OSDN Git Service

ADDED: debug info in System info to show if $CONF['ItemURL'] is broken in admin panel...
[nucleus-jp/nucleus-jp-ancient.git] / utf8 / install_lang_japanese-euc.php
1 <?php\r
2 /*\r
3  * Nucleus: PHP/MySQL Weblog CMS (http://nucleuscms.org/)\r
4  * Copyright (C) 2002-2009 The Nucleus Group\r
5  *\r
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or\r
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License\r
8  * as published by the Free Software Foundation; either version 2\r
9  * of the License, or (at your option) any later version.\r
10  * (see nucleus/documentation/index.html#license for more info)\r
11  */\r
12 \r
13 /**\r
14  * @license http://nucleuscms.org/license.txt GNU General Public License\r
15  * @copyright Copyright (C) 2002-2009 The Nucleus Group\r
16  * @version $Id$\r
17  */\r
18 define('_CHARSET',                              'EUC-JP');\r
19 \r
20 define('_ERROR1',                               '»ÈÍÑÃæ¤ÎPHP¤ÏMySQL¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó :(');\r
21 define('_ERROR2',                               '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');\r
22 define('_ERROR3',                               '\8e¢¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë\8e£¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
23 define('_ERROR4',                               '¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ëʸ»ú¤Ï A-Z¡¢a-z¡¢0-9 ¤È _(¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼)¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£');\r
24 define('_ERROR5',                               'URL¤Î¤¤¤Å¤ì¤«¤¬\8e¢/(¥¹¥é¥Ã¥·¥å)\8e£¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ¡Ç½·èÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎURL¤¬\8e¢action.php\8e£¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
25 define('_ERROR6',                               '´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤¬\8e¢/(¥¹¥é¥Ã¥·¥å)\8e£¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
26 define('_ERROR7',                               '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³ÊǼ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤¬\8e¢/(¥¹¥é¥Ã¥·¥å)\8e£¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
27 define('_ERROR8',                               '¥Æ¡¼¥Þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤¬\8e¢/(¥¹¥é¥Ã¥·¥å)\8e£¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
28 define('_ERROR9',                               '´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥Ñ¥¹¤¬¥µ¡¼¥Ð¾å¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
29 define('_ERROR9_2',                             '<tt>action.php</tt>¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÎURL¤¬Ê̤Υµ¡¼¥Ð¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');\r
30 define('_ERROR9_3',                             '<tt>action.php</tt>¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤ÎURL¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£');\r
31 define('_ERROR10',                              '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹¡£');\r
32 define('_ERROR11',                              '\8e¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°\8e£¤Ë»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤Ê¸»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(»ÈÍѤǤ­¤ëʸ»ú¡§a-z ¤È 0-9¡¢ºÇ½é¤ÈºÇ¸å°Ê³°¤Î¶õÇò)');\r
33 define('_ERROR12',                              '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£');\r
34 define('_ERROR13',                              'ÆþÎϤµ¤ì¤¿Æó¤Ä¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£');\r
35 define('_ERROR14',                              '\8e¢¥Ö¥í¥°¤Îû½Ì̾(ά¾Î)\8e£¤Ë»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤Ê¸»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(»ÈÍѤǤ­¤ëʸ»ú¡§a-z ¤È 0-9¡£¶õÇò¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó)');\r
36 define('_ERROR15',                              'mySQL server¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£');\r
37 define('_ERROR16',                              '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºîÀ®¤Î¸¢¸Â¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£SQL ¥¨¥é¡¼¤ÎÆâÍÆ¡§');\r
38 define('_ERROR17',                              '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');\r
39 define('_ERROR18',                              '¼¡¤Î¥¯¥¨¥ê¤Î¼Â¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡§');\r
40 define('_ERROR19',                              '\8e¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÀßÄê\8e£¤Î¼Â¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡§');\r
41 define('_ERROR20',                              '\8e¢blogÀßÄê\8e£¤Î¼Â¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡§');\r
