OSDN Git Service

fixed typo for _ERROR_LOGINNEEDED
authorkimitake <kimitake@1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96>
Thu, 15 Feb 2007 20:04:55 +0000 (20:04 +0000)
committerkimitake <kimitake@1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96>
Thu, 15 Feb 2007 20:04:55 +0000 (20:04 +0000)
git-svn-id: https://svn.sourceforge.jp/svnroot/nucleus-jp/nucleus-jp/trunk@200 1ca29b6e-896d-4ea0-84a5-967f57386b96

euc/nucleus/language/japanese-euc.php

index 3216760..ece1243 100755 (executable)
-<?php\r
-// Japanese (EUC-JP) Nucleus Language File\r
-// \r
-// Author: chrome (chrome@cgi.no-ip.org)\r
-// Modified by: Osamu Higuchi (osamu@higuchi.com)\r
-// Nucleus version: v1.0-v3.2\r
-//\r
-// Please note: if you want to translate this file to your own language, be aware\r
-// that in a next Nucleus version, new variables might be added and some other ones\r
-// might be deleted. Therefor, it's important to list the Nucleus version for which \r
-// the file was written in your document.\r
-//\r
-// Fully translated language file can be sent to us and will be made\r
-// available for download (with proper credit to the author, of course)\r
-\r
-// Note for Japanese users\r
-// ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï Nucleus ¤Î EUC-JP ÈÇÆüËܸì¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£\r
-// ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò japanese.php ¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢Nucleus ¤Î language ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë\r
-// ÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\r
-\r
-// START changed/added after 3.15 START\r
-\r
-define('_LIST_PLUG_SUBS_NEEDUPDATE','Please use the \'Update Subscription list\'-button to update the plugin\'s subscription list.');\r
-define('_LIST_PLUGS_DEP',                      'Plugin(s) requires:');\r
-\r
-// END changed/added after 3.15\r
-\r
-// START changed/added after 3.1 START\r
-\r
-// comments list per weblog\r
-define('_COMMENTS_BLOG',                       '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È¡§');\r
-define('_NOCOMMENTS_BLOG',                     '¤³¤Îblog¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_BLOGLIST_COMMENTS',           '¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_BLOGLIST_TT_COMMENTS',                '¤³¤Îblog¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È');\r
-\r
-\r
-// for use in archivetype-skinvar\r
-define('_ARCHIVETYPE_DAY',                     'Æü');\r
-define('_ARCHIVETYPE_MONTH',           '·î');\r
-\r
-// tickets (prevents malicious users to trick an admin to perform actions he doesn't want)\r
-define('_ERROR_BADTICKET',                     'Invalid or expired ticket.');\r
-\r
-// plugin dependency\r
-define('_ERROR_INSREQPLUGIN',          'Plugin installation failed, requires ');\r
-define('_ERROR_DELREQPLUGIN',          'Plugin deletion failed, required by ');\r
-\r
-// cookie prefix\r
-define('_SETTINGS_COOKIEPREFIX',       'Cookie ¥×¥ì¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');\r
-\r
-// account activation\r
-define('_ERROR_NOLOGON_NOACTIVATE',    'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤òÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£');\r
-define('_ERROR_ACTIVATE',                      'ǧ¾Ú¥­¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢Ìµ¸ú¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£');\r
-define('_ACTIONLOG_ACTIVATIONLINK', 'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MSG_ACTIVATION_SENT',         'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-\r
-// activation link emails\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_MAIL',      "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤òˬ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\nÆóÆü°ÊÆâ¤Ë¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢Ç§¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£");\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_MAILTITLE', "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤Îǧ¾Ú");\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_TITLE',     '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');\r
-define('_ACTIVATE_REGISTER_TEXT',      '¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_MAIL',                "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢¤³¤Î<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n\n\t<%activationUrl%>\n\nÆóÆü°ÊÆâ¤Ë¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢Ç§¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£");\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_MAILTITLE',"¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_TITLE',       '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');\r
-define('_ACTIVATE_FORGOT_TEXT',                '²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_MAIL',                "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºÆǧ¾Ú¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤òˬ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\nÆóÆü°ÊÆâ¤Ë¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢Ç§¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£");\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_MAILTITLE',"¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_TITLE',       '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');\r
-define('_ACTIVATE_CHANGE_TEXT',                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª');\r
-define('_ACTIVATE_SUCCESS_TITLE',      'ǧ¾Ú¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_ACTIVATE_SUCCESS_TEXT',       '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-define('_MEMBERS_SETPWD',                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë');\r
-define('_MEMBERS_SETPWD_BTN',          '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê');\r
-define('_QMENU_ACTIVATE',                      '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îǧ¾Ú');\r
-define('_QMENU_ACTIVATE_TEXT',         '<p>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢<a href="index.php?action=showlogin">¥í¥°¥¤¥ó</a>¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</p>');\r
-\r
-define('_PLUGS_BTN_UPDATE',                    'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');\r
-\r
-// global settings \r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR',          'Javascript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë');\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_FULL',     '¥Õ¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE)');\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_SIMPLE','¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE°Ê³°)');\r
-define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_NONE',     '¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤');\r
-define('_SETTINGS_URLMODE_HELP',       '(»²¹Í¡§<a href="documentation/tips.html#searchengines-fancyurls">fancy URL¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëÊýË¡</a>)');\r
-\r
-// extra plugin settings part when editing categories/members/blogs/...\r
-define('_PLUGINS_EXTRA',                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÄɲÃÀßÄê');\r
-\r
-// itemlist info column keys\r
-define('_LIST_ITEM_BLOG',                      'blog:');\r
-define('_LIST_ITEM_CAT',                       'cat:');\r
-define('_LIST_ITEM_AUTHOR',                    'Ãø¼Ô:');\r
-define('_LIST_ITEM_DATE',                      'ÆüÉÕ:');\r
-define('_LIST_ITEM_TIME',                      '»þ´Ö:');\r
-\r
-// indication of registered members in comments list\r
-define('_LIST_COMMENTS_MEMBER',        '(¥á¥ó¥Ð¡¼)');\r
-\r
-// batch operations\r
-define('_BATCH_WITH_SEL',                      'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡§');\r
-define('_BATCH_EXEC',                          '¼Â¹Ô');\r
-\r
-// quickmenu\r
-define('_QMENU_HOME',                          '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');\r
-define('_QMENU_ADD',                           '¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ');\r
-define('_QMENU_ADD_SELECT',                    '- blogÁªÂò -');\r
-define('_QMENU_USER_SETTINGS',         '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');\r
-define('_QMENU_USER_ITEMS',                    '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_QMENU_USER_COMMENTS',         '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_QMENU_MANAGE',                                '¥µ¥¤¥È´ÉÍý');\r
-define('_QMENU_MANAGE_LOG',                    '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');\r
-define('_QMENU_MANAGE_SETTINGS',       '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');\r
-define('_QMENU_MANAGE_MEMBERS',                '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');\r
-define('_QMENU_MANAGE_NEWBLOG',                '¿·µ¬BlogºîÀ®');\r
-define('_QMENU_MANAGE_BACKUPS',                'DBÊݸ/Éü¸µ');\r
-define('_QMENU_MANAGE_PLUGINS',                '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');\r
-define('_QMENU_LAYOUT',                                '¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÀßÄê');\r
-define('_QMENU_LAYOUT_SKINS',          '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');\r
-define('_QMENU_LAYOUT_TEMPL',          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');\r
-define('_QMENU_LAYOUT_IEXPORT',                'Æɹþ/½ñ½Ð');\r
-define('_QMENU_PLUGINS',                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó');\r
-\r
-// quickmenu on logon screen\r
-define('_QMENU_INTRO',                         'ƳÆþ¥¬¥¤¥É');\r
-define('_QMENU_INTRO_TEXT',                    '<p>¤³¤³¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖNucleus CMS¡×¤Î¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̤Ǥ¹¡£</p><p>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æµ­»ö¤Î¿·µ¬Åê¹Æ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>');\r
-\r
-// helppages for plugins\r
-define('_ERROR_PLUGNOHELPFILE',                '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤΥإë¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_PLUGS_HELP_TITLE',                    '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_LIST_PLUGS_HELP',                     '¥Ø¥ë¥×');\r
-\r
-// END changed/started after 3.1\r
-\r
-// START changed/added after v2.5beta START\r
-\r
-// general settings (security)\r
-define('_SETTINGS_EXTAUTH',                    'Enable External Authentication');\r
-define('_WARNING_EXTAUTH',                     'Warning: Enable only if needed.');\r
-\r
-// member profile\r
-define('_MEMBERS_BYPASS',                      'Use External Authentication');\r
-\r
-// 'always include in search' blog setting (yes/no) [in v2.5beta, the 'always' part wasn't clear]\r
-define('_EBLOG_SEARCH',                                '<em>¾ï¤Ë</em>¸¡º÷Âоݤˤ¹¤ë');\r
-\r
-// END changed/added after v2.5beta\r
-\r
-// START introduced after v2.0 START\r
-\r
-// media library\r
-define('_MEDIA_VIEW',                          'ɽ¼¨');\r
-define('_MEDIA_VIEW_TT',                       '¥Õ¥¡¥¤¥ëɽ¼¨ (¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤­¤Þ¤¹)');\r
-define('_MEDIA_FILTER_APPLY',          '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Å¬±þ');\r
-define('_MEDIA_FILTER_LABEL',          '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼: ');\r
-define('_MEDIA_UPLOAD_TO',                     '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀè...');\r
-define('_MEDIA_UPLOAD_NEW',                    '¿·µ¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É...');\r
-define('_MEDIA_COLLECTION_SELECT',     'ÁªÂò');\r
-define('_MEDIA_COLLECTION_TT',         '¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÀÚ¤êÂؤ¨');\r
-define('_MEDIA_COLLECTION_LABEL',      '¸½ºß¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó: ');\r
-\r
-// tooltips on toolbar\r
-define('_ADD_ALIGNLEFT_TT',                    'º¸´ó¤»');\r
-define('_ADD_ALIGNRIGHT_TT',           '±¦´ó¤»');\r
-define('_ADD_ALIGNCENTER_TT',          'Ãæ±û´ó¤»');\r
-\r
-// generic upload failure\r
-define('_ERROR_UPLOADFAILED',          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-// END introduced after v2.0 END\r
-\r
-// START introduced after v1.5 START\r
-\r
-// posting to the past/edit timestamps\r
-define('_EBLOG_ALLOWPASTPOSTING',      '²áµî¤ÎÆü»þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤òµö²Ä¤¹¤ë');\r
-define('_ADD_CHANGEDATE',                      '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');\r
-define('_BMLET_CHANGEDATE',                    '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');\r
-\r
-// skin import/export\r
-define('_OVERVIEW_SKINIMPORT',         'Æɹþ/½ñ½Ð');\r
-\r
-// skin settings\r
-define('_PARSER_INCMODE_NORMAL',       '¥Î¡¼¥Þ¥ë');\r
-define('_PARSER_INCMODE_SKINDIR',      'skindir¤ò»È¤¦');\r
-define('_SKIN_INCLUDE_MODE',           'Include ¥â¡¼¥É');\r
-define('_SKIN_INCLUDE_PREFIX',         'Include ¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');\r
-\r
-// global settings\r
-define('_SETTINGS_BASESKIN',           '´ðËܤΥ¹¥­¥ó');\r
-define('_SETTINGS_SKINSURL',           '¥¹¥­¥óURL');\r
-define('_SETTINGS_ACTIONSURL',         'action.php ¤Ø¤Î¥Õ¥ëURL');\r
-\r
-// category moves (batch)\r
-define('_ERROR_MOVEDEFCATEGORY',       'default¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_MOVETOSELF',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (°ÜÆ°Àè¤ÎBlog¤¬°ÜÆ°¸µ¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹)');\r
-define('_MOVECAT_TITLE',                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëBlog¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_MOVECAT_BTN',                         '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°');\r
-\r
-// URLMode setting\r
-define('_SETTINGS_URLMODE',                    'URL ¥â¡¼¥É');\r
-define('_SETTINGS_URLMODE_NORMAL',     'Normal');\r
-define('_SETTINGS_URLMODE_PATHINFO','Fancy');\r
-\r
-// Batch operations\r
-define('_BATCH_NOSELECTION',           'Âоݤ¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_BATCH_ITEMS',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');\r
-define('_BATCH_CATEGORIES',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');\r
-define('_BATCH_MEMBERS',                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');\r
-define('_BATCH_TEAM',                          '¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');\r
-define('_BATCH_COMMENTS',                      '¥³¥á¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');\r
-define('_BATCH_UNKNOWN',                       '̤ÃΤΥХåÁÁàºî: ');\r
-define('_BATCH_EXECUTING',                     '¼Â¹ÔÃæ');\r
-define('_BATCH_ONCATEGORY',                    '- Âоݥ«¥Æ¥´¥ê¡¼');\r
-define('_BATCH_ONITEM',                                '- Âоݥ¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_BATCH_ONCOMMENT',                     '- Âоݥ³¥á¥ó¥È');\r
-define('_BATCH_ONMEMBER',                      '- Âоݥá¥ó¥Ð¡¼');\r
-define('_BATCH_ONTEAM',                                '- ÂоݥÁ¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼');\r
-define('_BATCH_SUCCESS',                       'À®¸ù!');\r
-define('_BATCH_DONE',                          '½ªÎ»!');\r
-define('_BATCH_DELETE_CONFIRM',                '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');\r
-define('_BATCH_DELETE_CONFIRM_BTN',    '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');\r
-define('_BATCH_SELECTALL',                     'Á´¤ÆÁªÂò');\r
-define('_BATCH_DESELECTALL',           'Á´¤Æ¤ÎÁªÂò¤ò²ò½ü');\r
-\r
-// batch operations: options in dropdowns\r
-define('_BATCH_ITEM_DELETE',           'ºï½ü');\r
-define('_BATCH_ITEM_MOVE',                     '°ÜÆ°');\r
-define('_BATCH_MEMBER_DELETE',         'ºï½ü');\r
-define('_BATCH_MEMBER_SET_ADM',                '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');\r
-define('_BATCH_MEMBER_UNSET_ADM',      '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');\r
-define('_BATCH_TEAM_DELETE',           '¥Á¡¼¥à¤«¤éºï½ü');\r
-define('_BATCH_TEAM_SET_ADM',          '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');\r
-define('_BATCH_TEAM_UNSET_ADM',                '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');\r
-define('_BATCH_CAT_DELETE',                    'ºï½ü');\r
-define('_BATCH_CAT_MOVE',                      '¾¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°');\r
-define('_BATCH_COMMENT_DELETE',                'ºï½ü');\r
-\r
-// itemlist: Add new item...\r
-define('_ITEMLIST_ADDNEW',                     '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ...');\r
-define('_ADD_PLUGIN_EXTRAS',           'Äɲåץ饰¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó');\r
-\r
-// errors\r
-define('_ERROR_CATCREATEFAIL',         '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_NUCLEUSVERSIONREQ',     '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î Nucleus ¤¬É¬ÍפǤ¹: ');\r
-\r
-// backlinks\r
-define('_BACK_TO_BLOGSETTINGS',                'Blog¤ÎÀßÄê¤ËÌá¤ë');\r
-\r
-// skin import export\r
-define('_SKINIE_TITLE_IMPORT',         'Æɤ߹þ¤ß');\r
-define('_SKINIE_TITLE_EXPORT',         '½ñ¤­½Ð¤·');\r
-define('_SKINIE_BTN_IMPORT',           'Æɤ߹þ¤ß');\r
-define('_SKINIE_BTN_EXPORT',           'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤·');\r
-define('_SKINIE_LOCAL',                                '¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÆɤ߹þ¤ß:');\r
-define('_SKINIE_NOCANDIDATES',         'skins¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤ËÆɤ߹þ¤á¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_SKINIE_FROMURL',                      'URL¤ò»ØÄꤷ¤ÆÆɤ߹þ¤ß:');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_INTRO',         '½ñ¤­½Ð¤¹¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤«¤éÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_SKINS',         '¥¹¥­¥ó');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_TEMPLATES',     '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');\r
-define('_SKINIE_EXPORT_EXTRA',         'ÄɲþðÊó');\r
-define('_SKINIE_CONFIRM_OVERWRITE',    '´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë (¤Ö¤Ä¤«¤ë¥¹¥­¥ó̾¤ò»²¾È)');\r
-define('_SKINIE_CONFIRM_IMPORT',       '¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹');\r
-define('_SKINIE_CONFIRM_TITLE',                '¥¹¥­¥ó¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÆɤ߹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');\r
-define('_SKINIE_INFO_SKINS',           '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥¹¥­¥ó:');\r
-define('_SKINIE_INFO_TEMPLATES',       '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');\r
-define('_SKINIE_INFO_GENERAL',         '¾ðÊó:');\r
-define('_SKINIE_INFO_SKINCLASH',       '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');\r
-define('_SKINIE_INFO_TEMPLCLASH',      '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');\r
-define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDSKINS','Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó:');\r
