OSDN Git Service

This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r4,
[nucleus-jp/nucleus-jp-ancient.git] / euc / install.sql
1 CREATE TABLE `nucleus_actionlog` (
2   `timestamp` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
3   `message` varchar(255) NOT NULL default ''
4 ) TYPE=MyISAM;
5
6 CREATE TABLE `nucleus_ban` (
7   `iprange` varchar(15) NOT NULL default '',
8   `reason` varchar(255) NOT NULL default '',
9   `blogid` int(11) NOT NULL default '0'
10 ) TYPE=MyISAM;
11
12 CREATE TABLE `nucleus_blog` (
13   `bnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
14   `bname` varchar(60) NOT NULL default '',
15   `bshortname` varchar(15) NOT NULL default '',
16   `bdesc` varchar(200) default NULL,
17   `bcomments` tinyint(2) NOT NULL default '1',
18   `bmaxcomments` int(11) NOT NULL default '0',
19   `btimeoffset` decimal(3,1) NOT NULL default '0.0',
20   `bnotify` varchar(60) default NULL,
21   `burl` varchar(100) default NULL,
22   `bupdate` varchar(60) default NULL,
23   `bdefskin` int(11) NOT NULL default '1',
24   `bpublic` tinyint(2) NOT NULL default '1',
25   `bsendping` tinyint(2) NOT NULL default '0',
26   `bconvertbreaks` tinyint(2) NOT NULL default '1',
27   `bdefcat` int(11) default NULL,
28   `bnotifytype` int(11) NOT NULL default '15',
29   `ballowpast` tinyint(2) NOT NULL default '0',
30   `bincludesearch` tinyint(2) NOT NULL default '0',
31   PRIMARY KEY  (`bnumber`),
32   UNIQUE KEY `bnumber` (`bnumber`),
33   UNIQUE KEY `bshortname` (`bshortname`)
34 ) TYPE=MyISAM;
35
36 INSERT INTO `nucleus_blog` VALUES (1, 'My Nucleus Weblog', 'myweblog', '', 1, 0, 0.0, '', 'http://localhost:8080/nucleus/', '', 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0);
37
38 CREATE TABLE `nucleus_category` (
39   `catid` int(11) NOT NULL auto_increment,
40   `cblog` int(11) NOT NULL default '0',
41   `cname` varchar(40) default NULL,
42   `cdesc` varchar(200) default NULL,
43   PRIMARY KEY  (`catid`)
44 ) TYPE=MyISAM;
45
46 INSERT INTO `nucleus_category` VALUES (1, 1, 'General', 'Items that do not fit in other categories');
47
48 CREATE TABLE `nucleus_comment` (
49   `cnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
50   `cbody` text NOT NULL,
51   `cuser` varchar(40) default NULL,
52   `cmail` varchar(100) default NULL,
53   `cmember` int(11) default NULL,
54   `citem` int(11) NOT NULL default '0',
55   `ctime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
56   `chost` varchar(60) default NULL,
57   `cip` varchar(15) NOT NULL default '',
58   `cblog` int(11) NOT NULL default '0',
59   PRIMARY KEY  (`cnumber`),
60   UNIQUE KEY `cnumber` (`cnumber`),
61   KEY `citem` (`citem`),
62   FULLTEXT KEY `cbody` (`cbody`)
63 ) TYPE=MyISAM;
64
65 CREATE TABLE `nucleus_config` (
66   `name` varchar(20) NOT NULL default '',
67   `value` varchar(128) default NULL,
68   PRIMARY KEY  (`name`)
69 ) TYPE=MyISAM;
70
71 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DefaultBlog', '1');
72 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AdminEmail', 'example@example.org');
73 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('IndexURL', 'http://localhost:8080/nucleus/');
74 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('Language', 'japanese-euc');
75 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SessionCookie', '');
76 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowMemberCreate', '');
77 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowMemberMail', '1');
78 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SiteName', 'My Nucleus Weblog');
79 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AdminURL', 'http://localhost:8080/nucleus/nucleus/');
80 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('NewMemberCanLogon', '1');
81 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableSite', '');
82 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableSiteURL', 'http://www.this-page-intentionally-left-blank.org/');
83 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('LastVisit', '');
84 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MediaURL', 'http://localhost:8080/nucleus/media/');
85 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowedTypes', 'jpg,jpeg,gif,mpg,mpeg,avi,mov,mp3,swf,png');
86 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowLoginEdit', '');
87 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowUpload', '1');
88 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableJsTools', '2');
89 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookiePath', '/');
90 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookieDomain', '');
91 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookieSecure', '');
92 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookiePrefix', '');
93 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MediaPrefix', '1');
94 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MaxUploadSize', '1048576');
95 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('NonmemberMail', '');
96 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('PluginURL', 'http://localhost:8080/plugins/');
97 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('ProtectMemNames', '1');
98 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('BaseSkin', '1');
99 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SkinsURL', 'http://localhost:8080/nucleus/skins/');
100 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('ActionURL', 'http://localhost:8080/nucleus/action.php');
101 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('URLMode', 'normal');
102 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DatabaseVersion', '310');
103
104 CREATE TABLE `nucleus_item` (
105   `inumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
106   `ititle` varchar(160) default NULL,
107   `ibody` text NOT NULL,
108   `imore` text,
109   `iblog` int(11) NOT NULL default '0',
110   `iauthor` int(11) NOT NULL default '0',
111   `itime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
112   `iclosed` tinyint(2) NOT NULL default '0',
113   `idraft` tinyint(2) NOT NULL default '0',
114   `ikarmapos` int(11) NOT NULL default '0',
115   `icat` int(11) default NULL,
