_LAYOUT_IEXPORT',                                'Æɹþ/½ñ½Ð');
+define('_QMENU_PLUGINS',                                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó');
+
+// quickmenu on logon screen
+define('_QMENU_INTRO',                                         'ƳÆþ¥¬¥¤¥É');
+define('_QMENU_INTRO_TEXT',                                    '<p>¤³¤³¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖNucleus CMS¡×¤Î¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̤Ǥ¹¡£</p><p>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¿·¤·¤¤µ­»ö¤ÎÅê¹Æ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>');
+
+// helppages for plugins
+define('_ERROR_PLUGNOHELPFILE',                                '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤΥإë¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_PLUGS_HELP_TITLE',                                    '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸');
+define('_LIST_PLUGS_HELP',                                     '¥Ø¥ë¥×');
+
+
+// END changed/started after 3.1
+
+// START changed/added after v2.5beta START
+
+// general settings (security)
+define('_SETTINGS_EXTAUTH',                                    '³°Éôǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú²½');
+define('_WARNING_EXTAUTH',                                     '·Ù¹ð:ɬÍפʻþ°Ê³°¤ÏÍ­¸ú¤Ë¤·¤Ê¤¤');
+
+// member profile
+define('_MEMBERS_BYPASS',                                      '³°Éôǧ¾Ú¤ò»ÈÍѤ¹¤ë');
+
+// 'always include in search' blog setting (yes/no) [in v2.5beta, the 'always' part wasn't clear]
+define('_EBLOG_SEARCH',                                                '<em>¾ï¤Ë</em>¸¡º÷Âоݤˤ¹¤ë');
+
+// END changed/added after v2.5beta
+
+// START introduced after v2.0 START
+
+// media library
+define('_MEDIA_VIEW',                                          'ɽ¼¨');
+define('_MEDIA_VIEW_TT',                                       '¥Õ¥¡¥¤¥ëɽ¼¨ (¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤­¤Þ¤¹)');
+define('_MEDIA_FILTER_APPLY',                          '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Å¬ÍÑ');
+define('_MEDIA_FILTER_LABEL',                          '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼: ');
+define('_MEDIA_UPLOAD_TO',                                     '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀè...');
+define('_MEDIA_UPLOAD_NEW',                                    '¿·µ¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É...');
+define('_MEDIA_COLLECTION_SELECT',                     'ÁªÂò');
+define('_MEDIA_COLLECTION_TT',                         '¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÀÚ¤êÂؤ¨');
+define('_MEDIA_COLLECTION_LABEL',                      '¸½ºß¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó: ');
+
+// tooltips on toolbar
+define('_ADD_ALIGNLEFT_TT',                                    'º¸´ó¤»');
+define('_ADD_ALIGNRIGHT_TT',                           '±¦´ó¤»');
+define('_ADD_ALIGNCENTER_TT',                          'Ãæ±û´ó¤»');
+
+
+// generic upload failure
+define('_ERROR_UPLOADFAILED',                          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿');
+
+// END introduced after v2.0 END
+
+// START introduced after v1.5 START
+
+// posting to the past/edit timestamps
+define('_EBLOG_ALLOWPASTPOSTING',                      '²áµî¤ÎÆü»þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤òµö²Ä¤¹¤ë');
+define('_ADD_CHANGEDATE',                                      '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');
+define('_BMLET_CHANGEDATE',                                    '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');
+
+// skin import/export
+define('_OVERVIEW_SKINIMPORT',                         'Æɹþ/½ñ½Ð');
+
+// skin settings
+define('_PARSER_INCMODE_NORMAL',                       '¥Î¡¼¥Þ¥ë');
+define('_PARSER_INCMODE_SKINDIR',                      'skindir¤ò»È¤¦');
+define('_SKIN_INCLUDE_MODE',                           'Include¥â¡¼¥É');
+define('_SKIN_INCLUDE_PREFIX',                         'Include¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');
+
+// global settings
+define('_SETTINGS_BASESKIN',                           '´ðËܤΥ¹¥­¥ó');
+define('_SETTINGS_SKINSURL',                           '¥¹¥­¥óURL');
+define('_SETTINGS_ACTIONSURL',                         '¡Öhttp://¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë action.php ¤ÎURL');
+
+// category moves (batch)
+define('_ERROR_MOVEDEFCATEGORY',                       '¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_MOVETOSELF',                                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (°ÜÆ°Àè¤ÎBlog¤¬°ÜÆ°¸µ¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹)');
+define('_MOVECAT_TITLE',                                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëBlog¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_MOVECAT_BTN',                                         '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°');
+
+// URLMode setting
+define('_SETTINGS_URLMODE',                                    'URL ¥â¡¼¥É');
+define('_SETTINGS_URLMODE_NORMAL',                     'Normal');
+define('_SETTINGS_URLMODE_PATHINFO',           'Fancy');
+
+// Batch operations
+define('_BATCH_NOSELECTION',                           'Âоݤ¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_BATCH_ITEMS',                                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
+define('_BATCH_CATEGORIES',                                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
+define('_BATCH_MEMBERS',                                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
+define('_BATCH_TEAM',                                          '¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
+define('_BATCH_COMMENTS',                                      '¥³¥á¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
+define('_BATCH_UNKNOWN',                                       '̤ÃΤΥХåÁÁàºî: ');
+define('_BATCH_EXECUTING',                                     '¼Â¹ÔÃæ');
+define('_BATCH_ONCATEGORY',                                    '- Âоݥ«¥Æ¥´¥ê¡¼');
+define('_BATCH_ONITEM',                                                '- Âоݥ¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_BATCH_ONCOMMENT',                                     '- Âоݥ³¥á¥ó¥È');
+define('_BATCH_ONMEMBER',                                      '- Âоݥá¥ó¥Ð¡¼');
+define('_BATCH_ONTEAM',                                                '- ÂоݥÁ¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼');
+define('_BATCH_SUCCESS',                                       'À®¸ù!');
+define('_BATCH_DONE',                                          '½ªÎ»!');
+define('_BATCH_DELETE_CONFIRM',                                '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');
+define('_BATCH_DELETE_CONFIRM_BTN',                    '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');
+define('_BATCH_SELECTALL',                                     'Á´¤ÆÁªÂò');
+define('_BATCH_DESELECTALL',                           'Á´¤Æ¤ÎÁªÂò¤ò²ò½ü');
+
+// batch operations: options in dropdowns
+define('_BATCH_ITEM_DELETE',                           'ºï½ü');
+define('_BATCH_ITEM_MOVE',                                     '°ÜÆ°');
+define('_BATCH_MEMBER_DELETE',                         'ºï½ü');
+define('_BATCH_MEMBER_SET_ADM',                                '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
+define('_BATCH_MEMBER_UNSET_ADM',                      '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');
+define('_BATCH_TEAM_DELETE',                           '¥Á¡¼¥à¤«¤éºï½ü');
+define('_BATCH_TEAM_SET_ADM',                          '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
+define('_BATCH_TEAM_UNSET_ADM',                                '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');
+define('_BATCH_CAT_DELETE',                                    'ºï½ü');
+define('_BATCH_CAT_MOVE',                                      '¾¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°');
+define('_BATCH_COMMENT_DELETE',                                'ºï½ü');
+
+// itemlist: Add new item...
+define('_ITEMLIST_ADDNEW',                                     '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ...');
+define('_ADD_PLUGIN_EXTRAS',                           'Äɲåץ饰¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó');
+
+// errors
+define('_ERROR_CATCREATEFAIL',                         '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_NUCLEUSVERSIONREQ',                     '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î Nucleus ¤¬É¬ÍפǤ¹: ');
+
+// backlinks
+define('_BACK_TO_BLOGSETTINGS',                                'Blog¤ÎÀßÄê¤ËÌá¤ë');
+
+// skin import export
+define('_SKINIE_TITLE_IMPORT',                         'Æɤ߹þ¤ß');
+define('_SKINIE_TITLE_EXPORT',                         '½ñ¤­½Ð¤·');
+define('_SKINIE_BTN_IMPORT',                           'Æɤ߹þ¤ß');
+define('_SKINIE_BTN_EXPORT',                           'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤·');
+define('_SKINIE_LOCAL',                                                '¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÆɤ߹þ¤ß:');
+define('_SKINIE_NOCANDIDATES',                         '¥¹¥­¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤ËÆɤ߹þ¤á¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_SKINIE_FROMURL',                                      'URL¤ò»ØÄꤷ¤ÆÆɤ߹þ¤ß:');
+define('_SKINIE_EXPORT_INTRO',                         '½ñ¤­½Ð¤¹¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤«¤éÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_SKINIE_EXPORT_SKINS',                         '¥¹¥­¥ó');
+define('_SKINIE_EXPORT_TEMPLATES',                     '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
+define('_SKINIE_EXPORT_EXTRA',                         'ÄɲþðÊó¡Ê½ñ¤­½Ð¤·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤ëÈ÷¹Í¡Ë');
+define('_SKINIE_CONFIRM_OVERWRITE',                    '´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë (¤Ö¤Ä¤«¤ë¥¹¥­¥ó̾¤ò»²¾È)');
+define('_SKINIE_CONFIRM_IMPORT',                       '¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹');
+define('_SKINIE_CONFIRM_TITLE',                                '¥¹¥­¥ó¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÆɤ߹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
+define('_SKINIE_INFO_SKINS',                           '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥¹¥­¥ó:');
+define('_SKINIE_INFO_TEMPLATES',                       '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');
+define('_SKINIE_INFO_GENERAL',                         '¾ðÊó:');
+define('_SKINIE_INFO_SKINCLASH',                       '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');
+define('_SKINIE_INFO_TEMPLCLASH',                      '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');
+define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDSKINS',           'Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó:');
+define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDTEMPLS',          'Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');
+define('_SKINIE_DONE',                                         'Æɤ߹þ¤ß´°Î»');
+
+define('_AND',                                                         'and');
+define('_OR',                                                          'or');
+
+// empty fields on template edit
+define('_EDITTEMPLATE_EMPTY',                          '̵¤·(¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬³«¤­¤Þ¤¹)');
+
+// skin overview list
+define('_LIST_SKINS_INCMODE',                          'Include¥â¡¼¥É:');
+define('_LIST_SKINS_INCPREFIX',                                'Include¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹:');
+define('_LIST_SKINS_DEFINED',                          'ÄêµÁºÑ¤ß¥Ñ¡¼¥Ä:');
+
+// backup
+define('_BACKUPS_TITLE',                                       '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× / ¥ê¥¹¥È¥¢');
+define('_BACKUP_TITLE',                                                '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×');
+define('_BACKUP_INTRO',                                                '²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢Nucleus¤¬»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£');
+define('_BACKUP_ZIP_YES',                                      '°µ½Ì¤¹¤ë');
+define('_BACKUP_ZIP_NO',                                       '°µ½Ì¤·¤Ê¤¤');
+define('_BACKUP_BTN',                                          '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë');
+define('_BACKUP_NOTE',                                         '<b style="color:#f00;">Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆâÍƤÀ¤±¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä config.php Æâ¤ÎÀßÄê¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×<b style="color:#f00;">¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó</b>¡£');
+define('_RESTORE_TITLE',                                       '¥ê¥¹¥È¥¢');
+define('_RESTORE_NOTE',                                                '<b style="color:#f00;">·Ù¹ð:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¤Ï¸½ºß¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Æâ¤Î Nucleus ¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤Æ<b style="color:#f00;">ºï½ü</b>¤·¤Þ¤¹¡ªÎɤ¯Ãí°Õ¤·¤Æ»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª<br /><b style="color:#f00;">Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤¿ Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈƱ¤¸¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_RESTORE_INTRO',                                       '°Ê²¼¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¡Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤·¤Æ"¥ê¥¹¥È¥¢"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£');
+define('_RESTORE_IMSURE',                                      '¤Ï¤¤¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÁàºî¤Î¼Â¹Ô¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤¹¡ª');
+define('_RESTORE_BTN',                                         '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥ê¥¹¥È¥¢');
+define('_RESTORE_WARNING',                                     '¡ÊÀµ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¸½ºß¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');
+define('_ERROR_BACKUP_NOTSURE',                                '"¾µÇ§"¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');
+define('_RESTORE_COMPLETE',                                    '¥ê¥¹¥È¥¢´°Î»');
+
+// new item notification
+define('_NOTIFY_NI_MSG',                                       '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿:');
+define('_NOTIFY_NI_TITLE',                                     '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à!');
+define('_NOTIFY_KV_MSG',                                       '¥«¥ë¥Þ¤ÎÅêɼ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿:');
+define('_NOTIFY_KV_TITLE',                                     'Nucleus¥«¥ë¥Þ:');
+define('_NOTIFY_NC_MSG',                                       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë:');
+define('_NOTIFY_NC_TITLE',                                     'Nucleus¥³¥á¥ó¥È:');
+define('_NOTIFY_USERID',                                       '¥æ¡¼¥¶¡¼ID:');
+define('_NOTIFY_USER',                                         '¥æ¡¼¥¶¡¼:');
+define('_NOTIFY_COMMENT',                                      '¥³¥á¥ó¥È:');
+define('_NOTIFY_VOTE',                                         'Åêɼ:');
+define('_NOTIFY_HOST',                                         '¥Û¥¹¥È:');
+define('_NOTIFY_IP',                                           'IP¥¢¥É¥ì¥¹:');
+define('_NOTIFY_MEMBER',                                       '¥á¥ó¥Ð¡¼:');
+define('_NOTIFY_TITLE',                                                '¥¿¥¤¥È¥ë:');
+define('_NOTIFY_CONTENTS',                                     'ÆâÍÆ:');
+
+// member mail message
+define('_MMAIL_MSG',                                           '¼¡¤ÎÊý¤«¤é¤¢¤Ê¤¿°¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿');
+define('_MMAIL_FROMANON',                                      'ƿ̾¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼');
+define('_MMAIL_FROMNUC',                                       'Á÷¿®¸µ¤ÎNucleus Blog');
+define('_MMAIL_TITLE',                                         '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ from');
+define('_MMAIL_MAIL',                                          '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:');
+
+// END introduced after v1.5 END
+
+
+// START introduced after v1.1 START
+
+// bookmarklet buttons
+define('_BMLET_ADD',                                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');
+define('_BMLET_EDIT',                                          'Êݸ');
+define('_BMLET_DELETE',                                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îºï½ü');
+define('_BMLET_BODY',                                          'ËÜʸ');
+define('_BMLET_MORE',                                          '³¤­');
+define('_BMLET_OPTIONS',                                       '¥ª¥×¥·¥ç¥ó');
+define('_BMLET_PREVIEW',                                       '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');
+
+// used in bookmarklet
+define('_ITEM_UPDATED',                                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_ITEM_DELETED',                                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+
