OSDN Git Service

git-svn-id: https://svn.sourceforge.jp/svnroot/nucleus-jp/nucleus-jp/trunk@912 1ca29b...
[nucleus-jp/nucleus-jp-ancient.git] / euc / nucleus / language / japanese-euc.php
1 <?php
2 // Japanese (EUC-JP) Nucleus Language File
3 // 
4 // Author: chrome (chrome@cgi.no-ip.org)
5 // Modified by: Osamu Higuchi (osamu@higuchi.com)
6 // Nucleus version: v1.0-v3.2
7 //
8 // Please note: if you want to translate this file to your own language, be aware
9 // that in a next Nucleus version, new variables might be added and some other ones
10 // might be deleted. Therefor, it's important to list the Nucleus version for which 
11 // the file was written in your document.
12 //
13 // Fully translated language file can be sent to us and will be made
14 // available for download (with proper credit to the author, of course)
15
16 // Note for Japanese users
17 // ¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï Nucleus ¤Î EUC-JP ÈÇÆüËܸì¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
18
19 // START merge UTF-8 and EUC-JP
20 define('_ADMIN_NOTABILIA',                      'Ãí°Õ»ö¹à');
21 define('_ADMIN_PLEASE_READ',            'ºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²¼µ­¤Î<strong>Ãí°Õ»ö¹à</strong> ¤ò¤Þ¤º¤ªÆɤ߲¼¤µ¤¤');
22 define('_ADMIN_HOW_TO_ACCESS',          '¿·¤·¤¤weblog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤Îblog¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£ÊýË¡¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹:');
23 define('_ADMIN_SIMPLE_WAY',                     '<strong>´Êñ¤ÊÊýË¡:</strong> <code>index.php</code>¤ÎÊ£À½¤òºî¤ê¡¢¿·¤·¤¤blog¤òɽ¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÊѹ¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ºîÀ®¸å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£');
24 define('_ADMIN_DIFFICULT_WAY',          '<strong>¹âÅÙ¤ÊÊýË¡:</strong> ¸½ºß¤Îblog¤Ç»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥­¥ó¤Ë<code>otherblog</code>¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤¿µ­½Ò¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÇÊ£¿ô¤Îblog¤òŸ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£');
25 define('_ADMIN_HOW_TO_CREATE',          'Weblog¤ÎºîÀ®');
26
27
28 define('_BOOKMARKLET_NEW_CATEGORY',     '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÄɲ䵤졢¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
29 define('_BOOKMARKLET_SEND_PING',        '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲäËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºßweblogs.com¤Ëping¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤...');
30
31 // END merge UTF-8 and EUC-JP
32
33
34 // START changed/added after 3.3 START
35 define('_AUTOSAVEDRAFT',                        '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ¾õ¶·');
36 define('_AUTOSAVEDRAFT_LASTSAVED',      'ºÇ½ª¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸÆü»þ: ');
37 define('_AUTOSAVEDRAFT_NOTYETSAVED',    '̤Êݸ¤Ç¤¹');
38 define('_AUTOSAVEDRAFT_NOW',            '¥É¥é¥Õ¥ÈÊݸ');
39 define('_SKIN_PARTS_SPECIAL',           '¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');
40 define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_FORMAT',              '±Ñ¿ô»ú°Ê³°¤Îʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó');
41 define('_ERROR_SKIN_PARTS_SPECIAL_DELETE',              '¤³¤Î¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥È¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
42 define('_CONFIRMTXT_SKIN_PARTS_SPECIAL',                'ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©');
43 define('_ERROR_PLUGIN_LOAD',            '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤¬Æɤ߹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¯¤Ï¡¢»ÈÍÑÃæ¤Î Nucleus ¾å¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËɬÍפʵ¡Ç½¤¬¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£(<a href="?action=actionlog">´ÉÍýÁàºîÍúÎò</a>¤Ë¾ÜºÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)');
44 // END changed/added after 3.3 END
45
46 // START changed/added after 3.22 START
47 define('_SEARCHFORM_QUERY',                     '¸¡º÷¥­¡¼¥ï¡¼¥É');
48 define('_ERROR_EMAIL_REQUIRED',         '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬É¬ÍפǤ¹');
49 define('_COMMENTFORM_MAIL',                     '¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È:');
50 define('_COMMENTFORM_EMAIL',            '¥á¡¼¥ë:');
51 define('_EBLOG_REQUIREDEMAIL',          '¥³¥á¥ó¥È¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÍ׵᤹¤ë');
52 define('_ERROR_COMMENTS_SPAM',      '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥à¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢µñÈݤµ¤ì¤Þ¤·¤¿');
53 // END changed/added after 3.22 END
54
55 // START changed/added after 3.15 START
56
57 define('_LIST_PLUG_SUBS_NEEDUPDATE','Please use the \'Update Subscription list\'-button to update the plugin\'s subscription list.');
58 define('_LIST_PLUGS_DEP',                       'Plugin(s) requires:');
59
60 // END changed/added after 3.15
61
62 // START changed/added after 3.1 START
63
64 // comments list per weblog
65 define('_COMMENTS_BLOG',                        '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È:');
66 define('_NOCOMMENTS_BLOG',                      '¤³¤Îblog¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
67 define('_BLOGLIST_COMMENTS',            '¥³¥á¥ó¥È');
68 define('_BLOGLIST_TT_COMMENTS',         '¤³¤Îblog¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¹¥È');
69
70
71 // for use in archivetype-skinvar
72 define('_ARCHIVETYPE_DAY',                      'Æü');
73 define('_ARCHIVETYPE_MONTH',            '·î');
74
75 // tickets (prevents malicious users to trick an admin to perform actions he doesn't want)
76 define('_ERROR_BADTICKET',                      'Invalid or expired ticket.');
77
78 // plugin dependency
79 define('_ERROR_INSREQPLUGIN',           'Plugin installation failed, requires ');
80 define('_ERROR_DELREQPLUGIN',           'Plugin deletion failed, required by ');
81
82 // cookie prefix
83 define('_SETTINGS_COOKIEPREFIX',        'Cookie ¥×¥ì¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');
84
85 // account activation
86 define('_ERROR_NOLOGON_NOACTIVATE',     'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤òÁ÷¿®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ïµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£');
87 define('_ERROR_ACTIVATE',                       'ǧ¾Ú¥­¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢Ìµ¸ú¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡£');
88 define('_ACTIONLOG_ACTIVATIONLINK', 'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
89 define('_MSG_ACTIVATION_SENT',          'ǧ¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
90
91 // activation link emails
92 define('_ACTIVATE_REGISTER_MAIL',       "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤òˬ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\nÆóÆü°ÊÆâ¤Ë¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢Ç§¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£");
93 define('_ACTIVATE_REGISTER_MAILTITLE',  "¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤Îǧ¾Ú");
94 define('_ACTIVATE_REGISTER_TITLE',      '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
95 define('_ACTIVATE_REGISTER_TEXT',       '¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤Ï¤Û¤Ü´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
96 define('_ACTIVATE_FORGOT_MAIL',         "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢¤³¤Î<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n\n\t<%activationUrl%>\n\nÆóÆü°ÊÆâ¤Ë¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢Ç§¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£");
97 define('_ACTIVATE_FORGOT_MAILTITLE',"¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");
98 define('_ACTIVATE_FORGOT_TITLE',        '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
99 define('_ACTIVATE_FORGOT_TEXT',         '²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£');
100 define('_ACTIVATE_CHANGE_MAIL',         "¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï <%memberName%>\n\n¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢<%siteName%> (<%siteUrl%>)¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºÆǧ¾Ú¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\¼¡¤Î¥ê¥ó¥¯¤òˬ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡§\n\n\t<%activationUrl%>\n\nÆóÆü°ÊÆâ¤Ë¤³¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡¢Ç§¾ÚÍÑ¥ê¥ó¥¯¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£");
101 define('_ACTIVATE_CHANGE_MAILTITLE',"¥¢¥«¥¦¥ó¥È'<%memberName%>'¤ÎºÆǧ¾Ú");
102 define('_ACTIVATE_CHANGE_TITLE',        '¤è¤¦¤³¤½ <%memberName%>');
103 define('_ACTIVATE_CHANGE_TEXT',         '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¤¬³Îǧ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª');
104 define('_ACTIVATE_SUCCESS_TITLE',       'ǧ¾Ú¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿');
105 define('_ACTIVATE_SUCCESS_TEXT',        '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£');
106 define('_MEMBERS_SETPWD',                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤹ¤ë');
107 define('_MEMBERS_SETPWD_BTN',           '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄê');
108 define('_QMENU_ACTIVATE',                       '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Îǧ¾Ú');
109 define('_QMENU_ACTIVATE_TEXT',          '<p>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢<a href="index.php?action=showlogin">¥í¥°¥¤¥ó</a>¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£</p>');
110
111 define('_PLUGS_BTN_UPDATE',                     'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');
112
113 // global settings 
114 define('_SETTINGS_JSTOOLBAR',           'Javascript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë');
115 define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_FULL',      '¥Õ¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE)');
116 define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_SIMPLE','¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼(IE°Ê³°)');
117 define('_SETTINGS_JSTOOLBAR_NONE',      '¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤');
118 define('_SETTINGS_URLMODE_HELP',        '(»²¹Í¡§<a href="documentation/tips.html#searchengines-fancyurls">fancy URL¤òÍ­¸ú¤Ë¤¹¤ëÊýË¡</a>)');
119
120 // extra plugin settings part when editing categories/members/blogs/...