116   `ikarmaneg` int(11) NOT NULL default '0',
117   PRIMARY KEY  (`inumber`),
118   UNIQUE KEY `inumber` (`inumber`),
119   KEY `itime` (`itime`),
120   FULLTEXT KEY `ibody` (`ibody`,`ititle`,`imore`)
121 ) TYPE=MyISAM PACK_KEYS=0;
122
123 INSERT INTO `nucleus_item` VALUES (1, 'Nucleus ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó3.1¤Ø¤è¤¦¤³¤½', '¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ÎºîÀ®¤òÊä½õ¤¹¤ëÀѤßÌÚ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿´Ìö¤ëblog¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤òϤޤ»¤ë²È²¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼Â¤ê¿¤­¼ñÌ£¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¸½ºß¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r\n<br />\r\nÍÑÅÓ¤¬»×¤¤¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤³¤ØÍè¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¹¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿Æ±Íͻ䤿¤Á¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£', '<b>Read Me</b><br />\r\n<br />\r\n¤³¤ì¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥ó¥¯¤È¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤¿¡£<br />\r\n<br />\r\n¤³¤Îµ­»ö¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤èµ­»ö¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Nucleus¤ò°·¤¦¤¦¤Á¤ËÀ¸¤¸¤¿¥á¥â¤ò¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄɲä·¡¢¾­Í襢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥ê¥ó¥¯</b><br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤Î<a href="http://nucleuscms.org">ËܲÈ</a>¤È<a href="http://japan.nucleuscms.org">ÆüËܸì¸ø¼°</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤ÎSourceForge<a href="http://sourceforge.net/projects/nucleuscms/">¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó<a href="http://wakka.xiffy.nl/Plugin/">ÁÒ¸Ë</a>¤È<a href="http://japan.nucleuscms.org/wakka/CategorizedPlugin">ÆüËܸì¤Î¥ê¥¹¥È</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È</b><br />\r\n<br />\r\nNucleus¤Î<a href="http://japan.nucleuscms.org/faq.php">FAQ¡Ê¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌ佸¡Ë</a>¡Ê<a href="http://nucleuscms.org/faq.php">¸¶Ê¸</a>¡Ë¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\n¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡Åù¤Ï<a href="./nucleus/documentation/">¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±</a>¤È<a href="./nucleus/documentation/devdocs/">³«È¯¼Ô¸þ¤±</a>ʸ½ñ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×<a href="./nucleus/documentation/help.html">¥Ø¥ë¥×</a>¤¬´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r\n<br />\r\n°ìÅÙÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ËÌܤòÄ̤·¤¿¤é¡¢<a href="http://wakka.xiffy.nl/Nucleus">Wiki</a>¡Ê<a href="http://japan.nucleuscms.org/wakka/Nucleus">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¤òˬ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½ñ¤¤¤¿¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤ä¾®µ»¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥µ¥Ý¡¼¥È</b><br />\r\n<br />\r\n<a href="http://forum.nucleuscms.org/groupcp.php?g=3">beheerders¡Ê³«È¯¿Ø¡©¡Ë</a>¤È<a href="http://nucleus.fel-is.info/bb/">¥µ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥é¥à</a>¡Ê<a href="http://forum.nucleuscms.org/">ËܲÈ</a>¡Ë¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n- <a href="http://edmondhui.homeip.net/blog/">admun</a> - Ottawa, ON, Canada              <br />\r\n- <a href="http://www.tamizhan.com/">anand</a> - Bangalore, India<br />\r\n- <a href="http://hcgtv.homelinux.com">hcgtv</a> - Miami, Florida, USA<br />\r\n- <a href="http://www.adrenalinsports.nl/">ikeizer</a> - Maastricht<br />\r\n- <a href="http://www.tipos.com.br/">moraes</a> - Brazil<br />\r\n- <a href="http://roelgroeneveld.com/">roel </a>- The Netherlands<br />\r\n- <a href="http://budts.be/weblog/">TeRanEX </a>- Ekeren, Antwerp, Belgium<br />\r\n- <a href="http://www.trentadams.com/">Trent </a>- Alberta, Canada<br />\r\n- <a href="http://xiffy.nl/weblog/">xiffy </a>- Deventer<br />\r\n<br />\r\n¤â¤·¼ê½õ¤±¤¬É¬Íפʤ顢1000¤òĶ¤¨¤ëÅÐÏ¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£15000¤òĶ¤¨¤ëÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤ò¸¡º÷¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µá¤á¤ëÅú¤¨¤Ë¿ô²ó¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¿¤É¤êÃ失¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>ÍøÍÑ¥µ¥¤¥È¤Î°ìÎã</b><br />\r\n<br />\r\n531¤ÎÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿<a href="http://nucleuscms.org/sites.php">Nucleus¤Ç±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È</a>¡Ê<a href="http://japan.nucleuscms.org/sites.php">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¤ÎÃ椫¤éÆÿ§¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n- <a href="http://bloggard.com/">bloggard.com</a> - The Adventures of Bloggard<br />\r\n- <a href="http://battleangel.org/">battleangel.org</a> - Giving meaning to the meaningless.<br />\r\n- <a href="http://tipos.com.br/">tipos.com.br</a> - Blogging community: multiple user blogs.<br />\r\n- <a href="http://hsbluebird.com/">hsbluebird.com</a> - Hot Springs, Montana\'s Online Resource for Guests.<br />\r\n- <a href="http://alloutgames.com/">alloutgames.com</a> - Hard core without the hate!<br />\r\n- <a href="http://adrenalinsports.nl/">adrenalinsports.nl</a> - Extreme sports.<br />\r\n- <a href="http://reductioadabsurdum.net/">reductioadabsurdum.net</a> - A Conservative Review of Politics and Culture.