42 define('_ERROR21',                              '¼¡¤Î¥¯¥¨¥ê¤Î¼Â¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡§');\r
43 define('_ERROR22',                              '¥×¥é¥°¥¤¥ó¡Ö%s¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£');\r
44 define('_ERROR23_1',                    '¥Æ¡¼¥Þ¥Õ¥¡¥¤¥ë\8e¢%s\8e£¤¬Æɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£');\r
45 define('_ERROR23_2',                    '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');\r
46 define('_ERROR24',                              '¥Æ¡¼¥Þ\8e¢%s\8e£¤ò¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£');\r
47 define('_ERROR25_1',                    '¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë <b>');\r
48 define('_ERROR25_2',                    '</b> ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆɤ߽Ф·¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');\r
49 define('_ERROR26',                              'ÀßÄê¤Î¹¹¿·Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¹Ô¤·¤¿¥¯¥¨¥ê¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡§');\r
50 define('_ERROR27',                              '¥¨¥é¡¼¡ª');\r
51 define('_ERROR28',                              '¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼¡¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡§');\r
52 define('_ERROR29',                              'Ê£¿ô¤Î¥¨¥é¡¼¤òȯ¸«¤·¤Þ¤·¤¿');\r
53 define('_ERROR30',                              '¥¯¥¨¥ê¤Î¼Â¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡§');\r
54 \r
55 define('_NOTIFICATION1',                'ȽÊÌÉÔǽ');\r
56 \r
57 define('_TITLE',                                'Nucleus¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');\r
58 define('_TITLE2',                               '¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¨¥é¡¼');\r
59 define('_TITLE3',                               '¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª');\r
60 define('_TITLE4',                               '¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ï´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª');\r
61 define('_TITLE5',                               '¥¹¥Ñ¥à¤È¤ÎÀ襤');\r
62 \r
63 define('_HEADER1',                              'Nucleus¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');\r
64 define('_TEXT1',                                '<p>¤³¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ÏNucleus¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Þ¤¹¡£MySQL¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¡¢<i>config.php</i>¤ËÆþÎϤ¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡Êconfig.php¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò0666¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸å¼Ô¤Îºî¶È¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£¤³¤ì¤ò¤Ê¤¹°Ù¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ðÊó¤òÆþÎϤ¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£</p><p>¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍó¤ÎÆþÎϤ¬É¬ÍפǤ¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬´°Î»¸åNucleus¤Î´ÉÍýÎΰ褫¤éÀßÄê²Äǽ¤Ç¤¹¡£</p>');\r
65 \r
66 define('_HEADER2',                              'PHP ¤È MySQL ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó');\r
67 define('_TEXT2',                                '<p>°Ê²¼¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¦¥§¥Ö¥Û¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ëPHP¤ÈMySQL¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Nucleus¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ËÌäÂê¤òÊó¹ð¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤ò½ñ¤­Åº¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>');\r
68 define('_TEXT2_WARN',                   ' Ãí°Õ: Nucleus¤ÎÆ°ºî¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó %s ¤¬É¬ÍפǤ¹');\r
69 define('_TEXT2_WARN2',                  ' Ãí°Õ: Nucleus¤ÎÆ°ºî¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó %s ¤¬É¬ÍפǤ¹');\r
70 define('_TEXT2_WARN3',                  '·Ù¹ð¡ª Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ëPHP¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¸Å¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡ª¼¡¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëNucleusCMS¤Ç¤ÏPHP4¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡ªÁáµÞ¤ËPHP5¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª');\r
71 \r
72 define('_HEADER3',                              '<i>config.php</i>¤Î¼«Æ°ÀßÄê');\r