-define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDTEMPLS','Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');\r
-define('_SKINIE_DONE',                         'Æɤ߹þ¤ß´°Î»');\r
-\r
-define('_AND',                                         'and');\r
-define('_OR',                                          'or');\r
-\r
-// empty fields on template edit\r
-define('_EDITTEMPLATE_EMPTY',          '̵¤·(¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÊÔ½¸)');\r
-\r
-// skin overview list\r
-define('_LIST_SKINS_INCMODE',          'Include¥â¡¼¥É:');\r
-define('_LIST_SKINS_INCPREFIX',                'Include Prefix:');\r
-define('_LIST_SKINS_DEFINED',          'ÄêµÁºÑ¤ß¥Ñ¡¼¥Ä:');\r
-\r
-// backup\r
-define('_BACKUPS_TITLE',                       '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× / ¥ê¥¹¥È¥¢');\r
-define('_BACKUP_TITLE',                                '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×');\r
-define('_BACKUP_INTRO',                                '²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î Nucleus ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_BACKUP_ZIP_YES',                      '°µ½Ì¤¹¤ë');\r
-define('_BACKUP_ZIP_NO',                       '°µ½Ì¤·¤Ê¤¤');\r
-define('_BACKUP_BTN',                          '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë');\r
-define('_BACKUP_NOTE',                         '<b>Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆâÍƤÀ¤±¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä config.php Æâ¤ÎÀßÄê¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×<b>¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó</b>¡£');\r
-define('_RESTORE_TITLE',                       '¥ê¥¹¥È¥¢');\r
-define('_RESTORE_NOTE',                                '<b>·Ù¹ð:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¤Ï¸½ºß¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Æâ¤Î Nucleus ¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤Æ<b>ºï½ü</b>¤·¤Þ¤¹¡ªÎɤ¯Ãí°Õ¤·¤Æ»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª  <br />  <b>Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤¿ Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈƱ¤¸¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_RESTORE_INTRO',                       '°Ê²¼¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤òÁªÂò¤·¤Æ"¥ê¥¹¥È¥¢"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_RESTORE_IMSURE',                      '¤Ï¤¤¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÁàºî¤Î¼Â¹Ô¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤¹¡ª');\r
-define('_RESTORE_BTN',                         '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥ê¥¹¥È¥¢');\r
-define('_RESTORE_WARNING',                     '¡ÊÀµ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¸½ºß¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');\r
-define('_ERROR_BACKUP_NOTSURE',                '"¾µÇ§"¥Æ¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');\r
-define('_RESTORE_COMPLETE',                    '¥ê¥¹¥È¥¢´°Î»');\r
-\r
-// new item notification\r
-define('_NOTIFY_NI_MSG',                       '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿:');\r
-define('_NOTIFY_NI_TITLE',                     '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à!');\r
-define('_NOTIFY_KV_MSG',                       '¥«¥ë¥Þ¤ÎÅêɼ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿:');\r
-define('_NOTIFY_KV_TITLE',                     'Nucleus¥«¥ë¥Þ:');\r
-define('_NOTIFY_NC_MSG',                       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë:');\r
-define('_NOTIFY_NC_TITLE',                     'Nucleus¥³¥á¥ó¥È:');\r
-define('_NOTIFY_USERID',                       '¥æ¡¼¥¶¡¼ID:');\r
-define('_NOTIFY_USER',                         '¥æ¡¼¥¶¡¼:');\r
-define('_NOTIFY_COMMENT',                      '¥³¥á¥ó¥È:');\r
-define('_NOTIFY_VOTE',                         'Åêɼ:');\r
-define('_NOTIFY_HOST',                         '¥Û¥¹¥È:');\r
-define('_NOTIFY_IP',                           'IP:');\r
-define('_NOTIFY_MEMBER',                       '¥á¥ó¥Ð¡¼:');\r
-define('_NOTIFY_TITLE',                                '¥¿¥¤¥È¥ë:');\r
-define('_NOTIFY_CONTENTS',                     '¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä:');\r
-\r
-// member mail message\r
-define('_MMAIL_MSG',                           '¼¡¤ÎÊý¤«¤é¤¢¤Ê¤¿°¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MMAIL_FROMANON',                      'ƿ̾¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼');\r
-define('_MMAIL_FROMNUC',                       'Á÷¿®¸µ¤ÎNucleus ¥¦¥§¥Ö¥í¥°');\r
-define('_MMAIL_TITLE',                         '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ from');\r
-define('_MMAIL_MAIL',                          '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:');\r
-\r
-// END introduced after v1.5 END\r
-\r
-\r
-// START introduced after v1.1 START\r
-\r
-// bookmarklet buttons\r
-define('_BMLET_ADD',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_BMLET_EDIT',                          'Êݸ');\r
-define('_BMLET_DELETE',                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îºï½ü');\r
-define('_BMLET_BODY',                          'ËÜʸ');\r
-define('_BMLET_MORE',                          '³¤­');\r
-define('_BMLET_OPTIONS',                       '¥ª¥×¥·¥ç¥ó');\r
-define('_BMLET_PREVIEW',                       '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');\r
-\r
-// used in bookmarklet\r
-define('_ITEM_UPDATED',                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_ITEM_DELETED',                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-// plugins\r
-define('_CONFIRMTXT_PLUGIN',           '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?');\r
-define('_ERROR_NOSUCHPLUGIN',          '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_DUPPLUGIN',                     '¤½¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï´û¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹');\r
-define('_ERROR_PLUGFILEERROR',         '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_PLUGS_NOCANDIDATES',          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¸õÊ䤬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-\r
-define('_PLUGS_TITLE_MANAGE',          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î´ÉÍý');\r
-define('_PLUGS_TITLE_INSTALLED',       '¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß');\r
-define('_PLUGS_TITLE_UPDATE',          'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');\r
-define('_PLUGS_TEXT_UPDATE',           'Nucleus¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Æ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÅÐÏ¿¤¬Àµ¤·¤¯¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_PLUGS_TITLE_NEW',                     '¿·¤·¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');\r
-define('_PLUGS_ADD_TEXT',                      '°Ê²¼¤Ïplugins¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Î¡¢Á´¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Äɲ乤ëÁ°¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤«¤É¤¦¤«¤ò<strong>¤·¤Ã¤«¤ê³Îǧ</strong>¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_PLUGS_BTN_INSTALL',           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');\r
-define('_BACKTOOVERVIEW',                      '°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');\r
-\r
-// editlink\r
-define('_TEMPLATE_EDITLINK',           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥¯');\r
-\r
-// add left / add right tooltips\r
-define('_ADD_LEFT_TT',                         'left box¤òÄɲÃ');\r
-define('_ADD_RIGHT_TT',                                'right box¤òÄɲÃ');\r
-\r
-// add/edit item: new category (in dropdown box)\r
-define('_ADD_NEWCAT',                          '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼...');\r
-\r
-// new settings\r
-define('_SETTINGS_PLUGINURL',          '¥×¥é¥°¥¤¥óURL');\r
-define('_SETTINGS_MAXUPLOADSIZE',      '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º (bytes)');\r
-define('_SETTINGS_NONMEMBERMSGS',      '¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷ÉÕ¤òµö²Ä');\r
-define('_SETTINGS_PROTECTMEMNAMES',    '¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾¤ÎÊݸî');\r
-\r
-// overview screen\r
-define('_OVERVIEW_PLUGINS',                    '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');\r
-\r
-// actionlog\r
-define('_ACTIONLOG_NEWMEMBER',         '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÐÏ¿:');\r
-\r
-// membermail (when not logged in)\r
-define('_MEMBERMAIL_MAIL',                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:');\r
-\r
-// file upload\r
-define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD2',     '¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥ÈÆâ¤ËÂоݥá¥ó¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ä¤É¤Îblog¤Ø¤Î´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òǧ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-\r
-// plugin list\r
-define('_LISTS_INFO',                          '¾ðÊó');\r
-define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',           'By:');\r
-define('_LIST_PLUGS_VER',                      '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:');\r
-define('_LIST_PLUGS_SITE',                     '¥µ¥¤¥È');\r
-define('_LIST_PLUGS_DESC',                     'ÀâÌÀ:');\r
-define('_LIST_PLUGS_SUBS',                     '°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿:');\r
-define('_LIST_PLUGS_UP',                       '¾å¤Ø');\r
-define('_LIST_PLUGS_DOWN',                     '²¼¤Ø');\r
-define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                'ºï½ü');\r
-define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                    '´ÉÍý');\r
-define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',          'ÊÔ½¸');\r
-define('_LIST_PLUGS_DEP',              'Plugin(s) requires:');\r
-\r
-// plugin option list\r
-define('_LISTS_VALUE',                         'ÃÍ');\r
-\r
-// plugin options\r
-define('_ERROR_NOPLUGOPTIONS',         '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_PLUGS_BACK',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');\r
-define('_PLUGS_SAVE',                          '¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÊݸ');\r
-define('_PLUGS_OPTIONS_UPDATED',       '¥×¥é¥°¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-define('_OVERVIEW_MANAGEMENT',         '´ÉÍý');\r
-define('_OVERVIEW_MANAGE',                     'Nucleus¤Î´ÉÍý');\r
-define('_MANAGE_GENERAL',                      '´ÉÍý');\r
-define('_MANAGE_SKINS',                                '¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');\r
-define('_MANAGE_EXTRA',                                'Äɲõ¡Ç½');\r
-\r
-define('_BACKTOMANAGE',                                'Nucleus¤Î´ÉÍý¤ËÌá¤ë');\r
-\r
-\r
-// END introduced after v1.1 END\r
-\r
-\r
-\r
-\r
-// charset to use \r
-define('_CHARSET',                                     'EUC-JP');\r
-\r
-// global stuff\r
-define('_LOGOUT',                                      '¥í¥°¥¢¥¦¥È');\r
-define('_LOGIN',                                       '¥í¥°¥¤¥ó');\r
-define('_YES',                                         '¤Ï¤¤');\r
-define('_NO',                                          '¤¤¤¤¤¨');\r
-define('_SUBMIT',                                      'Á÷¿®');\r
-define('_ERROR',                                       '¥¨¥é¡¼');\r
-define('_ERRORMSG',                                    '¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿!');\r
-define('_BACK',                                                'Ìá¤ë');\r
-define('_NOTLOGGEDIN',                         '¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_LOGGEDINAS',                          '¥í¥°¥¤¥ó:');\r
-define('_ADMINHOME',                           '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');\r
-define('_NAME',                                                '̾Á°');\r
-define('_BACKHOME',                                    '´ÉÍý¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤ë');\r
-define('_BADACTION',                           '¸ºß¤·¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í׵ᤵ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MESSAGE',                                     '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');\r
-define('_HELP_TT',                                     '¥Ø¥ë¥×!');\r
-define('_YOURSITE',                                    '¥µ¥¤¥È¤Î³Îǧ');\r
-\r
-\r
-define('_POPUP_CLOSE',                         '¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë');\r
-\r
-define('_LOGIN_PLEASE',                                '¤Þ¤º¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-\r
-// commentform\r
-define('_COMMENTFORM_YOUARE',          '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾: ');\r
-define('_COMMENTFORM_SUBMIT',          '¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲÃ');\r
-define('_COMMENTFORM_COMMENT',         '¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_COMMENTFORM_NAME',                    '¤ªÌ¾Á°');\r
-define('_COMMENTFORM_MAIL',                    '¥á¡¼¥ë¤Þ¤¿¤ÏWeb¥µ¥¤¥È');\r
-define('_COMMENTFORM_REMEMBER',                '¾ðÊó¤òµ­²±¤·¤Æ¤ª¤¯');\r
-\r
-// loginform\r
-define('_LOGINFORM_NAME',                      '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾');\r
-define('_LOGINFORM_PWD',                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');\r
-define('_LOGINFORM_YOUARE',                    '¥í¥°¥¤¥óÃæ:');\r
-define('_LOGINFORM_SHARED',                    '¤³¤ÎPC¤ò¾¤Î¿Í¤È¶¦ÍѤ¹¤ë');\r
-\r
-// member mailform\r
-define('_MEMBERMAIL_SUBMIT',           '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¿®');\r
-\r
-// search form\r
-define('_SEARCHFORM_SUBMIT',           '¸¡º÷');\r
-\r
-// add item form\r
-define('_ADD_ADDTO',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ:');\r
-define('_ADD_CREATENEW',                       '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_ADD_BODY',                                    'ËÜʸ');\r
-define('_ADD_TITLE',                           '¥¿¥¤¥È¥ë');\r
-define('_ADD_MORE',                                    '³¤­ (¶õÍó¤Ç¤â²Ä)');\r
-define('_ADD_CATEGORY',                                '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');\r
-define('_ADD_PREVIEW',                         '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');\r
-define('_ADD_DISABLE_COMMENTS',                '¥³¥á¥ó¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«?');\r
-define('_ADD_DRAFTNFUTURE',                    '¥É¥é¥Õ¥È¤È̤Íè¤Îµ­»ö');\r
-define('_ADD_ADDITEM',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲÃ');\r
-define('_ADD_ADDNOW',                          'º£¤¹¤°ÄɲÃ');\r
-define('_ADD_ADDLATER',                                '¸å¤ÇÄɲÃ');\r
-define('_ADD_PLACE_ON',                                'Æü»þ:');\r
-define('_ADD_ADDDRAFT',                                '¥É¥é¥Õ¥È¤ËÄɲÃ');\r
-define('_ADD_NOPASTDATES',                     '(²áµî¤ÎÆü»þ¤Ï»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½ºß¤ÎÆü»þ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹)');\r
-define('_ADD_BOLD_TT',                         'ÂÀ»ú');\r
-define('_ADD_ITALIC_TT',                       '¼ÐÂÎ');\r
-define('_ADD_HREF_TT',                         '¥ê¥ó¥¯ºîÀ®');\r
-define('_ADD_MEDIA_TT',                                '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_ADD_PREVIEW_TT',                      '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨');\r
-define('_ADD_CUT_TT',                          '¥«¥Ã¥È');\r
-define('_ADD_COPY_TT',                         '¥³¥Ô¡¼');\r
-define('_ADD_PASTE_TT',                                '¥Ú¡¼¥¹¥È');\r
-\r
-\r
-// edit item form\r
-define('_EDIT_ITEM',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_EDIT_SUBMIT',                         'Êݸ');\r
-define('_EDIT_ORIG_AUTHOR',                    '¸¶ºî¼Ô');\r
-define('_EDIT_BACKTODRAFTS',           'ºÆÅ٥ɥé¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÊݸ');\r
-define('_EDIT_COMMENTSNOTE',           '(Ãí°Õ: ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈóɽ¼¨¤Ï°ÊÁ°¤ËÄɲ䵤줿¥³¥á¥ó¥È¤ò±£¤·¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó)');\r
-\r
-// used on delete screens\r
-define('_DELETE_CONFIRM',                      'ºï½ü¤Î³Îǧ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_DELETE_CONFIRM_BTN',          'ºï½ü¤Î³Îǧ');\r
-define('_CONFIRMTXT_ITEM',                     '°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');\r
-define('_CONFIRMTXT_COMMENT',          '°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');\r
-define('_CONFIRMTXT_TEAM1',                    '¤³¤Îblog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤«¤é');\r
-define('_CONFIRMTXT_TEAM2',                    'ºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');\r
-define('_CONFIRMTXT_BLOG',                     'ºï½ü¤¹¤ëBlog: ');\r
-define('_WARNINGTXT_BLOGDEL',          '·Ù¹ð! Blog¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò³Îǧ¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />¤µ¤é¤Ë¡¢Blog¤Îºï½üÃæ¤ËNucleus¤òÃæÃǤµ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_CONFIRMTXT_MEMBER',           '°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_TEMPLATE',         '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_SKIN',                     '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_BAN',                      '¼¡¤Î¶Ø»ßIPÈϰϤòºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');\r
-define('_CONFIRMTXT_CATEGORY',         '¼¡¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');\r
-\r
-// some status messages\r
-define('_DELETED_ITEM',                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_DELETED_MEMBER',                      '¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_DELETED_COMMENT',                     '¥³¥á¥ó¥È¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_DELETED_BLOG',                                'Blog¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_DELETED_CATEGORY',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_ITEM_MOVED',                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_ITEM_ADDED',                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_COMMENT_UPDATED',                     '¥³¥á¥ó¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_SKIN_UPDATED',                                '¥¹¥­¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_TEMPLATE_UPDATED',                    '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-// errors\r
-define('_ERROR_COMMENT_LONGWORD',      '¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏȾ³Ñ¤Ç90ʸ»ú°Ê¾å¤Î¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤');\r
-define('_ERROR_COMMENT_NOCOMMENT',     '¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_ERROR_COMMENT_NOUSERNAME',    'Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶Ì¾¤Ç¤¹');\r