<br />\r\n<br />\r\n¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥Ö¥í¥°¤È¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ï¶¯ÎϤÊÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍŪ¤Ê¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¡¢Í§¿Í¤ä¿ÆÀ̤¢¤ë¤¤¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂФ¹¤ë¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤¤º¤ì¤ËÂФ·¤Æ¤â¤Ç¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëgrey¥¹¥­¥ó¤È¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢Nucleus¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼ê»Ï¤á¤È»ë³ÐŪ¤Ê¥¬¥¤¥É¤È¤·¤ÆÌòΩ¤Ä¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>´óÉÕ¼Ô°ìÍ÷</b><br />\r\n<br />\r\n°Ê²¼¤Î<a href="http://nucleuscms.org/donators.php">ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¡¹</a>¤Ë¤è¤ë<a href="http://nucleuscms.org/donate.php">±ç½õ</a>¤Ë´¶¼Õ¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£<em>¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª</em><br />\r\n<br />\r\n- Gordon Shum<br />\r\n- <a href="http://www.subsim.com/">Neal Stevens</a><br />\r\n- <a href="http://www.GamblingHelper.com/">GamblingHelper</a><br />\r\n- Oliver Kirstein<br />\r\n- <a href="http://www.dominiek.be/">Dominiek</a><br />\r\n- <a href="http://www.aardschok.net/">Aardschok</a><br />\r\n- <a href="http://www.nieuwevoordeur.be/">nieuwevoordeur.be</a><br />\r\n- <a href="http://www.scene24.net/">Scene24</a><br />\r\n- <a href="http://www.eug.be/">Eug\'s Weblog</a><br />\r\n- <a href="http://www.bloggard.com/">The Adventures of Bloggard</a><br />\r\n- <a href="http://www.voltos.com/">Arthur Cronos from Voltos</a><br />\r\n- <a href="http://www.webmaster-toolkit.com/">Free Webmaster Tools and Resources</a><br />\r\n- <a href="http://www.domilog.be/">Domi\'s Weblog</a><br />\r\n- Infodoma<br />\r\n- <a href="http://carvingcode.com/">carvingCode.com</a><br />\r\n- <a href="http://www.traweb.com/">Traweb</a><br />\r\n- <a href="http://gene.mm2u.com/">Gene\'s MoBlog</a><br />\r\n- <a href="http://interfacethis.com/">InterfaceThis</a><br />\r\n- <a href="http://www.thefinsters.com/flog/">The Finster Log</a><br />\r\n- <a href="http://www.mrhop.com/">Hop Nguyen</a><br />\r\n- <a href="http://www.zwavel.com/~zwavelaars" title="Zwavelaars">Zwavelaars</a><br />\r\n- <a href="http://beefcake.nl/">Joaquin Scholten</a><br />\r\n- <a href="http://www.roelgroeneveld.com/">Roel Groeneveld</a><br />\r\n- <a href="http://lvb.net/">LVBlog</a><br />\r\n- <a href="http://xandermol.com/">Xander Mol</a><br />\r\n- Danilo Massa<br />\r\n- <a href="http://01FTP.com/">01FTP.com</a><br />\r\n- <a href="http://www.adrenalinsports.nl/">Irmo Keizer</a><br />\r\n- <a href="http://www.jasonkrogh.com/">Jason Krogh</a><br />\r\n- <a href="http://www.higuchi.com/">Osamu Higuchi</a><br />\r\n- <a href="http://www.trentadams.com/">Trent Adams</a><br />\r\n- <a href="http://www.ppcw.net/">Arne Hess</a><br />\r\n- <a href="http://hsbluebird.com/">The Bluebird</a><br />\r\n- Rainer Bickel<br />\r\n- Fritz Elfers<br />\r\n- Andy Fuchs<br />\r\n- <a href="http://www.sumoforce.com/">Sumoforce</a><br />\r\n- <a href="http://love.silverindigo.com/">Al\'ky\'mie</a><br />\r\n- <a href="http://www.pejo.us/">Peter Johnson</a><br />\r\n- <a href="http://www.triv.nl/">TriV Internet Solutions</a><br />\r\n- Margaret Stowe<br />\r\n- <a href="http://www.zenkey.org/">zenkey dot org</a><br />\r\n- <a href="http://www.golb.org/">Blots of Info</a><br />\r\n- <a href="http://www.zonderpartij.be/">Rudi De Kerpel</a><br />\r\n- <a href="http://staylorx.com/">Steve Taylor</a><br />\r\n- <a href="http://lmhcave.com/">Malcolm Farnsworth</a><br />\r\n- Birgit Kellner<br />\r\n- <a href="http://www.tobiasly.com/">Toby Johnson</a><br />\r\n- <a href="http://www.kapingamarangi.be/">Kapingamarangi</a><br />\r\n- <a href="http://www.pallalink.net/">Pallalink</a><br />\r\n- <a href="http://publiustx.net/">PubliusTX Weblog</a><br />\r\n- <a href="http://www.reductioadabsurdum.net/">Reductio Ad Absurdum</a><br />\r\n- <a href="http://www.gagaweb.org/">GagaWeb</a><br />\r\n- <a href="http://www.videokid.be/">Videokid</a><br />\r\n- Jon Marr<br />\r\n- <a href="http://www.docblog.org/">Luigi Cristiano</a><br />\r\n- J Keith Lehman<br />\r\n- <a href="http://www.bohemiancachet.org/">Bohemian Cachet</a><br />\r\n- Jesus Mourazos<br />\r\n- <a href="http://ltp-design.com/">Stephen Jones</a><br />\r\n- <a href="http://oha.nu/">One-Handed Apps</a><br />\r\n- Alwin Hawkins<br />\r\n- <a href="http://jstigall.bloomington.in.us">Justin Stigall</a><br />\r\n- <a href="http://www.itismylife.com/">It is my life</a><br />\r\n- Greg Morrill<br />\r\n- <a href="http://www.dutchsubmarines.com/">Dutch Submarines</a><br />\r\n- <a href="http://www.7thwatch.com/">Seventh Watch Design Studios</a><br />\r\n- <a href="http://www.macnet2.com/">MacNetv2</a><br />\r\n- Richard Noordhof<br />\r\n- <a href="http://www.jamier.net/">Jamie Rytlewski</a><br />\r\n<br />\r\nNucleus¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡<a href="http://www.hotscripts.com/Detailed/13368.html?RID=nucleus@demuynck.org">HotScripts</a>¤Ç¤ÎÅêɼ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥é¥¤¥»¥ó¥¹</b><br />\r\n<br />\r\n»ä¤¿¤Á¤¬¥Õ¥ê¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼«Í³¤Î¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">°ìÈ̸øÍ­»ÈÍѵöÂú½ñ</a>¡Ê<a href="http://www.key.ne.jp/Report/Counter/files/gpl2-j.text">ÆüËܸìÌõ</a>¤È<a href="http://www.atmarkit.co.jp/aig/03linux/gpl.html">³µÍ×</a>¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÊ£À½Êª¤ò¼«Í³¤ËÈÒÉۤǤ­¤ë¤³¤È(¤½¤·¤Æ¡¢Ë¾¤à¤Ê¤é¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂФ·¤ÆÂвÁ¤òÀÁµá¤Ç¤­¤ë¤³¤È)¡¢¥½¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤«´õ˾¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Æþ¼ê¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÊѹ¹¤·¤¿¤ê¿·¤·¤¤¥Õ¥ê¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ»ÈÍѤǤ­¤ë¤³¤È¡¢°Ê¾å¤Î³ÆÆâÍƤò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥æ¡¼¥¶¼«¿È¤¬ÃΤäƤ¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r\n', 1, 1, '2004-05-29 13:29:21', 0, 0, 0, 1, 0);
124
125 CREATE TABLE `nucleus_karma` (
126   `itemid` int(11) NOT NULL default '0',
127   `ip` char(15) NOT NULL default ''
128 ) TYPE=MyISAM;
129
130 CREATE TABLE `nucleus_member` (
131   `mnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
132   `mname` varchar(16) NOT NULL default '',
133   `mrealname` varchar(60) default NULL,
134   `mpassword` varchar(40) NOT NULL default '',
135   `memail` varchar(60) default NULL,
136   `murl` varchar(100) default NULL,
137   `mnotes` varchar(100) default NULL,
138   `madmin` tinyint(2) NOT NULL default '0',
139   `mcanlogin` tinyint(2) NOT NULL default '1',
140   `mcookiekey` varchar(40) default NULL,
141   `deflang` varchar(20) NOT NULL default '',
142   PRIMARY KEY  (`mnumber`),
143   UNIQUE KEY `mname` (`mname`),
