OSDN Git Service

* update document
authorNARUSE, Yui <naruse@users.sourceforge.jp>
Wed, 15 Mar 2006 20:57:09 +0000 (20:57 +0000)
committerNARUSE, Yui <naruse@users.sourceforge.jp>
Wed, 15 Mar 2006 20:57:09 +0000 (20:57 +0000)
nkf.doc

diff --git a/nkf.doc b/nkf.doc
index 7399de5..f337c72 100644 (file)
--- a/nkf.doc
+++ b/nkf.doc
-NKF(1)                                                                  NKF(1)
 
 
 
-N\bNA\bAM\bME\bE
-       nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿ v2.0.5
+NKF(1)                                                     NKF(1)
 
-S\bSY\bYN\bNO\bOP\bPS\bSI\bIS\bS
-       n\bnk\bkf\bf [_\bo_\bp_\bt_\bi_\bo_\bn_\bs] [_\bf_\bi_\bl_\be]
 
-D\bDE\bES\bSC\bCR\bRI\bIP\bPT\bTI\bIO\bON\bN
-       _\bn_\bk_\bf¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥á¡¼¥ë¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢´Á»ú
-       ¥³¡¼¥É¤ÎÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£
+NAME
+       nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿ v2.0.6
 
-       ¤³¤Î_\bn_\bk_\bf¤ÎÆÃħ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆþÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤ÎÅý·×Ū¤Ê¼«Æ°Ç§¼±µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£¤³
-       ¤Î ¤¿¤á¡¢ÍøÍѼԤϡ¢ÆþÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃΤé¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½ÐÎÏ´Á»ú
-       ¥³¡¼¥É·Ï¤Î¤ß»ØÄꤹ¤ì¤ÐÎɤ¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎȽÄ굡¹½¤Ï¡¢ÍýÏÀŪ¤Ë ¤Ï
-       ´° Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä̾ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥á¡¼¥ë¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Î¼Â¤ËÆ°ºî
-       ¤¹¤ë°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
+SYNOPSIS
+       nkf [options] [file]
 
-       ¸½ºß¡¢_\bn_\bk_\bf¤¬Ç§¼±¤Ç¤­¤ëÆþÎϤδÁ»ú¥³¡¼¥É·Ï¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖJIS¥³¡¼ ¥É ¡×(ISO-
-       2022-JP ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î)¡¢MS´Á»ú¥³¡¼¥É(¥·¥Õ¥ÈJIS)¡¢ÆüËܸìEUC(AT&T¥³¡¼¥É)¡¢
-       UTF-8¡¢UTF-16¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¢¤ë¡£½ÐÎϤ¹¤ë´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
+DESCRIPTION
+       nkf¤Ï ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥á¡¼¥ë¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
+       ºî¤é¤ì¤¿¡¢´Á»ú¥³¡¼¥É¤ÎÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£
 
-       ÆþÎϤϡ¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¸½àÆþÎϤȤʤ롣½ÐÎϤÏɸ½à½ÐÎϤǤ¢ ¤ë
-       ¡£
+       ¤³¤Înkf¤ÎÆÃħ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆþÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤ÎÅý·×Ū¤Ê¼«Æ°Ç§ ¼±
+       µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÍøÍѼԤϡ¢ÆþÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë
+       ¤«¤òÃΤé¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½ÐÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤Î¤ß»ØÄꤹ¤ì¤ÐÎɤ¤¤³¤È¤Ë
+       ¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎȽÄ굡¹½¤Ï¡¢ÍýÏÀŪ¤Ë¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä̾ï
+       ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥á¡¼¥ë¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Î¼Â¤ËÆ°ºî¤¹¤ë°ÂÁ´
+       ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
 
-       »ØÄê¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄ̤ꡣ-\b-m\bmu\bu ¤Î¤è¤¦¤Ë³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£
+       ¸½ºß¡¢nkf¤¬Ç§¼±¤Ç¤­¤ëÆþÎϤδÁ»ú¥³¡¼¥É·Ï¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖJIS¥³
+       ¡¼¥É¡×(ISO- 2022-JP¤Ë´ð¤Å¤¯ ¤â ¤Î)¡¢MS´Á »ú ¥³ ¡¼ ¥É(¥· ¥Õ
+       ¥ÈJIS)¡¢ ÆüËܸìEUC(AT&T¥³¡¼¥É)¡¢ UTF-8¡¢UTF-16¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç
+       ¤¢¤ë¡£½ÐÎϤ¹¤ë´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
 
-       -\b-j\bj     JIS¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
+       ÆþÎϤϡ¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¸½àÆþÎϤȤʤ롣½ÐÎϤÏɸ
+       ½à½ÐÎϤǤ¢¤ë¡£
 
-       -\b-e\be     EUC¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
+       »ØÄê¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄ̤ꡣ-mu ¤Î¤è¤¦¤Ë³¤±¤ë¤³¤È
+       ¤¬¤Ç¤­¤ë¡£
 
-       -\b-s\bs     ¥·¥Õ¥ÈJIS¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
+       -j     JIS¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
 
-       -\b-w\bw     UTF8 ¥³ ¡¼ ¥É ¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£¡ÊBOM̵¤·¡Ë -\b-w\bw8\b8 UTF8¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
-              -\b-w\bw8\b80\b0 UTF8¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£¡ÊBOM̵¤·¡Ë -\b-w\bw1\b16\b6 UTF16¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎÏ ¤¹
-              ¤ë ¡£¡ÊBig Endian / BOM̵¤·¡Ë -\b-w\bw1\b16\b6B\bB UTF16¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£¡ÊBig
-              Endian / BOMÍ­¤ê¡Ë -\b-w\bw1\b16\b6B\bB0\b0 UTF16¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£¡ÊBig Endian  /
-              BOM̵¤·¡Ë -\b-w\bw1\b16\b6L\bL UTF16¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£¡ÊLittle Endian / BOMÍ­¤ê
-              ¡Ë -\b-w\bw1\b16\b6L\bL0\b0 UTF16¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£¡ÊLittle Endian / BOM̵¤·¡Ë
+       -e     EUC¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
 
-       -\b-m\bm[\b[B\bBQ\bQS\bSN\bN0\b0]\b]
-              MIME ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È) ISO-2022-JP(base64) ¤ÈISO-8859-1(Q
-              encode) ¤Î¤ß¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£ISO-8859-1 (Latin-1) ¤ò²òÆɤ¹¤ë»þ¤Ï¡¢ -l
-              ¥Õ¥é¥°¤âɬÍפǤ¢¤ë¡£-m0 ¤Ç¤ÏMIME¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£-mQ, -mB¤Ç¤Ï ¡¢  Q
-              encode, B encode ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë¡£
-                 -mB MIME base64 stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¡£
+       -s     ¥·¥Õ¥ÈJIS¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
+
+       -w -w8[0] -w16[BL][0]
+              Unicode ¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
+
+              -w -w80
+                     UTF8¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£¡ÊBOM̵¤·¡Ë
+
+              -w8    UTF8¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
+
+              -w16 -w16B0
+                     UTF16¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£¡ÊBig Endian /  BOM̵
+                     ¤·¡Ë
+
+              -w16B  UTF16¥³ ¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£¡ÊBig Endian / BOMÍ­
+                     ¤ê¡Ë
+
+              -w16L  UTF16¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹ ¤ë¡£ ¡ÊLittle  Endian  /
+                     BOMÍ­¤ê¡Ë
+
+              -w16L0 UTF16¥³ ¡¼ ¥É ¤ò ½ÐÎϤ¹¤ë¡£¡ÊLittle Endian /
+                     BOM̵¤·¡Ë
+
+
+
+                           01/Apr/2006                          1
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
+       -m[BQSN0]
+              MIME   ¤ò  ²ò   ÆÉ   ¤¹   ¤ë¡£(¥Ç   ¥Õ¥©   ¥ë   ¥È)
+              ISO-2022-JP(base64)¤ÈISO-8859-1(Q  encode) ¤Î¤ß¤ò²ò
+              Æɤ¹¤ë¡£ISO-8859-1 (Latin-1) ¤ò²òÆɤ¹¤ë»þ¤Ï¡¢  -l¥Õ
+              ¥é ¥° ¤â É¬ÍפǤ¢¤ë¡£-m0 ¤Ç¤ÏMIME¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£-mQ,
+              -mB¤Ç¤Ï¡¢ Q encode, B encode ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½è
+              Íý¤¹¤ë¡£
+                 -mB MIME  base64 stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï
+                     ¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¡£
                  -mQ MIME quoted stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£
                  -mS MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
                  -mN MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´Ë¤¯¤¹¤ë
                  -m0 MIME ¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£
-              -mS ¤Ï¡¢Àë¸À¤ÎÆâÍƤȡ¢¤½¤Î¸å¤Ë³¤¯base64¤ÎÀ°¹çÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
-              -mN ¤Ï¡¢²þ¹Ô¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿MIME¤Ê¤É¤â²òÆɤ¹¤ë¡£²òÆɤ¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â
-              ¤¢¤ë¡£
+              -mS ¤Ï¡¢Àë¸À¤ÎÆâÍƤȡ¢¤½¤Î¸å¤Ë³¤¯base64¤ÎÀ°¹çÀ­ ¤ò
+              ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ -mN ¤Ï¡¢²þ¹Ô¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿MIME¤Ê¤É¤â²òÆÉ
+              ¤¹¤ë¡£²òÆɤ¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
 