-define('_ERROR_COMMENT_TOOLONG',       '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹(Ⱦ³Ñ¤Ç5000ʸ»ú¤Þ¤Ç)');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_DISABLED',     '¤³¤ÎBlog¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸½ºß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_NONPUBLIC',    '¤³¤ÎBlog¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲ乤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_COMMENTS_MEMBERNICK','¤¢¤Ê¤¿¤¬»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿Ì¾Á°¤Ï´û¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î̾Á°¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_SKIN',                          '¥¹¥­¥ó¡¡¥¨¥é¡¼');\r
-define('_ERROR_ITEMCLOSED',                    '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÊĺ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄɲá¢Åêɼ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_NOSUCHITEM',                    '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_NOSUCHBLOG',                    '¤½¤Î¤è¤¦¤ÊBlog¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_NOSUCHSKIN',                    '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥­¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_NOSUCHMEMBER',          '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_NOTONTEAM',                     '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_BADDESTBLOG',           'Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_NOTONDESTTEAM',         '¤¢¤Ê¤¿¤¬Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_NOEMPTYITEMS',          '¶õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó!');\r
-define('_ERROR_BADMAILADDRESS',                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹');\r
-define('_ERROR_BADNOTIFY',                     'ÄÌÃΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÃæ¤ËÉÔÀµ¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹');\r
-define('_ERROR_BADNAME',                       '̾Á°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó ( a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó)');\r
-define('_ERROR_NICKNAMEINUSE',         '¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');\r
-define('_ERROR_PASSWORDMISMATCH',      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_PASSWORDTOOSHORT',      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï6ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_PASSWORDMISSING',       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¤¹');\r
-define('_ERROR_REALNAMEMISSING',       'ËÜ̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_ERROR_ATLEASTONEADMIN',       '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤ësuper-admin¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_ATLEASTONEBLOGADMIN','¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_ALREADYONTEAM',         '´û¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_BADSHORTBLOGNAME',      'û¤¤Blog̾¤Ë¤Ï a-z ¡¢0-9¡¢¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_DUPSHORTBLOGNAME',      '¾¤ÎBlog¤ÇƱ¤¸Ã»½Ì̾¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Ì¾Á°¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_UPDATEFILE',                    '¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (chmod 666 ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¬´ÉÍýÎΰè¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é¤ÎÁêÂаÌÃ֤Ǥ¢¤ë¾ì¹ç¡¢(/your/path/to/nucleus/ ¤Î¤è¤¦¤Ë)ÀäÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_ERROR_DELDEFBLOG',                    '´ûÄê¤ÎBlog¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_DELETEMEMBER',          '¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_BADTEMPLATENAME',       'ÉÔÀµ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤Ç¤¹ (a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');\r
-define('_ERROR_DUPTEMPLATENAME',       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');\r
-define('_ERROR_BADSKINNAME',           'ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥­¥ó̾¤Ç¤¹ (a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');\r
-define('_ERROR_DUPSKINNAME',           'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');\r
-define('_ERROR_DEFAULTSKIN',           '¾ï¤Ë "default" ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_SKINDEFDELETE',         '°Ê²¼¤ÎBlog¤Î´ûÄê¤Î¥¹¥­¥ó¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: ');\r
-define('_ERROR_DISALLOWED',                    '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_DELETEBAN',                     '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ (¶Ø»ß¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó)');\r
-define('_ERROR_ADDBAN',                                '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Îblog¤ËÀµ¤·¤¯Äɲ䵤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£');\r
-define('_ERROR_BADACTION',                     'Í׵ᤵ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_MEMBERMAILDISABLED',    '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¥á¡¼¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»ÈÍÑÉԲĤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹');\r
-define('_ERROR_MEMBERCREATEDISABLED','¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºîÀ®¤¬»ÈÍÑÉԲĤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹');\r
-define('_ERROR_INCORRECTEMAIL',                'Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹');\r
-define('_ERROR_VOTEDBEFORE',           '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë´û¤ËÅêɼºÑ¤ß¤Ç¤¹');\r
-define('_ERROR_BANNED1',                       '¤¢¤Ê¤¿ (IPÈÏ°Ï ');\r
-define('_ERROR_BANNED2',                       ') ¤Ï¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: \'');\r
-define('_ERROR_BANNED3',                       '\'');\r
-define('_ERROR_LOGINNEEDED',           '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬ÍפǤ¹');\r
-define('_ERROR_CONNECT',                       'Àܳ¥¨¥é¡¼');\r
-define('_ERROR_FILE_TOO_BIG',          '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹!');\r
-define('_ERROR_BADFILETYPE',           '¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ïǧ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_BADREQUEST',                    'ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÍ×µá¤Ç¤¹');\r
-define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD',      '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_BADPERMISSIONS',                '¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_UPLOADMOVEP',           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_ERROR_UPLOADCOPY',                    '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_ERROR_UPLOADDUPLICATE',       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_ERROR_LOGINDISALLOWED',       '¤¢¤Ê¤¿¤Ï´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤¹');\r
-define('_ERROR_DBCONNECT',                     'MySQL¥µ¡¼¥Ð¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_DBSELECT',                      'nucleus¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_NOSUCHLANGUAGE',                '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_NOSUCHCATEGORY',                '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_DELETELASTCATEGORY',    '¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬É¬ÍפǤ¹');\r
-define('_ERROR_DELETEDEFCATEGORY',     '´ûÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_BADCATEGORYNAME',       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_ERROR_DUPCATEGORYNAME',       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');\r
-\r
-// some warnings (used for mediadir setting)\r
-define('_WARNING_NOTADIR',                     '·Ù¹ð: ¸½ºß¤ÎÃͤϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!');\r
-define('_WARNING_NOTREADABLE',         '·Ù¹ð: ¸½ºß¤ÎÃͤÏÆɤ߼è¤êÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹!');\r
-define('_WARNING_NOTWRITABLE',         '·Ù¹ð: ¸½ºß¤ÎÃͤϽñ¤­¹þ¤ßÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹!');\r
-\r
-// media and upload\r
-define('_MEDIA_UPLOADLINK',                    '¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');\r
-define('_MEDIA_MODIFIED',                      '¹¹¿·Æü');\r
-define('_MEDIA_FILENAME',                      '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾');\r
-define('_MEDIA_DIMENSIONS',                    '¥µ¥¤¥º');\r
-define('_MEDIA_INLINE',                                'Ëä¤á¹þ¤ß');\r
-define('_MEDIA_POPUP',                         '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×');\r
-define('_UPLOAD_TITLE',                                '¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò');\r
-define('_UPLOAD_MSG',                          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢\'¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É\' ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
-define('_UPLOAD_BUTTON',                       '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');\r
-\r
-// some status messages\r
-//define('_MSG_ACCOUNTCREATED',                '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹');\r
-//define('_MSG_PASSWORDSENT',                  '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');\r
-define('_MSG_LOGINAGAIN',                      '¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿°Ù¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤¹É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');\r
-define('_MSG_SETTINGSCHANGED',         'ÀßÄ꤬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MSG_ADMINCHANGED',                    '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MSG_NEWBLOG',                         '¿·¤·¤¤Blog¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_MSG_ACTIONLOGCLEARED',                '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤¬¾Ãµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-\r
-// actionlog in admin area\r
-define('_ACTIONLOG_DISALLOWED',                'µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó: ');\r
-define('_ACTIONLOG_PWDREMINDERSENT','¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁ÷¤êÀè: ');\r
-define('_ACTIONLOG_TITLE',                     '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');\r
-define('_ACTIONLOG_CLEAR_TITLE',       '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤Î¾Ãµî');\r
-define('_ACTIONLOG_CLEAR_TEXT',                '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤òº£¤¹¤°¾Ãµî');\r
-\r
-// team management\r
-define('_TEAM_TITLE',                          'Blog¤Î¥Á¡¼¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë ');\r
-define('_TEAM_CURRENT',                                '¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à');\r
-define('_TEAM_ADDNEW',                         '¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄɲ乤ë');\r
-define('_TEAM_CHOOSEMEMBER',           '¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö');\r
-define('_TEAM_ADMIN',                          '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë ');\r
-define('_TEAM_ADD',                                    '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');\r
-define('_TEAM_ADD_BTN',                                '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');\r
-\r
-// blogsettings\r
-define('_EBLOG_TITLE',                         'BlogÀßÄê¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_EBLOG_TEAM_TITLE',                    '¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_EBLOG_TEAM_TEXT',                     '¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔ½¸...');\r
-define('_EBLOG_SETTINGS_TITLE',                'BlogÀßÄê');\r
-define('_EBLOG_NAME',                          'Blog¤Î̾Á°');\r
-define('_EBLOG_SHORTNAME',                     'Blog¤Îû½Ì̾');\r
-define('_EBLOG_SHORTNAME_EXTRA',       '<br />(a-z¤Î±Ñʸ»ú¤Î¤ß¤¬»ÈÍѤǤ­¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó)');\r
-define('_EBLOG_DESC',                          'Blog¤ÎÀâÌÀ');\r
-define('_EBLOG_URL',                           'URL');\r
-define('_EBLOG_DEFSKIN',                       'ɸ½à¤Î¥¹¥­¥ó');\r
-define('_EBLOG_DEFCAT',                                'ɸ½à¤Î¥«¥Æ¥´¥ê');\r
-define('_EBLOG_LINEBREAKS',                    '²þ¹Ô¤òÊÑ´¹¤¹¤ë');\r
-define('_EBLOG_DISABLECOMMENTS',       '¥³¥á¥ó¥È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¤«?<br /><small>(¥³¥á¥ó¥È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄɲäϤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)</small>');\r
-define('_EBLOG_ANONYMOUS',                     'Èó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¤«?');\r
-define('_EBLOG_NOTIFY',                                'ÄÌÃΤ¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ ( ; ¤Ç¶èÀڤäƤ¯¤À¤µ¤¤)');\r
-define('_EBLOG_NOTIFY_ON',                     '°Ê²¼¤òÄÌÃΤ¹¤ë');\r
-define('_EBLOG_NOTIFY_COMMENT',                '¿·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_EBLOG_NOTIFY_KARMA',          '¿·¤·¤¤¥«¥ë¥ÞÅêɼ');\r
-define('_EBLOG_NOTIFY_ITEM',           '¿·¤·¤¤Blog¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_EBLOG_PING',                          '¹¹¿·»þ¤Ë Weblogs.com ¤ØPing¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¤«?');\r
-define('_EBLOG_MAXCOMMENTS',           '¥³¥á¥ó¥È¤ÎºÇÂçÎÌ');\r
-define('_EBLOG_UPDATE',                                '¼«Æ°¹¹¿·¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë');\r
-define('_EBLOG_OFFSET',                                '¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï¤È¤Î»þº¹');\r
-define('_EBLOG_STIME',                         '¸½ºß¤Î¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï: ');\r
-define('_EBLOG_BTIME',                         '¸½ºß¤ÎBlog»þ¹ï: ');\r
-define('_EBLOG_CHANGE',                                'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');\r
-define('_EBLOG_CHANGE_BTN',                    'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');\r
-define('_EBLOG_ADMIN',                         'Blog´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â');\r
-define('_EBLOG_ADMIN_MSG',                     '¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹');\r
-define('_EBLOG_CREATE_TITLE',          '¿·¤·¤¤Blog¤ÎºîÀ®');\r
-define('_EBLOG_CREATE_TEXT',           '¿·¤·¤¤Blog¤òºîÀ®¤¹¤ë°Ù¤Ë°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br /><br /> <b>Ãí°Õ:</b> É¬Íפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Blog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¤ÇBlogÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_EBLOG_CREATE',                                'ºîÀ®!');\r
-define('_EBLOG_CREATE_BTN',                    'Blog¤òºîÀ®');\r
-define('_EBLOG_CAT_TITLE',                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');\r
-define('_EBLOG_CAT_NAME',                      '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾');\r
-define('_EBLOG_CAT_DESC',                      '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀâÌÀ');\r
-define('_EBLOG_CAT_CREATE',                    '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºî¤ë');\r
-define('_EBLOG_CAT_UPDATE',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¹¹¿·');\r
-define('_EBLOG_CAT_UPDATE_BTN',                '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¹¹¿·');\r
-\r
-// templates\r
-define('_TEMPLATE_TITLE',                      '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_TEMPLATE_AVAILABLE_TITLE',    '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');\r
-define('_TEMPLATE_NEW_TITLE',          '¿·¤·¤¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');\r
-define('_TEMPLATE_NAME',                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾');\r
-define('_TEMPLATE_DESC',                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀâÌÀ');\r
-define('_TEMPLATE_CREATE',                     '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎºîÀ®');\r
-define('_TEMPLATE_CREATE_BTN',         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºîÀ®');\r
-define('_TEMPLATE_EDIT_TITLE',         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_TEMPLATE_BACK',                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');\r
-define('_TEMPLATE_EDIT_MSG',           'Á´¤Æ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬É¬ÍפÊÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_TEMPLATE_SETTINGS',           '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê');\r
-define('_TEMPLATE_ITEMS',                      '¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_TEMPLATE_ITEMHEADER',         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_ITEMBODY',           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÜÂÎ');\r
-define('_TEMPLATE_ITEMFOOTER',         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_MORELINK',           '³¤­¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯');\r
-define('_TEMPLATE_NEW',                                '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉÕ¤±¤ë¥Þ¡¼¥¯');\r
-define('_TEMPLATE_COMMENTS_ANY',       '¥³¥á¥ó¥È (¤¢¤ë¾ì¹ç)');\r
-define('_TEMPLATE_CHEADER',                    '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_CBODY',                      '¥³¥á¥ó¥È¤ÎËÜÂÎ');\r
-define('_TEMPLATE_CFOOTER',                    '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_CONE',                       '¥³¥á¥ó¥È¤¬1¤Ä¤Î»þ');\r
-define('_TEMPLATE_CMANY',                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬2¤Ä°Ê¾å¤Î»þ');\r
-define('_TEMPLATE_CMORE',                      '¥³¥á¥ó¥È¤Î³¤­¤òÆɤà');\r
-define('_TEMPLATE_CMEXTRA',                    'ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄɲÃɽ¼¨');\r
-define('_TEMPLATE_COMMENTS_NONE',      '¥³¥á¥ó¥È (̵¤¤¾ì¹ç)');\r
-define('_TEMPLATE_CNONE',                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìµ¤¤»þ');\r
-define('_TEMPLATE_COMMENTS_TOOMUCH','¥³¥á¥ó¥È (ºÇÂçɽ¼¨¿ô¤è¤ê¿¤¤¾ì¹ç)');\r
-define('_TEMPLATE_CTOOMUCH',           '¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë»þ');\r
-define('_TEMPLATE_ARCHIVELIST',                '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷');\r
-define('_TEMPLATE_AHEADER',                    '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_AITEM',                      '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');\r
-define('_TEMPLATE_AFOOTER',                    '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_DATETIME',           'ÆüÉդȻþ¹ï');\r
-define('_TEMPLATE_DHEADER',                    'ÆüÉդΥإåÀ¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_DFOOTER',                    'ÆüÉդΥեå¿¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_DFORMAT',                    'ÆüÉÕ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');\r
-define('_TEMPLATE_TFORMAT',                    '»þ¹ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');\r
