OSDN Git Service

b52d78c92b9644fe76e7e7563e5f590e5ec628fc
[nucleus-jp/nucleus-jp-ancient.git] / utf8 / nucleus / language / japanese-euc.php
1 <?php
2 // Japanese (EUC-JP) Nucleus Language File
3 //
4 // Author: chrome (chrome@cgi.no-ip.org)
5 // Modified by: Osamu Higuchi (osamu@higuchi.com)
6 // Modified by: shizuki (shizuki@kinezumi.net)
7 // Nucleus version: v1.0-v3.4
8 //
9 // Please note: if you want to translate this file to your own language, be aware
10 // that in a next Nucleus version, new variables might be added and some other ones
11 // might be deleted. Therefor, it's important to list the Nucleus version for which
12 // the file was written in your document.
13 //
14 // Fully translated language file can be sent to us and will be made
15 // available for download (with proper credit to the author, of course)
16
17 // Note for Japanese users
18 // ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï Nucleus ¤Î EUC-JP ÈÇÆüËܸì¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
19
20 /**
21  * Japanese EUC-JP Nucleus Language File
22  *
23  * @license http://nucleuscms.org/license.txt GNU General Public License
24  * @copyright Copyright (C) 2002-2009 The NucleusCMS Japan¥Á¡¼¥à
25  * @version $Id$
26  */
27
28 /********************************************
29  *        Start New for 3.50                *
30  ********************************************/
31 define('_PLUGS_TITLE_GETPLUGINS',               '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òÆþ¼ê¡Ä');
32 define('_ARCHIVETYPE_YEAR', 'ǯ');
33 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_LATESTVERSION_TITLE',             '¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Æþ¼ê²Äǽ¤Ç¤¹');
34 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_LATESTVERSION_TEXT',              '¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¬Æþ¼ê²Äǽ¤Ç¤¹¡§ v');
35
36 /********************************************
37  *        Start New for 3.40                *
38  ********************************************/
39
40 // START changed/added after 3.33 START
41 define('_MEMBERS_USEAUTOSAVE',                          '²¼½ñ¤­¤Î¼«Æ°Êݸµ¡Ç½¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«?');
42
43 define('_TEMPLATE_PLUGIN_FIELDS',                       '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë³ÈÄ¥¥Õ¥£¡¼¥ë¥É');
44 define('_TEMPLATE_BLOGLIST',                            'Blog°ìÍ÷');
45 define('_TEMPLATE_BLOGHEADER',                          'Blog°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
46 define('_TEMPLATE_BLOGITEM',                            'Blog°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
47 define('_TEMPLATE_BLOGFOOTER',                          'Blog°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
48
49 define('_SETTINGS_DEFAULTLISTSIZE',                     '°ìÍ÷¤Î´ûÄê¤Îɽ¼¨¿ô');
50 define('_SETTINGS_DEBUGVARS',                           '¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë');
51
52 define('_CREATE_ACCOUNT_TITLE',                         '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·µ¬ºîÀ®');
53 define('_CREATE_ACCOUNT0',                                      '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®');
54 define('_CREATE_ACCOUNT1',                                      '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br /><br />');
55 define('_CREATE_ACCOUNT2',                                      '¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
56 define('_CREATE_ACCOUNT_USER_DATA',                     '¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¾ðÊó');
57 define('_CREATE_ACCOUNT_LOGIN_NAME',            '¥í¥°¥¤¥óID (ɬ¿Ü)');
58 define('_CREATE_ACCOUNT_LOGIN_NAME_VALID',      ' a-z ¤Î±Ñ¾®Ê¸»ú¤È 0-9 ¤Î¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹');
59 define('_CREATE_ACCOUNT_REAL_NAME',                     '¥Ï¥ó¥É¥ë (ɬ¿Ü)');
60 define('_CREATE_ACCOUNT_EMAIL',                         '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ (ɬ¿Ü)');
61 define('_CREATE_ACCOUNT_EMAIL2',                        '(¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤΥê¥ó¥¯¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÍ­¸ú¤Ê¤â¤Î¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
62 define('_CREATE_ACCOUNT_URL',                           '(¤â¤·¤¢¤ì¤Ð)¼«Ê¬¤Î¥µ¥¤¥È¤ÎURL');
63 define('_CREATE_ACCOUNT_SUBMIT',                        '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºîÀ®');
64
65 define('_BMLET_BACKTODRAFTS',                           '¥É¥é¥Õ¥È¤ËÌ᤹');
66 define('_BMLET_CANCEL',                                         '¥­¥ã¥ó¥»¥ë');
67
68 define('_LIST_ITEM_NOCONTENT',                                          '¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
69 define('_LIST_ITEM_COMMENTS',                                           '¥³¥á¥ó¥È(%d)·ï');
70
71 define('_EDITC_URL',                                                            'Web site');
72 define('_EDITC_EMAIL',                                                          'E-mail');
73
74 define('_MANAGER_PLUGINFILE_NOTFOUND',                          "¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ö%s¡×¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó)");
75 /* changed */
76 // plugin dependency
77 define('_ERROR_INSREQPLUGIN',                           '¥×¥é¥°¥¤¥ó %s ¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£');
78 define('_ERROR_DELREQPLUGIN',                           '¥×¥é¥°¥¤¥ó %s ¤¬¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë°Í¸¤·¤Æ¤¤¤ë°Ù¤Ëºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
79
80 //define('_ADD_ADDLATER',                                               '¸å¤ÇÄɲÃ');
81 define('_ADD_ADDLATER',                                         'Æü»þ¤ò»ØÄꤷ¤ÆÄɲÃ');  // <mod by shizuki />
82
83 define('_LOGIN_NAME',                                           '¥í¥°¥¤¥óID:');
84 define('_LOGIN_PASSWORD',                                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:');
85
86 // changed from _BOOKMARLET_BMARKLFOLLOW
87 define('_BOOKMARKLET_BMARKFOLLOW',                                      ' (¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÆ°ºî¤·¤Þ¤¹)');
88 // END changed/added after 3.33 END
89
90 // START merge UTF-8 and EUC-JP
91
92 // Create New blog
93 define('_ADMIN_NOTABILIA',                                      'Ãí°Õ»ö¹à');
94 define('_ADMIN_PLEASE_READ',                            'ºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¼µ­¤Î<strong>Ãí°Õ»ö¹à</strong> ¤ò¤Þ¤º¤ªÆɤ߲¼¤µ¤¤');
95 define('_ADMIN_HOW_TO_ACCESS',                          '¿·¤·¤¤Blog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤ÎBlog¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£ÊýË¡¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹:');
96 define('_ADMIN_SIMPLE_WAY',                                     '<strong>´Êñ¤ÊÊýË¡:</strong> <code>index.php</code>¤ÎÊ£À½¤òºî¤ê¡¢¿·¤·¤¤Blog¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÊѹ¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ºîÀ®¸å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£');
97 define('_ADMIN_ADVANCED_WAY',                           '<strong>¹âÅÙ¤ÊÊýË¡:</strong> ¸½ºß¤ÎBlog¤Ç»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë<code>&lt;%otherblog()&gt;</code>¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿µ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÇÊ£¿ô¤ÎBlog¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£');
98 define('_ADMIN_HOW_TO_CREATE',                          'Blog¤ÎºîÀ®');
99
100
101 define('_BOOKMARKLET_NEW_CATEGORY',                     '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÄɲ䵤졢¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
102 define('_BOOKMARKLET_NEW_CATEGORY_EDIT',        '¤³¤³¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î̾Á°¤ÈÀâÌÀ¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
103 define('_BOOKMARKLET_NEW_WINDOW',                       '¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤­¤Þ¤¹');
104 define('_BOOKMARKLET_SEND_PING',                        '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲäËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßblog¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹¹¿·ping¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£');
105
106 // END merge UTF-8 and EUC-JP
107
108 // <add by shizuki>
109 // OVERVIEW screen
110 define('_OVERVIEW_SHOWALL',                                                     'Á´¤Æ¤Îblog¤òɽ¼¨');
111
112 // Edit skins
113 define('_SKINEDIT_ALLOWEDBLOGS',                                        'ºîÀ®ºÑ¤ß¤Îblog:');
114 define('_SKINEDIT_ALLOWEDTEMPLATESS',                           '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');
115
116 // delete member
117 define('_WARNINGTXT_NOTDELMEDIAFILES',                          '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï<b>ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó</b>¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó°Ê²¼¤ÎNucleus¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹)');        // <add by shizuki />
118
119 // send Weblogupdate.ping
120 define('_UPDATEDPING_MESSAGE',                                          '<h2>¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ping¥µ¡¼¥Ð¤Ë¹¹¿·¤òÄÌÃΤ·¤Þ¤¹¡£</h2><p>¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤</p><p>¼«Æ°Åª¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤¬ÀÚ¤êÂؤï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
121 define('_UPDATEDPING_GOPINGPAGE',                                       '¹¹¿·PingÁ÷¿®');
122 define('_UPDATEDPING_PINGING',                                          'Ping¥µ¡¼¥Ð¤ËÁ÷¿®Ãæ¤Ç¤¹');
123 define('_UPDATEDPING_VIEWITEM',                                         '¹¹¿·¤µ¤ì¤¿blog:');
124 define('_UPDATEDPING_VISITOWNSITE',                                     '¥µ¥¤¥È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë');
125 define('_UPDATEDPING_GOSENDPING',                                       '¹¹¿·PingÁ÷¿®');
126
127 // General category
128 define('_EBLOGDEFAULTCATEGORY_NAME',                            'Áí¹ç');
129 define('_EBLOGDEFAULTCATEGORY_DESC',                            'Åê¹Æ¤·¤¿µ­»ö¤Ë¹ç¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¤¬Ìµ¤¤»þ¤Ë¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦');
130
131 // First ITEM
132 define('_EBLOG_FIRSTITEM_TITLE',                                        'ºÇ½é¤Îµ­»ö(¼«Æ°Åê¹Æ)');
133 define('_EBLOG_FIRSTITEM_BODY',                                         '¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Îblog¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
134
135 // New weblog was created
136 define('_BLOGCREATED_TITLE',                                            '¿·¤·¤¤blog¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
137 define('_BLOGCREATED_ADDEDTXT',                                         '¿·¤·¤¤blog ¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢blog¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Î¼ê½ç¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
138 define('_BLOGCREATED_SIMPLEWAY',                                        '´Êñ¤ÊÊýË¡: ²¼¤Î¥³¡¼¥É¤òŽÉÕ¤±¤¿ <code>%s.php</code> ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë');
139 define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY',                                      '¹âÅÙ¤ÊÊýË¡: ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë¿·¤·¤¤blog¤òŸ³«¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Îµ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤ë');
140 define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC1',                                      'ÊýË¡ 1 :´Êñ¤ÊÊýË¡: <code>%s.php</code> ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®');
141 define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC2',                                      '<code>%s.php</code> ¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢Ãæ¿È¤Ë°Ê²¼¤Î¥³¡¼¥É¤òŽ¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹:');
142 define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC3',                                      '¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë<code>index.php</code>¤ÈƱ¤¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£');
143 define('_BLOGCREATED_SIMPLEDESC4',                                      '¿·¤·¤¤blog¤ÎºîÀ®¤ò´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎURL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(<em>¿ʬ</em>ÆþÎϺѤߤÎÃͤǹç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÊݾڤϤǤ­¤Þ¤»¤ó):');
144 define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY2',                                     'ÊýË¡ 2 :¹âÅÙ¤ÊÊýË¡: ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë¿·¤·¤¤blog¤òŸ³«¤¹¤ëµ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤ë');
145 define('_BLOGCREATED_ADVANCEDWAY3',                                     '¿·¤·¤¤blog¤ÎºîÀ®¤ò´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¤ËURL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç´û¸blog¤ÈƱ¤¸URL¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹)');
146
147 // Donate!