144   UNIQUE KEY `mnumber` (`mnumber`)
145 ) TYPE=MyISAM;
146
147 INSERT INTO `nucleus_member` VALUES (1, 'God', 'Test User', '714d82a0a84f9c6e3495fe2aa5618627', 'example@example.org', 'http://localhost:8080/nucleus/', '', 1, 1, 'd95a775494f1b589011aed122f197c8a', '');
148
149 CREATE TABLE `nucleus_plugin` (
150   `pid` int(11) NOT NULL auto_increment,
151   `pfile` varchar(40) NOT NULL default '',
152   `porder` int(11) NOT NULL default '0',
153   PRIMARY KEY  (`pid`),
154   KEY `pid` (`pid`),
155   KEY `porder` (`porder`)
156 ) TYPE=MyISAM;
157
158 CREATE TABLE `nucleus_plugin_event` (
159   `pid` int(11) NOT NULL default '0',
160   `event` varchar(40) default NULL,
161   KEY `pid` (`pid`)
162 ) TYPE=MyISAM;
163
164 CREATE TABLE `nucleus_plugin_option` (
165   `ovalue` text NOT NULL,
166   `oid` int(11) NOT NULL auto_increment,
167   `ocontextid` int(11) NOT NULL default '0',
168   PRIMARY KEY  (`oid`,`ocontextid`)
169 ) TYPE=MyISAM;
170
171 CREATE TABLE `nucleus_plugin_option_desc` (
172   `oid` int(11) NOT NULL auto_increment,
173   `opid` int(11) NOT NULL default '0',
174   `oname` varchar(20) NOT NULL default '',
175   `ocontext` varchar(20) NOT NULL default '',
176   `odesc` varchar(255) default NULL,
177   `otype` varchar(20) default NULL,
178   `odef` text,
179   `oextra` text,
180   PRIMARY KEY  (`opid`,`oname`,`ocontext`),
181   UNIQUE KEY `oid` (`oid`)
182 ) TYPE=MyISAM;
183
184 CREATE TABLE `nucleus_skin` (
185   `sdesc` int(11) NOT NULL default '0',
186   `stype` varchar(20) NOT NULL default '',
187   `scontent` text NOT NULL,
188   PRIMARY KEY  (`sdesc`,`stype`)
189 ) TYPE=MyISAM;
190
191 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (2, 'index', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\r\n<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">\r\n    <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n    <link rel="alternate" type="text/html" href="<%blogsetting(url)%>" />\r\n    <generator url="http://nucleuscms.org/"><%version%></generator>\r\n    <modified><%blog(feeds/atom/modified,1)%></modified>\r\n    <%blog(feeds/atom/entries,10)%>\r\n</feed>');
192 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (4, 'index', '<?xml version="1.0"?>\r\n<rsd version="1.0">\r\n <service>\r\n  <engineName><%version%></engineName>\r\n  <engineLink>http://nucleuscms.org/</engineLink>\r\n  <homepageLink><%sitevar(url)%></homepageLink>\r\n  <apis>\r\n   <api name="MetaWeblog" preferred="true" apiLink="<%adminurl%>xmlrpc/server.php" blogID="<%blogsetting(id)%>">\r\n    <docs>http://nucleuscms.org/documentation/devdocs/xmlrpc.html</docs>\r\n   </api>\r\n   <api name="Blogger" preferred="false" apiLink="<%adminurl%>xmlrpc/server.php" blogID="<%blogsetting(id)%>">\r\n    <docs>http://nucleuscms.org/documentation/devdocs/xmlrpc.html</docs>\r\n   </api>\r\n  </apis>\r\n </service>\r\n</rsd>');
193 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (3, 'index', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\r\n<rss version="2.0">\r\n  <channel>\r\n    <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n    <link><%blogsetting(url)%></link>\r\n    <description><%blogsetting(desc)%></description>\r\n    <!-- optional tags -->\r\n    <language>ja</language>           <!-- valid langugae goes here -->\r\n    <generator><%version%></generator>\r\n    <copyright>&#169;</copyright>             <!-- Copyright notice -->\r\n    <category>Weblog</category>\r\n    <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>\r\n    <image>\r\n      <url><%adminurl%>nucleus2.gif</url>\r\n      <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n      <link><%blogsetting(url)%></link>\r\n    </image>\r\n    <%blog(feeds/rss20,10)%>\r\n  </channel>\r\n</rss>');
194 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'imagepopup', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\n<html>\n<head>\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\n  <title><%imagetext%></title>\n  <style type="text/css">\n   img { border: none; }\n   body { margin: 0px; }\n  </style>\n</head>\n<body onblur="window.close()">\n  <a href="javascript:window.close();"><%image%></a>\n</body>\n</html>');
195 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'index', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\r\n\r\n<html>\r\n<head>\r\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\r\n  <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n\r\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\r\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\r\n  <meta name="description" content="<%blogsetting(desc)%>" />\r\n\r\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\r\n  <!-- and layout is defined -->\r\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\r\n\r\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\r\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\r\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\r\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\r\n  \r\n  <!-- extra navigational links -->\r\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\r\n  <link rel="archives" title="Archives" href="<%archivelink%>" />\r\n  <link rel="top" title="Today" href="<%todaylink%>" />\r\n\r\n  <!-- link RSS as alternate version -->\r\n  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="xml-rss2.php" />\r\n\r\n  <!-- RSD support -->\r\n  <link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="rsd.php" />\r\n\r\n</head>\r\n<body>\r\n\r\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\r\n<div class="contents">\r\n <!-- page title -->\r\n <h1><%blogsetting(name)%></h1>\r\n\r\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\r\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\r\n\r\n <!-- this tag inserts a weblog using the template named \'grey/short\'   -->\r\n <!-- and showing 15 entries                                                -->\r\n <%blog(grey/short,15)%>\r\n\r\n</div><!-- end of the contents div -->\r\n\r\n<!-- definition of the logo (left-top) -->\r\n<div class="logo">\r\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\r\n</div>\r\n\r\n<!-- definition of the menu -->\r\n<div class="menu">\r\n <!