121 define('_PLUGINS_EXTRA',                        '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÄɲÃÀßÄê');
122
123 // itemlist info column keys
124 define('_LIST_ITEM_BLOG',                       'blog:');
125 define('_LIST_ITEM_CAT',                        'cat:');
126 define('_LIST_ITEM_AUTHOR',                     'Ãø¼Ô:');
127 define('_LIST_ITEM_DATE',                       'ÆüÉÕ:');
128 define('_LIST_ITEM_TIME',                       '»þ´Ö:');
129
130 // indication of registered members in comments list
131 define('_LIST_COMMENTS_MEMBER',         '(¥á¥ó¥Ð¡¼)');
132
133 // batch operations
134 define('_BATCH_WITH_SEL',                       'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡§');
135 define('_BATCH_EXEC',                           '¼Â¹Ô');
136
137 // quickmenu
138 // Note: _USER_SETTINGS ¤È _MANAGE_SETTINGS ¤Ï 3.3 °Ê¹ß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈǤÏ
139 // Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËܸìÈǤÏɽµ­¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
140 // ´Ö°ã¤Ã¤Æ¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë!!
141 define('_QMENU_HOME',                           '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');
142 define('_QMENU_ADD',                            '¥¢¥¤¥Æ¥àÄɲÃ');
143 define('_QMENU_ADD_SELECT',                     '- blogÁªÂò -');
144 define('_QMENU_USER_SETTINGS',          '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');
145 define('_QMENU_USER_ITEMS',                     '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
146 define('_QMENU_USER_COMMENTS',          '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
147 define('_QMENU_MANAGE',                         '¥µ¥¤¥È´ÉÍý');
148 define('_QMENU_MANAGE_LOG',                     '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
149 define('_QMENU_MANAGE_SETTINGS',        '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
150 define('_QMENU_MANAGE_MEMBERS',         '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');
151 define('_QMENU_MANAGE_NEWBLOG',         '¿·µ¬BlogºîÀ®');
152 define('_QMENU_MANAGE_BACKUPS',         'DBÊݸ/Éü¸µ');
153 define('_QMENU_MANAGE_PLUGINS',         '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');
154 define('_QMENU_LAYOUT',                         '¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÀßÄê');
155 define('_QMENU_LAYOUT_SKINS',           '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');
156 define('_QMENU_LAYOUT_TEMPL',           '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');
157 define('_QMENU_LAYOUT_IEXPORT',         'Æɹþ/½ñ½Ð');
158 define('_QMENU_PLUGINS',                        '¥×¥é¥°¥¤¥ó');
159
160 // quickmenu on logon screen
161 define('_QMENU_INTRO',                          'ƳÆþ¥¬¥¤¥É');
162 define('_QMENU_INTRO_TEXT',                     '<p>¤³¤³¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡ÖNucleus CMS¡×¤Î¥í¥°¥¤¥ó²èÌ̤Ǥ¹¡£</p><p>¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æµ­»ö¤Î¿·µ¬Åê¹Æ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£</p>');
163
164 // helppages for plugins
165 define('_ERROR_PLUGNOHELPFILE',         '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥óÍѤΥإë¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');
166 define('_PLUGS_HELP_TITLE',                     '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Ø¥ë¥×¥Ú¡¼¥¸');
167 define('_LIST_PLUGS_HELP',                      '¥Ø¥ë¥×');
168
169 // END changed/started after 3.1
170
171 // START changed/added after v2.5beta START
172
173 // general settings (security)
174 define('_SETTINGS_EXTAUTH',                     'Enable External Authentication');
175 define('_WARNING_EXTAUTH',                      'Warning: Enable only if needed.');
176
177 // member profile
178 define('_MEMBERS_BYPASS',                       'Use External Authentication');
179
180 // 'always include in search' blog setting (yes/no) [in v2.5beta, the 'always' part wasn't clear]
181 define('_EBLOG_SEARCH',                         '<em>¾ï¤Ë</em>¸¡º÷Âоݤˤ¹¤ë');
182
183 // END changed/added after v2.5beta
184
185 // START introduced after v2.0 START
186
187 // media library
188 define('_MEDIA_VIEW',                           'ɽ¼¨');
189 define('_MEDIA_VIEW_TT',                        '¥Õ¥¡¥¤¥ëɽ¼¨ (¿·¤·¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬³«¤­¤Þ¤¹)');
190 define('_MEDIA_FILTER_APPLY',           '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Å¬±þ');
191 define('_MEDIA_FILTER_LABEL',           '¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼: ');
192 define('_MEDIA_UPLOAD_TO',                      '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀè...');
193 define('_MEDIA_UPLOAD_NEW',                     '¿·µ¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É...');
194 define('_MEDIA_COLLECTION_SELECT',      'ÁªÂò');
195 define('_MEDIA_COLLECTION_TT',          '¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÀÚ¤êÂؤ¨');
196 define('_MEDIA_COLLECTION_LABEL',       '¸½ºß¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó: ');
197
198 // tooltips on toolbar
199 define('_ADD_ALIGNLEFT_TT',                     'º¸´ó¤»');
200 define('_ADD_ALIGNRIGHT_TT',            '±¦´ó¤»');
201 define('_ADD_ALIGNCENTER_TT',           'Ãæ±û´ó¤»');
202
203 // generic upload failure
204 define('_ERROR_UPLOADFAILED',           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿');
205
206 // END introduced after v2.0 END
207
208 // START introduced after v1.5 START
209
210 // posting to the past/edit timestamps
211 define('_EBLOG_ALLOWPASTPOSTING',       '²áµî¤ÎÆü»þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤òµö²Ä¤¹¤ë');
212 define('_ADD_CHANGEDATE',                       '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');
213 define('_BMLET_CHANGEDATE',                     '¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¹¹¿·');
214
215 // skin import/export
216 define('_OVERVIEW_SKINIMPORT',          'Æɹþ/½ñ½Ð');
217
218 // skin settings
219 define('_PARSER_INCMODE_NORMAL',        '¥Î¡¼¥Þ¥ë');
220 define('_PARSER_INCMODE_SKINDIR',       'skindir¤ò»È¤¦');
221 define('_SKIN_INCLUDE_MODE',            'Include ¥â¡¼¥É');
222 define('_SKIN_INCLUDE_PREFIX',          'Include ¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹');
223
224 // global settings
225 define('_SETTINGS_BASESKIN',            '´ðËܤΥ¹¥­¥ó');
226 define('_SETTINGS_SKINSURL',            '¥¹¥­¥óURL');
227 define('_SETTINGS_ACTIONSURL',          'action.php ¤Ø¤Î¥Õ¥ëURL');
228
229 // category moves (batch)
230 define('_ERROR_MOVEDEFCATEGORY',        'default¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
231 define('_ERROR_MOVETOSELF',                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (°ÜÆ°Àè¤ÎBlog¤¬°ÜÆ°¸µ¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¹)');
232 define('_MOVECAT_TITLE',                        '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëBlog¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
233 define('_MOVECAT_BTN',                          '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°');
234
235 // URLMode setting
236 define('_SETTINGS_URLMODE',                     'URL ¥â¡¼¥É');
237 define('_SETTINGS_URLMODE_NORMAL',      'Normal');
238 define('_SETTINGS_URLMODE_PATHINFO','Fancy');
239
240 // Batch operations
241 define('_BATCH_NOSELECTION',            'Âоݤ¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
242 define('_BATCH_ITEMS',                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
243 define('_BATCH_CATEGORIES',                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
244 define('_BATCH_MEMBERS',                        '¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
245 define('_BATCH_TEAM',                           '¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
246 define('_BATCH_COMMENTS',                       '¥³¥á¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¤ËÂФ·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥ÁÁàºî');
247 define('_BATCH_UNKNOWN',                        '̤ÃΤΥХåÁÁàºî: ');
248 define('_BATCH_EXECUTING',                      '¼Â¹ÔÃæ');
249 define('_BATCH_ONCATEGORY',                     '- Âоݥ«¥Æ¥´¥ê¡¼');
250 define('_BATCH_ONITEM',                         '- Âоݥ¢¥¤¥Æ¥à');
251 define('_BATCH_ONCOMMENT',                      '- Âоݥ³¥á¥ó¥È');
252 define('_BATCH_ONMEMBER',                       '- Âоݥá¥ó¥Ð¡¼');
253 define('_BATCH_ONTEAM',                         '- ÂоݥÁ¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼');
254 define('_BATCH_SUCCESS',                        'À®¸ù!');
255 define('_BATCH_DONE',                           '½ªÎ»!');
256 define('_BATCH_DELETE_CONFIRM',         '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');
257 define('_BATCH_DELETE_CONFIRM_BTN',     '¥Ð¥Ã¥Áºï½ü¤Î³Îǧ');
258 define('_BATCH_SELECTALL',                      'Á´¤ÆÁªÂò');
259 define('_BATCH_DESELECTALL',            'Á´¤Æ¤ÎÁªÂò¤ò²ò½ü');
260
261 // batch operations: options in dropdowns
262 define('_BATCH_ITEM_DELETE',            'ºï½ü');
263 define('_BATCH_ITEM_MOVE',                      '°ÜÆ°');
264 define('_BATCH_MEMBER_DELETE',          'ºï½ü');
265 define('_BATCH_MEMBER_SET_ADM',         '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
266 define('_BATCH_MEMBER_UNSET_ADM',       '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');
267 define('_BATCH_TEAM_DELETE',            '¥Á¡¼¥à¤«¤éºï½ü');
268 define('_BATCH_TEAM_SET_ADM',           '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
269 define('_BATCH_TEAM_UNSET_ADM',         '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ò³°¤¹');
270 define('_BATCH_CAT_DELETE',                     'ºï½ü');
271 define('_BATCH_CAT_MOVE',                       '¾¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°');
272 define('_BATCH_COMMENT_DELETE',         'ºï½ü');
273
274 // itemlist: Add new item...