148 define('_ADMINPAGEFOOT_OFFICIALURL',                            'http://japan.nucleuscms.org/');
149 define('_ADMINPAGEFOOT_DONATEURL',                                      'http://japan.nucleuscms.org/donate.php');
150 define('_ADMINPAGEFOOT_DONATE',                                         '´óÉդˤĤ¤¤Æ');
151 define('_ADMINPAGEFOOT_COPYRIGHT',                                      'The Nucleus Group &amp; Nucleus CMS Japan¥Á¡¼¥à');
152
153 // Quick menu
154 define('_QMENU_MANAGE_SYSTEM',                                          '¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶­');
155
156 // REG file
157 define('_WINREGFILE_TEXT',                                                      '¡Ö%s¡×¤Ëµ­»ö¤òÅê¹Æ');
158
159 // Bookmarklet
160 define('_BOOKMARKLET_TITLE',                                            '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È<!-- ¤È ±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼ -->');
161 define('_BOOKMARKLET_DESC1',                                            '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÊBookmarklet¡Ë¤È¤Ï¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ»È¤¦JavaScript¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£<br />');
162 define('_BOOKMARKLET_DESC2',                                            'Nucleus¤Ë¤Ï¡Ø¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡Ù¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤­¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ò¤È¤Ä¤Ç blog ¤Ø¤ÎÅê¹Æ²èÌ̤ò³«¤¯µ¡Ç½¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÄɲ乤뤳¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£<br />');
163 define('_BOOKMARKLET_DESC3',                                            'Web¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ê¥ó¥¯¤òÄ¥¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ò»ÈÍѤ¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥È(¥Ú¡¼¥¸)¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õÂ֤ǡ¢');
164 define('_BOOKMARKLET_DESC4',                                            '¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Çʸ¾Ï¤òÁªÂò¤·¤¿¾õÂ֤ǻÈÍѤ·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëʸ¾Ï¤¬¼«Æ°Åª¤Ë°úÍѤµ¤ì¤¿¾õÂ֤ǡ¢Nucleus¤Î¿·µ¬¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲ妥£¥ó¥É¥¦¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£<br />');
165 define('_BOOKMARKLET_DESC5',                                            '¤Þ¤¿Windows Internet Explorer¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£');
166 define('_BOOKMARKLET_BOOKARKLET',                                       '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È');
167 define('_BOOKMARKLET_ANCHOR',                                           '¡Ö%s¡×¤Ëµ­»ö¤òÅê¹Æ');
168 define('_BOOKMARKLET_BMARKTEXT',                                        ' ²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¡×¤ËÄɲ䷤Ƥ¯¤À¤µ¤¤¡£ÄɲäλÅÊý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥Ø¥ë¥×¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />');
169 define('_BOOKMARKLET_BMARKTEST',                                        ' (¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
170 define('_BOOKMARKLET_RIGHTCLICK',                                       '±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë(Windows Internet Explorer¤Î¤ß)');
171 define('_BOOKMARKLET_RIGHTLABEL',                                       '±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼');
172 define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT1',                                       'Windows¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢');
173 define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT2',                                       '¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹<br />(¡Ö³«¤¯¡×¤òÁªÂò¤¹¤ì¤ÐľÀܥ쥸¥¹¥È¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤¹)');
174 define('_BOOKMARKLET_RIGHTTEXT3',                                       '¤³¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤¿±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏIE¤ÎºÆµ¯Æ°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£');
175 define('_BOOKMARKLET_UNINSTALLTT',                                      '¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
176 define('_BOOKMARKLET_DELETEBAR',                                        '¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤â¤·¤¯¤Ï¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤«¤é¾Ã¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ëºï½ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£');
177 define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHTT',                                     '±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¾Ã¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤òƧ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤:');
178 define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT1',                                     '¥¹¥¿¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Æ¼Â¹Ô...¡×¤òÁªÂò');
179 define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT2',                                     '"regedit" ¤ÈÆþÎÏ');
180 define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT3',                                     '"OK" ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹');
181 define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT4',                                     '"\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt" ¤ò¥Ä¥ê¡¼¤ÎÃ椫¤é¸¡º÷');
182 define('_BOOKMARKLET_DELETERIGHT5',                                     '"¡Ö(¤¢¤Ê¤¿¤Îblog¤Î̾Á°)¡×¤Ëµ­»ö¤òÅê¹Æ" ¥¨¥ó¥È¥ê¤òºï½ü');
183
184 define('_BOOKMARKLET_ERROR_SOMETHINGWRONG',                     '²¿¤«¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
185 define('_BOOKMARKLET_ERROR_COULDNTNEWCAT',                      '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿');
186
187 // BAN
188 define('_BAN_EXAMPLE_TITLE',                                            'Îã');
189 define('_BAN_EXAMPLE_TEXT',                                                     ': "134.58.253.193"¤ÈÆþÎϤ·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ý¤ÄPC1Âæ¤À¤±¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£"134.58.253"¤ÈÆþÎϤ·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢"134.58.235.0¡Á134.58.235.255"¤ÎÈϰϤÎ256¸Ä¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»ý¤ÄPC¤òÁ´¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á°¼Ô¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹(134.58.253.193)¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£');
190 define('_BAN_IP_CUSTOM',                                                        '¥Ö¥í¥Ã¥¯»ØÄê: ');
191 define('_BAN_BANBLOGNAME',                                                      '%s ¤Î¤ß');
192
193 // Plugin Options
194 define('_PLUGIN_OPTIONS_TITLE',                                         '%s ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê');
195
196 // Plugin file loda error
197 define('_PLUGINFILE_COULDNT_BELOADED',                          '¥¨¥é¡¼: ¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë <strong>%s.php</strong> ¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¤â¤¯¤Ï»ÈÍÑÃæ¤Î Nucleus ¾å¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʵ¡Ç½¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£(<a href="?action=actionlog">´ÉÍýÁàºîÍúÎò</a>¤Ë¾ÜºÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)');
198
199 //ITEM add/edit template (for japanese only)
200 define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_FORMAT',                          '¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡§');
201 define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_YEAR',                            'ǯ');
202 define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_MONTH',                           '·î');
203 define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_DAY',                                     'Æü');
204 define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_HOUR',                            '»þ');
205 define('_ITEM_ADDEDITTEMPLATE_MINUTE',                          'ʬ');
206
207 // Errors
208 define('_ERRORS_INSTALLSQL',                                            '\8e¢install.sql\8e£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
209 define('_ERRORS_INSTALLDIR',                                            '\8e¢install\8e£¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');  // <add by shizuki />
210 define('_ERRORS_INSTALLPHP',                                            '\8e¢install.php\8e£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
211 define('_ERRORS_UPGRADESDIR',                                           '\8e¢nucleus/upgrades\8e£¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
212 define('_ERRORS_CONVERTDIR',                                            '\8e¢nucleus/convert\8e£¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
213 define('_ERRORS_CONFIGPHP',                                                     '\8e¢config.php\8e£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆɤ߼è¤êÀìÍÑ(\8e¢chmod 444\8e£Åù)¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
214 define('_ERRORS_STARTUPERROR1',                                         '<p>°ì¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎNucleusCMS¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë(¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É)ÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥µ¡¼¥Ð¾å¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½ñ¤­¹þ¤ß²Äǽ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p><p>¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊѹ¹¤·¤Æ¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊݤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Nucleus¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò¼¡¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£</p> <ul><li>');
215 define('_ERRORS_STARTUPERROR2',                                         '</li></ul><p>¤³¤Î·Ù¹ð¤òɽ¼¨¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢<code>globalfunctions.php</code>¤Î<code>$CONF[\'alertOnSecurityRisk\']</code>¤ÎÃͤò<code>0</code>¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Æ±ÍͤÎÆâÍƤò<code>config.php</code>¤ÎºÇ¸å¤Ëµ­½Ò¤·¤Þ¤¹(¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹)</p>');
216 define('_ERRORS_STARTUPERROR3',                                         '¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ ¥ê¥¹¥¯¤Î·Ù¹ð');
217
218 // PluginAdmin tickets by javascript
219 define('_PLUGINADMIN_TICKETS_JAVASCRIPT',                       '<p><b>¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼«Æ°È¯¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿</b></p>');
220
221 // Global settings disablesite URL
222 define('_SETTINGS_DISABLESITEURL',                                      'žÁ÷Àè¤ÎURL:');
223
224 // Skin import/export
225 define('_SKINIE_SEELEMENT_UNEXPECTEDTAG',                       'ͽ´ü¤·¤Ê¤¤¥¿¥°');
226 define('_SKINIE_ERROR_FAILEDOPEN_FILEURL',                      '¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏURL¤ò³«¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó');
227 define('_SKINIE_NAME_CLASHES_DETECTED',                         '¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë̾Á°¤ÎƱ¤¸¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£allowOverwrite¤ò1¤ËÀßÄꤷ¤Æ¡¢¾å½ñ¤­¥â¡¼¥É¤ÇºÆÅټ¹Ԥ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
228
229 // ACTIONS.php parse_commentform
230 define('_ACTIONURL_NOTLONGER_PARAMATER',                        '\8e¢action.php\8e£¤ÎURL¤Ï¥³¥á¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥àÍѤÎÊÑ¿ô¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀßÄê¤Ï\8e¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê\8e£¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿');
231
232 // ADMIN.php addToTemplate 'Query error: '
233 define('_ADMIN_SQLDIE_QUERYERROR',                                      '¥¯¥¨¥ê ¥¨¥é¡¼: ');
234
235 // backyp.php Backup WARNING
236 define('_BACKUP_BACKUPFILE_TITLE',                                      'Nucleus CMS ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹');
237 define('_BACKUP_BACKUPFILE_BACKUPDATE',                         '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æü:');
238 define('_BACKUP_BACKUPFILE_NUCLEUSVERSION',                     'Nucleus CMS ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:');
239 define('_BACKUP_BACKUPFILE_DATABASE_NAME',                      'Nucleus CMS ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î̾Á°:');
240 define('_BACKUP_BACKUPFILE_TABLE_NAME',                         '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹½Â¤ :');
241 define('_BACKUP_BACKUPFILE_TABLEDATAFOR',                       '%s ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥À¥ó¥×¥Ç¡¼¥¿');
242 define('_BACKUP_WARNING_NUCLEUSVERSION',                                'Ãí°Õ¡ª: ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÉü¸µ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Nucleus¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤¿»þ¤ÈƱ¤¸¤â¤Î¤«¤è¤¯³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
243 define('_BACKUP_RESTOR_NOFILEUPLOADED',                         '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
244 define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_ERROR',                           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');
245 define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_NOCORRECTTYPE',           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î·Á¼°¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹');
246 define('_BACKUP_RESTOR_UPLOAD_NOZLIB',                          '°µ½Ì·Á¼°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò²òÅà¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(\8e¢zlib\8e£¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó)');
247 define('_BACKUP_RESTOR_SQL_ERROR',                                      'SQL ¥¨¥é¡¼: ');
248
249 // BLOG.php addTeamMember
250 define('_TEAM_ADD_NEWTEAMMEMBER',                                       '%s(ID=%d) ¤ò¡¢¥Ö¥í¥° "%s" ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿');
251
252 // ADMIN.php systemoverview()
253 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_HEADING',                         '¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶­°ìÍ÷');
254 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_PHPANDMYSQL',                     'PHP ¤È MySQL');
255 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONS',                        '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');
256 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_PHPVERSION',                      'PHP ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');
257 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_MYSQLVERSION',            'MySQL ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');
258 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_SETTINGS',                        'PHP ¤ÎÀßÄê');
259 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_GDLIBRALY',                       'GD ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê');
260 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_MODULES',                         'Apache ¥â¥¸¥å¡¼¥ë');
261 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_ENABLE',                          'Í­¸ú');
262 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_DISABLE',                         '̵¸ú');
263 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSSYSTEM',           'Nucleus ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ');
264 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSVERSION',          'Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');
265 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSPATCHLEVEL',       'Nucleus ¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë');
266 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NUCLEUSSETTINGS',         '½ÅÍפÊÀßÄê');
267 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK',            '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯');
268 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_TXT',        '¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Ìµ¤¤¤«¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤¹: ');
269 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_URL',        'http://japan.nucleuscms.org/version.php?v=%d&amp;pl=%d');
270 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_VERSIONCHECK_TITLE',      'ºÇ¿·¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯');
271 define('_ADMIN_SYSTEMOVERVIEW_NOT_ADMIN',                       '¤³¤Î²èÌ̤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
272
273 // ENCAPSULATE.php
274 define('_ENCAPSULATE_ENCAPSULATE_NOENTRY',                      '¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
275
276 // globalfunctions.php
277 define('_GFUNCTIONS_LOGINPCSHARED_YES',                         '¶¦Í­PC¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó');
278 define('_GFUNCTIONS_LOGINPCSHARED_NO',                          '¶¦Í­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤PC¤«¤é¤Î¥í¥°¥¤¥ó');
279 define('_GFUNCTIONS_LOGINSUCCESSFUL_TXT',                       '%s ¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿ (%s)');
280 define('_GFUNCTIONS_LOGINFAILED_TXT',                           '%s ¤¬¥í¥°¥¤¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿');
281 define('_GFUNCTIONS_LOGOUT_TXT',                                        '%s ¤¬¥í¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿');
282 define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_FILE',           '<code>%s</code> ¤Î <code>%s</code> ¹ÔÌܤÇ');
