OSDN Git Service

*** empty log message ***
[nucleus-jp/nucleus-jp-ancient.git] / euc / install.sql
index 1996f74..6606992 100755 (executable)
-CREATE TABLE `nucleus_actionlog` (\r
-  `timestamp` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',\r
-  `message` varchar(255) NOT NULL default ''\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_ban` (\r
-  `iprange` varchar(15) NOT NULL default '',\r
-  `reason` varchar(255) NOT NULL default '',\r
-  `blogid` int(11) NOT NULL default '0'\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_blog` (\r
-  `bnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,\r
-  `bname` varchar(60) NOT NULL default '',\r
-  `bshortname` varchar(15) NOT NULL default '',\r
-  `bdesc` varchar(200) default NULL,\r
-  `bcomments` tinyint(2) NOT NULL default '1',\r
-  `bmaxcomments` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `btimeoffset` decimal(3,1) NOT NULL default '0.0',\r
-  `bnotify` varchar(60) default NULL,\r
-  `burl` varchar(100) default NULL,\r
-  `bupdate` varchar(60) default NULL,\r
-  `bdefskin` int(11) NOT NULL default '1',\r
-  `bpublic` tinyint(2) NOT NULL default '1',\r
-  `bsendping` tinyint(2) NOT NULL default '0',\r
-  `bconvertbreaks` tinyint(2) NOT NULL default '1',\r
-  `bdefcat` int(11) default NULL,\r
-  `bnotifytype` int(11) NOT NULL default '15',\r
-  `ballowpast` tinyint(2) NOT NULL default '0',\r
-  `bincludesearch` tinyint(2) NOT NULL default '0',\r
-  PRIMARY KEY  (`bnumber`),\r
-  UNIQUE KEY `bnumber` (`bnumber`),\r
-  UNIQUE KEY `bshortname` (`bshortname`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-INSERT INTO `nucleus_blog` VALUES (1, 'My Nucleus Weblog', 'myweblog', '', 1, 0, 0.0, '', 'http://localhost:8080/nucleus/', '', 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0);\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_category` (\r
-  `catid` int(11) NOT NULL auto_increment,\r
-  `cblog` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `cname` varchar(40) default NULL,\r
-  `cdesc` varchar(200) default NULL,\r
-  PRIMARY KEY  (`catid`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-INSERT INTO `nucleus_category` VALUES (1, 1, 'General', 'Items that do not fit in other categories');\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_comment` (\r
-  `cnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,\r
-  `cbody` text NOT NULL,\r
-  `cuser` varchar(40) default NULL,\r
-  `cmail` varchar(100) default NULL,\r
-  `cmember` int(11) default NULL,\r
-  `citem` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `ctime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',\r
-  `chost` varchar(60) default NULL,\r
-  `cip` varchar(15) NOT NULL default '',\r
-  `cblog` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  PRIMARY KEY  (`cnumber`),\r
-  UNIQUE KEY `cnumber` (`cnumber`),\r
-  KEY `citem` (`citem`),\r
-  FULLTEXT KEY `cbody` (`cbody`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_config` (\r
-  `name` varchar(20) NOT NULL default '',\r
-  `value` varchar(128) default NULL,\r
-  PRIMARY KEY  (`name`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DefaultBlog', '1');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AdminEmail', 'example@example.org');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('IndexURL', 'http://localhost:8080/nucleus/');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('Language', 'japanese-euc');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SessionCookie', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowMemberCreate', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowMemberMail', '1');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SiteName', 'My Nucleus Weblog');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AdminURL', 'http://localhost:8080/nucleus/nucleus/');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('NewMemberCanLogon', '1');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableSite', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableSiteURL', 'http://www.this-page-intentionally-left-blank.org/');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('LastVisit', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MediaURL', 'http://localhost:8080/nucleus/media/');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowedTypes', 'jpg,jpeg,gif,mpg,mpeg,avi,mov,mp3,swf,png');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowLoginEdit', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowUpload', '1');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableJsTools', '2');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookiePath', '/');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookieDomain', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookieSecure', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MediaPrefix', '1');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MaxUploadSize', '1048576');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('NonmemberMail', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('PluginURL', 'http://localhost:8080/plugins/');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('ProtectMemNames', '1');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('BaseSkin', '1');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SkinsURL', 'http://localhost:8080/nucleus/skins/');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('ActionURL', 'http://localhost:8080/nucleus/action.php');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('URLMode', 'normal');\r
-INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DatabaseVersion', '310');\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_item` (\r
-  `inumber` int(11) NOT NULL auto_increment,\r
-  `ititle` varchar(160) default NULL,\r
-  `ibody` text NOT NULL,\r
-  `imore` text,\r
-  `iblog` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `iauthor` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `itime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',\r
-  `iclosed` tinyint(2) NOT NULL default '0',\r
-  `idraft` tinyint(2) NOT NULL default '0',\r
-  `ikarmapos` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `icat` int(11) default NULL,\r
-  `ikarmaneg` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  PRIMARY KEY  (`inumber`),\r
-  UNIQUE KEY `inumber` (`inumber`),\r
-  KEY `itime` (`itime`),\r
-  FULLTEXT KEY `ibody` (`ibody`,`ititle`,`imore`)\r
-) TYPE=MyISAM PACK_KEYS=0;\r
-\r
-INSERT INTO `nucleus_item` VALUES (1, 'Nucleus ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó3.15¤Ø¤è¤¦¤³¤½', '¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ÎºîÀ®¤òÊä½õ¤¹¤ëÀѤßÌÚ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿´Ìö¤ëblog¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤òϤޤ»¤ë²È²¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼Â¤ê¿¤­¼ñÌ£¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¸½ºß¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r\n<br />\r\nÍÑÅÓ¤¬»×¤¤¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤³¤ØÍè¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¹¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿Æ±Íͻ䤿¤Á¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£', '<b>Read Me</b><br />\r\n<br />\r\n¤³¤ì¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥ó¥¯¤È¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤¿¡£<br />\r\n<br />\r\n¤³¤Îµ­»ö¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤èµ­»ö¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Nucleus¤ò°·¤¦¤¦¤Á¤ËÀ¸¤¸¤¿¥á¥â¤ò¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄɲä·¡¢¾­Í襢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥ê¥ó¥¯</b><br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤Î<a href="http://nucleuscms.org">ËܲÈ</a>¤È<a href="http://japan.nucleuscms.org">ÆüËܸì¸ø¼°</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤ÎSourceForge<a href="http://sourceforge.net/projects/nucleuscms/">¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó<a href="http://wakka.xiffy.nl/Plugin/">ÁÒ¸Ë</a>¤È<a href="http://japan.nucleuscms.org/wakka/CategorizedPlugin">ÆüËܸì¤Î¥ê¥¹¥È</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È - <a href="http://docs.nucleuscms.org/">docs.nucleuscms.org</a></b><br />\r\n<br />\r\nNucleus¤Î<a href="http://japan.nucleuscms.org/faq.php">FAQ¡Ê¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌ佸¡Ë</a>¡Ê<a href="http://nucleuscms.org/faq.php">¸¶Ê¸</a>¡Ë¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\n¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡Åù¤Ï<a href="nucleus/documentation/">¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±</a>¤È<a href="nucleus/documentation/devdocs/">³«È¯¼Ô¸þ¤±</a>ʸ½ñ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×<a href="./nucleus/documentation/help.html">¥Ø¥ë¥×</a>¤¬´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r\n<br />\r\n°ìÅÙÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ËÌܤòÄ̤·¤¿¤é¡¢<a href="http://wiki.nucleuscms.org/">Wiki</a>¡Ê<a href="http://japan.nucleuscms.org/wakka/Nucleus">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¤òˬ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½ñ¤¤¤¿¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤ä¾®µ»¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥µ¥Ý¡¼¥È</b><br />\r\n<br />\r\n<a href="http://forum.nucleuscms.org/">forum.nucleuscms.org</a>¡ÊËܲȡË<br />\r\n<a href="http://japan.nucleuscms.org/bb/">japan.nucleuscms.org/bb/</a>¡ÊÆüËÜÈÇ¡Ë<br />\r\n<br />\r\n<a href="http://forum.nucleuscms.org/groupcp.php?g=3">moderators</a>¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n- <a href="http://edmondhui.homeip.net/blog/">admun</a> - Ottawa, ON, Canada           <br />\r\n- <a href="http://www.tamizhan.com/">anand</a> - Bangalore, India<br />\r\n- <a href="http://hcgtv.com">hcgtv</a> - Miami, Florida, USA<br />\r\n- <a href="http://www.adrenalinsports.nl/">ikeizer</a> - Maastricht<br />\r\n- <a href="http://www.tipos.com.br/">moraes</a> - Brazil<br />\r\n- <a href="http://roelg.nl/">roel </a>- The Netherlands<br />\r\n- <a href="http://budts.be/weblog/">TeRanEX </a>- Ekeren, Antwerp, Belgium<br />\r\n- <a href="http://www.trentadams.com/">Trent </a>- Alberta, Canada<br />\r\n- <a href="http://xiffy.nl/weblog/">xiffy </a>- Deventer<br />\r\n<br />\r\n¤â¤·¼ê½õ¤±¤¬É¬Íפʤ顢1400¤òĶ¤¨¤ëÅÐÏ¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£23,000¤òĶ¤¨¤ëÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤ò¸¡º÷¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µá¤á¤ëÅú¤¨¤Ë¿ô²ó¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¿¤É¤êÃ失¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>Personalization - <a href="http://skins.nucleuscms.org/">skins.nucleuscms.org</a></b><br />\r\n<br />\r\n¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥Ö¥í¥°¤È¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ï¶¯ÎϤÊÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍŪ¤Ê¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¡¢Í§¿Í¤ä¿ÆÀ̤¢¤ë¤¤¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂФ¹¤ë¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤¤º¤ì¤ËÂФ·¤Æ¤â¤Ç¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n636¤ÎÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿<a href="http://nucleuscms.org/sites.php">Nucleus¤Ç±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È</a>¡Ê<a href="http://japan.nucleuscms.org/sites.php">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¤ÎÃ椫¤éÆÿ§¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\nThe Zen of Nucleus<br />\r\n- <a href="http://beefcake.nl/">beefcake.nl</a> - Beefcake | Nuke the whales!<br />\r\n- <a href="http://www.leng-lui.com//">leng-lui.com</a> - Leng-Lui.com - v7.0: "Memento"<br />\r\n<br />\r\nPersonal blogs<br />\r\n- <a href="http://bloggard.com/">bloggard.com</a> - The Adventures of Bloggard<br />\r\n- <a href="http://battleangel.org/">battleangel.org</a> - Giving meaning to the meaningless<br />\r\n- <a href="http://www.yetanotherblog.de/">yetanotherblog.de</a> - Yet Another Blog<br />\r\n<br />\r\nMulti user blogs<br />\r\n- <a href="http://tipos.com.br/">tipos.com.br</a> - Blogging community<br />\r\n<br />\r\nHobby, Travel and News sites<br />\r\n- <a href="http://adrenalinsports.nl/">adrenalinsports.nl</a> - Extreme sports<br />\r\n- <a href="http://hsbluebird.com/">hsbluebird.com</a> - Hot Springs, Montana''s Online Resource <br />\r\n- <a href="http://groningen-info.de/">groningen-info.de</a> - Neues aus Groningen. Fr Leute aus Duitsland.<br />\r\n- <a href="http://www.americandaily.com/">americandaily.com</a> - American Daily - Home<br />\r\n<br />\r\n<b>Nucleus Developer Network - <a href="http://dev.nucleuscms.org/">dev.nucleuscms.org</a></b><br />\r\n<br />\r\nThe NUDN is a hub for developer sites and programming resources.<br />\r\n<br />\r\nNUDN satellite sites, handles, location and UTC offset:<br />\r\n- <a href="http://karma.nucleuscms.org/">karma</a> - Izegem +02<br />\r\n- <a href="http://hcgtv.net/">hcgtv</a> - Miami -05<br />\r\n- <a href="http://edmondhui.homeip.net/blog/nudn.php">admun</a> - Ottawa -04<br />\r\n- <a href="http://dev.budts.be/nucleus/">TeRanEX</a> - Ekeren +02<br />\r\n<br />\r\nSourceforge.net graciously hosts our <a href="http://sourceforge.net/projects/nucleuscms/">CVS repository</a>.<br />\r\n<br />\r\nWant to play around or test changes, visit our demo site at <a href="http://demo.nucleuscms.org/">demo.nucleuscms.org</a>.<br />\r\n<br />\r\nNot sure what plugins to use, visit the <a href="http://showcase.trentadams.com/">showcase site</a> where you can see plugins at play in their native habitat.<br />\r\n<br />\r\nThen visit the plugin repository at <a href="http://plugins.nucleuscms.org/">plugins.nucleuscms.org</a> for download and installation instructions.<br />\r\n<br />\r\n<b>´óÉÕ¼Ô°ìÍ÷</b><br />\r\n<br />\r\n°Ê²¼¤Î<a href="http://nucleuscms.org/donators.php">ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¡¹</a>¤Ë¤è¤ë<a href="http://nucleuscms.org/donate.php">±ç½õ</a>´¶¼Õ¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£<em>¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª</em><br />\r\n<br />\r\n- <a href="http://reddustrec.net/">dkex</a><br />\r\n- <a href="http://www.uncoverthenet.com/">Uncover the Net</a><br />\r\n- <a href="http://www.webatlas.org/">Web Atlas</a><br />\r\n- <a href="http://www.ipnlighting.com/">IPN Lighting</a><br />\r\n- <a href="http://blog.datoka.jp/">Yu (blog.datoka.jp)</a><br />\r\n- <a href="http://www.thegadgetreview.com/">Sony Gadgets and Reviews</a><br />\r\n- <a href="http://sites.proliphus.com/blueZhift/blog/">Thomas McKibben</a><br />\r\n- <a href="http://cheapweb.us/">CheapWeb.us</a><br />\r\n- Robert Seyfriedsberger<br />\r\n- <a href="http://www.toxicologie.nl/">Toxicologie.nl</a><br />\r\n- Gordon Shum<br />\r\n- <a href="http://www.subsim.com/">Neal Stevens</a><br />\r\n- <a href="http://www.GamblingHelper.com/">GamblingHelper</a><br />\r\n- Oliver Kirstein<br />\r\n- <a href="http://www.dominiek.be/">Dominiek</a><br />\r\n- <a href="http://www.aardschok.net/">Aardschok</a><br />\r\n- <a href="http://www.nieuwevoordeur.be/">nieuwevoordeur.be</a><br />\r\n- <a href="http://www.scene24.net/">Scene24</a><br />\r\n- <a href="http://www.eug.be/">Eug''s Weblog</a><br />\r\n- <a href="http://www.bloggard.com/">The Adventures of Bloggard</a><br />\r\n- <a href="http://www.voltos.com/">Arthur Cronos from Voltos</a><br />\r\n- <a href="http://www.webmaster-toolkit.com/">Free Webmaster Tools and Resources</a><br />\r\n- <a href="http://www.domilog.be/">Domi''s Weblog</a><br />\r\n- Infodoma                <br />\r\n- <a href="http://carvingcode.com/">carvingCode.com</a><br />\r\n- <a href="http://www.traweb.com/">Traweb</a><br />\r\n- <a href="http://gene.mm2u.com/">Gene''s MoBlog</a><br />\r\n- <a href="http://interfacethis.com/">InterfaceThis</a><br />\r\n- <a href="http://www.thefinsters.com/flog/">The Finster Log</a><br />\r\n- <a href="http://www.mrhop.com/">Hop Nguyen</a><br />\r\n- <a href="http://www.zwavel.com/~zwavelaars" title="Zwavelaars">Zwavelaars</a><br />\r\n- <a href="http://beefcake.nl/">Joaquin Scholten</a>      <br />\r\n- <a href="http://www.roelgroeneveld.com/">Roel Groeneveld</a><br />\r\n- <a href="http://lvb.net/">LVBlog</a><br />\r\n- <a href="http://xandermol.com/">Xander Mol</a><br />\r\n- Danilo Massa<br />\r\n- <a href="http://01FTP.com/">01FTP.com</a><br />\r\n- <a href="http://www.adrenalinsports.nl/">Irmo Keizer</a><br />\r\n- <a href="http://www.jasonkrogh.com/">Jason Krogh</a><br />\r\n- <a href="http://www.higuchi.com/">Osamu Higuchi</a><br />\r\n- <a href="http://www.trentadams.com/">Trent Adams</a><br />\r\n- <a href="http://www.ppcw.net/">Arne Hess</a><br />\r\n- <a href="http://hsbluebird.com/">The Bluebird</a><br />\r\n- Rainer Bickel<br />\r\n- Fritz Elfers<br />\r\n- <a href="http://www.european-wall-tapestries.com/">European Wall Tapestries</a><br />\r\n- <a href="http://www.jamier.net/">Jamie R. Rytlewski</a><br />\r\n- Madolyn Piper<br />\r\n- <a href="http://www.batteryvalues.com/">Battery Values</a><br />\r\n- <a href="http://www.mixburnrip.de/">Janko Roettgers</a><br />\r\n- Lukas Loesche<br />\r\n- <a href="http://www.seobook.com/">SEO Book</a><br />\r\n- <a href="http://www.brandweerdematen.nl/">Brandweer de Maten</a><br />\r\n- Andy Fuchs<br />\r\n- <a href="http://www.sumoforce.com/">Sumoforce</a><br />\r\n- <a href="http://love.silverindigo.com/">Al''ky''mie</a><br />\r\n- <a href="http://www.pejo.us/">Peter Johnson</a><br />\r\n- <a href="http://www.triv.nl/">TriV Internet Solutions</a><br />\r\n- <a href="http://www.torontomusicians.org/nucleus/">Margaret Stowe</a><br />\r\n- <a href="http://www.zenkey.org/">zenkey dot org</a><br />\r\n- <a href="http://www.golb.org/">Blots of Info</a><br />\r\n- <a href="http://www.zonderpartij.be/">Rudi De Kerpel</a><br />\r\n- <a href="http://staylorx.com/">Steve Taylor</a><br />\r\n- <a href="http://lmhcave.com/">Malcolm Farnsworth</a><br />\r\n- Birgit Kellner<br />\r\n- <a href="http://www.tobiasly.com/">Toby Johnson</a><br />\r\n- <a href="http://www.kapingamarangi.be/">Kapingamarangi</a><br />\r\n- <a href="http://www.pallalink.net/">Pallalink</a><br />\r\n- <a href="http://publiustx.net/">PubliusTX Weblog</a><br />\r\n- <a href="http://www.reductioadabsurdum.net/">Reductio Ad Absurdum</a><br />\r\n- <a href="http://www.gagaweb.org/">GagaWeb</a><br />\r\n- <a href="http://www.videokid.be/">Videokid</a><br />\r\n- Jon Marr<br />\r\n- <a href="http://www.docblog.org/">Luigi Cristiano</a><br />\r\n- J Keith Lehman<br />\r\n- Bohemian Cachet<br />\r\n- Jesus Mourazos<br />\r\n- <a href="http://ltp-design.com/">Stephen Jones</a><br />\r\n- <a href="http://oha.nu/">One-Handed Apps</a><br />\r\n- Alwin Hawkins<br />\r\n- <a href="http://jstigall.bloomington.in.us">Justin Stigall</a><br />\r\n- <a href="http://www.itismylife.com/">It is my life</a><br />\r\n- Greg Morrill<br />\r\n- <a href="http://www.dutchsubmarines.com/">Dutch Submarines</a><br />\r\n- <a href="http://www.7thwatch.com/">Seventh Watch Design Studios</a>                <br />\r\n- <a href="http://www.macnet2.com/">MacNetv2</a>      <br />\r\n- Richard Noordhof<br />\r\n- <a href="http://www.jamier.net/">Jamie Rytlewski</a><br />\r\n<br />\r\nNucleus¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡<a href="http://www.hotscripts.com/Detailed/13368.html?RID=nucleus@demuynck.org">HotScripts</a>¤ä<a href="http://www.opensourcecms.com/index.php?option=content&task=view&id=145">opensourceCMS<a>¤Ç¤ÎÅêɼ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥é¥¤¥»¥ó¥¹</b><br />\r\n<br />\r\n»ä¤¿¤Á¤¬¥Õ¥ê¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼«Í³¤Î¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">°ìÈ̸øÍ­»ÈÍѵöÂú½ñ</a>¡Ê<a href="http://www.key.ne.jp/Report/Counter/files/gpl2-j.text">ÆüËܸìÌõ</a>¤È<a href="http://www.atmarkit.co.jp/aig/03linux/gpl.html">³µÍ×</a>¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÊ£À½Êª¤ò¼«Í³¤ËÈÒÉۤǤ­¤ë¤³¤È(¤½¤·¤Æ¡¢Ë¾¤à¤Ê¤é¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂФ·¤ÆÂвÁ¤òÀÁµá¤Ç¤­¤ë¤³¤È)¡¢¥½¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤«´õ˾¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Æþ¼ê¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÊѹ¹¤·¤¿¤ê¿·¤·¤¤¥Õ¥ê¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ»ÈÍѤǤ­¤ë¤³¤È¡¢°Ê¾å¤Î³ÆÆâÍƤò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥æ¡¼¥¶¼«¿È¤¬ÃΤäƤ¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£', 1, 1, '2004-11-13 19:24:22', 0, 0, 0, 1, 0);\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_karma` (\r