+// plugins
+define('_CONFIRMTXT_PLUGIN',                           '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«¡©');
+define('_ERROR_NOSUCHPLUGIN',                          '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DUPPLUGIN',                                     '¤½¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï´û¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
+define('_ERROR_PLUGFILEERROR',                         '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_PLUGS_NOCANDIDATES',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸õÊä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');
+
+define('_PLUGS_TITLE_MANAGE',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î´ÉÍý');
+define('_PLUGS_TITLE_INSTALLED',                       '¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß');
+define('_PLUGS_TITLE_UPDATE',                          'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');
+define('_PLUGS_TEXT_UPDATE',                           'Nucleus¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬ÅÐÏ¿Ãæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊ󤬡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø(¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ëȼ¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾å½ñ¤­Åù)¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂ֤ˤʤä¿»þ¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_PLUGS_TITLE_NEW',                                     '¿·¤·¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
+define('_PLUGS_ADD_TEXT',                                      '°Ê²¼¤Ïplugins¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¡×¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Äɲ乤ëÁ°¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤«¤É¤¦¤«¤ò<strong>¤·¤Ã¤«¤ê³Îǧ</strong>¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_PLUGS_BTN_INSTALL',                           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
+define('_BACKTOOVERVIEW',                                      '°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
+
+// editlink
+define('_TEMPLATE_EDITLINK',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥¯');
+
+// add left / add right tooltips
+define('_ADD_LEFT_TT',                                         'left box¤òÄɲÃ');
+define('_ADD_RIGHT_TT',                                                'right box¤òÄɲÃ');
+
+// add/edit item: new category (in dropdown box)
+define('_ADD_NEWCAT',                                          '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÄɲÃ...');
+
+// new settings
+define('_SETTINGS_PLUGINURL',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎURL');
+define('_SETTINGS_MAXUPLOADSIZE',                      '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º (bytes)');
+define('_SETTINGS_NONMEMBERMSGS',                      '¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë');
+define('_SETTINGS_PROTECTMEMNAMES',                    '¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾¤ÎÊݸî');
+
+// overview screen
+define('_OVERVIEW_PLUGINS',                                    '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');
+
+// actionlog
+define('_ACTIONLOG_NEWMEMBER',                         '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÐÏ¿:');
+
+// membermail (when not logged in)
+define('_MEMBERMAIL_MAIL',                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:');
+
+// file upload
+define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD2',                     '¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤É¤Î¥Ö¥í¥°¤â´ÉÍý¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ù¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£');
+
+/* plugin list
+define('_LISTS_INFO',                                          '¾ðÊó');
+define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',                           'ºî¼Ô:');
+define('_LIST_PLUGS_VER',                                      '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:');
+define('_LIST_PLUGS_SITE',                                     '¥µ¥¤¥È');
+define('_LIST_PLUGS_DESC',                                     'ÀâÌÀ:');
+define('_LIST_PLUGS_SUBS',                                     '°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿:');
+define('_LIST_PLUGS_UP',                                       '¾å¤Ø');
+define('_LIST_PLUGS_DOWN',                                     '²¼¤Ø');
+define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                                'ºï½ü');
+define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                                    '´ÉÍý');
+define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',                          'ÊÔ½¸');*/
+define('_LISTS_INFO',                                          '¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó');
+define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',                           'À½ºî¼Ô¡§');
+define('_LIST_PLUGS_VER',                                      '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§');
+define('_LIST_PLUGS_SITE',                                     'Æþ¼ê¥µ¥¤¥È¡§');
+define('_LIST_PLUGS_DESC',                                     '³µÍס§');
+define('_LIST_PLUGS_SUBS',                                     'ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¡§');
+define('_LIST_PLUGS_UP',                                       '&uarr; ¤Ò¤È¤Ä¾å¤Ø');
+define('_LIST_PLUGS_DOWN',                                     '&darr; ¤Ò¤È¤Ä²¼¤Ø');
+define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                                '¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
+define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                                    '´ÉÍý');
+define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',                          '¥ª¥×¥·¥ç¥óÊÔ½¸');
+
+// plugin option list
+define('_LISTS_VALUE',                                         'ÃÍ(ÆâÍÆ)');
+
+// plugin options
+define('_ERROR_NOPLUGOPTIONS',                         '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_PLUGS_BACK',                                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
+define('_PLUGS_SAVE',                                          '¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÊݸ');
+define('_PLUGS_OPTIONS_UPDATED',                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+
+define('_OVERVIEW_MANAGEMENT',                         '´ÉÍý');
+define('_OVERVIEW_MANAGE',                                     'Nucleus¤Î´ÉÍý');
+define('_MANAGE_GENERAL',                                      '´ÉÍý');
+define('_MANAGE_SKINS',                                                '¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
+define('_MANAGE_EXTRA',                                                'Äɲõ¡Ç½');
+
+define('_BACKTOMANAGE',                                                'Nucleus¤Î´ÉÍý¤ËÌá¤ë');
+
+
+// END introduced after v1.1 END
+
+
+
+
+// charset to use
+define('_CHARSET',                                                     'EUC-JP');
+
+// global stuff
+define('_LOGOUT',                                                      '¥í¥°¥¢¥¦¥È');
+define('_LOGIN',                                                       '¥í¥°¥¤¥ó');
+define('_YES',                                                         '¤Ï¤¤');
+define('_NO',                                                          '¤¤¤¤¤¨');
+define('_SUBMIT',                                                      'Á÷¿®');
+define('_ERROR',                                                       '¥¨¥é¡¼');
+define('_ERRORMSG',                                                    '¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª');
+define('_BACK',                                                                'Ìá¤ë');
+define('_NOTLOGGEDIN',                                         '¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_LOGGEDINAS',                                          '¥í¥°¥¤¥ó:');
+define('_ADMINHOME',                                           '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');
+define('_NAME',                                                                '̾Á°');
+define('_BACKHOME',                                                    '´ÉÍý¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤ë');
+define('_BADACTION',                                           '¸ºß¤·¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í׵ᤵ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_MESSAGE',                                                     '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
+define('_HELP_TT',                                                     '¥Ø¥ë¥×¡ª');
+define('_YOURSITE',                                                    '¥µ¥¤¥È¤Î³Îǧ');
+
+
+define('_POPUP_CLOSE',                                         '¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë');
+
+define('_LOGIN_PLEASE',                                                '¤Þ¤º¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+
+// commentform
+define('_COMMENTFORM_YOUARE',                          '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾: ');
+define('_COMMENTFORM_SUBMIT',                          '¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲÃ');
+define('_COMMENTFORM_COMMENT',                         '¥³¥á¥ó¥È:');
+define('_COMMENTFORM_NAME',                                    '¤ªÌ¾Á°:');
+define('_COMMENTFORM_REMEMBER',                                '¾ðÊó¤òµ­²±¤·¤Æ¤ª¤¯');
+
+// loginform
+define('_LOGINFORM_NAME',                                      '¥í¥°¥¤¥óID:');
+define('_LOGINFORM_PWD',                                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:');
+define('_LOGINFORM_YOUARE',                                    '¥í¥°¥¤¥óÃæ:');
+define('_LOGINFORM_SHARED',                                    '¤³¤ÎPC¤ò¾¤Î¿Í¤È¶¦ÍѤ¹¤ë');
+
+// member mailform
+define('_MEMBERMAIL_SUBMIT',                           '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¿®');
+
+// search form
+define('_SEARCHFORM_SUBMIT',                           '¸¡º÷');
+
+// add item form
+define('_ADD_ADDTO',                                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ:');
+define('_ADD_CREATENEW',                                       '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_ADD_BODY',                                                    'ËÜʸ');
+define('_ADD_TITLE',                                           '¥¿¥¤¥È¥ë');
+define('_ADD_MORE',                                                    '³¤­ (¶õÍó¤Ç¤â²Ä)');
+define('_ADD_CATEGORY',                                                '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');
+define('_ADD_PREVIEW',                                         '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');
+define('_ADD_DISABLE_COMMENTS',                                '¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤');
+define('_ADD_DRAFTNFUTURE',                                    '¥É¥é¥Õ¥È¤È̤Íè¤Îµ­»ö');
+define('_ADD_ADDITEM',                                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲÃ');
+define('_ADD_ADDNOW',                                          'º£¤¹¤°ÄɲÃ');
+define('_ADD_PLACE_ON',                                                'Æü»þ:');
+define('_ADD_ADDDRAFT',                                                '¥É¥é¥Õ¥È¤ËÄɲÃ');
+define('_ADD_NOPASTDATES',                                     '(²áµî¤ÎÆü»þ¤Ï»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½ºß¤ÎÆü»þ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹)');
+define('_ADD_BOLD_TT',                                         'ÂÀ»ú');
+define('_ADD_ITALIC_TT',                                       '¼ÐÂÎ');
+define('_ADD_HREF_TT',                                         '¥ê¥ó¥¯ºîÀ®');
+define('_ADD_MEDIA_TT',                                                '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¤ÎÄɲÃ');
+define('_ADD_PREVIEW_TT',                                      '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨');
+define('_ADD_CUT_TT',                                          '¥«¥Ã¥È');
+define('_ADD_COPY_TT',                                         '¥³¥Ô¡¼');
+define('_ADD_PASTE_TT',                                                '¥Ú¡¼¥¹¥È');
+
+
+// edit item form
+define('_EDIT_ITEM',                                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸');
+define('_EDIT_SUBMIT',                                         'Êݸ');
+define('_EDIT_ORIG_AUTHOR',                                    '¸¶ºî¼Ô');
+define('_EDIT_BACKTODRAFTS',                           'ºÆÅ٥ɥé¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÊݸ');
+define('_EDIT_COMMENTSNOTE',                           '(Ãí°Õ: ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈóɽ¼¨¤Ï°ÊÁ°¤ËÄɲ䵤줿¥³¥á¥ó¥È¤ò±£¤·¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó)');
+
+// used on delete screens
+define('_DELETE_CONFIRM',                                      'ºï½ü¤Î³Îǧ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_DELETE_CONFIRM_BTN',                          'ºï½ü¤Î³Îǧ');
+define('_CONFIRMTXT_ITEM',                                     '°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');
+define('_CONFIRMTXT_COMMENT',                          '°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');
+define('_CONFIRMTXT_TEAM1',                                    '¤³¤Îblog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤«¤é');
+define('_CONFIRMTXT_TEAM2',                                    'ºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
+define('_CONFIRMTXT_BLOG',                                     'ºï½ü¤¹¤ëBlog: ');
+define('_WARNINGTXT_BLOGDEL',                          '·Ù¹ð¡ª Blog¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò³Îǧ¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />¤µ¤é¤Ë¡¢Blog¤Îºï½üÃæ¤ËNucleus¤òÃæÃǤµ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_CONFIRMTXT_MEMBER',                           '°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
+define('_CONFIRMTXT_TEMPLATE',                         '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
+define('_CONFIRMTXT_SKIN',                                     '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
+define('_CONFIRMTXT_BAN',                                      '¼¡¤Î¶Ø»ßIPÈϰϤòºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
+define('_CONFIRMTXT_CATEGORY',                         '¼¡¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
+
+// some status messages
+define('_DELETED_ITEM',                                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_DELETED_MEMBER',                                      '¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_DELETED_COMMENT',                                     '¥³¥á¥ó¥È¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_DELETED_BLOG',                                                'Blog¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_DELETED_CATEGORY',                                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_ITEM_MOVED',                                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_ITEM_ADDED',                                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_COMMENT_UPDATED',                                     '¥³¥á¥ó¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_SKIN_UPDATED',                                                '¥¹¥­¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_TEMPLATE_UPDATED',                                    '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+
+// errors
+define('_ERROR_COMMENT_LONGWORD',                      '¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏȾ³Ñ¤Ç90ʸ»ú°Ê¾å¤Îñ¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_COMMENT_NOCOMMENT',                     '¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_COMMENT_NOUSERNAME',                    '»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£');
+define('_ERROR_COMMENT_TOOLONG',                       '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡£(Ⱦ³Ñ¤Ç5000ʸ»ú¤Þ¤Ç)');
+define('_ERROR_COMMENTS_DISABLED',                     '¸½ºß¤³¤ÎBlog¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_COMMENTS_NONPUBLIC',                    '¤³¤ÎBlog¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲ乤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_COMMENTS_MEMBERNICK',           '¤¢¤Ê¤¿¤¬»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿Ì¾Á°¤Ï´û¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_SKIN',                                          '¥¹¥­¥ó¡¡¥¨¥é¡¼');
+define('_ERROR_ITEMCLOSED',                                    '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï±ÜÍ÷ÀìÍѤǤ¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¡¢Åêɼ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_NOSUCHITEM',                                    '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_NOSUCHBLOG',                                    '¤½¤Î¤è¤¦¤ÊBlog¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_NOSUCHSKIN',                                    '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥­¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_NOSUCHMEMBER',                          '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_NOTONTEAM',                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_BADDESTBLOG',                           'Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_NOTONDESTTEAM',                         '¤¢¤Ê¤¿¤¬Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_NOEMPTYITEMS',                          'ËÜʸ¤¬¶õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÅê¹Æ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡ª');