283 define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_TITLE',          'HTTP¥Ø¥Ã¥À¤ÏÁ÷¿®ºÑ¤ß¤Ç¤¹');
284 define('_GFUNCTIONS_HEADERSALREADYSENT_TXT',            '<p>%s¤¹¤Ç¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤ÎHTTP¥Ø¥Ã¥À¤¬Á÷½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Nucleus¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</p><p><code>config.php</code>¤ä¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¤½¤Î¾¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢Í¾Ê¬¤Ê²þ¹Ô¤äʸ»úÎ󤬤ʤ¤¤«³Îǧ¤·¤Æ¤â¤¦¤¤¤Á¤É¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p><p>º¬ËÜŪ¤Ê²ò·è¤ò¤»¤º¤Ë¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤µ¤»¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢<code>globalfunctions.php</code>¤ÎËÁƬ¤Î<code>$CONF[\'alertOnHeadersSent\']</code>¤ò<code>0</code>¤ËÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£</p>');
285 define('_GFUNCTIONS_PARSEFILE_FILEMISSING',                     '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');
286 define('_GFUNCTIONS_AN_ERROR_OCCURRED',                         '¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');
287 define('_GFUNCTIONS_YOU_AERNT_LOGGEDIN',                        '¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
288
289 // MANAGER.php
290 define('_MANAGER_PLUGINFILE_NOCLASS',                           "¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ö%s¡×¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¥¯¥é¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó)");
291 define('_MANAGER_PLUGINTABLEPREFIX_NOTSUPPORT',         "¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ö%s¡×¤òÆɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(\8e¢SqlTablePrefix\8e£¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó)");
292
293 // mysql.php
294 define('_NO_SUITABLE_MYSQL_LIBRARY',                            "<p>Nucleus¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ËɬÍפÊmySQLÍѤΥ饤¥Ö¥é¥ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó</p>");
295
296 // PLUGIN.php
297 define('_ERROR_PLUGIN_NOSUCHACTION',                            '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
298
299 // PLUGINADMIN.php
300 define('_ERROR_INVALID_PLUGIN',                                         'ÉÔÀµ¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¤¹');
301
302 // showlist.php
303 define('_LIST_PLUGS_DEPREQ',                                            '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë°Í¸¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó:');
304 define('_LIST_SKIN_PREVIEW',                                            "'%s' ¥¹¥­¥ó¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼");
305 define('_LIST_SKIN_PREVIEW_VIEWLARGER',                         "Â礭¤Ê²èÁü¤ò¸«¤ë");
306 define('_LIST_SKIN_README',                                                     "'%s' ¥¹¥­¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯");
307 define('_LIST_SKIN_README_TXT',                                         'Read me');
308
309 // BLOG.php createNewCategory()
310 define('_CREATED_NEW_CATEGORY_NAME',                            '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê');
311 define('_CREATED_NEW_CATEGORY_DESC',                            '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÀâÌÀ');
312
313 // ADMIN.php blog settings
314 define('_EBLOG_CURRENT_TEAM_MEMBER',                            '¤³¤Î¥Ö¥í¥°¥Á¡¼¥à¤Î¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡§');
315
316 // HTML outputs
317 define('_HTML_XML_NAME_SPACE_AND_LANG_CODE',            'xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja"');
318
319 // Language Files
320 define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-UTF8',                          'ÆüËܸì - ÆüËܸì (UTF-8)');
321 define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-EUC',                           'ÆüËܸì - ÆüËܸì (EUC)');
322 define('_LANGUAGEFILES_JAPANESE-SJIS',                          'ÆüËܸì - ÆüËܸì (Shift-JIS)');
323 define('_LANGUAGEFILES_ENGLISH-UTF8',                           '±Ñ¸ì - English (UTF-8)');
324 define('_LANGUAGEFILES_ENGLISH',                                        '±Ñ¸ì - English (iso-8859-1)');
325 /*
326 define('_LANGUAGEFILES_BULGARIAN',                                      '¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì - &#1041;&#1098;&#1083;&#1075;&#1072;&#1088;&#1089;&#1082;&#1080; (iso-8859-5)');
327 define('_LANGUAGEFILES_CATALAN',                                        '¥«¥¿¥é¥ó¸ì - Catal&agrave; (iso-8859-1)');
328 define('_LANGUAGEFILES_CHINESE-GBK',                            '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (gbk)');
329 define('_LANGUAGEFILES_SIMCHINESE',                                     '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (gb2312)');
330 define('_LANGUAGEFILES_CHINESE-UTF8',                           '´ÊÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#31777;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');
331 define('_LANGUAGEFILES_CHINESEB5',                                      'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (big5)');
332 define('_LANGUAGEFILES_CHINESEB5-UTF8',                         'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');
333 define('_LANGUAGEFILES_TRADITIONAL_CHINESE',            'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (big5)');
334 define('_LANGUAGEFILES_TRADITIONAL_CHINESE-UTF-8',      'ÈËÂλúÃæ¹ñ¸ì - &#32321;&#20307;&#23383;&#20013;&#25991; (utf-8)');
335 define('_LANGUAGEFILES_CZECH',                                          '¥Á¥§¥³¸ì - &#268;esky (windows-1250)');
336 define('_LANGUAGEFILES_FINNISH',                                        '¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì - Suomi (iso-8859-1)');
337 define('_LANGUAGEFILES_FRENCH',                                         '¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì - Fran&ccedil;ais (iso-8859-1)');
338 define('_LANGUAGEFILES_GALEGO',                                         '¥¬¥ê¥·¥¢¸ì - Galego (iso-8859-1)');
339 define('_LANGUAGEFILES_GERMAN',                                         '¥É¥¤¥Ä¸ì - Deutsch (iso-8859-1)');
340 define('_LANGUAGEFILES_HUNGARIAN',                                      '¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì - Magyar (iso-8859-2)');
341 define('_LANGUAGEFILES_ITALIANO',                                       '¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì - Italiano (iso-8859-1)');
342 define('_LANGUAGEFILES_KOREAN-EUC-KR',                          '´Ú¹ñ¸ì - &#54620;&#44397;&#50612; (euc-kr)');
343 define('_LANGUAGEFILES_KOREAN-UTF',                                     '´Ú¹ñ¸ì - &#54620;&#44397;&#50612; (utf-8)');
344 define('_LANGUAGEFILES_LATVIAN',                                        '¥é¥È¥Ó¥¢¸ì - Latvie&scaron;u (windows-1257)');
345 define('_LANGUAGEFILES_NEDERLANDS',                                     '¥ª¥é¥ó¥À¸ì - Nederlands (iso-8859-15)');
346 define('_LANGUAGEFILES_PERSIAN',                                        '¥Ú¥ë¥·¥¢¸ì - &#1601;&#1575;&#1585;&#1587;&#1740; (utf-8)');
347 define('_LANGUAGEFILES_PORTUGUESE_BRAZIL',                      '¥Ö¥é¥¸¥ë-¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì - Portugu&ecirc;s (iso-8859-1)');
348 define('_LANGUAGEFILES_RUSSIAN',                                        '¥í¥·¥¢¸ì - &#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; (windows-1251)');
349 define('_LANGUAGEFILES_SLOVAK',                                         '¥¹¥í¥Ù¥­¥¢¸ì - Sloven&#269;ina (ISO-8859-2)');
350 define('_LANGUAGEFILES_SPANISH-UTF8',                           '¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì - Espa&ntilde;ol (utf-8)');
351 define('_LANGUAGEFILES_SPANISH',                                        '¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì - Espa&ntilde;ol (iso-8859-1)');
352 */
353
354 // </add by shizuki>
355
356 /********************************************
357  *        End New for 3.40                  *
358  ********************************************/
359
360 // START changed/added after 3.3 START
361 define('_AUTOSAVEDRAFT',                                        '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ¾õ¶·');
362 define('_AUTOSAVEDRAFT_LASTSAVED',                      'ºÇ½ª¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸÆü»þ: ');
363 define('_AUTOSAVEDRAFT_NOTYETSAVED',            'Êݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
364 define('_AUTOSAVEDRAFT_NOW',                            '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ');
365 define('_SKIN_PARTS_SPECIAL',                           '¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');
366 define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_FORMAT',      '±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤Îʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó');
367 define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_DELETE',      '¤³¤Î¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
368 define('_CONFIRMTXT_SKIN_PARTS_SPECIAL',        'ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©');
369 define('_ERROR_PLUGIN_LOAD',                            'Nucleus¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤È¤·¤ÆɬÍפʥ᥽¥Ã¥É¤¬¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£(<a href="?action=actionlog">´ÉÍýÁàºîÍúÎò</a>¤Ë¾ÜºÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)');
370 // END changed/added after 3.3 END
371
372 // START changed/added after 3.22 START
373 define('_SEARCHFORM_QUERY',                                     '¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É');
374 define('_ERROR_EMAIL_REQUIRED',                         '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬É¬ÍפǤ¹');
375 define('_COMMENTFORM_MAIL',                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥µ¥¤¥È¤ÎURL:');
376 define('_COMMENTFORM_EMAIL',                            '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:');
377 define('_EBLOG_REQUIREDEMAIL',                          '¥³¥á¥ó¥È»þ¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÍ׵᤹¤ë');
378 define('_ERROR_COMMENTS_SPAM',              '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥à¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²ÌµñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿');
379 // END changed/added after 3.22 END
380
381 // START changed/added after 3.15 START
382
383 define('_LIST_PLUG_SUBS_NEEDUPDATE',            '\8e¢ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È\8e£¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
384 define('_LIST_PLUGS_DEP',                                       '°Í¸¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó:');
385
386 // END changed/added after 3.15
387
388 // START changed/added after 3.1 START
389
390 // comments list per weblog
391 define('_COMMENTS_BLOG',                                        '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È:');
392 define('_NOCOMMENTS_BLOG',                                      '¤³¤Îblog¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
393 define('_BLOGLIST_COMMENTS',                            '¥³¥á¥ó¥È');
394 define('_BLOGLIST_TT_COMMENTS',                         '¤³¤Îblog¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È');
395
396
397 // for use in archivetype-skinvar
398 define('_ARCHIVETYPE_DAY',                                      'Æü');
399 define('_ARCHIVETYPE_MONTH',                            '·î');
400
401 // tickets (prevents malicious users to trick an admin to perform actions he doesn't want)
402 define('_ERROR_BADTICKET',                                      '¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÉÔÀµ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹');
403
404 // cookie prefix
405 define('_SETTINGS_COOKIEPREFIX',                        'Cookie ¥×¥ì¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');
406
407 // account activation
408 define('_ERROR_NOLOGON_NOACTIVATE',                     'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤òÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
409 define('_ERROR_ACTIVATE',                                       'ǧ¾Ú¥­¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢Ìµ¸ú¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£');
410 define('_ACTIONLOG_ACTIVATIONLINK',                     'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
411 define('_MSG_ACTIVATION_SENT',                          'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤ò¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
412
413 // activation link emails
414 define('_ACTIVATE_REGISTER_MAIL',                       "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\n¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤÎURL¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
415 define('_ACTIVATE_REGISTER_MAILTITLE',          "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó");
416 define('_ACTIVATE_REGISTER_TITLE',                      '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
417 define('_ACTIVATE_REGISTER_TEXT',                       '¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
418 define('_ACTIVATE_FORGOT_MAIL',                         "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢¤³¤Î<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n\n\t<%activationUrl%>\n\n¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤÎURL¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
419 define('_ACTIVATE_FORGOT_MAILTITLE',            "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");
420 define('_ACTIVATE_FORGOT_TITLE',                        '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
421 define('_ACTIVATE_FORGOT_TEXT',                         '²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£');
422 define('_ACTIVATE_CHANGE_MAIL',                         "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºÆǧ¾Ú¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\n¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÍѤÎURL¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£");
423 define('_ACTIVATE_CHANGE_MAILTITLE',            "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");
424 define('_ACTIVATE_CHANGE_TITLE',                        '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
425 define('_ACTIVATE_CHANGE_TEXT',                         '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
426 define('_ACTIVATE_SUCCESS_TITLE',                       '¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿');
427 define('_ACTIVATE_SUCCESS_TEXT',                        '¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
428 define('_MEMBERS_SETPWD',                                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë');
429 define('_MEMBERS_SETPWD_BTN',                           '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê');
430 define('_QMENU_ACTIVATE',                                       '¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó');
431 define('_QMENU_ACTIVATE_TEXT',                          '<p>¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´°Î»¤¹¤ì¤Ð¡¢<a href="index.php?action=showlogin">¥í¥°¥¤¥ó</a>¤·¤Æ¤«¤éÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</p>');
432
433 define('_PLUGS_BTN_UPDATE',                                     'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');
434
435 // global settings
436 define('_SETTINGS_JSTOOLBAR',                           'Javascript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë');
437 define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_FULL',                      '¥Õ¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE)');
438 define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_SIMPLE',            '¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE°Ê³°)');
439 define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_NONE',                      '¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤');
440 define('_SETTINGS_URLMODE_HELP',                        '(»²¹Í¡§<a href="documentation/tips.html#searchengines-fancyurls">FancyURL¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëÊýË¡</a>)');
441
442 // extra plugin settings part when editing categories/members/blogs/...
443 define('_PLUGINS_EXTRA',                                        '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÄɲÃÀßÄê');
444
445 // itemlist info column keys
446 define('_LIST_ITEM_BLOG',                                       'blog:');
447 define('_LIST_ITEM_CAT',                                        'cat:');
448 define('_LIST_ITEM_AUTHOR',                                     'Ãø¼Ô:');
449 define('_LIST_ITEM_DATE',                                       'ÆüÉÕ:');
450 define('_LIST_ITEM_TIME',                                       '»þ´Ö:');
451
452 // indication of registered members in comments list
453 define('_LIST_COMMENTS_MEMBER',                         '(¥á¥ó¥Ð¡¼)');
454
455 // batch operations
456 define('_BATCH_WITH_SEL',                                       'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡§');
457 define('_BATCH_EXEC',                                           '¼Â¹Ô');
458
459 // quickmenu
460 // Note: _USER_SETTINGS ¤È _MANAGE_SETTINGS ¤Ï 3.3 °Ê¹ß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈǤÏ
461 // Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËܸìÈǤÏɽµ­¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
462 // ´Ö°ã¤Ã¤Æ¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë!!
