OSDN Git Service

fix createBlogLink
[nucleus-jp/nucleus-jp-ancient.git] / euc / install.sql
1 CREATE TABLE `nucleus_actionlog` (
2
3   `timestamp` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
4
5   `message` varchar(255) NOT NULL default ''
6
7 ) TYPE=MyISAM;
8
9
10
11 CREATE TABLE `nucleus_activation` (
12
13   `vkey` varchar(40) NOT NULL default '',
14
15   `vtime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
16
17   `vmember` int(11) NOT NULL default '0',
18
19   `vtype` varchar(15) NOT NULL default '',
20
21   `vextra` varchar(128) NOT NULL default '',
22
23   PRIMARY KEY  (`vkey`)
24
25 ) TYPE=MyISAM;
26
27
28
29 CREATE TABLE `nucleus_ban` (
30
31   `iprange` varchar(15) NOT NULL default '',
32
33   `reason` varchar(255) NOT NULL default '',
34
35   `blogid` int(11) NOT NULL default '0'
36
37 ) TYPE=MyISAM;
38
39
40
41 CREATE TABLE `nucleus_blog` (
42
43   `bnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
44
45   `bname` varchar(60) NOT NULL default '',
46
47   `bshortname` varchar(15) NOT NULL default '',
48
49   `bdesc` varchar(200) default NULL,
50
51   `bcomments` tinyint(2) NOT NULL default '1',
52
53   `bmaxcomments` int(11) NOT NULL default '0',
54
55   `btimeoffset` decimal(3,1) NOT NULL default '0.0',
56
57   `bnotify` varchar(60) default NULL,
58
59   `burl` varchar(100) default NULL,
60
61   `bupdate` varchar(60) default NULL,
62
63   `bdefskin` int(11) NOT NULL default '1',
64
65   `bpublic` tinyint(2) NOT NULL default '1',
66
67   `bsendping` tinyint(2) NOT NULL default '0',
68
69   `bconvertbreaks` tinyint(2) NOT NULL default '1',
70
71   `bdefcat` int(11) default NULL,
72
73   `bnotifytype` int(11) NOT NULL default '15',
74
75   `ballowpast` tinyint(2) NOT NULL default '0',
76
77   `bincludesearch` tinyint(2) NOT NULL default '0',
78
79   PRIMARY KEY  (`bnumber`),
80
81   UNIQUE KEY `bnumber` (`bnumber`),
82
83   UNIQUE KEY `bshortname` (`bshortname`)
84
85 ) TYPE=MyISAM;
86
87
88
89 INSERT INTO `nucleus_blog` VALUES (1, 'My Nucleus CMS', 'mynucleuscms', '', 1, 0, 0.0, '', 'http://localhost:8080/nucleus/', '', 5, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0);
90
91
92
93 CREATE TABLE `nucleus_category` (
94
95   `catid` int(11) NOT NULL auto_increment,
96
97   `cblog` int(11) NOT NULL default '0',
98
99   `cname` varchar(200) default NULL,
100
101   `cdesc` varchar(200) default NULL,
102
103   PRIMARY KEY  (`catid`)
104
105 ) TYPE=MyISAM;
106
107
108
109 INSERT INTO `nucleus_category` VALUES (1, 1, 'General', 'Items that do not fit in other categories');
110
111
112
113 CREATE TABLE `nucleus_comment` (
114
115   `cnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
116
117   `cbody` text NOT NULL,
118
119   `cuser` varchar(40) default NULL,
120
121   `cmail` varchar(100) default NULL,
122
123   `cmember` int(11) default NULL,
124
125   `citem` int(11) NOT NULL default '0',
126
127   `ctime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
128
129   `chost` varchar(60) default NULL,
130
131   `cip` varchar(15) NOT NULL default '',
132
133   `cblog` int(11) NOT NULL default '0',
134
135   PRIMARY KEY  (`cnumber`),
136
137   UNIQUE KEY `cnumber` (`cnumber`),
138
139   KEY `citem` (`citem`),
140
141   FULLTEXT KEY `cbody` (`cbody`)
142
143 ) TYPE=MyISAM;
144
145
146
147 CREATE TABLE `nucleus_config` (
148
149   `name` varchar(20) NOT NULL default '',
150
151   `value` varchar(128) default NULL,
152
153   PRIMARY KEY  (`name`)
154
155 ) TYPE=MyISAM;
156
157
158
159 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DefaultBlog', '1');
160
161 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AdminEmail', 'example@example.org');
162
163 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('IndexURL', 'http://localhost:8080/nucleus/');
164
165 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('Language', 'japanese-euc');