+define('_ERROR_BADMAILADDRESS',                                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£');
+define('_ERROR_BADNOTIFY',                                     'ÄÌÃΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÃæ¤ËÉÔÀµ¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
+define('_ERROR_BADNAME',                                       '»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£( a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó)');
+define('_ERROR_NICKNAMEINUSE',                         '¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ±¤¸¥í¥°¥¤¥óID¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
+define('_ERROR_PASSWORDMISMATCH',                      'ÆþÎϤµ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Æ±°ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_PASSWORDTOOSHORT',                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï6ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_PASSWORDMISSING',                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£');
+define('_ERROR_REALNAMEMISSING',                       '¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_ATLEASTONEADMIN',                       '´ÉÍýÎΰè¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤ësuper-admin¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_ATLEASTONEBLOGADMIN',           '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_ALREADYONTEAM',                         '´û¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
+define('_ERROR_BADSHORTBLOGNAME',                      'Blog¤Îû½Ì̾(ά¾Î)¤Ë¤Ï a-z ¡¢0-9¡¢¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_DUPSHORTBLOGNAME',                      '¾¤ÎBlog¤ÇƱ¤¸Ã»½Ì̾(ά¾Î)¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê̤Îû½Ì̾(ά¾Î)¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_UPDATEFILE',                                    '¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (chmod 666 ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£¤â¤·ÁêÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÀäÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(/your/path/to/nucleus/ ¤Î¤è¤¦¤Ë)');
+define('_ERROR_DELDEFBLOG',                                    '´ûÄê¤ÎBlog¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DELETEMEMBER',                          '¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£±¤Ä°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_BADTEMPLATENAME',                       'ÉÔÀµ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤Ç¤¹¡£(a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
+define('_ERROR_DUPTEMPLATENAME',                       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');
+define('_ERROR_BADSKINNAME',                           'ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥­¥ó̾¤Ç¤¹¡£(a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
+define('_ERROR_DUPSKINNAME',                           'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£');
+define('_ERROR_DEFAULTSKIN',                           '¾ï¤Ë "default" ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_SKINDEFDELETE',                         '°Ê²¼¤ÎBlog¤Î´ûÄê¤Î¥¹¥­¥ó¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£: ');
+define('_ERROR_DISALLOWED',                                    '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_DELETEBAN',                                     '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿(¶Ø»ß¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó)');
+define('_ERROR_ADDBAN',                                                '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Îblog¤ËÀµ¤·¤¯Äɲ䵤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_BADACTION',                                     'Í׵ᤵ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_MEMBERMAILDISABLED',                    '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¥á¡¼¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»ÈÍÑÉԲĤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£');
+define('_ERROR_MEMBERCREATEDISABLED',          '¥á¥ó¥Ð¡¼ºîÀ®¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
+define('_ERROR_INCORRECTEMAIL',                                'ÉÔÀµ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£');
+define('_ERROR_VOTEDBEFORE',                           '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï´û¤ËÅêɼºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£');
+define('_ERROR_BANNED1',                                       '¤¢¤Ê¤¿ (IPÈÏ°Ï ');
+define('_ERROR_BANNED2',                                       ') ¤Ï¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: \'');
+define('_ERROR_BANNED3',                                       '\'');
+define('_ERROR_LOGINNEEDED',                           '¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬ÍפǤ¹¡£');
+define('_ERROR_CONNECT',                                       'Àܳ¥¨¥é¡¼');
+define('_ERROR_FILE_TOO_BIG',                          '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª');
+define('_ERROR_BADFILETYPE',                           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£');
+define('_ERROR_BADREQUEST',                                    'ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÍ×µá¤Ç¤¹');
+define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD',                      '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_BADPERMISSIONS',                                '¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_UPLOADMOVEP',                           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
+define('_ERROR_UPLOADCOPY',                                    '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
+define('_ERROR_UPLOADDUPLICATE',                       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_LOGINDISALLOWED',                       '´ÉÍýÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢´ÉÍý¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_DBCONNECT',                                     'MySQL¥µ¡¼¥Ð¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DBSELECT',                                      'Nucleus¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_NOSUCHLANGUAGE',                                '»ØÄꤵ¤ì¤¿¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_NOSUCHCATEGORY',                                '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_DELETELASTCATEGORY',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºÇÄã°ì¤Ä¤ÏÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_DELETEDEFCATEGORY',                     '´ûÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_BADCATEGORYNAME',                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DUPCATEGORYNAME',                       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£');
+
+// some warnings (used for mediadir setting)
+define('_WARNING_NOTADIR',                                     '·Ù¹ð: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª');
+define('_WARNING_NOTREADABLE',                         '·Ù¹ð: Æɤ߼è¤êÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹¡ª');
+define('_WARNING_NOTWRITABLE',                         '·Ù¹ð: ½ñ¤­¹þ¤ßÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹¡ª');
+
+// media and upload
+define('_MEDIA_UPLOADLINK',                                    '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');
+define('_MEDIA_MODIFIED',                                      '¹¹¿·Æü');
+define('_MEDIA_FILENAME',                                      '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾');
+define('_MEDIA_DIMENSIONS',                                    '¥µ¥¤¥º');
+define('_MEDIA_INLINE',                                                'Ëä¤á¹þ¤ß·¿');
+define('_MEDIA_POPUP',                                         '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×·¿');
+define('_UPLOAD_TITLE',                                                '¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò');
+define('_UPLOAD_MSG',                                          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_UPLOAD_BUTTON',                                       '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');
+
+// some status messages
+//define('_MSG_ACCOUNTCREATED',                                '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹');
+//define('_MSG_PASSWORDSENT',                          '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
+define('_MSG_LOGINAGAIN',                                      '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿°Ù¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤¹É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');
+define('_MSG_SETTINGSCHANGED',                         'ÀßÄ꤬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_MSG_ADMINCHANGED',                                    '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_MSG_NEWBLOG',                                         '¿·¤·¤¤Blog¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_MSG_ACTIONLOGCLEARED',                                '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤¬¾Ãµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+
+// actionlog in admin area
+define('_ACTIONLOG_DISALLOWED',                                'µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó: ');
+define('_ACTIONLOG_PWDREMINDERSENT',           '¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁ÷¿®Àè: ');
+define('_ACTIONLOG_TITLE',                                     '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
+define('_ACTIONLOG_CLEAR_TITLE',                       '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤Î¾Ãµî');
+define('_ACTIONLOG_CLEAR_TEXT',                                '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤òº£¤¹¤°¾Ãµî');
+
+// team management
+define('_TEAM_TITLE',                                          'Blog¤Î¥Á¡¼¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë ');
+define('_TEAM_CURRENT',                                                '¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼');
+define('_TEAM_ADDNEW',                                         '¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄɲ乤ë');
+define('_TEAM_CHOOSEMEMBER',                           '¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö');
+define('_TEAM_ADMIN',                                          '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë ');
+define('_TEAM_ADD',                                                    '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');
+define('_TEAM_ADD_BTN',                                                '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');
+
+// blogsettings
+define('_EBLOG_TITLE',                                         'BlogÀßÄê¤ÎÊÔ½¸');
+define('_EBLOG_TEAM_TITLE',                                    '¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý');
+define('_EBLOG_TEAM_TEXT',                                     '¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý...');
+define('_EBLOG_SETTINGS_TITLE',                                'BlogÀßÄê');
+define('_EBLOG_NAME',                                          'Blog¤Î̾Á°');
+define('_EBLOG_SHORTNAME',                                     'Blog¤Îû½Ì̾(ά¾Î)');
+define('_EBLOG_SHORTNAME_EXTRA',                       '<br />(a-z¤Î±Ñ¾®Ê¸»ú¤Î¤ß¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¶õÇò¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó)');
+define('_EBLOG_DESC',                                          'Blog¤ÎÀâÌÀ');
+define('_EBLOG_URL',                                           'Blog¤ÎURL');
+define('_EBLOG_DEFSKIN',                                       'Blog¤Îɸ½à¤Î¥¹¥­¥ó');
+define('_EBLOG_DEFCAT',                                                'Blog¤Îɸ½à¤Î¥«¥Æ¥´¥ê');
+define('_EBLOG_LINEBREAKS',                                    '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î²þ¹Ô¤òÊÑ´¹¤¹¤ë');
+define('_EBLOG_DISABLECOMMENTS',                       '¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë<br /><small>(¥³¥á¥ó¥È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄɲäϤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)</small>');
+define('_EBLOG_ANONYMOUS',                                     '¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë');
+define('_EBLOG_NOTIFY',                                                'ÄÌÃΤ¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ ( ; ¤Ç¶èÀڤäƤ¯¤À¤µ¤¤)');
+define('_EBLOG_NOTIFY_ON',                                     '°Ê²¼¤òÄÌÃΤ¹¤ë');
+define('_EBLOG_NOTIFY_COMMENT',                                '¿·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È');
+define('_EBLOG_NOTIFY_KARMA',                          '¿·¤·¤¤¥«¥ë¥ÞÅêɼ');
+define('_EBLOG_NOTIFY_ITEM',                           '¿·¤·¤¤Blog¥¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_EBLOG_PING',                                          '¹¹¿·»þ¤ËBlog¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹¹¿·¤òÄÌÃΤ¹¤ë');
+define('_EBLOG_MAXCOMMENTS',                           '°ìÍ÷¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ÎºÇÂç¿ô');
+define('_EBLOG_UPDATE',                                                '¼«Æ°¹¹¿·¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë');
+define('_EBLOG_OFFSET',                                                '¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï¤È¤Î»þº¹');
+define('_EBLOG_STIME',                                         '¸½ºß¤Î¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï: ');
+define('_EBLOG_BTIME',                                         '¸½ºß¤ÎBlog»þ¹ï: ');
+define('_EBLOG_CHANGE',                                                'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
+define('_EBLOG_CHANGE_BTN',                                    'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
+define('_EBLOG_ADMIN',                                         'Blog´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â');
+define('_EBLOG_ADMIN_MSG',                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹');
+define('_EBLOG_CREATE_TITLE',                          '¿·¤·¤¤Blog¤ÎºîÀ®');
+define('_EBLOG_CREATE_TEXT',                           '¿·¤·¤¤Blog¤òºîÀ®¤¹¤ë°Ù¤Ë°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤òËä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br /><br /> <b>Ãí°Õ:</b> É¬Íפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏBlog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¡¢BlogÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_EBLOG_CREATE',                                                'ºîÀ®¡ª');
+define('_EBLOG_CREATE_BTN',                                    'Blog¤òºîÀ®');
+define('_EBLOG_CAT_TITLE',                                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');
+define('_EBLOG_CAT_NAME',                                      '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾');
+define('_EBLOG_CAT_DESC',                                      '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀâÌÀ');
+define('_EBLOG_CAT_CREATE',                                    '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºî¤ë');
+define('_EBLOG_CAT_UPDATE',                                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¹¹¿·');
+define('_EBLOG_CAT_UPDATE_BTN',                                '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¹¹¿·');
+
+// templates
+define('_TEMPLATE_TITLE',                                      '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');
+define('_TEMPLATE_AVAILABLE_TITLE',                    '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
+define('_TEMPLATE_NEW_TITLE',                          '¿·¤·¤¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
+define('_TEMPLATE_NAME',                                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾');
+define('_TEMPLATE_DESC',                                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀâÌÀ');
+define('_TEMPLATE_CREATE',                                     '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎºîÀ®');
+define('_TEMPLATE_CREATE_BTN',                         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºîÀ®');
+define('_TEMPLATE_EDIT_TITLE',                         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');
+define('_TEMPLATE_BACK',                                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
+define('_TEMPLATE_EDIT_MSG',                           'Á´¤Æ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬É¬ÍפÊÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_TEMPLATE_SETTINGS',                           '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê');
+define('_TEMPLATE_ITEMS',                                      '¥¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_TEMPLATE_ITEMHEADER',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