-- accessibility anchor -->\r\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\r\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\r\n\r\n <h2>Navigation</h2>\r\n <ul class="nobullets">\r\n  <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\r\n  <li><a href="<%archivelink%>">Archives</a></li>\r\n  <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\r\n </ul>\r\n\r\n <h2>Categories</h2>\r\n <%categorylist(grey/short)%>\r\n\r\n <h2>Search</h2>\r\n <%searchform%>\r\n \r\n <h2>Login</h2>\r\n <%loginform%>\r\n\r\n <h2>My Links</h2>\r\n\r\n <ul class="nobullets">\r\n  <li><a href="http://nucleuscms.org/" title="This site is Nucleus-powered">Nucleus</a></li>\r\n  <li><a href="http://www.weblogs.com/" title="latest updates">Weblogs</a></li>\r\n  <li><a href="http://www.daypop.com/" title="Search news &amp; weblog sites">DayPop</a></li>\r\n  <li><a href="http://www.google.com/" title="Search the web">Google</a></li>\r\n </ul>\r\n\r\n <h2>Powered by</h2>\r\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\r\n\r\n</div>\r\n\r\n</body>\r\n</html>');
196 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'archive', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\r\n\r\n<html>\r\n<head>\r\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\r\n  <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n\r\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\r\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\r\n  <meta name="description" content="<%blogsetting(desc)%>" />\r\n\r\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\r\n  <!-- and layout is defined -->\r\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\r\n\r\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\r\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\r\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\r\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\r\n  \r\n  <!-- extra navigational links -->\r\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\r\n  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="xml-rss2.php" />\r\n  <link rel="archives" title="Archives" href="<%archivelink%>" />\r\n  <link rel="top" title="Today" href="<%sitevar(url)%>" />\r\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\r\n\r\n</head>\r\n<body>\r\n\r\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\r\n<div class="contents">\r\n\r\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\r\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\r\n\r\n <!-- a title -->\r\n <h1><%blogsetting(name)%></h1>\r\n\r\n <!-- This tag inserts the archive using the grey/short template -->\r\n <%archive(grey/short)%>\r\n\r\n</div><!-- end of the contents div -->\r\n\r\n<!-- definition of the logo left-top -->\r\n<div class="logo">\r\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\r\n</div>\r\n\r\n<!-- definition of the menu -->\r\n<div class="menu">\r\n <!-- accessibility anchor -->\r\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\r\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\r\n\r\n <h2>Navigation</h2>\r\n\r\n <ul class="nobullets">\r\n   <li><a href="<%prevlink%>">Á°¤Î <%archivetype%></a></li>\r\n   <li><a href="<%nextlink%>">¼¡¤Î <%archivetype%></a></li>\r\n   <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\r\n   <li><a href="<%archivelink%>">Archives</a></li>\r\n   <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\r\n </ul>\r\n\r\n <h2>Categories</h2>\r\n <%categorylist(grey/short)%>\r\n\r\n <h2>Search</h2>\r\n <%searchform%>\r\n \r\n <h2>Login</h2>\r\n <%loginform%>\r\n\r\n <h2>Powered by</h2>\r\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\r\n \r\n</div>\r\n\r\n</body>\r\n</html>');
197 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'archivelist', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\r\n\r\n<html>\r\n<head>\r\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\r\n  <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n\r\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\r\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\r\n  <meta name="description" content="<%blogsetting(desc)%>" />\r\n\r\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\r\n  <!-- and layout is defined -->\r\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\r\n\r\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\r\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\r\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\r\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\r\n  \r\n  <!-- extra navigational links -->\r\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\r\n  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="xml-rss2.php" />\r\n  <link rel="archives" title="Archives" href="<%archivelink%>" />\r\n  <link rel="top" title="Today" href="<%sitevar(url)%>" />\r\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\r\n\r\n</head>\r\n<body>\r\n\r\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\r\n<div class="contents">\r\n\r\n<!-- a title -->\r\n<h1><%blogsetting(name)%></h1>\r\n\r\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\r\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\r\n\r\n <h2>Archives</h2>\r\n <!-- This tag inserts the archivelist using the grey/short template -->\r\n <%archivelist(grey/short)%>\r\n\r\n</div><!-- end of the contents div -->\r\n\r\n<!-- definition of the logo left-top -->\r\n<div class="logo">\r\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\r\n</div>\r\n\r\n<!-- definition of the menu -->\r\n<div class="menu">\r\n <!-- accessibility anchor -->\r\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\r\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\r\n\r\n <h2>Navigation</h2>\r\n <ul class="nobullets">\r\n   <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\r\n   <li><a href="<%archivelink%>">Archives</a></li>\r\n   <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\r\n </ul>\r\n\r\n <h2>Categories</h2>\r\n <%categorylist(grey/short)%>\r\n \r\n <h2>Search</h2>\r\n <%searchform%>\r\n \r\n <h2>Login</h2>\r\n <%loginform%>\r\n\r\n <h2>Powered by</h2>\r\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\r\n\r\n</div>\r\n\r\n</body>\r\n</html>');