275 define('_ITEMLIST_ADDNEW',                      '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ...');
276 define('_ADD_PLUGIN_EXTRAS',            'Äɲåץ饰¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó');
277
278 // errors
279 define('_ERROR_CATCREATEFAIL',          '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
280 define('_ERROR_NUCLEUSVERSIONREQ',      '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î Nucleus ¤¬É¬ÍפǤ¹: ');
281
282 // backlinks
283 define('_BACK_TO_BLOGSETTINGS',         'Blog¤ÎÀßÄê¤ËÌá¤ë');
284
285 // skin import export
286 define('_SKINIE_TITLE_IMPORT',          'Æɤ߹þ¤ß');
287 define('_SKINIE_TITLE_EXPORT',          '½ñ¤­½Ð¤·');
288 define('_SKINIE_BTN_IMPORT',            'Æɤ߹þ¤ß');
289 define('_SKINIE_BTN_EXPORT',            'ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò½ñ¤­½Ð¤·');
290 define('_SKINIE_LOCAL',                         '¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÆɤ߹þ¤ß:');
291 define('_SKINIE_NOCANDIDATES',          'skins¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤ËÆɤ߹þ¤á¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
292 define('_SKINIE_FROMURL',                       'URL¤ò»ØÄꤷ¤ÆÆɤ߹þ¤ß:');
293 define('_SKINIE_EXPORT_INTRO',          '½ñ¤­½Ð¤¹¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤«¤éÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
294 define('_SKINIE_EXPORT_SKINS',          '¥¹¥­¥ó');
295 define('_SKINIE_EXPORT_TEMPLATES',      '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
296 define('_SKINIE_EXPORT_EXTRA',          'ÄɲþðÊó');
297 define('_SKINIE_CONFIRM_OVERWRITE',     '´û¤Ë¸ºß¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤ò¾å½ñ¤­¤¹¤ë (¤Ö¤Ä¤«¤ë¥¹¥­¥ó̾¤ò»²¾È)');
298 define('_SKINIE_CONFIRM_IMPORT',        '¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤¹');
299 define('_SKINIE_CONFIRM_TITLE',         '¥¹¥­¥ó¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÆɤ߹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
300 define('_SKINIE_INFO_SKINS',            '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥¹¥­¥ó:');
301 define('_SKINIE_INFO_TEMPLATES',        '¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');
302 define('_SKINIE_INFO_GENERAL',          '¾ðÊó:');
303 define('_SKINIE_INFO_SKINCLASH',        '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');
304 define('_SKINIE_INFO_TEMPLCLASH',       '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹:');
305 define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDSKINS','Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥­¥ó:');
306 define('_SKINIE_INFO_IMPORTEDTEMPLS','Æɤ߹þ¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È:');
307 define('_SKINIE_DONE',                          'Æɤ߹þ¤ß´°Î»');
308
309 define('_AND',                                          'and');
310 define('_OR',                                           'or');
311
312 // empty fields on template edit
313 define('_EDITTEMPLATE_EMPTY',           '̵¤·(¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÊÔ½¸)');
314
315 // skin overview list
316 define('_LIST_SKINS_INCMODE',           'Include¥â¡¼¥É:');
317 define('_LIST_SKINS_INCPREFIX',         'Include Prefix:');
318 define('_LIST_SKINS_DEFINED',           'ÄêµÁºÑ¤ß¥Ñ¡¼¥Ä:');
319
320 // backup
321 define('_BACKUPS_TITLE',                        '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥× / ¥ê¥¹¥È¥¢');
322 define('_BACKUP_TITLE',                         '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×');
323 define('_BACKUP_INTRO',                         '²¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î Nucleus ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÊݸ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£');
324 define('_BACKUP_ZIP_YES',                       '°µ½Ì¤¹¤ë');
325 define('_BACKUP_ZIP_NO',                        '°µ½Ì¤·¤Ê¤¤');
326 define('_BACKUP_BTN',                           '¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë');
327 define('_BACKUP_NOTE',                          '<b>Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆâÍƤÀ¤±¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä config.php Æâ¤ÎÀßÄê¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×<b>¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó</b>¡£');
328 define('_RESTORE_TITLE',                        '¥ê¥¹¥È¥¢');
329 define('_RESTORE_NOTE',                         '<b>·Ù¹ð:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¤Ï¸½ºß¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹Æâ¤Î Nucleus ¥Ç¡¼¥¿¤òÁ´¤Æ<b>ºï½ü</b>¤·¤Þ¤¹¡ªÎɤ¯Ãí°Õ¤·¤Æ»ÈÍѤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª  <br />  <b>Ãí°Õ:</b> ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¤¿ Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ ¸½ºß»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤ë Nucleus ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈƱ¤¸¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¡£');
330 define('_RESTORE_INTRO',                        '°Ê²¼¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤òÁªÂò¤·¤Æ"¥ê¥¹¥È¥¢"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£');
331 define('_RESTORE_IMSURE',                       '¤Ï¤¤¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÁàºî¤Î¼Â¹Ô¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤¹¡ª');
332 define('_RESTORE_BTN',                          '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¥ê¥¹¥È¥¢');
333 define('_RESTORE_WARNING',                      '¡ÊÀµ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¸½ºß¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë');
334 define('_ERROR_BACKUP_NOTSURE',         '"¾µÇ§"¥Æ¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');
335 define('_RESTORE_COMPLETE',                     '¥ê¥¹¥È¥¢´°Î»');
336
337 // new item notification
338 define('_NOTIFY_NI_MSG',                        '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿:');
339 define('_NOTIFY_NI_TITLE',                      '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à!');
340 define('_NOTIFY_KV_MSG',                        '¥«¥ë¥Þ¤ÎÅêɼ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿:');
341 define('_NOTIFY_KV_TITLE',                      'Nucleus¥«¥ë¥Þ:');
342 define('_NOTIFY_NC_MSG',                        '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë:');
343 define('_NOTIFY_NC_TITLE',                      'Nucleus¥³¥á¥ó¥È:');
344 define('_NOTIFY_USERID',                        '¥æ¡¼¥¶¡¼ID:');
345 define('_NOTIFY_USER',                          '¥æ¡¼¥¶¡¼:');
346 define('_NOTIFY_COMMENT',                       '¥³¥á¥ó¥È:');
347 define('_NOTIFY_VOTE',                          'Åêɼ:');
348 define('_NOTIFY_HOST',                          '¥Û¥¹¥È:');
349 define('_NOTIFY_IP',                            'IP:');
350 define('_NOTIFY_MEMBER',                        '¥á¥ó¥Ð¡¼:');
351 define('_NOTIFY_TITLE',                         '¥¿¥¤¥È¥ë:');
352 define('_NOTIFY_CONTENTS',                      '¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä:');
353
354 // member mail message
355 define('_MMAIL_MSG',                            '¼¡¤ÎÊý¤«¤é¤¢¤Ê¤¿°¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿');
356 define('_MMAIL_FROMANON',                       'ƿ̾¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼');
357 define('_MMAIL_FROMNUC',                        'Á÷¿®¸µ¤ÎNucleus ¥¦¥§¥Ö¥í¥°');
358 define('_MMAIL_TITLE',                          '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ from');
359 define('_MMAIL_MAIL',                           '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:');
360
361 // END introduced after v1.5 END
362
363
364 // START introduced after v1.1 START
365
366 // bookmarklet buttons
367 define('_BMLET_ADD',                            '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');
368 define('_BMLET_EDIT',                           'Êݸ');
369 define('_BMLET_DELETE',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Îºï½ü');
370 define('_BMLET_BODY',                           'ËÜʸ');
371 define('_BMLET_MORE',                           '³¤­');
372 define('_BMLET_OPTIONS',                        '¥ª¥×¥·¥ç¥ó');
373 define('_BMLET_PREVIEW',                        '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');
374
375 // used in bookmarklet
376 define('_ITEM_UPDATED',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
377 define('_ITEM_DELETED',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
378
379 // plugins
380 define('_CONFIRMTXT_PLUGIN',            '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«?');
381 define('_ERROR_NOSUCHPLUGIN',           '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
382 define('_ERROR_DUPPLUGIN',                      '¤½¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï´û¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
383 define('_ERROR_PLUGFILEERROR',          '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
384 define('_PLUGS_NOCANDIDATES',           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¸õÊ䤬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó');
385
386 define('_PLUGS_TITLE_MANAGE',           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î´ÉÍý');
387 define('_PLUGS_TITLE_INSTALLED',        '¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß');
388 define('_PLUGS_TITLE_UPDATE',           'ÅÐÏ¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È');
389 define('_PLUGS_TEXT_UPDATE',            'Nucleus¤Ï¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¤·¤Æ¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÅÐÏ¿¤¬Àµ¤·¤¯¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
390 define('_PLUGS_TITLE_NEW',                      '¿·¤·¤¤¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
391 define('_PLUGS_ADD_TEXT',                       '°Ê²¼¤Ïplugins¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÆâ¤Î¡¢Á´¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Äɲ乤ëÁ°¤Ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤«¤É¤¦¤«¤ò<strong>¤·¤Ã¤«¤ê³Îǧ</strong>¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
392 define('_PLUGS_BTN_INSTALL',            '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë');
393 define('_BACKTOOVERVIEW',                       '°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