463 define('_QMENU_HOME',                                           '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');
464 define('_QMENU_ADD',                                            '¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ');
465 define('_QMENU_ADD_SELECT',                                     '- blogÁªÂò -');
466 define('_QMENU_USER_SETTINGS',                          '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');
467 define('_QMENU_USER_ITEMS',                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
468 define('_QMENU_USER_COMMENTS',                          '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
469 define('_QMENU_MANAGE',                                         '¥µ¥¤¥È´ÉÍý');
470 define('_QMENU_MANAGE_LOG',                                     '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
471 define('_QMENU_MANAGE_SETTINGS',                        '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
472 define('_QMENU_MANAGE_MEMBERS',                         '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');
473 define('_QMENU_MANAGE_NEWBLOG',                         '¿·µ¬BlogºîÀ®');
474 define('_QMENU_MANAGE_BACKUPS',                         'DBÊݸ/Éü¸µ');
475 define('_QMENU_MANAGE_PLUGINS',                         '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');
476 define('_QMENU_LAYOUT',                                         '¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÀßÄê');
477 define('_QMENU_LAYOUT_SKINS',                           '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');
478 define('_QMENU_LAYOUT_TEMPL',                           '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');
479 define('_QMENU_LAYOUT_IEXPORT',                         'Æɹþ/½ñ½Ð');
480 define('_QMENU_PLUGINS',                                        '¥×¥é¥°¥¤¥ó');
481
482 // quickmenu on logon screen
483 define('_QMENU_INTRO',                                          'ƳÆþ¥¬¥¤¥É');
484 define('_QMENU_INTRO_TEXT',                                     '<p>¤³¤³¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖNucleus CMS¡×¤Î¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̤Ǥ¹¡£</p><p>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¿·¤·¤¤µ­»ö¤ÎÅê¹Æ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>');
485
486 // helppages for plugins
487 define('_ERROR_PLUGNOHELPFILE',                         '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤΥإë¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');
488 define('_PLUGS_HELP_TITLE',                                     '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸');
489 define('_LIST_PLUGS_HELP',                                      '¥Ø¥ë¥×');
490
491
492 // END changed/started after 3.1
493
494 // START changed/added after v2.5beta START
495
496 // general settings (security)
497 define('_SETTINGS_EXTAUTH',                                     '³°Éôǧ¾Ú¤ÎÍ­¸ú²½');
498 define('_WARNING_EXTAUTH',                                      '·Ù¹ð:ɬÍפʻþ°Ê³°¤ÏÍ­¸ú¤Ë¤·¤Ê¤¤');
499
500 // member profile
501 define('_MEMBERS_BYPASS',                                       '³°Éôǧ¾Ú¤ò»ÈÍѤ¹¤ë');
502
503 // 'always include in search' blog setting (yes/no) [in v2.5beta, the 'always' part wasn't clear]
504 define('_EBLOG_SEARCH',                                         '<em>¾ï¤Ë</em>¸¡º÷Âоݤˤ¹¤ë');
505
506 // END changed/added after v2.5beta
507
508 // START introduced after v2.0 START
509
510 // media library
511 define('_MEDIA_VIEW',                                           'ɽ¼¨');
512 define('_MEDIA_VIEW_TT',                                        '¥Õ¥¡¥¤¥ëɽ¼¨ (¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤­¤Þ¤¹)');
513 define('_MEDIA_FILTER_APPLY',                           '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Å¬ÍÑ');
514 define('_MEDIA_FILTER_LABEL',                           '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼: ');
515 define('_MEDIA_UPLOAD_TO',                                      '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀè...');
516 define('_MEDIA_UPLOAD_NEW',                                     '¿·µ¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É...');
517 define('_MEDIA_COLLECTION_SELECT',                      'ÁªÂò');
518 define('_MEDIA_COLLECTION_TT',                          '¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÀÚ¤êÂؤ¨');
519 define('_MEDIA_COLLECTION_LABEL',                       '¸½ºß¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó: ');
520
521 // tooltips on toolbar
522 define('_ADD_ALIGNLEFT_TT',                                     'º¸´ó¤»');
523 define('_ADD_ALIGNRIGHT_TT',                            '±¦´ó¤»');
524 define('_ADD_ALIGNCENTER_TT',                           'Ãæ±û´ó¤»');
525
526
527 // generic upload failure
528 define('_ERROR_UPLOADFAILED',                           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿');
529
530 // END introduced after v2.0 END
531
532 // START introduced after v1.5 START
533
534 // posting to the past/edit timestamps
535 define('_EBLOG_ALLOWPASTPOSTING',                       '²áµî¤ÎÆü»þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤òµö²Ä¤¹¤ë');
536 define('_ADD_CHANGEDATE',                                       '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');
537 define('_BMLET_CHANGEDATE',                                     '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');
538
539 // skin import/export
540 define('_OVERVIEW_SKINIMPORT',                          'Æɹþ/½ñ½Ð');
541
542 // skin settings
543 define('_PARSER_INCMODE_NORMAL',                        '¥Î¡¼¥Þ¥ë');
544 define('_PARSER_INCMODE_SKINDIR',                       'skindir¤ò»È¤¦');
545 define('_SKIN_INCLUDE_MODE',                            'Include¥â¡¼¥É');
546 define('_SKIN_INCLUDE_PREFIX',                          'Include¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');
547
548 // global settings
549 define('_SETTINGS_BASESKIN',                            '´ðËܤΥ¹¥­¥ó');
550 define('_SETTINGS_SKINSURL',                            '¥¹¥­¥óURL');
551 define('_SETTINGS_ACTIONSURL',                          '¡Öhttp://¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë action.php ¤ÎURL');
552
553 // category moves (batch)
554 define('_ERROR_MOVEDEFCATEGORY',                        '¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
555 define('_ERROR_MOVETOSELF',                                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (°ÜÆ°Àè¤ÎBlog¤¬°ÜÆ°¸µ¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹)');
556 define('_MOVECAT_TITLE',                                        '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëBlog¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
557 define('_MOVECAT_BTN',                                          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°');
558
559 // URLMode setting
560 define('_SETTINGS_URLMODE',                                     'URL ¥â¡¼¥É');
561 define('_SETTINGS_URLMODE_NORMAL',                      'Normal');
562 define('_SETTINGS_URLMODE_PATHINFO',            'Fancy');
563
564 // Batch operations
565 define('_BATCH_NOSELECTION',                            'Âоݤ¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
566 define('_BATCH_ITEMS',                                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
567 define('_BATCH_CATEGORIES',                                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
568 define('_BATCH_MEMBERS',                                        '¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
569 define('_BATCH_TEAM',                                           '¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
570 define('_BATCH_COMMENTS',                                       '¥³¥á¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
571 define('_BATCH_UNKNOWN',                                        '̤ÃΤΥХåÁÁàºî: ');
572 define('_BATCH_EXECUTING',                                      '¼Â¹ÔÃæ');
573 define('_BATCH_ONCATEGORY',                                     '- Âоݥ«¥Æ¥´¥ê¡¼');
574 define('_BATCH_ONITEM',                                         '- Âоݥ¢¥¤¥Æ¥à');
575 define('_BATCH_ONCOMMENT',                                      '- Âоݥ³¥á¥ó¥È');
576 define('_BATCH_ONMEMBER',                                       '- Âоݥá¥ó¥Ð¡¼');
577 define('_BATCH_ONTEAM',                                         '- ÂоݥÁ¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼');
578 define('_BATCH_SUCCESS',                                        'À®¸ù!');
579 define('_BATCH_DONE',                                           '½ªÎ»!');
580 define('_BATCH_DELETE_CONFIRM',                         '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');
581 define('_BATCH_DELETE_CONFIRM_BTN',                     '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');
582 define('_BATCH_SELECTALL',                                      'Á´¤ÆÁªÂò');
583 define('_BATCH_DESELECTALL',                            'Á´¤Æ¤ÎÁªÂò¤ò²ò½ü');
584
585 // batch operations: options in dropdowns
586 define('_BATCH_ITEM_DELETE',                            'ºï½ü');
587 define('_BATCH_ITEM_MOVE',                                      '°ÜÆ°');
588 define('_BATCH_MEMBER_DELETE',                          'ºï½ü');
589 define('_BATCH_MEMBER_SET_ADM',                         '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
590 define('_BATCH_MEMBER_UNSET_ADM',                       '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');
591 define('_BATCH_TEAM_DELETE',                            '¥Á¡¼¥à¤«¤éºï½ü');
592 define('_BATCH_TEAM_SET_ADM',                           '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
593 define('_BATCH_TEAM_UNSET_ADM',                         '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');
594 define('_BATCH_CAT_DELETE',                                     'ºï½ü');
595 define('_BATCH_CAT_MOVE',                                       '¾¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°');
596 define('_BATCH_COMMENT_DELETE',                         'ºï½ü');
597
598 // itemlist: Add new item...
599 define('_ITEMLIST_ADDNEW',                                      '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ...');
600 define('_ADD_PLUGIN_EXTRAS',                            'Äɲåץ饰¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó');
601
602 // errors
603 define('_ERROR_CATCREATEFAIL',                          '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
604 define('_ERROR_NUCLEUSVERSIONREQ',                      '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î Nucleus ¤¬É¬ÍפǤ¹: ');
605
606 // backlinks
607 define('_BACK_TO_BLOGSETTINGS',                         'Blog¤ÎÀßÄê¤ËÌá¤ë');
608
609 // skin import export
610 define('_SKINIE_TITLE_IMPORT',                          'Æɤ߹þ¤ß');
611 define('_SKINIE_TITLE_EXPORT',                          '½ñ¤­½Ð¤·');
612 define('_SKINIE_BTN_IMPORT',                            'Æɤ߹þ¤ß');
613 define('_SKINIE_BTN_EXPORT',                            'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤·');
614 define('_SKINIE_LOCAL',                                         '¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÆɤ߹þ¤ß:');
615 define('_SKINIE_NOCANDIDATES',                          '¥¹¥­¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤ËÆɤ߹þ¤á¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
616 define('_SKINIE_FROMURL',                                       'URL¤ò»ØÄꤷ¤ÆÆɤ߹þ¤ß:');
617 define('_SKINIE_EXPORT_INTRO',                          '½ñ¤­½Ð¤¹¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤«¤éÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
618 define('_SKINIE_EXPORT_SKINS',                          '¥¹¥­¥ó');
619 define('_SKINIE_EXPORT_TEMPLATES',                      '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
620 define('_SKINIE_EXPORT_EXTRA',                          'ÄɲþðÊó¡Ê½ñ¤­½Ð¤·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÄɲ乤ëÈ÷¹Í¡Ë');
621 define('_SKINIE_CONFIRM_OVERWRITE',                     '´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë (¤Ö¤Ä¤«¤ë¥¹¥­¥ó̾¤ò»²¾È)');
622 define('_SKINIE_CONFIRM_IMPORT',                        '¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹');
623 define('_SKINIE_CONFIRM_TITLE',                         '¥¹¥­¥ó¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÆɤ߹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
624 define('_SKINIE_INFO_SKINS',                            '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥¹¥­¥ó:');
625 define('_SKINIE_INFO_TEMPLATES',                        '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');
626 define('_SKINIE_INFO_GENERAL',                          '¾ðÊó:');
627 define('_SKINIE_INFO_SKINCLASH',                        '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');
628 define('_SKINIE_INFO_TEMPLCLASH',                       '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');
629 define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDSKINS',            'Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó:');
630 define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDTEMPLS',           'Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');
631 define('_SKINIE_DONE',                                          'Æɤ߹þ¤ß´°Î»');
632
633 define('_AND',                                                          'and');
634 define('_OR',                                                           'or');
635
636 // empty fields on template edit
637 define('_EDITTEMPLATE_EMPTY',                           '̵¤·(¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬³«¤­¤Þ¤¹)');
638
639 // skin overview list
640 define('_LIST_SKINS_INCMODE',                           'Include¥â¡¼¥É:');
641 define('_LIST_SKINS_INCPREFIX',                         'Include¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹:');
642 define('_LIST_SKINS_DEFINED',                           'ÄêµÁºÑ¤ß¥Ñ¡¼¥Ä:');
643
644 // backup
645 define('_BACKUPS_TITLE',                                        '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× / ¥ê¥¹¥È¥¢');
646 define('_BACKUP_TITLE',                                         '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×');
647 define('_BACKUP_INTRO',                                         '²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢Nucleus¤¬»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£');
648 define('_BACKUP_ZIP_YES',                                       '°µ½Ì¤¹¤ë');
649 define('_BACKUP_ZIP_NO',                                        '°µ½Ì¤·¤Ê¤¤');
650 define('_BACKUP_BTN',                                           '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë');
651 define('_BACKUP_NOTE',                                          '<b style="color:#f00;">Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆâÍƤÀ¤±¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä config.php Æâ¤ÎÀßÄê¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×<b style="color:#f00;">¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó</b>¡£');
652 define('_RESTORE_TITLE',                                        '¥ê¥¹¥È¥¢');
653 define('_RESTORE_NOTE',                                         '<b style="color:#f00;">·Ù¹ð:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¤Ï¸½ºß¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Æâ¤Î Nucleus ¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤Æ<b style="color:#f00;">ºï½ü</b>¤·¤Þ¤¹¡ªÎɤ¯Ãí°Õ¤·¤Æ»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª<br /><b style="color:#f00;">Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤¿ Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈƱ¤¸¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
654 define('_RESTORE_INTRO',                                        '°Ê²¼¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¡Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤·¤Æ"¥ê¥¹¥È¥¢"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£');
655 define('_RESTORE_IMSURE',                                       '¤Ï¤¤¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÁàºî¤Î¼Â¹Ô¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤¹¡ª');
656 define('_RESTORE_BTN',                                          '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥ê¥¹¥È¥¢');
657 define('_RESTORE_WARNING',                                      '¡ÊÀµ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¸½ºß¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');