166
167 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SessionCookie', '');
168
169 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowMemberCreate', '');
170
171 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowMemberMail', '1');
172
173 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SiteName', 'My Nucleus CMS');
174
175 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AdminURL', 'http://localhost:8080/nucleus/nucleus/');
176
177 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('NewMemberCanLogon', '1');
178
179 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableSite', '');
180
181 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableSiteURL', 'http://www.this-page-intentionally-left-blank.org/');
182
183 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('LastVisit', '');
184
185 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MediaURL', 'http://localhost:8080/nucleus/media/');
186
187 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowedTypes', 'jpg,jpeg,gif,mpg,mpeg,avi,mov,mp3,swf,png');
188
189 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowLoginEdit', '');
190
191 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('AllowUpload', '1');
192
193 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DisableJsTools', '2');
194
195 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookiePath', '/');
196
197 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookieDomain', '');
198
199 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookieSecure', '');
200
201 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('CookiePrefix', '');
202
203 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MediaPrefix', '1');
204
205 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('MaxUploadSize', '1048576');
206
207 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('NonmemberMail', '');
208
209 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('PluginURL', 'http://localhost:8080/nucleus/nucleus/plugins/');
210
211 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('ProtectMemNames', '1');
212
213 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('BaseSkin', '5');
214
215 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('SkinsURL', 'http://localhost:8080/nucleus/skins/');
216
217 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('ActionURL', 'http://localhost:8080/nucleus/action.php');
218
219 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('URLMode', 'normal');
220
221 INSERT INTO `nucleus_config` VALUES ('DatabaseVersion', '310');
222
223
224
225 CREATE TABLE `nucleus_item` (
226
227   `inumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
228
229   `ititle` varchar(160) default NULL,
230
231   `ibody` text NOT NULL,
232
233   `imore` text,
234
235   `iblog` int(11) NOT NULL default '0',
236
237   `iauthor` int(11) NOT NULL default '0',
238
239   `itime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
240
241   `iclosed` tinyint(2) NOT NULL default '0',
242
243   `idraft` tinyint(2) NOT NULL default '0',
244
245   `ikarmapos` int(11) NOT NULL default '0',
246
247   `icat` int(11) default NULL,
248
249   `ikarmaneg` int(11) NOT NULL default '0',
250
251   PRIMARY KEY  (`inumber`),
252
253   UNIQUE KEY `inumber` (`inumber`),
254
255   KEY `itime` (`itime`),
256
257   FULLTEXT KEY `ibody` (`ibody`,`ititle`,`imore`)
258
259 ) TYPE=MyISAM PACK_KEYS=0;
260
261
262
