OSDN Git Service

git-svn-id: https://svn.sourceforge.jp/svnroot/nucleus-jp/nucleus-jp/trunk@912 1ca29b...
[nucleus-jp/nucleus-jp-ancient.git] / euc / nucleus / language / japanese-euc.php
index 8064b03..d4aa9ac 100755 (executable)
@@ -3,7 +3,7 @@
 // 
 // Author: chrome (chrome@cgi.no-ip.org)
 // Modified by: Osamu Higuchi (osamu@higuchi.com)
 // 
 // Author: chrome (chrome@cgi.no-ip.org)
 // Modified by: Osamu Higuchi (osamu@higuchi.com)
-// Nucleus version: v1.0-v3.1
+// Nucleus version: v1.0-v3.2
 //
 // Please note: if you want to translate this file to your own language, be aware
 // that in a next Nucleus version, new variables might be added and some other ones
 //
 // Please note: if you want to translate this file to your own language, be aware
 // that in a next Nucleus version, new variables might be added and some other ones
 
 // Note for Japanese users
 // ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï Nucleus ¤Î EUC-JP ÈÇÆüËܸì¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
 
 // Note for Japanese users
 // ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï Nucleus ¤Î EUC-JP ÈÇÆüËܸì¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
-// ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò japanese.php ¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤«¤é¡¢Nucleus ¤Î language ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë
-// ÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+
+// START merge UTF-8 and EUC-JP
+define('_ADMIN_NOTABILIA',                     'Ãí°Õ»ö¹à');
+define('_ADMIN_PLEASE_READ',           'ºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¼µ­¤Î<strong>Ãí°Õ»ö¹à</strong> ¤ò¤Þ¤º¤ªÆɤ߲¼¤µ¤¤');
+define('_ADMIN_HOW_TO_ACCESS',         '¿·¤·¤¤weblog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤Îblog¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£ÊýË¡¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹:');
+define('_ADMIN_SIMPLE_WAY',                    '<strong>´Êñ¤ÊÊýË¡:</strong> <code>index.php</code>¤ÎÊ£À½¤òºî¤ê¡¢¿·¤·¤¤blog¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÊѹ¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ºîÀ®¸å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£');
+define('_ADMIN_DIFFICULT_WAY',         '<strong>¹âÅÙ¤ÊÊýË¡:</strong> ¸½ºß¤Îblog¤Ç»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë<code>otherblog</code>¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿µ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÇÊ£¿ô¤Îblog¤òŸ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£');
+define('_ADMIN_HOW_TO_CREATE',         'Weblog¤ÎºîÀ®');
+
+
+define('_BOOKMARKLET_NEW_CATEGORY',    '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÄɲ䵤졢¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
+define('_BOOKMARKLET_SEND_PING',       '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲäËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßweblogs.com¤Ëping¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤...');
+
+// END merge UTF-8 and EUC-JP
+
+
+// START changed/added after 3.3 START
+define('_AUTOSAVEDRAFT',                       '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ¾õ¶·');
+define('_AUTOSAVEDRAFT_LASTSAVED',     'ºÇ½ª¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸÆü»þ: ');
+define('_AUTOSAVEDRAFT_NOTYETSAVED',   '̤Êݸ¤Ç¤¹');
+define('_AUTOSAVEDRAFT_NOW',           '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ');
+define('_SKIN_PARTS_SPECIAL',          '¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');
+define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_FORMAT',             '±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤Îʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_DELETE',             '¤³¤Î¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥È¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_CONFIRMTXT_SKIN_PARTS_SPECIAL',               'ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©');
+define('_ERROR_PLUGIN_LOAD',           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬Æɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¯¤Ï¡¢»ÈÍÑÃæ¤Î Nucleus ¾å¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʵ¡Ç½¤¬¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£(<a href="?action=actionlog">´ÉÍýÁàºîÍúÎò</a>¤Ë¾ÜºÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)');
+// END changed/added after 3.3 END
+
+// START changed/added after 3.22 START
+define('_SEARCHFORM_QUERY',                    '¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É');
+define('_ERROR_EMAIL_REQUIRED',                '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬É¬ÍפǤ¹');
+define('_COMMENTFORM_MAIL',                    '¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È:');
+define('_COMMENTFORM_EMAIL',           '¥á¡¼¥ë:');
+define('_EBLOG_REQUIREDEMAIL',         '¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÍ׵᤹¤ë');
+define('_ERROR_COMMENTS_SPAM',      '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥à¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢µñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿');
+// END changed/added after 3.22 END
+
+// START changed/added after 3.15 START
+
+define('_LIST_PLUG_SUBS_NEEDUPDATE','Please use the \'Update Subscription list\'-button to update the plugin\'s subscription list.');
+define('_LIST_PLUGS_DEP',                      'Plugin(s) requires:');
+
+// END changed/added after 3.15
 