394
395 // editlink
396 define('_TEMPLATE_EDITLINK',            '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥ó¥¯');
397
398 // add left / add right tooltips
399 define('_ADD_LEFT_TT',                          'left box¤òÄɲÃ');
400 define('_ADD_RIGHT_TT',                         'right box¤òÄɲÃ');
401
402 // add/edit item: new category (in dropdown box)
403 define('_ADD_NEWCAT',                           '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼...');
404
405 // new settings
406 define('_SETTINGS_PLUGINURL',           '¥×¥é¥°¥¤¥óURL');
407 define('_SETTINGS_MAXUPLOADSIZE',       '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎºÇÂ祵¥¤¥º (bytes)');
408 define('_SETTINGS_NONMEMBERMSGS',       '¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷ÉÕ¤òµö²Ä');
409 define('_SETTINGS_PROTECTMEMNAMES',     '¥á¥ó¥Ð¡¼Ì¾¤ÎÊݸî');
410
411 // overview screen
412 define('_OVERVIEW_PLUGINS',                     '¥×¥é¥°¥¤¥ó´ÉÍý');
413
414 // actionlog
415 define('_ACTIONLOG_NEWMEMBER',          '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÐÏ¿:');
416
417 // membermail (when not logged in)
418 define('_MEMBERMAIL_MAIL',                      '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹:');
419
420 // file upload
421 define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD2',      '¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥ÈÆâ¤ËÂоݥá¥ó¥Ð¡¼¤ò»ý¤Ä¤É¤Îblog¤Ø¤Î´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òǧ¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£');
422
423 // plugin list
424 define('_LISTS_INFO',                           '¾ðÊó');
425 define('_LIST_PLUGS_AUTHOR',            'By:');
426 define('_LIST_PLUGS_VER',                       '¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó:');
427 define('_LIST_PLUGS_SITE',                      '¥µ¥¤¥È');
428 define('_LIST_PLUGS_DESC',                      'ÀâÌÀ:');
429 define('_LIST_PLUGS_SUBS',                      '°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿:');
430 define('_LIST_PLUGS_UP',                        '¾å¤Ø');
431 define('_LIST_PLUGS_DOWN',                      '²¼¤Ø');
432 define('_LIST_PLUGS_UNINSTALL',         'ºï½ü');
433 define('_LIST_PLUGS_ADMIN',                     '´ÉÍý');
434 define('_LIST_PLUGS_OPTIONS',           'ÊÔ½¸');
435
436 // plugin option list
437 define('_LISTS_VALUE',                          'ÃÍ');
438
439 // plugin options
440 define('_ERROR_NOPLUGOPTIONS',          '¤³¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
441 define('_PLUGS_BACK',                           '¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
442 define('_PLUGS_SAVE',                           '¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÊݸ');
443 define('_PLUGS_OPTIONS_UPDATED',        '¥×¥é¥°¥¤¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
444
445 define('_OVERVIEW_MANAGEMENT',          '´ÉÍý');
446 define('_OVERVIEW_MANAGE',                      'Nucleus¤Î´ÉÍý');
447 define('_MANAGE_GENERAL',                       '´ÉÍý');
448 define('_MANAGE_SKINS',                         '¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
449 define('_MANAGE_EXTRA',                         'Äɲõ¡Ç½');
450
451 define('_BACKTOMANAGE',                         'Nucleus¤Î´ÉÍý¤ËÌá¤ë');
452
453
454 // END introduced after v1.1 END
455
456
457
458
459 // charset to use 
460 define('_CHARSET',                                      'EUC-JP');
461
462 // global stuff
463 define('_LOGOUT',                                       '¥í¥°¥¢¥¦¥È');
464 define('_LOGIN',                                        '¥í¥°¥¤¥ó');
465 define('_YES',                                          '¤Ï¤¤');
466 define('_NO',                                           '¤¤¤¤¤¨');
467 define('_SUBMIT',                                       'Á÷¿®');
468 define('_ERROR',                                        '¥¨¥é¡¼');
469 define('_ERRORMSG',                                     '¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿!');
470 define('_BACK',                                         'Ìá¤ë');
471 define('_NOTLOGGEDIN',                          '¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
472 define('_LOGGEDINAS',                           '¥í¥°¥¤¥ó:');
473 define('_ADMINHOME',                            '´ÉÍý¥Û¡¼¥à');
474 define('_NAME',                                         '̾Á°');
475 define('_BACKHOME',                                     '´ÉÍý¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤ë');
476 define('_BADACTION',                            '¸ºß¤·¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Í׵ᤵ¤ì¤Þ¤·¤¿');
477 define('_MESSAGE',                                      '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
478 define('_HELP_TT',                                      '¥Ø¥ë¥×!');
479 define('_YOURSITE',                                     '¥µ¥¤¥È¤Î³Îǧ');
480
481
482 define('_POPUP_CLOSE',                          '¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë');
483
484 define('_LOGIN_PLEASE',                         '¤Þ¤º¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
485
486 // commentform
487 define('_COMMENTFORM_YOUARE',           '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾: ');
488 define('_COMMENTFORM_SUBMIT',           '¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲÃ');
489 define('_COMMENTFORM_COMMENT',          '¥³¥á¥ó¥È:');
490 define('_COMMENTFORM_NAME',                     '¤ªÌ¾Á°:');
491 define('_COMMENTFORM_REMEMBER',         '¾ðÊó¤òµ­²±¤·¤Æ¤ª¤¯');
492
493 // loginform
494 define('_LOGINFORM_NAME',                       '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾:');
495 define('_LOGINFORM_PWD',                        '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:');
496 define('_LOGINFORM_YOUARE',                     '¥í¥°¥¤¥óÃæ:');
497 define('_LOGINFORM_SHARED',                     '¤³¤ÎPC¤ò¾¤Î¿Í¤È¶¦ÍѤ¹¤ë');
498
499 // member mailform
500 define('_MEMBERMAIL_SUBMIT',            '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¿®');
501
502 // search form
503 define('_SEARCHFORM_SUBMIT',            '¸¡º÷');
504
505 // add item form
506 define('_ADD_ADDTO',                            '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ:');
507 define('_ADD_CREATENEW',                        '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à');
508 define('_ADD_BODY',                                     'ËÜʸ');
509 define('_ADD_TITLE',                            '¥¿¥¤¥È¥ë');
510 define('_ADD_MORE',                                     '³¤­ (¶õÍó¤Ç¤â²Ä)');
511 define('_ADD_CATEGORY',                         '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');
512 define('_ADD_PREVIEW',                          '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼');
513 define('_ADD_DISABLE_COMMENTS',         '¥³¥á¥ó¥È¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«?');
514 define('_ADD_DRAFTNFUTURE',                     '¥É¥é¥Õ¥È¤È̤Íè¤Îµ­»ö');
515 define('_ADD_ADDITEM',                          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲÃ');
516 define('_ADD_ADDNOW',                           'º£¤¹¤°ÄɲÃ');
517 define('_ADD_ADDLATER',                         '¸å¤ÇÄɲÃ');
518 define('_ADD_PLACE_ON',                         'Æü»þ:');
519 define('_ADD_ADDDRAFT',                         '¥É¥é¥Õ¥È¤ËÄɲÃ');
520 define('_ADD_NOPASTDATES',                      '(²áµî¤ÎÆü»þ¤Ï»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£»ØÄꤵ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¸½ºß¤ÎÆü»þ¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤Þ¤¹)');
521 define('_ADD_BOLD_TT',                          'ÂÀ»ú');
522 define('_ADD_ITALIC_TT',                        '¼ÐÂÎ');
523 define('_ADD_HREF_TT',                          '¥ê¥ó¥¯ºîÀ®');
524 define('_ADD_MEDIA_TT',                         '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¤ÎÄɲÃ');
525 define('_ADD_PREVIEW_TT',                       '¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Îɽ¼¨/Èóɽ¼¨');
526 define('_ADD_CUT_TT',                           '¥«¥Ã¥È');
527 define('_ADD_COPY_TT',                          '¥³¥Ô¡¼');
528 define('_ADD_PASTE_TT',                         '¥Ú¡¼¥¹¥È');
529
530
531 // edit item form
532 define('_EDIT_ITEM',                            '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸');
533 define('_EDIT_SUBMIT',                          'Êݸ');
534 define('_EDIT_ORIG_AUTHOR',                     '¸¶ºî¼Ô');
535 define('_EDIT_BACKTODRAFTS',            'ºÆÅ٥ɥé¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÊݸ');
536 define('_EDIT_COMMENTSNOTE',            '(Ãí°Õ: ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈóɽ¼¨¤Ï°ÊÁ°¤ËÄɲ䵤줿¥³¥á¥ó¥È¤ò±£¤·¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó)');
537
538 // used on delete screens
539 define('_DELETE_CONFIRM',                       'ºï½ü¤Î³Îǧ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
540 define('_DELETE_CONFIRM_BTN',           'ºï½ü¤Î³Îǧ');
541 define('_CONFIRMTXT_ITEM',                      '°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');
542 define('_CONFIRMTXT_COMMENT',           '°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:');
543 define('_CONFIRMTXT_TEAM1',                     '¤³¤Îblog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤«¤é');
544 define('_CONFIRMTXT_TEAM2',                     'ºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
545 define('_CONFIRMTXT_BLOG',                      'ºï½ü¤¹¤ëBlog: ');
546 define('_WARNINGTXT_BLOGDEL',           '·Ù¹ð! Blog¤òºï½ü¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò³Îǧ¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br />¤µ¤é¤Ë¡¢Blog¤Îºï½üÃæ¤ËNucleus¤òÃæÃǤµ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
547 define('_CONFIRMTXT_MEMBER',            '°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
548 define('_CONFIRMTXT_TEMPLATE',          '¼¡¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
549 define('_CONFIRMTXT_SKIN',                      '¼¡¤Î¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
550 define('_CONFIRMTXT_BAN',                       '¼¡¤Î¶Ø»ßIPÈϰϤòºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
551 define('_CONFIRMTXT_CATEGORY',          '¼¡¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºï½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ');