-  `itemid` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `ip` char(15) NOT NULL default ''\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_member` (\r
-  `mnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,\r
-  `mname` varchar(16) NOT NULL default '',\r
-  `mrealname` varchar(60) default NULL,\r
-  `mpassword` varchar(40) NOT NULL default '',\r
-  `memail` varchar(60) default NULL,\r
-  `murl` varchar(100) default NULL,\r
-  `mnotes` varchar(100) default NULL,\r
-  `madmin` tinyint(2) NOT NULL default '0',\r
-  `mcanlogin` tinyint(2) NOT NULL default '1',\r
-  `mcookiekey` varchar(40) default NULL,\r
-  `deflang` varchar(20) NOT NULL default '',\r
-  PRIMARY KEY  (`mnumber`),\r
-  UNIQUE KEY `mname` (`mname`),\r
-  UNIQUE KEY `mnumber` (`mnumber`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-INSERT INTO `nucleus_member` VALUES (1, 'God', 'Test User', '714d82a0a84f9c6e3495fe2aa5618627', 'example@example.org', 'http://localhost:8080/nucleus/', '', 1, 1, 'd95a775494f1b589011aed122f197c8a', '');\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_plugin` (\r
-  `pid` int(11) NOT NULL auto_increment,\r
-  `pfile` varchar(40) NOT NULL default '',\r
-  `porder` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  PRIMARY KEY  (`pid`),\r
-  KEY `pid` (`pid`),\r
-  KEY `porder` (`porder`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_plugin_event` (\r
-  `pid` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `event` varchar(40) default NULL,\r
-  KEY `pid` (`pid`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_plugin_option` (\r
-  `ovalue` text NOT NULL,\r
-  `oid` int(11) NOT NULL auto_increment,\r
-  `ocontextid` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  PRIMARY KEY  (`oid`,`ocontextid`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_plugin_option_desc` (\r
-  `oid` int(11) NOT NULL auto_increment,\r
-  `opid` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `oname` varchar(20) NOT NULL default '',\r
-  `ocontext` varchar(20) NOT NULL default '',\r
-  `odesc` varchar(255) default NULL,\r
-  `otype` varchar(20) default NULL,\r
-  `odef` text,\r
-  `oextra` text,\r
-  PRIMARY KEY  (`opid`,`oname`,`ocontext`),\r
-  UNIQUE KEY `oid` (`oid`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_skin` (\r
-  `sdesc` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `stype` varchar(20) NOT NULL default '',\r
-  `scontent` text NOT NULL,\r
-  PRIMARY KEY  (`sdesc`,`stype`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (2, 'index', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\r\n<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">\r\n    <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n    <link rel="alternate" type="text/html" href="<%blogsetting(url)%>" />\r\n    <generator url="http://nucleuscms.org/"><%version%></generator>\r\n    <modified><%blog(feeds/atom/modified,1)%></modified>\r\n    <%blog(feeds/atom/entries,10)%>\r\n</feed>');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (4, 'index', '<?xml version="1.0"?>\r\n<rsd version="1.0">\r\n <service>\r\n  <engineName><%version%></engineName>\r\n  <engineLink>http://nucleuscms.org/</engineLink>\r\n  <homepageLink><%sitevar(url)%></homepageLink>\r\n  <apis>\r\n   <api name="MetaWeblog" preferred="true" apiLink="<%adminurl%>xmlrpc/server.php" blogID="<%blogsetting(id)%>">\r\n    <docs>http://nucleuscms.org/documentation/devdocs/xmlrpc.html</docs>\r\n   </api>\r\n   <api name="Blogger" preferred="false" apiLink="<%adminurl%>xmlrpc/server.php" blogID="<%blogsetting(id)%>">\r\n    <docs>http://nucleuscms.org/documentation/devdocs/xmlrpc.html</docs>\r\n   </api>\r\n  </apis>\r\n </service>\r\n</rsd>');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (3, 'index', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\r\n<rss version="2.0">\r\n  <channel>\r\n    <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n    <link><%blogsetting(url)%></link>\r\n    <description><%blogsetting(desc)%></description>\r\n    <!-- optional tags -->\r\n    <language>ja</language>           <!-- valid langugae goes here -->\r\n    <generator><%version%></generator>\r\n    <copyright>&#169;</copyright>             <!-- Copyright notice -->\r\n    <category>Weblog</category>\r\n    <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>\r\n    <image>\r\n      <url><%adminurl%>nucleus2.gif</url>\r\n      <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n      <link><%blogsetting(url)%></link>\r\n    </image>\r\n    <%blog(feeds/rss20,10)%>\r\n  </channel>\r\n</rss>');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'item', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n\n<html>\n<head>\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\n  <title><%itemtitle%> - <%blogsetting(name)%></title>\n\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\n  <meta name="description" content="<%blogsetting(desc)%>" />\n\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\n  <!-- and layout is defined -->\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\n\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\n  \n  <!-- extra navigational links -->\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\n  <link rel="alternate" type="application/xml+rss" title="RSS" href="xml-rss2.php" />\n  <link rel="archives" title="Archives" href="<%archivelink%>" />\n  <link rel="top" title="Today" href="<%sitevar(url)%>" />\n  <link rel="next" href="<%nextlink%>" title="Next Item" />\n  <link rel="prev" href="<%prevlink%>" title="Previous Item" />\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\n\n</head>\n<body>\n\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\n<div class="contents">\n\n <!-- page title -->\n <h1><%blogsetting(name)%></h1>\n\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\n\n <!-- inserts the selected item using the template named ''grey/full''     -->\n <%item(grey/full)%>\n\n <!-- this tag inserts the comments on the selected item, also using the -->\n <!-- template with name ''grey/full''                                     -->\n <h2>Comments</h2>\n <%comments(grey/full)%>\n\n <h2>Add Comments</h2>\n <%commentform%>\n\n</div><!-- end of the contents div -->\n\n<!-- definition of the logo left-top -->\n<div class="logo">\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\n</div>\n\n<!-- definition of the menu -->\n<div class="menu">\n\n <!-- accessibility anchor -->\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\n\n <h2>Navigation</h2>\n <ul class="nobullets">\n  <li><a href="<%nextlink%>">Previous Item</a></li>\n  <li><a href="<%prevlink%>">Next Item</a></li>\n  <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\n  <li><a href="<%archivelink%>">Archives</a></li>\n  <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\n </ul>\n\n <h2>Categories</h2>\n <%categorylist(grey/short)%>\n\n <h2>Search</h2>\n <%searchform%>\n \n <h2>Login</h2>\n <%loginform%>\n\n <h2>Powered by</h2>\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\n\n</div>\n\n</body>\n</html>');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'member', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n\n<html>\n<head>\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\n  <title><%sitevar(name)%></title>\n\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\n\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\n  <!-- and layout is defined -->\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\n\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\n  \n  <!-- extra navigational links -->\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\n  <link rel="top" title="Today" href="<%todaylink%>" />\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\n\n</head>\n<body>\n\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\n<div class="contents">\n\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\n\n <!-- a title -->\n <h1><%sitevar(name)%></h1>\n\n <h2>Info about <%member(name)%></h2>\n\n <ul>\n  <li>Real name: <%member(realname)%></li>\n  <li>Website: <a href="<%member(url)%>"><%member(url)%></a></li>\n </ul>\n\n <h2>Send Message</h2>\n <%membermailform%>\n\n</div><!-- end of the contents div -->\n\n<!-- definition of the logo left-top -->\n<div class="logo">\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\n</div>\n\n<!-- definition of the menu -->\n<div class="menu">\n <!