73 define('_TEXT3',                                '<em>config.php</em>¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò<strong>666</strong>¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤¬¼«Æ°¤ÇÀßÄê¾ðÊó¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Nucleus¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë´°Î»¸å¡¢<strong><em style="font-color:#f00;">ɬ¤º</em></strong>¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò<strong>444</strong>¤ËÊѹ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(<a href="nucleus/documentation/tips.html#filepermissions">¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÊѹ¹¤Î´Ê°×¥¬¥¤¥É</a>)¡£</p><p>¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÃæ¤Ë<em>config.php</em>¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¤Ù¤­ÆâÍƤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÍƤò½ñ¤­´¹¤¨¤ÆFTPÅù¤Ç¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ì¤ÐÌäÂꤢ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');\r
74 \r
75 define('_HEADER4',                              'MySQL¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥Ç¡¼¥¿');\r
76 define('_TEXT4',                                '<p>MySQL¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°Ê²¼¤ËÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤é¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºîÀ®¤·¾ðÊó¤òÆþÎϤ¹¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʤâ¤Î¤Ç¤¹¡£¸å¤Ç¡¢<i>config.php</i>¤Ë¤âµ­Æþ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾åµ­¤Î¼«Æ°ÀßÄê¤òÍøÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¼ê½ç¤Ï¾Êά¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£</p><p>¤â¤·¤³¤Î¾ðÊ󤬤狼¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤«¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¸µ¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¥Û¥¹¥È̾¤Ï\8e¢localhost\8e£¤Ç¤¹¡£¤â¤·Nucleus¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥µ¡¼¥Ð¤ÎPHPÀßÄ꤫¤é\8e¢default MySQL host\8e£¤ò¸¡ÃΤ·¤¿¤Ê¤é¡¢\8e¢¥Û¥¹¥È̾\8e£¤Ë´û¤Ëµ­Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤¬Àµ³Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÊݾڤϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</p>');\r
77 define('_TEXT4_TAB_HEAD',               '´ðËܤΥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ÀßÄê');\r
78 define('_TEXT4_TAB_FIELD1',             '¥Û¥¹¥È̾¡§');\r
79 define('_TEXT4_TAB_FIELD2',             '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¡§');\r
80 define('_TEXT4_TAB_FIELD3',             '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡§');\r
81 define('_TEXT4_TAB_FIELD4',             '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Ì¾¡§');\r
82 define('_TEXT4_TAB_FIELD4_ADD', '¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òºîÀ®¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë');\r
83 \r
84 define('_TEXT4_TAB2_HEAD',              '¹âÅ٤ʥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹ÀßÄê');\r
85 define('_TEXT4_TAB2_FIELD',             '¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¦¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¡§');\r
86 define('_TEXT4_TAB2_ADD',               '<p>°ì¤Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ËÊ£¿ô¤ÎNucleus¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤­¡¢<strong>¤³¤ì¤òÊѹ¹¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó</strong>¡£</p><p>Nucleus¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ¬¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£</p>');\r
87 \r
88 define('_HEADER5',                              '¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈURL');\r
89 define('_TEXT5',                                '<p>¤³¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ÏNucleus¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈURL¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤ÎÃͤò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆɬÍפʤéÄûÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤ÈURL¤Ï¥¹¥é¥Ã¥·¥å\'/\'¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£</p>');\r
90 \r
91 define('_TEXT5_TAB_HEAD',               '¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÈURL');\r
92 define('_TEXT5_TAB_FIELD1',             '¥µ¥¤¥È¤Î<strong>URL</strong>¡§');\r
93 define('_TEXT5_TAB_FIELD2',             '´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤Î<strong>URL</strong>¡§');\r
94 define('_TEXT5_TAB_FIELD3',             '´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤Î<strong>¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê</strong>¡§');\r
95 define('_TEXT5_TAB_FIELD4',             '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³ÊǼ¤µ¤ì¤ë<strong>URL</strong>¡§');\r
96 define('_TEXT5_TAB_FIELD5',             '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³ÊǼ¤µ¤ì¤ë<strong>¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê</strong>¡§');\r
97 define('_TEXT5_TAB_FIELD6',             '¥¹¥­¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î<strong>URL</strong>¡§');\r
98 define('_TEXT5_TAB_FIELD7',             '¥¹¥­¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î<strong>¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê</strong>¡§');\r