658 define('_ERROR_BACKUP_NOTSURE',                         '"¾µÇ§"¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');
659 define('_RESTORE_COMPLETE',                                     '¥ê¥¹¥È¥¢´°Î»');
660
661 // new item notification
662 define('_NOTIFY_NI_MSG',                                        '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿:');
663 define('_NOTIFY_NI_TITLE',                                      '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à!');
664 define('_NOTIFY_KV_MSG',                                        '¥«¥ë¥Þ¤ÎÅêɼ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿:');
665 define('_NOTIFY_KV_TITLE',                                      'Nucleus¥«¥ë¥Þ:');
666 define('_NOTIFY_NC_MSG',                                        '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë:');
667 define('_NOTIFY_NC_TITLE',                                      'Nucleus¥³¥á¥ó¥È:');
668 define('_NOTIFY_USERID',                                        '¥æ¡¼¥¶¡¼ID:');
669 define('_NOTIFY_USER',                                          '¥æ¡¼¥¶¡¼:');
670 define('_NOTIFY_COMMENT',                                       '¥³¥á¥ó¥È:');
671 define('_NOTIFY_VOTE',                                          'Åêɼ:');
672 define('_NOTIFY_HOST',                                          '¥Û¥¹¥È:');
673 define('_NOTIFY_IP',                                            'IP¥¢¥É¥ì¥¹:');
674 define('_NOTIFY_MEMBER',                                        '¥á¥ó¥Ð¡¼:');
675 define('_NOTIFY_TITLE',                                         '¥¿¥¤¥È¥ë:');
676 define('_NOTIFY_CONTENTS',                                      'ÆâÍÆ:');
677
678 // member mail message
679 define('_MMAIL_MSG',                                            '¼¡¤ÎÊý¤«¤é¤¢¤Ê¤¿°¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿');
680 define('_MMAIL_FROMANON',                                       'ƿ̾¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼');
681 define('_MMAIL_FROMNUC',                                        'Á÷¿®¸µ¤ÎNucleus Blog');
682 define('_MMAIL_TITLE',                                          '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ from');
683 define('_MMAIL_MAIL',                                           '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:');
684
685 // END introduced after v1.5 END
686
687
688 // START introduced after v1.1 START
689
690 // bookmarklet buttons
691 define('_BMLET_ADD',                                            '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');
692 define('_BMLET_EDIT',                                           'Êݸ');
693 define('_BMLET_DELETE',                                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îºï½ü');
694 define('_BMLET_BODY',                                           'ËÜʸ');
695 define('_BMLET_MORE',                                           '³¤­');
696 define('_BMLET_OPTIONS',                                        '¥ª¥×¥·¥ç¥ó');
697 define('_BMLET_PREVIEW',                                        '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');
698
699 // used in bookmarklet
700 define('_ITEM_UPDATED',                                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
701 define('_ITEM_DELETED',                                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
702
703 // plugins
704 define('_CONFIRMTXT_PLUGIN',                            '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«¡©');
705 define('_ERROR_NOSUCHPLUGIN',                           '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
706 define('_ERROR_DUPPLUGIN',                                      '¤½¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï´û¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
707 define('_ERROR_PLUGFILEERROR',                          '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
708 define('_PLUGS_NOCANDIDATES',                           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¸õÊä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');
709
710 define('_PLUGS_TITLE_MANAGE',                           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î´ÉÍý');
711 define('_PLUGS_TITLE_INSTALLED',                        '¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß');
712 define('_PLUGS_TITLE_UPDATE',                           'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');
713 define('_PLUGS_TEXT_UPDATE',                            'Nucleus¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬ÅÐÏ¿Ãæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊ󤬡¢²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø(¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ëȼ¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾å½ñ¤­Åù)¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂ֤ˤʤä¿»þ¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
714 define('_PLUGS_TITLE_NEW',                                      '¿·¤·¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
715 define('_PLUGS_ADD_TEXT',                                       '°Ê²¼¤Ïplugins¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Ë¤¢¤ëÁ´¤Æ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¡×¤Î²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Äɲ乤ëÁ°¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤«¤É¤¦¤«¤ò<strong>¤·¤Ã¤«¤ê³Îǧ</strong>¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
716 define('_PLUGS_BTN_INSTALL',                            '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
717 define('_BACKTOOVERVIEW',                                       '°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
718
719 // editlink
720 define('_TEMPLATE_EDITLINK',                            '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥¯');
721
722 // add left / add right tooltips
723 define('_ADD_LEFT_TT',                                          'left box¤òÄɲÃ');
724 define('_ADD_RIGHT_TT',                                         'right box¤òÄɲÃ');
725
726 // add/edit item: new category (in dropdown box)
727 define('_ADD_NEWCAT',                                           '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÄɲÃ...');
728
729 // new settings
730 define('_SETTINGS_PLUGINURL',                           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎURL');
731 define('_SETTINGS_MAXUPLOADSIZE',                       '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º (bytes)');
732 define('_SETTINGS_NONMEMBERMSGS',                       '¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë');
733 define('_SETTINGS_PROTECTMEMNAMES',                     '¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾¤ÎÊݸî');
734
735 // overview screen
736 define('_OVERVIEW_PLUGINS',                                     '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');
737
738 // actionlog
739 define('_ACTIONLOG_NEWMEMBER',                          '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÐÏ¿:');
740
741 // membermail (when not logged in)
742 define('_MEMBERMAIL_MAIL',                                      '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:');
743
744 // file upload
745 define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD2',                      '¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤É¤Î¥Ö¥í¥°¤â´ÉÍý¸¢¸Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Ù¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£');
746
747 /* plugin list
748 define('_LISTS_INFO',                                           '¾ðÊó');
749 define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',                            'ºî¼Ô:');
750 define('_LIST_PLUGS_VER',                                       '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:');
751 define('_LIST_PLUGS_SITE',                                      '¥µ¥¤¥È');
752 define('_LIST_PLUGS_DESC',                                      'ÀâÌÀ:');
753 define('_LIST_PLUGS_SUBS',                                      '°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿:');
754 define('_LIST_PLUGS_UP',                                        '¾å¤Ø');
755 define('_LIST_PLUGS_DOWN',                                      '²¼¤Ø');
756 define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                         'ºï½ü');
757 define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                                     '´ÉÍý');
758 define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',                           'ÊÔ½¸');*/
759 define('_LISTS_INFO',                                           '¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó');
760 define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',                            'À½ºî¼Ô¡§');
761 define('_LIST_PLUGS_VER',                                       '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡§');
762 define('_LIST_PLUGS_SITE',                                      'Æþ¼ê¥µ¥¤¥È¡§');
763 define('_LIST_PLUGS_DESC',                                      '³µÍס§');
764 define('_LIST_PLUGS_SUBS',                                      'ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¥¤¥Ù¥ó¥È¡§');
765 define('_LIST_PLUGS_UP',                                        '&uarr; ¤Ò¤È¤Ä¾å¤Ø');
766 define('_LIST_PLUGS_DOWN',                                      '&darr; ¤Ò¤È¤Ä²¼¤Ø');
767 define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',                         '¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
768 define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                                     '´ÉÍý');
769 define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',                           '¥ª¥×¥·¥ç¥óÊÔ½¸');
770
771 // plugin option list
772 define('_LISTS_VALUE',                                          'ÃÍ(ÆâÍÆ)');
773
774 // plugin options
775 define('_ERROR_NOPLUGOPTIONS',                          '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
776 define('_PLUGS_BACK',                                           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
777 define('_PLUGS_SAVE',                                           '¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÊݸ');
778 define('_PLUGS_OPTIONS_UPDATED',                        '¥×¥é¥°¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
779
780 define('_OVERVIEW_MANAGEMENT',                          '´ÉÍý');
781 define('_OVERVIEW_MANAGE',                                      'Nucleus¤Î´ÉÍý');
782 define('_MANAGE_GENERAL',                                       '´ÉÍý');
783 define('_MANAGE_SKINS',                                         '¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
784 define('_MANAGE_EXTRA',                                         'Äɲõ¡Ç½');
785
786 define('_BACKTOMANAGE',                                         'Nucleus¤Î´ÉÍý¤ËÌá¤ë');
787
788
789 // END introduced after v1.1 END
790
791
792
793
794 // charset to use
795 define('_CHARSET',                                                      'EUC-JP');
796
797 // global stuff
798 define('_LOGOUT',                                                       '¥í¥°¥¢¥¦¥È');
799 define('_LOGIN',                                                        '¥í¥°¥¤¥ó');
800 define('_YES',                                                          '¤Ï¤¤');
801 define('_NO',                                                           '¤¤¤¤¤¨');
802 define('_SUBMIT',                                                       'Á÷¿®');
803 define('_ERROR',                                                        '¥¨¥é¡¼');
804 define('_ERRORMSG',                                                     '¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª');
805 define('_BACK',                                                         'Ìá¤ë');
806 define('_NOTLOGGEDIN',                                          '¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
807 define('_LOGGEDINAS',                                           '¥í¥°¥¤¥ó:');
808 define('_ADMINHOME',                                            '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');
809 define('_NAME',                                                         '̾Á°');
810 define('_BACKHOME',                                                     '´ÉÍý¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤ë');
811 define('_BADACTION',                                            '¸ºß¤·¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í׵ᤵ¤ì¤Þ¤·¤¿');
812 define('_MESSAGE',                                                      '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
813 define('_HELP_TT',                                                      '¥Ø¥ë¥×¡ª');
814 define('_YOURSITE',                                                     '¥µ¥¤¥È¤Î³Îǧ');
815
816
817 define('_POPUP_CLOSE',                                          '¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë');
818
819 define('_LOGIN_PLEASE',                                         '¤Þ¤º¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
820
821 // commentform
822 define('_COMMENTFORM_YOUARE',                           '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾: ');
823 define('_COMMENTFORM_SUBMIT',                           '¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲÃ');
824 define('_COMMENTFORM_COMMENT',                          '¥³¥á¥ó¥È:');
825 define('_COMMENTFORM_NAME',                                     '¤ªÌ¾Á°:');
826 define('_COMMENTFORM_REMEMBER',                         '¾ðÊó¤òµ­²±¤·¤Æ¤ª¤¯');
827
828 // loginform
829 define('_LOGINFORM_NAME',                                       '¥í¥°¥¤¥óID:');
830 define('_LOGINFORM_PWD',                                        '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:');
831 define('_LOGINFORM_YOUARE',                                     '¥í¥°¥¤¥óÃæ:');
832 define('_LOGINFORM_SHARED',                                     '¤³¤ÎPC¤ò¾¤Î¿Í¤È¶¦ÍѤ¹¤ë');
833
834 // member mailform
835 define('_MEMBERMAIL_SUBMIT',                            '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¿®');
836
837 // search form
838 define('_SEARCHFORM_SUBMIT',                            '¸¡º÷');
839
840 // add item form
841 define('_ADD_ADDTO',                                            '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ:');
842 define('_ADD_CREATENEW',                                        '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à');
843 define('_ADD_BODY',                                                     'ËÜʸ');
844 define('_ADD_TITLE',                                            '¥¿¥¤¥È¥ë');
845 define('_ADD_MORE',                                                     '³¤­ (¶õÍó¤Ç¤â²Ä)');
846 define('_ADD_CATEGORY',                                         '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');
847 define('_ADD_PREVIEW',                                          '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');
848 define('_ADD_DISABLE_COMMENTS',                         '¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤');
849 define('_ADD_DRAFTNFUTURE',                                     '¥É¥é¥Õ¥È¤È̤Íè¤Îµ­»ö');
850 define('_ADD_ADDITEM',                                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲÃ');
851 define('_ADD_ADDNOW',                                           'º£¤¹¤°ÄɲÃ');
852 define('_ADD_PLACE_ON',                                         'Æü»þ:');
853 define('_ADD_ADDDRAFT',                                         '¥É¥é¥Õ¥È¤ËÄɲÃ');
854 define('_ADD_NOPASTDATES',                                      '(²áµî¤ÎÆü»þ¤Ï»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½ºß¤ÎÆü»þ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹)');
855 define('_ADD_BOLD_TT',                                          'ÂÀ»ú');
856 define('_ADD_ITALIC_TT',                                        '¼ÐÂÎ');
857 define('_ADD_HREF_TT',                                          '¥ê¥ó¥¯ºîÀ®');
858 define('_ADD_MEDIA_TT',                                         '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¤ÎÄɲÃ');
859 define('_ADD_PREVIEW_TT',                                       '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨');
860 define('_ADD_CUT_TT',                                           '¥«¥Ã¥È');
861 define('_ADD_COPY_TT',                                          '¥³¥Ô¡¼');
862 define('_ADD_PASTE_TT',                                         '¥Ú¡¼¥¹¥È');
863
864
865 // edit item form
866 define('_EDIT_ITEM',                                            '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸');
867 define('_EDIT_SUBMIT',                                          'Êݸ');