-       -\b-M\bM[\b[B\bBQ\bQ]\b] MIME ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£JIS¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤ébase64¤µ¤ì¤ë¡£
+       -M[BQ] MIME ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£JIS¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤ébase64¤µ ¤ì
+              ¤ë¡£
                -M     ¥Ø¥Ã¥À·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
                -MB    base64 stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
                -MQ    Quoted stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
 
-       -\b-J\bJ -\b-E\bE -\b-S\bS -\b-X\bX -\b-B\bB
+       -J -E -S -X -B
               ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆþÎÏ¥³¡¼¥É¤ÎÀ­¼Á¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
 
-              -\b-J\bJ     ISO-2022-JP¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+              -J     ISO-2022-JP¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+
+              -E     ÆüËܸìEUC(AT&T)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+
+              -S     MS´Á»ú¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£X0201²¾Ì¾¤â²¾Äꤵ¤ì¤ë¡£
+
+              -W     UTF-8¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+
+              -W8    UTF-8¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+
+              -W16   UTF-16(Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+
+              -W16B  UTF-16(Big Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+
+              -W16L  UTF-16(Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-              -\b-E\bE     ÆüËܸìEUC(AT&T)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+              -X     MS´Á»úÃæ¤ËX0201²¾Ì¾¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-              -\b-S\bS     MS´Á»ú¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£X0201²¾Ì¾¤â²¾Äꤵ¤ì¤ë¡£
+              -B     ²õ¤ì¤¿(Broken)JIS¥³¡¼¥É¡£ESC¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²¾
+                     Äꤹ¤ë¡£
 
-              -\b-W\bW     UTF-8¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+                      -B1     ESC-(, ESC-$ ¤Î¤¢¤È¤Î¥³¡¼¥É¤òÌä¤ï¤Ê
+                             ¤¤
 
-              -\b-W\bW8\b8    UTF-8¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+                      -B2    ²þ¹Ô¤Î¤¢¤È¤Ë¶¯À©Åª¤ËASCII¤ÎÌ᤹
 
-              -\b-W\bW1\b16\b6   UTF-16(Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+       -f?    °ì¹Ô?ʸ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´Êñ¤ÊÀ°·Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë
+              ¥È¤Ï 60ʸ»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
 
-              -\b-W\bW1\b16\b6B\bB  UTF-16(Big Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-              -\b-W\bW1\b16\b6L\bL  UTF-16(Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-              -\b-X\bX     MS´Á»úÃæ¤ËX0201²¾Ì¾¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¡£
+                           01/Apr/2006                          2
 
-              -\b-B\bB     ²õ¤ì¤¿(Broken)JIS¥³¡¼¥É¡£ESC¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-                      -\b-B\bB1\b1     E\bES\bSC\bC-\b-(\b(, E\bES\bSC\bC-\b-$\b$ ¤Î¤¢¤È¤Î¥³¡¼¥É¤òÌä¤ï¤Ê¤¤
 
-                      -\b-B\bB2\b2    ²þ¹Ô¤Î¤¢¤È¤Ë¶¯À©Åª¤ËASCII¤ÎÌ᤹
 
-       -\b-f\bf_\b?    °ì¹Ô_\b?ʸ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´Êñ¤ÊÀ°·Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï 60ʸ»ú¤Ç
-              ¤¢¤ë¡£
 
-       -\b-Z\bZ     X0208 Ã栤Π±Ñ¿ô»ú¤È¼ã´³¤Îµ­¹æ¤òASCII¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£-Z1 ¤ÏX0208´Ö³Ö
-              ¤òASCII space¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£-Z2¤ÏX0208´Ö³Ö¤òASCII space Æó¤Ä¤ËÊÑ ´¹
-              ¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
+NKF(1)                                                     NKF(1)
 
-       -\b-b\bb     ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°½ÐÎϤò¹Ô¤¦¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
 
-       -\b-u\bu     ½ÐÎÏ»þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¡£ ssh localhost | nkf -u ¤È¤¤¤¦¤è
-              ¤¦¤Ë»È¤¦¡£
+       -Z     X0208Ãæ¤Î±Ñ¿ô»ú¤È¼ã´³¤Îµ­¹æ¤òASCII¤ËÊÑ´¹ ¤¹ ¤ë¡£-Z1
+              ¤ÏX0208´Ö ³Ö¤òASCII space¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£-Z2¤ÏX0208´Ö³Ö
+              ¤òASCII space Æó¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬ ¤±
+              ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
 
-       -\b-t\bt     ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£
+       -b     ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°½ÐÎϤò¹Ô¤¦¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
 
-       -\b-I\bI     iso-2022-jp°Ê³°¤Î´Á»ú¥³¡¼¥É¤ò¢®¤ËÊÑ´¹¡£
+       -u     ½Ð ÎÏ »þ ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¡£ ssh localhost |
+              nkf -u ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¦¡£
 
-       -\b-i\bi_\b?    JIS´Á»ú¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ E\bES\bSC\bC-\b-¡Ç\b¡Ç$\b$¡Ç\b¡Ç-\b-_\b?¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¡£ (¥Ç¥Õ ¥©
-              ¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-¡Ç$¡Ç-¡ÇB¡Ç)
+       -t     ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£
 
-       -\b-o\bo_\b?    1¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ôʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢E\bES\bSC\bC-\b-¡Ç\b¡Ç(\b(¡Ç\b¡Ç-\b-_\b?¤ò»ÈÍÑ
-              ¤¹¤ë¡£ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-¡Ç(¡Ç-¡ÇB¡Ç)
+       -I     iso-2022-jp°Ê³°¤Î´Á»ú¥³¡¼¥É¤ò¢®¤ËÊÑ´¹¡£
 
-       -\b-r\br     ROT13/47¤ÎÊÑ´¹¤ò¤¹¤ë¡£
+       -i?    JIS´Á»ú¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ ESC-'$'-?¤ò»ÈÍѤ¹
+              ¤ë¡£ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-'$'-'B')
 
-       -\b-g\bg     ¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ·¤Þ¤¹¡£
+       -o?    1¥Ð ¥¤ ¥È ±Ñ ¿ô Ê¸ »ú¥»¥Ã¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·
+              ¤Æ¡¢ESC-'('-?¤ò »È ÍÑ  ¤¹  ¤ë¡£   (¥Ç  ¥Õ¥©  ¥ë  ¥È
+              ¤Ï¡¢ESC-'('-'B')
 