-define('_TEMPLATE_LOCALE',                     'Locale');\r
-define('_TEMPLATE_IMAGE',                      '²èÁü¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×');\r
-define('_TEMPLATE_PCODE',                      '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²èÁü¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');\r
-define('_TEMPLATE_ICODE',                      '¥¤¥ó¥é¥¤¥ó²èÁü¤Î¥³¡¼¥É');\r
-define('_TEMPLATE_MCODE',                      '¥á¥Ç¥£¥¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');\r
-define('_TEMPLATE_SEARCH',                     '¸¡º÷');\r
-define('_TEMPLATE_SHIGHLIGHT',         '¥Ï¥¤¥é¥¤¥Èɽ¼¨');\r
-define('_TEMPLATE_SNOTFOUND',          '¸¡º÷¤Ç²¿¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç');\r
-define('_TEMPLATE_UPDATE',                     '¹¹¿·');\r
-define('_TEMPLATE_UPDATE_BTN',         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¹¹¿·');\r
-define('_TEMPLATE_RESET_BTN',          '¥ê¥»¥Ã¥È');\r
-define('_TEMPLATE_CATEGORYLIST',       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷');\r
-define('_TEMPLATE_CATHEADER',          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');\r
-define('_TEMPLATE_CATITEM',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');\r
-define('_TEMPLATE_CATFOOTER',          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');\r
-\r
-// skins\r
-define('_SKIN_EDIT_TITLE',                     '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_SKIN_AVAILABLE_TITLE',                '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥¹¥­¥ó');\r
-define('_SKIN_NEW_TITLE',                      '¿·¤·¤¤¥¹¥­¥ó');\r
-define('_SKIN_NAME',                           '̾Á°');\r
-define('_SKIN_DESC',                           'ÀâÌÀ');\r
-define('_SKIN_TYPE',                           'Content Type');\r
-define('_SKIN_CREATE',                         'ºîÀ®');\r
-define('_SKIN_CREATE_BTN',                     '¥¹¥­¥ó¤ÎºîÀ®');\r
-define('_SKIN_EDITONE_TITLE',          '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_SKIN_BACK',                           '¥¹¥­¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');\r
-define('_SKIN_PARTS_TITLE',                    '¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');\r
-define('_SKIN_PARTS_MSG',                      '¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥­¥ó¤ËÁ´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬É¬ÍפȤϸ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤«¤éÊÔ½¸¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤:');\r
-define('_SKIN_PART_MAIN',                      '¥á¥¤¥ó¤ÎÌܼ¡¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_ITEM',                      '¸ÄÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_ALIST',                     '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_ARCHIVE',           '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_SEARCH',                    '¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_ERROR',                     '¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_MEMBER',                    '¥á¥ó¥Ð¡¼¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_SKIN_PART_POPUP',                     '²èÁü¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦');\r
-define('_SKIN_GENSETTINGS_TITLE',      '°ìÈÌÀßÄê');\r
-define('_SKIN_CHANGE',                         'Êѹ¹');\r
-define('_SKIN_CHANGE_BTN',                     'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');\r
-define('_SKIN_UPDATE_BTN',                     '¥¹¥­¥ó¤Î¹¹¿·');\r
-define('_SKIN_RESET_BTN',                      '¥ê¥»¥Ã¥È');\r
-define('_SKIN_EDITPART_TITLE',         '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_SKIN_GOBACK',                         'Ìá¤ë');\r
-define('_SKIN_ALLOWEDVARS',                    '»ÈÍѲÄǽ¤ÊÊÑ¿ô (¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀâÌÀɽ¼¨):');\r
-\r
-// global settings\r
-define('_SETTINGS_TITLE',                      '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');\r
-define('_SETTINGS_SUB_GENERAL',                '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');\r
-define('_SETTINGS_DEFBLOG',                    '´ûÄê¤ÎBlog');\r
-define('_SETTINGS_ADMINMAIL',          '´ÉÍý¼Ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');\r
-define('_SETTINGS_SITENAME',           '¥µ¥¤¥È̾');\r
-define('_SETTINGS_SITEURL',                    '¥µ¥¤¥È¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');\r
-define('_SETTINGS_ADMINURL',           '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');\r
-define('_SETTINGS_DIRS',                       'Nucleus ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');\r
-define('_SETTINGS_MEDIADIR',           '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');\r
-define('_SETTINGS_SEECONFIGPHP',       '(config.php ¤ò»²¾È)');\r
-define('_SETTINGS_MEDIAURL',           '¥á¥Ç¥£¥¢URL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');\r
-define('_SETTINGS_ALLOWUPLOAD',                '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¤«?');\r
-define('_SETTINGS_ALLOWUPLOADTYPES','¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×');\r
-define('_SETTINGS_CHANGELOGIN',                '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó̾/¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òµö²Ä¤¹¤ë');\r
-define('_SETTINGS_COOKIES_TITLE',      'Cookie ÀßÄê');\r
-define('_SETTINGS_COOKIELIFE',         '¥í¥°¥¤¥ó Cookie ¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö');\r
-define('_SETTINGS_COOKIESESSION',      '¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤´¤È');\r
-define('_SETTINGS_COOKIEMONTH',                '°ì¥ö·î');\r
-define('_SETTINGS_COOKIEPATH',         'Cookie ¥Ñ¥¹ (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');\r
-define('_SETTINGS_COOKIEDOMAIN',       'Cookie ¥É¥á¥¤¥ó (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');\r
-define('_SETTINGS_COOKIESECURE',       '¥»¥­¥å¥¢ Cookie (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');\r
-define('_SETTINGS_LASTVISIT',          'ºÇ½ªË¬ÌäÆü»þ Cookie ¤ÎÊݸ');\r
-define('_SETTINGS_ALLOWCREATE',                '¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤òµö²Ä¤¹¤ë');\r
-define('_SETTINGS_NEWLOGIN',           '¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó¤òµö²Ä');\r
-define('_SETTINGS_NEWLOGIN2',          '(¿·¤·¤¯ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ß)');\r
-define('_SETTINGS_MEMBERMSGS',         '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµö²Ä');\r
-define('_SETTINGS_LANGUAGE',           '´ûÄê¤Î¸À¸ì');\r
-define('_SETTINGS_DISABLESITE',                '¾¤Î¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡ÊÈó¾ï»þÍÑ¡Ë');\r
-define('_SETTINGS_DBLOGIN',                    'MySQL ¥í¥°¥¤¥ó &amp; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹');\r
-define('_SETTINGS_UPDATE',                     'ÀßÄê¤Î¹¹¿·');\r
-define('_SETTINGS_UPDATE_BTN',         'ÀßÄê¤ò¹¹¿·');\r
-define('_SETTINGS_DISABLEJS',          'JavaScript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë');\r
-define('_SETTINGS_MEDIA',                      '¥á¥Ç¥£¥¢/¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀßÄê');\r
-define('_SETTINGS_MEDIAPREFIX',                '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎƬ¤ËÆüÉÕ¤òÉղ乤ë');\r
-define('_SETTINGS_MEMBERS',                    '¥á¥ó¥Ð¡¼ÀßÄê');\r
-\r
-// bans\r
-define('_BAN_TITLE',                           '¶Ø»ß¥ê¥¹¥È:');\r
-define('_BAN_NONE',                                    '¤³¤ÎBlog¤Î¶Ø»ß¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_BAN_NEW_TITLE',                       '¶Ø»ß¼Ô¤òÄɲ乤ë');\r
-define('_BAN_NEW_TEXT',                                'º£¤¹¤°¶Ø»ß¼Ô¤òÄɲ乤ë');\r
-define('_BAN_REMOVE_TITLE',                    '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½ü');\r
-define('_BAN_IPRANGE',                         'IP¤ÎÈÏ°Ï');\r
-define('_BAN_BLOGS',                           '¶Ø»ß¤¹¤ëBlog: ');\r
-define('_BAN_DELETE_TITLE',                    '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½ü');\r
-define('_BAN_ALLBLOGS',                                '¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼ÔÆø¢¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog');\r
-define('_BAN_REMOVED_TITLE',           '¶Ø»ß¼Ô¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');\r
-define('_BAN_REMOVED_TEXT',                    '°Ê²¼¤ÎBlog¤Ø¤Î¶Ø»ß¼Ô¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿:');\r
-define('_BAN_ADD_TITLE',                       '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_BAN_IPRANGE_TEXT',                    '°Ê²¼¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤IP¤ÎÈϰϤòÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ØÄꤹ¤ëÈϰϤ¬¾®¤µ¤¤Äø¿¤¯¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£');\r
-define('_BAN_BLOGS_TEXT',                      '1¤Ä¤ÎBlog¤Î¤ß¤Ç¶Ø»ß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼ÔÆø¢¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog¤Ç¶Ø»ß¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
-define('_BAN_REASON_TITLE',                    'Íýͳ');\r
-define('_BAN_REASON_TEXT',                     '³ºÅö¤¹¤ëIP¶Ø»ß¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤ê¥«¥ë¥ÞÅêɼ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¶Ø»ßÍýͳ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹ (¾å¸Â256ʸ»ú)¡£');\r
-define('_BAN_ADD_BTN',                         '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃ');\r
-\r
-// LOGIN screen\r
-define('_LOGIN_MESSAGE',                       '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');\r
-define('_LOGIN_NAME',                          '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾');\r
-define('_LOGIN_PASSWORD',                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');\r
-define('_LOGIN_SHARED',                                _LOGINFORM_SHARED);\r
-define('_LOGIN_FORGOT',                                '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¾ì¹ç');\r
-\r
-// membermanagement\r
-define('_MEMBERS_TITLE',                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ÉÍý');\r
-define('_MEMBERS_CURRENT',                     '¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼');\r
-define('_MEMBERS_NEW',                         '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_MEMBERS_DISPLAY',                     'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°');\r
-define('_MEMBERS_DISPLAY_INFO',                '(¤³¤Î̾Á°¤Ï¥í¥°¥ª¥ó»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹)');\r
-define('_MEMBERS_REALNAME',                    'ËÜ̾');\r
-define('_MEMBERS_PWD',                         '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');\r
-define('_MEMBERS_REPPWD',                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê³Îǧ¡Ë');\r
-define('_MEMBERS_EMAIL',                       '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');\r
-define('_MEMBERS_EMAIL_EDIT',          '(¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¼«Æ°Åª¤Ë¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹)');\r
-define('_MEMBERS_URL',                         'Web¥µ¥¤¥È¥¢¥É¥ì¥¹ (URL)');\r
-define('_MEMBERS_SUPERADMIN',          'Super-admin(ºÇ¹â´ÉÍý)¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');\r
-define('_MEMBERS_CANLOGIN',                    '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó');\r
-define('_MEMBERS_NOTES',                       'È÷¹Í');\r
-define('_MEMBERS_NEW_BTN',                     '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_MEMBERS_EDIT',                                '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_MEMBERS_EDIT_BTN',                    'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');\r
-define('_MEMBERS_BACKTOOVERVIEW',      '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');\r
-define('_MEMBERS_DEFLANG',                     '¸À¸ì');\r
-define('_MEMBERS_USESITELANG',         '- ¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê¤ò»È¤¦ -');\r
-\r
-// List of blogs (TT = tooltip)\r
-define('_BLOGLIST_TT_VISIT',           '¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë');\r
-define('_BLOGLIST_ADD',                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');\r
-define('_BLOGLIST_TT_ADD',                     '¤³¤ÎBlog¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲä·¤Þ¤¹');\r
-define('_BLOGLIST_EDIT',                       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸/ºï½ü');\r
-define('_BLOGLIST_TT_EDIT',                    '');\r
-define('_BLOGLIST_BMLET',                      'Bookmarklet');\r
-define('_BLOGLIST_TT_BMLET',           '');\r
-define('_BLOGLIST_SETTINGS',           'ÀßÄê');\r
-define('_BLOGLIST_TT_SETTINGS',                'ÀßÄê¤ÎÊÔ½¸/¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý');\r
-define('_BLOGLIST_BANS',                       '¶Ø»ß');\r
-define('_BLOGLIST_TT_BANS',                    '¶Ø»ßIP¤Î³Îǧ/ÄɲÃ/ºï½ü');\r
-define('_BLOGLIST_DELETE',                     'Á´¤Æºï½ü');\r
-define('_BLOGLIST_TT_DELETE',          '¤³¤ÎBlog¤òºï½ü');\r
-\r
-// OVERVIEW screen\r
-define('_OVERVIEW_YRBLOGS',                    '¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog');\r
-define('_OVERVIEW_YRDRAFTS',           '¥É¥é¥Õ¥È');\r
-define('_OVERVIEW_YRSETTINGS',         'ÀßÄê');\r
-define('_OVERVIEW_GSETTINGS',          '´ðËÜÀßÄê');\r
-define('_OVERVIEW_NOBLOGS',                    '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_OVERVIEW_NODRAFTS',           '¥É¥é¥Õ¥È¡ÊÊÔ½¸Ãæ¡Ë¤Îµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_OVERVIEW_EDITSETTINGS',       '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');\r
-define('_OVERVIEW_BROWSEITEMS',                '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-define('_OVERVIEW_BROWSECOMM',         '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_OVERVIEW_VIEWLOG',                    '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');\r
-define('_OVERVIEW_MEMBERS',                    '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');\r
-define('_OVERVIEW_NEWLOG',                     '¿·µ¬BlogºîÀ®');\r
-define('_OVERVIEW_SETTINGS',           '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');\r
-define('_OVERVIEW_TEMPLATES',          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');\r
-define('_OVERVIEW_SKINS',                      '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');\r
-define('_OVERVIEW_BACKUP',                     'DBÊݸ/Éü¸µ');\r
-\r
-// ITEMLIST\r
-define('_ITEMLIST_BLOG',                       'Blog¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸: ');\r
-define('_ITEMLIST_YOUR',                       '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');\r
-\r
-// Comments\r
-define('_COMMENTS',                                    '¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_NOCOMMENTS',                          '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_COMMENTS_YOUR',                       '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_NOCOMMENTS_YOUR',                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-\r
-// LISTS (general)\r
-define('_LISTS_NOMORE',                                '²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
-define('_LISTS_PREV',                          'Á°¤Ø');\r
-define('_LISTS_NEXT',                          '¼¡¤Ø');\r
-define('_LISTS_SEARCH',                                '¸¡º÷');\r
-define('_LISTS_CHANGE',                                'Êѹ¹');\r
-define('_LISTS_PERPAGE',                       '¥¢¥¤¥Æ¥à/¥Ú¡¼¥¸');\r
-define('_LISTS_ACTIONS',                       '¥¢¥¯¥·¥ç¥ó');\r
-define('_LISTS_DELETE',                                'ºï½ü');\r
-define('_LISTS_EDIT',                          'ÊÔ½¸');\r
-define('_LISTS_MOVE',                          '°ÜÆ°');\r
-define('_LISTS_CLONE',                         'Ê£À½');\r
-define('_LISTS_TITLE',                         '¥¿¥¤¥È¥ë');\r
-define('_LISTS_BLOG',                          'Blog');\r
-define('_LISTS_NAME',                          '̾Á°');\r
-define('_LISTS_DESC',                          'ÀâÌÀ');\r
-define('_LISTS_TIME',                          '»þ´Ö');\r
-define('_LISTS_COMMENTS',                      '¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_LISTS_TYPE',                          '¥¿¥¤¥×');\r
-\r
-\r
-// member list \r
-define('_LIST_MEMBER_NAME',                    '̾Á°');\r
-define('_LIST_MEMBER_RNAME',           'ËÜ̾');\r
-define('_LIST_MEMBER_ADMIN',           'Super-admin¸¢¸Â ');\r
-define('_LIST_MEMBER_LOGIN',           '¥í¥°¥¤¥ó²Äǽ');\r
-define('_LIST_MEMBER_URL',                     'Web¥µ¥¤¥È');\r
-\r
-// banlist\r
-define('_LIST_BAN_IPRANGE',                    'IP¤ÎÈÏ°Ï');\r
-define('_LIST_BAN_REASON',                     'Íýͳ');\r
-\r
-// actionlist\r
-define('_LIST_ACTION_MSG',                     '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');\r
-\r
-// commentlist\r
-define('_LIST_COMMENT_BANIP',          '¶Ø»ßIP');\r
-define('_LIST_COMMENT_WHO',                    'ºî¼Ô');\r
-define('_LIST_COMMENT',                                '¥³¥á¥ó¥È');\r
-define('_LIST_COMMENT_HOST',           '¥Û¥¹¥È');\r
-\r
-// itemlist\r
-define('_LIST_ITEM_INFO',                      '¾ðÊó');\r
-define('_LIST_ITEM_CONTENT',           '¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈËÜʸ');\r
-\r
-\r
-// teamlist\r
-define('_LIST_TEAM_ADMIN',                     '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â ');\r
-define('_LIST_TEAM_CHADMIN',           '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ÎÊѹ¹');\r
-\r
-// edit comments\r
-define('_EDITC_TITLE',                         '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_EDITC_WHO',                           'ºî¼Ô');\r
-define('_EDITC_HOST',                          '¥Û¥¹¥È');\r
-define('_EDITC_WHEN',                          'Æü»þ');\r
-define('_EDITC_TEXT',                          'ËÜʸ');\r
-define('_EDITC_EDIT',                          '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');\r
-define('_EDITC_MEMBER',                                '¥á¥ó¥Ð¡¼');\r
-define('_EDITC_NONMEMBER',                     'Èó¥á¥ó¥Ð¡¼');\r
-\r
-// move item\r
-define('_MOVE_TITLE',                          '¤É¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?');\r
-define('_MOVE_BTN',                                    '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë');\r
-\r
-?>\r
+<?php
+// Japanese (EUC-JP) Nucleus Language File
+// 
+// Author: chrome (chrome@cgi.no-ip.org)
+// Modified by: Osamu Higuchi (osamu@higuchi.com)
+// Nucleus version: v1.0-v3.2
+//
+// Please note: if you want to translate this file to your own language, be aware
+// that in a next Nucleus version, new variables might be added and some other ones
+// might be deleted. Therefor, it's important to list the Nucleus version for which 
+// the file was written in your document.