868 define('_EDIT_ORIG_AUTHOR',                                     '¸¶ºî¼Ô');
869 define('_EDIT_BACKTODRAFTS',                            'ºÆÅ٥ɥé¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÊݸ');
870 define('_EDIT_COMMENTSNOTE',                            '(Ãí°Õ: ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈóɽ¼¨¤Ï°ÊÁ°¤ËÄɲ䵤줿¥³¥á¥ó¥È¤ò±£¤·¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó)');
871
872 // used on delete screens
873 define('_DELETE_CONFIRM',                                       'ºï½ü¤Î³Îǧ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
874 define('_DELETE_CONFIRM_BTN',                           'ºï½ü¤Î³Îǧ');
875 define('_CONFIRMTXT_ITEM',                                      '°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');
876 define('_CONFIRMTXT_COMMENT',                           '°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');
877 define('_CONFIRMTXT_TEAM1',                                     '¤³¤Îblog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤«¤é');
878 define('_CONFIRMTXT_TEAM2',                                     'ºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
879 define('_CONFIRMTXT_BLOG',                                      'ºï½ü¤¹¤ëBlog: ');
880 define('_WARNINGTXT_BLOGDEL',                           '·Ù¹ð¡ª Blog¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò³Îǧ¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />¤µ¤é¤Ë¡¢Blog¤Îºï½üÃæ¤ËNucleus¤òÃæÃǤµ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
881 define('_CONFIRMTXT_MEMBER',                            '°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
882 define('_CONFIRMTXT_TEMPLATE',                          '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
883 define('_CONFIRMTXT_SKIN',                                      '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
884 define('_CONFIRMTXT_BAN',                                       '¼¡¤Î¶Ø»ßIPÈϰϤòºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
885 define('_CONFIRMTXT_CATEGORY',                          '¼¡¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
886
887 // some status messages
888 define('_DELETED_ITEM',                                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
889 define('_DELETED_MEMBER',                                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
890 define('_DELETED_COMMENT',                                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
891 define('_DELETED_BLOG',                                         'Blog¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
892 define('_DELETED_CATEGORY',                                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
893 define('_ITEM_MOVED',                                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
894 define('_ITEM_ADDED',                                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿');
895 define('_COMMENT_UPDATED',                                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
896 define('_SKIN_UPDATED',                                         '¥¹¥­¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
897 define('_TEMPLATE_UPDATED',                                     '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
898
899 // errors
900 define('_ERROR_COMMENT_LONGWORD',                       '¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏȾ³Ñ¤Ç90ʸ»ú°Ê¾å¤Îñ¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£');
901 define('_ERROR_COMMENT_NOCOMMENT',                      '¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
902 define('_ERROR_COMMENT_NOUSERNAME',                     '»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£');
903 define('_ERROR_COMMENT_TOOLONG',                        '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡£(Ⱦ³Ñ¤Ç5000ʸ»ú¤Þ¤Ç)');
904 define('_ERROR_COMMENTS_DISABLED',                      '¸½ºß¤³¤ÎBlog¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
905 define('_ERROR_COMMENTS_NONPUBLIC',                     '¤³¤ÎBlog¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲ乤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');
906 define('_ERROR_COMMENTS_MEMBERNICK',            '¤¢¤Ê¤¿¤¬»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿Ì¾Á°¤Ï´û¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
907 define('_ERROR_SKIN',                                           '¥¹¥­¥ó¡¡¥¨¥é¡¼');
908 define('_ERROR_ITEMCLOSED',                                     '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï±ÜÍ÷ÀìÍѤǤ¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¡¢Åêɼ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
909 define('_ERROR_NOSUCHITEM',                                     '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
910 define('_ERROR_NOSUCHBLOG',                                     '¤½¤Î¤è¤¦¤ÊBlog¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
911 define('_ERROR_NOSUCHSKIN',                                     '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥­¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
912 define('_ERROR_NOSUCHMEMBER',                           '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
913 define('_ERROR_NOTONTEAM',                                      '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
914 define('_ERROR_BADDESTBLOG',                            'Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
915 define('_ERROR_NOTONDESTTEAM',                          '¤¢¤Ê¤¿¤¬Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
916 define('_ERROR_NOEMPTYITEMS',                           'ËÜʸ¤¬¶õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÅê¹Æ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡ª');
917 define('_ERROR_BADMAILADDRESS',                         '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£');
918 define('_ERROR_BADNOTIFY',                                      'ÄÌÃΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÃæ¤ËÉÔÀµ¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
919 define('_ERROR_BADNAME',                                        '»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡£( a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó)');
920 define('_ERROR_NICKNAMEINUSE',                          '¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ±¤¸¥í¥°¥¤¥óID¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
921 define('_ERROR_PASSWORDMISMATCH',                       'ÆþÎϤµ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Æ±°ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');
922 define('_ERROR_PASSWORDTOOSHORT',                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï6ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');
923 define('_ERROR_PASSWORDMISSING',                        '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¤¹¡£');
924 define('_ERROR_REALNAMEMISSING',                        '¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
925 define('_ERROR_ATLEASTONEADMIN',                        '´ÉÍýÎΰè¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤ësuper-admin¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');
926 define('_ERROR_ATLEASTONEBLOGADMIN',            '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
927 define('_ERROR_ALREADYONTEAM',                          '´û¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
928 define('_ERROR_BADSHORTBLOGNAME',                       'Blog¤Îû½Ì̾(ά¾Î)¤Ë¤Ï a-z ¡¢0-9¡¢¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');
929 define('_ERROR_DUPSHORTBLOGNAME',                       '¾¤ÎBlog¤ÇƱ¤¸Ã»½Ì̾(ά¾Î)¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê̤Îû½Ì̾(ά¾Î)¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
930 define('_ERROR_UPDATEFILE',                                     '¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (chmod 666 ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£¤â¤·ÁêÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÀäÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£(/your/path/to/nucleus/ ¤Î¤è¤¦¤Ë)');
931 define('_ERROR_DELDEFBLOG',                                     '´ûÄê¤ÎBlog¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
932 define('_ERROR_DELETEMEMBER',                           '¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£±¤Ä°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
933 define('_ERROR_BADTEMPLATENAME',                        'ÉÔÀµ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤Ç¤¹¡£(a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
934 define('_ERROR_DUPTEMPLATENAME',                        'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');
935 define('_ERROR_BADSKINNAME',                            'ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥­¥ó̾¤Ç¤¹¡£(a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
936 define('_ERROR_DUPSKINNAME',                            'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£');
937 define('_ERROR_DEFAULTSKIN',                            '¾ï¤Ë "default" ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');
938 define('_ERROR_SKINDEFDELETE',                          '°Ê²¼¤ÎBlog¤Î´ûÄê¤Î¥¹¥­¥ó¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£: ');
939 define('_ERROR_DISALLOWED',                                     '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
940 define('_ERROR_DELETEBAN',                                      '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿(¶Ø»ß¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó)');
941 define('_ERROR_ADDBAN',                                         '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Îblog¤ËÀµ¤·¤¯Äɲ䵤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£');
942 define('_ERROR_BADACTION',                                      'Í׵ᤵ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
943 define('_ERROR_MEMBERMAILDISABLED',                     '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¥á¡¼¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»ÈÍÑÉԲĤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£');
944 define('_ERROR_MEMBERCREATEDISABLED',           '¥á¥ó¥Ð¡¼ºîÀ®¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');
945 define('_ERROR_INCORRECTEMAIL',                         'ÉÔÀµ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£');
946 define('_ERROR_VOTEDBEFORE',                            '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï´û¤ËÅêɼºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£');
947 define('_ERROR_BANNED1',                                        '¤¢¤Ê¤¿ (IPÈÏ°Ï ');
948 define('_ERROR_BANNED2',                                        ') ¤Ï¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: \'');
949 define('_ERROR_BANNED3',                                        '\'');
950 define('_ERROR_LOGINNEEDED',                            '¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬ÍפǤ¹¡£');
951 define('_ERROR_CONNECT',                                        'Àܳ¥¨¥é¡¼');
952 define('_ERROR_FILE_TOO_BIG',                           '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª');
953 define('_ERROR_BADFILETYPE',                            '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£');
954 define('_ERROR_BADREQUEST',                                     'ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÍ×µá¤Ç¤¹');
955 define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD',                       '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
956 define('_ERROR_BADPERMISSIONS',                         '¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');
957 define('_ERROR_UPLOADMOVEP',                            '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
958 define('_ERROR_UPLOADCOPY',                                     '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
959 define('_ERROR_UPLOADDUPLICATE',                        'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
960 define('_ERROR_LOGINDISALLOWED',                        '´ÉÍýÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢´ÉÍý¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
961 define('_ERROR_DBCONNECT',                                      'MySQL¥µ¡¼¥Ð¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
962 define('_ERROR_DBSELECT',                                       'Nucleus¤¬»ÈÍѤ¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
963 define('_ERROR_NOSUCHLANGUAGE',                         '»ØÄꤵ¤ì¤¿¸À¸ì¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
964 define('_ERROR_NOSUCHCATEGORY',                         '»ØÄꤵ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
965 define('_ERROR_DELETELASTCATEGORY',                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºÇÄã°ì¤Ä¤ÏÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
966 define('_ERROR_DELETEDEFCATEGORY',                      '´ûÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
967 define('_ERROR_BADCATEGORYNAME',                        '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤»¤ó');
968 define('_ERROR_DUPCATEGORYNAME',                        'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£');
969
970 // some warnings (used for mediadir setting)
971 define('_WARNING_NOTADIR',                                      '·Ù¹ð: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª');
972 define('_WARNING_NOTREADABLE',                          '·Ù¹ð: Æɤ߼è¤êÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹¡ª');
973 define('_WARNING_NOTWRITABLE',                          '·Ù¹ð: ½ñ¤­¹þ¤ßÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹¡ª');
974
975 // media and upload
976 define('_MEDIA_UPLOADLINK',                                     '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');
977 define('_MEDIA_MODIFIED',                                       '¹¹¿·Æü');
978 define('_MEDIA_FILENAME',                                       '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾');
979 define('_MEDIA_DIMENSIONS',                                     '¥µ¥¤¥º');
980 define('_MEDIA_INLINE',                                         'Ëä¤á¹þ¤ß·¿');
981 define('_MEDIA_POPUP',                                          '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×·¿');
982 define('_UPLOAD_TITLE',                                         '¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò');
983 define('_UPLOAD_MSG',                                           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¡Ö¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
984 define('_UPLOAD_BUTTON',                                        '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');
985
986 // some status messages
987 //define('_MSG_ACCOUNTCREATED',                         '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹');
988 //define('_MSG_PASSWORDSENT',                           '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
989 define('_MSG_LOGINAGAIN',                                       '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿°Ù¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤¹É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');
990 define('_MSG_SETTINGSCHANGED',                          'ÀßÄ꤬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
991 define('_MSG_ADMINCHANGED',                                     '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
992 define('_MSG_NEWBLOG',                                          '¿·¤·¤¤Blog¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
993 define('_MSG_ACTIONLOGCLEARED',                         '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤¬¾Ãµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
994
995 // actionlog in admin area
996 define('_ACTIONLOG_DISALLOWED',                         'µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó: ');
997 define('_ACTIONLOG_PWDREMINDERSENT',            '¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁ÷¿®Àè: ');
998 define('_ACTIONLOG_TITLE',                                      '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
999 define('_ACTIONLOG_CLEAR_TITLE',                        '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤Î¾Ãµî');
1000 define('_ACTIONLOG_CLEAR_TEXT',                         '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤òº£¤¹¤°¾Ãµî');
1001
1002 // team management
1003 define('_TEAM_TITLE',                                           'Blog¤Î¥Á¡¼¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë ');