-- accessibility anchor -->\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\n\n <h2>Navigation</h2>\n\n <ul class="nobullets">\n  <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\n  <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\n </ul>\n \n <h2>Login</h2>\n <%loginform%>\n\n <h2>Powered by</h2>\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\n\n</div>\n\n</body>\n</html>');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'search', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n\n<html>\n<head>\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\n  <title><%blogsetting(name)%></title>\n\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\n  <meta name="description" content="<%blogsetting(desc)%>" />\n\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\n  <!-- and layout is defined -->\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\n  \n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\n  \n  <!-- extra navigational links -->\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\n  <link rel="alternate" type="application/xml+rss" title="RSS" href="xml-rss2.php" />\n  <link rel="archives" title="Archives" href="<%archivelink%>" />\n  <link rel="top" title="Today" href="<%sitevar(url)%>" />\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\n\n</head>\n<body>\n\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\n<div class="contents">\n\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\n\n <!-- a title -->\n <h1><%blogsetting(name)%></h1>\n\n <h2>Search</h2>\n <%searchform%>\n\n <h2>Search results</h2>\n <%searchresults(grey/short)%>\n\n</div><!-- end of the contents div -->\n\n<!-- definition of the logo left-top -->\n<div class="logo">\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\n</div>\n\n<!-- definition of the menu -->\n<div class="menu">\n <!-- accessibility anchor -->\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\n\n <h2>Navigation</h2>\n\n <ul class="nobullets">\n   <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\n   <li><a href="<%archivelink%>">Archives</a></li>\n   <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\n </ul>\n\n <h2>Search</h2>\n <%searchform%>\n \n <h2>Login</h2>\n <%loginform%>\n\n <h2>Powered by</h2>\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\n\n</div>\n\n</body>\n</html>');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'error', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n\n<html>\n<head>\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\n  <title><%sitevar(name)%></title>\n\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\n\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\n  <!-- and layout is defined -->\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\n\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\n  \n  <!-- extra navigational links -->\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\n  <link rel="top" title="Today" href="<%todaylink%>" />\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\n</div>\n\n</head>\n<body>\n\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\n<div class="contents">\n\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\n\n <!-- a title -->\n <h1><%sitevar(name)%></h1>\n\n <h2>Error!</h2>\n\n <p><%errormessage%></p>\n\n <p><a href="javascript:history.go(-1);">Go back</a></p>\n\n</div><!-- end of the contents div -->\n\n<!-- definition of the logo left-top -->\n<div class="logo">\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\n</div>\n\n<!-- definition of the menu -->\n<div class="menu">\n <!-- accessibility anchor -->\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\n\n <h2>Navigation</h2>\n\n <ul class="nobullets">\n  <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\n  <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\n </ul>\n \n <h2>Login</h2>\n <%loginform%>\n\n <h2>Powered by</h2>\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\n\n</div>\n\n</body>\n</html>');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'imagepopup', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n\n<html>\n<head>\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\n  <title><%imagetext%></title>\n  <style type="text/css">\n   img { border: none; }\n   body { margin: 0px; }\n  </style>\n</head>\n<body onblur="window.close()">\n  <a href="javascript:window.close();"><%image%></a>\n</body>\n</html>');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'index', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n\n<html>\n<head>\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\n  <title><%blogsetting(name)%></title>\n\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\n  <meta name="description" content="<%blogsetting(desc)%>" />\n\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\n  <!-- and layout is defined -->\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\n\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\n  \n  <!-- extra navigational links -->\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\n  <link rel="archives" title="Archives" href="<%archivelink%>" />\n  <link rel="top" title="Today" href="<%todaylink%>" />\n\n  <!-- link RSS as alternate version -->\n  <link rel="alternate" type="application/xml+rss" title="RSS" href="xml-rss2.php" />\n\n  <!-- RSD support -->\n  <link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="rsd.php" />\n\n</head>\n<body>\n\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\n<div class="contents">\n <!-- page title -->\n <h1><%blogsetting(name)%></h1>\n\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\n\n <!-- this tag inserts a weblog using the template named ''grey/short''   -->\n <!-- and showing 15 entries                                                -->\n <%blog(grey/short,15)%>\n\n</div><!-- end of the contents div -->\n\n<!-- definition of the logo (left-top) -->\n<div class="logo">\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\n</div>\n\n<!-- definition of the menu -->\n<div class="menu">\n <!-- accessibility anchor -->\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\n\n <h2>Navigation</h2>\n <ul class="nobullets">\n  <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\n  <li><a href="<%archivelink%>">Archives</a></li>\n  <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\n </ul>\n\n <h2>Categories</h2>\n <%categorylist(grey/short)%>\n\n <h2>Search</h2>\n <%searchform%>\n \n <h2>Login</h2>\n <%loginform%>\n\n <h2>My Links</h2>\n\n <ul class="nobullets">\n  <li><a href="http://nucleuscms.org/" title="This site is Nucleus-powered">Nucleus</a></li>\n  <li><a href="http://www.weblogs.com/" title="latest updates">Weblogs</a></li>\n  <li><a href="http://www.daypop.com/" title="Search news &amp; weblog sites">DayPop</a></li>\n  <li><a href="http://www.google.com/" title="Search the web">Google</a></li>\n </ul>\n\n <h2>Powered by</h2>\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\n\n</div>\n\n</body>\n</html>');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'archivelist', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n\n<html>\n<head>\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\n  <title><%blogsetting(name)%></title>\n\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\n  <meta name="description" content="<%blogsetting(desc)%>" />\n\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\n  <!-- and layout is defined -->\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\n\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\n  \n  <!-- extra navigational links -->\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\n  <link rel="alternate" type="application/xml+rss" title="RSS" href="xml-rss2.php" />\n  <link rel="archives" title="Archives" href="<%archivelink%>" />\n  <link rel="top" title="Today" href="<%sitevar(url)%>" />\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\n\n</head>\n<body>\n\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\n<div class="contents">\n\n<!-- a title -->\n<h1><%blogsetting(name)%></h1>\n\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\n\n <h2>Archives</h2>\n <!-- This tag inserts the archivelist using the grey/short template -->\n <%archivelist(grey/short)%>\n\n</div><!-- end of the contents div -->\n\n<!-- definition of the logo left-top -->\n<div class="logo">\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a> \n</div>\n\n<!-- definition of the menu -->\n<div class="menu">\n <!-- accessibility anchor -->\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\n\n <h2>Navigation</h2>\n <ul class="nobullets">\n   <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\n   <li><a href="<%archivelink%>">Archives</a></li>\n   <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\n </ul>\n\n <h2>Categories</h2>\n <%categorylist(grey/short)%>\n \n <h2>Search</h2>\n <%searchform%>\n \n <h2>Login</h2>\n <%loginform%>\n\n <h2>Powered by</h2>\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\n\n</div>\n\n</body>\n</html>');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'archive', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n\n<html>\n<head>\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\n  <title><%blogsetting(name)%></title>\n\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\n  <meta name="description" content="<%blogsetting(desc)%>" />\n\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\n  <!-- and layout is defined -->\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\n\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\n  \n  <!-- extra navigational links -->\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\n  <link rel="alternate" type="application/xml+rss" title="RSS" href="xml-rss2.php" />\n  <link rel="archives" title="Archives" href="<%archivelink%>" />\n  <link rel="top" title="Today" href="<%sitevar(url)%>" />\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\n\n</head>\n<body>\n\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\n<div class="contents">\n\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\n\n <!-- a title -->\n <h1><%blogsetting(name)%></h1>\n\n <!-- This tag inserts the archive using the grey/short template -->\n <%archive(grey/short)%>\n\n</div><!-- end of the contents div -->\n\n<!-- definition of the logo left-top -->\n<div class="logo">\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\n</div>\n\n<!-- definition of the menu -->\n<div class="menu">\n <!-- accessibility anchor -->\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\n\n <h2>Navigation</h2>\n\n <ul class="nobullets">\n   <li><a href="<%prevlink%>">Á°¤Î<%archivetype%></a></li>\n   <li><a href="<%nextlink%>">¼¡¤Î<%archivetype%></a></li>\n   <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\n   <li><a href="<%archivelink%>">Archives</a></li>\n   <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\n </ul>\n\n <h2>Categories</h2>\n <%categorylist(grey/short)%>\n\n <h2>Search</h2>\n <%searchform%>\n \n <h2>Login</h2>\n <%loginform%>\n\n <h2>Powered by</h2>\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\n \n</div>\n\n</body>\n</html>');\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_skin_desc` (\r