+//
+// Fully translated language file can be sent to us and will be made
+// available for download (with proper credit to the author, of course)
+
+// Note for Japanese users
+// ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï Nucleus ¤Î EUC-JP ÈÇÆüËܸì¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
+// ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò japanese.php ¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢Nucleus ¤Î language ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë
+// ÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+
+// START changed/added after 3.15 START
+
+define('_LIST_PLUG_SUBS_NEEDUPDATE','Please use the \'Update Subscription list\'-button to update the plugin\'s subscription list.');
+define('_LIST_PLUGS_DEP',                      'Plugin(s) requires:');
+
+// END changed/added after 3.15
+
+// START changed/added after 3.1 START
+
+// comments list per weblog
+define('_COMMENTS_BLOG',                       '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È¡§');
+define('_NOCOMMENTS_BLOG',                     '¤³¤Îblog¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_BLOGLIST_COMMENTS',           '¥³¥á¥ó¥È');
+define('_BLOGLIST_TT_COMMENTS',                '¤³¤Îblog¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È');
+
+
+// for use in archivetype-skinvar
+define('_ARCHIVETYPE_DAY',                     'Æü');
+define('_ARCHIVETYPE_MONTH',           '·î');
+
+// tickets (prevents malicious users to trick an admin to perform actions he doesn't want)
+define('_ERROR_BADTICKET',                     'Invalid or expired ticket.');
+
+// plugin dependency
+define('_ERROR_INSREQPLUGIN',          'Plugin installation failed, requires ');
+define('_ERROR_DELREQPLUGIN',          'Plugin deletion failed, required by ');
+
+// cookie prefix
+define('_SETTINGS_COOKIEPREFIX',       'Cookie ¥×¥ì¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');
+
+// account activation
+define('_ERROR_NOLOGON_NOACTIVATE',    'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤òÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£');
+define('_ERROR_ACTIVATE',                      'ǧ¾Ú¥­¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢Ìµ¸ú¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£');
+define('_ACTIONLOG_ACTIVATIONLINK', 'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_MSG_ACTIVATION_SENT',         'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
+
+// activation link emails
+define('_ACTIVATE_REGISTER_MAIL',      "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤òˬ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\nÆóÆü°ÊÆâ¤Ë¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢Ç§¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£");
+define('_ACTIVATE_REGISTER_MAILTITLE', "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤Îǧ¾Ú");
+define('_ACTIVATE_REGISTER_TITLE',     '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
+define('_ACTIVATE_REGISTER_TEXT',      '¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ACTIVATE_FORGOT_MAIL',                "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢¤³¤Î<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n\n\t<%activationUrl%>\n\nÆóÆü°ÊÆâ¤Ë¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢Ç§¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£");
+define('_ACTIVATE_FORGOT_MAILTITLE',"¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");
+define('_ACTIVATE_FORGOT_TITLE',       '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
+define('_ACTIVATE_FORGOT_TEXT',                '²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£');
+define('_ACTIVATE_CHANGE_MAIL',                "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºÆǧ¾Ú¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤òˬ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\nÆóÆü°ÊÆâ¤Ë¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢Ç§¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£");
+define('_ACTIVATE_CHANGE_MAILTITLE',"¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");
+define('_ACTIVATE_CHANGE_TITLE',       '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
+define('_ACTIVATE_CHANGE_TEXT',                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª');
+define('_ACTIVATE_SUCCESS_TITLE',      'ǧ¾Ú¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿');
+define('_ACTIVATE_SUCCESS_TEXT',       '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
+define('_MEMBERS_SETPWD',                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë');
+define('_MEMBERS_SETPWD_BTN',          '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê');
+define('_QMENU_ACTIVATE',                      '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îǧ¾Ú');
+define('_QMENU_ACTIVATE_TEXT',         '<p>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢<a href="index.php?action=showlogin">¥í¥°¥¤¥ó</a>¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</p>');
+
+define('_PLUGS_BTN_UPDATE',                    'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');
+
+// global settings 
+define('_SETTINGS_JSTOOLBAR',          'Javascript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë');
+define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_FULL',     '¥Õ¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE)');
+define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_SIMPLE','¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE°Ê³°)');
+define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_NONE',     '¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤');
+define('_SETTINGS_URLMODE_HELP',       '(»²¹Í¡§<a href="documentation/tips.html#searchengines-fancyurls">fancy URL¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëÊýË¡</a>)');
+
+// extra plugin settings part when editing categories/members/blogs/...
+define('_PLUGINS_EXTRA',                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÄɲÃÀßÄê');
+
+// itemlist info column keys
+define('_LIST_ITEM_BLOG',                      'blog:');
+define('_LIST_ITEM_CAT',                       'cat:');
+define('_LIST_ITEM_AUTHOR',                    'Ãø¼Ô:');
+define('_LIST_ITEM_DATE',                      'ÆüÉÕ:');
+define('_LIST_ITEM_TIME',                      '»þ´Ö:');
+
+// indication of registered members in comments list
+define('_LIST_COMMENTS_MEMBER',        '(¥á¥ó¥Ð¡¼)');
+
+// batch operations
+define('_BATCH_WITH_SEL',                      'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡§');
+define('_BATCH_EXEC',                          '¼Â¹Ô');
+
+// quickmenu
+define('_QMENU_HOME',                          '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');
+define('_QMENU_ADD',                           '¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ');
+define('_QMENU_ADD_SELECT',                    '- blogÁªÂò -');
+define('_QMENU_USER_SETTINGS',         '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');
+define('_QMENU_USER_ITEMS',                    '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_QMENU_USER_COMMENTS',         '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
+define('_QMENU_MANAGE',                                '¥µ¥¤¥È´ÉÍý');
+define('_QMENU_MANAGE_LOG',                    '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
+define('_QMENU_MANAGE_SETTINGS',       '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
+define('_QMENU_MANAGE_MEMBERS',                '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');
+define('_QMENU_MANAGE_NEWBLOG',                '¿·µ¬BlogºîÀ®');
+define('_QMENU_MANAGE_BACKUPS',                'DBÊݸ/Éü¸µ');
+define('_QMENU_MANAGE_PLUGINS',                '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');
+define('_QMENU_LAYOUT',                                '¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÀßÄê');
+define('_QMENU_LAYOUT_SKINS',          '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');
+define('_QMENU_LAYOUT_TEMPL',          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');
+define('_QMENU_LAYOUT_IEXPORT',                'Æɹþ/½ñ½Ð');
+define('_QMENU_PLUGINS',                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó');
+
+// quickmenu on logon screen
+define('_QMENU_INTRO',                         'ƳÆþ¥¬¥¤¥É');
+define('_QMENU_INTRO_TEXT',                    '<p>¤³¤³¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖNucleus CMS¡×¤Î¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̤Ǥ¹¡£</p><p>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æµ­»ö¤Î¿·µ¬Åê¹Æ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>');
+
+// helppages for plugins
+define('_ERROR_PLUGNOHELPFILE',                '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤΥإë¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_PLUGS_HELP_TITLE',                    '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸');
+define('_LIST_PLUGS_HELP',                     '¥Ø¥ë¥×');
+
+// END changed/started after 3.1
+
+// START changed/added after v2.5beta START
+
+// general settings (security)
+define('_SETTINGS_EXTAUTH',                    'Enable External Authentication');
+define('_WARNING_EXTAUTH',                     'Warning: Enable only if needed.');
+
+// member profile
+define('_MEMBERS_BYPASS',                      'Use External Authentication');
+
+// 'always include in search' blog setting (yes/no) [in v2.5beta, the 'always' part wasn't clear]
+define('_EBLOG_SEARCH',                                '<em>¾ï¤Ë</em>¸¡º÷Âоݤˤ¹¤ë');
+
+// END changed/added after v2.5beta
+
+// START introduced after v2.0 START
+
+// media library
+define('_MEDIA_VIEW',                          'ɽ¼¨');
+define('_MEDIA_VIEW_TT',                       '¥Õ¥¡¥¤¥ëɽ¼¨ (¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤­¤Þ¤¹)');
+define('_MEDIA_FILTER_APPLY',          '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Å¬±þ');
+define('_MEDIA_FILTER_LABEL',          '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼: ');
+define('_MEDIA_UPLOAD_TO',                     '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀè...');
+define('_MEDIA_UPLOAD_NEW',                    '¿·µ¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É...');
+define('_MEDIA_COLLECTION_SELECT',     'ÁªÂò');
+define('_MEDIA_COLLECTION_TT',         '¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÀÚ¤êÂؤ¨');
+define('_MEDIA_COLLECTION_LABEL',      '¸½ºß¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó: ');
+
+// tooltips on toolbar
+define('_ADD_ALIGNLEFT_TT',                    'º¸´ó¤»');
+define('_ADD_ALIGNRIGHT_TT',           '±¦´ó¤»');
+define('_ADD_ALIGNCENTER_TT',          'Ãæ±û´ó¤»');
+
+// generic upload failure
+define('_ERROR_UPLOADFAILED',          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿');
+
+// END introduced after v2.0 END
+
+// START introduced after v1.5 START
+
+// posting to the past/edit timestamps
+define('_EBLOG_ALLOWPASTPOSTING',      '²áµî¤ÎÆü»þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤òµö²Ä¤¹¤ë');
+define('_ADD_CHANGEDATE',                      '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');
+define('_BMLET_CHANGEDATE',                    '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');
+
+// skin import/export
+define('_OVERVIEW_SKINIMPORT',         'Æɹþ/½ñ½Ð');
+
+// skin settings
+define('_PARSER_INCMODE_NORMAL',       '¥Î¡¼¥Þ¥ë');
+define('_PARSER_INCMODE_SKINDIR',      'skindir¤ò»È¤¦');
+define('_SKIN_INCLUDE_MODE',           'Include ¥â¡¼¥É');
+define('_SKIN_INCLUDE_PREFIX',         'Include ¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');
+
+// global settings
+define('_SETTINGS_BASESKIN',           '´ðËܤΥ¹¥­¥ó');
+define('_SETTINGS_SKINSURL',           '¥¹¥­¥óURL');
+define('_SETTINGS_ACTIONSURL',         'action.php ¤Ø¤Î¥Õ¥ëURL');
+
+// category moves (batch)
+define('_ERROR_MOVEDEFCATEGORY',       'default¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_MOVETOSELF',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (°ÜÆ°Àè¤ÎBlog¤¬°ÜÆ°¸µ¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹)');
+define('_MOVECAT_TITLE',                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëBlog¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_MOVECAT_BTN',                         '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°');
+
+// URLMode setting
+define('_SETTINGS_URLMODE',                    'URL ¥â¡¼¥É');
+define('_SETTINGS_URLMODE_NORMAL',     'Normal');
+define('_SETTINGS_URLMODE_PATHINFO','Fancy');
+
+// Batch operations
+define('_BATCH_NOSELECTION',           'Âоݤ¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_BATCH_ITEMS',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
+define('_BATCH_CATEGORIES',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
+define('_BATCH_MEMBERS',                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
+define('_BATCH_TEAM',                          '¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
+define('_BATCH_COMMENTS',                      '¥³¥á¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
+define('_BATCH_UNKNOWN',                       '̤ÃΤΥХåÁÁàºî: ');
+define('_BATCH_EXECUTING',                     '¼Â¹ÔÃæ');
+define('_BATCH_ONCATEGORY',                    '- Âоݥ«¥Æ¥´¥ê¡¼');
+define('_BATCH_ONITEM',                                '- Âоݥ¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_BATCH_ONCOMMENT',                     '- Âоݥ³¥á¥ó¥È');
+define('_BATCH_ONMEMBER',                      '- Âоݥá¥ó¥Ð¡¼');
+define('_BATCH_ONTEAM',                                '- ÂоݥÁ¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼');
+define('_BATCH_SUCCESS',                       'À®¸ù!');
+define('_BATCH_DONE',                          '½ªÎ»!');
+define('_BATCH_DELETE_CONFIRM',                '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');
+define('_BATCH_DELETE_CONFIRM_BTN',    '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');
+define('_BATCH_SELECTALL',                     'Á´¤ÆÁªÂò');
+define('_BATCH_DESELECTALL',           'Á´¤Æ¤ÎÁªÂò¤ò²ò½ü');
+
+// batch operations: options in dropdowns
+define('_BATCH_ITEM_DELETE',           'ºï½ü');
+define('_BATCH_ITEM_MOVE',                     '°ÜÆ°');
+define('_BATCH_MEMBER_DELETE',         'ºï½ü');
+define('_BATCH_MEMBER_SET_ADM',                '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
+define('_BATCH_MEMBER_UNSET_ADM',      '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');
+define('_BATCH_TEAM_DELETE',           '¥Á¡¼¥à¤«¤éºï½ü');
+define('_BATCH_TEAM_SET_ADM',          '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
+define('_BATCH_TEAM_UNSET_ADM',                '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');
+define('_BATCH_CAT_DELETE',                    'ºï½ü');
+define('_BATCH_CAT_MOVE',                      '¾¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°');
+define('_BATCH_COMMENT_DELETE',                'ºï½ü');
+
+// itemlist: Add new item...