1004 define('_TEAM_CURRENT',                                         '¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼');
1005 define('_TEAM_ADDNEW',                                          '¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄɲ乤ë');
1006 define('_TEAM_CHOOSEMEMBER',                            '¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö');
1007 define('_TEAM_ADMIN',                                           '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë ');
1008 define('_TEAM_ADD',                                                     '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');
1009 define('_TEAM_ADD_BTN',                                         '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');
1010
1011 // blogsettings
1012 define('_EBLOG_TITLE',                                          'BlogÀßÄê¤ÎÊÔ½¸');
1013 define('_EBLOG_TEAM_TITLE',                                     '¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý');
1014 define('_EBLOG_TEAM_TEXT',                                      '¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý...');
1015 define('_EBLOG_SETTINGS_TITLE',                         'BlogÀßÄê');
1016 define('_EBLOG_NAME',                                           'Blog¤Î̾Á°');
1017 define('_EBLOG_SHORTNAME',                                      'Blog¤Îû½Ì̾(ά¾Î)');
1018 define('_EBLOG_SHORTNAME_EXTRA',                        '<br />(a-z¤Î±Ñ¾®Ê¸»ú¤Î¤ß¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¶õÇò¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó)');
1019 define('_EBLOG_DESC',                                           'Blog¤ÎÀâÌÀ');
1020 define('_EBLOG_URL',                                            'Blog¤ÎURL');
1021 define('_EBLOG_DEFSKIN',                                        'Blog¤Îɸ½à¤Î¥¹¥­¥ó');
1022 define('_EBLOG_DEFCAT',                                         'Blog¤Îɸ½à¤Î¥«¥Æ¥´¥ê');
1023 define('_EBLOG_LINEBREAKS',                                     '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î²þ¹Ô¤òÊÑ´¹¤¹¤ë');
1024 define('_EBLOG_DISABLECOMMENTS',                        '¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë<br /><small>(¥³¥á¥ó¥È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄɲäϤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)</small>');
1025 define('_EBLOG_ANONYMOUS',                                      '¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë');
1026 define('_EBLOG_NOTIFY',                                         'ÄÌÃΤ¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ ( ; ¤Ç¶èÀڤäƤ¯¤À¤µ¤¤)');
1027 define('_EBLOG_NOTIFY_ON',                                      '°Ê²¼¤òÄÌÃΤ¹¤ë');
1028 define('_EBLOG_NOTIFY_COMMENT',                         '¿·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È');
1029 define('_EBLOG_NOTIFY_KARMA',                           '¿·¤·¤¤¥«¥ë¥ÞÅêɼ');
1030 define('_EBLOG_NOTIFY_ITEM',                            '¿·¤·¤¤Blog¥¢¥¤¥Æ¥à');
1031 define('_EBLOG_PING',                                           '¹¹¿·»þ¤ËBlog¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹¹¿·¤òÄÌÃΤ¹¤ë');
1032 define('_EBLOG_MAXCOMMENTS',                            '°ìÍ÷¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ÎºÇÂç¿ô');
1033 define('_EBLOG_UPDATE',                                         '¼«Æ°¹¹¿·¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë');
1034 define('_EBLOG_OFFSET',                                         '¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï¤È¤Î»þº¹');
1035 define('_EBLOG_STIME',                                          '¸½ºß¤Î¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï: ');
1036 define('_EBLOG_BTIME',                                          '¸½ºß¤ÎBlog»þ¹ï: ');
1037 define('_EBLOG_CHANGE',                                         'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
1038 define('_EBLOG_CHANGE_BTN',                                     'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
1039 define('_EBLOG_ADMIN',                                          'Blog´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â');
1040 define('_EBLOG_ADMIN_MSG',                                      '¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹');
1041 define('_EBLOG_CREATE_TITLE',                           '¿·¤·¤¤Blog¤ÎºîÀ®');
1042 define('_EBLOG_CREATE_TEXT',                            '¿·¤·¤¤Blog¤òºîÀ®¤¹¤ë°Ù¤Ë°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤òËä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br /><br /> <b>Ãí°Õ:</b> É¬Íפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏBlog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¡¢BlogÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
1043 define('_EBLOG_CREATE',                                         'ºîÀ®¡ª');
1044 define('_EBLOG_CREATE_BTN',                                     'Blog¤òºîÀ®');
1045 define('_EBLOG_CAT_TITLE',                                      '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');
1046 define('_EBLOG_CAT_NAME',                                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾');
1047 define('_EBLOG_CAT_DESC',                                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀâÌÀ');
1048 define('_EBLOG_CAT_CREATE',                                     '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºî¤ë');
1049 define('_EBLOG_CAT_UPDATE',                                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¹¹¿·');
1050 define('_EBLOG_CAT_UPDATE_BTN',                         '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¹¹¿·');
1051
1052 // templates
1053 define('_TEMPLATE_TITLE',                                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');
1054 define('_TEMPLATE_AVAILABLE_TITLE',                     '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
1055 define('_TEMPLATE_NEW_TITLE',                           '¿·¤·¤¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
1056 define('_TEMPLATE_NAME',                                        '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾');
1057 define('_TEMPLATE_DESC',                                        '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀâÌÀ');
1058 define('_TEMPLATE_CREATE',                                      '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎºîÀ®');
1059 define('_TEMPLATE_CREATE_BTN',                          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºîÀ®');
1060 define('_TEMPLATE_EDIT_TITLE',                          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');
1061 define('_TEMPLATE_BACK',                                        '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
1062 define('_TEMPLATE_EDIT_MSG',                            'Á´¤Æ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬É¬ÍפÊÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
1063 define('_TEMPLATE_SETTINGS',                            '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê');
1064 define('_TEMPLATE_ITEMS',                                       '¥¢¥¤¥Æ¥à');
1065 define('_TEMPLATE_ITEMHEADER',                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
1066 define('_TEMPLATE_ITEMBODY',                            '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÜÂÎ');
1067 define('_TEMPLATE_ITEMFOOTER',                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
1068 define('_TEMPLATE_MORELINK',                            '³¤­¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯');
1069 define('_TEMPLATE_NEW',                                         '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉÕ¤±¤ë¥Þ¡¼¥¯');
1070 define('_TEMPLATE_COMMENTS_ANY',                        '¥³¥á¥ó¥È (¤¢¤ë¾ì¹ç)');
1071 define('_TEMPLATE_CHEADER',                                     '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
1072 define('_TEMPLATE_CBODY',                                       '¥³¥á¥ó¥È¤ÎËÜÂÎ');
1073 define('_TEMPLATE_CFOOTER',                                     '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
1074 define('_TEMPLATE_CONE',                                        '¥³¥á¥ó¥È¤¬1¤Ä¤Î»þ');
1075 define('_TEMPLATE_CMANY',                                       '¥³¥á¥ó¥È¤¬2¤Ä°Ê¾å¤Î»þ');
1076 define('_TEMPLATE_CMORE',                                       '¥³¥á¥ó¥È¤Î³¤­¤òÆɤà');
1077 define('_TEMPLATE_CMEXTRA',                                     'ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄɲÃɽ¼¨');
1078 define('_TEMPLATE_COMMENTS_NONE',                       '¥³¥á¥ó¥È (̵¤¤¾ì¹ç)');
1079 define('_TEMPLATE_CNONE',                                       '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìµ¤¤»þ');
1080 define('_TEMPLATE_COMMENTS_TOOMUCH',            '¥³¥á¥ó¥È (ºÇÂçɽ¼¨¿ô¤è¤ê¿¤¤¾ì¹ç)');
1081 define('_TEMPLATE_CTOOMUCH',                            '¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë»þ');
1082 define('_TEMPLATE_ARCHIVELIST',                         '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷');
1083 define('_TEMPLATE_AHEADER',                                     '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
1084 define('_TEMPLATE_AITEM',                                       '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
1085 define('_TEMPLATE_AFOOTER',                                     '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
1086 define('_TEMPLATE_DATETIME',                            'ÆüÉդȻþ¹ï');
1087 define('_TEMPLATE_DHEADER',                                     'ÆüÉդΥإåÀ¡¼');
1088 define('_TEMPLATE_DFOOTER',                                     'ÆüÉդΥեå¿¡¼');
1089 define('_TEMPLATE_DFORMAT',                                     'ÆüÉÕ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');
1090 define('_TEMPLATE_TFORMAT',                                     '»þ¹ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');
1091 define('_TEMPLATE_LOCALE',                                      '¥í¥±¡¼¥ë');
1092 define('_TEMPLATE_IMAGE',                                       '²èÁü¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×');
1093 define('_TEMPLATE_PCODE',                                       '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²èÁü¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');
1094 define('_TEMPLATE_ICODE',                                       '¥¤¥ó¥é¥¤¥ó²èÁü¤Î¥³¡¼¥É');
1095 define('_TEMPLATE_MCODE',                                       '¥á¥Ç¥£¥¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');
1096 define('_TEMPLATE_SEARCH',                                      '¸¡º÷');
1097 define('_TEMPLATE_SHIGHLIGHT',                          '¥Ï¥¤¥é¥¤¥Èɽ¼¨');
1098 define('_TEMPLATE_SNOTFOUND',                           '¸¡º÷¤Ç²¿¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç');
1099 define('_TEMPLATE_UPDATE',                                      '¹¹¿·');
1100 define('_TEMPLATE_UPDATE_BTN',                          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¹¹¿·');
1101 define('_TEMPLATE_RESET_BTN',                           '¥ê¥»¥Ã¥È');
1102 define('_TEMPLATE_CATEGORYLIST',                        '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷');
1103 define('_TEMPLATE_CATHEADER',                           '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
1104 define('_TEMPLATE_CATITEM',                                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
1105 define('_TEMPLATE_CATFOOTER',                           '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
1106
1107 // skins
1108 define('_SKIN_EDIT_TITLE',                                      '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
1109 define('_SKIN_AVAILABLE_TITLE',                         '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥¹¥­¥ó');
1110 define('_SKIN_NEW_TITLE',                                       '¿·¤·¤¤¥¹¥­¥ó');
1111 define('_SKIN_NAME',                                            '̾Á°');
1112 define('_SKIN_DESC',                                            'ÀâÌÀ');
1113 define('_SKIN_TYPE',                                            'Content Type');
1114 define('_SKIN_CREATE',                                          'ºîÀ®');
1115 define('_SKIN_CREATE_BTN',                                      '¥¹¥­¥ó¤ÎºîÀ®');
1116 define('_SKIN_EDITONE_TITLE',                           '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
1117 define('_SKIN_BACK',                                            '¥¹¥­¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
1118 define('_SKIN_PARTS_TITLE',                                     '¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');
1119 define('_SKIN_PARTS_MSG',                                       '¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥­¥ó¤ËÁ´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬É¬ÍפȤϸ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤«¤éÊÔ½¸¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤:');
1120 define('_SKIN_PART_MAIN',                                       '¥á¥¤¥ó¤ÎÌܼ¡¥Ú¡¼¥¸');
1121 define('_SKIN_PART_ITEM',                                       '¸ÄÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ú¡¼¥¸');
1122 define('_SKIN_PART_ALIST',                                      '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸');
1123 define('_SKIN_PART_ARCHIVE',                            '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ú¡¼¥¸');
1124 define('_SKIN_PART_SEARCH',                                     '¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸');
1125 define('_SKIN_PART_ERROR',                                      '¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸');
1126 define('_SKIN_PART_MEMBER',                                     '¥á¥ó¥Ð¡¼¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸');
1127 define('_SKIN_PART_POPUP',                                      '²èÁü¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦');
1128 define('_SKIN_GENSETTINGS_TITLE',                       '°ìÈÌÀßÄê');
1129 define('_SKIN_CHANGE',                                          'Êѹ¹');
1130 define('_SKIN_CHANGE_BTN',                                      'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
1131 define('_SKIN_UPDATE_BTN',                                      '¥¹¥­¥ó¤Î¹¹¿·');
1132 define('_SKIN_RESET_BTN',                                       '¥ê¥»¥Ã¥È');
1133 define('_SKIN_EDITPART_TITLE',                          '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
1134 define('_SKIN_GOBACK',                                          'Ìá¤ë');
1135 define('_SKIN_ALLOWEDVARS',                                     '»ÈÍѲÄǽ¤ÊÊÑ¿ô (¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀâÌÀɽ¼¨):');
1136
1137 // global settings
1138 define('_SETTINGS_TITLE',                                       '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
1139 define('_SETTINGS_SUB_GENERAL',                         '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
1140 define('_SETTINGS_DEFBLOG',                                     '´ûÄê¤ÎBlog');
1141 define('_SETTINGS_ADMINMAIL',                           '´ÉÍý¼Ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');
1142 define('_SETTINGS_SITENAME',                            '¥µ¥¤¥È̾');
1143 define('_SETTINGS_SITEURL',                                     '¥µ¥¤¥È¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
1144 define('_SETTINGS_ADMINURL',                            '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
1145 define('_SETTINGS_DIRS',                                        'Nucleus¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');
1146 define('_SETTINGS_MEDIADIR',                            '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');
1147 define('_SETTINGS_SEECONFIGPHP',                        '(config.php ¤ò»²¾È)');
1148 define('_SETTINGS_MEDIAURL',                            '¥á¥Ç¥£¥¢URL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
1149 define('_SETTINGS_ALLOWUPLOAD',                         '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
1150 define('_SETTINGS_ALLOWUPLOADTYPES',            '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×');
1151 define('_SETTINGS_CHANGELOGIN',                         '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó̾/¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
1152 define('_SETTINGS_COOKIES_TITLE',                       'Cookie ÀßÄê');
1153 define('_SETTINGS_COOKIELIFE',                          '¥í¥°¥¤¥ó Cookie ¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö');