-       -\b-v\bv     ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
+       -r     ROT13/47¤ÎÊÑ´¹¤ò¤¹¤ë¡£
 
-       -\b-T\bT     ¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£(MS-DOS¾å¤Ç¤Î¤ß¸úÎϤò»ý¤Ä)
+       -g     ¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ·¤Þ¤¹¡£
 
-       -\b-l\bl     0x80-0xfe¤Î¥³¡¼¥É¤òISO-8859-1 (Latin-1)¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£ JIS¥³¡¼¥É ¥¢
-              ¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤ÎÁȹ礻¤ß¤Î¤ßÍ­¸ú¡£ -s, -e, -x¤È¤ÏξΩ¤·¤Ê¤¤¡£
+       -v     ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
 
-       -\b-x\bx     Ä̾浪¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëX0201²¾Ì¾->X0208¤Î²¾Ì¾ÊÑ´¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢
-               X0201 ²¾ Ì¾ ¤ò Êݠ¸ ¤¹¤ë¡£ÆþÎϤϡ¢MS-Kanji¤Î1byte²¾Ì¾¡¢SO/SI¡¢
-              ESC-(-I, SSO¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£½ÐÎϤϡ¢ÆüËܸìEUCÃæ¤Ç¤ÏSSO¡¢ JIS ¤Ç ¤Ï
-              ESC-¡Ç(¡Ç-I ¤ò»È¤¦¡£
+       -T     ¥Æ ¥­ ¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£(MS-DOS¾å¤Ç¤Î¤ß¸úÎϤò»ý
+              ¤Ä)
 
-       -\b-O\bO     ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¡£Unix¤Ç¤ÏÉÔÍפʵ¡Ç½¤À¤¬Windows¤äMSDOS¤Ç¤ÏɬÍ×
-              ¤é¤·¤¤¡£Ä¾¸å¤Î°ú¤­¿ô¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¤Ê
-              ¤ê¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ nkf.out¡£
+       -l     0x80-0xfe¤Î¥³¡¼¥É¤òISO-8859-1 (Latin-1)¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£
+              JIS¥³¡¼¥É¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤ÎÁȹ礻¤ß¤Î¤ßÍ­¸ú¡£ -s, -e,
+              -x¤È¤ÏξΩ¤·¤Ê¤¤¡£
 
-       -\b-c\bc     NL¤Þ¤¨¤ËCR¤òÉղ乤롣
+       -x     Ä̾浪¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëX0201²¾Ì¾->X0208¤Î²¾Ì¾ÊÑ´¹¤ò¤·¤Ê ¤¤
+              ¤Ç¡¢
+               X0201²¾ Ì¾ ¤ò Êݠ¸¤¹¤ë¡£ÆþÎϤϡ¢MS-Kanji¤Î1byte²¾
+              Ì¾¡¢SO/SI¡¢ ESC-(-I, SSO¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£½ÐÎϤϡ¢Æü ËÜ
+              ¸ìEUCÃæ¤Ç¤ÏSSO¡¢ JIS¤Ç¤Ï ESC-'('-I ¤ò»È¤¦¡£
 
-       -\b-d\bd     NL¤Þ¤¨¤ÎCR¤òºï½ü¤¹¤ë¡£Ã±ÆȤÎCR¤Ï¡¢NL¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£
+       -O     ¥Õ¥¡ ¥¤ ¥ë ¤Ë ½Ð ÎÏ ¤¹ ¤ë¡£Unix¤Ç ¤Ï ÉÔ Í× ¤Êµ¡Ç½¤À
+              ¤¬Windows¤äMSDOS¤Ç¤ÏɬÍפ餷¤¤¡£Ä¾¸å¤Î°ú¤­ ¿ô ¤Ç ¤Ê
+              ¤¯¡¢ ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¤Ê¤ê¾å½ñ¤­¤µ
+              ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë Ì¾ ¤¬ ¤Ê ¤¤ ¾ì ¹ç ¤Ï¡¢
+              nkf.out¡£
 
-       -\b-L\bL[\b[w\bwm\bmu\bu]\b]
+       -c     NLÁ°¤ËCR¤òÉղ乤롣
+
+       -d     NLÁ° ¤ÎCR¤ò ºï ½ü¤¹¤ë¡£Ã±ÆȤÎCR¤Ï¡¢NL¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì
+              ¤ë¡£
+
+       -L[wmu]
               ²þ¹Ô¥â¡¼¥É
                       -Lu    unix (LF)
+
+
+
+                           01/Apr/2006                          3
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
                       -Lw    windows (CRLF)
                       -Lm    mac (CR)
               ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÏÊÑ´¹¤Ê¤·¡£
 
-       -\b--\b- Ä¹¤¤Ì¾Á°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¾å¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁȹ礻¤ÎÊÌ̾¡£
+       -- Ä¹¤¤Ì¾Á°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡£
+              --ic=<input_codeset> --oc=<output_codeset>
+                     ÆþÎÏ¡¦½ÐÎϤδÁ»ú¥³¡¼¥É·Ï¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+                      ISO-2022-JP
+                             JIS¥³¡¼¥É¡£-j¤Þ¤¿¤Ï-J¤ÈƱ¤¸¡£
+                      EUC-JP EUC¥³¡¼¥É¡£-e¤Þ¤¿¤Ï-E¤ÈƱ¤¸¡£
+                      eucJP-ascii
+                             ¥ª¡¼¥×¥ó¥°¥ë¡¼¥×ÆüËÜ¥Ù¥ó¥À¶¨µÄ²ñ¤¬Äê
+                             µÁ¤·¤¿eucJP-ascii¡£ -x¤¬°ÅÌۤΤ¦¤Á¤Ë
+                             »ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
+                      eucJP-ms
+                             ¥ª¡¼¥×¥ó¥°¥ë¡¼¥×ÆüËÜ¥Ù¥ó¥À¶¨µÄ²ñ¤¬Äê
+                             µÁ ¤·¤¿euc-JPms¡£ -x¤¬°ÅÌۤΤ¦¤Á¤Ë»Ø
+                             Äꤵ¤ì¤ë¡£
+                      CP51932
+                             Micorosft Code Page 51932¡£-x¤¬°Å ÌÛ
+                             ¤Î¤¦¤Á¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
+                      Shift_JIS
+                             ¥·¥Õ¥ÈJIS¡£-s¤Þ¤¿¤Ï-S¤ÈƱ¤¸¡£
+                      CP932  Micorosft  Code Page 932¡£-x¤¬°ÅÌÛ¤Î
+                             ¤¦¤Á¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
+                      UTF-8 UTF-8N
+                             BOM̵¤·¤ÎUTF-8¡£-w¤Þ¤¿¤Ï-W¤ÈƱ¤¸¡£
+                      UTF-8-BOM
+                             BOMÉÕ¤­¤ÎUTF-8¡£-w8¤Þ¤¿¤Ï-W¤ÈƱ¤¸¡£
+                      UTF8-MAC
+                             UTF8-MAC¡£¸ß´¹Ê¬²ò¤µ¤ì¤¿¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«
+                             ¥¿¥«¥ÊÅù¤ò·ë¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
+                      UTF-16 UTF-16BE-BOM
+                             BOM  Í­ ¤ê ¤Ç Big Endian ¤Î UTF-16¡£
+                             -w16B¤Þ¤¿¤Ï-W16B¤ÈƱ¤¸¡£
+                      UTF-16BE
+                             BOM Ìµ¤·¤Ç Big  Endian  ¤Î  UTF-16¡£
+                             -w16B0¤Þ¤¿¤Ï-W16B¤ÈƱ¤¸¡£
+                      UTF-16LE-BOM
+                             BOM Í­¤ê¤Ç Little Endian ¤Î UTF-16¡£
+                             -w16L¤Þ¤¿¤Ï-W16L¤ÈƱ¤¸¡£
+                      UTF-16LE
+                             BOM Ìµ¤·¤Ç Little Endian ¤Î UTF-16¡£
+                             -w16L0¤Þ¤¿¤Ï-W16L¤ÈƱ¤¸¡£
               --fj,--unix,--mac,--msdos, --windows
                      ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËŬ¤·¤¿ÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
 