-  `sdnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,\r
-  `sdname` varchar(20) NOT NULL default '',\r
-  `sddesc` varchar(200) default NULL,\r
-  `sdtype` varchar(40) NOT NULL default 'text/html',\r
-  `sdincmode` varchar(10) NOT NULL default 'normal',\r
-  `sdincpref` varchar(50) NOT NULL default '',\r
-  PRIMARY KEY  (`sdnumber`),\r
-  UNIQUE KEY `sdname` (`sdname`),\r
-  UNIQUE KEY `sdnumber` (`sdnumber`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (2, 'feeds/atom', 'Atom 0.3 weblog syndication', 'application/atom+xml', 'normal', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (3, 'feeds/rss20', 'RSS 2.0 syndication of weblogs', 'text/xml', 'normal', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (4, 'api/rsd', 'RSD (Really Simple Discovery) information for weblog clients', 'text/xml', 'normal', '');\r
-INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (1, 'grey', 'Default skin to display your blog', 'text/html', 'skindir', 'grey/');\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_team` (\r
-  `tmember` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `tblog` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `tadmin` tinyint(2) NOT NULL default '0',\r
-  PRIMARY KEY  (`tmember`,`tblog`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-INSERT INTO `nucleus_team` VALUES (1, 1, 1);\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_template` (\r
-  `tdesc` int(11) NOT NULL default '0',\r
-  `tpartname` varchar(20) NOT NULL default '',\r
-  `tcontent` text NOT NULL,\r
-  PRIMARY KEY  (`tdesc`,`tpartname`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'ITEM', '<item>\r\n <title><![CDATA[<%title%>]]></title>\r\n <link><%blogurl%>?itemid=<%itemid%></link>\r\n<description><![CDATA[<%body%><%more%>]]></description>\r\n <category><%category%></category>\r\n<comments><%blogurl%>?itemid=<%itemid%></comments>\r\n <pubDate><%date(rfc822)%></pubDate>\r\n</item>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'EDITLINK', '<a href="<%editlink%>" onclick="<%editpopupcode%>">edit</a>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (4, 'ITEM', '<%date(utc)%>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (5, 'ITEM', '<entry>\r\n <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<%title%>]]></title>\r\n <link rel="alternate" type="text/html" href="<%blogurl%>?itemid=<%itemid%>" />\r\n <author>\r\n  <name><%author%></name>\r\n </author>\r\n <modified><%date(utc)%></modified>\r\n <issued><%date(iso8601)%></issued>\r\n <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<%body%><%more%>]]></content>\r\n <id><%blogurl%>:<%blogid%>:<%itemid%></id>\r\n</entry>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'ITEM', '\n<h3 class="item"><%title%></h3>\n\n<div class="itembody">\n  <%body%>\n  <%morelink%>\n</div>\n\n<div class="iteminfo">\n  <%time%> -\n  <a href="<%authorlink%>"><%author%></a> -\n  <%edit%>\n  <%comments%>\n</div>\n');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'FORMAT_TIME', '%H:%M:%S');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'IMAGE_CODE', '<%image%>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'FORMAT_DATE', '%Y-%m-%d');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'EDITLINK', '<a href="<%editlink%>" onclick="<%editpopupcode%>">edit</a> -');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'DATE_HEADER', '<h2>%Y-%m-%d</h2>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'COMMENTS_TOOMUCH', '<a href="<%itemlink%>" rel="bookmark"><%commentcount%> <%commentword%></a>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'COMMENTS_ONE', 'comment');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'COMMENTS_NONE', '<a href="<%itemlink%>" rel="bookmark">No <%commentword%></a>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'CATLIST_LISTITEM', ' <li><a href="<%catlink%>"><%catname%></a></li>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'COMMENTS_MANY', 'comments');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'CATLIST_HEADER', '<ul class="nobullets"><li><a href="<%blogurl%>">All</a></li>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'CATLIST_FOOTER', '</ul>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'ARCHIVELIST_LISTITEM', '<li><a href="<%archivelink%>">%Y-%m</a></li>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'ARCHIVELIST_HEADER', '<ul>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'ARCHIVELIST_FOOTER', '</ul>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'ITEM', '\n<h2><%date(%Y-%m-%d)%></h2>\n<h3 class="item"><%title%></h3>\n\n<div class="itembody">\n  <%body%>\n  <br /><br />\n  <%more%>\n</div>\n\n<div class="iteminfo">\n  posted at <%time%> on <%date%>\n  by <a href="?memberid=<%authorid%>"><%author%></a> -\n  Category: <a href="<%categorylink%>"><%category%></a>\n  <%edit%>\n</div>\n');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'COMMENTS_NONE', '<div class="comments">No comments yet</div>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'COMMENTS_ONE', 'comment');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'EDITLINK', '- <a href="<%editlink%>" onclick="<%editpopupcode%>">edit</a>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'FORMAT_DATE', '%Y-%m-%d');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'FORMAT_TIME', '%H:%M:%S');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'IMAGE_CODE', '<%image%>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'FORMAT_DATE', '%Y-%m-%d');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'FORMAT_TIME', '%H:%M:%S');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'COMMENTS_MANY', 'comments');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'COMMENTS_BODY', '<h3 class="comment"><%userlink%> wrote:</h3>\n\n<div class="commentbody">\n  <%body%>\n</div>\n\n<div class="commentinfo">\n  <%date%> <%time%>\n</div>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'LOCALE', 'ja_JP.EUC-JP');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'MEDIA_CODE', '<%media%>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'MORELINK', '<a href="<%itemlink%>">[Read More!]</a>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'POPUP_CODE', '<%popuplink%>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'SEARCH_HIGHLIGHT', '<span class="highlight">\\0</span>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'SEARCH_NOTHINGFOUND', 'No search results found for <b><%query%></b>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'LOCALE', 'ja_JP.EUC-JP');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'MEDIA_CODE', '<%media%>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'POPUP_CODE', '<%popuplink%>');\r
-INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'SEARCH_HIGHLIGHT', '<span class="highlight">\\0</span>');\r
-\r
-CREATE TABLE `nucleus_template_desc` (\r
-  `tdnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,\r
-  `tdname` varchar(20) NOT NULL default '',\r
-  `tddesc` varchar(200) default NULL,\r
-  PRIMARY KEY  (`tdnumber`),\r
-  UNIQUE KEY `tdnumber` (`tdnumber`),\r
-  UNIQUE KEY `tdname` (`tdname`)\r
-) TYPE=MyISAM;\r
-\r
-INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (4, 'feeds/atom/modified', 'Atom feeds: Inserts last modification date');\r
-INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (5, 'feeds/atom/entries', 'Atom feeds: Feed items');\r
-INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (3, 'feeds/rss20', 'Used for RSS 2.0 syndication of your blog');\r
-INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (1, 'grey/short', 'The default template that is used to display your Nucleus blog');\r
-INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (2, 'grey/full', 'Used for detailed item pages');\r
+CREATE TABLE `nucleus_actionlog` (
+
+  `timestamp` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
+
+  `message` varchar(255) NOT NULL default ''
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_activation` (
+
+  `vkey` varchar(40) NOT NULL default '',
+
+  `vtime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
+
+  `vmember` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `vtype` varchar(15) NOT NULL default '',
+
+  `vextra` varchar(128) NOT NULL default '',
+
+  PRIMARY KEY  (`vkey`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_ban` (
+