1154 define('_SETTINGS_COOKIESESSION',                       '¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤´¤È');
1155 define('_SETTINGS_COOKIEMONTH',                         '°ì¥ö·î');
1156 define('_SETTINGS_COOKIEPATH',                          'Cookie ¥Ñ¥¹ (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
1157 define('_SETTINGS_COOKIEDOMAIN',                        'Cookie ¥É¥á¥¤¥ó (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
1158 define('_SETTINGS_COOKIESECURE',                        '¥»¥­¥å¥¢ Cookie (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
1159 define('_SETTINGS_LASTVISIT',                           'ºÇ½ªË¬ÌäÆü»þ¤òCookie¤ËÊݸ¤¹¤ë');
1160 define('_SETTINGS_ALLOWCREATE',                         '¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
1161 define('_SETTINGS_NEWLOGIN',                            '¥Ó¥¸¥¿¡¼¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤òºîÀ®Ä¾¸å¤Ë²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
1162 define('_SETTINGS_NEWLOGIN2',                           '(¿·¤·¤¯ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ß)');
1163 define('_SETTINGS_MEMBERMSGS',                          '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
1164 define('_SETTINGS_LANGUAGE',                            '»ÈÍѤ¹¤ë¸À¸ì');
1165 define('_SETTINGS_DISABLESITE',                         '¥µ¥¤¥È¤òÊĺ¿¤·¡¢»ØÄê¤ÎURL¤ËžÁ÷¤¹¤ë¡ÊÈó¾ï»þÍÑ¡Ë');
1166 define('_SETTINGS_DBLOGIN',                                     'MySQL ¥í¥°¥¤¥ó &amp; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹');
1167 define('_SETTINGS_UPDATE',                                      'ÀßÄê¤Î¹¹¿·');
1168 define('_SETTINGS_UPDATE_BTN',                          'ÀßÄê¤ò¹¹¿·');
1169 define('_SETTINGS_DISABLEJS',                           'JavaScript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë');
1170 define('_SETTINGS_MEDIA',                                       '¥á¥Ç¥£¥¢/¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀßÄê');
1171 define('_SETTINGS_MEDIAPREFIX',                         '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎƬ¤ËÆüÉÕ¤òÉղ乤ë');
1172 define('_SETTINGS_MEMBERS',                                     '¥á¥ó¥Ð¡¼ÀßÄê');
1173
1174 // bans
1175 define('_BAN_TITLE',                                            '¥¢¥¯¶Ø¥ê¥¹¥È:');
1176 define('_BAN_NONE',                                                     '¤³¤ÎBlog¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
1177 define('_BAN_NEW_TITLE',                                        'µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ');
1178 define('_BAN_NEW_TEXT',                                         'º£¤¹¤°µ¬À©¥¢¥É¥ì¥¹¤òÄɲ乤ë');
1179 define('_BAN_REMOVE_TITLE',                                     '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤Î²ò½ü');
1180 define('_BAN_IPRANGE',                                          '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÈÏ°Ï');
1181 define('_BAN_BLOGS',                                            '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤¹¤ëBlog: ');
1182 define('_BAN_DELETE_TITLE',                                     '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤Î²ò½ü');
1183 define('_BAN_ALLBLOGS',                                         '¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog');
1184 define('_BAN_REMOVED_TITLE',                            '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿');
1185 define('_BAN_REMOVED_TEXT',                                     '°Ê²¼¤ÎBlog¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿:');
1186 define('_BAN_ADD_TITLE',                                        'µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ');
1187 define('_BAN_IPRANGE_TEXT',                                     '°Ê²¼¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤IP¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
1188 define('_BAN_BLOGS_TEXT',                                       '1¤Ä¤ÎBlog¤Î¤ß¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
1189 define('_BAN_REASON_TITLE',                                     'Íýͳ');
1190 define('_BAN_REASON_TEXT',                                      'µ¬À©Ãæ¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÎHOST¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¥«¥ë¥ÞÅêɼ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ëµ¬À©Íýͳ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹ (¾å¸Â256ʸ»ú)¡£');
1191 define('_BAN_ADD_BTN',                                          'µ¬À©¤¹¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ');
1192
1193 // LOGIN screen
1194 define('_LOGIN_MESSAGE',                                        '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
1195 define('_LOGIN_SHARED',                                         _LOGINFORM_SHARED);
1196 define('_LOGIN_FORGOT',                                         '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿');
1197
1198 // membermanagement
1199 define('_MEMBERS_TITLE',                                        '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ÉÍý');
1200 define('_MEMBERS_CURRENT',                                      '¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼');
1201 define('_MEMBERS_NEW',                                          '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');
1202 define('_MEMBERS_DISPLAY',                                      'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°(¥í¥°¥¤¥óID)');
1203 define('_MEMBERS_DISPLAY_INFO',                         '(¤³¤Î̾Á°¤Ï¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹)');
1204 define('_MEMBERS_REALNAME',                                     '¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à');
1205 define('_MEMBERS_PWD',                                          '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');
1206 define('_MEMBERS_REPPWD',                                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê³Îǧ¡Ë');
1207 define('_MEMBERS_EMAIL',                                        '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');
1208 define('_MEMBERS_EMAIL_EDIT',                           '(¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¼«Æ°Åª¤Ëǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹)');
1209 define('_MEMBERS_URL',                                          'Web site¥¢¥É¥ì¥¹ (URL)');
1210 define('_MEMBERS_SUPERADMIN',                           'Super-admin(ºÇ¹â´ÉÍý)¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
1211 define('_MEMBERS_CANLOGIN',                                     '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ò²Äǽ¤Ë¤¹¤ë');
1212 define('_MEMBERS_NOTES',                                        'È÷¹Í');
1213 define('_MEMBERS_NEW_BTN',                                      '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');
1214 define('_MEMBERS_EDIT',                                         '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÔ½¸');
1215 define('_MEMBERS_EDIT_BTN',                                     'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
1216 define('_MEMBERS_BACKTOOVERVIEW',                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
1217 define('_MEMBERS_DEFLANG',                                      '»ÈÍѤ¹¤ë¸À¸ì');
1218 define('_MEMBERS_USESITELANG',                          '- ¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê¤ò»È¤¦ -');
1219
1220 // List of blogs (TT = tooltip)
1221 define('_BLOGLIST_TT_VISIT',                            '¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë');
1222 define('_BLOGLIST_ADD',                                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');
1223 define('_BLOGLIST_TT_ADD',                                      '¤³¤ÎBlog¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲä·¤Þ¤¹');
1224 define('_BLOGLIST_EDIT',                                        '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸/ºï½ü');
1225 define('_BLOGLIST_TT_EDIT',                                     '¸ø³«ºÑ¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÔ½¸¤Èºï½ü');
1226 define('_BLOGLIST_BMLET',                                       '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È');
1227 define('_BLOGLIST_TT_BMLET',                            '¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
1228 define('_BLOGLIST_SETTINGS',                            '¥Ö¥í¥°ÀßÄê');
1229 define('_BLOGLIST_TT_SETTINGS',                         '¥Ö¥í¥°¤ÎÀßÄê¤È¥Ö¥í¥°¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý');
1230 define('_BLOGLIST_BANS',                                        '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©');
1231 define('_BLOGLIST_TT_BANS',                                     '¥¢¥¯¥»¥¹µ¬À©¤Î³Îǧ/ÄɲÃ/ºï½ü');
1232 define('_BLOGLIST_DELETE',                                      'Á´¤Æºï½ü');
1233 define('_BLOGLIST_TT_DELETE',                           '¤³¤ÎBlog¤òºï½ü');
1234
1235 // OVERVIEW screen
1236 define('_OVERVIEW_YRBLOGS',                                     '¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog');
1237 define('_OVERVIEW_YRDRAFTS',                            '¥É¥é¥Õ¥È(²¼½ñ¤­)');
1238 define('_OVERVIEW_YRSETTINGS',                          'ÀßÄê');
1239 define('_OVERVIEW_GSETTINGS',                           '´ðËÜÀßÄê');
1240 define('_OVERVIEW_NOBLOGS',                                     '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
1241 define('_OVERVIEW_NODRAFTS',                            '¥É¥é¥Õ¥È(²¼½ñ¤­Ãæ)¤Îµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
1242 define('_OVERVIEW_EDITSETTINGS',                        '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');
1243 define('_OVERVIEW_BROWSEITEMS',                         '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
1244 define('_OVERVIEW_BROWSECOMM',                          '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
1245 define('_OVERVIEW_VIEWLOG',                                     '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
1246 define('_OVERVIEW_MEMBERS',                                     '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');
1247 define('_OVERVIEW_NEWLOG',                                      '¿·µ¬BlogºîÀ®');
1248 define('_OVERVIEW_SETTINGS',                            '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
1249 define('_OVERVIEW_TEMPLATES',                           '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');
1250 define('_OVERVIEW_SKINS',                                       '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');
1251 define('_OVERVIEW_BACKUP',                                      'DBÊݸ/Éü¸µ');
1252
1253 // ITEMLIST
1254 define('_ITEMLIST_BLOG',                                                        'Blog¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸: ');
1255 define('_ITEMLIST_YOUR',                                                        '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
1256
1257 // Comments
1258 define('_COMMENTS',                                                                     '¥³¥á¥ó¥È');
1259 define('_NOCOMMENTS',                                                           '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
1260 define('_COMMENTS_YOUR',                                                        '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
1261 define('_NOCOMMENTS_YOUR',                                                      '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
1262
1263 // LISTS (general)
1264 define('_LISTS_NOMORE',                                                         '²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
1265 define('_LISTS_PREV',                                                           'Á°¤Ø');
1266 define('_LISTS_NEXT',                                                           '¼¡¤Ø');
1267 define('_LISTS_SEARCH',                                                         '¸¡º÷');
1268 define('_LISTS_CHANGE',                                                         'Êѹ¹');
1269 define('_LISTS_PERPAGE',                                                        '¥¢¥¤¥Æ¥à/¥Ú¡¼¥¸');
1270 define('_LISTS_ACTIONS',                                                        '¥¢¥¯¥·¥ç¥ó');
1271 define('_LISTS_DELETE',                                                         'ºï½ü');
1272 define('_LISTS_EDIT',                                                           'ÊÔ½¸');
1273 define('_LISTS_MOVE',                                                           '°ÜÆ°');
1274 define('_LISTS_CLONE',                                                          'Ê£À½');
1275 define('_LISTS_TITLE',                                                          '¥¿¥¤¥È¥ë');
1276 define('_LISTS_BLOG',                                                           'Blog');
1277 define('_LISTS_NAME',                                                           '̾Á°');
1278 define('_LISTS_DESC',                                                           'ÀâÌÀ');
1279 define('_LISTS_TIME',                                                           '»þ´Ö');
1280 define('_LISTS_COMMENTS',                                                       '¥³¥á¥ó¥È');
1281 define('_LISTS_TYPE',                                                           '¥¿¥¤¥×');
1282
1283
1284 // member list
1285 define('_LIST_MEMBER_NAME',                                                     'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°(¥í¥°¥¤¥óID)');
1286 define('_LIST_MEMBER_RNAME',                                            '¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à');
1287 define('_LIST_MEMBER_ADMIN',                                            'Super-admin¸¢¸Â ');
1288 define('_LIST_MEMBER_LOGIN',                                            '¥í¥°¥¤¥ó²Äǽ');
1289 define('_LIST_MEMBER_URL',                                                      '¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È');
1290
1291 // banlist
1292 define('_LIST_BAN_IPRANGE',                                                     'µ¬À©Ãæ¤ÎIP¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÈÏ°Ï');
1293 define('_LIST_BAN_REASON',                                                      'µ¬À©¤ÎÍýͳ');
1294
1295 // actionlist
1296 define('_LIST_ACTION_MSG',                                                      '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
1297
1298 // commentlist
1299 define('_LIST_COMMENT_BANIP',                                           'IP¥¢¥É¥ì¥¹¤òµ¬À©');
1300 define('_LIST_COMMENT_WHO',                                                     'ºî¼Ô');
1301 define('_LIST_COMMENT',                                                         '¥³¥á¥ó¥È');
1302 define('_LIST_COMMENT_HOST',                                            '¥Û¥¹¥È');
1303
1304 // itemlist
1305 define('_LIST_ITEM_INFO',                                                       '¾ðÊó');
1306 define('_LIST_ITEM_CONTENT',                                            '¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈËÜʸ');
1307
1308
1309 // teamlist
1310 define('_LIST_TEAM_ADMIN',                                                      '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â ');
1311 define('_LIST_TEAM_CHADMIN',                                            '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ÎÊѹ¹');
1312
1313 // edit comments
1314 define('_EDITC_TITLE',                                                          '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');
1315 define('_EDITC_WHO',                                                            'ºî¼Ô');
1316 define('_EDITC_HOST',                                                           '¥Û¥¹¥È');
1317 define('_EDITC_WHEN',                                                           'Æü»þ');
1318 define('_EDITC_TEXT',                                                           'ËÜʸ');
1319 define('_EDITC_EDIT',                                                           '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');
1320 define('_EDITC_MEMBER',                                                         '¥á¥ó¥Ð¡¼');
1321 define('_EDITC_NONMEMBER',                                                      'Èó¥á¥ó¥Ð¡¼');
1322
1323 // move item
1324 define('_MOVE_TITLE',                                                           '¤É¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«¡©');
1325 define('_MOVE_BTN',                                                                     '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë');
1326
1327 ?>