552
553 // some status messages
554 define('_DELETED_ITEM',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
555 define('_DELETED_MEMBER',                       '¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
556 define('_DELETED_COMMENT',                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
557 define('_DELETED_BLOG',                         'Blog¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
558 define('_DELETED_CATEGORY',                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
559 define('_ITEM_MOVED',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ÜÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
560 define('_ITEM_ADDED',                           '¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Äɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿');
561 define('_COMMENT_UPDATED',                      '¥³¥á¥ó¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
562 define('_SKIN_UPDATED',                         '¥¹¥­¥ó¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
563 define('_TEMPLATE_UPDATED',                     '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
564
565 // errors
566 define('_ERROR_COMMENT_LONGWORD',       '¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏȾ³Ñ¤Ç90ʸ»ú°Ê¾å¤Î¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤');
567 define('_ERROR_COMMENT_NOCOMMENT',      '¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
568 define('_ERROR_COMMENT_NOUSERNAME',     'Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶Ì¾¤Ç¤¹');
569 define('_ERROR_COMMENT_TOOLONG',        '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹(Ⱦ³Ñ¤Ç5000ʸ»ú¤Þ¤Ç)');
570 define('_ERROR_COMMENTS_DISABLED',      '¤³¤ÎBlog¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸½ºß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó');
571 define('_ERROR_COMMENTS_NONPUBLIC',     '¤³¤ÎBlog¤Ø¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲ乤ë¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó');
572 define('_ERROR_COMMENTS_MEMBERNICK','¤¢¤Ê¤¿¤¬»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿Ì¾Á°¤Ï´û¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î̾Á°¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
573 define('_ERROR_SKIN',                           '¥¹¥­¥ó¡¡¥¨¥é¡¼');
574 define('_ERROR_ITEMCLOSED',                     '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÊĺ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄɲá¢Åêɼ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£');
575 define('_ERROR_NOSUCHITEM',                     '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
576 define('_ERROR_NOSUCHBLOG',                     '¤½¤Î¤è¤¦¤ÊBlog¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
577 define('_ERROR_NOSUCHSKIN',                     '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥­¥ó¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
578 define('_ERROR_NOSUCHMEMBER',           '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
579 define('_ERROR_NOTONTEAM',                      '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
580 define('_ERROR_BADDESTBLOG',            'Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
581 define('_ERROR_NOTONDESTTEAM',          '¤¢¤Ê¤¿¤¬Á÷¤êÀè¤ÎBlog¤Î¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
582 define('_ERROR_NOEMPTYITEMS',           '¶õ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó!');
583 define('_ERROR_BADMAILADDRESS',         '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹');
584 define('_ERROR_BADNOTIFY',                      'ÄÌÃΥ᡼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÃæ¤ËÉÔÀµ¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
585 define('_ERROR_BADNAME',                        '̾Á°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó ( a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤·¤«»È¤¨¤Þ¤»¤ó)');
586 define('_ERROR_NICKNAMEINUSE',          '¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹');
587 define('_ERROR_PASSWORDMISMATCH',       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤»¤ó');
588 define('_ERROR_PASSWORDTOOSHORT',       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï6ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó');
589 define('_ERROR_PASSWORDMISSING',        '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¶õ¤Ç¤¹');
590 define('_ERROR_REALNAMEMISSING',        'ËÜ̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
591 define('_ERROR_ATLEASTONEADMIN',        '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤­¤ësuper-admin¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£');
592 define('_ERROR_ATLEASTONEBLOGADMIN','¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔǽ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
593 define('_ERROR_ALREADYONTEAM',          '´û¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó');
594 define('_ERROR_BADSHORTBLOGNAME',       'û¤¤Blog̾¤Ë¤Ï a-z ¡¢0-9¡¢¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');
595 define('_ERROR_DUPSHORTBLOGNAME',       '¾¤ÎBlog¤ÇƱ¤¸Ã»½Ì̾¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Ì¾Á°¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó¡£');
596 define('_ERROR_UPDATEFILE',                     '¹¹¿·¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ (chmod 666 ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¬´ÉÍýÎΰè¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤«¤é¤ÎÁêÂаÌÃ֤Ǥ¢¤ë¾ì¹ç¡¢(/your/path/to/nucleus/ ¤Î¤è¤¦¤Ë)ÀäÂХѥ¹¤Ç»ØÄꤷ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
597 define('_ERROR_DELDEFBLOG',                     '´ûÄê¤ÎBlog¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
598 define('_ERROR_DELETEMEMBER',           '¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£±¤Ä°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
599 define('_ERROR_BADTEMPLATENAME',        'ÉÔÀµ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾¤Ç¤¹ (a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
600 define('_ERROR_DUPTEMPLATENAME',        'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');
601 define('_ERROR_BADSKINNAME',            'ÉÔÀµ¤Ê¥¹¥­¥ó̾¤Ç¤¹ (a-z ¡¢0-9 ¤Î±Ñ¿ô»ú¤Î¤ß»ÈÍѲġ£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä)');
602 define('_ERROR_DUPSKINNAME',            'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');
603 define('_ERROR_DEFAULTSKIN',            '¾ï¤Ë "default" ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¹¥­¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó');
604 define('_ERROR_SKINDEFDELETE',          '°Ê²¼¤ÎBlog¤Î´ûÄê¤Î¥¹¥­¥ó¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥­¥ó¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: ');
605 define('_ERROR_DISALLOWED',                     '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
606 define('_ERROR_DELETEBAN',                      '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½üÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿ (¶Ø»ß¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó)');
607 define('_ERROR_ADDBAN',                         '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃÃæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Îblog¤ËÀµ¤·¤¯Äɲ䵤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£');
608 define('_ERROR_BADACTION',                      'Í׵ᤵ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
609 define('_ERROR_MEMBERMAILDISABLED',     '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¥á¡¼¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»ÈÍÑÉԲĤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹');
610 define('_ERROR_MEMBERCREATEDISABLED','¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºîÀ®¤¬»ÈÍÑÉԲĤˤʤäƤ¤¤Þ¤¹');
611 define('_ERROR_INCORRECTEMAIL',         'Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹');
612 define('_ERROR_VOTEDBEFORE',            '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë´û¤ËÅêɼºÑ¤ß¤Ç¤¹');
613 define('_ERROR_BANNED1',                        '¤¢¤Ê¤¿ (IPÈÏ°Ï ');
614 define('_ERROR_BANNED2',                        ') ¤Ï¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸: \'');
615 define('_ERROR_BANNED3',                        '\'');
616 define('_ERROR_LOGINNEEDED',            '¤³¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬ÍפǤ¹');
617 define('_ERROR_CONNECT',                        'Àܳ¥¨¥é¡¼');
618 define('_ERROR_FILE_TOO_BIG',           '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â礭¤¹¤®¤Þ¤¹!');
619 define('_ERROR_BADFILETYPE',            '¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¤Ïǧ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
620 define('_ERROR_BADREQUEST',                     'ÉÔÀµ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÍ×µá¤Ç¤¹');
621 define('_ERROR_DISALLOWEDUPLOAD',       '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Þ¤»¤ó');
622 define('_ERROR_BADPERMISSIONS',         '¥Õ¥¡¥¤¥ë/¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
623 define('_ERROR_UPLOADMOVEP',            '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');
624 define('_ERROR_UPLOADCOPY',                     '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥³¥Ô¡¼Ãæ¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿');
625 define('_ERROR_UPLOADDUPLICATE',        'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ëÁ°¤Ë̾Á°¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
626 define('_ERROR_LOGINDISALLOWED',        '¤¢¤Ê¤¿¤Ï´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤¹');
627 define('_ERROR_DBCONNECT',                      'MySQL¥µ¡¼¥Ð¤ËÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
628 define('_ERROR_DBSELECT',                       'nucleus¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÁªÂò¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
629 define('_ERROR_NOSUCHLANGUAGE',         '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥²¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
630 define('_ERROR_NOSUCHCATEGORY',         '¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó');
631 define('_ERROR_DELETELASTCATEGORY',     '¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬É¬ÍפǤ¹');
632 define('_ERROR_DELETEDEFCATEGORY',      '´ûÄê¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó');