263 INSERT INTO `nucleus_item` VALUES (1, 'Nucleus CMS ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó3.2¤Ø¤è¤¦¤³¤½', '¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤ÎºîÀ®¤òÊä½õ¤¹¤ëÀѤßÌÚ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿´Ìö¤ëblog¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤òϤޤ»¤ë²È²¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼Â¤ê¿¤­¼ñÌ£¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¸½ºß¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r\n<br />\r\nÍÑÅÓ¤¬»×¤¤¤Ä¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤³¤ØÍè¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¹¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿Æ±Íͻ䤿¤Á¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£', '<b>Read Me</b><br />\r\n<br />\r\n¤³¤ì¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥ó¥¯¤È¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤¿¡£<br />\r\n<br />\r\n¤³¤Îµ­»ö¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤èµ­»ö¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤¬¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Nucleus¤ò°·¤¦¤¦¤Á¤ËÀ¸¤¸¤¿¥á¥â¤ò¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄɲä·¡¢¾­Í襢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥ê¥ó¥¯</b><br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤Î<a href="http://nucleuscms.org">ËܲÈ</a>¤È<a href="http://japan.nucleuscms.org">ÆüËܸì¸ø¼°</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤ÎSourceForge<a href="http://sourceforge.net/projects/nucleuscms/">¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\nNucleus CMS¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó<a href="http://wakka.xiffy.nl/Plugin/">ÁÒ¸Ë</a>¤È<a href="http://japan.nucleuscms.org/wakka/CategorizedPlugin">ÆüËܸì¤Î¥ê¥¹¥È</a>¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥É¥­¥å¥á¥ó¥È - <a href="http://docs.nucleuscms.org/">docs.nucleuscms.org</a></b><br />\r\n<br />\r\nNucleus¤Î<a href="http://japan.nucleuscms.org/faq.php">FAQ¡Ê¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌ佸¡Ë</a>¡Ê<a href="http://nucleuscms.org/faq.php">¸¶Ê¸</a>¡Ë¥Ú¡¼¥¸¡£<br />\r\n<br />\r\n¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÊýË¡Åù¤Ï<a href="nucleus/documentation/">¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±</a>¤È<a href="nucleus/documentation/devdocs/">³«È¯¼Ô¸þ¤±</a>ʸ½ñ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×<a href="./nucleus/documentation/help.html">¥Ø¥ë¥×</a>¤¬´ÉÍý¥¨¥ê¥¢¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£<br />\r\n<br />\r\n°ìÅÙÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ËÌܤòÄ̤·¤¿¤é¡¢<a href="http://wiki.nucleuscms.org/">Wiki</a>¡Ê<a href="http://japan.nucleuscms.org/wakka/Nucleus">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¤òˬ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î½ñ¤¤¤¿¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤ä¾®µ»¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥µ¥Ý¡¼¥È</b><br />\r\n<br />\r\n<a href="http://forum.nucleuscms.org/">forum.nucleuscms.org</a>¡ÊËܲȡË<br />\r\n<a href="http://japan.nucleuscms.org/bb/">japan.nucleuscms.org/bb/</a>¡ÊÆüËÜÈÇ¡Ë<br />\r\n<br />\r\n<a href="http://forum.nucleuscms.org/groupcp.php?g=3">moderators</a>¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n- <a href="http://edmondhui.homeip.net/blog/">admun</a> - Ottawa, ON, Canada                 <br />\r\n- <a href="http://www.tamizhan.com/">anand</a> - Bangalore, India<br />\r\n- <a href="http://hcgtv.com">hcgtv</a> - Miami, Florida, USA<br />\r\n- <a href="http://www.adrenalinsports.nl/">ikeizer</a> - Maastricht<br />\r\n- <a href="http://www.tipos.com.br/">moraes</a> - Brazil<br />\r\n- <a href="http://roelg.nl/">roel </a>- The Netherlands<br />\r\n- <a href="http://budts.be/weblog/">TeRanEX </a>- Ekeren, Antwerp, Belgium<br />\r\n- <a href="http://www.trentadams.com/">Trent </a>- Alberta, Canada<br />\r\n- <a href="http://xiffy.nl/weblog/">xiffy </a>- Deventer<br />\r\n<br />\r\n¤â¤·¼ê½õ¤±¤¬É¬Íפʤ顢1400¤òĶ¤¨¤ëÅÐÏ¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£23,000¤òĶ¤¨¤ëÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿µ­»ö¤ò¸¡º÷¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µá¤á¤ëÅú¤¨¤Ë¿ô²ó¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¿¤É¤êÃ失¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>Personalization - <a href="http://skins.nucleuscms.org/">skins.nucleuscms.org</a></b><br />\r\n<br />\r\n¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥Ö¥í¥°¤È¥¹¥­¥ó/¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¤Ï¶¯ÎϤÊÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍŪ¤Ê¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¡¢Í§¿Í¤ä¿ÆÀ̤¢¤ë¤¤¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂФ¹¤ë¥µ¥¤¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¤¤º¤ì¤ËÂФ·¤Æ¤â¤Ç¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n636¤ÎÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿<a href="http://nucleuscms.org/sites.php">Nucleus¤Ç±¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È</a>¡Ê<a href="http://japan.nucleuscms.org/sites.php">ÆüËÜÈÇ</a>¡Ë¤ÎÃ椫¤éÆÿ§¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\nThe Zen of Nucleus<br />\r\n- <a href="http://beefcake.nl/">beefcake.nl</a> - Beefcake | Nuke the whales!<br />\r\n- <a href="http://www.leng-lui.com//">leng-lui.com</a> - Leng-Lui.com - v7.0: "Memento"<br />\r\n<br />\r\nPersonal blogs<br />\r\n- <a href="http://bloggard.com/">bloggard.com</a> - The Adventures of Bloggard<br />\r\n- <a href="http://battleangel.org/">battleangel.org</a> - Giving meaning to the meaningless<br />\r\n- <a href="http://www.yetanotherblog.de/">yetanotherblog.de</a> - Yet Another Blog<br />\r\n<br />\r\nMulti user blogs<br />\r\n- <a href="http://tipos.com.br/">tipos.com.br</a> - Blogging community<br />\r\n<br />\r\nHobby, Travel and News sites<br />\r\n- <a href="http://adrenalinsports.nl/">adrenalinsports.nl</a> - Extreme sports<br />\r\n- <a href="http://hsbluebird.com/">hsbluebird.com</a> - Hot Springs, Montana''s Online Resource <br />\r\n- <a href="http://groningen-info.de/">groningen-info.de</a> - Neues aus Groningen. Fr Leute aus Duitsland.<br />\r\n- <a href="http://www.americandaily.com/">americandaily.com</a> - American Daily - Home<br />\r\n<br />\r\n<b>Nucleus Developer Network - <a href="http://dev.nucleuscms.org/">dev.nucleuscms.org</a></b><br />\r\n<br />\r\nThe NUDN is a hub for developer sites and programming resources.<br />\r\n<br />\r\nNUDN satellite sites, handles, location and UTC offset:<br />\r\n- <a href="http://karma.nucleuscms.org/">karma</a> - Izegem +02<br />\r\n- <a href="http://hcgtv.net/">hcgtv</a> - Miami -05<br />\r\n- <a href="http://edmondhui.homeip.net/blog/nudn.php">admun</a> - Ottawa -04<br />\r\n- <a href="http://dev.budts.be/nucleus/">TeRanEX</a> - Ekeren +02<br />\r\n<br />\r\nSourceforge.net graciously hosts our <a href="http://sourceforge.net/projects/nucleuscms/">CVS repository</a>.<br />\r\n<br />\r\nWant to play around or test changes, visit our demo site at <a href="http://demo.nucleuscms.org/">demo.nucleuscms.org</a>.<br />\r\n<br />\r\nNot sure what plugins to use, visit the <a href="http://showcase.trentadams.com/">showcase site</a> where you can see plugins at play in their native habitat.<br />\r\n<br />\r\nThen visit the plugin repository at <a href="http://plugins.nucleuscms.org/">plugins.nucleuscms.org</a> for download and installation instructions.<br />\r\n<br />\r\n<b>´óÉÕ¼Ô°ìÍ÷</b><br />\r\n<br />\r\n°Ê²¼¤Î<a href="http://nucleuscms.org/donators.php">ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¡¹</a>¤Ë¤è¤ë<a href="http://nucleuscms.org/donate.php">±ç½õ</a>´¶¼Õ¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£<em>¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª</em><br />\r\n<br />\r\n- <a href="http://reddustrec.net/">dkex</a><br />\r\n- <a href="http://www.uncoverthenet.com/">Uncover the Net</a><br />\r\n- <a href="http://www.webatlas.org/">Web Atlas</a><br />\r\n- <a href="http://www.ipnlighting.com/">IPN Lighting</a><br />\r\n- <a href="http://blog.datoka.jp/">Yu (blog.datoka.jp)</a><br />\r\n- <a href="http://www.thegadgetreview.com/">Sony Gadgets and Reviews</a><br />\r\n- <a href="http://sites.proliphus.com/blueZhift/blog/">Thomas McKibben</a><br />\r\n- <a href="http://cheapweb.us/">CheapWeb.us</a><br />\r\n- Robert Seyfriedsberger<br />\r\n- <a href="http://www.toxicologie.nl/">Toxicologie.nl</a><br />\r\n- Gordon Shum<br />\r\n- <a href="http://www.subsim.com/">Neal Stevens</a><br />\r\n- <a href="http://www.GamblingHelper.com/">GamblingHelper</a><br />\r\n- Oliver Kirstein<br />\r\n- <a href="http://www.dominiek.be/">Dominiek</a><br />\r\n- <a href="http://www.aardschok.net/">Aardschok</a><br />\r\n- <a href="http://www.nieuwevoordeur.be/">nieuwevoordeur.be</a><br />\r\n- <a href="http://www.scene24.net/">Scene24</a><br />\r\n- <a href="http://www.eug.be/">Eug''s Weblog</a><br />\r\n- <a href="http://www.bloggard.com/">The Adventures of Bloggard</a><br />\r\n- <a href="http://www.voltos.com/">Arthur Cronos from Voltos</a><br />\r\n- <a href="http://www.webmaster-toolkit.com/">Free Webmaster Tools and Resources</a><br />\r\n- <a href="http://www.domilog.be/">Domi''s Weblog</a><br />\r\n- Infodoma                <br />\r\n- <a href="http://carvingcode.com/">carvingCode.com</a><br />\r\n- <a href="http://www.traweb.com/">Traweb</a><br />\r\n- <a href="http://gene.mm2u.com/">Gene''s MoBlog</a><br />\r\n- <a href="http://interfacethis.com/">InterfaceThis</a><br />\r\n- <a href="http://www.thefinsters.com/flog/">The Finster Log</a><br />\r\n- <a href="http://www.mrhop.com/">Hop Nguyen</a><br />\r\n- <a href="http://www.zwavel.com/~zwavelaars" title="Zwavelaars">Zwavelaars</a><br />\r\n- <a href="http://beefcake.nl/">Joaquin Scholten</a>      <br />\r\n- <a href="http://www.roelgroeneveld.com/">Roel Groeneveld</a><br />\r\n- <a href="http://lvb.net/">LVBlog</a><br />\r\n- <a href="http://xandermol.com/">Xander Mol</a><br />\r\n- Danilo Massa<br />\r\n- <a href="http://01FTP.com/">01FTP.com</a><br />\r\n- <a href="http://www.adrenalinsports.nl/">Irmo Keizer</a><br />\r\n- <a href="http://www.jasonkrogh.com/">Jason Krogh</a><br />\r\n- <a href="http://www.higuchi.com/">Osamu Higuchi</a><br />\r\n- <a href="http://www.trentadams.com/">Trent Adams</a><br />\r\n- <a href="http://www.ppcw.net/">Arne Hess</a><br />\r\n- <a href="http://hsbluebird.com/">The Bluebird</a><br />\r\n- Rainer Bickel<br />\r\n- Fritz Elfers<br />\r\n- <a href="http://www.european-wall-tapestries.com/">European Wall Tapestries</a><br />\r\n- <a href="http://www.jamier.net/">Jamie R. Rytlewski</a><br />\r\n- Madolyn Piper<br />\r\n- <a href="http://www.batteryvalues.com/">Battery Values</a><br />\r\n- <a href="http://www.mixburnrip.de/">Janko Roettgers</a><br />\r\n- Lukas Loesche<br />\r\n- <a href="http://www.seobook.com/">SEO Book</a><br />\r\n- <a href="http://www.brandweerdematen.nl/">Brandweer de Maten</a><br />\r\n- Andy Fuchs<br />\r\n- <a href="http://www.sumoforce.com/">Sumoforce</a><br />\r\n- <a href="http://love.silverindigo.com/">Al''ky''mie</a><br />\r\n- <a href="http://www.pejo.us/">Peter Johnson</a><br />\r\n- <a href="http://www.triv.nl/">TriV Internet Solutions</a><br />\r\n- <a href="http://www.torontomusicians.org/nucleus/">Margaret Stowe</a><br />\r\n- <a href="http://www.zenkey.org/">zenkey dot org</a><br />\r\n- <a href="http://www.golb.org/">Blots of Info</a><br />\r\n- <a href="http://www.zonderpartij.be/">Rudi De Kerpel</a><br />\r\n- <a href="http://staylorx.com/">Steve Taylor</a><br />\r\n- <a href="http://lmhcave.com/">Malcolm Farnsworth</a><br />\r\n- Birgit Kellner<br />\r\n- <a href="http://www.tobiasly.com/">Toby Johnson</a><br />\r\n- <a href="http://www.kapingamarangi.be/">Kapingamarangi</a><br />\r\n- <a href="http://www.pallalink.net/">Pallalink</a><br />\r\n- <a href="http://publiustx.net/">PubliusTX Weblog</a><br />\r\n- <a href="http://www.reductioadabsurdum.net/">Reductio Ad Absurdum</a><br />\r\n- <a href="http://www.gagaweb.org/">GagaWeb</a><br />\r\n- <a href="http://www.videokid.be/">Videokid</a><br />\r\n- Jon Marr<br />\r\n- <a href="http://www.docblog.org/">Luigi Cristiano</a><br />\r\n- J Keith Lehman<br />\r\n- Bohemian Cachet<br />\r\n- Jesus Mourazos<br />\r\n- <a href="http://ltp-design.com/">Stephen Jones</a><br />\r\n- <a href="http://oha.nu/">One-Handed Apps</a><br />\r\n- Alwin Hawkins<br />\r\n- <a href="http://jstigall.bloomington.in.us">Justin Stigall</a><br />\r\n- <a href="http://www.itismylife.com/">It is my life</a><br />\r\n- Greg Morrill<br />\r\n- <a href="http://www.dutchsubmarines.com/">Dutch Submarines</a><br />\r\n- <a href="http://www.7thwatch.com/">Seventh Watch Design Studios</a>                <br />\r\n- <a href="http://www.macnet2.com/">MacNetv2</a>      <br />\r\n- Richard Noordhof<br />\r\n- <a href="http://www.jamier.net/">Jamie Rytlewski</a><br />\r\n<br />\r\nNucleus¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡<a href="http://www.hotscripts.com/Detailed/13368.html?RID=nucleus@demuynck.org">HotScripts</a>¤ä<a href="http://www.opensourcecms.com/index.php?option=content&task=view&id=145">opensourceCMS</a>¤Ç¤ÎÅêɼ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£<br />\r\n<br />\r\n<b>¥é¥¤¥»¥ó¥¹</b><br />\r\n<br />\r\n»ä¤¿¤Á¤¬¥Õ¥ê¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼«Í³¤Î¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Î<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">°ìÈ̸øÍ­»ÈÍѵöÂú½ñ</a>¡Ê<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.ja.html">ÆüËܸìÌõ</a>¤È<a href="http://www.atmarkit.co.jp/aig/03linux/gpl.html">³µÍ×</a>¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÊ£À½Êª¤ò¼«Í³¤ËÈÒÉۤǤ­¤ë¤³¤È(¤½¤·¤Æ¡¢Ë¾¤à¤Ê¤é¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂФ·¤ÆÂвÁ¤òÀÁµá¤Ç¤­¤ë¤³¤È)¡¢¥½¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤«´õ˾¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤ÐÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Æþ¼ê¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÊѹ¹¤·¤¿¤ê¿·¤·¤¤¥Õ¥ê¡¼¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ»ÈÍѤǤ­¤ë¤³¤È¡¢°Ê¾å¤Î³ÆÆâÍƤò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥æ¡¼¥¶¼«¿È¤¬ÃΤäƤ¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£', 1, 1, '2005-02-16 22:57:54', 0, 0, 0, 1, 0);
264
265
266
267 CREATE TABLE `nucleus_karma` (
268
269   `itemid` int(11) NOT NULL default '0',
270
271   `ip` char(15) NOT NULL default ''
272
273 ) TYPE=MyISAM;
274
275
276
277 CREATE TABLE `nucleus_member` (
278
279   `mnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
280
281   `mname` varchar(16) NOT NULL default '',
282
283   `mrealname` varchar(60) default NULL,
284
285   `mpassword` varchar(40) NOT NULL default '',
286
287   `memail` varchar(60) default NULL,
288
289   `murl` varchar(100) default NULL,
290
291   `mnotes` varchar(100) default NULL,
292
293   `madmin` tinyint(2) NOT NULL default '0',
294
295   `mcanlogin` tinyint(2) NOT NULL default '1',
296
297   `mcookiekey` varchar(40) default NULL,
298
299   `deflang` varchar(20) NOT NULL default '',
300
301   PRIMARY KEY  (`mnumber`),
302
303   UNIQUE KEY `mname` (`mname`),
304
305   UNIQUE KEY `mnumber` (`mnumber`)
306
307 ) TYPE=MyISAM;
308
309
310
311 INSERT INTO `nucleus_member` VALUES (1, 'God', 'God', '714d82a0a84f9c6e3495fe2aa5618627', 'example@example.org', 'http://localhost:8080/nucleus/', '', 1, 1, '2b0b7cec42e697b5aae52461b2398e44', '');
312
313
314
315 CREATE TABLE `nucleus_plugin` (
316
317   `pid` int(11) NOT NULL auto_increment,
318
319   `pfile` varchar(40) NOT NULL default '',
320
321   `porder` int(11) NOT NULL default '0',
322
323   PRIMARY KEY  (`pid`),
324
325   KEY `pid` (`pid`),
326
327   KEY `porder` (`porder`)
328