198 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'error', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\r\n\r\n<html>\r\n<head>\r\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\r\n  <title><%sitevar(name)%></title>\r\n\r\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\r\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\r\n\r\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\r\n  <!-- and layout is defined -->\r\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\r\n\r\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\r\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\r\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\r\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\r\n  \r\n  <!-- extra navigational links -->\r\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\r\n  <link rel="top" title="Today" href="<%todaylink%>" />\r\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\r\n</div>\r\n\r\n</head>\r\n<body>\r\n\r\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\r\n<div class="contents">\r\n\r\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\r\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\r\n\r\n <!-- a title -->\r\n <h1><%sitevar(name)%></h1>\r\n\r\n <h2>Error!</h2>\r\n\r\n <p><%errormessage%></p>\r\n\r\n <p><a href="javascript:history.go(-1);">Go back</a></p>\r\n\r\n</div><!-- end of the contents div -->\r\n\r\n<!-- definition of the logo left-top -->\r\n<div class="logo">\r\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\r\n</div>\r\n\r\n<!-- definition of the menu -->\r\n<div class="menu">\r\n <!-- accessibility anchor -->\r\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\r\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\r\n\r\n <h2>Navigation</h2>\r\n\r\n <ul class="nobullets">\r\n  <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\r\n  <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <h2>Login</h2>\r\n <%loginform%>\r\n\r\n <h2>Powered by</h2>\r\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\r\n\r\n</div>\r\n\r\n</body>\r\n</html>');
199 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'item', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\r\n\r\n<html>\r\n<head>\r\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\r\n  <title><%itemtitle%> - <%blogsetting(name)%></title>\r\n\r\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\r\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\r\n  <meta name="description" content="<%blogsetting(desc)%>" />\r\n\r\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\r\n  <!-- and layout is defined -->\r\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\r\n\r\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\r\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\r\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\r\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\r\n  \r\n  <!-- extra navigational links -->\r\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\r\n  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="xml-rss2.php" />\r\n  <link rel="archives" title="Archives" href="<%archivelink%>" />\r\n  <link rel="top" title="Today" href="<%sitevar(url)%>" />\r\n  <link rel="next" href="<%nextlink%>" title="Next Item" />\r\n  <link rel="prev" href="<%prevlink%>" title="Previous Item" />\r\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\r\n\r\n</head>\r\n<body>\r\n\r\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\r\n<div class="contents">\r\n\r\n <!-- page title -->\r\n <h1><%blogsetting(name)%></h1>\r\n\r\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\r\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\r\n\r\n <!-- inserts the selected item using the template named \'grey/full\'     -->\r\n <%item(grey/full)%>\r\n\r\n <!-- this tag inserts the comments on the selected item, also using the -->\r\n <!-- template with name \'grey/full\'                                     -->\r\n <h2>Comments</h2>\r\n <%comments(grey/full)%>\r\n\r\n <h2>Add Comments</h2>\r\n <%commentform%>\r\n\r\n</div><!-- end of the contents div -->\r\n\r\n<!-- definition of the logo left-top -->\r\n<div class="logo">\r\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\r\n</div>\r\n\r\n<!-- definition of the menu -->\r\n<div class="menu">\r\n\r\n <!-- accessibility anchor -->\r\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\r\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\r\n\r\n <h2>Navigation</h2>\r\n <ul class="nobullets">\r\n  <li><a href="<%nextlink%>">Previous Item</a></li>\r\n  <li><a href="<%prevlink%>">Next Item</a></li>\r\n  <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\r\n  <li><a href="<%archivelink%>">Archives</a></li>\r\n  <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\r\n </ul>\r\n\r\n <h2>Categories</h2>\r\n <%categorylist(grey/short)%>\r\n\r\n <h2>Search</h2>\r\n <%searchform%>\r\n \r\n <h2>Login</h2>\r\n <%loginform%>\r\n\r\n <h2>Powered by</h2>\r\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\r\n\r\n</div>\r\n\r\n</body>\r\n</html>');
200 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'member', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\r\n\r\n<html>\r\n<head>\r\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\r\n  <title><%sitevar(name)%></title>\r\n\r\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\r\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\r\n\r\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\r\n  <!-- and layout is defined -->\r\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\r\n\r\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\r\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\r\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\r\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\r\n  \r\n  <!-- extra navigational links -->\r\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\r\n  <link rel="top" title="Today" href="<%todaylink%>" />\r\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\r\n\r\n</head>\r\n<body>\r\n\r\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\r\n<div class="contents">\r\n\r\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\r\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\r\n\r\n <!