@@ -149,119 +255,198 @@ D\bDE\bES\bSC\bCR\bRI\bIP\bPT\bTI\bIO\bON\bN
               --hirakana, --katakana
                      Ê¿²¾Ì¾¡¢ÊÒ²¾Ì¾ÊÑ´¹
 
-              --cap-input, --url-input
-                     ¤½¤ì¤¾¤ì ¡Ç:¡Ç, ¡Ç%¡Ç ¤Ë³¤¯ 16 ¿Ê¿ô¤òʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
 
-              --numchar-input
-                     &#....; ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Unicodeʸ»ú»²¾È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
 
-              --no-cp932
-                     Shift_JIS ¤Î¡¢FAxx-FCxx ¤ò¡¢CP932 ¤ÇƱÃͤÊʸ»ú¤ËÆɤߴ¹ ¤¨
-                     ¤ëÆ°ºî¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë
 
-              --cp932inv
-                     Shift_JIS   ¤Ø ¤Î ÊÑ ´¹¤ÎºÝ¡¢EDxx-EFxx ¤ò¡¢CP932 ¤ÇƱÃͤÊ
-                     FAxx-FCxx ¤Îʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
 
-              --ms-ucs-map
-                     Microsoft¤ÎUCS¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ß´¹¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦
+                           01/Apr/2006                          4
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
+              --fb-{skip, html, xml, perl, java, subchar}
+                     Unicode  ¤«¤é Shift_JIS, EUC-JP, ISO-2022-JP
+                     ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¸»ú¤ò¤É¤¦°·
+                     ¤¦¤«¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+
+              --prefix=escape character target character..
+
+                     EUC-JP ¤«¤é Shift_JIS ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¡¢2 ¥Ð¥¤¥È
+                     Ìܤ˸½¤ì¤¿Ê¸»ú¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³
+                     ¤È ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£°ú¿ô¤Î 1 Ê¸»úÌܤ¬¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ
+                     »ú¡¢2ʸ»úÌܰʹߤ˥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­Ê¸»ú ¤ò
+                     »ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
 
-              --overwrite
-                     ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ ¤­
-                     ´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ
+                     Î㤨¤Ð¡¢
+
+                     --prefix=  ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌܤË
+                     $, @ ¤¬Í褿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë  ¤¬ÁÞ Æþ ¤µ ¤ì ¤Þ ¤¹
+                     --prefix=@@  ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌÜ
+                     ¤Ë @ ¤¬Í褿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë @ ¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹
+
+              --no-cp932ext
+                     CP932¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¡¢ NECÆüìʸ»ú¡¢NECÁª
+                     ÄêIBM³Èĥʸ»ú(89¡Á92¶è)¡¢IBM³Èĥʸ»ú¤òÊÑ´¹¤·
+                     ¤Þ¤»¤ó¡£
+
+              --no-best-fit-chars
+                     Unicode ¤«¤é¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¤Ë¡¢±ýÉü°ÂÁ´À­¤¬³ÎÊݤµ
+                     ¤ì ¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ Unicode ¤«¤é
+                     Unicode ¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¤Ë -x ¤È¶¦¤Ë»ØÄꤹ ¤ë ¤È¡¢
+                     nkf  ¤ò  UTF  ·Á¼°¤ÎÊÑ´¹¤ËÍѤ¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ
+                     ¤¹¡£¡ÊµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¤¤È°ìÉô¤Îʸ
+                     »ú¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
+
+                     ¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëʸ»úÎó¤òÊÑ´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×
+                     ¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
+
+              --cap-input, --url-input
+                     ¤½¤ì¤¾¤ì ':', '%' ¤Ë³¤¯ 16 ¿Ê¿ô¤òʸ»ú¤ËÊÑ´¹
+                     ¤¹¤ë
+
+              --numchar-input
+                     &#....; ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Unicodeʸ»ú»²¾È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
+
+              --in-place[=SUFFIX]  --overwrite[=SUFFIX]
+                     ¸µ ¤Î ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£Ê£¿ô¤Î
+                     ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
+                     ¤Î ¥¿ ¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤È¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ»ý¤µ¤ì
+                     ¤ë¡£¸½ºß¡¢ºîÀ®Æü»þ¤äinode¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ ¾­
+                     Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Î¼ÂÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ëÊݾڤÏ̵¤¤¡£
 
               --guess
                      ¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë
 
               --help
 
+
+
+                           01/Apr/2006                          5
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
               --version
 
               --     ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
 
-       ¼¡¤Î 2\b2 ¤Ä¤Ï¡¢c\bco\bon\bnf\bfi\big\bg.\b.h\bh ¤Ç E\bEX\bXE\bEC\bC_\b_I\bIO\bO ¤ò d\bde\bef\bfi\bin\bne\be ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú
+       ¼¡¤Î 2 ¤Ä¤Ï¡¢config.h ¤Ç EXEC_IO ¤ò define ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
+              ¤·¤¿»þ¤Î ¤ßÍ­¸ú
               --exec-in
-                     nkf  [options] --exec-in cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎÏ
-                     ¤ò nkf ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
+                     nkf [options] --exec-in cmd args... ¤È ¤ä ¤ë
+                     ¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
 
               --exec-out
-                     nkf [options] --exec-out cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢nkf ¤Î½ÐÎÏ
-                     ¤ò cmd ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
+                     nkf  [options] --exec-out cmd args... ¤È¤ä¤ë
+                     ¤È¡¢nkf ¤Î½ÐÎϤò cmd ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
 
-A\bAU\bUT\bTH\bHO\bOR\bR
+AUTHOR
        »ÔÀî  »ê  ichikawa@flab.fujitsu.co.jp   (was ichikawa@fujitsu.JUNET)
        ²ÏÌî  ¿¿¼£      kono@ie.u-ryukyu.acjp
        Rei FURUKAWA    furukawa@tcp-ip.or.jp
 
 
 
-B\bBU\bUG\bGS\bS
-       ¼Â ¤Ï¡¢ÆþÎϤΥ³¡¼¥É·Ï¤ÎȽÄê¤Ï¡¢EUC¤È¥·¥Õ¥ÈJIS¤È¤Î¼«Æ°È½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë
-       ÆÃÄê¤Ç¤­¤ëʸ»ú¤¬Í褿»þÅÀ¤Ç³ÎÄꤷ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÄêÉÔǽ¤Î´Ö¤ÏÊÝα ¥Ð
-       ¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¤¿¤á¤Æ¤ª¤«¤ì¡¢³ÎÄê¸å¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢
+BUGS
+       ¼Â¤Ï¡¢ÆþÎϤΥ³¡¼¥É·Ï¤ÎȽÄê¤Ï¡¢EUC¤È¥·¥Õ¥ÈJIS¤È¤Î¼«Æ°È½Äê¤Ç
+       ¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ËÆÃÄê¤Ç¤­¤ëʸ»ú¤¬Í褿»þÅÀ¤Ç³ÎÄꤷ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·
+       ¤Æ¡¢ÆÃÄêÉÔǽ¤Î´Ö¤ÏÊÝα¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¤¿¤á¤Æ¤ª¤«¤ì¡¢³ÎÄê¸å¤Ë½èÍý
+       ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢
+
+       1)     7¥Ó¥Ã ¥ÈJIS¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥Õ¥ÈJIS¡¢EUCº®¹ç¤â¤Û
+              ¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÌäÂ꤬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢
+
+       2)     ¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤ÈEUC¤¬¼±Ê̤Ǥ­¤Ê¤¤¡£¤· ¤¿ ¤¬¤Ã
+              ¤Æ¡¢ ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¤Ê¤¤¤È²¾Äê
+              ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
+
+       ¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¤ÎÊÑ´¹¤Ï¡¢¥³¡¼¥É·Ï¤ËÂбþ¤·¤¿°ì³ç¼ÌÁü¤ò»Ü¤¹¤À¤±
+       ¤Ê ¤Î¤Ç¡¢³°»ú¤äÆü쵭¹æ¤ä·ÓÀþÁÇÊҤʤɡ¢JISÂè°ì¡¢ÂèÆó¿å½àɽ
+       ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¡¼¥É¤Ë³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Ê¸
+       »ú ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£Âè»°¿å½à¤Ê¤É¤âÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£ UTF8¤ÎÆüËܸì°Ê³°
+       ¤ÎÉôʬ¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
+
+
+HISTORY
+   kono@csl.sony.co.jp (Shinji Kono) ¤Ë¤è¤ëÊѹ¹¡£
+       X0201²¾Ì¾(¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¤«¤Ê)¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇX0208(Á´³Ñ²¾Ì¾)¤Ë
+       ÊÑ ´¹ ¤µ ¤ì ¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
+       ¤ÏEUC¤À¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï -S  ¤ä
+       -  -X ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥°¤ò»È¤¨¤ÐÎɤ¤¡£-X¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È°ìö³ÎÄꤷ¤¿
+       ¥·¥Õ¥ÈJIS¤«¤é EUC¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³ ¤È ¤Ï ¤Ê ¤¤¡£ESC-(-I¤Ë ¤è ¤ë
+       X0201¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£SI/SO SSO¤Ï¡¢-l¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì
+       ¤ÐX0201¤È²ò¼á¤¹¤ë¡£
 