+define('_TEMPLATE_ITEMBODY',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÜÂÎ');
+define('_TEMPLATE_ITEMFOOTER',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
+define('_TEMPLATE_MORELINK',                           '³¤­¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯');
+define('_TEMPLATE_NEW',                                                '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉÕ¤±¤ë¥Þ¡¼¥¯');
+define('_TEMPLATE_COMMENTS_ANY',                       '¥³¥á¥ó¥È (¤¢¤ë¾ì¹ç)');
+define('_TEMPLATE_CHEADER',                                    '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
+define('_TEMPLATE_CBODY',                                      '¥³¥á¥ó¥È¤ÎËÜÂÎ');
+define('_TEMPLATE_CFOOTER',                                    '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
+define('_TEMPLATE_CONE',                                       '¥³¥á¥ó¥È¤¬1¤Ä¤Î»þ');
+define('_TEMPLATE_CMANY',                                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬2¤Ä°Ê¾å¤Î»þ');
+define('_TEMPLATE_CMORE',                                      '¥³¥á¥ó¥È¤Î³¤­¤òÆɤà');
+define('_TEMPLATE_CMEXTRA',                                    'ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄɲÃɽ¼¨');
+define('_TEMPLATE_COMMENTS_NONE',                      '¥³¥á¥ó¥È (̵¤¤¾ì¹ç)');
+define('_TEMPLATE_CNONE',                                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìµ¤¤»þ');
+define('_TEMPLATE_COMMENTS_TOOMUCH',           '¥³¥á¥ó¥È (ºÇÂçɽ¼¨¿ô¤è¤ê¿¤¤¾ì¹ç)');
+define('_TEMPLATE_CTOOMUCH',                           '¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë»þ');
+define('_TEMPLATE_ARCHIVELIST',                                '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷');
+define('_TEMPLATE_AHEADER',                                    '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
+define('_TEMPLATE_AITEM',                                      '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
+define('_TEMPLATE_AFOOTER',                                    '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
+define('_TEMPLATE_DATETIME',                           'ÆüÉդȻþ¹ï');
+define('_TEMPLATE_DHEADER',                                    'ÆüÉդΥإåÀ¡¼');
+define('_TEMPLATE_DFOOTER',                                    'ÆüÉդΥեå¿¡¼');
+define('_TEMPLATE_DFORMAT',                                    'ÆüÉÕ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');
+define('_TEMPLATE_TFORMAT',                                    '»þ¹ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');
+define('_TEMPLATE_LOCALE',                                     '¥í¥±¡¼¥ë');
+define('_TEMPLATE_IMAGE',                                      '²èÁü¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×');
+define('_TEMPLATE_PCODE',                                      '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²èÁü¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');
+define('_TEMPLATE_ICODE',                                      '¥¤¥ó¥é¥¤¥ó²èÁü¤Î¥³¡¼¥É');
+define('_TEMPLATE_MCODE',                                      '¥á¥Ç¥£¥¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');
+define('_TEMPLATE_SEARCH',                                     '¸¡º÷');
+define('_TEMPLATE_SHIGHLIGHT',                         '¥Ï¥¤¥é¥¤¥Èɽ¼¨');
+define('_TEMPLATE_SNOTFOUND',                          '¸¡º÷¤Ç²¿¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç');
+define('_TEMPLATE_UPDATE',                                     '¹¹¿·');
+define('_TEMPLATE_UPDATE_BTN',                         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¹¹¿·');
+define('_TEMPLATE_RESET_BTN',                          '¥ê¥»¥Ã¥È');
+define('_TEMPLATE_CATEGORYLIST',                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷');
+define('_TEMPLATE_CATHEADER',                          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
+define('_TEMPLATE_CATITEM',                                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
+define('_TEMPLATE_CATFOOTER',                          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
+
+// skins
+define('_SKIN_EDIT_TITLE',                                     '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
+define('_SKIN_AVAILABLE_TITLE',                                '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥¹¥­¥ó');
+define('_SKIN_NEW_TITLE',                                      '¿·¤·¤¤¥¹¥­¥ó');
+define('_SKIN_NAME',                                           '̾Á°');
+define('_SKIN_DESC',                                           'ÀâÌÀ');
+define('_SKIN_TYPE',                                           'Content Type');
+define('_SKIN_CREATE',                                         'ºîÀ®');
+define('_SKIN_CREATE_BTN',                                     '¥¹¥­¥ó¤ÎºîÀ®');
+define('_SKIN_EDITONE_TITLE',                          '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
+define('_SKIN_BACK',                                           '¥¹¥­¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
+define('_SKIN_PARTS_TITLE',                                    '¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');
+define('_SKIN_PARTS_MSG',                                      '¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥­¥ó¤ËÁ´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬É¬ÍפȤϸ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤«¤éÊÔ½¸¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤:');
+define('_SKIN_PART_MAIN',                                      '¥á¥¤¥ó¤ÎÌܼ¡¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_ITEM',                                      '¸ÄÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_ALIST',                                     '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_ARCHIVE',                           '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_SEARCH',                                    '¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_ERROR',                                     '¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_MEMBER',                                    '¥á¥ó¥Ð¡¼¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_POPUP',                                     '²èÁü¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦');
+define('_SKIN_GENSETTINGS_TITLE',                      '°ìÈÌÀßÄê');
+define('_SKIN_CHANGE',                                         'Êѹ¹');
+define('_SKIN_CHANGE_BTN',                                     'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
+define('_SKIN_UPDATE_BTN',                                     '¥¹¥­¥ó¤Î¹¹¿·');
+define('_SKIN_RESET_BTN',                                      '¥ê¥»¥Ã¥È');
+define('_SKIN_EDITPART_TITLE',                         '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
+define('_SKIN_GOBACK',                                         'Ìá¤ë');
+define('_SKIN_ALLOWEDVARS',                                    '»ÈÍѲÄǽ¤ÊÊÑ¿ô (¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀâÌÀɽ¼¨):');
+
+// global settings
+define('_SETTINGS_TITLE',                                      '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
+define('_SETTINGS_SUB_GENERAL',                                '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
+define('_SETTINGS_DEFBLOG',                                    '´ûÄê¤ÎBlog');
+define('_SETTINGS_ADMINMAIL',                          '´ÉÍý¼Ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');
+define('_SETTINGS_SITENAME',                           '¥µ¥¤¥È̾');
+define('_SETTINGS_SITEURL',                                    '¥µ¥¤¥È¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
+define('_SETTINGS_ADMINURL',                           '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
+define('_SETTINGS_DIRS',                                       'Nucleus¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');
+define('_SETTINGS_MEDIADIR',                           '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');
+define('_SETTINGS_SEECONFIGPHP',                       '(config.php ¤ò»²¾È)');
+define('_SETTINGS_MEDIAURL',                           '¥á¥Ç¥£¥¢URL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
+define('_SETTINGS_ALLOWUPLOAD',                                '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
+define('_SETTINGS_ALLOWUPLOADTYPES',           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×');
+define('_SETTINGS_CHANGELOGIN',                                '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó̾/¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
+define('_SETTINGS_COOKIES_TITLE',                      'Cookie ÀßÄê');
+define('_SETTINGS_COOKIELIFE',                         '¥í¥°¥¤¥ó Cookie ¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö');
+define('_SETTINGS_COOKIESESSION',                      '¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤´¤È');
+define('_SETTINGS_COOKIEMONTH',                                '°ì¥ö·î');
+define('_SETTINGS_COOKIEPATH',                         'Cookie ¥Ñ¥¹ (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
+define('_SETTINGS_COOKIEDOMAIN',                       'Cookie ¥É¥á¥¤¥ó (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
+define('_SETTINGS_COOKIESECURE',                       '¥»¥­¥å¥¢ Cookie (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
+define('_SETTINGS_LASTVISIT',                          'ºÇ½ªË¬ÌäÆü»þ¤òCookie¤ËÊݸ¤¹¤ë');
+define('_SETTINGS_ALLOWCREATE',                                '¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
+define('_SETTINGS_NEWLOGIN',                           '¥Ó¥¸¥¿¡¼¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤òºîÀ®Ä¾¸å¤Ë²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
+define('_SETTINGS_NEWLOGIN2',                          '(¿·¤·¤¯ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ß)');
+define('_SETTINGS_MEMBERMSGS',                         '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
+define('_SETTINGS_LANGUAGE',                           '»ÈÍѤ¹¤ë¸À¸ì');
+define('_SETTINGS_DISABLESITE',                                '¥µ¥¤¥È¤òÊĺ¿¤·¡¢»ØÄê¤ÎURL¤ËžÁ÷¤¹¤ë¡ÊÈó¾ï»þÍÑ¡Ë');
+define('_SETTINGS_DBLOGIN',                                    'MySQL ¥í¥°¥¤¥ó &amp; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹');
+define('_SETTINGS_UPDATE',                                     'ÀßÄê¤Î¹¹¿·');
+define('_SETTINGS_UPDATE_BTN',                         'ÀßÄê¤ò¹¹¿·');
+define('_SETTINGS_DISABLEJS',                          'JavaScript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë');
+define('_SETTINGS_MEDIA',                                      '¥á¥Ç¥£¥¢/¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀßÄê');
+define('_SETTINGS_MEDIAPREFIX',                                '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎƬ¤ËÆüÉÕ¤òÉղ乤ë');
+define('_SETTINGS_MEMBERS',                                    '¥á¥ó¥Ð¡¼ÀßÄê');
+
+// bans
+define('_BAN_TITLE',                                           '¥¢¥¯¶Ø¥ê¥¹¥È:');
+define('_BAN_NONE',                                                    '¤³¤ÎBlog¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_BAN_NEW_TITLE',                                       'µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ');
+define('_BAN_NEW_TEXT',                                                'º£¤¹¤°µ¬À©¥¢¥É¥ì¥¹¤òÄɲ乤ë');
+define('_BAN_REMOVE_TITLE',                                    '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤Î²ò½ü');
+define('_BAN_IPRANGE',                                         '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÈÏ°Ï');
+define('_BAN_BLOGS',                                           '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤¹¤ëBlog: ');
+define('_BAN_DELETE_TITLE',                                    '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤Î²ò½ü');
+define('_BAN_ALLBLOGS',                                                '¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog');
+define('_BAN_REMOVED_TITLE',                           '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿');
+define('_BAN_REMOVED_TEXT',                                    '°Ê²¼¤ÎBlog¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿:');
+define('_BAN_ADD_TITLE',                                       'µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ');
+define('_BAN_IPRANGE_TEXT',                                    '°Ê²¼¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤IP¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_BAN_BLOGS_TEXT',                                      '1¤Ä¤ÎBlog¤Î¤ß¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_BAN_REASON_TITLE',                                    'Íýͳ');
+define('_BAN_REASON_TEXT',                                     'µ¬À©Ãæ¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÎHOST¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¥«¥ë¥ÞÅêɼ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ëµ¬À©Íýͳ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹ (¾å¸Â256ʸ»ú)¡£');
+define('_BAN_ADD_BTN',                                         'µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ');
+
+// LOGIN screen
+define('_LOGIN_MESSAGE',                                       '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
+define('_LOGIN_SHARED',                                                _LOGINFORM_SHARED);
+define('_LOGIN_FORGOT',                                                '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿');
+
+// membermanagement
+define('_MEMBERS_TITLE',                                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ÉÍý');
+define('_MEMBERS_CURRENT',                                     '¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼');
+define('_MEMBERS_NEW',                                         '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');
+define('_MEMBERS_DISPLAY',                                     'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°(¥í¥°¥¤¥óID)');
+define('_MEMBERS_DISPLAY_INFO',                                '(¤³¤Î̾Á°¤Ï¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹)');
+define('_MEMBERS_REALNAME',                                    '¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à');
+define('_MEMBERS_PWD',                                         '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');
+define('_MEMBERS_REPPWD',                                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê³Îǧ¡Ë');
+define('_MEMBERS_EMAIL',                                       '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');
+define('_MEMBERS_EMAIL_EDIT',                          '(¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¼«Æ°Åª¤Ëǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹)');
+define('_MEMBERS_URL',                                         'Web site¥¢¥É¥ì¥¹ (URL)');
+define('_MEMBERS_SUPERADMIN',                          'Super-admin(ºÇ¹â´ÉÍý)¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
+define('_MEMBERS_CANLOGIN',                                    '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
+define('_MEMBERS_NOTES',                                       'È÷¹Í');
+define('_MEMBERS_NEW_BTN',                                     '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');
+define('_MEMBERS_EDIT',                                                '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÔ½¸');
+define('_MEMBERS_EDIT_BTN',                                    'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
+define('_MEMBERS_BACKTOOVERVIEW',                      '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
+define('_MEMBERS_DEFLANG',                                     '»ÈÍѤ¹¤ë¸À¸ì');
+define('_MEMBERS_USESITELANG',                         '- ¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê¤ò»È¤¦ -');
+
+// List of blogs (TT = tooltip)
+define('_BLOGLIST_TT_VISIT',                           '¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë');
+define('_BLOGLIST_ADD',                                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');
+define('_BLOGLIST_TT_ADD',                                     '¤³¤ÎBlog¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲä·¤Þ¤¹');
+define('_BLOGLIST_EDIT',                                       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸/ºï½ü');
+define('_BLOGLIST_TT_EDIT',                                    '¸ø³«ºÑ¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÔ½¸¤Èºï½ü');
+define('_BLOGLIST_BMLET',                                      '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È');
+define('_BLOGLIST_TT_BMLET',                           '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
+define('_BLOGLIST_SETTINGS',                           '¥Ö¥í¥°ÀßÄê');
+define('_BLOGLIST_TT_SETTINGS',                                '¥Ö¥í¥°¤ÎÀßÄê¤È¥Ö¥í¥°¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý');
+define('_BLOGLIST_BANS',                                       '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©');
+define('_BLOGLIST_TT_BANS',                                    '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤Î³Îǧ/ÄɲÃ/ºï½ü');
+define('_BLOGLIST_DELETE',                                     'Á´¤Æºï½ü');
+define('_BLOGLIST_TT_DELETE',                          '¤³¤ÎBlog¤òºï½ü');
+
+// OVERVIEW screen