-- a title -->\r\n <h1><%sitevar(name)%></h1>\r\n\r\n <h2>Info about <%member(name)%></h2>\r\n\r\n <ul>\r\n  <li>Real name: <%member(realname)%></li>\r\n  <li>Website: <a href="<%member(url)%>"><%member(url)%></a></li>\r\n </ul>\r\n\r\n <h2>Send Message</h2>\r\n <%membermailform%>\r\n\r\n</div><!-- end of the contents div -->\r\n\r\n<!-- definition of the logo left-top -->\r\n<div class="logo">\r\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\r\n</div>\r\n\r\n<!-- definition of the menu -->\r\n<div class="menu">\r\n <!-- accessibility anchor -->\r\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\r\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\r\n\r\n <h2>Navigation</h2>\r\n\r\n <ul class="nobullets">\r\n  <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\r\n  <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\r\n </ul>\r\n \r\n <h2>Login</h2>\r\n <%loginform%>\r\n\r\n <h2>Powered by</h2>\r\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\r\n\r\n</div>\r\n\r\n</body>\r\n</html>');
201 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (1, 'search', '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">\r\n\r\n<html>\r\n<head>\r\n  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP" />\r\n  <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n\r\n  <!-- some meta information (search engines might read this) -->\r\n  <meta name="generator" content="<%version%>" />\r\n  <meta name="description" content="<%blogsetting(desc)%>" />\r\n\r\n  <!-- stylesheet definition (points to the place where colors -->\r\n  <!-- and layout is defined -->\r\n  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%skinfile(grey.css)%>" />\r\n  \r\n  <!-- prevent caching (can be removed) -->\r\n  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />\r\n  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate" />\r\n  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />\r\n  \r\n  <!-- extra navigational links -->\r\n  <link rel="bookmark" title="Nucleus" href="http://nucleuscms.org/" />\r\n  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS" href="xml-rss2.php" />\r\n  <link rel="archives" title="Archives" href="<%archivelink%>" />\r\n  <link rel="top" title="Today" href="<%sitevar(url)%>" />\r\n  <link rel="up" href="<%todaylink%>" title="Today" />\r\n\r\n</head>\r\n<body>\r\n\r\n<!-- here starts the code that will be displayed in your browser -->\r\n<div class="contents">\r\n\r\n <!-- this is a normally hidden link, included for accessibility reasons -->\r\n <a href="#navigation" class="skip">Jump to navigation</a>\r\n\r\n <!-- a title -->\r\n <h1><%blogsetting(name)%></h1>\r\n\r\n <h2>Search</h2>\r\n <%searchform%>\r\n\r\n <h2>Search results</h2>\r\n <%searchresults(grey/short)%>\r\n\r\n</div><!-- end of the contents div -->\r\n\r\n<!-- definition of the logo left-top -->\r\n<div class="logo">\r\n <a href="<%sitevar(url)%>"><img src="<%skinfile(atom3.gif)%>" width="155" height="137" alt="" /></a>\r\n</div>\r\n\r\n<!-- definition of the menu -->\r\n<div class="menu">\r\n <!-- accessibility anchor -->\r\n <a name="navigation" id="navigation" class="skip"></a>\r\n <h1 class="skip">Navigation</h1>\r\n\r\n <h2>Navigation</h2>\r\n\r\n <ul class="nobullets">\r\n   <li><a href="<%todaylink%>">Today</a></li>\r\n   <li><a href="<%archivelink%>">Archives</a></li>\r\n   <li><a href="<%adminurl%>">Admin Area</a></li>\r\n </ul>\r\n\r\n <h2>Search</h2>\r\n <%searchform%>\r\n \r\n <h2>Login</h2>\r\n <%loginform%>\r\n\r\n <h2>Powered by</h2>\r\n <%nucleusbutton(nucleus.gif,85,31)%>\r\n\r\n</div>\r\n\r\n</body>\r\n</html>');
202
203 CREATE TABLE `nucleus_skin_desc` (
204   `sdnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
205   `sdname` varchar(20) NOT NULL default '',
206   `sddesc` varchar(200) default NULL,
207   `sdtype` varchar(40) NOT NULL default 'text/html',
208   `sdincmode` varchar(10) NOT NULL default 'normal',
209   `sdincpref` varchar(50) NOT NULL default '',
210   PRIMARY KEY  (`sdnumber`),
211   UNIQUE KEY `sdname` (`sdname`),
212   UNIQUE KEY `sdnumber` (`sdnumber`)
213 ) TYPE=MyISAM;
214
215 INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (2, 'feeds/atom', 'Atom 0.3 weblog syndication', 'application/atom+xml', 'normal', '');
216 INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (3, 'feeds/rss20', 'RSS 2.0 syndication of weblogs', 'text/xml', 'normal', '');
217 INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (4, 'api/rsd', 'RSD (Really Simple Discovery) information for weblog clients', 'text/xml', 'normal', '');
218 INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (1, 'grey', 'Default skin to display your blog', 'text/html', 'skindir', 'grey/');
219
220 CREATE TABLE `nucleus_team` (
221   `tmember` int(11) NOT NULL default '0',
222   `tblog` int(11) NOT NULL default '0',
223   `tadmin` tinyint(2) NOT NULL default '0',
224   PRIMARY KEY  (`tmember`,`tblog`)
225 ) TYPE=MyISAM;
226
227 INSERT INTO `nucleus_team` VALUES (1, 1, 1);
228
229 CREATE TABLE `nucleus_template` (
230   `tdesc` int(11) NOT NULL default '0',
231   `tpartname` varchar(20) NOT NULL default '',
232   `tcontent` text NOT NULL,
233   PRIMARY KEY  (`tdesc`,`tpartname`)
234 ) TYPE=MyISAM;
235
236 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'ITEM', '<item>\r\n <title><![CDATA[<%title%>]]></title>\r\n <link><%blogurl%>?itemid=<%itemid%></link>\r\n<description><![CDATA[<%body%><%more%>]]></description>\r\n <category><%category%></category>\r\n<comments><%blogurl%>?itemid=<%itemid%></comments>\r\n <pubDate><%date(rfc822)%></pubDate>\r\n</item>');
237 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'EDITLINK', '<a href="<%editlink%>" onclick="<%editpopupcode%>">edit</a>');
238 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (4, 'ITEM', '<%date(utc)%>');
239 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (5, 'ITEM', '<entry>\r\n <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<%title%>]]></title>\r\n <link rel="alternate" type="text/html" href="<%blogurl%>?itemid=<%itemid%>" />\r\n <author>\r\n  <name><%author%></name>\r\n </author>\r\n <modified><%date(utc)%></modified>\r\n <issued><%date(iso8601)%></issued>\r\n <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<%body%><%more%>]]></content>\r\n <id><%blogurl%>:<%blogid%>:<%itemid%></id>\r\n</entry>');