-       1)     7¥Ó¥Ã¥ÈJIS¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥Õ¥ÈJIS¡¢EUCº®¹ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï
-              ÌäÂ꤬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢
+       MIME
+       decode¤Ï¡¢ISO-2022-JP¤Îbase64¤È¡¢ISO-8859-1¤Î16¿Êencode¤Î
+       ¤ß decode¤¹¤ë¡£ MIME decode¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê²þ¹Ô¤ä¶õÇò¤Ï°ÂÁ´¤Ë ÆÉ
 
-       2)     ¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤ÈEUC¤¬¼±Ê̤Ǥ­¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë ¥È
-              ¤Ç¤Ï¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¤Ê¤¤¤È²¾Äꤷ¤Æ¤¤¤ë¡£
 
-       ¤³ ¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¤ÎÊÑ´¹¤Ï¡¢¥³¡¼¥É·Ï¤ËÂбþ¤·¤¿°ì³ç¼ÌÁü¤ò»Ü¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°»ú
-       ¤äÆü쵭¹æ¤ä·ÓÀþÁÇÊҤʤɡ¢JISÂè°ì¡¢ÂèÆó¿å½àɽ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³
-       ¡¼ ¥É¤Ë³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Ê¸»úÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£Âè»°¿å½à¤Ê¤É¤âÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤
-       ¡£ UTF8¤ÎÆüËܸì°Ê³°¤ÎÉôʬ¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
 
+                           01/Apr/2006                          6
 
-k\bko\bon\bno\bo@\b@c\bcs\bsl\bl.\b.s\bso\bon\bny\by.\b.c\bco\bo.\b.j\bjp\bp (\b(S\bSh\bhi\bin\bnj\bji\bi K\bKo\bon\bno\bo)\b) ¤Ë¤è¤ëÊѹ¹¡£
-       X0201²¾Ì¾(¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¤«¤Ê)¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇX0208(Á´³Ñ²¾Ì¾)¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë ¡£
-       ¤¿¤À¤·¡¢¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏEUC¤À¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³
-       ¤ì¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï -S ¤ä - -X ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥°¤ò»È¤¨¤ÐÎɤ¤¡£-X¤ò»ØÄê ¤¹
-       ¤ë ¤È °ì Ã¶³ÎÄꤷ¤¿¥·¥Õ¥ÈJIS¤«¤é EUC¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ESC-(-I¤Ë¤è¤ë
-       X0201¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£SI/SO SSO¤Ï¡¢-l¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐX0201¤È²ò¼á
-       ¤¹¤ë¡£
 
-       MIME decode¤Ï¡¢ISO-2022-JP¤Îbase64¤È¡¢ISO-8859-1¤Î16¿Êencode¤Î¤ß decode
-       ¤¹¤ë¡£ MIME decode¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê²þ¹Ô¤ä¶õÇò¤Ï°ÂÁ´¤ËÆɤßÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦ ¤³
-       ¤È¤Ï¡¢ MIME decodeÃæ¤Î¶õÇò¤ÏÊݸ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÑ´¹¤Ï²ÄµÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ less¤ärn
-       ¤Ç¹Ô¤¬Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢ Terminal¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë ESC-[-K ¤Ê¤É¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì ¤ë
-       ¤Î ¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¤Ïdecode ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£-mN ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Ë¤¤¤Î¤Ç decode¤Ç¤­
-       ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ ISO-8859-1 ½ÐÎϤÏJIS ¥³¡¼¥É½ÐÎϤȤ·¤«Î¾Î©¤·¤Ê¤¤¡£
 
-       Fold µ¡Ç½¤Ïfmt¤È°Û¤Ê¤ê¹ÔƬ¤Î¶õÇò¤ò̵»ë¤¹¤ë¡£¶Ø§½èÍý¤Ï¤¢¤ë¤¬»ØÄꤵ¤ì ¤¿
-       Ä¹ ¤µ+5 ¤Ç¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¡£-f60-10 ¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¤È¶¯À©²þ¹Ô¤Î;ÃÏ(fold-margin)
-       ¤òÄ´À°¤Ç¤­¤ë¡£-f40-0¤È¤¹¤ë¤È¶Ø§½èÍý¤Ê¤·¤È¤Ê¤ë¡£
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
+       ¤ßÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ MIME decodeÃæ¤Î¶õÇò¤ÏÊݸ¤µ¤ì
+       ¤Ê¤¤¡£ÊÑ´¹¤Ï²ÄµÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ less¤ärn¤Ç¹Ô¤¬Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿»þ ¤Ï¡¢
+       Terminal¤Ë ¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë ESC-[-K ¤Ê¤É¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´
+       ¤Ë¤Ïdecode ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£-mN ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Ë¤¤¤Î¤Ç decode¤Ç
+       ¤­¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ ISO-8859-1 ½ÐÎϤÏJIS ¥³¡¼¥É½ÐÎϤȤ·¤«Î¾Î©
+       ¤·¤Ê¤¤¡£
+
+       Fold µ¡Ç½¤Ïfmt¤È°Û¤Ê¤ê¹ÔƬ¤Î¶õÇò¤ò̵»ë¤¹¤ë¡£¶Ø§½èÍý¤Ï¤¢¤ë
+       ¤¬ »ØÄꤵ¤ì¤¿Ä¹¤µ+10¤Ç¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¡£-f60-10 ¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¤È¶¯
+       À©²þ¹Ô¤Î;ÃÏ(fold-margin) ¤òÄ´À°¤Ç¤­¤ë¡£-f40-0¤È¤¹¤ë¤È¶Ø§
+       ½èÍý¤Ê¤·¤È¤Ê¤ë¡£
 