 // START changed/added after 3.1 START
 
 // comments list per weblog
 
 // START changed/added after 3.1 START
 
 // comments list per weblog
-define('_COMMENTS_BLOG',                       '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È¡§');
+define('_COMMENTS_BLOG',                       '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È:');
 define('_NOCOMMENTS_BLOG',                     '¤³¤Îblog¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
 define('_BLOGLIST_COMMENTS',           '¥³¥á¥ó¥È');
 define('_BLOGLIST_TT_COMMENTS',                '¤³¤Îblog¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È');
 define('_NOCOMMENTS_BLOG',                     '¤³¤Îblog¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
 define('_BLOGLIST_COMMENTS',           '¥³¥á¥ó¥È');
 define('_BLOGLIST_TT_COMMENTS',                '¤³¤Îblog¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È');
@@ -94,6 +135,9 @@ define('_BATCH_WITH_SEL',                    '
 define('_BATCH_EXEC',                          '¼Â¹Ô');
 
 // quickmenu
 define('_BATCH_EXEC',                          '¼Â¹Ô');
 
 // quickmenu
+// Note: _USER_SETTINGS ¤È _MANAGE_SETTINGS ¤Ï 3.3 °Ê¹ß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈǤÏ
+// Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËܸìÈǤÏɽµ­¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
+// ´Ö°ã¤Ã¤Æ¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë!!
 define('_QMENU_HOME',                          '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');
 define('_QMENU_ADD',                           '¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ');
 define('_QMENU_ADD_SELECT',                    '- blogÁªÂò -');
 define('_QMENU_HOME',                          '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');
 define('_QMENU_ADD',                           '¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ');
 define('_QMENU_ADD_SELECT',                    '- blogÁªÂò -');
@@ -388,7 +432,6 @@ define('_LIST_PLUGS_DOWN',                  '
 define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                'ºï½ü');
 define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                    '´ÉÍý');
 define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',          'ÊÔ½¸');
 define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                'ºï½ü');
 define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                    '´ÉÍý');
 define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',          'ÊÔ½¸');
-define('_LIST_PLUGS_DEP',              'Plugin(s) requires:');
 
 // plugin option list
 define('_LISTS_VALUE',                         'ÃÍ');
 
 // plugin option list
 define('_LISTS_VALUE',                         'ÃÍ');
@@ -443,14 +486,13 @@ define('_LOGIN_PLEASE',                           '
 // commentform
 define('_COMMENTFORM_YOUARE',          '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾: ');
 define('_COMMENTFORM_SUBMIT',          '¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲÃ');
 // commentform
 define('_COMMENTFORM_YOUARE',          '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾: ');
 define('_COMMENTFORM_SUBMIT',          '¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲÃ');
-define('_COMMENTFORM_COMMENT',         '¥³¥á¥ó¥È');
-define('_COMMENTFORM_NAME',                    '¤ªÌ¾Á°');
-define('_COMMENTFORM_MAIL',                    '¥á¡¼¥ë¤Þ¤¿¤ÏWeb¥µ¥¤¥È');
+define('_COMMENTFORM_COMMENT',         '¥³¥á¥ó¥È:');
+define('_COMMENTFORM_NAME',                    '¤ªÌ¾Á°:');
 define('_COMMENTFORM_REMEMBER',                '¾ðÊó¤òµ­²±¤·¤Æ¤ª¤¯');
 
 // loginform
 define('_COMMENTFORM_REMEMBER',                '¾ðÊó¤òµ­²±¤·¤Æ¤ª¤¯');
 
 // loginform
-define('_LOGINFORM_NAME',                      '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾');
-define('_LOGINFORM_PWD',                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');
+define('_LOGINFORM_NAME',                      '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾:');
+define('_LOGINFORM_PWD',                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:');
 define('_LOGINFORM_YOUARE',                    '¥í¥°¥¤¥óÃæ:');
 define('_LOGINFORM_SHARED',                    '¤³¤ÎPC¤ò¾¤Î¿Í¤È¶¦ÍѤ¹¤ë');
 
 define('_LOGINFORM_YOUARE',                    '¥í¥°¥¤¥óÃæ:');
 define('_LOGINFORM_SHARED',                    '¤³¤ÎPC¤ò¾¤Î¿Í¤È¶¦ÍѤ¹¤ë');
 