99 define('_TEXT5_TAB_FIELD7_2',   '¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¥¹¥­¥ó¤Ç»ÈÍѤ¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë');\r
100 define('_TEXT5_TAB_FIELD8',             '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬³ÊǼ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë<strong>URL</strong>¡§');\r
101 define('_TEXT5_TAB_FIELD9',             'µ¡Ç½·èÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î<strong>URL</strong>¡§');\r
102 define('_TEXT5_TAB_FIELD9_2',   '<tt>action.php</tt>¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Îhttp://¤«¤é»Ï¤Þ¤ëURL¡§');\r
103 define('_TEXT5_2',                              '<p class="note"><strong>ÉÕµ­:</strong> ÁêÂХѥ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯<strong>ÀäÂХѥ¹¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤</strong>¡£ÀäÂХѥ¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢<tt>/home/username/public_html/</tt>¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯²ò¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥µ¡¼¥Ð´ÉÍý¼Ô¤Ë¼ÁÌ䤷¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>');\r
104 \r
105 define('_HEADER6',                              '´ÉÍý¸¢¸Â¤ò¤â¤Ä¥æ¡¼¥¶¡¼');\r
106 define('_TEXT6',                                '<p>°Ê²¼¤Ë¡¢¥µ¥¤¥È¤ÎºÇ½é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p>');\r
107 define('_TEXT6_TAB_HEAD',               '¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¼Ô¡§');\r
108 define('_TEXT6_TAB_FIELD1',             'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°(¥í¥°¥¤¥óID)¡§');\r
109 define('_TEXT6_TAB_FIELD1_2',   '»ÈÍѤǤ­¤ëʸ»ú¡§a-z ¤È 0-9¡¢ºÇ½é¤ÈºÇ¸å°Ê³°¤Î¶õÇò');\r
110 define('_TEXT6_TAB_FIELD2',             'ËÜ̾(¥Ï¥ó¥É¥ë̾)¡§');\r
111 define('_TEXT6_TAB_FIELD3',             '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡§');\r
112 define('_TEXT6_TAB_FIELD4',             '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(³Îǧ¤Î°Ù¤Ë¤â¤¦¤¤¤Á¤ÉÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡§');\r
113 define('_TEXT6_TAB_FIELD5',             '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§');\r
114 define('_TEXT6_TAB_FIELD5_2',   'ÍøÍѲÄǽ¤Ê¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');\r
115 \r
116 define('_HEADER7',                              '¥Ö¥í¥°¤Î¥Ç¡¼¥¿');\r
117 define('_TEXT7',                                '<p>°Ê²¼¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎWeblog¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎWeblog¤Î̾Á°¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È̾¤È¤·¤Æ¤âÍøÍѤµ¤ì¤Þ¤¹¡£</p>');\r
118 define('_TEXT7_TAB_HEAD',               '¥Ö¥í¥°¤Î¥Ç¡¼¥¿');\r
119 define('_TEXT7_TAB_FIELD1',             '¥Ö¥í¥°¤Î̾Á°¡§');\r
120 define('_TEXT7_TAB_FIELD2',             '¥Ö¥í¥°¤Îû½Ì̾(ά¾Î)¡§');\r
121 define('_TEXT7_TAB_FIELD2_2',   '»ÈÍѤǤ­¤ëʸ»ú¡§a-z ¤È 0-9¡¢¶õÇò¤ÏÉÔ²Ä');\r
122 \r
123 define('_HEADER8',                              '¹¹¿·Ping');\r
124 //define('_HEADER8',                            '¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤È¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÁªÂò');\r
125 define('_TEXT8_TAB_HEADER',             '¹¹¿·Ping');\r
126 define('_TEXT8_TAB_PLUGINDEP', '°Ê²¼¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë°Í¸¤·¤Þ¤¹¡£%s'); //<addsatona date="2008-09-03" />\r
127 //define('_TEXT8_TAB_HEADER',           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ÎÁªÂò');\r
128 define('_TEXT8_TAB_HEADER2',    '¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÁªÂò');\r
129 define('_TEXT8_TAB_FIELD1',             '¹¹¿·PingÁ÷¿®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢NP_Ping¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©(¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¹¹¿·Ping¤òÁ÷¿®¤¹¤ë»ö¤Ï½ÐÍè¤Þ¤¹)');\r
130 \r
131 define('_HEADER9',                              '¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ÷¿®');\r
132 define('_TEXT9',                                '<p>¾å¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤­¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤±¤ì¤Ð¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÈºÇ½é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÀßÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¤´¿ÉÊú¤ò¡£<strong>¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï°ì²ó¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</strong></p>');\r
133 \r
134 define('_TEXT10',                               '<p>¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î½é´üÃÍÆþÎϤ¬À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ï<i>config.php</i>¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ë½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤Ù¤­ÆâÍƤòɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡Êmysql¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤â¤Î¤Ë½ñ¤­´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë</p>');\r