        X0201²¾Ì¾¤Ïrot47¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
 
 
-n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.6\b6 k\bko\bon\bno\bo@\b@i\bie\be.\b.u\bu-\b-r\bry\byu\buk\bky\byu\bu.\b.a\bac\bc.\b.j\bjp\bp (\b(S\bSh\bhi\bin\bnj\bji\bi K\bKo\bon\bno\bo)\b) ¤Ë¤è¤ëÊѹ¹¡£
-        -B ¤Îlevel¤ò0,1,2 ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£MIME¤Îbase64, Q-Encoding¤ò²òÆɤ¹¤ëµ¡Ç½¤ò
-       ÉÕ ¤±¤¿¡£¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï²òÆɤ·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Encode¤µ¤ì¤¿Éôʬ¤À¤±¤òÄ̤¹É¬Íפ¬¤¢
-       ¤ë¡£ -mB ¤Ï¡¢nkf1.5¤È°ã¤¦Æ°¤­¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢-B -m ¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£
+   nkf 1.6 kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji Kono) ¤Ë¤è¤ëÊѹ¹¡£
+        -B  ¤Îlevel¤ò0,1,2 ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£MIME¤Îbase64, Q-Encoding¤ò
+       ²òÆɤ¹¤ëµ¡Ç½¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï²òÆɤ·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Encode¤µ
+       ¤ì ¤¿Éôʬ¤À¤±¤òÄ̤¹É¬Íפ¬¤¢¤ë¡£ -mB ¤Ï¡¢nkf1.5¤È°ã¤¦Æ°¤­¤ò
+       ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢-B -m ¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£
 
 
-n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.6\b6.\b.1\b1
-       -Z1 ¤ÇX0208´Ö³Ö->ASCII space¤ÎÊÑ´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£ -Z2 ¤ÇX0208 ´Ö ³Ö->ASCII
-       space 2¸Ä¤ÎÊÑ´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
+   nkf 1.6.1
+       -Z1 ¤ÇX0208´Ö³Ö->ASCII space¤Î ÊÑ ´¹ ¤ò ¤ª ¤³ ¤Ê ¤¦¡£  -Z2
+       ¤ÇX0208´Ö³Ö->ASCII space 2¸Ä¤ÎÊÑ´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
 
 
 
-n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.7\b7
+   nkf 1.7
        ESC-$-(-B ¤Ê¤É¤Ë¤âÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
-       copy right ¤ÎÈó±ÄÍø¤Î¾ò·ï¤¬ÉÔÍפˤʤä¿¡£»ÈÍÑ»þ¤ÎÌ䤤¹ç¤ï¤»¤âÉÔÍס£
+       copy  right ¤ÎÈó±ÄÍø¤Î¾ò·ï¤¬ÉÔÍפˤʤä¿¡£»ÈÍÑ»þ¤ÎÌ䤤¹ç¤ï
+       ¤»¤âÉÔÍס£
 
        Perl Extension ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
 
-n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.9\b9
-       MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Îµ¡Ç½»þ¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤µ¤ì¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£ base64 ¥¨¥ó
-       ¥³¡¼¥É¤Ç¤Ï²þ¹Ô»þ¤ËÀèƬ¤Ë¶õÇò¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¡£
+   nkf 1.9
+       MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Îµ¡Ç½»þ¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤µ¤ì¤·¤Þ¤¦ ¤Î ¤Ç Ãí
+       °Õ¡£ base64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Ç¤Ï²þ¹Ô»þ¤ËÀèƬ¤Ë¶õÇò¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¥á¡¼
+       ¥ë¥Ø¥Ã¥À¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¡£
 
-       ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò·Ñ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤¹¤ë·Á¼°¤È¤Ê¤Ã ¤¿
-       ¡£Ê£¿ô¤ÎÊÑ´¹¤ò¼«Í³¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
+       ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò·Ñ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤¹¤ë
+       ·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÊÑ´¹¤ò¼«Í³¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
-             getc <-- iconv --> oconv --> other conversion --> putc
+             getc  <--  iconv  --> oconv --> other conversion -->
+       putc
 
        ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢½ç¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
 
@@ -269,14 +454,26 @@ n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.9\b9
        Ä¹¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó̾¤òµö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
            --mac
            --jis
+
+
+
+                           01/Apr/2006                          7
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
            --unix ¤Ê¤É¡£
 
 
-U\bUT\bTF\bF-\b-8\b8 ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
+   UTF-8 ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
        furukawa@tcp-ip.or.jp ¤Ë¤è¤ë¡£
 
-       ½¾Íè¤Î nkf ¤ÈƱÍͤˡ¢nkf -e ¤È¤·¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°È½Ê̤ǠUTF-8 ¤ÈȽÄꤵ
-       ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ euc-jp ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£
+       ½¾Íè¤Î nkf ¤ÈƱÍͤˡ¢nkf -e ¤È¤·¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°È½ ÊÌ ¤Ç
+       UTF-8 ¤ÈȽÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ euc-jp ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£
 
 
        ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¡£
@@ -284,52 +481,70 @@ U\bUT\bTF\bF-\b-8\b
            -w   ½ÐÎϤò utf-8 ¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹
            -W   ÆþÎϤò utf-8 ¤È²¾Äꤷ¤Þ¤¹
 
-       Æä˼«Æ°È½ÊÌ¡¢¥³¡¼¥Éº®ºß¡¢¥¨¥é¡¼½èÍý·Ï¤Ë¤ÏȽÄê¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤¬¤¢¤ë¡£
+       Æä˼«Æ°È½ÊÌ¡¢¥³¡¼¥Éº®ºß¡¢¥¨¥é¡¼½èÍý·Ï¤Ë¤ÏȽÄê¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³
+       ¤È¤¬¤¢¤ë¡£
 
 
          -Z3 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¿·Àß
-               X0208 ¤Î ¡Ç¡ä¡Ç, ¡Ç¡ã¡Ç, ¡Ç¡É¡Ç, ¡Ç¡õ¡Ç  ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì
-               ¡Ç&gt;¡Ç, ¡Ç&lt;¡Ç, ¡Ç&quot;¡Ç, ¡Ç&amp;¡Ç ¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹
+               X0208 ¤Î '¡ä', '¡ã', '¡É', '¡õ'  ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì
+               '&gt;', '&lt;', '&quot;', '&amp;' ¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹
 
 
-n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0
+   nkf 2.0
        newline ¤òÊݸ¤¹¤ë folding -F¡£fmt¤Ë¶á¤¤Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¡£
 
 
-       folding ¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ó¡£-f60-0 ¤Ê¤É¤È¡¢0¤Ë¤¹¤ë¤È¶Ø§¤»¤º¤Ë¡¢¶¯À©Åª¤Ëfolding
-       ¤¹¤ë¡£·ÈÂӤ˥᡼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¤­¤Ë»È¤¦¡£
+       folding ¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ó¡£-f60-0 ¤Ê¤É¤È¡¢0¤Ë¤¹¤ë¤È¶Ø§¤»¤º¤Ë¡¢¶¯
+       À©Åª¤Ëfolding¤¹¤ë¡£·ÈÂӤ˥᡼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¤­¤Ë»È¤¦¡£
 
 
-       nkf -f40-0 ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤ò 40 Ê¸»ú¤Å¤ÄÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÖSubject 160 Ê¸»ú
-       Ìܤ«¤é 199 Ê¸»úÌܤޤǡסÖËÜʸ    200 Ê¸»úÌܤ«¤é 239 Ê¸»úÌܤޤǡפȤ¹ ¤ë
-       ¡£
+       nkf  -f40-0  ¤Ê ¤É ¤È ¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤ò 40 Ê¸»ú¤Å¤ÄÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢
+       ¡ÖSubject 160 Ê¸»úÌܤ«¤é 199 Ê¸»úÌܤޤǡסÖËÜʸ    200  Ê¸
+       »úÌܤ«¤é 239 Ê¸»úÌܤޤǡפȤ¹¤ë¡£
 
 
-M\bMI\bIM\bME\bE´Ø·¸
-       fixed mime mode ( -mQ ) ¤Ç =? ¤Ç Q-encode ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤Î½¤Àµ¡£
+       MIME´Ø·¸
+
+
+       fixed mime mode ( -mQ ) ¤Ç =? ¤Ç Q-encode ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð
+       ¥°¤Î½¤Àµ¡£
 