+define('_ITEMLIST_ADDNEW',                     '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ...');
+define('_ADD_PLUGIN_EXTRAS',           'Äɲåץ饰¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó');
+
+// errors
+define('_ERROR_CATCREATEFAIL',         '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_NUCLEUSVERSIONREQ',     '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î Nucleus ¤¬É¬ÍפǤ¹: ');
+
+// backlinks
+define('_BACK_TO_BLOGSETTINGS',                'Blog¤ÎÀßÄê¤ËÌá¤ë');
+
+// skin import export
+define('_SKINIE_TITLE_IMPORT',         'Æɤ߹þ¤ß');
+define('_SKINIE_TITLE_EXPORT',         '½ñ¤­½Ð¤·');
+define('_SKINIE_BTN_IMPORT',           'Æɤ߹þ¤ß');
+define('_SKINIE_BTN_EXPORT',           'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤·');
+define('_SKINIE_LOCAL',                                '¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÆɤ߹þ¤ß:');
+define('_SKINIE_NOCANDIDATES',         'skins¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤ËÆɤ߹þ¤á¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_SKINIE_FROMURL',                      'URL¤ò»ØÄꤷ¤ÆÆɤ߹þ¤ß:');
+define('_SKINIE_EXPORT_INTRO',         '½ñ¤­½Ð¤¹¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤«¤éÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_SKINIE_EXPORT_SKINS',         '¥¹¥­¥ó');
+define('_SKINIE_EXPORT_TEMPLATES',     '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
+define('_SKINIE_EXPORT_EXTRA',         'ÄɲþðÊó');
+define('_SKINIE_CONFIRM_OVERWRITE',    '´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë (¤Ö¤Ä¤«¤ë¥¹¥­¥ó̾¤ò»²¾È)');
+define('_SKINIE_CONFIRM_IMPORT',       '¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹');
+define('_SKINIE_CONFIRM_TITLE',                '¥¹¥­¥ó¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÆɤ߹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
+define('_SKINIE_INFO_SKINS',           '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥¹¥­¥ó:');
+define('_SKINIE_INFO_TEMPLATES',       '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');
+define('_SKINIE_INFO_GENERAL',         '¾ðÊó:');
+define('_SKINIE_INFO_SKINCLASH',       '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');
+define('_SKINIE_INFO_TEMPLCLASH',      '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');
+define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDSKINS','Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó:');
+define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDTEMPLS','Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');
+define('_SKINIE_DONE',                         'Æɤ߹þ¤ß´°Î»');
+
+define('_AND',                                         'and');
+define('_OR',                                          'or');
+
+// empty fields on template edit
+define('_EDITTEMPLATE_EMPTY',          '̵¤·(¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÊÔ½¸)');
+
+// skin overview list
+define('_LIST_SKINS_INCMODE',          'Include¥â¡¼¥É:');
+define('_LIST_SKINS_INCPREFIX',                'Include Prefix:');
+define('_LIST_SKINS_DEFINED',          'ÄêµÁºÑ¤ß¥Ñ¡¼¥Ä:');
+
+// backup
+define('_BACKUPS_TITLE',                       '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× / ¥ê¥¹¥È¥¢');
+define('_BACKUP_TITLE',                                '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×');
+define('_BACKUP_INTRO',                                '²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î Nucleus ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£');
+define('_BACKUP_ZIP_YES',                      '°µ½Ì¤¹¤ë');
+define('_BACKUP_ZIP_NO',                       '°µ½Ì¤·¤Ê¤¤');
+define('_BACKUP_BTN',                          '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë');
+define('_BACKUP_NOTE',                         '<b>Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆâÍƤÀ¤±¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä config.php Æâ¤ÎÀßÄê¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×<b>¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó</b>¡£');
+define('_RESTORE_TITLE',                       '¥ê¥¹¥È¥¢');
+define('_RESTORE_NOTE',                                '<b>·Ù¹ð:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¤Ï¸½ºß¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Æâ¤Î Nucleus ¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤Æ<b>ºï½ü</b>¤·¤Þ¤¹¡ªÎɤ¯Ãí°Õ¤·¤Æ»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª  <br />  <b>Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤¿ Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈƱ¤¸¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_RESTORE_INTRO',                       '°Ê²¼¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤òÁªÂò¤·¤Æ"¥ê¥¹¥È¥¢"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£');
+define('_RESTORE_IMSURE',                      '¤Ï¤¤¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÁàºî¤Î¼Â¹Ô¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤¹¡ª');
+define('_RESTORE_BTN',                         '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥ê¥¹¥È¥¢');
+define('_RESTORE_WARNING',                     '¡ÊÀµ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¸½ºß¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');
+define('_ERROR_BACKUP_NOTSURE',                '"¾µÇ§"¥Æ¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');
+define('_RESTORE_COMPLETE',                    '¥ê¥¹¥È¥¢´°Î»');
+
+// new item notification
+define('_NOTIFY_NI_MSG',                       '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿:');
+define('_NOTIFY_NI_TITLE',                     '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à!');
+define('_NOTIFY_KV_MSG',                       '¥«¥ë¥Þ¤ÎÅêɼ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿:');
+define('_NOTIFY_KV_TITLE',                     'Nucleus¥«¥ë¥Þ:');
+define('_NOTIFY_NC_MSG',                       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë:');
+define('_NOTIFY_NC_TITLE',                     'Nucleus¥³¥á¥ó¥È:');
+define('_NOTIFY_USERID',                       '¥æ¡¼¥¶¡¼ID:');
+define('_NOTIFY_USER',                         '¥æ¡¼¥¶¡¼:');
+define('_NOTIFY_COMMENT',                      '¥³¥á¥ó¥È:');
+define('_NOTIFY_VOTE',                         'Åêɼ:');
+define('_NOTIFY_HOST',                         '¥Û¥¹¥È:');
+define('_NOTIFY_IP',                           'IP:');
+define('_NOTIFY_MEMBER',                       '¥á¥ó¥Ð¡¼:');
+define('_NOTIFY_TITLE',                                '¥¿¥¤¥È¥ë:');
+define('_NOTIFY_CONTENTS',                     '¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä:');
+
+// member mail message
+define('_MMAIL_MSG',                           '¼¡¤ÎÊý¤«¤é¤¢¤Ê¤¿°¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿');
+define('_MMAIL_FROMANON',                      'ƿ̾¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼');
+define('_MMAIL_FROMNUC',                       'Á÷¿®¸µ¤ÎNucleus ¥¦¥§¥Ö¥í¥°');
+define('_MMAIL_TITLE',                         '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ from');
+define('_MMAIL_MAIL',                          '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:');
+
+// END introduced after v1.5 END
+
+
+// START introduced after v1.1 START
+
+// bookmarklet buttons
+define('_BMLET_ADD',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');
+define('_BMLET_EDIT',                          'Êݸ');
+define('_BMLET_DELETE',                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îºï½ü');
+define('_BMLET_BODY',                          'ËÜʸ');
+define('_BMLET_MORE',                          '³¤­');
+define('_BMLET_OPTIONS',                       '¥ª¥×¥·¥ç¥ó');
+define('_BMLET_PREVIEW',                       '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');
+
+// used in bookmarklet
+define('_ITEM_UPDATED',                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_ITEM_DELETED',                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+
+// plugins
+define('_CONFIRMTXT_PLUGIN',           '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?');
+define('_ERROR_NOSUCHPLUGIN',          '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DUPPLUGIN',                     '¤½¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï´û¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
+define('_ERROR_PLUGFILEERROR',         '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_PLUGS_NOCANDIDATES',          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¸õÊ䤬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');
+
+define('_PLUGS_TITLE_MANAGE',          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î´ÉÍý');
+define('_PLUGS_TITLE_INSTALLED',       '¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß');
+define('_PLUGS_TITLE_UPDATE',          'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');
+define('_PLUGS_TEXT_UPDATE',           'Nucleus¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Æ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÅÐÏ¿¤¬Àµ¤·¤¯¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_PLUGS_TITLE_NEW',                     '¿·¤·¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
+define('_PLUGS_ADD_TEXT',                      '°Ê²¼¤Ïplugins¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Î¡¢Á´¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Äɲ乤ëÁ°¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤«¤É¤¦¤«¤ò<strong>¤·¤Ã¤«¤ê³Îǧ</strong>¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_PLUGS_BTN_INSTALL',           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
+define('_BACKTOOVERVIEW',                      '°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
+
+// editlink
+define('_TEMPLATE_EDITLINK',           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥¯');
+
+// add left / add right tooltips
+define('_ADD_LEFT_TT',                         'left box¤òÄɲÃ');
+define('_ADD_RIGHT_TT',                                'right box¤òÄɲÃ');
+
+// add/edit item: new category (in dropdown box)
+define('_ADD_NEWCAT',                          '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼...');
+
+// new settings
+define('_SETTINGS_PLUGINURL',          '¥×¥é¥°¥¤¥óURL');
+define('_SETTINGS_MAXUPLOADSIZE',      '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º (bytes)');
+define('_SETTINGS_NONMEMBERMSGS',      '¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷ÉÕ¤òµö²Ä');
+define('_SETTINGS_PROTECTMEMNAMES',    '¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾¤ÎÊݸî');
+
+// overview screen
+define('_OVERVIEW_PLUGINS',                    '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');
+
+// actionlog
+define('_ACTIONLOG_NEWMEMBER',         '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÐÏ¿:');
+
+// membermail (when not logged in)
+define('_MEMBERMAIL_MAIL',                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:');
+
+// file upload
+define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD2',     '¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥ÈÆâ¤ËÂоݥá¥ó¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ä¤É¤Îblog¤Ø¤Î´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òǧ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£');
+
+// plugin list
+define('_LISTS_INFO',                          '¾ðÊó');
+define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',           'By:');
+define('_LIST_PLUGS_VER',                      '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:');
+define('_LIST_PLUGS_SITE',                     '¥µ¥¤¥È');
+define('_LIST_PLUGS_DESC',                     'ÀâÌÀ:');
+define('_LIST_PLUGS_SUBS',                     '°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿:');
+define('_LIST_PLUGS_UP',                       '¾å¤Ø');
+define('_LIST_PLUGS_DOWN',                     '²¼¤Ø');
+define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                'ºï½ü');
+define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                    '´ÉÍý');
+define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',          'ÊÔ½¸');
+define('_LIST_PLUGS_DEP',              'Plugin(s) requires:');
+
+// plugin option list
+define('_LISTS_VALUE',                         'ÃÍ');
+
+// plugin options
+define('_ERROR_NOPLUGOPTIONS',         '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_PLUGS_BACK',                          '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
+define('_PLUGS_SAVE',                          '¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÊݸ');
+define('_PLUGS_OPTIONS_UPDATED',       '¥×¥é¥°¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+
+define('_OVERVIEW_MANAGEMENT',         '´ÉÍý');
+define('_OVERVIEW_MANAGE',                     'Nucleus¤Î´ÉÍý');
+define('_MANAGE_GENERAL',                      '´ÉÍý');
+define('_MANAGE_SKINS',                                '¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
+define('_MANAGE_EXTRA',                                'Äɲõ¡Ç½');
+
+define('_BACKTOMANAGE',                                'Nucleus¤Î´ÉÍý¤ËÌá¤ë');
+
+
+// END introduced after v1.1 END
+
+
+
+
+// charset to use 
+define('_CHARSET',                                     'EUC-JP');
+
+// global stuff
+define('_LOGOUT',                                      '¥í¥°¥¢¥¦¥È');
+define('_LOGIN',                                       '¥í¥°¥¤¥ó');
+define('_YES',                                         '¤Ï¤¤');
+define('_NO',                                          '¤¤¤¤¤¨');
+define('_SUBMIT',                                      'Á÷¿®');
+define('_ERROR',                                       '¥¨¥é¡¼');
+define('_ERRORMSG',                                    '¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿!');
+define('_BACK',                                                'Ìá¤ë');
+define('_NOTLOGGEDIN',                         '¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_LOGGEDINAS',                          '¥í¥°¥¤¥ó:');
+define('_ADMINHOME',                           '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');
+define('_NAME',                                                '̾Á°');
+define('_BACKHOME',                                    '´ÉÍý¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤ë');
+define('_BADACTION',                           '¸ºß¤·¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í׵ᤵ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_MESSAGE',                                     '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
+define('_HELP_TT',                                     '¥Ø¥ë¥×!');
+define('_YOURSITE',                                    '¥µ¥¤¥È¤Î³Îǧ');
+
+
+define('_POPUP_CLOSE',                         '¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë');
+
+define('_LOGIN_PLEASE',                                '¤Þ¤º¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+
+// commentform
+define('_COMMENTFORM_YOUARE',          '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾: ');
+define('_COMMENTFORM_SUBMIT',          '¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲÃ');
+define('_COMMENTFORM_COMMENT',         '¥³¥á¥ó¥È');
+define('_COMMENTFORM_NAME',                    '¤ªÌ¾Á°');
+define('_COMMENTFORM_MAIL',                    '¥á¡¼¥ë¤Þ¤¿¤ÏWeb¥µ¥¤¥È');
+define('_COMMENTFORM_REMEMBER',                '¾ðÊó¤òµ­²±¤·¤Æ¤ª¤¯');
+
+// loginform
+define('_LOGINFORM_NAME',                      '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾');
+define('_LOGINFORM_PWD',                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');
+define('_LOGINFORM_YOUARE',                    '¥í¥°¥¤¥óÃæ:');
+define('_LOGINFORM_SHARED',                    '¤³¤ÎPC¤ò¾¤Î¿Í¤È¶¦ÍѤ¹¤ë');
+
+// member mailform
+define('_MEMBERMAIL_SUBMIT',           '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¿®');
+
+// search form
+define('_SEARCHFORM_SUBMIT',           '¸¡º÷');
+
+// add item form
+define('_ADD_ADDTO',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ:');
+define('_ADD_CREATENEW',                       '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_ADD_BODY',                                    'ËÜʸ');
+define('_ADD_TITLE',                           '¥¿¥¤¥È¥ë');
+define('_ADD_MORE',                                    '³¤­ (¶õÍó¤Ç¤â²Ä)');
+define('_ADD_CATEGORY',                                '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');
+define('_ADD_PREVIEW',                         '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');
+define('_ADD_DISABLE_COMMENTS',                '¥³¥á¥ó¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«?');
+define('_ADD_DRAFTNFUTURE',                    '¥É¥é¥Õ¥È¤È̤Íè¤Îµ­»ö');
+define('_ADD_ADDITEM',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲÃ');
+define('_ADD_ADDNOW',                          'º£¤¹¤°ÄɲÃ');
+define('_ADD_ADDLATER',                                '¸å¤ÇÄɲÃ');
+define('_ADD_PLACE_ON',                                'Æü»þ:');
+define('_ADD_ADDDRAFT',                                '¥É¥é¥Õ¥È¤ËÄɲÃ');
+define('_ADD_NOPASTDATES',                     '(²áµî¤ÎÆü»þ¤Ï»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½ºß¤ÎÆü»þ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹)');
+define('_ADD_BOLD_TT',                         'ÂÀ»ú');
+define('_ADD_ITALIC_TT',                       '¼ÐÂÎ');
+define('_ADD_HREF_TT',                         '¥ê¥ó¥¯ºîÀ®');
+define('_ADD_MEDIA_TT',                                '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¤ÎÄɲÃ');
+define('_ADD_PREVIEW_TT',                      '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨');
+define('_ADD_CUT_TT',                          '¥«¥Ã¥È');
+define('_ADD_COPY_TT',                         '¥³¥Ô¡¼');
+define('_ADD_PASTE_TT',                                '¥Ú¡¼¥¹¥È');
+
+
+// edit item form
+define('_EDIT_ITEM',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸');
+define('_EDIT_SUBMIT',                         'Êݸ');
+define('_EDIT_ORIG_AUTHOR',                    '¸¶ºî¼Ô');
+define('_EDIT_BACKTODRAFTS',           'ºÆÅ٥ɥé¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÊݸ');
+define('_EDIT_COMMENTSNOTE',           '(Ãí°Õ: ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈóɽ¼¨¤Ï°ÊÁ°¤ËÄɲ䵤줿¥³¥á¥ó¥È¤ò±£¤·¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó)');
+
+// used on delete screens
+define('_DELETE_CONFIRM',                      'ºï½ü¤Î³Îǧ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_DELETE_CONFIRM_BTN',          'ºï½ü¤Î³Îǧ');
+define('_CONFIRMTXT_ITEM',                     '°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');
+define('_CONFIRMTXT_COMMENT',          '°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');
+define('_CONFIRMTXT_TEAM1',                    '¤³¤Îblog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤«¤é');
+define('_CONFIRMTXT_TEAM2',                    'ºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
+define('_CONFIRMTXT_BLOG',                     'ºï½ü¤¹¤ëBlog: ');
+define('_WARNINGTXT_BLOGDEL',          '·Ù¹ð! Blog¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò³Îǧ¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />¤µ¤é¤Ë¡¢Blog¤Îºï½üÃæ¤ËNucleus¤òÃæÃǤµ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_CONFIRMTXT_MEMBER',           '°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