633 define('_ERROR_BADCATEGORYNAME',        '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤»¤ó');
634 define('_ERROR_DUPCATEGORYNAME',        'Ʊ¤¸Ì¾Á°¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬´û¤Ë¸ºß¤·¤Þ¤¹');
635
636 // some warnings (used for mediadir setting)
637 define('_WARNING_NOTADIR',                      '·Ù¹ð: ¸½ºß¤ÎÃͤϥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!');
638 define('_WARNING_NOTREADABLE',          '·Ù¹ð: ¸½ºß¤ÎÃͤÏÆɤ߼è¤êÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹!');
639 define('_WARNING_NOTWRITABLE',          '·Ù¹ð: ¸½ºß¤ÎÃͤϽñ¤­¹þ¤ßÉÔ²Äǽ¤Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¹!');
640
641 // media and upload
642 define('_MEDIA_UPLOADLINK',                     '¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');
643 define('_MEDIA_MODIFIED',                       '¹¹¿·Æü');
644 define('_MEDIA_FILENAME',                       '¥Õ¥¡¥¤¥ë̾');
645 define('_MEDIA_DIMENSIONS',                     '¥µ¥¤¥º');
646 define('_MEDIA_INLINE',                         'Ëä¤á¹þ¤ß');
647 define('_MEDIA_POPUP',                          '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×');
648 define('_UPLOAD_TITLE',                         '¥Õ¥¡¥¤¥ëÁªÂò');
649 define('_UPLOAD_MSG',                           '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢\'¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É\' ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤');
650 define('_UPLOAD_BUTTON',                        '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É');
651
652 // some status messages
653 //define('_MSG_ACCOUNTCREATED',         '¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹');
654 //define('_MSG_PASSWORDSENT',                   '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£');
655 define('_MSG_LOGINAGAIN',                       '¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ðÊó¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤¿°Ù¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤ª¤¹É¬Íפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹');
656 define('_MSG_SETTINGSCHANGED',          'ÀßÄ꤬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
657 define('_MSG_ADMINCHANGED',                     '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â ¤¬Êѹ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
658 define('_MSG_NEWBLOG',                          '¿·¤·¤¤Blog¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
659 define('_MSG_ACTIONLOGCLEARED',         '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤¬¾Ãµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
660
661 // actionlog in admin area
662 define('_ACTIONLOG_DISALLOWED',         'µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó: ');
663 define('_ACTIONLOG_PWDREMINDERSENT','¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁ÷¤êÀè: ');
664 define('_ACTIONLOG_TITLE',                      '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
665 define('_ACTIONLOG_CLEAR_TITLE',        '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤Î¾Ãµî');
666 define('_ACTIONLOG_CLEAR_TEXT',         '´ÉÍýÁàºîÍúÎò¤òº£¤¹¤°¾Ãµî');
667
668 // team management
669 define('_TEAM_TITLE',                           'Blog¤Î¥Á¡¼¥à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë ');
670 define('_TEAM_CURRENT',                         '¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à');
671 define('_TEAM_ADDNEW',                          '¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄɲ乤ë');
672 define('_TEAM_CHOOSEMEMBER',            '¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö');
673 define('_TEAM_ADMIN',                           '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë ');
674 define('_TEAM_ADD',                                     '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');
675 define('_TEAM_ADD_BTN',                         '¥Á¡¼¥à¤ËÄɲÃ');
676
677 // blogsettings
678 define('_EBLOG_TITLE',                          'BlogÀßÄê¤ÎÊÔ½¸');
679 define('_EBLOG_TEAM_TITLE',                     '¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔ½¸');
680 define('_EBLOG_TEAM_TEXT',                      '¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔ½¸...');
681 define('_EBLOG_SETTINGS_TITLE',         'BlogÀßÄê');
682 define('_EBLOG_NAME',                           'Blog¤Î̾Á°');
683 define('_EBLOG_SHORTNAME',                      'Blog¤Îû½Ì̾');
684 define('_EBLOG_SHORTNAME_EXTRA',        '<br />(a-z¤Î±Ñʸ»ú¤Î¤ß¤¬»ÈÍѤǤ­¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó)');
685 define('_EBLOG_DESC',                           'Blog¤ÎÀâÌÀ');
686 define('_EBLOG_URL',                            'URL');
687 define('_EBLOG_DEFSKIN',                        'ɸ½à¤Î¥¹¥­¥ó');
688 define('_EBLOG_DEFCAT',                         'ɸ½à¤Î¥«¥Æ¥´¥ê');
689 define('_EBLOG_LINEBREAKS',                     '²þ¹Ô¤òÊÑ´¹¤¹¤ë');
690 define('_EBLOG_DISABLECOMMENTS',        '¥³¥á¥ó¥È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¤«?<br /><small>(¥³¥á¥ó¥È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄɲäϤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)</small>');
691 define('_EBLOG_ANONYMOUS',                      'Èó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¤«?');
692 define('_EBLOG_NOTIFY',                         'ÄÌÃΤ¹¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ ( ; ¤Ç¶èÀڤäƤ¯¤À¤µ¤¤)');
693 define('_EBLOG_NOTIFY_ON',                      '°Ê²¼¤òÄÌÃΤ¹¤ë');
694 define('_EBLOG_NOTIFY_COMMENT',         '¿·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È');
695 define('_EBLOG_NOTIFY_KARMA',           '¿·¤·¤¤¥«¥ë¥ÞÅêɼ');
696 define('_EBLOG_NOTIFY_ITEM',            '¿·¤·¤¤Blog¥¢¥¤¥Æ¥à');
697 define('_EBLOG_PING',                           '¹¹¿·»þ¤Ë Weblogs.com ¤ØPing¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¤«?');
698 define('_EBLOG_MAXCOMMENTS',            '¥³¥á¥ó¥È¤ÎºÇÂçÎÌ');
699 define('_EBLOG_UPDATE',                         '¼«Æ°¹¹¿·¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë');
700 define('_EBLOG_OFFSET',                         '¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï¤È¤Î»þº¹');
701 define('_EBLOG_STIME',                          '¸½ºß¤Î¥µ¡¼¥Ð»þ¹ï: ');
702 define('_EBLOG_BTIME',                          '¸½ºß¤ÎBlog»þ¹ï: ');
703 define('_EBLOG_CHANGE',                         'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
704 define('_EBLOG_CHANGE_BTN',                     'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
705 define('_EBLOG_ADMIN',                          'Blog´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â');
706 define('_EBLOG_ADMIN_MSG',                      '¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹');
707 define('_EBLOG_CREATE_TITLE',           '¿·¤·¤¤Blog¤ÎºîÀ®');
708 define('_EBLOG_CREATE_TEXT',            '¿·¤·¤¤Blog¤òºîÀ®¤¹¤ë°Ù¤Ë°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£<br /><br /> <b>Ãí°Õ:</b> É¬Íפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤ß¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄɲäΥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀßÄꤷ¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Blog¤òºîÀ®¤·¤¿¸å¤ÇBlogÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
709 define('_EBLOG_CREATE',                         'ºîÀ®!');
710 define('_EBLOG_CREATE_BTN',                     'Blog¤òºîÀ®');
711 define('_EBLOG_CAT_TITLE',                      '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼');
712 define('_EBLOG_CAT_NAME',                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ì¾');
713 define('_EBLOG_CAT_DESC',                       '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÀâÌÀ');
714 define('_EBLOG_CAT_CREATE',                     '¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òºî¤ë');
715 define('_EBLOG_CAT_UPDATE',                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¹¹¿·');
716 define('_EBLOG_CAT_UPDATE_BTN',         '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¹¹¿·');
717
718 // templates
719 define('_TEMPLATE_TITLE',                       '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');
720 define('_TEMPLATE_AVAILABLE_TITLE',     '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
721 define('_TEMPLATE_NEW_TITLE',           '¿·¤·¤¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È');
722 define('_TEMPLATE_NAME',                        '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È̾');
723 define('_TEMPLATE_DESC',                        '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÀâÌÀ');
724 define('_TEMPLATE_CREATE',                      '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎºîÀ®');
725 define('_TEMPLATE_CREATE_BTN',          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºîÀ®');
726 define('_TEMPLATE_EDIT_TITLE',          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÊÔ½¸');
727 define('_TEMPLATE_BACK',                        '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
728 define('_TEMPLATE_EDIT_MSG',            'Á´¤Æ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬É¬ÍפÊÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
729 define('_TEMPLATE_SETTINGS',            '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÀßÄê');
730 define('_TEMPLATE_ITEMS',                       '¥¢¥¤¥Æ¥à');
731 define('_TEMPLATE_ITEMHEADER',          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
732 define('_TEMPLATE_ITEMBODY',            '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎËÜÂÎ');
733 define('_TEMPLATE_ITEMFOOTER',          '¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
734 define('_TEMPLATE_MORELINK',            '³¤­¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯');
735 define('_TEMPLATE_NEW',                         '¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÉÕ¤±¤ë¥Þ¡¼¥¯');
736 define('_TEMPLATE_COMMENTS_ANY',        '¥³¥á¥ó¥È (¤¢¤ë¾ì¹ç)');
737 define('_TEMPLATE_CHEADER',                     '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
738 define('_TEMPLATE_CBODY',                       '¥³¥á¥ó¥È¤ÎËÜÂÎ');
739 define('_TEMPLATE_CFOOTER',                     '¥³¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
740 define('_TEMPLATE_CONE',                        '¥³¥á¥ó¥È¤¬1¤Ä¤Î»þ');