 
        Q encode ¤Î Soft Wrap ¤ËÂбþ¡£
 
 
-       MIME  encode ¤ÎWrap¤Ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤Ë°ìʸ»ú¤Î¶õÇòÁÞÆþ¡£¤·¤¿¡£¤¢A ¤Î MIME ÊÑ´¹
-       ¤Ï¡¢A ¤ò´Þ¤ó¤ÇÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢Âбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£RFC¤Ë¤ÏÈ¿¤·¤¿Æ°ºî
-       ¤À ¤¬ ¡¢  encoded  word  ´Ö¤Îwhite space¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤ë¡£ nkf_test.pl ¤Ç¤Ï
-       ¡¢MIME¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤·¤Æ¤«¤éÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
+       MIME encode ¤ÎWrap¤Ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤Ë°ìʸ»ú¤Î¶õÇòÁÞÆþ¡£¤·¤¿¡£ ¤¢A
+       ¤Î MIME ÊÑ´¹¤Ï¡¢A ¤ò´Þ¤ó¤ÇÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢Âбþ¤·¤Æ
+       ¤¤¤Ê¤¤¡£RFC¤Ë¤ÏÈ¿¤·¤¿Æ°ºî¤À¤¬¡¢  encoded  word  ´Ö ¤Îwhite
+       space¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤ë¡£ nkf_test.pl ¤Ç¤Ï¡¢MIME¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤·¤Æ
+       ¤«¤éÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
+
+
+
+
+
+                           01/Apr/2006                          8
+
 
 
-       non-strict mime -MN ¤Ç¤Ï¡¢¶õÇò¡¢²þ¹Ô¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢base64 encoding ¤ò²ò ÆÉ
-       ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤écut&paste¤Ç¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£»ß¤Þ¤é¤Ê
-       ¤¤²ÄǽÀ­¤¢¤ê¡£
 
 
-¤½¤Î¾
-       nkf_test.pl ¤Î¥Ð¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£ test ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ëdiff¤ò¼è ¤ë
-       ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ make_test.pl ¤Ç¥Æ¥¹¥ÈºîÀ®²Äǽ¡£
+NKF(1)                                                     NKF(1)
 
 
-       Perl module¤Ç¡¢\0¤ò´Þ¤àʸ»úÎó¤âÊÑ´¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ Perl XS¤Ç¤Îʸ»ú
-       Îó¤ÎŤµ¤Î°·¤¤¤ò½¤Àµ¡£
+       non-strict mime -MN ¤Ç¤Ï¡¢¶õÇò¡¢²þ¹Ô¤ò ¤Þ ¤¿ ¤¤ ¤Ç¡¢base64
+       encoding ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤écut&paste¤Ç¥Ç¥³
+       ¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¢¤ê¡£
+
+
+       ¤½¤Î¾
+
+       nkf_test.pl ¤Î¥Ð¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£ test ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
+       ¤Ëdiff¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ make_test.pl ¤Ç¥Æ¥¹¥ÈºîÀ®²Äǽ¡£
+
+
+       Perl  module¤Ç¡¢\0¤ò ´Þ ¤àʸ»úÎó¤âÊÑ´¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
+       Perl XS¤Ç¤Îʸ»úÎó¤ÎŤµ¤Î°·¤¤¤ò½¤Àµ¡£
 
        NKF¤òNKF.mod¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Mac OS X ¤ÇMake¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë²½¡£
 
@@ -341,33 +556,48 @@ M\bMI\bIM\bME\bE
 
 
        hiragana/katakana ÊÑ´¹¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-          -h1   --katakana ¤Ò¤é¤¬¤Ê->¤«¤¿¤«¤Ê
-          -h2   --hirakana ¤«¤¿¤«¤Ê->¤Ò¤é¤¬¤Ê
-          -h3   --hirakana-katakana ¤«¤¿¤«¤Ê<->¤Ò¤é¤¬¤Ê
+          -h1   --hiragana ¥«¥¿¥«¥Ê->¤Ò¤é¤¬¤Ê
+          -h2   --katakana ¤Ò¤é¤¬¤Ê->¥«¥¿¥«¥Ê
+          -h3   --katakana-hiragana ¥«¥¿¥«¥Ê<->¤Ò¤é¤¬¤Ê
 
-       --overwrite ¤Ç¡¢°ú¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜ¡¢ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+       --overwrite ¤Ç¡¢°ú¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜ¡¢ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­
+       ¤Þ¤¹¡£
 
 
-n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0.\b.4\b4
-       Shift_JIS ¤Î FAxx-FCxx ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉáÄ̤μ°¤Ç¤Ï euc ¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ ¤» ¤ó ¤¬
-       ¡¢CP932   ¤Ç Æ±ÃͤÊʸ»ú¤ËÆɤߴ¹¤¨¤ÆÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï
-       ¡¢--no-cp932 ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+   nkf 2.0.4
+       Shift_JIS ¤Î FAxx-FCxx ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉáÄ̤μ°¤Ç¤Ï euc ¤ËÊÑ´¹¤Ç
+       ¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢CP932 ¤ÇƱÃͤÊʸ»ú¤ËÆɤߴ¹¤¨¤ÆÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î
+       Æ°ºî¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢--no-cp932 ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 
 
        perl module ¤Ë
-          nkf_continue     ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¼«Æ°È½Ê̤ξõÂ֤ʤɤò°ú¤­·Ñ¤¤¤ÇÊÑ´¹
-          inputcode        ¼«Æ°È½ÊÌ·ë²Ì¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£
+          nkf_continue     ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¼«Æ°È½Ê̤ξõÂ֤ʤɤò°ú¤­·Ñ
+       ¤¤¤ÇÊÑ´¹
+          inputcode        ¼«Æ°È½ÊÌ·ë²Ì¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¤òÄɲä·
+       ¤Þ¤·¤¿¡£
 
 
        --numchar-input ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¿·Àß
-           mhonarc ¤Ê¤É¡¢ÆüËܸì¤ò UTF-16 ¤Î &#....; ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¤â¤Î¤ò
-       ÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
+           mhonarc  ¤Ê¤É¡¢ÆüËܸì¤ò UTF-16 ¤Î &#....; ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç
+       ½ÐÎϤ¹¤ë¤â¤Î¤òÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
 
 
-       --exec-in,  --exec-out  ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¿·Àß (config.h ¤Ç EXEC_IO ¤ò define
-       ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú)
+       --exec-in, --exec-out ¥ª¥× ¥·¥ç ¥ó ¤ò ¿· Àß  (config.h  ¤Ç
+       EXEC_IO ¤ò define ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú)
 
            nkf -e --exec-in cmd args...
+
+
+
+                           01/Apr/2006                          9
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
            ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf ¤ÎÆþÎϤȤ·¤Þ¤¹¡£
 
            nkf -e --exec-out cmd args...
@@ -375,36 +605,104 @@ n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0.\b.4\b4
 
 
 
-n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0.\b.5\b5
-       --cp932inv ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È Shift_JIS ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¡¢EDxx-EFxx
-       ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ CP932 ¤ÇƱÃͤʠFAxx-FCxx ¤Îʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
+   nkf 2.0.5
+       --cp932inv ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È Shift_JIS ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î
+       ºÝ¡¢EDxx-EFxx ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ CP932 ¤ÇƱÃͤʠFAxx-FCxx ¤Îʸ»ú
+       ¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
 
 
-       --guess  ¤Þ¤¿¤Ï -g ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ·¤Þ¤¹
-       ¡£
+       --guess ¤Þ¤¿¤Ï -g ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì
+       ¤ò½ÐÎϤ·¤Þ¤¹¡£
 
 
-       --prefix= ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢EUC-JP ¤«¤é Shift_JIS ¤Ø¤ÎÊÑ´¹ ¤Î
-       ºÝ ¡¢2 ¥Ð¥¤¥ÈÌܤ˸½¤ì¤¿Ê¸»ú¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-       °ú¿ô¤Î 1 Ê¸»úÌܤ¬¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¡¢2ʸ»úÌܰʹߤ˥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­Ê¸ »ú
-       ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
+       --prefix= ¤È¤¤¤¦¥ª¥× ¥·¥ç ¥ó ¤ò ¤Ä ¤± ¤ë ¤È¡¢EUC-JP  ¤« ¤é
+       Shift_JIS ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¡¢2 ¥Ð¥¤¥ÈÌܤ˸½¤ì¤¿Ê¸»ú¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥¹¥±
+       ¡¼¥×ʸ»ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£°ú¿ô¤Î 1 Ê¸»úÌܤ¬¥¨¥¹¥± ¡¼
+       ¥× Ê¸ »ú¡¢2ʸ »úÌܰʹߤ˥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­Ê¸»ú¤ò»ØÄꤷ¤Þ
+       ¤¹¡£
 