135 define('_TEXT11',                               '<p>¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¾å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤¿¤é¡¢FTP¤ò»È¤Ã¤Æ¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ASCII¥â¡¼¥É¤ÇÁ÷¿®¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¡£</p>');\r
136 define('_TEXT12',                               '<b>ÉÕµ­:</b> <i>config.php</i>¤ÎºÇ½é¤ä½ª¤ï¤ê¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼Â¹Ô»þ¤Ë¥¨¥é¡¼¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£<br />¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢config.php¤ÎºÇ½é¤Îʸ»ú¤Ï "&lt;"¤ÇºÇ¸å¤Îʸ»ú¤Ï"&gt;"¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£');\r
137 define('_TEXT13',                               '<p>Nucleus¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¡¢<code>config.php</code>¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£</p><p>¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á<code>config.php</code>¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò444¤ËÌ᤹¤³¤È¤ò˺¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤(<a href="nucleus/documentation/tips.html#filepermissions">¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÊѹ¹¤Î´Ê°×¥¬¥¤¥É</a>)¡£</p>');\r
138 define('_TEXT14',                               '<p>Nucleus¤Ïï¤Ç¤â¥Ö¥í¥°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤¹»ö¤¬½ÐÍè¤ëÍͤˤʤäƤ¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥Þ¡¼¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥°¤òÊݸ¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡§</p>');\r
139 define('_TEXT14_L1',                    '¤¢¤Ê¤¿¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òɬÍפȤ·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤«¤é\8e¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ö¥í¥°\8e£ &gt; \8e¢¥Ö¥í¥°ÀßÄê\8e£ ¤È¤¿¤É¤ê¡¢ \8e¢¥³¥á¥ó¥È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¤«?\8e£ ¤ÎÀßÄê¤ò\8e¢¤¤¤¤¤¨\8e£¤Ë¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈóɽ¼¨¤Ë¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£');\r
140 define('_TEXT14_L2',                    '¥¹¥Ñ¥à¤ò·âÂࡦ´ÉÍý¤¹¤ë°Ù¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡§<a href="http://japan.nucleuscms.org/wiki/plugins_by_category#section4">Nucleus Japan wiki</a> (¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹)');\r
141 define('_HEADER10',                             '¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü');\r
142 define('_TEXT15',                               '<p>¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¼¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡§</p>');\r
143 define('_TEXT15_L1',                    '<b>install.sql</b>¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¹½Â¤¤òÆâÊñ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë');\r
144 define('_TEXT15_L2',                    '<b>install.php</b>¡§¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë');\r
145 \r
146 define('_TEXT15_EX',                    '<p>¤â¤·¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ÉÍýÎΰè¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£</p>');\r
147 \r
148 define('_HEADER11',                             '¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î³Îǧ');\r
149 define('_TEXT16',                               '¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò»È¤¦½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£');\r
150 define('_TEXT16_L1',                    '´ÉÍýÎΰè¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê¤ò¹Ô¤¦');\r
151 define('_TEXT16_L2',                    '¤¹¤°¤Ë¥µ¥¤¥È¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë');\r
152 \r
153 define('_TEXT17',                               'Ìá¤ë');\r
154 \r
155 define('_BUTTON1',                              'Nucleus CMS¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');\r
156 \r
157 // General category\r
158 define('_GENERALCAT_NAME',              'Áí¹ç');\r
159 define('_GENERALCAT_DESC',              'Åê¹Æ¤·¤¿µ­»ö¤Ë¹ç¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¤¬Ìµ¤¤»þ¤Ë¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤ÈÎɤ¤¤Ç¤·¤ç¤¦');\r
160 \r
161 define('_1ST_POST_TITLE',               'Nucleus CMS ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó3.4¤Ø¤è¤¦¤³¤½');\r
162 define('_1ST_POST',                             '¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ÎºîÀ®¤òÊä½õ¤¹¤ëÀѤßÌÚ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿´Ìö¤ëblog¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤òϤޤ»¤ë²È²¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼Â¤ê¿¤­¼ñÌ£¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¸½ºß¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r