+  `iprange` varchar(15) NOT NULL default '',
+
+  `reason` varchar(255) NOT NULL default '',
+
+  `blogid` int(11) NOT NULL default '0'
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_blog` (
+
+  `bnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
+
+  `bname` varchar(60) NOT NULL default '',
+
+  `bshortname` varchar(15) NOT NULL default '',
+
+  `bdesc` varchar(200) default NULL,
+
+  `bcomments` tinyint(2) NOT NULL default '1',
+
+  `bmaxcomments` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `btimeoffset` decimal(3,1) NOT NULL default '0.0',
+
+  `bnotify` varchar(60) default NULL,
+
+  `burl` varchar(100) default NULL,
+
+  `bupdate` varchar(60) default NULL,
+
+  `bdefskin` int(11) NOT NULL default '1',
+
+  `bpublic` tinyint(2) NOT NULL default '1',
+
+  `bsendping` tinyint(2) NOT NULL default '0',
+
+  `bconvertbreaks` tinyint(2) NOT NULL default '1',
+
+  `bdefcat` int(11) default NULL,
+
+  `bnotifytype` int(11) NOT NULL default '15',
+
+  `ballowpast` tinyint(2) NOT NULL default '0',
+
+  `bincludesearch` tinyint(2) NOT NULL default '0',
+
+  PRIMARY KEY  (`bnumber`),
+
+  UNIQUE KEY `bnumber` (`bnumber`),
+
+  UNIQUE KEY `bshortname` (`bshortname`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+INSERT INTO `nucleus_blog` VALUES (1, 'My Nucleus CMS', 'mynucleuscms', '', 1, 0, 0.0, '', 'http://localhost:8080/nucleus/', '', 5, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0);
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_category` (
+
+  `catid` int(11) NOT NULL auto_increment,
+
+  `cblog` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `cname` varchar(200) default NULL,
+
+  `cdesc` varchar(200) default NULL,
+
+  PRIMARY KEY  (`catid`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+INSERT INTO `nucleus_category` VALUES (1, 1, 'General', 'Items that do not fit in other categories');
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_comment` (
+
+  `cnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
+
+  `cbody` text NOT NULL,
+
+  `cuser` varchar(40) default NULL,
+
+  `cmail` varchar(100) default NULL,
+
+  `cmember` int(11) default NULL,
+
+  `citem` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `ctime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
+
+  `chost` varchar(60) default NULL,
+
+  `cip` varchar(15) NOT NULL default '',
+
+  `cblog` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  PRIMARY KEY  (`cnumber`),
+
+  UNIQUE KEY `cnumber` (`cnumber`),
+
+  KEY `citem` (`citem`),
+
+  FULLTEXT KEY `cbody` (`cbody`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_config` (
+
+  `name` varchar(20) NOT NULL default '',
+
+  `value` varchar(128) default NULL,
+
+  PRIMARY KEY  (`name`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DefaultBlog', '1');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AdminEmail', 'example@example.org');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('IndexURL', 'http://localhost:8080/nucleus/');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('Language', 'japanese-euc');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SessionCookie', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowMemberCreate', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowMemberMail', '1');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SiteName', 'My Nucleus CMS');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AdminURL', 'http://localhost:8080/nucleus/nucleus/');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('NewMemberCanLogon', '1');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableSite', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableSiteURL', 'http://www.this-page-intentionally-left-blank.org/');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('LastVisit', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MediaURL', 'http://localhost:8080/nucleus/media/');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowedTypes', 'jpg,jpeg,gif,mpg,mpeg,avi,mov,mp3,swf,png');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowLoginEdit', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowUpload', '1');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableJsTools', '2');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookiePath', '/');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookieDomain', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookieSecure', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookiePrefix', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MediaPrefix', '1');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MaxUploadSize', '1048576');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('NonmemberMail', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('PluginURL', 'http://localhost:8080/nucleus/nucleus/plugins/');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('ProtectMemNames', '1');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('BaseSkin', '5');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SkinsURL', 'http://localhost:8080/nucleus/skins/');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('ActionURL', 'http://localhost:8080/nucleus/action.php');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('URLMode', 'normal');
+
+INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DatabaseVersion', '310');
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_item` (
+
+  `inumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
+
+  `ititle` varchar(160) default NULL,
+
+  `ibody` text NOT NULL,
+
+  `imore` text,
+
+  `iblog` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `iauthor` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `itime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
+
+  `iclosed` tinyint(2) NOT NULL default '0',
+
+  `idraft` tinyint(2) NOT NULL default '0',
+
+  `ikarmapos` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `icat` int(11) default NULL,
+
+  `ikarmaneg` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  PRIMARY KEY  (`inumber`),
+
+  UNIQUE KEY `inumber` (`inumber`),
+
+  KEY `itime` (`itime`),
+
+  FULLTEXT KEY `ibody` (`ibody`,`ititle`,`imore`)
+
+) TYPE=MyISAM PACK_KEYS=0;
+
+
+
+INSERT INTO `nucleus_item` VALUES (1, 'Nucleus CMS ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó3.2¤Ø¤è¤¦¤³¤½', '¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ÎºîÀ®¤òÊä½õ¤¹¤ëÀѤßÌÚ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿´Ìö¤ëblog¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤òϤޤ»¤ë²È²¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼Â¤ê¿¤­¼ñÌ£¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¸½ºß¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r\n<br />\r\nÍÑÅÓ¤¬»×¤¤¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤³¤ØÍè¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¹¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿Æ±Íͻ䤿¤Á¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£', '<b>Read Me</b><br />\r\n<br />\r\n¤³¤ì¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥ó¥¯¤È¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤¿¡£<br />\r\n<br />\r\n¤³¤Îµ­»ö¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤èµ­»ö¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Nucleus¤ò°·¤¦¤¦¤Á¤ËÀ¸¤¸¤¿¥á¥â¤ò¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄɲä·¡¢¾­Í襢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥ê¥ó¥¯</b><br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤Î<a href="http://nucleuscms.org">ËܲÈ</a>¤È<a href="http://japan.nucleuscms.org">ÆüËܸì¸ø¼°</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤ÎSourceForge<a href="http://sourceforge.net/projects/nucleuscms/">¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó<a href="http://wakka.xiffy.nl/Plugin/">ÁÒ¸Ë</a>¤È<a href="http://japan.nucleuscms.org/wakka/CategorizedPlugin">ÆüËܸì¤Î¥ê¥¹¥È</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È - <a href="http://docs.nucleuscms.org/">docs.nucleuscms.org</a></b><br />\r\n<br />\r\nNucleus¤Î<a href="http://japan.nucleuscms.org/faq.php">FAQ¡Ê¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌ佸¡Ë</a>¡Ê<a href="http://nucleuscms.org/faq.php">¸¶Ê¸</a>¡Ë¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\n¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡Åù¤Ï<a href="nucleus/documentation/">¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±</a>¤È<a href="nucleus/documentation/devdocs/">³«È¯¼Ô¸þ¤±</a>ʸ½ñ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×<a href="./nucleus/documentation/help.html">¥Ø¥ë¥×</a>¤¬´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r\n<br />\r\n°ìÅÙÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ËÌܤòÄ̤·¤¿¤é¡¢<a href="http://wiki.nucleuscms.org/">Wiki</a>¡Ê<a href="http://japan.nucleuscms.org/wakka/Nucleus">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¤òˬ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½ñ¤¤¤¿¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤ä¾®µ»¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥µ¥Ý¡¼¥È</b><br />\r\n<br />\r\n<a href="http://forum.nucleuscms.org/">forum.nucleuscms.org</a>¡ÊËܲȡË<br />\r\n<a href="http://japan.nucleuscms.org/bb/">japan.nucleuscms.org/bb/</a>¡ÊÆüËÜÈÇ¡Ë<br />\r\n<br />\r\n<a href="http://forum.nucleuscms.org/groupcp.php?g=3">moderators</a>¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n- <a href="http://edmondhui.homeip.net/blog/">admun</a> - Ottawa, ON, Canada                <br />\r\n- <a href="http://www.tamizhan.com/">anand</a> - Bangalore, India<br />\r\n- <a href="http://hcgtv.com">hcgtv</a> - Miami, Florida, USA<br />\r\n- <a href="http://www.adrenalinsports.nl/">ikeizer</a> - Maastricht<br />\r\n- <a