+define('_OVERVIEW_YRBLOGS',                                    '¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog');
+define('_OVERVIEW_YRDRAFTS',                           '¥É¥é¥Õ¥È(²¼½ñ¤­)');
+define('_OVERVIEW_YRSETTINGS',                         'ÀßÄê');
+define('_OVERVIEW_GSETTINGS',                          '´ðËÜÀßÄê');
+define('_OVERVIEW_NOBLOGS',                                    '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_OVERVIEW_NODRAFTS',                           '¥É¥é¥Õ¥È(²¼½ñ¤­Ãæ)¤Îµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_OVERVIEW_EDITSETTINGS',                       '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');
+define('_OVERVIEW_BROWSEITEMS',                                '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_OVERVIEW_BROWSECOMM',                         '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
+define('_OVERVIEW_VIEWLOG',                                    '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
+define('_OVERVIEW_MEMBERS',                                    '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');
+define('_OVERVIEW_NEWLOG',                                     '¿·µ¬BlogºîÀ®');
+define('_OVERVIEW_SETTINGS',                           '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
+define('_OVERVIEW_TEMPLATES',                          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');
+define('_OVERVIEW_SKINS',                                      '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');
+define('_OVERVIEW_BACKUP',                                     'DBÊݸ/Éü¸µ');
+
+// ITEMLIST
+define('_ITEMLIST_BLOG',                                                       'Blog¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸: ');
+define('_ITEMLIST_YOUR',                                                       '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
+
+// Comments
+define('_COMMENTS',                                                                    '¥³¥á¥ó¥È');
+define('_NOCOMMENTS',                                                          '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_COMMENTS_YOUR',                                                       '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
+define('_NOCOMMENTS_YOUR',                                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+
+// LISTS (general)
+define('_LISTS_NOMORE',                                                                '²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_LISTS_PREV',                                                          'Á°¤Ø');
+define('_LISTS_NEXT',                                                          '¼¡¤Ø');
+define('_LISTS_SEARCH',                                                                '¸¡º÷');
+define('_LISTS_CHANGE',                                                                'Êѹ¹');
+define('_LISTS_PERPAGE',                                                       '¥¢¥¤¥Æ¥à/¥Ú¡¼¥¸');
+define('_LISTS_ACTIONS',                                                       '¥¢¥¯¥·¥ç¥ó');
+define('_LISTS_DELETE',                                                                'ºï½ü');
+define('_LISTS_EDIT',                                                          'ÊÔ½¸');
+define('_LISTS_MOVE',                                                          '°ÜÆ°');
+define('_LISTS_CLONE',                                                         'Ê£À½');
+define('_LISTS_TITLE',                                                         '¥¿¥¤¥È¥ë');
+define('_LISTS_BLOG',                                                          'Blog');
+define('_LISTS_NAME',                                                          '̾Á°');
+define('_LISTS_DESC',                                                          'ÀâÌÀ');
+define('_LISTS_TIME',                                                          '»þ´Ö');
+define('_LISTS_COMMENTS',                                                      '¥³¥á¥ó¥È');
+define('_LISTS_TYPE',                                                          '¥¿¥¤¥×');
+
+
+// member list
+define('_LIST_MEMBER_NAME',                                                    'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°(¥í¥°¥¤¥óID)');
+define('_LIST_MEMBER_RNAME',                                           '¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à');
+define('_LIST_MEMBER_ADMIN',                                           'Super-admin¸¢¸Â ');
+define('_LIST_MEMBER_LOGIN',                                           '¥í¥°¥¤¥ó²Äǽ');
+define('_LIST_MEMBER_URL',                                                     '¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È');
+
+// banlist
+define('_LIST_BAN_IPRANGE',                                                    'µ¬À©Ãæ¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÈÏ°Ï');
+define('_LIST_BAN_REASON',                                                     'µ¬À©¤ÎÍýͳ');
+
+// actionlist
+define('_LIST_ACTION_MSG',                                                     '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
+
+// commentlist
+define('_LIST_COMMENT_BANIP',                                          'IP¥¢¥É¥ì¥¹¤òµ¬À©');
+define('_LIST_COMMENT_WHO',                                                    'ºî¼Ô');
+define('_LIST_COMMENT',                                                                '¥³¥á¥ó¥È');
+define('_LIST_COMMENT_HOST',                                           '¥Û¥¹¥È');
+
+// itemlist
+define('_LIST_ITEM_INFO',                                                      '¾ðÊó');
+define('_LIST_ITEM_CONTENT',                                           '¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈËÜʸ');
+
+
+// teamlist
+define('_LIST_TEAM_ADMIN',                                                     '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â ');
+define('_LIST_TEAM_CHADMIN',                                           '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ÎÊѹ¹');
+
+// edit comments
+define('_EDITC_TITLE',                                                         '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');
+define('_EDITC_WHO',                                                           'ºî¼Ô');
+define('_EDITC_HOST',                                                          '¥Û¥¹¥È');
+define('_EDITC_WHEN',                                                          'Æü»þ');
+define('_EDITC_TEXT',                                                          'ËÜʸ');
+define('_EDITC_EDIT',                                                          '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');
+define('_EDITC_MEMBER',                                                                '¥á¥ó¥Ð¡¼');
+define('_EDITC_NONMEMBER',                                                     'Èó¥á¥ó¥Ð¡¼');
+
+// move item
+define('_MOVE_TITLE',                                                          '¤É¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«¡©');
+define('_MOVE_BTN',                                                                    '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë');
+
 ?>
\ No newline at end of file
index cb9727a..7fb3f44 100755 (executable)
-<?php\r
-// Japanese (UTF-8) Nucleus Language File\r
-//\r
-// Author: chrome (chrome@cgi.no-ip.org)\r
-// Modified by: Osamu Higuchi (osamu@higuchi.com)\r
-// Modified by: shizuki (shizuki@kinezumi.net)\r
-// Nucleus version: v1.0-v3.4\r
-//\r
-// Please note: if you want to translate this file to your own language, be aware\r
-// that in a next Nucleus version, new variables might be added and some other ones\r
-// might be deleted. Therefor, it's important to list the Nucleus version for which\r
-// the file was written in your document.\r
-//\r
-// Fully translated language file can be sent to us and will be made\r
-// available for download (with proper credit to the author, of course)\r
-\r
-// Note for Japanese users\r
-// このファイルは Nucleus の UTF-8 版日本語ランゲージファイルです。\r
-\r
-/**\r
- * Japanese UTF-8 Nucleus Language File\r
- *\r
- * @license http://nucleuscms.org/license.txt GNU General Public License\r
- * @copyright Copyright (C) 2002-2009 The NucleusCMS Japanチーム\r
- * @version $Id$\r
- */\r
-\r
-/********************************************\r
- *        Start New for 3.40                *\r
- ********************************************/\r
-\r
-// START changed/added after 3.33 START\r
-define('_MEMBERS_USEAUTOSAVE',                         '下書きの自動保存機能を有効にしますか?');\r
-\r
-define('_TEMPLATE_PLUGIN_FIELDS',                      'プラグインによる拡張フィールド');\r
-define('_TEMPLATE_BLOGLIST',                           'Blog一覧');\r
-define('_TEMPLATE_BLOGHEADER',                         'Blog一覧のヘッダー');\r
-define('_TEMPLATE_BLOGITEM',                           'Blog一覧の本体');\r
-define('_TEMPLATE_BLOGFOOTER',                         'Blog一覧のフッター');\r
-\r
-define('_SETTINGS_DEFAULTLISTSIZE',                    '一覧の既定の表示数');\r
-define('_SETTINGS_DEBUGVARS',                          'デバッグモードを有効にする');\r
-\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_TITLE',                                'アカウントの新規作成');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT0',                                     'アカウントの作成');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT1',                                     'アカウントの作成は許可されていません。<br /><br />');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT2',                                     '詳細はウェブサイトの管理者にお問い合わせください。');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_USER_DATA',                    '新規アカウントの情報');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_LOGIN_NAME',           'ログインID (必須)');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_LOGIN_NAME_VALID',     ' a-z の英小文字と 0-9 の数字のみ使用できます');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_REAL_NAME',                    'ハンドル (必須)');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_EMAIL',                                'メールアドレス (必須)');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_EMAIL2',                       '(アクティベーション用のリンクが送られるので有効なものを使用してください)');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_URL',                          '(もしあれば)自分のサイトのURL');\r
-define('_CREATE_ACCOUNT_SUBMIT',                       'アカウントの作成');\r
-\r
-define('_BMLET_BACKTODRAFTS',                          'ドラフトに戻す');\r
-define('_BMLET_CANCEL',                                                'キャンセル');\r
-\r
-define('_LIST_ITEM_NOCONTENT',                                         'コメントはありません');\r
-define('_LIST_ITEM_COMMENTS',                                          'コメント(%d)件');\r
-\r
-define('_EDITC_URL',                                                           'Web site');\r
-define('_EDITC_EMAIL',                                                         'E-mail');\r
-\r
-define('_MANAGER_PLUGINFILE_NOTFOUND',                         "プラグイン「%s」を読み込めませんでした(ファイルが見つかりません)");\r
-/* changed */\r
-// plugin dependency\r
-define('_ERROR_INSREQPLUGIN',                          'プラグイン %s がインストールされていないためにインストールすることができませんでした。');\r
-define('_ERROR_DELREQPLUGIN',                          'プラグイン %s がこのプラグインに依存している為に削除できません。');\r
-\r
-//define('_ADD_ADDLATER',                                              '後で追加');\r
-define('_ADD_ADDLATER',                                                '日時を指定して追加'); // <mod by shizuki />\r
-\r
-define('_LOGIN_NAME',                                          'ログインID:');\r
-define('_LOGIN_PASSWORD',                                      'パスワード:');\r
-\r
-// changed from _BOOKMARLET_BMARKLFOLLOW\r
-define('_BOOKMARKLET_BMARKFOLLOW',                                     ' (ほとんどのブラウザで動作します)');\r
-// END changed/added after 3.33 END\r
-\r
-// START merge UTF-8 and EUC-JP\r
-\r
-// Create New blog\r
-define('_ADMIN_NOTABILIA',                                     '注意事項');\r
-define('_ADMIN_PLEASE_READ',                           '作成にあたって、下記の<strong>注意事項</strong> をまずお読み下さい');\r
-define('_ADMIN_HOW_TO_ACCESS',                         '新しいBlogを作成した後に、このBlogにアクセスするための方法を紹介しておきます。方法は2つあります:');\r
-define('_ADMIN_SIMPLE_WAY',                                    '<strong>簡単な方法:</strong> <code>index.php</code>の複製を作り、新しいBlogを表示するように変更を加えます。 この変更の詳細は、作成後に表示されます。');\r
-define('_ADMIN_ADVANCED_WAY',                          '<strong>高度な方法:</strong> 現在のBlogで使用しているスキンに<code>&lt;%otherblog()&gt;</code>というコードを使った記述を加えます。この方法では、同じページ内で複数のBlogを表示することが可能となります。');\r
-define('_ADMIN_HOW_TO_CREATE',                         'Blogの作成');\r
-\r
-\r
-define('_BOOKMARKLET_NEW_CATEGORY',                    'アイテムは追加され、新しいカテゴリが作成されました。');\r
-define('_BOOKMARKLET_NEW_CATEGORY_EDIT',       'ここをクリックしてカテゴリーの名前と説明を編集してください。');\r
-define('_BOOKMARKLET_NEW_WINDOW',                      '新しいウィンドウが開きます');\r
-define('_BOOKMARKLET_SEND_PING',                       'アイテムの追加に成功しました。現在blog検索サービスに更新pingを送信します。');\r
-\r
-// END merge UTF-8 and EUC-JP\r
-\r
-// <add by shizuki>\r
-// OVERVIEW screen\r
-define('_OVERVIEW_SHOWALL',                                                    '全てのblogを表示');\r
-\r
-// Edit skins\r
-define('_SKINEDIT_ALLOWEDBLOGS',                                       '作成済みのblog:');\r
-define('_SKINEDIT_ALLOWEDTEMPLATESS',                          '使用可能なテンプレート:');\r
-\r
-// delete member\r
-define('_WARNINGTXT_NOTDELMEDIAFILES',                         'メンバーによってアップロードされたファイルは<b>削除されません</b>ので気をつけてください。(少なくともこのバージョン以下のNucleusではそうなっています)');      // <add by shizuki />\r
-\r
-// send Weblogupdate.ping\r
-define('_UPDATEDPING_MESSAGE',                                         '<h2>サイトが更新されました。Pingサーバに更新を通知します。</h2><p>しばらくお待ちください</p><p>自動的にページが切り替わらない場合は、表示されるリンクをクリックしてください。');\r
-define('_UPDATEDPING_GOPINGPAGE',                                      '更新Ping送信');\r
-define('_UPDATEDPING_PINGING',                                         'Pingサーバに送信中です');\r
-define('_UPDATEDPING_VIEWITEM',                                                '更新されたblog:');\r
-define('_UPDATEDPING_VISITOWNSITE',                                    'サイトへ行ってみる');\r
-define('_UPDATEDPING_GOSENDPING',                                      '更新Ping送信');\r
-\r
-// General category\r
-define('_EBLOGDEFAULTCATEGORY_NAME',                           '総合');\r
-define('_EBLOGDEFAULTCATEGORY_DESC',                           '投稿した記事に合うカテゴリが無い時にこのカテゴリを使用すると良いでしょう');\r
-\r
-// First ITEM\r
-define('_EBLOG_FIRSTITEM_TITLE',                                       '最初の記事(自動投稿)');\r
-define('_EBLOG_FIRSTITEM_BODY',                                                'これはあなたのblogにおける最初のアイテムです。自由に削除していただいてかまいません。');\r
-\r
-// New weblog was created\r
-define('_BLOGCREATED_TITLE',                                           '新しいblogが作成されました');\r
-define('_BLOGCREATED_ADDEDTXT',                                                '新しいblog 「%s」が作成されました。続けて、blogにアクセスするために以下のどちらかの手順に進んでください。');\r
-define('_BLOGCREATED_SIMPLEWAY',                                       '簡単な方法: 下のコードを貼付けた <code>%s.php</code> というファイルを作成する');\r
-define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY',                                     '高度な方法: 現在使用しているスキンに新しいblogを展開させるための記述を加える');\r
-define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC1',                                     '方法 1 :簡単な方法: <code>%s.php</code> というファイルを作成');\r
-define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC2',                                     '<code>%s.php</code> というファイルを作成して、中身に以下のコードを貼り付けます:');\r
-define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC3',                                     'すでにある<code>index.php</code>と同じディレクトリにアップロードします。');\r
-define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC4',                                     '新しいblogの作成を完了するために、このファイルのURLを入力してください。(<em>多分</em>入力済みの値で合っているとは思いますが保証はできません):');\r
-define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY2',                                    '方法 2 :高度な方法: 現在使用しているスキンに新しいblogを展開する記述を加える');\r
-define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY3',                                    '新しいblogの作成を完了するためにURLを入力してください。(ほとんどの場合既存blogと同じURLになります)');\r
-\r
-// Donate!\r
-define('_ADMINPAGEFOOT_OFFICIALURL',                           'http://japan.nucleuscms.org/');\r
-define('_ADMINPAGEFOOT_DONATEURL',                                     'http://japan.nucleuscms.org/donate.php');\r
-define('_ADMINPAGEFOOT_DONATE',                                                '寄付について');\r
-define('_ADMINPAGEFOOT_COPYRIGHT',                                     'The Nucleus Group &amp; Nucleus CMS Japanチーム');\r
-\r
-// Quick menu\r
-define('_QMENU_MANAGE_SYSTEM',                                         'システム環境');\r
-\r
-// REG file\r
-define('_WINREGFILE_TEXT',                                                     '「%s」に記事を投稿');\r
-\r
-// Bookmarklet\r
-define('_BOOKMARKLET_TITLE',                                           'ブックマークレット<!-- と 右クリックメニュー -->');\r
-define('_BOOKMARKLET_DESC1',                                           'ブックマークレット(Bookmarklet)とは、Webブラウザのブックマークに登録して使うJavaScriptプログラムです。<br />');\r
-define('_BOOKMARKLET_DESC2',                                           'Nucleusには『お気に入り』または『ブックマークツールバー』に登録でき、クリックひとつで blog への投稿画面を開く機能をブラウザに追加することが出来ます。<br />');\r
-define('_BOOKMARKLET_DESC3',                                           'Webサイトを見ていてそのページにリンクを張った投稿をしたいと思った時にブックマークレットを使用すれば、そのサイト(ページ)へのリンクが書き込まれた状態で、');\r
-define('_BOOKMARKLET_DESC4',                                           'さらに、そのページ内で文章を選択した状態で使用した場合、選択されている文章が自動的に引用された状態で、Nucleusの新規アイテムの追加ウィンドウがポップアップします。<br />');\r
-define('_BOOKMARKLET_DESC5',                                           'またWindows Internet Explorerのみですが、この機能を右クリックメニューに登録することも出来ます。');\r