741 define('_TEMPLATE_CMANY',                       '¥³¥á¥ó¥È¤¬2¤Ä°Ê¾å¤Î»þ');
742 define('_TEMPLATE_CMORE',                       '¥³¥á¥ó¥È¤Î³¤­¤òÆɤà');
743 define('_TEMPLATE_CMEXTRA',                     'ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄɲÃɽ¼¨');
744 define('_TEMPLATE_COMMENTS_NONE',       '¥³¥á¥ó¥È (̵¤¤¾ì¹ç)');
745 define('_TEMPLATE_CNONE',                       '¥³¥á¥ó¥È¤¬Ìµ¤¤»þ');
746 define('_TEMPLATE_COMMENTS_TOOMUCH','¥³¥á¥ó¥È (ºÇÂçɽ¼¨¿ô¤è¤ê¿¤¤¾ì¹ç)');
747 define('_TEMPLATE_CTOOMUCH',            '¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë»þ');
748 define('_TEMPLATE_ARCHIVELIST',         '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷');
749 define('_TEMPLATE_AHEADER',                     '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
750 define('_TEMPLATE_AITEM',                       '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
751 define('_TEMPLATE_AFOOTER',                     '¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
752 define('_TEMPLATE_DATETIME',            'ÆüÉդȻþ¹ï');
753 define('_TEMPLATE_DHEADER',                     'ÆüÉդΥإåÀ¡¼');
754 define('_TEMPLATE_DFOOTER',                     'ÆüÉդΥեå¿¡¼');
755 define('_TEMPLATE_DFORMAT',                     'ÆüÉÕ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');
756 define('_TEMPLATE_TFORMAT',                     '»þ¹ï¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È');
757 define('_TEMPLATE_LOCALE',                      'Locale');
758 define('_TEMPLATE_IMAGE',                       '²èÁü¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×');
759 define('_TEMPLATE_PCODE',                       '¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²èÁü¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');
760 define('_TEMPLATE_ICODE',                       '¥¤¥ó¥é¥¤¥ó²èÁü¤Î¥³¡¼¥É');
761 define('_TEMPLATE_MCODE',                       '¥á¥Ç¥£¥¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥É');
762 define('_TEMPLATE_SEARCH',                      '¸¡º÷');
763 define('_TEMPLATE_SHIGHLIGHT',          '¥Ï¥¤¥é¥¤¥Èɽ¼¨');
764 define('_TEMPLATE_SNOTFOUND',           '¸¡º÷¤Ç²¿¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç');
765 define('_TEMPLATE_UPDATE',                      '¹¹¿·');
766 define('_TEMPLATE_UPDATE_BTN',          '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¹¹¿·');
767 define('_TEMPLATE_RESET_BTN',           '¥ê¥»¥Ã¥È');
768 define('_TEMPLATE_BLOGLIST',            '¥Ö¥í¥°°ìÍ÷');
769 define('_TEMPLATE_BLOGHEADER',          '¥Ö¥í¥°°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
770 define('_TEMPLATE_BLOGITEM',            '¥Ö¥í¥°°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
771 define('_TEMPLATE_BLOGFOOTER',          '¥Ö¥í¥°°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
772 define('_TEMPLATE_CATEGORYLIST',        '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷');
773 define('_TEMPLATE_CATHEADER',           '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Ø¥Ã¥À¡¼');
774 define('_TEMPLATE_CATITEM',                     '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤ÎËÜÂÎ');
775 define('_TEMPLATE_CATFOOTER',           '¥«¥Æ¥´¥ê¡¼°ìÍ÷¤Î¥Õ¥Ã¥¿¡¼');
776
777 // skins
778 define('_SKIN_EDIT_TITLE',                      '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
779 define('_SKIN_AVAILABLE_TITLE',         '»ÈÍѲÄǽ¤Ê¥¹¥­¥ó');
780 define('_SKIN_NEW_TITLE',                       '¿·¤·¤¤¥¹¥­¥ó');
781 define('_SKIN_NAME',                            '̾Á°');
782 define('_SKIN_DESC',                            'ÀâÌÀ');
783 define('_SKIN_TYPE',                            'Content Type');
784 define('_SKIN_CREATE',                          'ºîÀ®');
785 define('_SKIN_CREATE_BTN',                      '¥¹¥­¥ó¤ÎºîÀ®');
786 define('_SKIN_EDITONE_TITLE',           '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
787 define('_SKIN_BACK',                            '¥¹¥­¥ó¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
788 define('_SKIN_PARTS_TITLE',                     '¥¹¥­¥ó¥Ñ¡¼¥Ä');
789 define('_SKIN_PARTS_MSG',                       '¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥­¥ó¤ËÁ´¤Æ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬É¬ÍפȤϸ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Íפʤ¤¾ì¹ç¤Ï¶õÍó¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Ê²¼¤«¤éÊÔ½¸¤¹¤ë¥¹¥­¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤:');
790 define('_SKIN_PART_MAIN',                       '¥á¥¤¥ó¤ÎÌܼ¡¥Ú¡¼¥¸');
791 define('_SKIN_PART_ITEM',                       '¸ÄÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ú¡¼¥¸');
792 define('_SKIN_PART_ALIST',                      '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸');
793 define('_SKIN_PART_ARCHIVE',            '·îÊÌ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ú¡¼¥¸');
794 define('_SKIN_PART_SEARCH',                     '¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸');
795 define('_SKIN_PART_ERROR',                      '¥¨¥é¡¼¥Ú¡¼¥¸');
796 define('_SKIN_PART_MEMBER',                     '¥á¥ó¥Ð¡¼¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸');
797 define('_SKIN_PART_POPUP',                      '²èÁü¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦');
798 define('_SKIN_GENSETTINGS_TITLE',       '°ìÈÌÀßÄê');
799 define('_SKIN_CHANGE',                          'Êѹ¹');
800 define('_SKIN_CHANGE_BTN',                      'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
801 define('_SKIN_UPDATE_BTN',                      '¥¹¥­¥ó¤Î¹¹¿·');
802 define('_SKIN_RESET_BTN',                       '¥ê¥»¥Ã¥È');
803 define('_SKIN_EDITPART_TITLE',          '¥¹¥­¥ó¤ÎÊÔ½¸');
804 define('_SKIN_GOBACK',                          'Ìá¤ë');
805 define('_SKIN_ALLOWEDVARS',                     '»ÈÍѲÄǽ¤ÊÊÑ¿ô (¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÀâÌÀɽ¼¨):');
806
807 // global settings
808 define('_SETTINGS_TITLE',                       '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
809 define('_SETTINGS_SUB_GENERAL',         '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
810 define('_SETTINGS_DEFBLOG',                     '´ûÄê¤ÎBlog');
811 define('_SETTINGS_ADMINMAIL',           '´ÉÍý¼Ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');
812 define('_SETTINGS_SITENAME',            '¥µ¥¤¥È̾');
813 define('_SETTINGS_SITEURL',                     '¥µ¥¤¥È¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
814 define('_SETTINGS_ADMINURL',            '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤ÎURL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
815 define('_SETTINGS_DIRS',                        'Nucleus ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');
816 define('_SETTINGS_MEDIADIR',            '¥á¥Ç¥£¥¢(²èÁü¡¦²»À¼)¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê');
817 define('_SETTINGS_SEECONFIGPHP',        '(config.php ¤ò»²¾È)');
818 define('_SETTINGS_MEDIAURL',            '¥á¥Ç¥£¥¢URL (ºÇ¸å¤Ë¥¹¥é¥Ã¥·¥å "/" ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)');
819 define('_SETTINGS_ALLOWUPLOAD',         '¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤·¤Þ¤¹¤«?');
820 define('_SETTINGS_ALLOWUPLOADTYPES','¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤òµö²Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¿¥¤¥×');
821 define('_SETTINGS_CHANGELOGIN',         '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó̾/¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÊѹ¹¤òµö²Ä¤¹¤ë');
822 define('_SETTINGS_COOKIES_TITLE',       'Cookie ÀßÄê');
823 define('_SETTINGS_COOKIELIFE',          '¥í¥°¥¤¥ó Cookie ¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö');
824 define('_SETTINGS_COOKIESESSION',       '¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤´¤È');
825 define('_SETTINGS_COOKIEMONTH',         '°ì¥ö·î');
826 define('_SETTINGS_COOKIEPATH',          'Cookie ¥Ñ¥¹ (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
827 define('_SETTINGS_COOKIEDOMAIN',        'Cookie ¥É¥á¥¤¥ó (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
828 define('_SETTINGS_COOKIESECURE',        '¥»¥­¥å¥¢ Cookie (¾åµé¥ª¥×¥·¥ç¥ó)');
829 define('_SETTINGS_LASTVISIT',           'ºÇ½ªË¬ÌäÆü»þ Cookie ¤ÎÊݸ');
830 define('_SETTINGS_ALLOWCREATE',         '¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤òµö²Ä¤¹¤ë');
831 define('_SETTINGS_NEWLOGIN',            '¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥í¥°¥¤¥ó¤òµö²Ä');
832 define('_SETTINGS_NEWLOGIN2',           '(¿·¤·¤¯ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ß)');
833 define('_SETTINGS_MEMBERMSGS',          '¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµö²Ä');
834 define('_SETTINGS_LANGUAGE',            '´ûÄê¤Î¸À¸ì');
835 define('_SETTINGS_DISABLESITE',         '¾¤Î¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡ÊÈó¾ï»þÍÑ¡Ë');
836 define('_SETTINGS_DBLOGIN',                     'MySQL ¥í¥°¥¤¥ó &amp; ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹');
837 define('_SETTINGS_UPDATE',                      'ÀßÄê¤Î¹¹¿·');
838 define('_SETTINGS_UPDATE_BTN',          'ÀßÄê¤ò¹¹¿·');
839 define('_SETTINGS_DISABLEJS',           'JavaScript¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë');
840 define('_SETTINGS_MEDIA',                       '¥á¥Ç¥£¥¢/¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÀßÄê');
841 define('_SETTINGS_MEDIAPREFIX',         '¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎƬ¤ËÆüÉÕ¤òÉղ乤ë');
842 define('_SETTINGS_MEMBERS',                     '¥á¥ó¥Ð¡¼ÀßÄê');
843
844 // bans
845 define('_BAN_TITLE',                            '¶Ø»ß¥ê¥¹¥È:');
846 define('_BAN_NONE',                                     '¤³¤ÎBlog¤Î¶Ø»ß¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó');
847 define('_BAN_NEW_TITLE',                        '¶Ø»ß¼Ô¤òÄɲ乤ë');
848 define('_BAN_NEW_TEXT',                         'º£¤¹¤°¶Ø»ß¼Ô¤òÄɲ乤ë');
849 define('_BAN_REMOVE_TITLE',                     '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½ü');
850 define('_BAN_IPRANGE',                          'IP¤ÎÈÏ°Ï');
851 define('_BAN_BLOGS',                            '¶Ø»ß¤¹¤ëBlog: ');
852 define('_BAN_DELETE_TITLE',                     '¶Ø»ß¼Ô¤Îºï½ü');
853 define('_BAN_ALLBLOGS',                         '¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼ÔÆø¢¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog');