329 ) TYPE=MyISAM;
330
331
332
333 CREATE TABLE `nucleus_plugin_event` (
334
335   `pid` int(11) NOT NULL default '0',
336
337   `event` varchar(40) default NULL,
338
339   KEY `pid` (`pid`)
340
341 ) TYPE=MyISAM;
342
343
344
345 CREATE TABLE `nucleus_plugin_option` (
346
347   `ovalue` text NOT NULL,
348
349   `oid` int(11) NOT NULL auto_increment,
350
351   `ocontextid` int(11) NOT NULL default '0',
352
353   PRIMARY KEY  (`oid`,`ocontextid`)
354
355 ) TYPE=MyISAM;
356
357
358
359 CREATE TABLE `nucleus_plugin_option_desc` (
360
361   `oid` int(11) NOT NULL auto_increment,
362
363   `opid` int(11) NOT NULL default '0',
364
365   `oname` varchar(20) NOT NULL default '',
366
367   `ocontext` varchar(20) NOT NULL default '',
368
369   `odesc` varchar(255) default NULL,
370
371   `otype` varchar(20) default NULL,
372
373   `odef` text,
374
375   `oextra` text,
376
377   PRIMARY KEY  (`opid`,`oname`,`ocontext`),
378
379   UNIQUE KEY `oid` (`oid`)
380
381 ) TYPE=MyISAM;
382
383
384
385 CREATE TABLE `nucleus_skin` (
386
387   `sdesc` int(11) NOT NULL default '0',
388
389   `stype` varchar(20) NOT NULL default '',
390
391   `scontent` text NOT NULL,
392
393   PRIMARY KEY  (`sdesc`,`stype`)
394
395 ) TYPE=MyISAM;
396
397
398
399 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (2, 'index', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\r\n<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#">\r\n    <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n    <link rel="alternate" type="text/html" href="<%blogsetting(url)%>" />\r\n    <generator url="http://nucleuscms.org/"><%version%></generator>\r\n    <modified><%blog(feeds/atom/modified,1)%></modified>\r\n    <%blog(feeds/atom/entries,10)%>\r\n</feed>');
400
401 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (4, 'index', '<?xml version="1.0"?>\r\n<rsd version="1.0">\r\n <service>\r\n  <engineName><%version%></engineName>\r\n  <engineLink>http://nucleuscms.org/</engineLink>\r\n  <homepageLink><%sitevar(url)%></homepageLink>\r\n  <apis>\r\n   <api name="MetaWeblog" preferred="true" apiLink="<%adminurl%>xmlrpc/server.php" blogID="<%blogsetting(id)%>">\r\n    <docs>http://nucleuscms.org/documentation/devdocs/xmlrpc.html</docs>\r\n   </api>\r\n   <api name="Blogger" preferred="false" apiLink="<%adminurl%>xmlrpc/server.php" blogID="<%blogsetting(id)%>">\r\n    <docs>http://nucleuscms.org/documentation/devdocs/xmlrpc.html</docs>\r\n   </api>\r\n  </apis>\r\n </service>\r\n</rsd>');
402
403 INSERT INTO `nucleus_skin` VALUES (3, 'index', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\r\n<rss version="2.0">\r\n  <channel>\r\n    <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n    <link><%blogsetting(url)%></link>\r\n    <description><%blogsetting(desc)%></description>\r\n    <!-- optional tags -->\r\n    <language>ja</language>           <!-- valid langugae goes here -->\r\n    <generator><%version%></generator>\r\n    <copyright>\8e©</copyright>             <!-- Copyright notice -->\r\n    <category>Weblog</category>\r\n    <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>\r\n    <image>\r\n      <url><%blogsetting(url)%>/nucleus/nucleus2.gif</url>\r\n      <title><%blogsetting(name)%></title>\r\n      <link><%blogsetting(url)%></link>\r\n    </image>\r\n    <%blog(feeds/rss20,10)%>\r\n  </channel>\r\n</rss>');
404
405
406
407 CREATE TABLE `nucleus_skin_desc` (
408
409   `sdnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
410
411   `sdname` varchar(20) NOT NULL default '',
412
413   `sddesc` varchar(200) default NULL,
414
415   `sdtype` varchar(40) NOT NULL default 'text/html',
416
417   `sdincmode` varchar(10) NOT NULL default 'normal',
418
419   `sdincpref` varchar(50) NOT NULL default '',
420
421   PRIMARY KEY  (`sdnumber`),
422
423   UNIQUE KEY `sdname` (`sdname`),
424
425   UNIQUE KEY `sdnumber` (`sdnumber`)