-define('_BOOKMARKLET_BOOKARKLET',                                      'ブックマークレット');\r
-define('_BOOKMARKLET_ANCHOR',                                          '「%s」に記事を投稿');\r
-define('_BOOKMARKLET_BMARKTEXT',                                       ' 下のリンクを「お気に入り」もしくは「ブックマーク」に追加してください。追加の仕方はそれぞれのブラウザのヘルプを参照してください。<br />');\r
-define('_BOOKMARKLET_BMARKTEST',                                       ' (テストしてみたい場合は下のリンクをクリックしてみてください)');\r
-define('_BOOKMARKLET_RIGHTCLICK',                                      '右クリックメニューにインストール(Windows Internet Explorerのみ)');\r
-define('_BOOKMARKLET_RIGHTLABEL',                                      '右クリックメニュー');\r
-define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT1',                                      'Windowsでインターネットエクスプローラーを使用している場合は、');\r
-define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT2',                                      'にインストールすることも出来ます<br />(「開く」を選択すれば直接レジストリに登録します)');\r
-define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT3',                                      'このインストールした右クリックメニューを表示するためにはIEの再起動が必要です。');\r
-define('_BOOKMARKLET_UNINSTALLTT',                                     'アンインストール');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETEBAR',                                       '「お気に入り」もしくはツールバーから消すには、単に削除するだけです。');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHTT',                                    '右クリックメニューから消したい時は、以下の手順を踏んでください:');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT1',                                    'スタートメニューから「ファイルを指定して実行...」を選択');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT2',                                    '"regedit" と入力');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT3',                                    '"OK" ボタンを押す');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT4',                                    '"\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt" をツリーの中から検索');\r
-define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT5',                                    '"「(あなたのblogの名前)」に記事を投稿" エントリを削除');\r
-\r
-define('_BOOKMARKLET_ERROR_SOMETHINGWRONG',                    '何かが間違っています');\r
-define('_BOOKMARKLET_ERROR_COULDNTNEWCAT',                     '新しいカテゴリを作ることが出来ませんでした');\r
-\r
-// BAN\r
-define('_BAN_EXAMPLE_TITLE',                                           '例');\r
-define('_BAN_EXAMPLE_TEXT',                                                    ': "134.58.253.193"と入力した場合は、このIPアドレスを持つPC1台だけをブロックします。"134.58.253"と入力した場合は、"134.58.235.0~134.58.235.255"の範囲の256個のIPアドレスを持つPCを全てブロックします。これは、前者のIPアドレス(134.58.253.193)を含みます。');\r
-define('_BAN_IP_CUSTOM',                                                       'ブロック指定: ');\r
-define('_BAN_BANBLOGNAME',                                                     '%s のみ');\r
-\r
-// Plugin Options\r
-define('_PLUGIN_OPTIONS_TITLE',                                                '%s のオプション設定');\r
-\r
-// Plugin file loda error\r
-define('_PLUGINFILE_COULDNT_BELOADED',                         'エラー: プラグインファイル <strong>%s.php</strong> を読み込めませんでした。ファイルが存在しない、もくは使用中の Nucleus 上で動作させるために必要な機能がプラグインでサポートされていません。(<a href="?action=actionlog">管理操作履歴</a>に詳細があります。)');\r
-\r
-//ITEM add/edit template (for japanese only)\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_FORMAT',                         'フォーマット:');\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_YEAR',                           '年');\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_MONTH',                          '月');\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_DAY',                                    '日');\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_HOUR',                           '時');\r
-define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_MINUTE',                         '分');\r
-\r
-// Errors\r
-define('_ERRORS_INSTALLSQL',                                           '「install.sql」ファイルを削除してください');\r
-define('_ERRORS_INSTALLDIR',                                           '「install」ディレクトリを削除してください');  // <add by shizuki />\r
-define('_ERRORS_INSTALLPHP',                                           '「install.php」ファイルを削除してください');\r
-define('_ERRORS_UPGRADESDIR',                                          '「nucleus/upgrades」ディレクトリを削除してください');\r
-define('_ERRORS_CONVERTDIR',                                           '「nucleus/convert」ディレクトリを削除してください');\r
-define('_ERRORS_CONFIGPHP',                                                    '「config.php」ファイルを読み取り専用(「chmod 444」等)にしてください');\r
-define('_ERRORS_STARTUPERROR1',                                                '<p>一つ、またはそれ以上のNucleusCMSのインストール(アップグレード)用ファイルがサーバ上に残っている、もしくは書き込み可能になっています。</p><p>これらのファイルを削除、またはパーミッションを変更してセキュリティを確保してください。Nucleusが見つけたファイルのいくつかを次に示します。</p> <ul><li>');\r
-define('_ERRORS_STARTUPERROR2',                                                '</li></ul><p>この警告を表示させたくない場合は、<code>globalfunctions.php</code>の<code>$CONF[\'alertOnSecurityRisk\']</code>の値を<code>0</code>にするか、同様の内容を<code>config.php</code>の最後に記述します(セキュリティレベルが下がります)</p>');\r
-define('_ERRORS_STARTUPERROR3',                                                'セキュリティ リスクの警告');\r
-\r
-// PluginAdmin tickets by javascript\r
-define('_PLUGINADMIN_TICKETS_JAVASCRIPT',                      '<p><b>チケットの自動発行中にエラーが発生しました</b></p>');\r
-\r
-// Global settings disablesite URL\r
-define('_SETTINGS_DISABLESITEURL',                                     '転送先のURL:');\r
-\r
-// Skin import/export\r
-define('_SKINIE_SEELEMENT_UNEXPECTEDTAG',                      '予期しないタグ');\r
-define('_SKINIE_ERROR_FAILEDOPEN_FILEURL',                     'ファイル、またはURLを開く事が出来ません');\r
-define('_SKINIE_NAME_CLASHES_DETECTED',                                'スキン/テンプレートに名前の同じものがあります。allowOverwriteを1に設定して、上書きモードで再度実行してください。');\r
-\r
-// ACTIONS.php parse_commentform\r
-define('_ACTIONURL_NOTLONGER_PARAMATER',                       '「action.php」のURLはコメントフォーム用の変数のパラメーターではなくなっています。この設定は「グローバル設定」に移動しました');\r
-\r
-// ADMIN.php addToTemplate 'Query error: '\r
-define('_ADMIN_SQLDIE_QUERYERROR',                                     'クエリ エラー: ');\r
-\r
-// backyp.php Backup WARNING\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_TITLE',                                     'Nucleus CMS のデータベースバックアップファイルです');\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_BACKUPDATE',                                'バックアップした日:');\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_NUCLEUSVERSION',                    'Nucleus CMS のバージョン:');\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_DATABASE_NAME',                     'Nucleus CMS のデータベースの名前:');\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_TABLE_NAME',                                'テーブルの構造 :');\r
-define('_BACKUP_BACKUPFILE_TABLEDATAFOR',                      '%s テーブルのダンプデータ');\r
-define('_BACKUP_WARNING_NUCLEUSVERSION',                               '注意!: バックアップからデータベースを復元する際は、Nucleusのバージョンがバックアップを作成した時と同じものかよく確認してください。');\r
-define('_BACKUP_RESTOR_NOFILEUPLOADED',                                'ファイルがアップロードされていません');\r
-define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_ERROR',                          'アップロード中にエラーが発生しました');\r
-define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_NOCORRECTTYPE',          'アップロードされたファイルの形式が不正です');\r
-define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_NOZLIB',                         '圧縮形式のバックアップファイルを解凍できませんでした(「zlib」ライブラリがインストールされていません)');\r
-define('_BACKUP_RESTOR_SQL_ERROR',                                     'SQL エラー: ');\r
-\r
-// BLOG.php addTeamMember\r
-define('_TEAM_ADD_NEWTEAMMEMBER',                                      '%s(ID=%d) を、ブログ "%s" のチームに加えました');\r
-\r
-// ADMIN.php systemoverview()\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_HEADING',                                'システム環境一覧');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_PHPANDMYSQL',                    'PHP と MySQL');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONS',                       'バージョン');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_PHPVERSION',                     'PHP のバージョン');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_MYSQLVERSION',           'MySQL のバージョン');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_SETTINGS',                       'PHP の設定');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_GDLIBRALY',                      'GD ライブラリ');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_MODULES',                                'Apache モジュール');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_ENABLE',                         '有効');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_DISABLE',                                '無効');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSSYSTEM',          'Nucleus のシステムについて');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSVERSION',         'Nucleus のバージョン');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSPATCHLEVEL',      'Nucleus のパッチレベル');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSSETTINGS',                '重要な設定');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK',           'バージョンチェック');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_TXT',       'より新しいバージョンのリリースが無いか、公式サイトでチェックできます: ');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_URL',       'http://japan.nucleuscms.org/version.php?v=%d&amp;pl=%d');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_TITLE',     '最新のバージョンをチェック');\r
-define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NOT_ADMIN',                      'この画面を閲覧する権限がありません');\r
-\r
-// ENCAPSULATE.php\r
-define('_ENCAPSULATE_ENCAPSULATE_NOENTRY',                     'エントリーがありません');\r
-\r
-// globalfunctions.php\r
-define('_GFUNCTIONS_LOGINPCSHARED_YES',                                '共有PCからのログイン');\r
-define('_GFUNCTIONS_LOGINPCSHARED_NO',                         '共有ではないPCからのログイン');\r
-define('_GFUNCTIONS_LOGINSUCCESSFUL_TXT',                      '%s がログインしました (%s)');\r
-define('_GFUNCTIONS_LOGINFAILED_TXT',                          '%s がログインに失敗しました');\r
-define('_GFUNCTIONS_LOGOUT_TXT',                                       '%s がログアウトしました');\r
-define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_FILE',          '<code>%s</code> の <code>%s</code> 行目で');\r
-define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_TITLE',         'HTTPヘッダは送信済みです');\r
-define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_TXT',           '<p>%sすでにページのHTTPヘッダが送出されており、Nucleusが正常に動作しなくなる可能性があります。</p><p><code>config.php</code>やランゲージファイル、その他プラグインのファイルの終わりに、余分な改行や文字列がないか確認してもういちどアクセスしてみてください。</p><p>根本的な解決をせずにこのメッセージを表示させなくするには、<code>globalfunctions.php</code>の冒頭の<code>$CONF[\'alertOnHeadersSent\']</code>を<code>0</code>に設定します。</p>');\r
-define('_GFUNCTIONS_PARSEFILE_FILEMISSING',                    'ファイルが見つかりません');\r
-define('_GFUNCTIONS_AN_ERROR_OCCURRED',                                'エラーが発生しました');\r
-define('_GFUNCTIONS_YOU_AERNT_LOGGEDIN',                       'ログインしていません');\r
-\r
-// MANAGER.php\r
-define('_MANAGER_PLUGINFILE_NOCLASS',                          "プラグイン「%s」を読み込めませんでした(ファイル内にプラグインクラスが存在しません)");\r
-define('_MANAGER_PLUGINTABLEPREFIX_NOTSUPPORT',                "プラグイン「%s」を読み込めませんでした(「SqlTablePrefix」をサポートしていません)");\r
-\r
-// mysql.php\r
-define('_NO_SUITABLE_MYSQL_LIBRARY',                           "<p>Nucleusを動かすのに必要なmySQL用のライブラリがインストールされていません</p>");\r
-\r
-// PLUGIN.php\r
-define('_ERROR_PLUGIN_NOSUCHACTION',                           '指定されたアクションは存在しません。');\r
-\r
-// PLUGINADMIN.php\r
-define('_ERROR_INVALID_PLUGIN',                                                '不正なプラグインです');\r
-\r
-// showlist.php\r
-define('_LIST_PLUGS_DEPREQ',                                           'このプラグインに依存するプラグイン:');\r
-define('_LIST_SKIN_PREVIEW',                                           "'%s' スキンのプレビュー");\r
-define('_LIST_SKIN_PREVIEW_VIEWLARGER',                                "大きな画像を見る");\r
-define('_LIST_SKIN_README',                                                    "'%s' スキンについてもっと詳しく");\r
-define('_LIST_SKIN_README_TXT',                                                'Read me');\r
-\r
-// BLOG.php createNewCategory()\r
-define('_CREATED_NEW_CATEGORY_NAME',                           '新しいカテゴリ');\r
-define('_CREATED_NEW_CATEGORY_DESC',                           '新しいカテゴリの説明');\r
-\r
-// ADMIN.php blog settings\r
-define('_EBLOG_CURRENT_TEAM_MEMBER',                           'このブログチームの現在のメンバー:');\r
-\r
-// HTML outputs\r
-define('_HTML_XML_NAME_SPACE_AND_LANG_CODE',           'xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja"');\r
-\r
-// Language Files\r
-define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-UTF8',                         '日本語 - 日本語 (UTF-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-EUC',                          '日本語 - 日本語 (EUC)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-SJIS',                         '日本語 - 日本語 (Shift-JIS)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_ENGLISH-UTF8',                          '英語 - English (UTF-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_ENGLISH',                                       '英語 - English (iso-8859-1)');\r
-/*\r
-define('_LANGUAGEFILES_BULGARIAN',                                     'ブルガリア語 - &#1041;&#1098;&#1083;&#1075;&#1072;&#1088;&#1089;&#1082;&#1080; (iso-8859-5)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CATALAN',                                       'カタラン語 - Catal&agrave; (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CHINESE-GBK',                           '簡体字中国語 - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (gbk)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_SIMCHINESE',                                    '簡体字中国語 - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (gb2312)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CHINESE-UTF8',                          '簡体字中国語 - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CHINESEB5',                                     '繁体字中国語 - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (big5)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CHINESEB5-UTF8',                                '繁体字中国語 - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_TRADITIONAL_CHINESE',           '繁体字中国語 - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (big5)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_TRADITIONAL_CHINESE-UTF-8',     '繁体字中国語 - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_CZECH',                                         'チェコ語 - &#268;esky (windows-1250)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_FINNISH',                                       'フィンランド語 - Suomi (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_FRENCH',                                                'フランス語 - Fran&ccedil;ais (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_GALEGO',                                                'ガリシア語 - Galego (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_GERMAN',                                                'ドイツ語 - Deutsch (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_HUNGARIAN',                                     'ハンガリー語 - Magyar (iso-8859-2)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_ITALIANO',                                      'イタリア語 - Italiano (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_KOREAN-EUC-KR',                         '韓国語 - &#54620;&#44397;&#50612; (euc-kr)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_KOREAN-UTF',                                    '韓国語 - &#54620;&#44397;&#50612; (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_LATVIAN',                                       'ラトビア語 - Latvie&scaron;u (windows-1257)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_NEDERLANDS',                                    'オランダ語 - Nederlands (iso-8859-15)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_PERSIAN',                                       'ペルシア語 - &#1601;&#1575;&#1585;&#1587;&#1740; (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_PORTUGUESE_BRAZIL',                     'ブラジル-ポルトガル語 - Portugu&ecirc;s (iso-8859-1)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_RUSSIAN',                                       'ロシア語 - &#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; (windows-1251)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_SLOVAK',                                                'スロベキア語 - Sloven&#269;ina (ISO-8859-2)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_SPANISH-UTF8',                          'スペイン語 - Espa&ntilde;ol (utf-8)');\r
-define('_LANGUAGEFILES_SPANISH',                                       'スペイン語 - Espa&ntilde;ol (iso-8859-1)');\r
-*/\r
-\r
-// </add by shizuki>\r
-\r
-/********************************************\r
- *        End New for 3.40                  *\r
- ********************************************/\r
-\r
-// START changed/added after 3.3 START\r
-define('_AUTOSAVEDRAFT',                                       'ドラフト保存状況');\r
-define('_AUTOSAVEDRAFT_LASTSAVED',                     '最終ドラフト保存日時: ');\r
-define('_AUTOSAVEDRAFT_NOTYETSAVED',           '保存されていません');\r
-define('_AUTOSAVEDRAFT_NOW',                           'ドラフト保存');\r
-define('_SKIN_PARTS_SPECIAL',                          'スペシャルスキンパーツ');\r
-define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_FORMAT',     '英数字以外の文字は使えません');\r
-define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_DELETE',     'このスキンパーツを削除できません');\r
-define('_CONFIRMTXT_SKIN_PARTS_SPECIAL',       '本当にこのスペシャルスキンパーツを削除してもいいですか?');\r