163 <br />ÍÑÅÓ¤¬»×¤¤¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤³¤ØÍè¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿Æ±Íͻ䤿¤Á¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£');\r
164 define('_1ST_POST2',                    '¤³¤ì¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥ó¥¯¤È¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤¿¡£<br />\r
165 <br />\r
166 ¤³¤Îµ­»ö¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤èµ­»ö¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Nucleus¤ò°·¤¦¤¦¤Á¤ËÀ¸¤¸¤¿¥á¥â¤ò¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄɲä·¡¢¾­Í襢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£<br />\r
167 <br />\r
168 <b>¥ê¥ó¥¯</b><br />\r
169 <br />\r
170 Nucleus CMS¤Î<a href="http://nucleuscms.org">ËܲÈ</a>¤È<a href="http://japan.nucleuscms.org">ÆüËܸì¸ø¼°</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r
171 <br />\r
172 Nucleus CMS¤ÎSourceForge<a href="http://sourceforge.net/projects/nucleuscms/">¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a>¡Ê<a href="http://sourceforge.jp/projects/nucleus-jp/">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r
173 <br />\r
174 Nucleus CMS¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó<a href="http://wakka.xiffy.nl/Plugin/">ÁÒ¸Ë</a>¤È<a href="http://japan.nucleuscms.org/wiki/plugins">ÆüËܸì¤Î¥ê¥¹¥È</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r
175 <br />\r
176 <b>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È - <a href="http://docs.nucleuscms.org/">docs.nucleuscms.org</a></b><br />\r
177 <br />\r
178 Nucleus¤Î<a href="http://japan.nucleuscms.org/faq.php">FAQ¡Ê¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌ佸¡Ë</a>¡Ê<a href="http://nucleuscms.org/faq.php">¸¶Ê¸</a>¡Ë¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r
179 <br />\r
180 ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡Åù¤Ï<a href="nucleus/documentation/">¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±</a>¤È<a href="nucleus/documentation/devdocs/">³«È¯¼Ô¸þ¤±</a>ʸ½ñ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r
181 <br />\r
182 ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×<a href="./nucleus/documentation/help.html">¥Ø¥ë¥×</a>¤¬´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r
183 <br />\r
184 °ìÅÙÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ËÌܤòÄ̤·¤¿¤é¡¢<a href="http://wiki.nucleuscms.org/">Wiki</a>¡Ê<a href="http://japan.nucleuscms.org/wiki/">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¤òˬ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½ñ¤¤¤¿¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤ä¾®µ»¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r
185 <br />\r
186 <b>¥µ¥Ý¡¼¥È</b><br />\r
187 <br />\r
188 <a href="http://forum.nucleuscms.org/">forum.nucleuscms.org</a>¡ÊËܲȡË<br />\r
189 <a href="http://japan.nucleuscms.org/bb/">japan.nucleuscms.org/bb/</a>¡ÊÆüËÜÈÇ¡Ë<br />\r
190 <br />\r
191 <a href="http://forum.nucleuscms.org/groupcp.php?g=3">moderators</a>¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r
192 <br />\r
193 - <a href="http://edmondhui.homeip.net/blog/">admun</a> - Ottawa, ON, Canada            <br />\r
194 - <a href="http://www.tamizhan.com/">anand</a> - Bangalore, India<br />\r
195 - <a href="http://hcgtv.com">hcgtv</a> - Miami, Florida, USA<br />\r
196 - <a href="http://www.adrenalinsports.nl/">ikeizer</a> - Maastricht<br />\r
197 - <a href="http://www.tipos.com.br/">moraes</a> - Brazil<br />\r
198 - <a href="http://roelg.nl/">roel </a>- The Netherlands<br />\r
199 - <a href="http://budts.be/weblog/">TeRanEX </a>- Ekeren, Antwerp, Belgium<br />\r
200 - <a href="http://www.trentadams.com/">Trent </a>- Alberta, Canada<br />\r
201 - <a href="http://xiffy.nl/weblog/">xiffy </a>- Deventer<br />\r
202 <br />\r
203 ¤â¤·¼ê½õ¤±¤¬É¬Íפʤ顢1400¤òĶ¤¨¤ëÅÐÏ¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£23,000¤òĶ¤¨¤ëÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤ò¸¡º÷¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µá¤á¤ëÅú¤¨¤Ë¿ô²ó¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¿¤É¤êÃ失¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£<br />\r
204 <br />\r
205 <b>Personalization - <a href="http://skins.nucleuscms.org/">skins.nucleuscms.org</a></b><br />\r
206 <br />\r
207 ¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥Ö¥í¥°¤È¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ï¶¯ÎϤÊÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍŪ¤Ê¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¡¢Í§¿Í¤ä¿ÆÀ̤¢¤ë¤¤¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂФ¹¤ë¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤¤º¤ì¤ËÂФ·¤Æ¤â¤Ç¤¹¡£<br />\r
208 <br />\r