href="http://www.tipos.com.br/">moraes</a> - Brazil<br />\r\n- <a href="http://roelg.nl/">roel </a>- The Netherlands<br />\r\n- <a href="http://budts.be/weblog/">TeRanEX </a>- Ekeren, Antwerp, Belgium<br />\r\n- <a href="http://www.trentadams.com/">Trent </a>- Alberta, Canada<br />\r\n- <a href="http://xiffy.nl/weblog/">xiffy </a>- Deventer<br />\r\n<br />\r\n¤â¤·¼ê½õ¤±¤¬É¬Íפʤ顢1400¤òĶ¤¨¤ëÅÐÏ¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£23,000¤òĶ¤¨¤ëÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤ò¸¡º÷¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µá¤á¤ëÅú¤¨¤Ë¿ô²ó¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¿¤É¤êÃ失¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>Personalization - <a href="http://skins.nucleuscms.org/">skins.nucleuscms.org</a></b><br />\r\n<br />\r\n¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥Ö¥í¥°¤È¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ï¶¯ÎϤÊÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍŪ¤Ê¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¡¢Í§¿Í¤ä¿ÆÀ̤¢¤ë¤¤¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂФ¹¤ë¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤¤º¤ì¤ËÂФ·¤Æ¤â¤Ç¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n636¤ÎÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿<a href="http://nucleuscms.org/sites.php">Nucleus¤Ç±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È</a>¡Ê<a href="http://japan.nucleuscms.org/sites.php">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¤ÎÃ椫¤éÆÿ§¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\nThe Zen of Nucleus<br />\r\n- <a href="http://beefcake.nl/">beefcake.nl</a> - Beefcake | Nuke the whales!<br />\r\n- <a href="http://www.leng-lui.com//">leng-lui.com</a> - Leng-Lui.com - v7.0: "Memento"<br />\r\n<br />\r\nPersonal blogs<br />\r\n- <a href="http://bloggard.com/">bloggard.com</a> - The Adventures of Bloggard<br />\r\n- <a href="http://battleangel.org/">battleangel.org</a> - Giving meaning to the meaningless<br />\r\n- <a href="http://www.yetanotherblog.de/">yetanotherblog.de</a> - Yet Another Blog<br />\r\n<br />\r\nMulti user blogs<br />\r\n- <a href="http://tipos.com.br/">tipos.com.br</a> - Blogging community<br />\r\n<br />\r\nHobby, Travel and News sites<br />\r\n- <a href="http://adrenalinsports.nl/">adrenalinsports.nl</a> - Extreme sports<br />\r\n- <a href="http://hsbluebird.com/">hsbluebird.com</a> - Hot Springs, Montana''s Online Resource <br />\r\n- <a href="http://groningen-info.de/">groningen-info.de</a> - Neues aus Groningen. Fr Leute aus Duitsland.<br />\r\n- <a href="http://www.americandaily.com/">americandaily.com</a> - American Daily - Home<br />\r\n<br />\r\n<b>Nucleus Developer Network - <a href="http://dev.nucleuscms.org/">dev.nucleuscms.org</a></b><br />\r\n<br />\r\nThe NUDN is a hub for developer sites and programming resources.<br />\r\n<br />\r\nNUDN satellite sites, handles, location and UTC offset:<br />\r\n- <a href="http://karma.nucleuscms.org/">karma</a> - Izegem +02<br />\r\n- <a href="http://hcgtv.net/">hcgtv</a> - Miami -05<br />\r\n- <a href="http://edmondhui.homeip.net/blog/nudn.php">admun</a> - Ottawa -04<br />\r\n- <a href="http://dev.budts.be/nucleus/">TeRanEX</a> - Ekeren +02<br />\r\n<br />\r\nSourceforge.net graciously hosts our <a href="http://sourceforge.net/projects/nucleuscms/">CVS repository</a>.<br />\r\n<br />\r\nWant to play around or test changes, visit our demo site at <a href="http://demo.nucleuscms.org/">demo.nucleuscms.org</a>.<br />\r\n<br />\r\nNot sure what plugins to use, visit the <a href="http://showcase.trentadams.com/">showcase site</a> where you can see plugins at play in their native habitat.<br />\r\n<br />\r\nThen visit the plugin repository at <a href="http://plugins.nucleuscms.org/">plugins.nucleuscms.org</a> for download and installation instructions.<br />\r\n<br />\r\n<b>´óÉÕ¼Ô°ìÍ÷</b><br />\r\n<br />\r\n°Ê²¼¤Î<a href="http://nucleuscms.org/donators.php">ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¡¹</a>¤Ë¤è¤ë<a href="http://nucleuscms.org/donate.php">±ç½õ</a>´¶¼Õ¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£<em>¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª</em><br />\r\n<br />\r\n- <a href="http://reddustrec.net/">dkex</a><br />\r\n- <a href="http://www.uncoverthenet.com/">Uncover the Net</a><br />\r\n- <a href="http://www.webatlas.org/">Web Atlas</a><br />\r\n- <a href="http://www.ipnlighting.com/">IPN Lighting</a><br />\r\n- <a href="http://blog.datoka.jp/">Yu (blog.datoka.jp)</a><br />\r\n- <a href="http://www.thegadgetreview.com/">Sony Gadgets and Reviews</a><br />\r\n- <a href="http://sites.proliphus.com/blueZhift/blog/">Thomas McKibben</a><br />\r\n- <a href="http://cheapweb.us/">CheapWeb.us</a><br />\r\n- Robert Seyfriedsberger<br />\r\n- <a href="http://www.toxicologie.nl/">Toxicologie.nl</a><br />\r\n- Gordon Shum<br />\r\n- <a href="http://www.subsim.com/">Neal Stevens</a><br />\r\n- <a href="http://www.GamblingHelper.com/">GamblingHelper</a><br />\r\n- Oliver Kirstein<br />\r\n- <a href="http://www.dominiek.be/">Dominiek</a><br />\r\n- <a href="http://www.aardschok.net/">Aardschok</a><br />\r\n- <a href="http://www.nieuwevoordeur.be/">nieuwevoordeur.be</a><br />\r\n- <a href="http://www.scene24.net/">Scene24</a><br />\r\n- <a href="http://www.eug.be/">Eug''s Weblog</a><br />\r\n- <a href="http://www.bloggard.com/">The Adventures of Bloggard</a><br />\r\n- <a href="http://www.voltos.com/">Arthur Cronos from Voltos</a><br />\r\n- <a href="http://www.webmaster-toolkit.com/">Free Webmaster Tools and Resources</a><br />\r\n- <a href="http://www.domilog.be/">Domi''s Weblog</a><br />\r\n- Infodoma                <br />\r\n- <a href="http://carvingcode.com/">carvingCode.com</a><br />\r\n- <a href="http://www.traweb.com/">Traweb</a><br />\r\n- <a href="http://gene.mm2u.com/">Gene''s MoBlog</a><br />\r\n- <a href="http://interfacethis.com/">InterfaceThis</a><br />\r\n- <a href="http://www.thefinsters.com/flog/">The Finster Log</a><br />\r\n- <a href="http://www.mrhop.com/">Hop Nguyen</a><br />\r\n- <a href="http://www.zwavel.com/~zwavelaars" title="Zwavelaars">Zwavelaars</a><br />\r\n- <a href="http://beefcake.nl/">Joaquin Scholten</a>      <br />\r\n- <a href="http://www.roelgroeneveld.com/">Roel Groeneveld</a><br />\r\n- <a href="http://lvb.net/">LVBlog</a><br />\r\n- <a href="http://xandermol.com/">Xander Mol</a><br />\r\n- Danilo Massa<br />\r\n- <a href="http://01FTP.com/">01FTP.com</a><br />\r\n- <a href="http://www.adrenalinsports.nl/">Irmo Keizer</a><br />\r\n- <a href="http://www.jasonkrogh.com/">Jason Krogh</a><br />\r\n- <a href="http://www.higuchi.com/">Osamu Higuchi</a><br />\r\n- <a href="http://www.trentadams.com/">Trent Adams</a><br />\r\n- <a href="http://www.ppcw.net/">Arne Hess</a><br />\r\n- <a href="http://hsbluebird.com/">The Bluebird</a><br />\r\n- Rainer Bickel<br />\r\n- Fritz Elfers<br />\r\n- <a href="http://www.european-wall-tapestries.com/">European Wall Tapestries</a><br />\r\n- <a href="http://www.jamier.net/">Jamie R. Rytlewski</a><br />\r\n- Madolyn Piper<br />\r\n- <a href="http://www.batteryvalues.com/">Battery Values</a><br />\r\n- <a href="http://www.mixburnrip.de/">Janko Roettgers</a><br />\r\n- Lukas Loesche<br />\r\n- <a href="http://www.seobook.com/">SEO Book</a><br />\r\n- <a href="http://www.brandweerdematen.nl/">Brandweer de Maten</a><br />\r\n- Andy Fuchs<br />\r\n- <a href="http://www.sumoforce.com/">Sumoforce</a><br />\r\n- <a href="http://love.silverindigo.com/">Al''ky''mie</a><br />\r\n- <a href="http://www.pejo.us/">Peter Johnson</a><br />\r\n- <a href="http://www.triv.nl/">TriV Internet Solutions</a><br />\r\n- <a href="http://www.torontomusicians.org/nucleus/">Margaret Stowe</a><br />\r\n- <a href="http://www.zenkey.org/">zenkey dot org</a><br />\r\n- <a href="http://www.golb.org/">Blots of Info</a><br />\r\n- <a href="http://www.zonderpartij.be/">Rudi De Kerpel</a><br />\r\n- <a href="http://staylorx.com/">Steve Taylor</a><br />\r\n- <a href="http://lmhcave.com/">Malcolm Farnsworth</a><br />\r\n- Birgit Kellner<br />\r\n- <a href="http://www.tobiasly.com/">Toby Johnson</a><br />\r\n- <a href="http://www.kapingamarangi.be/">Kapingamarangi</a><br />\r\n- <a href="http://www.pallalink.net/">Pallalink</a><br />\r\n- <a href="http://publiustx.net/">PubliusTX Weblog</a><br />\r\n- <a href="http://www.reductioadabsurdum.net/">Reductio Ad Absurdum</a><br />\r\n- <a href="http://www.gagaweb.org/">GagaWeb</a><br />\r\n- <a href="http://www.videokid.be/">Videokid</a><br />\r\n- Jon Marr<br />\r\n- <a href="http://www.docblog.org/">Luigi Cristiano</a><br />\r\n- J Keith Lehman<br />\r\n- Bohemian Cachet<br />\r\n- Jesus Mourazos<br />\r\n- <a href="http://ltp-design.com/">Stephen Jones</a><br />\r\n- <a href="http://oha.nu/">One-Handed Apps</a><br />\r\n- Alwin Hawkins<br />\r\n- <a href="http://jstigall.bloomington.in.us">Justin Stigall</a><br />\r\n- <a href="http://www.itismylife.com/">It is my life</a><br />\r\n- Greg Morrill<br />\r\n- <a href="http://www.dutchsubmarines.com/">Dutch Submarines</a><br />\r\n- <a href="http://www.7thwatch.com/">Seventh Watch Design Studios</a>                <br />\r\n- <a href="http://www.macnet2.com/">MacNetv2</a>      <br />\r\n- Richard Noordhof<br />\r\n- <a href="http://www.jamier.net/">Jamie Rytlewski</a><br />\r\n<br />\r\nNucleus¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡<a href="http://www.hotscripts.com/Detailed/13368.html?RID=nucleus@demuynck.org">HotScripts</a>¤ä<a href="http://www.opensourcecms.com/index.php?option=content&task=view&id=145">opensourceCMS</a>¤Ç¤ÎÅêɼ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥é¥¤¥»¥ó¥¹</b><br />\r\n<br />\r\n»ä¤¿¤Á¤¬¥Õ¥ê¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼«Í³¤Î¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">°ìÈ̸øÍ­»ÈÍѵöÂú½ñ</a>¡Ê<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.ja.html">ÆüËܸìÌõ</a>¤È<a href="http://www.atmarkit.co.jp/aig/03linux/gpl.html">³µÍ×</a>¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÊ£À½Êª¤ò¼«Í³¤ËÈÒÉۤǤ­¤ë¤³¤È(¤½¤·¤Æ¡¢Ë¾¤à¤Ê¤é¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂФ·¤ÆÂвÁ¤òÀÁµá¤Ç¤­¤ë¤³¤È)¡¢¥½¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤«´õ˾¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Æþ¼ê¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÊѹ¹¤·¤¿¤ê¿·¤·¤¤¥Õ¥ê¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ»ÈÍѤǤ­¤ë¤³¤È¡¢°Ê¾å¤Î³ÆÆâÍƤò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥æ¡¼¥¶¼«¿È¤¬ÃΤäƤ¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£', 1, 1, '2005-02-16 22:57:54', 0, 0, 0, 1, 0);