-define('_ERROR_PLUGIN_LOAD',                           'Nucleusのプラグインとして必要なメソッドがプラグインでサポートされていないか、プラグインファイルが見当たりません。(<a href="?action=actionlog">管理操作履歴</a>に詳細があります。)');\r
-// END changed/added after 3.3 END\r
-\r
-// START changed/added after 3.22 START\r
-define('_SEARCHFORM_QUERY',                                    '検索キーワード');\r
-define('_ERROR_EMAIL_REQUIRED',                                'メールアドレスが必要です');\r
-define('_COMMENTFORM_MAIL',                                    'あなたのサイトのURL:');\r
-define('_COMMENTFORM_EMAIL',                           'メールアドレス:');\r
-define('_EBLOG_REQUIREDEMAIL',                         'コメント時にメールアドレスを要求する');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_SPAM',              'あなたのコメントは、スパムテストの結果拒否されました');\r
-// END changed/added after 3.22 END\r
-\r
-// START changed/added after 3.15 START\r
-\r
-define('_LIST_PLUG_SUBS_NEEDUPDATE',           '「登録リストのアップデート」ボタンをクリックしてイベント情報を更新してください');\r
-define('_LIST_PLUGS_DEP',                                      '依存するプラグイン:');\r
-\r
-// END changed/added after 3.15\r
-\r
-// START changed/added after 3.1 START\r
-\r
-// comments list per weblog\r
-define('_COMMENTS_BLOG',                                       'コメントのリスト:');\r
-define('_NOCOMMENTS_BLOG',                                     'このblogにはまだコメントがつけられていません');\r
-define('_BLOGLIST_COMMENTS',                           'コメント');\r
-define('_BLOGLIST_TT_COMMENTS',                                'このblogにつけられたコメントのリスト');\r
-\r
-\r
-// for use in archivetype-skinvar\r
-define('_ARCHIVETYPE_DAY',                                     '日');\r
-define('_ARCHIVETYPE_MONTH',                           '月');\r
-\r
-// tickets (prevents malicious users to trick an admin to perform actions he doesn't want)\r
-define('_ERROR_BADTICKET',                                     'チケットが不正、もしくは期限切れです');\r
-\r
-// cookie prefix\r
-define('_SETTINGS_COOKIEPREFIX',                       'Cookie プレフィックス');\r
-\r
-// account activation\r
-define('_ERROR_NOLOGON_NOACTIVATE',                    '認証用リンクを送信できません。あなたのログインは許可されていません。');\r
-define('_ERROR_ACTIVATE',                                      '認証キーは存在しないか、無効か、あるいは期限切れです。');\r
-define('_ACTIONLOG_ACTIVATIONLINK',                    '認証用リンクが送信されました。');\r
-define('_MSG_ACTIVATION_SENT',                         '認証用リンクをメールで送信しました。');\r
-\r
-// activation link emails\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_MAIL',                      "こんにちは <%memberName%>\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)におけるアカウントを有効にしなければなりません。\n下のリンクをクリックしてアクティベーションを行ってください。:\n\n\t<%activationUrl%>\n\nアクティベーション用のURLの有効期限は2日間です。それ以降は無効になりますので早めに行ってください。");\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_MAILTITLE',         "アカウント'<%memberName%>'のアクティベーション");\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_TITLE',                     'ようこそ <%memberName%>');\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_TEXT',                      'アカウント作成はほぼ完了しました。下のフォームでアカウントのパスワードを設定してください。');\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_MAIL',                                "こんにちは <%memberName%>\n\n下のリンクから、この<%siteName%> (<%siteUrl%>)における新しいパスワードを設定することができます。\n\n\t<%activationUrl%>\n\nアクティベーション用のURLの有効期限は2日間です。それ以降は無効になりますので早めに行ってください。");\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_MAILTITLE',           "アカウント'<%memberName%>'の再認証");\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_TITLE',                       'ようこそ <%memberName%>');\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_TEXT',                                '下のフォームで新しいパスワードが設定できます。');\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_MAIL',                                "こんにちは <%memberName%>\n\nメールアドレスが変更されました。\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)におけるアカウントを再認証する必要があります。\n下のリンクをクリックしてアクティベーションを行ってください。:\n\n\t<%activationUrl%>\n\nアクティベーション用のURLの有効期限は2日間です。それ以降は無効になりますので早めに行ってください。");\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_MAILTITLE',           "アカウント'<%memberName%>'の再認証");\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_TITLE',                       'ようこそ <%memberName%>');\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_TEXT',                                'メールアドレスの変更が確認されました。');\r
-define('_ACTIVATE_SUCCESS_TITLE',                      'アクティベーションに成功しました');\r
-define('_ACTIVATE_SUCCESS_TEXT',                       'アクティベーションに成功しました。');\r
-define('_MEMBERS_SETPWD',                                      'パスワードを設定する');\r
-define('_MEMBERS_SETPWD_BTN',                          'パスワードを設定');\r
-define('_QMENU_ACTIVATE',                                      'アクティベーション');\r
-define('_QMENU_ACTIVATE_TEXT',                         '<p>アクティベーションを完了すれば、<a href="index.php?action=showlogin">ログイン</a>してから利用できます。</p>');\r
-\r
-define('_PLUGS_BTN_UPDATE',                                    '登録リストのアップデート');\r
-\r
-// global settings\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR',                          'Javascriptツールバーのスタイル');\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_FULL',                     'フル・ツールバー(IE)');\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_SIMPLE',           'シンプル・ツールバー(IE以外)');\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_NONE',                     'ツールバーを使わない');\r
-define('_SETTINGS_URLMODE_HELP',                       '(参考:<a href="documentation/tips.html#searchengines-fancyurls">FancyURLを有効にする方法</a>)');\r
-\r
-// extra plugin settings part when editing categories/members/blogs/...\r
-define('_PLUGINS_EXTRA',                                       'プラグインによる追加設定');\r
-\r
-// itemlist info column keys\r
-define('_LIST_ITEM_BLOG',                                      'blog:');\r
-define('_LIST_ITEM_CAT',                                       'cat:');\r
-define('_LIST_ITEM_AUTHOR',                                    '著者:');\r
-define('_LIST_ITEM_DATE',                                      '日付:');\r
-define('_LIST_ITEM_TIME',                                      '時間:');\r
-\r
-// indication of registered members in comments list\r
-define('_LIST_COMMENTS_MEMBER',                        '(メンバー)');\r
-\r
-// batch operations\r
-define('_BATCH_WITH_SEL',                                      '選択されたものを:');\r
-define('_BATCH_EXEC',                                          '実行');\r
-\r
-// quickmenu\r
-// Note: _USER_SETTINGS と _MANAGE_SETTINGS は 3.3 以降、オリジナル版は\r
-// 変更されましたが、日本語版は表記をそのままとします。\r
-// 間違って更新しないように!!\r
-define('_QMENU_HOME',                                          '管理ホーム');\r
-define('_QMENU_ADD',                                           'アイテム追加');\r
-define('_QMENU_ADD_SELECT',                                    '- blog選択 -');\r
-define('_QMENU_USER_SETTINGS',                         'あなたの設定');\r
-define('_QMENU_USER_ITEMS',                                    'あなたのアイテム');\r
-define('_QMENU_USER_COMMENTS',                         'あなたのコメント');\r
-define('_QMENU_MANAGE',                                                'サイト管理');\r
-define('_QMENU_MANAGE_LOG',                                    '管理操作履歴');\r
-define('_QMENU_MANAGE_SETTINGS',                       'グローバル設定');\r
-define('_QMENU_MANAGE_MEMBERS',                                'メンバー管理');\r
-define('_QMENU_MANAGE_NEWBLOG',                                '新規Blog作成');\r
-define('_QMENU_MANAGE_BACKUPS',                                'DB保存/復元');\r
-define('_QMENU_MANAGE_PLUGINS',                                'プラグイン管理');\r
-define('_QMENU_LAYOUT',                                                'レイアウト設定');\r
-define('_QMENU_LAYOUT_SKINS',                          'スキン編集');\r
-define('_QMENU_LAYOUT_TEMPL',                          'テンプレート編集');\r
-define('_QMENU_LAYOUT_IEXPORT',                                '読込/書出');\r
-define('_QMENU_PLUGINS',                                       'プラグイン');\r
-\r
-// quickmenu on logon screen\r
-define('_QMENU_INTRO',                                         '導入ガイド');\r
-define('_QMENU_INTRO_TEXT',                                    '<p>ここはウェブサイトの管理を行うコンテンツ管理システム、「Nucleus CMS」のログイン画面です。</p><p>アカウントを持っていればログインして新しい記事の投稿ができます。</p>');\r
-\r
-// helppages for plugins\r
-define('_ERROR_PLUGNOHELPFILE',                                'このプラグイン用のヘルプファイルが見つかりません');\r
-define('_PLUGS_HELP_TITLE',                                    'プラグインのヘルプページ');\r
-define('_LIST_PLUGS_HELP',                                     'ヘルプ');\r
-\r
-\r
-// END changed/started after 3.1\r
-\r
-// START changed/added after v2.5beta START\r
-\r
-// general settings (security)\r
-define('_SETTINGS_EXTAUTH',                                    '外部認証の有効化');\r
-define('_WARNING_EXTAUTH',                                     '警告:必要な時以外は有効にしない');\r
-\r
-// member profile\r
-define('_MEMBERS_BYPASS',                                      '外部認証を使用する');\r
-\r
-// 'always include in search' blog setting (yes/no) [in v2.5beta, the 'always' part wasn't clear]\r
-define('_EBLOG_SEARCH',                                                '<em>常に</em>検索対象にする');\r
-\r
-// END changed/added after v2.5beta\r
-\r
-// START introduced after v2.0 START\r
-\r
-// media library\r
-define('_MEDIA_VIEW',                                          '表示');\r
-define('_MEDIA_VIEW_TT',                                       'ファイル表示 (新しいウィンドウが開きます)');\r
-define('_MEDIA_FILTER_APPLY',                          'フィルター適用');\r
-define('_MEDIA_FILTER_LABEL',                          'フィルター: ');\r
-define('_MEDIA_UPLOAD_TO',                                     'アップロード先...');\r
-define('_MEDIA_UPLOAD_NEW',                                    '新規アップロード...');\r
-define('_MEDIA_COLLECTION_SELECT',                     '選択');\r
-define('_MEDIA_COLLECTION_TT',                         'このカテゴリーに切り替え');\r
-define('_MEDIA_COLLECTION_LABEL',                      '現在のコレクション: ');\r
-\r
-// tooltips on toolbar\r
-define('_ADD_ALIGNLEFT_TT',                                    '左寄せ');\r
-define('_ADD_ALIGNRIGHT_TT',                           '右寄せ');\r
-define('_ADD_ALIGNCENTER_TT',                          '中央寄せ');\r
-\r
-\r
-// generic upload failure\r
-define('_ERROR_UPLOADFAILED',                          'アップロードに失敗しました');\r
-\r
-// END introduced after v2.0 END\r
-\r
-// START introduced after v1.5 START\r
-\r
-// posting to the past/edit timestamps\r
-define('_EBLOG_ALLOWPASTPOSTING',                      '過去の日時での投稿を許可する');\r
-define('_ADD_CHANGEDATE',                                      'タイムスタンプを更新');\r
-define('_BMLET_CHANGEDATE',                                    'タイムスタンプを更新');\r
-\r
-// skin import/export\r
-define('_OVERVIEW_SKINIMPORT',                         '読込/書出');\r
-\r
-// skin settings\r
-define('_PARSER_INCMODE_NORMAL',                       'ノーマル');\r
-define('_PARSER_INCMODE_SKINDIR',                      'skindirを使う');\r
-define('_SKIN_INCLUDE_MODE',                           'Includeモード');\r
-define('_SKIN_INCLUDE_PREFIX',                         'Includeプリフィックス');\r
-\r
-// global settings\r
-define('_SETTINGS_BASESKIN',                           '基本のスキン');\r
-define('_SETTINGS_SKINSURL',                           'スキンURL');\r
-define('_SETTINGS_ACTIONSURL',                         '「http://」から始まる action.php のURL');\r
-\r
-// category moves (batch)\r
-define('_ERROR_MOVEDEFCATEGORY',                       'デフォルトのカテゴリーは移動できません');\r
-define('_ERROR_MOVETOSELF',                                    'カテゴリーを移動できません (移動先のBlogが移動元と同じです)');\r
-define('_MOVECAT_TITLE',                                       'カテゴリーを移動するBlogを選択してください');\r
-define('_MOVECAT_BTN',                                         'カテゴリーを移動');\r
-\r
-// URLMode setting\r
-define('_SETTINGS_URLMODE',                                    'URL モード');\r
-define('_SETTINGS_URLMODE_NORMAL',                     'Normal');\r
-define('_SETTINGS_URLMODE_PATHINFO',           'Fancy');\r
-\r
-// Batch operations\r
-define('_BATCH_NOSELECTION',                           '対象が選択されていません');\r
-define('_BATCH_ITEMS',                                         'アイテム   に対してのバッチ操作');\r
-define('_BATCH_CATEGORIES',                                    'カテゴリー  に対してのバッチ操作');\r
-define('_BATCH_MEMBERS',                                       'メンバー   に対してのバッチ操作');\r
-define('_BATCH_TEAM',                                          'チームメンバーに対してのバッチ操作');\r
-define('_BATCH_COMMENTS',                                      'コメント   に対してのバッチ操作');\r
-define('_BATCH_UNKNOWN',                                       '未知のバッチ操作: ');\r
-define('_BATCH_EXECUTING',                                     '実行中');\r
-define('_BATCH_ONCATEGORY',                                    '- 対象カテゴリー');\r
-define('_BATCH_ONITEM',                                                '- 対象アイテム');\r
-define('_BATCH_ONCOMMENT',                                     '- 対象コメント');\r
-define('_BATCH_ONMEMBER',                                      '- 対象メンバー');\r
-define('_BATCH_ONTEAM',                                                '- 対象チームメンバー');\r
-define('_BATCH_SUCCESS',                                       '成功!');\r
-define('_BATCH_DONE',                                          '終了!');\r
-define('_BATCH_DELETE_CONFIRM',                                'バッチ削除の確認');\r
-define('_BATCH_DELETE_CONFIRM_BTN',                    'バッチ削除の確認');\r
-define('_BATCH_SELECTALL',                                     '全て選択');\r
-define('_BATCH_DESELECTALL',                           '全ての選択を解除');\r
-\r
-// batch operations: options in dropdowns\r
-define('_BATCH_ITEM_DELETE',                           '削除');\r
-define('_BATCH_ITEM_MOVE',                                     '移動');\r
-define('_BATCH_MEMBER_DELETE',                         '削除');\r
-define('_BATCH_MEMBER_SET_ADM',                                '管理者権限を与える');\r
-define('_BATCH_MEMBER_UNSET_ADM',                      '管理者権限を外す');\r
-define('_BATCH_TEAM_DELETE',                           'チームから削除');\r
-define('_BATCH_TEAM_SET_ADM',                          '管理者権限を与える');\r
-define('_BATCH_TEAM_UNSET_ADM',                                '管理者権限を外す');\r
-define('_BATCH_CAT_DELETE',                                    '削除');\r
-define('_BATCH_CAT_MOVE',                                      '他のBlogに移動');\r
-define('_BATCH_COMMENT_DELETE',                                '削除');\r
-\r
-// itemlist: Add new item...\r
-define('_ITEMLIST_ADDNEW',                                     '新しいアイテムの追加...');\r
-define('_ADD_PLUGIN_EXTRAS',                           '追加プラグインオプション');\r
-\r
-// errors\r
-define('_ERROR_CATCREATEFAIL',                         '新しいカテゴリーを作成できません');\r
-define('_ERROR_NUCLEUSVERSIONREQ',                     'このプラグインを使用するには、新しいバージョンの Nucleus が必要です: ');\r
-\r
-// backlinks\r
-define('_BACK_TO_BLOGSETTINGS',                                'Blogの設定に戻る');\r
-\r
-// skin import export\r
-define('_SKINIE_TITLE_IMPORT',                         '読み込み');\r
-define('_SKINIE_TITLE_EXPORT',                         '書き出し');\r
-define('_SKINIE_BTN_IMPORT',                           '読み込み');\r
-define('_SKINIE_BTN_EXPORT',                           '選択されたスキン/テンプレートを書き出し');\r
-define('_SKINIE_LOCAL',                                                'ローカルファイルから読み込み:');\r
-define('_SKINIE_NOCANDIDATES',                         'スキンディレクトリ内に読み込めるファイルがありません');\r
-define('_SKINIE_FROMURL',                                      'URLを指定して読み込み:');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_INTRO',                         '書き出すスキン/テンプレートを以下から選択してください');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_SKINS',                         'スキン');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_TEMPLATES',                     'テンプレート');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_EXTRA',                         '追加情報(書き出しファイルに追加する備考)');\r
-define('_SKINIE_CONFIRM_OVERWRITE',                    '既に存在するスキンを上書きする (ぶつかるスキン名を参照)');\r
-define('_SKINIE_CONFIRM_IMPORT',                       'はい、これを読み込みます');\r
-define('_SKINIE_CONFIRM_TITLE',                                'スキンとテンプレートを読み込もうとしています');\r
-define('_SKINIE_INFO_SKINS',                           'ファイル内のスキン:');\r
-define('_SKINIE_INFO_TEMPLATES',                       'ファイル内のテンプレート:');\r
-define('_SKINIE_INFO_GENERAL',                         '情報:');\r
-define('_SKINIE_INFO_SKINCLASH',                       '次のスキン名がぶつかります:');\r
-define('_SKINIE_INFO_TEMPLCLASH',                      '次のテンプレート名がぶつかります:');\r
-define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDSKINS',           '読み込まれたスキン:');\r
-define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDTEMPLS',          '読み込まれたテンプレート:');\r
-define('_SKINIE_DONE',                                         '読み込み完了');\r
-\r
-define('_AND',                                                         'and');\r
-define('_OR',                                                          'or');\r
-\r
-// empty fields on template edit\r
-define('_EDITTEMPLATE_EMPTY',                          '無し(クリックするとフォームが開きます)');\r
-\r
-// skin overview list\r
-define('_LIST_SKINS_INCMODE',                          'Includeモード:');\r
-define('_LIST_SKINS_INCPREFIX',                                'Includeプリフィックス:');\r
-define('_LIST_SKINS_DEFINED',                          '定義済みパーツ:');\r
-\r
-// backup\r
-define('_BACKUPS_TITLE',                                       'バックアップ / リストア');\r
-define('_BACKUP_TITLE',                                                'バックアップ');\r
-define('_BACKUP_INTRO',                                                '下のボタンを押すと、Nucleusが使用しているデータベースをバックアップできます。バックアップファイルは安全な場所に保存しておくことをお勧めします。');\r
-define('_BACKUP_ZIP_YES',                                      '圧縮する');\r
-define('_BACKUP_ZIP_NO',                                       '圧縮しない');\r
-define('_BACKUP_BTN',                                          'バックアップを作成する');\r