209 636¤ÎÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿<a href="http://nucleuscms.org/sites.php">Nucleus¤Ç±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È</a>¡Ê<a href="http://japan.nucleuscms.org/sites.php">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¤ÎÃ椫¤éÆÿ§¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r
210 <br />\r
211 The Zen of Nucleus<br />\r
212 - <a href="http://beefcake.nl/">beefcake.nl</a> - Beefcake | Nuke the whales!<br />\r
213 - <a href="http://www.leng-lui.com//">leng-lui.com</a> - Leng-Lui.com - v7.0: "Memento"<br />\r
214 <br />\r
215 Personal blogs<br />\r
216 - <a href="http://bloggard.com/">bloggard.com</a> - The Adventures of Bloggard<br />\r
217 - <a href="http://battleangel.org/">battleangel.org</a> - Giving meaning to the meaningless<br />\r
218 - <a href="http://www.yetanotherblog.de/">yetanotherblog.de</a> - Yet Another Blog<br />\r
219 <br />\r
220 Multi user blogs<br />\r
221 - <a href="http://tipos.com.br/">tipos.com.br</a> - Blogging community<br />\r
222 <br />\r
223 Hobby, Travel and News sites<br />\r
224 - <a href="http://adrenalinsports.nl/">adrenalinsports.nl</a> - Extreme sports<br />\r
225 - <a href="http://hsbluebird.com/">hsbluebird.com</a> - Hot Springs, Montana\'\'s Online Resource <br />\r
226 - <a href="http://groningen-info.de/">groningen-info.de</a> - Neues aus Groningen. Fr Leute aus Duitsland.<br />\r
227 - <a href="http://www.americandaily.com/">americandaily.com</a> - American Daily - Home<br />\r
228 <br />\r
229 <b>Nucleus Developer Network - <a href="http://dev.nucleuscms.org/">dev.nucleuscms.org</a></b><br />\r
230 <br />\r
231 The NUDN is a hub for developer sites and programming resources.<br />\r
232 <br />\r
233 NUDN satellite sites, handles, location and UTC offset:<br />\r
234 - <a href="http://karma.nucleuscms.org/">karma</a> - Izegem +02<br />\r
235 - <a href="http://hcgtv.net/">hcgtv</a> - Miami -05<br />\r
236 - <a href="http://edmondhui.homeip.net/blog/nudn.php">admun</a> - Ottawa -04<br />\r
237 - <a href="http://dev.budts.be/nucleus/">TeRanEX</a> - Ekeren +02<br />\r
238 <br />\r
239 Sourceforge.net graciously hosts our <a href="http://sourceforge.net/projects/nucleuscms/">CVS repository</a>.<br />\r
240 <br />\r
241 Want to play around or test changes, visit our demo site at <a href="http://demo.nucleuscms.org/">demo.nucleuscms.org</a>.<br />\r
242 <br />\r
243 Not sure what plugins to use, visit the <a href="http://showcase.trentadams.com/">showcase site</a> where you can see plugins at play in their native habitat.<br />\r
244 <br />\r
245 Then visit the plugin repository at <a href="http://plugins.nucleuscms.org/">plugins.nucleuscms.org</a> for download and installation instructions.<br />\r
246 <br />\r
247 <b>´óÉÕ¼Ô°ìÍ÷</b><br />\r
248 <br />\r
249 °Ê²¼¤Î<a href="http://nucleuscms.org/donators.php">ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¡¹</a>¤Ë¤è¤ë<a href="http://nucleuscms.org/donate.php">±ç½õ</a>´¶¼Õ¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£<em>¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª</em><br />\r
250 <br />\r
251 - <a href="http://reddustrec.net/">dkex</a><br />\r
252 - <a href="http://www.uncoverthenet.com/">Uncover the Net</a><br />\r
253 - <a href="http://www.webatlas.org/">Web Atlas</a><br />\r
254 - <a href="http://www.ipnlighting.com/">IPN Lighting</a><br />\r
255 - <a href="http://blog.datoka.jp/">Yu (blog.datoka.jp)</a><br />\r
256 - <a href="http://www.thegadgetreview.com/">Sony Gadgets and Reviews</a><br />\r
257 - <a href="http://sites.proliphus.com/blueZhift/blog/">Thomas McKibben</a><br />\r
258 - <a href="http://cheapweb.us/">CheapWeb.us</a><br />\r
259 - Robert Seyfriedsberger<br />\r
260 - <a href="http://www.toxicologie.nl/">Toxicologie.nl</a><br />\r
261 - Gordon Shum<br />\r
262 - <a href="http://www.subsim.com/">Neal Stevens</a><br />\r
263 - <a href="http://www.GamblingHelper.com/">GamblingHelper</a><br />\r
264 - Oliver Kirstein<br />\r
265 - <a href="http://www.dominiek.be/">Dominiek</a><br />\r
266 - <a href="http://www.aardschok.net/">Aardschok</a><br />\r
267 - <a href="http://www.nieuwevoordeur.be/">nieuwevoordeur.be</a><br />\r
268 - <a href="http://www.scene24.net/">Scene24</a><br />\r
269 - <a href="http://www.eug.be/">Eug\'\'s Weblog</a><br />\r
270 - <a href="http://www.bloggard.com/">The Adventures of Bloggard</a><br />\r
271 - <a href="http://www.voltos.com/">Arthur Cronos from Voltos</a><br />\r
272 - <a href="http://www.webmaster-toolkit.com/">Free Webmaster Tools and Resources</a><br />\r
273 - <a href="http://www.domilog.be/">Domi\'\'s Weblog</a><br />\r
274 - Infodoma              <br />\r
275 - <a href="http://carvingcode.com/">carvingCode.com</a><br />\r
276 - <a href="http://www.traweb.com/">Traweb</a><br />\r
277 - <a href="http://gene.mm2u.com/">Gene\'\'s MoBlog</a><br />\r
278 - <a href="http://interfacethis.com/">InterfaceThis</a><br />\r