240 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'ARCHIVELIST_FOOTER', '</ul>');
241 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'ARCHIVELIST_HEADER', '<ul>');
242 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'ARCHIVELIST_LISTITEM', '<li><a href="<%archivelink%>">%Y-%m</a></li>');
243 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'CATLIST_FOOTER', '</ul>');
244 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'CATLIST_HEADER', '<ul class="nobullets">\n <li><a href="<%blogurl%>">All</a></li>');
245 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'CATLIST_LISTITEM', ' <li><a href="<%catlink%>"><%catname%></a></li>');
246 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'COMMENTS_MANY', 'comments');
247 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'COMMENTS_NONE', '<a href="<%itemlink%>" rel="bookmark">No <%commentword%></a>');
248 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'COMMENTS_ONE', 'comment');
249 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'COMMENTS_TOOMUCH', '<a href="<%itemlink%>" rel="bookmark"><%commentcount%> <%commentword%></a>');
250 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'DATE_HEADER', '<h2>%Y-%m-%d</h2>\n');
251 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'EDITLINK', '<a href="<%editlink%>" onclick="<%editpopupcode%>">edit</a> -');
252 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'FORMAT_DATE', '%Y-%m-%d');
253 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'FORMAT_TIME', '%H:%M:%S');
254 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'IMAGE_CODE', '<%image%>');
255 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'ITEM', '<h3 class="item"><%title%></h3>\n\n<div class="itembody">\n  <%body%>\n  <%morelink%>\n</div>\n\n<div class="iteminfo">\n  <%time%> -\n  <a href="<%authorlink%>"><%author%></a> -\n  <%edit%>\n  <%comments%>\n</div>\n');
256 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'LOCALE', 'ja_JP.EUC-JP');
257 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'MEDIA_CODE', '<%media%>');
258 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'MORELINK', '<a href="<%itemlink%>">[Read More!]</a>');
259 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'POPUP_CODE', '<%popuplink%>');
260 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'SEARCH_HIGHLIGHT', '<span class="highlight">\\0</span>');
261 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (1, 'SEARCH_NOTHINGFOUND', 'No search results found for <b><%query%></b>');
262 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'COMMENTS_ONE', 'comment');
263 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'COMMENTS_MANY', 'comments');
264 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'COMMENTS_BODY', '<h3 class="comment"><%userlink%> wrote:</h3>\r\n\r\n<div class="commentbody">\r\n  <%body%>\r\n</div>\r\n\r\n<div class="commentinfo">\r\n  <%date%> <%time%>\r\n</div>');
265 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'EDITLINK', '- <a href="<%editlink%>" onclick="<%editpopupcode%>">edit</a>');
266 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'ITEM', '<h2><%date(%Y-%m-%d)%></h2>\r\n<h3 class="item"><%title%></h3>\r\n\r\n<div class="itembody">\r\n  <%body%>\r\n  <br /><br />\r\n  <%more%>\r\n</div>\r\n\r\n<div class="iteminfo">\r\n  posted at <%time%> on <%date%>\r\n  by <a href="?memberid=<%authorid%>"><%author%></a> -\r\n  Category: <a href="<%categorylink%>"><%category%></a>\r\n  <%edit%>\r\n</div>\r\n');
267 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'FORMAT_DATE', '%Y-%m-%d');
268 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'FORMAT_TIME', '%H:%M:%S');
269 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'COMMENTS_NONE', '<div class="comments">No comments yet</div>');
270 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'FORMAT_DATE', '%Y-%m-%d');
271 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'FORMAT_TIME', '%H:%M:%S');
272 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'LOCALE', 'ja_JP.EUC-JP');
273 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'SEARCH_HIGHLIGHT', '<span class="highlight">\\0</span>');
274 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'POPUP_CODE', '<%popuplink%>');
275 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'MEDIA_CODE', '<%media%>');
276 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (2, 'IMAGE_CODE', '<%image%>');
277
278 CREATE TABLE `nucleus_template_desc` (
279   `tdnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
280   `tdname` varchar(20) NOT NULL default '',
281   `tddesc` varchar(200) default NULL,
282   PRIMARY KEY  (`tdnumber`),
283   UNIQUE KEY `tdnumber` (`tdnumber`),
284   UNIQUE KEY `tdname` (`tdname`)
285 ) TYPE=MyISAM;
286
287 INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (4, 'feeds/atom/modified', 'Atom feeds: Inserts last modification date');
288 INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (5, 'feeds/atom/entries', 'Atom feeds: Feed items');
289 INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (3, 'feeds/rss20', 'Used for RSS 2.0 syndication of your blog');
290 INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (1, 'grey/short', 'The default template that is used to display your Nucleus blog');
291 INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (2, 'grey/full', 'Used for detailed item pages');
292
293 CREATE TABLE `nucleus_activation` (
294   `vkey` varchar(40) NOT NULL default '',
295   `vtime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
296   `vmember` int(11) NOT NULL default '0',
297   `vtype` varchar(15) NOT NULL default '',
298   `vextra` varchar(128) NOT NULL default '',
299   PRIMARY KEY  (`vkey`)
300 ) TYPE=MyISAM;
301
302 CREATE TABLE `nucleus_tickets` (
303   `ticket` varchar(40) NOT NULL default '',
304   `ctime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
305   `member` int(11) NOT NULL default '0',
306   PRIMARY KEY  (`ticket`, `member`)
307 ) TYPE=MyISAM;