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_karma` (
+
+  `itemid` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `ip` char(15) NOT NULL default ''
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_member` (
+
+  `mnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
+
+  `mname` varchar(16) NOT NULL default '',
+
+  `mrealname` varchar(60) default NULL,
+
+  `mpassword` varchar(40) NOT NULL default '',
+
+  `memail` varchar(60) default NULL,
+
+  `murl` varchar(100) default NULL,
+
+  `mnotes` varchar(100) default NULL,
+
+  `madmin` tinyint(2) NOT NULL default '0',
+
+  `mcanlogin` tinyint(2) NOT NULL default '1',
+
+  `mcookiekey` varchar(40) default NULL,
+
+  `deflang` varchar(20) NOT NULL default '',
+
+  PRIMARY KEY  (`mnumber`),
+
+  UNIQUE KEY `mname` (`mname`),
+
+  UNIQUE KEY `mnumber` (`mnumber`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+INSERT INTO `nucleus_member` VALUES (1, 'God', 'God', '714d82a0a84f9c6e3495fe2aa5618627', 'example@example.org', 'http://localhost:8080/nucleus/', '', 1, 1, '2b0b7cec42e697b5aae52461b2398e44', '');
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_plugin` (
+
+  `pid` int(11) NOT NULL auto_increment,
+
+  `pfile` varchar(40) NOT NULL default '',
+
+  `porder` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  PRIMARY KEY  (`pid`),
+
+  KEY `pid` (`pid`),
+
+  KEY `porder` (`porder`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_plugin_event` (
+
+  `pid` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `event` varchar(40) default NULL,
+
+  KEY `pid` (`pid`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_plugin_option` (
+
+  `ovalue` text NOT NULL,
+
+  `oid` int(11) NOT NULL auto_increment,
+
+  `ocontextid` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  PRIMARY KEY  (`oid`,`ocontextid`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_plugin_option_desc` (
+
+  `oid` int(11) NOT NULL auto_increment,
+
+  `opid` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `oname` varchar(20) NOT NULL default '',
+
+  `ocontext` varchar(20) NOT NULL default '',
+
+  `odesc` varchar(255) default NULL,
+
+  `otype` varchar(20) default NULL,
+
+  `odef` text,
+
+  `oextra` text,
+
+  PRIMARY KEY  (`opid`,`oname`,`ocontext`),
+
+  UNIQUE KEY `oid` (`oid`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_skin` (
+
+  `sdesc` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `stype` varchar(20) NOT NULL default '',
+
+  `scontent` text NOT NULL,
+
+  PRIMARY KEY  (`sdesc`,`stype`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (2, 'index', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\r\n<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">\r\n    <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n    <link rel="alternate" type="text/html" href="<%blogsetting(url)%>" />\r\n    <generator url="http://nucleuscms.org/"><%version%></generator>\r\n    <modified><%blog(feeds/atom/modified,1)%></modified>\r\n    <%blog(feeds/atom/entries,10)%>\r\n</feed>');
+
+INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (4, 'index', '<?xml version="1.0"?>\r\n<rsd version="1.0">\r\n <service>\r\n  <engineName><%version%></engineName>\r\n  <engineLink>http://nucleuscms.org/</engineLink>\r\n  <homepageLink><%sitevar(url)%></homepageLink>\r\n  <apis>\r\n   <api name="MetaWeblog" preferred="true" apiLink="<%adminurl%>xmlrpc/server.php" blogID="<%blogsetting(id)%>">\r\n    <docs>http://nucleuscms.org/documentation/devdocs/xmlrpc.html</docs>\r\n   </api>\r\n   <api name="Blogger" preferred="false" apiLink="<%adminurl%>xmlrpc/server.php" blogID="<%blogsetting(id)%>">\r\n    <docs>http://nucleuscms.org/documentation/devdocs/xmlrpc.html</docs>\r\n   </api>\r\n  </apis>\r\n </service>\r\n</rsd>');
+
+INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (3, 'index', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\r\n<rss version="2.0">\r\n  <channel>\r\n    <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n    <link><%blogsetting(url)%></link>\r\n    <description><%blogsetting(desc)%></description>\r\n    <!-- optional tags -->\r\n    <language>ja</language>           <!-- valid langugae goes here -->\r\n    <generator><%version%></generator>\r\n    <copyright>\8e©</copyright>             <!-- Copyright notice -->\r\n    <category>Weblog</category>\r\n    <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>\r\n    <image>\r\n      <url><%blogsetting(url)%>/nucleus/nucleus2.gif</url>\r\n      <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n      <link><%blogsetting(url)%></link>\r\n    </image>\r\n    <%blog(feeds/rss20,10)%>\r\n  </channel>\r\n</rss>');
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_skin_desc` (
+
+  `sdnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
+
+  `sdname` varchar(20) NOT NULL default '',
+
+  `sddesc` varchar(200) default NULL,
+
+  `sdtype` varchar(40) NOT NULL default 'text/html',
+
+  `sdincmode` varchar(10) NOT NULL default 'normal',
+
+  `sdincpref` varchar(50) NOT NULL default '',
+
+  PRIMARY KEY  (`sdnumber`),
+
+  UNIQUE KEY `sdname` (`sdname`),
+
+  UNIQUE KEY `sdnumber` (`sdnumber`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (2, 'feeds/atom', 'Atom 0.3 weblog syndication', 'application/atom+xml', 'normal', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (3, 'feeds/rss20', 'RSS 2.0 syndication of weblogs', 'text/xml', 'normal', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (4, 'xml/rsd', 'RSD (Really Simple Discovery) information for weblog clients', 'text/xml', 'normal', '');
+
+INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (5, 'default', 'Nucleus CMS default skin', 'text/html', 'skindir', 'default/');
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_team` (
+
+  `tmember` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `tblog` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `tadmin` tinyint(2) NOT NULL default '0',
+
+  PRIMARY KEY  (`tmember`,`tblog`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+INSERT INTO `nucleus_team` VALUES (1, 1, 1);
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_template` (
+
+  `tdesc` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  `tpartname` varchar(20) NOT NULL default '',
+
+  `tcontent` text NOT NULL,
+
+  PRIMARY KEY  (`tdesc`,`tpartname`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'ITEM', '<item>\r\n <title><![CDATA[<%title%>]]></title>\r\n <link><%blogurl%>index.php?itemid=<%itemid%></link>\r\n<description><![CDATA[<%body%><%more%>]]></description>\r\n <category><%category%></category>\r\n<comments><%blogurl%>index.php?itemid=<%itemid%></comments>\r\n <pubDate><%date(rfc822)%></pubDate>\r\n</item>');
+
+INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'EDITLINK', '<a href="<%editlink%>" onclick="<%editpopupcode%>">edit</a>');
+
+INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (4, 'ITEM', '<%date(utc)%>');
+
+INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (5, 'ITEM', '<entry>\r\n <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<%title%>]]></title>\r\n <link rel="alternate" type="text/html" href="<%blogurl%>index.php?itemid=<%itemid%>" />\r\n <author>\r\n  <name><%author%></name>\r\n </author>\r\n <modified><%date(utc)%></modified>\r\n <issued><%date(iso8601)%></issued>\r\n <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<%body%><%more%>]]></content>\r\n <id><%blogurl%>:<%blogid%>:<%itemid%></id>\r\n</entry>');
+
+INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'FORMAT_DATE', '%Y-%m-%d');
+
+INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'FORMAT_TIME', '%H:%M:%S');
+
+
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_template_desc` (
+
+  `tdnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
+
+  `tdname` varchar(20) NOT NULL default '',
+
+  `tddesc` varchar(200) default NULL,
+
+  PRIMARY KEY  (`tdnumber`),
+
+  UNIQUE KEY `tdnumber` (`tdnumber`),
+
+  UNIQUE KEY `tdname` (`tdname`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (4, 'feeds/atom/modified', 'Atom feeds: Inserts last modification date');
+
+INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (5, 'feeds/atom/entries', 'Atom feeds: Feed items');
+
+INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (3, 'feeds/rss20', 'Used for RSS 2.0 syndication of your blog');
+
+INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (8, 'default/index', 'Nucleus CMS default index template');
+
+INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (9, 'default/item', 'Nucleus CMS default item template');
+
+
+
+
+
+CREATE TABLE `nucleus_tickets` (
+
+  `ticket` varchar(40) NOT NULL default '',
+
+  `ctime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
+
+  `member` int(11) NOT NULL default '0',
+
+  PRIMARY KEY  (`ticket`,`member`)
+
+) TYPE=MyISAM;
+
+
+
+
+