@@ -553,7 +595,7 @@ define('_ERROR_BADSHORTBLOGNAME',   'û
 define('_ERROR_DUPSHORTBLOGNAME',      '¾¤ÎBlog¤ÇƱ¤¸Ã»½Ì̾¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Ì¾Á°¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');
 define('_ERROR_UPDATEFILE',                    '¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (chmod 666 ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¬´ÉÍýÎΰè¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é¤ÎÁêÂаÌÃ֤Ǥ¢¤ë¾ì¹ç¡¢(/your/path/to/nucleus/ ¤Î¤è¤¦¤Ë)ÀäÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
 define('_ERROR_DELDEFBLOG',                    '´ûÄê¤ÎBlog¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
 define('_ERROR_DUPSHORTBLOGNAME',      '¾¤ÎBlog¤ÇƱ¤¸Ã»½Ì̾¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Ì¾Á°¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');
 define('_ERROR_UPDATEFILE',                    '¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (chmod 666 ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¬´ÉÍýÎΰè¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é¤ÎÁêÂаÌÃ֤Ǥ¢¤ë¾ì¹ç¡¢(/your/path/to/nucleus/ ¤Î¤è¤¦¤Ë)ÀäÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
 define('_ERROR_DELDEFBLOG',                    '´ûÄê¤ÎBlog¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
-define('_ERROR_DELETEMEMBER',          '¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
+define('_ERROR_DELETEMEMBER',          '¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£±¤Ä°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
 define('_ERROR_BADTEMPLATENAME',       'ÉÔÀµ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤Ç¤¹ (a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
 define('_ERROR_DUPTEMPLATENAME',       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');
 define('_ERROR_BADSKINNAME',           'ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥­¥ó̾¤Ç¤¹ (a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
 define('_ERROR_BADTEMPLATENAME',       'ÉÔÀµ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤Ç¤¹ (a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
 define('_ERROR_DUPTEMPLATENAME',       'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');
 define('_ERROR_BADSKINNAME',           'ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥­¥ó̾¤Ç¤¹ (a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
@@ -571,7 +613,7 @@ define('_ERROR_VOTEDBEFORE',                '
 define('_ERROR_BANNED1',                       '¤¢¤Ê¤¿ (IPÈÏ°Ï ');
 define('_ERROR_BANNED2',                       ') ¤Ï¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: \'');
 define('_ERROR_BANNED3',                       '\'');
 define('_ERROR_BANNED1',                       '¤¢¤Ê¤¿ (IPÈÏ°Ï ');
 define('_ERROR_BANNED2',                       ') ¤Ï¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: \'');
 define('_ERROR_BANNED3',                       '\'');
-define('_ERROR_LOGINNEEDED',           '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬ÍפǤ¹');
+define('_ERROR_LOGINNEEDED',           '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬ÍפǤ¹');
 define('_ERROR_CONNECT',                       'Àܳ¥¨¥é¡¼');
 define('_ERROR_FILE_TOO_BIG',          '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹!');
 define('_ERROR_BADFILETYPE',           '¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ïǧ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
 define('_ERROR_CONNECT',                       'Àܳ¥¨¥é¡¼');
 define('_ERROR_FILE_TOO_BIG',          '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹!');
 define('_ERROR_BADFILETYPE',           '¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ïǧ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
@@ -723,6 +765,10 @@ define('_TEMPLATE_SNOTFOUND',              '
 define('_TEMPLATE_UPDATE',                     '¹¹¿·');
 define('_TEMPLATE_UPDATE_BTN',         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¹¹¿·');
 define('_TEMPLATE_RESET_BTN',          '¥ê¥»¥Ã¥È');
 define('_TEMPLATE_UPDATE',                     '¹¹¿·');
 define('_TEMPLATE_UPDATE_BTN',         '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¹¹¿·');
 define('_TEMPLATE_RESET_BTN',          '¥ê¥»¥Ã¥È');
+define('_TEMPLATE_BLOGLIST',            '¥Ö¥í¥°°ìÍ÷');
+define('_TEMPLATE_BLOGHEADER',          '¥Ö¥í¥°°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
+define('_TEMPLATE_BLOGITEM',            '¥Ö¥í¥°°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
+define('_TEMPLATE_BLOGFOOTER',          '¥Ö¥í¥°°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
 define('_TEMPLATE_CATEGORYLIST',       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷');
 define('_TEMPLATE_CATHEADER',          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
 define('_TEMPLATE_CATITEM',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
 define('_TEMPLATE_CATEGORYLIST',       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷');
 define('_TEMPLATE_CATHEADER',          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
 define('_TEMPLATE_CATITEM',                    '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
@@ -826,7 +872,7 @@ define('_MEMBERS_TITLE',                    '
 define('_MEMBERS_CURRENT',                     '¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼');
 define('_MEMBERS_NEW',                         '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');
 define('_MEMBERS_DISPLAY',                     'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°');
 define('_MEMBERS_CURRENT',                     '¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼');
 define('_MEMBERS_NEW',                         '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');
 define('_MEMBERS_DISPLAY',                     'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°');
-define('_MEMBERS_DISPLAY_INFO',                '(¤³¤Î̾Á°¤Ï¥í¥°¥ª¥ó»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹)');
+define('_MEMBERS_DISPLAY_INFO',                '(¤³¤Î̾Á°¤Ï¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹)');
 define('_MEMBERS_REALNAME',                    'ËÜ̾');
 define('_MEMBERS_PWD',                         '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');
 define('_MEMBERS_REPPWD',                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê³Îǧ¡Ë');
 define('_MEMBERS_REALNAME',                    'ËÜ̾');
 define('_MEMBERS_PWD',                         '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');
 define('_MEMBERS_REPPWD',                      '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê³Îǧ¡Ë');