        Î㤨¤Ð¡¢
 
-       --prefix= ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌܤˠ$, @ ¤¬Í褿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë  ¤¬
-       ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹ --prefix=@@ ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌܤˠ@ ¤¬Í褿¤é¡¢
-       ¤½¤ÎÁ°¤Ë @ ¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹
+       --prefix= ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌܤˠ$, @  ¤¬ Íè ¤¿
+       ¤é¡¢ ¤½ ¤Î Á° ¤Ë    ¤¬ ÁÞ Æþ ¤µ ¤ì ¤Þ¤¹ --prefix=@@ ¤È¤¹¤ë
+       ¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌܤˠ@ ¤¬Í褿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë @ ¤¬ÁÞ Æþ
+       ¤µ¤ì¤Þ¤¹
+
+
+       -w8,  -w16B, -w16L, -W8, -W16B, -W16L ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÉ
+       ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
+
+
+       --ms-ucs-map  ¤È ¤¤ ¤¦ ¥ª ¥× ¥·¥ç ¥ó  ¤ò  ÉÕ  ¤±  ¤ë  ¤È¡¢
+       Microsoft¤ÎUCS¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ß´¹¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
+
+
+   nkf 2.0.6
+       ¤Ò¤é¤¬¤Ê¥«¥¿¥«¥ÊÊÑ´¹¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È
+       ¤Ò¤é¤¬¤Ê¥«¥¿¥«¥ÊÊÑ´¹¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³
+       ¤ì¤ò½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¤·¤¤¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£
+          -h1   --hiragana ¥«¥¿¥«¥Ê->¤Ò¤é¤¬¤Ê
+          -h2   --katakana ¤Ò¤é¤¬¤Ê->¥«¥¿¥«¥Ê
+          -h3   --katakana-hiragana ¥«¥¿¥«¥Ê<->¤Ò¤é¤¬¤Ê
+
+
+       --no-best-fit-chars ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄɲÃ
+       Unicode ¤«¤é¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¤Ë¡¢±ýÉü°ÂÁ´À­¤¬³ÎÊݤµ¤ì¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ÎÊÑ
+       ´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ Unicode ¤«¤é Unicode ¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¤Ë -x ¤È¶¦
+       ¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢ nkf ¤ò UTF ·Á¼°¤ÎÊÑ´¹¤ËÍѤ¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç ¤­ ¤Þ
+       ¤¹¡£¡ÊµÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¤¤È°ìÉô¤Îʸ»ú¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ
+       ¤»¤ó¡Ë
+
 
 
-       -w8, -w16B, -w16L, -W8, -W16B, -W16L ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£
+                           01/Apr/2006                         10
 
 
-       --ms-ucs-map  ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ Microsoft¤ÎUCS¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¸ß´¹
-       ¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
 
 
 
-A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
+       ¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëʸ»úÎó¤òÊÑ´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ
+       ¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
+
+
+       --in-place[=SUFFIX] ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄɲÃ
+       ¥¿ ¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÊÝ»ý¤¹¤ë --overwrite ¤ËÂФ·¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó
+       ¥×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë --in-place ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£
+
+
+       fallback ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄɲÃ
+       --fb-{skip, html, xml, perl, java, subchar} ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÉ
+       ²Ã ¤· ¤Þ¤·¤¿¡£ Unicode ¤«¤é Shift_JIS, EUC-JP, ISO-2022-JP
+       ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¸»ú¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤ò»ØÄê¤Ç¤­
+       ¤Þ¤¹¡£
+
+
+       --ic --oc ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÄɲÃ
+       --ic=<input  codeset> --oc=<output codeset> ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÉ
+       ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Shift_JIS, CP932, EUC-JP, CP51932,  eucJP-ms,
+       ISO-2022-JP,    UTF-8N   (UTF-8),   UTF-8-BOM,   UTF-16BE,
+       UTF-16BE-BOM(UTF-16), UTF-16LE,  UTF-16LE-BOM  Æþ ÎÏ ¤Ë ¤Ï
+       UTF8-MAC ¤â»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+
+
+       ¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÄɲá¢Êѹ¹
+       JIS  ·Ï¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤È Unicode ¤È¤ÎÂбþ¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ
+       ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤«¤é Unicode ¤Ø¤Î decode ¤Ï¡¢ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ÈÏ
+       °Ï¤Ç¤ÎÊÑ´¹¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë»ö¤òÊݾ㤷¤Þ¤¹¡£ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
+       ÈϰϤǤÎÊÑ´¹¤ÏÊݾ㤷¤Þ¤»¤ó¡£ Unicode ¤«¤é¤Î encode ¤Ï¡¢ Äê
+       µÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈϰϤǤÎÊÑ´¹¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ë»ö¤òÊݾ㤷¡¢ÄêµÁ¤µ
+       ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈϰϤǤÎÊÑ´¹¤Ï¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤ê ¡Êfallback  ²Ä Ç½¡Ë¡¢
+       Unicode ¤È¤·¤ÆÉÔÀµ¤Êʸ»ú¤Ï¥¹¥­¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë»ö¤òÊݾ㤷¤Þ¤¹¡£
+
+
+       ¤½¤Î¾¡¢"Q" encoding¤Î¥Ç¥³¡¼¥É¤äfold-marginÅù¤Î¥Ð¥°¤ò½¤
+       Àµ¡£
+
+
+ACKNOWLEDGE
        °Ê²¼¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 
 
@@ -420,6 +718,18 @@ A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
        From: OHARA Shigeki
        Fumitaka Kitagawa
        Hiroaki Sengoku
+
+
+
+                           01/Apr/2006                         11
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
        Ikuhiro MORITA (¿¹ÅÄ °é¹¨)
        Yoshiharu ITO
        Junn Ohta
@@ -430,7 +740,7 @@ A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
        Ki-ichiro SATO
        Kiwamu Aoyama
        Koichi Hirayama
-       Mitsuru Hase¡ÊĹë¡¡Ëþ¡Ë
+       Mitsuru Hase¡ÊĹë Ëþ¡Ë
        OHARA Shigeki (Â縶 ½Å¼ù)
        Rei FURUKAWA
        Satoru Takabayashi
@@ -465,15 +775,27 @@ A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
        »³Ìî͵»Ê (¤ä¤Þ¤Î¤æ¤¦¤¸)
        ½Å¼ˡ¹î
        ¾®Åç´ðÌ÷
-       ¾åÅÄ¡¡·ò
+       ¾åÅÄ ·ò
        ¿·°æ ¹¯»Ê (Koji Arai)
-       ¿¹¡¡À鳨»Ò
-       ¿¹¡¡ÏÂɧ
+       ¿¹ À鳨»Ò
+       ¿¹ ÏÂɧ
        ¿åÌî µ®Ê¸
        Á°ÃÏϽÓ
        Ã罡º¬¡÷ÊÂÎó¿®Í긦
        Ãö렱ѰìϺ == Eiichiro Itani
-       Æ£¸¶¡¡½¨¹Ô¡¡
+       Æ£¸¶ ½¨¹Ô
+
+
+
+                           01/Apr/2006                         12
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
        È¬ÅÄ ¿¿¹Ô (Masayuki Hatta)
        ÈøÀîÉÒÌé
        Ë¾·î ¹§»Ö
@@ -496,4 +818,41 @@ A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
 
 
 
-                                  07/Feb/2004                           NKF(1)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+                           01/Apr/2006                         13
+
+