-define('_BACKUP_NOTE',                                         '<b style="color:#f00;">注意:</b> バックアップされるのはデータベースの内容だけです。アップロードしたファイルや config.php 内の設定はバックアップ<b style="color:#f00;">されません</b>。');\r
-define('_RESTORE_TITLE',                                       'リストア');\r
-define('_RESTORE_NOTE',                                                '<b style="color:#f00;">警告:</b> バックアップからのリストアは現在のデータベース内の Nucleus データを全て<b style="color:#f00;">削除</b>します!良く注意して使用してください!<br /><b style="color:#f00;">注意:</b> バックアップを作成した Nucleus のバージョンが 現在使用している Nucleus のバージョンと同じか確認してください!そうでなければ正しく動作しません。');\r
-define('_RESTORE_INTRO',                                       '以下からバックアップファイルを選択(サーバにアップロードされます)して"リストア"ボタンを押すと開始します。');\r
-define('_RESTORE_IMSURE',                                      'はい、確かにこの操作の実行を承認します!');\r
-define('_RESTORE_BTN',                                         'ファイルからリストア');\r
-define('_RESTORE_WARNING',                                     '(正しいバックアップをリストアしようとしているか確認し、始める前に現在のバックアップを作っておいてください)');\r
-define('_ERROR_BACKUP_NOTSURE',                                '"承認"チェックボックスをチェックする必要があります');\r
-define('_RESTORE_COMPLETE',                                    'リストア完了');\r
-\r
-// new item notification\r
-define('_NOTIFY_NI_MSG',                                       '新しいアイテムが投稿されました:');\r
-define('_NOTIFY_NI_TITLE',                                     '新しいアイテム!');\r
-define('_NOTIFY_KV_MSG',                                       'カルマの投票がありました:');\r
-define('_NOTIFY_KV_TITLE',                                     'Nucleusカルマ:');\r
-define('_NOTIFY_NC_MSG',                                       'アイテムにコメントする:');\r
-define('_NOTIFY_NC_TITLE',                                     'Nucleusコメント:');\r
-define('_NOTIFY_USERID',                                       'ユーザーID:');\r
-define('_NOTIFY_USER',                                         'ユーザー:');\r
-define('_NOTIFY_COMMENT',                                      'コメント:');\r
-define('_NOTIFY_VOTE',                                         '投票:');\r
-define('_NOTIFY_HOST',                                         'ホスト:');\r
-define('_NOTIFY_IP',                                           'IPアドレス:');\r
-define('_NOTIFY_MEMBER',                                       'メンバー:');\r
-define('_NOTIFY_TITLE',                                                'タイトル:');\r
-define('_NOTIFY_CONTENTS',                                     '内容:');\r
-\r
-// member mail message\r
-define('_MMAIL_MSG',                                           '次の方からあなた宛のメッセージが送られてきました');\r
-define('_MMAIL_FROMANON',                                      '匿名のビジター');\r
-define('_MMAIL_FROMNUC',                                       '送信元のNucleus Blog');\r
-define('_MMAIL_TITLE',                                         'メッセージ from');\r
-define('_MMAIL_MAIL',                                          'メッセージ:');\r
-\r
-// END introduced after v1.5 END\r
-\r
-\r
-// START introduced after v1.1 START\r
-\r
-// bookmarklet buttons\r
-define('_BMLET_ADD',                                           'アイテムの追加');\r
-define('_BMLET_EDIT',                                          '保存');\r
-define('_BMLET_DELETE',                                                'アイテムの削除');\r
-define('_BMLET_BODY',                                          '本文');\r
-define('_BMLET_MORE',                                          '続き');\r
-define('_BMLET_OPTIONS',                                       'オプション');\r
-define('_BMLET_PREVIEW',                                       'プレビュー');\r
-\r
-// used in bookmarklet\r
-define('_ITEM_UPDATED',                                                'アイテムが更新されました');\r
-define('_ITEM_DELETED',                                                'アイテムが削除されました');\r
-\r
-// plugins\r
-define('_CONFIRMTXT_PLUGIN',                           'このプラグインを削除しますか?');\r
-define('_ERROR_NOSUCHPLUGIN',                          '指定されたプラグインはありません');\r
-define('_ERROR_DUPPLUGIN',                                     'そのプラグインは既にインストールされています');\r
-define('_ERROR_PLUGFILEERROR',                         '指定されたプラグインは存在しないか、パーミッションが正しく設定されていません');\r
-define('_PLUGS_NOCANDIDATES',                          'プラグインのインストール候補はありません。');\r
-\r
-define('_PLUGS_TITLE_MANAGE',                          'プラグインの管理');\r
-define('_PLUGS_TITLE_INSTALLED',                       'インストール済み');\r
-define('_PLUGS_TITLE_UPDATE',                          '登録リストのアップデート');\r
-define('_PLUGS_TEXT_UPDATE',                           'Nucleusが管理している各プラグインが登録中のイベント情報が、何らかの原因(プラグインのバージョンアップに伴うファイルの上書き等)によって正常ではない状態になった時に「アップデート」ボタンをクリックしてください。');\r
-define('_PLUGS_TITLE_NEW',                                     '新しいプラグインをインストール');\r
-define('_PLUGS_ADD_TEXT',                                      '以下はpluginsディレクトリ内にある全ての「インストールされていないプラグイン」の可能性があるファイルのリストです。追加する前にプラグインかどうかを<strong>しっかり確認</strong>してください。');\r
-define('_PLUGS_BTN_INSTALL',                           'プラグインのインストール');\r
-define('_BACKTOOVERVIEW',                                      '一覧に戻る');\r
-\r
-// editlink\r
-define('_TEMPLATE_EDITLINK',                           'アイテムを編集するためのリンク');\r
-\r
-// add left / add right tooltips\r
-define('_ADD_LEFT_TT',                                         'left boxを追加');\r
-define('_ADD_RIGHT_TT',                                                'right boxを追加');\r
-\r
-// add/edit item: new category (in dropdown box)\r
-define('_ADD_NEWCAT',                                          '新しいカテゴリーを追加...');\r
-\r
-// new settings\r
-define('_SETTINGS_PLUGINURL',                          'プラグインディレクトリのURL');\r
-define('_SETTINGS_MAXUPLOADSIZE',                      'アップロードできるファイルの最大サイズ (bytes)');\r
-define('_SETTINGS_NONMEMBERMSGS',                      'メンバー以外からのメッセージを受け付ける');\r
-define('_SETTINGS_PROTECTMEMNAMES',                    'メンバー名の保護');\r
-\r
-// overview screen\r
-define('_OVERVIEW_PLUGINS',                                    'プラグイン管理');\r
-\r
-// actionlog\r
-define('_ACTIONLOG_NEWMEMBER',                         '新しいメンバーの登録:');\r
-\r
-// membermail (when not logged in)\r
-define('_MEMBERMAIL_MAIL',                                     'あなたのメールアドレス:');\r
-\r
-// file upload\r
-define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD2',                     'チームに参加しているどのブログも管理権限を持っていない為、ファイルのアップロードが出来ません。');\r
-\r
-/* plugin list\r
-define('_LISTS_INFO',                                          '情報');\r
-define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',                           '作者:');\r
-define('_LIST_PLUGS_VER',                                      'バージョン:');\r
-define('_LIST_PLUGS_SITE',                                     'サイト');\r
-define('_LIST_PLUGS_DESC',                                     '説明:');\r
-define('_LIST_PLUGS_SUBS',                                     '以下のイベントに登録:');\r
-define('_LIST_PLUGS_UP',                                       '上へ');\r
-define('_LIST_PLUGS_DOWN',                                     '下へ');\r
-define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                                '削除');\r
-define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                                    '管理');\r
-define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',                          '編集');*/\r
-define('_LISTS_INFO',                                          'インフォメーション');\r
-define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',                           '製作者:');\r
-define('_LIST_PLUGS_VER',                                      'バージョン:');\r
-define('_LIST_PLUGS_SITE',                                     '入手サイト:');\r
-define('_LIST_PLUGS_DESC',                                     '概要:');\r
-define('_LIST_PLUGS_SUBS',                                     '登録済みイベント:');\r
-define('_LIST_PLUGS_UP',                                       '&uarr; ひとつ上へ');\r
-define('_LIST_PLUGS_DOWN',                                     '&darr; ひとつ下へ');\r
-define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                                'アンインストール');\r
-define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                                    '管理');\r
-define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',                          'オプション編集');\r
-\r
-// plugin option list\r
-define('_LISTS_VALUE',                                         '値(内容)');\r
-\r
-// plugin options\r
-define('_ERROR_NOPLUGOPTIONS',                         'このプラグインにはオプションがありません');\r
-define('_PLUGS_BACK',                                          'プラグインの一覧に戻る');\r
-define('_PLUGS_SAVE',                                          'オプションの保存');\r
-define('_PLUGS_OPTIONS_UPDATED',                       'プラグインオプションが更新されました');\r
-\r
-define('_OVERVIEW_MANAGEMENT',                         '管理');\r
-define('_OVERVIEW_MANAGE',                                     'Nucleusの管理');\r
-define('_MANAGE_GENERAL',                                      '管理');\r
-define('_MANAGE_SKINS',                                                'スキン/テンプレート');\r
-define('_MANAGE_EXTRA',                                                '追加機能');\r
-\r
-define('_BACKTOMANAGE',                                                'Nucleusの管理に戻る');\r
-\r
-\r
-// END introduced after v1.1 END\r
-\r
-\r
-\r
-\r
-// charset to use\r
-define('_CHARSET',                                                     'UTF-8');\r
-\r
-// global stuff\r
-define('_LOGOUT',                                                      'ログアウト');\r
-define('_LOGIN',                                                       'ログイン');\r
-define('_YES',                                                         'はい');\r
-define('_NO',                                                          'いいえ');\r
-define('_SUBMIT',                                                      '送信');\r
-define('_ERROR',                                                       'エラー');\r
-define('_ERRORMSG',                                                    'エラーが発生しました!');\r
-define('_BACK',                                                                '戻る');\r
-define('_NOTLOGGEDIN',                                         'ログインしていません');\r
-define('_LOGGEDINAS',                                          'ログイン:');\r
-define('_ADMINHOME',                                           '管理ホーム');\r
-define('_NAME',                                                                '名前');\r
-define('_BACKHOME',                                                    '管理ホームに戻る');\r
-define('_BADACTION',                                           '存在しないアクションが要求されました');\r
-define('_MESSAGE',                                                     'メッセージ');\r
-define('_HELP_TT',                                                     'ヘルプ!');\r
-define('_YOURSITE',                                                    'サイトの確認');\r
-\r
-\r
-define('_POPUP_CLOSE',                                         'ウィンドウを閉じる');\r
-\r
-define('_LOGIN_PLEASE',                                                'まずログインしてください');\r
-\r
-// commentform\r
-define('_COMMENTFORM_YOUARE',                          'ユーザー名: ');\r
-define('_COMMENTFORM_SUBMIT',                          'コメントを追加');\r
-define('_COMMENTFORM_COMMENT',                         'コメント:');\r
-define('_COMMENTFORM_NAME',                                    'お名前:');\r
-define('_COMMENTFORM_REMEMBER',                                '情報を記憶しておく');\r
-\r
-// loginform\r
-define('_LOGINFORM_NAME',                                      'ログインID:');\r
-define('_LOGINFORM_PWD',                                       'パスワード:');\r
-define('_LOGINFORM_YOUARE',                                    'ログイン中:');\r
-define('_LOGINFORM_SHARED',                                    'このPCを他の人と共用する');\r
-\r
-// member mailform\r
-define('_MEMBERMAIL_SUBMIT',                           'メッセージ送信');\r
-\r
-// search form\r
-define('_SEARCHFORM_SUBMIT',                           '検索');\r
-\r
-// add item form\r
-define('_ADD_ADDTO',                                           'アイテムの追加:');\r
-define('_ADD_CREATENEW',                                       '新しいアイテム');\r
-define('_ADD_BODY',                                                    '本文');\r
-define('_ADD_TITLE',                                           'タイトル');\r
-define('_ADD_MORE',                                                    '続き (空欄でも可)');\r
-define('_ADD_CATEGORY',                                                'カテゴリー');\r
-define('_ADD_PREVIEW',                                         'プレビュー');\r
-define('_ADD_DISABLE_COMMENTS',                                'コメントを受け付けない');\r
-define('_ADD_DRAFTNFUTURE',                                    'ドラフトと未来の記事');\r
-define('_ADD_ADDITEM',                                         'アイテムを追加');\r
-define('_ADD_ADDNOW',                                          '今すぐ追加');\r
-define('_ADD_PLACE_ON',                                                '日時:');\r
-define('_ADD_ADDDRAFT',                                                'ドラフトに追加');\r
-define('_ADD_NOPASTDATES',                                     '(過去の日時は指定できません。指定された場合は現在の日時が使用されます)');\r
-define('_ADD_BOLD_TT',                                         '太字');\r
-define('_ADD_ITALIC_TT',                                       '斜体');\r
-define('_ADD_HREF_TT',                                         'リンク作成');\r
-define('_ADD_MEDIA_TT',                                                'メディア(画像・音声)の追加');\r
-define('_ADD_PREVIEW_TT',                                      'プレビューの表示/非表示');\r
-define('_ADD_CUT_TT',                                          'カット');\r
-define('_ADD_COPY_TT',                                         'コピー');\r
-define('_ADD_PASTE_TT',                                                'ペースト');\r
-\r
-\r
-// edit item form\r
-define('_EDIT_ITEM',                                           'アイテムの編集');\r
-define('_EDIT_SUBMIT',                                         '保存');\r
-define('_EDIT_ORIG_AUTHOR',                                    '原作者');\r
-define('_EDIT_BACKTODRAFTS',                           '再度ドラフトとして保存');\r
-define('_EDIT_COMMENTSNOTE',                           '(注意: コメントの非表示は以前に追加されたコメントを隠しはしません)');\r
-\r
-// used on delete screens\r
-define('_DELETE_CONFIRM',                                      '削除の確認をしてください');\r
-define('_DELETE_CONFIRM_BTN',                          '削除の確認');\r
-define('_CONFIRMTXT_ITEM',                                     '以下のアイテムを削除しようとしています:');\r
-define('_CONFIRMTXT_COMMENT',                          '以下のコメントを削除しようとしています:');\r
-define('_CONFIRMTXT_TEAM1',                                    'このblogのチームリストから');\r
-define('_CONFIRMTXT_TEAM2',                                    '削除しようとしています');\r
-define('_CONFIRMTXT_BLOG',                                     '削除するBlog: ');\r
-define('_WARNINGTXT_BLOGDEL',                          '警告! Blogを削除するとそれに含まれている全てのアイテム、コメントは削除されます。その点を確認した上で行ってください。<br />さらに、Blogの削除中にNucleusを中断させないでください。');\r
-define('_CONFIRMTXT_MEMBER',                           '以下のメンバープロファイルを削除しようとしています: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_TEMPLATE',                         '次のテンプレートを削除しようとしています: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_SKIN',                                     '次のスキンを削除しようとしています: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_BAN',                                      '次の禁止IP範囲を削除しようとしています: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_CATEGORY',                         '次のカテゴリーを削除しようとしています: ');\r
-\r
-// some status messages\r
-define('_DELETED_ITEM',                                                'アイテムが削除されました');\r
-define('_DELETED_MEMBER',                                      'メンバーが削除されました');\r
-define('_DELETED_COMMENT',                                     'コメントが削除されました');\r
-define('_DELETED_BLOG',                                                'Blogが削除されました');\r
-define('_DELETED_CATEGORY',                                    'カテゴリーが削除されました');\r
-define('_ITEM_MOVED',                                          'アイテムが移動されました');\r
-define('_ITEM_ADDED',                                          'アイテムが追加されました');\r
-define('_COMMENT_UPDATED',                                     'コメントが更新されました');\r
-define('_SKIN_UPDATED',                                                'スキンデータが保存されました');\r
-define('_TEMPLATE_UPDATED',                                    'テンプレートデータが保存されました');\r
-\r
-// errors\r
-define('_ERROR_COMMENT_LONGWORD',                      'コメントには半角で90文字以上の単語を使わないで下さい。');\r
-define('_ERROR_COMMENT_NOCOMMENT',                     'コメントを入力してください。');\r
-define('_ERROR_COMMENT_NOUSERNAME',                    '使用できない名前です。');\r
-define('_ERROR_COMMENT_TOOLONG',                       'コメントが長すぎます。(半角で5000文字まで)');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_DISABLED',                     '現在このBlogではコメントを受け付けていません。');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_NONPUBLIC',                    'このBlogへコメントを追加するにはメンバーとしてログインしなければいけません。');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_MEMBERNICK',           'あなたが使おうとした名前は既に使われています。他の名前を入力してください。');\r
-define('_ERROR_SKIN',                                          'スキン エラー');\r
-define('_ERROR_ITEMCLOSED',                                    'このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。');\r
-define('_ERROR_NOSUCHITEM',                                    'そのようなアイテムは存在しません。');\r
-define('_ERROR_NOSUCHBLOG',                                    'そのようなBlogは存在しません。');\r
-define('_ERROR_NOSUCHSKIN',                                    'そのようなスキンは存在しません。');\r
-define('_ERROR_NOSUCHMEMBER',                          'そのようなメンバーは存在しません。');\r
-define('_ERROR_NOTONTEAM',                                     'あなたはこのBlogのチームに含まれていません。');\r
-define('_ERROR_BADDESTBLOG',                           '送り先のBlogが存在しません。');\r
-define('_ERROR_NOTONDESTTEAM',                         'あなたが送り先のBlogのチームに入っていないためアイテムを移動できません。');\r
-define('_ERROR_NOEMPTYITEMS',