+define('_CONFIRMTXT_TEMPLATE',         '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
+define('_CONFIRMTXT_SKIN',                     '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
+define('_CONFIRMTXT_BAN',                      '¼¡¤Î¶Ø»ßIPÈϰϤòºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
+define('_CONFIRMTXT_CATEGORY',         '¼¡¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
+
+// some status messages
+define('_DELETED_ITEM',                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_DELETED_MEMBER',                      '¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_DELETED_COMMENT',                     '¥³¥á¥ó¥È¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_DELETED_BLOG',                                'Blog¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_DELETED_CATEGORY',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_ITEM_MOVED',                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_ITEM_ADDED',                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_COMMENT_UPDATED',                     '¥³¥á¥ó¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_SKIN_UPDATED',                                '¥¹¥­¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_TEMPLATE_UPDATED',                    '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+
+// errors
+define('_ERROR_COMMENT_LONGWORD',      '¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏȾ³Ñ¤Ç90ʸ»ú°Ê¾å¤Î¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤');
+define('_ERROR_COMMENT_NOCOMMENT',     '¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_ERROR_COMMENT_NOUSERNAME',    'Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶Ì¾¤Ç¤¹');
+define('_ERROR_COMMENT_TOOLONG',       '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹(Ⱦ³Ñ¤Ç5000ʸ»ú¤Þ¤Ç)');
+define('_ERROR_COMMENTS_DISABLED',     '¤³¤ÎBlog¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸½ºß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_COMMENTS_NONPUBLIC',    '¤³¤ÎBlog¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲ乤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_COMMENTS_MEMBERNICK','¤¢¤Ê¤¿¤¬»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿Ì¾Á°¤Ï´û¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î̾Á°¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_SKIN',                          '¥¹¥­¥ó¡¡¥¨¥é¡¼');
+define('_ERROR_ITEMCLOSED',                    '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÊĺ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄɲá¢Åêɼ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_NOSUCHITEM',                    '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_NOSUCHBLOG',                    '¤½¤Î¤è¤¦¤ÊBlog¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_NOSUCHSKIN',                    '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥­¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_NOSUCHMEMBER',          '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_NOTONTEAM',                     '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_BADDESTBLOG',           'Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_NOTONDESTTEAM',         '¤¢¤Ê¤¿¤¬Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_NOEMPTYITEMS',          '¶õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó!');
+define('_ERROR_BADMAILADDRESS',                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹');
+define('_ERROR_BADNOTIFY',                     'ÄÌÃΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÃæ¤ËÉÔÀµ¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
+define('_ERROR_BADNAME',                       '̾Á°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó ( a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó)');
+define('_ERROR_NICKNAMEINUSE',         '¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
+define('_ERROR_PASSWORDMISMATCH',      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_PASSWORDTOOSHORT',      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï6ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_PASSWORDMISSING',       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¤¹');
+define('_ERROR_REALNAMEMISSING',       'ËÜ̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_ERROR_ATLEASTONEADMIN',       '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤ësuper-admin¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_ATLEASTONEBLOGADMIN','¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_ALREADYONTEAM',         '´û¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_BADSHORTBLOGNAME',      'û¤¤Blog̾¤Ë¤Ï a-z ¡¢0-9¡¢¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_DUPSHORTBLOGNAME',      '¾¤ÎBlog¤ÇƱ¤¸Ã»½Ì̾¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Ì¾Á°¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_UPDATEFILE',                    '¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (chmod 666 ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¬´ÉÍýÎΰè¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é¤ÎÁêÂаÌÃ֤Ǥ¢¤ë¾ì¹ç¡¢(/your/path/to/nucleus/ ¤Î¤è¤¦¤Ë)ÀäÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_ERROR_DELDEFBLOG',                    '´ûÄê¤ÎBlog¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DELETEMEMBER',          '¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_BADTEMPLATENAME',       'ÉÔÀµ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤Ç¤¹ (a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
+define('_ERROR_DUPTEMPLATENAME',       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');
+define('_ERROR_BADSKINNAME',           'ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥­¥ó̾¤Ç¤¹ (a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
+define('_ERROR_DUPSKINNAME',           'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');
+define('_ERROR_DEFAULTSKIN',           '¾ï¤Ë "default" ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_SKINDEFDELETE',         '°Ê²¼¤ÎBlog¤Î´ûÄê¤Î¥¹¥­¥ó¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: ');
+define('_ERROR_DISALLOWED',                    '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DELETEBAN',                     '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ (¶Ø»ß¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó)');
+define('_ERROR_ADDBAN',                                '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Îblog¤ËÀµ¤·¤¯Äɲ䵤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£');
+define('_ERROR_BADACTION',                     'Í׵ᤵ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_MEMBERMAILDISABLED',    '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¥á¡¼¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»ÈÍÑÉԲĤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹');
+define('_ERROR_MEMBERCREATEDISABLED','¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºîÀ®¤¬»ÈÍÑÉԲĤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹');
+define('_ERROR_INCORRECTEMAIL',                'Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹');
+define('_ERROR_VOTEDBEFORE',           '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë´û¤ËÅêɼºÑ¤ß¤Ç¤¹');
+define('_ERROR_BANNED1',                       '¤¢¤Ê¤¿ (IPÈÏ°Ï ');
+define('_ERROR_BANNED2',                       ') ¤Ï¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: \'');
+define('_ERROR_BANNED3',                       '\'');
+define('_ERROR_LOGINNEEDED',           '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬ÍפǤ¹');
+define('_ERROR_CONNECT',                       'Àܳ¥¨¥é¡¼');
+define('_ERROR_FILE_TOO_BIG',          '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹!');
+define('_ERROR_BADFILETYPE',           '¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ïǧ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_BADREQUEST',                    'ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÍ×µá¤Ç¤¹');
+define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD',      '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_BADPERMISSIONS',                '¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_UPLOADMOVEP',           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');
+define('_ERROR_UPLOADCOPY',                    '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');
+define('_ERROR_UPLOADDUPLICATE',       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_ERROR_LOGINDISALLOWED',       '¤¢¤Ê¤¿¤Ï´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤¹');
+define('_ERROR_DBCONNECT',                     'MySQL¥µ¡¼¥Ð¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DBSELECT',                      'nucleus¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_NOSUCHLANGUAGE',                '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_NOSUCHCATEGORY',                '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DELETELASTCATEGORY',    '¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬É¬ÍפǤ¹');
+define('_ERROR_DELETEDEFCATEGORY',     '´ûÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_BADCATEGORYNAME',       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DUPCATEGORYNAME',       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');
+
+// some warnings (used for mediadir setting)
+define('_WARNING_NOTADIR',                     '·Ù¹ð: ¸½ºß¤ÎÃͤϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!');
+define('_WARNING_NOTREADABLE',         '·Ù¹ð: ¸½ºß¤ÎÃͤÏÆɤ߼è¤êÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹!');
+define('_WARNING_NOTWRITABLE',         '·Ù¹ð: ¸½ºß¤ÎÃͤϽñ¤­¹þ¤ßÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹!');
+
+// media and upload
+define('_MEDIA_UPLOADLINK',                    '¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');
+define('_MEDIA_MODIFIED',                      '¹¹¿·Æü');
+define('_MEDIA_FILENAME',                      '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾');
+define('_MEDIA_DIMENSIONS',                    '¥µ¥¤¥º');
+define('_MEDIA_INLINE',                                'Ëä¤á¹þ¤ß');
+define('_MEDIA_POPUP',                         '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×');
+define('_UPLOAD_TITLE',                                '¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò');
+define('_UPLOAD_MSG',                          '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢\'¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É\' ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
+define('_UPLOAD_BUTTON',                       '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');
+
+// some status messages
+//define('_MSG_ACCOUNTCREATED',                '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹');
+//define('_MSG_PASSWORDSENT',                  '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
+define('_MSG_LOGINAGAIN',                      '¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿°Ù¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤¹É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');
+define('_MSG_SETTINGSCHANGED',         'ÀßÄ꤬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_MSG_ADMINCHANGED',                    '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_MSG_NEWBLOG',                         '¿·¤·¤¤Blog¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_MSG_ACTIONLOGCLEARED',                '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤¬¾Ãµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+
+// actionlog in admin area
+define('_ACTIONLOG_DISALLOWED',                'µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó: ');
+define('_ACTIONLOG_PWDREMINDERSENT','¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁ÷¤êÀè: ');
+define('_ACTIONLOG_TITLE',                     '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
+define('_ACTIONLOG_CLEAR_TITLE',       '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤Î¾Ãµî');
+define('_ACTIONLOG_CLEAR_TEXT',                '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤òº£¤¹¤°¾Ãµî');
+
+// team management
+define('_TEAM_TITLE',                          'Blog¤Î¥Á¡¼¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë ');
+define('_TEAM_CURRENT',                                '¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à');
+define('_TEAM_ADDNEW',                         '¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄɲ乤ë');
+define('_TEAM_CHOOSEMEMBER',           '¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö');
+define('_TEAM_ADMIN',                          '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë ');
+define('_TEAM_ADD',                                    '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');
+define('_TEAM_ADD_BTN',                                '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');
+
+// blogsettings
+define('_EBLOG_TITLE',                         'BlogÀßÄê¤ÎÊÔ½¸');
+define('_EBLOG_TEAM_TITLE',                    '¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔ½¸');
+define('_EBLOG_TEAM_TEXT',                     '¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔ½¸...');
+define('_EBLOG_SETTINGS_TITLE',                'BlogÀßÄê');
+define('_EBLOG_NAME',                          'Blog¤Î̾Á°');
+define('_EBLOG_SHORTNAME',                     'Blog¤Îû½Ì̾');
+define('_EBLOG_SHORTNAME_EXTRA',       '<br />(a-z¤Î±Ñʸ»ú¤Î¤ß¤¬»ÈÍѤǤ­¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó)');
+define('_EBLOG_DESC',                          'Blog¤ÎÀâÌÀ');
+define('_EBLOG_URL',                           'URL');
+define('_EBLOG_DEFSKIN',                       'ɸ½à¤Î¥¹¥­¥ó');
+define('_EBLOG_DEFCAT',                                'ɸ½à¤Î¥«¥Æ¥´¥ê');
+define('_EBLOG_LINEBREAKS',                    '²þ¹Ô¤òÊÑ´¹¤¹¤ë');
+define('_EBLOG_DISABLECOMMENTS',       '¥³¥á¥ó¥È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¤«?<br /><small>(¥³¥á¥ó¥È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄɲäϤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)</small>');
+define('_EBLOG_ANONYMOUS',                     'Èó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¤«?');
+define('_EBLOG_NOTIFY',                                'ÄÌÃΤ¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ ( ; ¤Ç¶èÀڤäƤ¯¤À¤µ¤¤)');
+define('_EBLOG_NOTIFY_ON',                     '°Ê²¼¤òÄÌÃΤ¹¤ë');
+define('_EBLOG_NOTIFY_COMMENT',                '¿·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È');
+define('_EBLOG_NOTIFY_KARMA',          '¿·¤·¤¤¥«¥ë¥ÞÅêɼ');
+define('_EBLOG_NOTIFY_ITEM',           '¿·¤·¤¤Blog¥¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_EBLOG_PING',                          '¹¹¿·»þ¤Ë Weblogs.com ¤ØPing¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¤«?');
+define('_EBLOG_MAXCOMMENTS',           '¥³¥á¥ó¥È¤ÎºÇÂçÎÌ');
+define('_EBLOG_UPDATE',                                '¼«Æ°¹¹¿·¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë');
+define('_EBLOG_OFFSET',                                '¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï¤È¤Î»þº¹');
+define('_EBLOG_STIME',                         '¸½ºß¤Î¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï: ');
+define('_EBLOG_BTIME',                         '¸½ºß¤ÎBlog»þ¹ï: ');
+define('_EBLOG_CHANGE',                                'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
+define('_EBLOG_CHANGE_BTN',                    'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
+define('_EBLOG_ADMIN',                         'Blog´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â');
+define('_EBLOG_ADMIN_MSG',                     '¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹');
+define('_EBLOG_CREATE_TITLE',          '¿·¤·¤¤Blog¤ÎºîÀ®');
+define('_EBLOG_CREATE_TEXT',           '¿·¤·¤¤Blog¤òºîÀ®¤¹¤ë°Ù¤Ë°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br /><br /> <b>Ãí°Õ:</b> É¬Íפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Blog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¤ÇBlogÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_EBLOG_CREATE',                                'ºîÀ®!');
+define('_EBLOG_CREATE_BTN',                    'Blog¤òºîÀ®');
+define('_EBLOG_CAT_TITLE',                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');
+define('_EBLOG_CAT_NAME',                      '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾');
+define('_EBLOG_CAT_DESC',                      '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀâÌÀ');
+define('_EBLOG_CAT_CREATE',                    '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºî¤ë');
+define('_EBLOG_CAT_UPDATE',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¹¹¿·');
+define('_EBLOG_CAT_UPDATE_BTN',                '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¹¹¿·');
+
+// templates
+define('_TEMPLATE_TITLE',                      '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');
+define('_TEMPLATE_AVAILABLE_TITLE',    '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
+define('_TEMPLATE_NEW_TITLE',          '¿·¤·¤¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
+define('_TEMPLATE_NAME',                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾');
+define('_TEMPLATE_DESC',                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀâÌÀ');
+define('_TEMPLATE_CREATE',                     '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎºîÀ®');
+define('_TEMPLATE_CREATE_BTN',         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºîÀ®');
+define('_TEMPLATE_EDIT_TITLE',         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');
+define('_TEMPLATE_BACK',                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
+define('_TEMPLATE_EDIT_MSG',           'Á´¤Æ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬É¬ÍפÊÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_TEMPLATE_SETTINGS',           '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê');
+define('_TEMPLATE_ITEMS',                      '¥¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_TEMPLATE_ITEMHEADER',         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
+define('_TEMPLATE_ITEMBODY',           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÜÂÎ');
+define('_TEMPLATE_ITEMFOOTER',         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
+define('_TEMPLATE_MORELINK',           '³¤­¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯');
+define('_TEMPLATE_NEW',                                '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉÕ¤±¤ë¥Þ¡¼¥¯');
+define('_TEMPLATE_COMMENTS_ANY',       '¥³¥á¥ó¥È (¤¢¤ë¾ì¹ç)');
+define('_TEMPLATE_CHEADER',                    '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
+define('_TEMPLATE_CBODY',                      '¥³¥á¥ó¥È¤ÎËÜÂÎ');
+define('_TEMPLATE_CFOOTER',                    '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
+define('_TEMPLATE_CONE',                       '¥³¥á¥ó¥È¤¬1¤Ä¤Î»þ');
+define('_TEMPLATE_CMANY',                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬2¤Ä°Ê¾å¤Î»þ');
+define('_TEMPLATE_CMORE',                      '¥³¥á¥ó¥È¤Î³¤­¤òÆɤà');
+define('_TEMPLATE_CMEXTRA',                    'ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄɲÃɽ¼¨');