279 - <a href="http://www.thefinsters.com/flog/">The Finster Log</a><br />\r
280 - <a href="http://www.mrhop.com/">Hop Nguyen</a><br />\r
281 - <a href="http://www.zwavel.com/~zwavelaars" title="Zwavelaars">Zwavelaars</a><br />\r
282 - <a href="http://beefcake.nl/">Joaquin Scholten</a>    <br />\r
283 - <a href="http://www.roelgroeneveld.com/">Roel Groeneveld</a><br />\r
284 - <a href="http://lvb.net/">LVBlog</a><br />\r
285 - <a href="http://xandermol.com/">Xander Mol</a><br />\r
286 - Danilo Massa<br />\r
287 - <a href="http://01FTP.com/">01FTP.com</a><br />\r
288 - <a href="http://www.adrenalinsports.nl/">Irmo Keizer</a><br />\r
289 - <a href="http://www.jasonkrogh.com/">Jason Krogh</a><br />\r
290 - <a href="http://www.higuchi.com/">Osamu Higuchi</a><br />\r
291 - <a href="http://www.trentadams.com/">Trent Adams</a><br />\r
292 - <a href="http://www.ppcw.net/">Arne Hess</a><br />\r
293 - <a href="http://hsbluebird.com/">The Bluebird</a><br />\r
294 - Rainer Bickel<br />\r
295 - Fritz Elfers<br />\r
296 - <a href="http://www.european-wall-tapestries.com/">European Wall Tapestries</a><br />\r
297 - <a href="http://www.jamier.net/">Jamie R. Rytlewski</a><br />\r
298 - Madolyn Piper<br />\r
299 - <a href="http://www.batteryvalues.com/">Battery Values</a><br />\r
300 - <a href="http://www.mixburnrip.de/">Janko Roettgers</a><br />\r
301 - Lukas Loesche<br />\r
302 - <a href="http://www.seobook.com/">SEO Book</a><br />\r
303 - <a href="http://www.brandweerdematen.nl/">Brandweer de Maten</a><br />\r
304 - Andy Fuchs<br />\r
305 - <a href="http://www.sumoforce.com/">Sumoforce</a><br />\r
306 - <a href="http://love.silverindigo.com/">Al\'\'ky\'\'mie</a><br />\r
307 - <a href="http://www.pejo.us/">Peter Johnson</a><br />\r
308 - <a href="http://www.triv.nl/">TriV Internet Solutions</a><br />\r
309 - <a href="http://www.torontomusicians.org/nucleus/">Margaret Stowe</a><br />\r
310 - <a href="http://www.zenkey.org/">zenkey dot org</a><br />\r
311 - <a href="http://www.golb.org/">Blots of Info</a><br />\r
312 - <a href="http://www.zonderpartij.be/">Rudi De Kerpel</a><br />\r
313 - <a href="http://staylorx.com/">Steve Taylor</a><br />\r
314 - <a href="http://lmhcave.com/">Malcolm Farnsworth</a><br />\r
315 - Birgit Kellner<br />\r
316 - <a href="http://www.tobiasly.com/">Toby Johnson</a><br />\r
317 - <a href="http://www.kapingamarangi.be/">Kapingamarangi</a><br />\r
318 - <a href="http://www.pallalink.net/">Pallalink</a><br />\r
319 - <a href="http://publiustx.net/">PubliusTX Weblog</a><br />\r
320 - <a href="http://www.reductioadabsurdum.net/">Reductio Ad Absurdum</a><br />\r
321 - <a href="http://www.gagaweb.org/">GagaWeb</a><br />\r
322 - <a href="http://www.videokid.be/">Videokid</a><br />\r
323 - Jon Marr<br />\r
324 - <a href="http://www.docblog.org/">Luigi Cristiano</a><br />\r
325 - J Keith Lehman<br />\r
326 - Bohemian Cachet<br />\r
327 - Jesus Mourazos<br />\r
328 - <a href="http://ltp-design.com/">Stephen Jones</a><br />\r
329 - <a href="http://oha.nu/">One-Handed Apps</a><br />\r
330 - Alwin Hawkins<br />\r
331 - <a href="http://jstigall.bloomington.in.us">Justin Stigall</a><br />\r
332 - <a href="http://www.itismylife.com/">It is my life</a><br />\r
333 - Greg Morrill<br />\r
334 - <a href="http://www.dutchsubmarines.com/">Dutch Submarines</a><br />\r
335 - <a href="http://www.7thwatch.com/">Seventh Watch Design Studios</a>           <br />\r
336 - <a href="http://www.macnet2.com/">MacNetv2</a>        <br />\r
337 - Richard Noordhof<br />\r
338 - <a href="http://www.jamier.net/">Jamie Rytlewski</a><br />\r
339 <br />\r
340 Nucleus¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡<a href="http://www.hotscripts.com/Detailed/13368.html?RID=nucleus@demuynck.org">HotScripts</a>¤ä<a href="http://www.opensourcecms.com/index.php?option=content&task=view&id=145">opensourceCMS</a>¤Ç¤ÎÅêɼ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r
341 <br />\r
342 <b>¥é¥¤¥»¥ó¥¹</b><br />\r
343 <br />\r
344 »ä¤¿¤Á¤¬¥Õ¥ê¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼«Í³¤Î¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">°ìÈ̸øÍ­»ÈÍѵöÂú½ñ</a>¡Ê<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.ja.html">ÆüËܸìÌõ</a>¤È<a href="http://www.atmarkit.co.jp/aig/03linux/gpl.html">³µÍ×</a>¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÊ£À½Êª¤ò¼«Í³¤ËÈÒÉۤǤ­¤ë¤³¤È(¤½¤·¤Æ¡¢Ë¾¤à¤Ê¤é¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂФ·¤ÆÂвÁ¤òÀÁµá¤Ç¤­¤ë¤³¤È)¡¢¥½¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤«´õ˾¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Æþ¼ê¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÊѹ¹¤·¤¿¤ê¿·¤·¤¤¥Õ¥ê¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ»ÈÍѤǤ­¤ë¤³¤È¡¢°Ê¾å¤Î³ÆÆâÍƤò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥æ¡¼¥¶¼«¿È¤¬ÃΤäƤ¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£');\r
345 \r
346 ?>