854 define('_BAN_REMOVED_TITLE',            '¶Ø»ß¼Ô¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿');
855 define('_BAN_REMOVED_TEXT',                     '°Ê²¼¤ÎBlog¤Ø¤Î¶Ø»ß¼Ô¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿:');
856 define('_BAN_ADD_TITLE',                        '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃ');
857 define('_BAN_IPRANGE_TEXT',                     '°Ê²¼¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤IP¤ÎÈϰϤòÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ØÄꤹ¤ëÈϰϤ¬¾®¤µ¤¤Äø¿¤¯¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£');
858 define('_BAN_BLOGS_TEXT',                       '1¤Ä¤ÎBlog¤Î¤ß¤Ç¶Ø»ß¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´ÉÍý¼ÔÆø¢¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤ÎBlog¤Ç¶Ø»ß¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£');
859 define('_BAN_REASON_TITLE',                     'Íýͳ');
860 define('_BAN_REASON_TEXT',                      '³ºÅö¤¹¤ëIP¶Ø»ß¼Ô¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÄɲä·¤¿¤ê¥«¥ë¥ÞÅêɼ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤­¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤ë¶Ø»ßÍýͳ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹ (¾å¸Â256ʸ»ú)¡£');
861 define('_BAN_ADD_BTN',                          '¶Ø»ß¼Ô¤ÎÄɲÃ');
862
863 // LOGIN screen
864 define('_LOGIN_MESSAGE',                        '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
865 define('_LOGIN_NAME',                           '¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾');
866 define('_LOGIN_PASSWORD',                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');
867 define('_LOGIN_SHARED',                         _LOGINFORM_SHARED);
868 define('_LOGIN_FORGOT',                         '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤¿¾ì¹ç');
869
870 // membermanagement
871 define('_MEMBERS_TITLE',                        '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ÉÍý');
872 define('_MEMBERS_CURRENT',                      '¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼');
873 define('_MEMBERS_NEW',                          '¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');
874 define('_MEMBERS_DISPLAY',                      'ɽ¼¨¤µ¤ì¤ë̾Á°');
875 define('_MEMBERS_DISPLAY_INFO',         '(¤³¤Î̾Á°¤Ï¥í¥°¥¤¥ó»þ¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹)');
876 define('_MEMBERS_REALNAME',                     'ËÜ̾');
877 define('_MEMBERS_PWD',                          '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É');
878 define('_MEMBERS_REPPWD',                       '¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê³Îǧ¡Ë');
879 define('_MEMBERS_EMAIL',                        '¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹');
880 define('_MEMBERS_EMAIL_EDIT',           '(¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¼«Æ°Åª¤Ë¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹)');
881 define('_MEMBERS_URL',                          'Web¥µ¥¤¥È¥¢¥É¥ì¥¹ (URL)');
882 define('_MEMBERS_SUPERADMIN',           'Super-admin(ºÇ¹â´ÉÍý)¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë');
883 define('_MEMBERS_CANLOGIN',                     '´ÉÍý¼ÔÎΰè¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó');
884 define('_MEMBERS_NOTES',                        'È÷¹Í');
885 define('_MEMBERS_NEW_BTN',                      '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄɲÃ');
886 define('_MEMBERS_EDIT',                         '¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÔ½¸');
887 define('_MEMBERS_EDIT_BTN',                     'ÀßÄê¤ÎÊѹ¹');
888 define('_MEMBERS_BACKTOOVERVIEW',       '¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÍ÷¤ËÌá¤ë');
889 define('_MEMBERS_DEFLANG',                      '¸À¸ì');
890 define('_MEMBERS_USESITELANG',          '- ¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÄê¤ò»È¤¦ -');
891
892 // List of blogs (TT = tooltip)
893 define('_BLOGLIST_TT_VISIT',            '¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë');
894 define('_BLOGLIST_ADD',                         '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄɲÃ');
895 define('_BLOGLIST_TT_ADD',                      '¤³¤ÎBlog¤Ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄɲä·¤Þ¤¹');
896 define('_BLOGLIST_EDIT',                        '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸/ºï½ü');
897 define('_BLOGLIST_TT_EDIT',                     '');
898 define('_BLOGLIST_BMLET',                       'Bookmarklet');
899 define('_BLOGLIST_TT_BMLET',            '');
900 define('_BLOGLIST_SETTINGS',            'ÀßÄê');
901 define('_BLOGLIST_TT_SETTINGS',         'ÀßÄê¤ÎÊÔ½¸/¥Á¡¼¥à¤Î´ÉÍý');
902 define('_BLOGLIST_BANS',                        '¶Ø»ß');
903 define('_BLOGLIST_TT_BANS',                     '¶Ø»ßIP¤Î³Îǧ/ÄɲÃ/ºï½ü');
904 define('_BLOGLIST_DELETE',                      'Á´¤Æºï½ü');
905 define('_BLOGLIST_TT_DELETE',           '¤³¤ÎBlog¤òºï½ü');
906
907 // OVERVIEW screen
908 define('_OVERVIEW_YRBLOGS',                     '¤¢¤Ê¤¿¤ÎBlog');
909 define('_OVERVIEW_YRDRAFTS',            '¥É¥é¥Õ¥È');
910 define('_OVERVIEW_YRSETTINGS',          'ÀßÄê');
911 define('_OVERVIEW_GSETTINGS',           '´ðËÜÀßÄê');
912 define('_OVERVIEW_NOBLOGS',                     '¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ÎBlog¥Á¡¼¥à¥ê¥¹¥È¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó');
913 define('_OVERVIEW_NODRAFTS',            '¥É¥é¥Õ¥È¡ÊÊÔ½¸Ãæ¡Ë¤Îµ­»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
914 define('_OVERVIEW_EDITSETTINGS',        '¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀßÄê');
915 define('_OVERVIEW_BROWSEITEMS',         '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
916 define('_OVERVIEW_BROWSECOMM',          '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
917 define('_OVERVIEW_VIEWLOG',                     '´ÉÍýÁàºîÍúÎò');
918 define('_OVERVIEW_MEMBERS',                     '¥á¥ó¥Ð¡¼´ÉÍý');
919 define('_OVERVIEW_NEWLOG',                      '¿·µ¬BlogºîÀ®');
920 define('_OVERVIEW_SETTINGS',            '¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀßÄê');
921 define('_OVERVIEW_TEMPLATES',           '¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÊÔ½¸');
922 define('_OVERVIEW_SKINS',                       '¥¹¥­¥óÊÔ½¸');
923 define('_OVERVIEW_BACKUP',                      'DBÊݸ/Éü¸µ');
924
925 // ITEMLIST
926 define('_ITEMLIST_BLOG',                        'Blog¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÊÔ½¸: ');
927 define('_ITEMLIST_YOUR',                        '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à');
928
929 // Comments
930 define('_COMMENTS',                                     '¥³¥á¥ó¥È');
931 define('_NOCOMMENTS',                           '¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
932 define('_COMMENTS_YOUR',                        '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È');
933 define('_NOCOMMENTS_YOUR',                      '¤¢¤Ê¤¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
934
935 // LISTS (general)
936 define('_LISTS_NOMORE',                         '²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó');
937 define('_LISTS_PREV',                           'Á°¤Ø');
938 define('_LISTS_NEXT',                           '¼¡¤Ø');
939 define('_LISTS_SEARCH',                         '¸¡º÷');
940 define('_LISTS_CHANGE',                         'Êѹ¹');
941 define('_LISTS_PERPAGE',                        '¥¢¥¤¥Æ¥à/¥Ú¡¼¥¸');
942 define('_LISTS_ACTIONS',                        '¥¢¥¯¥·¥ç¥ó');
943 define('_LISTS_DELETE',                         'ºï½ü');
944 define('_LISTS_EDIT',                           'ÊÔ½¸');
945 define('_LISTS_MOVE',                           '°ÜÆ°');
946 define('_LISTS_CLONE',                          'Ê£À½');
947 define('_LISTS_TITLE',                          '¥¿¥¤¥È¥ë');
948 define('_LISTS_BLOG',                           'Blog');
949 define('_LISTS_NAME',                           '̾Á°');
950 define('_LISTS_DESC',                           'ÀâÌÀ');
951 define('_LISTS_TIME',                           '»þ´Ö');
952 define('_LISTS_COMMENTS',                       '¥³¥á¥ó¥È');
953 define('_LISTS_TYPE',                           '¥¿¥¤¥×');
954
955
956 // member list 
957 define('_LIST_MEMBER_NAME',                     '̾Á°');
958 define('_LIST_MEMBER_RNAME',            'ËÜ̾');
959 define('_LIST_MEMBER_ADMIN',            'Super-admin¸¢¸Â ');
960 define('_LIST_MEMBER_LOGIN',            '¥í¥°¥¤¥ó²Äǽ');
961 define('_LIST_MEMBER_URL',                      'Web¥µ¥¤¥È');
962
963 // banlist
964 define('_LIST_BAN_IPRANGE',                     'IP¤ÎÈÏ°Ï');
965 define('_LIST_BAN_REASON',                      'Íýͳ');
966
967 // actionlist
968 define('_LIST_ACTION_MSG',                      '¥á¥Ã¥»¡¼¥¸');
969
970 // commentlist
971 define('_LIST_COMMENT_BANIP',           '¶Ø»ßIP');
972 define('_LIST_COMMENT_WHO',                     'ºî¼Ô');
973 define('_LIST_COMMENT',                         '¥³¥á¥ó¥È');
974 define('_LIST_COMMENT_HOST',            '¥Û¥¹¥È');
975
976 // itemlist
977 define('_LIST_ITEM_INFO',                       '¾ðÊó');
978 define('_LIST_ITEM_CONTENT',            '¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈËÜʸ');
979
980
981 // teamlist
982 define('_LIST_TEAM_ADMIN',                      '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â ');
983 define('_LIST_TEAM_CHADMIN',            '´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤ÎÊѹ¹');
984
985 // edit comments
986 define('_EDITC_TITLE',                          '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');
987 define('_EDITC_WHO',                            'ºî¼Ô');
988 define('_EDITC_HOST',                           '¥Û¥¹¥È');
989 define('_EDITC_WHEN',                           'Æü»þ');
990 define('_EDITC_TEXT',                           'ËÜʸ');
991 define('_EDITC_EDIT',                           '¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊÔ½¸');
992 define('_EDITC_MEMBER',                         '¥á¥ó¥Ð¡¼');
993 define('_EDITC_NONMEMBER',                      'Èó¥á¥ó¥Ð¡¼');
994
995 // move item
996 define('_MOVE_TITLE',                           '¤É¤ÎBlog¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¤«?');
997 define('_MOVE_BTN',                                     '¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë');
998
999 ?>