+define('_TEMPLATE_COMMENTS_NONE',      '¥³¥á¥ó¥È (̵¤¤¾ì¹ç)');
+define('_TEMPLATE_CNONE',                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìµ¤¤»þ');
+define('_TEMPLATE_COMMENTS_TOOMUCH','¥³¥á¥ó¥È (ºÇÂçɽ¼¨¿ô¤è¤ê¿¤¤¾ì¹ç)');
+define('_TEMPLATE_CTOOMUCH',           '¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë»þ');
+define('_TEMPLATE_ARCHIVELIST',                '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷');
+define('_TEMPLATE_AHEADER',                    '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
+define('_TEMPLATE_AITEM',                      '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
+define('_TEMPLATE_AFOOTER',                    '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
+define('_TEMPLATE_DATETIME',           'ÆüÉդȻþ¹ï');
+define('_TEMPLATE_DHEADER',                    'ÆüÉդΥإåÀ¡¼');
+define('_TEMPLATE_DFOOTER',                    'ÆüÉդΥեå¿¡¼');
+define('_TEMPLATE_DFORMAT',                    'ÆüÉÕ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');
+define('_TEMPLATE_TFORMAT',                    '»þ¹ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');
+define('_TEMPLATE_LOCALE',                     'Locale');
+define('_TEMPLATE_IMAGE',                      '²èÁü¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×');
+define('_TEMPLATE_PCODE',                      '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²èÁü¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');
+define('_TEMPLATE_ICODE',                      '¥¤¥ó¥é¥¤¥ó²èÁü¤Î¥³¡¼¥É');
+define('_TEMPLATE_MCODE',                      '¥á¥Ç¥£¥¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');
+define('_TEMPLATE_SEARCH',                     '¸¡º÷');
+define('_TEMPLATE_SHIGHLIGHT',         '¥Ï¥¤¥é¥¤¥Èɽ¼¨');
+define('_TEMPLATE_SNOTFOUND',          '¸¡º÷¤Ç²¿¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç');
+define('_TEMPLATE_UPDATE',                     '¹¹¿·');
+define('_TEMPLATE_UPDATE_BTN',         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¹¹¿·');
+define('_TEMPLATE_RESET_BTN',          '¥ê¥»¥Ã¥È');
+define('_TEMPLATE_CATEGORYLIST',       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷');
+define('_TEMPLATE_CATHEADER',          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
+define('_TEMPLATE_CATITEM',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
+define('_TEMPLATE_CATFOOTER',          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
+
+// skins
+define('_SKIN_EDIT_TITLE',                     '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
+define('_SKIN_AVAILABLE_TITLE',                '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥¹¥­¥ó');
+define('_SKIN_NEW_TITLE',                      '¿·¤·¤¤¥¹¥­¥ó');
+define('_SKIN_NAME',                           '̾Á°');
+define('_SKIN_DESC',                           'ÀâÌÀ');
+define('_SKIN_TYPE',                           'Content Type');
+define('_SKIN_CREATE',                         'ºîÀ®');
+define('_SKIN_CREATE_BTN',                     '¥¹¥­¥ó¤ÎºîÀ®');
+define('_SKIN_EDITONE_TITLE',          '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
+define('_SKIN_BACK',                           '¥¹¥­¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
+define('_SKIN_PARTS_TITLE',                    '¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');
+define('_SKIN_PARTS_MSG',                      '¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥­¥ó¤ËÁ´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬É¬ÍפȤϸ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤«¤éÊÔ½¸¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤:');
+define('_SKIN_PART_MAIN',                      '¥á¥¤¥ó¤ÎÌܼ¡¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_ITEM',                      '¸ÄÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_ALIST',                     '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_ARCHIVE',           '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_SEARCH',                    '¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_ERROR',                     '¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_MEMBER',                    '¥á¥ó¥Ð¡¼¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸');
+define('_SKIN_PART_POPUP',                     '²èÁü¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦');
+define('_SKIN_GENSETTINGS_TITLE',      '°ìÈÌÀßÄê');
+define('_SKIN_CHANGE',                         'Êѹ¹');
+define('_SKIN_CHANGE_BTN',                     'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
+define('_SKIN_UPDATE_BTN',                     '¥¹¥­¥ó¤Î¹¹¿·');
+define('_SKIN_RESET_BTN',                      '¥ê¥»¥Ã¥È');
+define('_SKIN_EDITPART_TITLE',         '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
+define('_SKIN_GOBACK',                         'Ìá¤ë');
+define('_SKIN_ALLOWEDVARS',                    '»ÈÍѲÄǽ¤ÊÊÑ¿ô (¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀâÌÀɽ¼¨):');
+
+// global settings
+define('_SETTINGS_TITLE',                      '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
+define('_SETTINGS_SUB_GENERAL',                '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
+define('_SETTINGS_DEFBLOG',                    '´ûÄê¤ÎBlog');
+define('_SETTINGS_ADMINMAIL',          '´ÉÍý¼Ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');
+define('_SETTINGS_SITENAME',           '¥µ¥¤¥È̾');
+define('_SETTINGS_SITEURL',                    '¥µ¥¤¥È¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
+define('_SETTINGS_ADMINURL',           '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
+define('_SETTINGS_DIRS',                       'Nucleus ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');
+define('_SETTINGS_MEDIADIR',           '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');
+define('_SETTINGS_SEECONFIGPHP',       '(config.php ¤ò»²¾È)');
+define('_SETTINGS_MEDIAURL',           '¥á¥Ç¥£¥¢URL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
+define('_SETTINGS_ALLOWUPLOAD',                '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¤«?');
+define('_SETTINGS_ALLOWUPLOADTYPES','¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×');
+define('_SETTINGS_CHANGELOGIN',                '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó̾/¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òµö²Ä¤¹¤ë');
+define('_SETTINGS_COOKIES_TITLE',      'Cookie ÀßÄê');
+define('_SETTINGS_COOKIELIFE',         '¥í¥°¥¤¥ó Cookie ¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö');
+define('_SETTINGS_COOKIESESSION',      '¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤´¤È');
+define('_SETTINGS_COOKIEMONTH',                '°ì¥ö·î');
+define('_SETTINGS_COOKIEPATH',         'Cookie ¥Ñ¥¹ (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
+define('_SETTINGS_COOKIEDOMAIN',       'Cookie ¥É¥á¥¤¥ó (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
+define('_SETTINGS_COOKIESECURE',       '¥»¥­¥å¥¢ Cookie (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
+define('_SETTINGS_LASTVISIT',          'ºÇ½ªË¬ÌäÆü»þ Cookie ¤ÎÊݸ');
+define('_SETTINGS_ALLOWCREATE',                '¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤òµö²Ä¤¹¤ë');
+define('_SETTINGS_NEWLOGIN',           '¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó¤òµö²Ä');
+define('_SETTINGS_NEWLOGIN2',          '(¿·¤·¤¯ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ß)');
+define('_SETTINGS_MEMBERMSGS',         '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµö²Ä');
+define('_SETTINGS_LANGUAGE',           '´ûÄê¤Î¸À¸ì');
+define('_SETTINGS_DISABLESITE',                '¾¤Î¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡ÊÈó¾ï»þÍÑ¡Ë');
+define('_SETTINGS_DBLOGIN',                    'MySQL ¥í¥°¥¤¥ó &amp; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹');
+define('_SETTINGS_UPDATE',                     'ÀßÄê¤Î¹¹¿·');
+define('_SETTINGS_UPDATE_BTN',         'ÀßÄê¤ò¹¹¿·');
+define('_SETTINGS_DISABLEJS',          'JavaScript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë');
+define('_SETTINGS_MEDIA',                      '¥á¥Ç¥£¥¢/¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀßÄê');
+define('_SETTINGS_MEDIAPREFIX',                '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎƬ¤ËÆüÉÕ¤òÉղ乤ë');
+define('_SETTINGS_MEMBERS',                    '¥á¥ó¥Ð¡¼ÀßÄê');
+
+// bans
+define('_BAN_TITLE',                           '¶Ø»ß¥ê¥¹¥È:');
+define('_BAN_NONE',                                    '¤³¤ÎBlog¤Î¶Ø»ß¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_BAN_NEW_TITLE',                       '¶Ø»ß¼Ô¤òÄɲ乤ë');
+define('_BAN_NEW_TEXT',                                'º£¤¹¤°¶Ø»ß¼Ô¤òÄɲ乤ë');
+define('_BAN_REMOVE_TITLE',                    '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½ü');
+define('_BAN_IPRANGE',                         'IP¤ÎÈÏ°Ï');
+define('_BAN_BLOGS',                           '¶Ø»ß¤¹¤ëBlog: ');
+define('_BAN_DELETE_TITLE',                    '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½ü');
+define('_BAN_ALLBLOGS',                                '¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼ÔÆø¢¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog');
+define('_BAN_REMOVED_TITLE',           '¶Ø»ß¼Ô¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+define('_BAN_REMOVED_TEXT',                    '°Ê²¼¤ÎBlog¤Ø¤Î¶Ø»ß¼Ô¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿:');
+define('_BAN_ADD_TITLE',                       '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃ');
+define('_BAN_IPRANGE_TEXT',                    '°Ê²¼¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤IP¤ÎÈϰϤòÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ØÄꤹ¤ëÈϰϤ¬¾®¤µ¤¤Äø¿¤¯¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£');
+define('_BAN_BLOGS_TEXT',                      '1¤Ä¤ÎBlog¤Î¤ß¤Ç¶Ø»ß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼ÔÆø¢¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog¤Ç¶Ø»ß¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
+define('_BAN_REASON_TITLE',                    'Íýͳ');
+define('_BAN_REASON_TEXT',                     '³ºÅö¤¹¤ëIP¶Ø»ß¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤ê¥«¥ë¥ÞÅêɼ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¶Ø»ßÍýͳ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹ (¾å¸Â256ʸ»ú)¡£');
+define('_BAN_ADD_BTN',                         '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃ');
+
+// LOGIN screen
+define('_LOGIN_MESSAGE',                       '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
+define('_LOGIN_NAME',                          '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾');
+define('_LOGIN_PASSWORD',                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');
+define('_LOGIN_SHARED',                                _LOGINFORM_SHARED);
+define('_LOGIN_FORGOT',                                '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¾ì¹ç');
+
+// membermanagement
+define('_MEMBERS_TITLE',                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ÉÍý');
+define('_MEMBERS_CURRENT',                     '¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼');
+define('_MEMBERS_NEW',                         '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');
+define('_MEMBERS_DISPLAY',                     'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°');
+define('_MEMBERS_DISPLAY_INFO',                '(¤³¤Î̾Á°¤Ï¥í¥°¥ª¥ó»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹)');
+define('_MEMBERS_REALNAME',                    'ËÜ̾');
+define('_MEMBERS_PWD',                         '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');
+define('_MEMBERS_REPPWD',                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê³Îǧ¡Ë');
+define('_MEMBERS_EMAIL',                       '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');
+define('_MEMBERS_EMAIL_EDIT',          '(¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¼«Æ°Åª¤Ë¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹)');
+define('_MEMBERS_URL',                         'Web¥µ¥¤¥È¥¢¥É¥ì¥¹ (URL)');
+define('_MEMBERS_SUPERADMIN',          'Super-admin(ºÇ¹â´ÉÍý)¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
+define('_MEMBERS_CANLOGIN',                    '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó');
+define('_MEMBERS_NOTES',                       'È÷¹Í');
+define('_MEMBERS_NEW_BTN',                     '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');
+define('_MEMBERS_EDIT',                                '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÔ½¸');
+define('_MEMBERS_EDIT_BTN',                    'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
+define('_MEMBERS_BACKTOOVERVIEW',      '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
+define('_MEMBERS_DEFLANG',                     '¸À¸ì');
+define('_MEMBERS_USESITELANG',         '- ¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê¤ò»È¤¦ -');
+
+// List of blogs (TT = tooltip)
+define('_BLOGLIST_TT_VISIT',           '¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë');
+define('_BLOGLIST_ADD',                                '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');
+define('_BLOGLIST_TT_ADD',                     '¤³¤ÎBlog¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲä·¤Þ¤¹');
+define('_BLOGLIST_EDIT',                       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸/ºï½ü');
+define('_BLOGLIST_TT_EDIT',                    '');
+define('_BLOGLIST_BMLET',                      'Bookmarklet');
+define('_BLOGLIST_TT_BMLET',           '');
+define('_BLOGLIST_SETTINGS',           'ÀßÄê');
+define('_BLOGLIST_TT_SETTINGS',                'ÀßÄê¤ÎÊÔ½¸/¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý');
+define('_BLOGLIST_BANS',                       '¶Ø»ß');
+define('_BLOGLIST_TT_BANS',                    '¶Ø»ßIP¤Î³Îǧ/ÄɲÃ/ºï½ü');
+define('_BLOGLIST_DELETE',                     'Á´¤Æºï½ü');
+define('_BLOGLIST_TT_DELETE',          '¤³¤ÎBlog¤òºï½ü');
+
+// OVERVIEW screen
+define('_OVERVIEW_YRBLOGS',                    '¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog');
+define('_OVERVIEW_YRDRAFTS',           '¥É¥é¥Õ¥È');
+define('_OVERVIEW_YRSETTINGS',         'ÀßÄê');
+define('_OVERVIEW_GSETTINGS',          '´ðËÜÀßÄê');
+define('_OVERVIEW_NOBLOGS',                    '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
+define('_OVERVIEW_NODRAFTS',           '¥É¥é¥Õ¥È¡ÊÊÔ½¸Ãæ¡Ë¤Îµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_OVERVIEW_EDITSETTINGS',       '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');
+define('_OVERVIEW_BROWSEITEMS',                '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
+define('_OVERVIEW_BROWSECOMM',         '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
+define('_OVERVIEW_VIEWLOG',                    '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
+define('_OVERVIEW_MEMBERS',                    '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');
+define('_OVERVIEW_NEWLOG',                     '¿·µ¬BlogºîÀ®');
+define('_OVERVIEW_SETTINGS',           '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
+define('_OVERVIEW_TEMPLATES',          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');
+define('_OVERVIEW_SKINS',                      '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');
+define('_OVERVIEW_BACKUP',                     'DBÊݸ/Éü¸µ');
+
+// ITEMLIST
+define('_ITEMLIST_BLOG',                       'Blog¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸: ');
+define('_ITEMLIST_YOUR',                       '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
+
+// Comments
+define('_COMMENTS',                                    '¥³¥á¥ó¥È');
+define('_NOCOMMENTS',                          '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_COMMENTS_YOUR',                       '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
+define('_NOCOMMENTS_YOUR',                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+
+// LISTS (general)
+define('_LISTS_NOMORE',                                '²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
+define('_LISTS_PREV',                          'Á°¤Ø');
+define('_LISTS_NEXT',                          '¼¡¤Ø');
+define('_LISTS_SEARCH',                                '¸¡º÷');
+define('_LISTS_CHANGE',                                'Êѹ¹');
+define('_LISTS_PERPAGE',                       '¥¢¥¤¥Æ¥à/¥Ú¡¼¥¸');
+define('_LISTS_ACTIONS',                       '¥¢¥¯¥·¥ç¥ó');
+define('_LISTS_DELETE',                                'ºï½ü');
+define('_LISTS_EDIT',                          'ÊÔ½¸');
+define('_LISTS_MOVE',                          '°ÜÆ°');
+define('_LISTS_CLONE',                         'Ê£À½');
+define('_LISTS_TITLE',                         '¥¿¥¤¥È¥ë');
+define('_LISTS_BLOG',                          'Blog');
+define('_LISTS_NAME',                          '̾Á°');
+define('_LISTS_DESC',                          'ÀâÌÀ');
+define('_LISTS_TIME',                          '»þ´Ö');
+define('_LISTS_COMMENTS',                      '¥³¥á¥ó¥È');
+define('_LISTS_TYPE',                          '¥¿¥¤¥×');
+
+
+// member list 
+define('_LIST_MEMBER_NAME',                    '̾Á°');
+define('_LIST_MEMBER_RNAME',           'ËÜ̾');
+define('_LIST_MEMBER_ADMIN',           'Super-admin¸¢¸Â ');
+define('_LIST_MEMBER_LOGIN',           '¥í¥°¥¤¥ó²Äǽ');
+define('_LIST_MEMBER_URL',                     'Web¥µ¥¤¥È');
+
+// banlist
+define('_LIST_BAN_IPRANGE',                    'IP¤ÎÈÏ°Ï');
+define('_LIST_BAN_REASON',                     'Íýͳ');
+
+// actionlist
+define('_LIST_ACTION_MSG',                     '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
+
+// commentlist
+define('_LIST_COMMENT_BANIP',          '¶Ø»ßIP');
+define('_LIST_COMMENT_WHO',                    'ºî¼Ô');
+define('_LIST_COMMENT',                                '¥³¥á¥ó¥È');
+define('_LIST_COMMENT_HOST',           '¥Û¥¹¥È');
+
+// itemlist
+define('_LIST_ITEM_INFO',                      '¾ðÊó');
+define('_LIST_ITEM_CONTENT',           '¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈËÜʸ');
+
+
+// teamlist
+define('_LIST_TEAM_ADMIN',                     '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â ');
+define('_LIST_TEAM_CHADMIN',           '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ÎÊѹ¹');
+
+// edit comments
+define('_EDITC_TITLE',                         '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');
+define('_EDITC_WHO',                           'ºî¼Ô');
+define('_EDITC_HOST',                          '¥Û¥¹¥È');
+define('_EDITC_WHEN',                          'Æü»þ');
+define('_EDITC_TEXT',                          'ËÜʸ');
+define('_EDITC_EDIT',                          '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');
+define('_EDITC_MEMBER',                                '¥á¥ó¥Ð¡¼');
+define('_EDITC_NONMEMBER',                     'Èó¥á¥ó¥Ð¡¼');
+
+// move item
+define('_MOVE_TITLE',                          '¤É¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?');
+define('_MOVE_BTN',                                    '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë');
+
+?>