426
427 ) TYPE=MyISAM;
428
429
430
431 INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (2, 'feeds/atom', 'Atom 0.3 weblog syndication', 'application/atom+xml', 'normal', '');
432
433 INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (3, 'feeds/rss20', 'RSS 2.0 syndication of weblogs', 'text/xml', 'normal', '');
434
435 INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (4, 'xml/rsd', 'RSD (Really Simple Discovery) information for weblog clients', 'text/xml', 'normal', '');
436
437 INSERT INTO `nucleus_skin_desc` VALUES (5, 'default', 'Nucleus CMS default skin', 'text/html', 'skindir', 'default/');
438
439
440
441 CREATE TABLE `nucleus_team` (
442
443   `tmember` int(11) NOT NULL default '0',
444
445   `tblog` int(11) NOT NULL default '0',
446
447   `tadmin` tinyint(2) NOT NULL default '0',
448
449   PRIMARY KEY  (`tmember`,`tblog`)
450
451 ) TYPE=MyISAM;
452
453
454
455 INSERT INTO `nucleus_team` VALUES (1, 1, 1);
456
457
458
459 CREATE TABLE `nucleus_template` (
460
461   `tdesc` int(11) NOT NULL default '0',
462
463   `tpartname` varchar(20) NOT NULL default '',
464
465   `tcontent` text NOT NULL,
466
467   PRIMARY KEY  (`tdesc`,`tpartname`)
468
469 ) TYPE=MyISAM;
470
471
472
473 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'ITEM', '<item>\r\n <title><![CDATA[<%title%>]]></title>\r\n <link><%blogurl%>index.php?itemid=<%itemid%></link>\r\n<description><![CDATA[<%body%><%more%>]]></description>\r\n <category><%category%></category>\r\n<comments><%blogurl%>index.php?itemid=<%itemid%></comments>\r\n <pubDate><%date(rfc822)%></pubDate>\r\n</item>');
474
475 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'EDITLINK', '<a href="<%editlink%>" onclick="<%editpopupcode%>">edit</a>');
476
477 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (4, 'ITEM', '<%date(utc)%>');
478
479 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (5, 'ITEM', '<entry>\r\n <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<%title%>]]></title>\r\n <link rel="alternate" type="text/html" href="<%blogurl%>index.php?itemid=<%itemid%>" />\r\n <author>\r\n  <name><%author%></name>\r\n </author>\r\n <modified><%date(utc)%></modified>\r\n <issued><%date(iso8601)%></issued>\r\n <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<%body%><%more%>]]></content>\r\n <id><%blogurl%>:<%blogid%>:<%itemid%></id>\r\n</entry>');
480
481 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'FORMAT_DATE', '%Y-%m-%d');
482
483 INSERT INTO `nucleus_template` VALUES (3, 'FORMAT_TIME', '%H:%M:%S');
484
485
486
487
488
489 CREATE TABLE `nucleus_template_desc` (
490
491   `tdnumber` int(11) NOT NULL auto_increment,
492
493   `tdname` varchar(20) NOT NULL default '',
494
495   `tddesc` varchar(200) default NULL,
496
497   PRIMARY KEY  (`tdnumber`),
498
499   UNIQUE KEY `tdnumber` (`tdnumber`),
500
501   UNIQUE KEY `tdname` (`tdname`)
502
503 ) TYPE=MyISAM;
504
505
506
507 INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (4, 'feeds/atom/modified', 'Atom feeds: Inserts last modification date');
508
509 INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (5, 'feeds/atom/entries', 'Atom feeds: Feed items');
510
511 INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (3, 'feeds/rss20', 'Used for RSS 2.0 syndication of your blog');
512
513 INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (8, 'default/index', 'Nucleus CMS default index template');
514
515 INSERT INTO `nucleus_template_desc` VALUES (9, 'default/item', 'Nucleus CMS default item template');
516
517
518
519
520
521 CREATE TABLE `nucleus_tickets` (
522
523   `ticket` varchar(40) NOT NULL default '',
524
525   `ctime` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
526
527   `member` int(11) NOT NULL default '0',
528
529   PRIMARY KEY  (`ticket`,`member`)
530
531 ) TYPE=MyISAM;
532
533
534
535
536