OSDN Git Service

バージョン変更
authorRei FURUKAWA <rei_furukawa@users.sourceforge.jp>
Fri, 2 Jan 2004 14:57:36 +0000 (14:57 +0000)
committerRei FURUKAWA <rei_furukawa@users.sourceforge.jp>
Fri, 2 Jan 2004 14:57:36 +0000 (14:57 +0000)
Makefile
NKF.mod/NKF.pm
nkf.1
nkf.1j
nkf.c
nkf.doc

index 915132c..34c3f9f 100644 (file)
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -5,7 +5,7 @@ SHAR = shar
 # SHAR = shar -T
 PERL = perl
 RM = rm -rf
-VERSION = 203
+VERSION = 204
 
 nkf : nkf.c config.h utf8tbl.o
        $(CC) $(CFLAGS) -o nkf nkf.c utf8tbl.o
index 2ad79b6..386168e 100644 (file)
@@ -36,7 +36,7 @@ require DynaLoader;
 @EXPORT = qw(
        nkf     nkf_continue    inputcode
 );
-$VERSION = '2.03';
+$VERSION = '2.04';
 
 bootstrap NKF $VERSION;
 
diff --git a/nkf.1 b/nkf.1
index bed2cc5..b99844c 100644 (file)
--- a/nkf.1
+++ b/nkf.1
@@ -1,6 +1,6 @@
 .TH NKF 1L 24/Feb/2000
 .SH NAME
-nkf \- Network Kanji code conversion Filter v2.0
+nkf \- Network Kanji code conversion Filter v2.0.4
 .SH SYNOPSIS
 .B nkf
 [
diff --git a/nkf.1j b/nkf.1j
index d168eec..32ceb2f 100644 (file)
--- a/nkf.1j
+++ b/nkf.1j
@@ -1,6 +1,6 @@
 .TH NKF 2 13/Oct/2003
 .SH NAME
-nkf \- \e$B%M%C%H%o!<%/MQ4A;z%3!<%IJQ49%U%#%k%?\e(B v2.0
+nkf \- \e$B%M%C%H%o!<%/MQ4A;z%3!<%IJQ49%U%#%k%?\e(B v2.0.4
 .SH SYNOPSIS
 .B nkf
 .RI [ options ]
@@ -170,7 +170,7 @@ NL\e$B$^$($N\e(BCR\e$B$r:o=|$9$k!#C1FH$N\e(BCR\e$B$O!"\e(BNL\e$B$KCV$-49$($i$l$k!#\e(B
      \--               \e$B$3$l0J9_$N%*%W%7%g%s$rL5;k$9$k\e(B
 .fi
 .TP
-.B \e$B<!$N\e(B 2 \e$B$D$O!"\e(Bconfig.h \e$B$G\e(B EXEC_IO \e$B$r\e(B define \e$B$7$?;~$N$_M-8z\e(B
+.B \e$B<!$N\e(B 2 \e$B$D$O!"\e(Bconfig.h \e$B$G\e(B EXEC_IO \e$B$r\e(B define \e$B$7$F%3%s%Q%$%k$7$?;~$N$_M-8z\e(B
 .nf
      \--exec-in  nkf [options] --exec-in cmd args... \e$B$H$d$k$H!"\e(Bcmd \e$B$N=PNO$r\e(B nkf \e$B$NF~NO$H$9$k\e(B
      \--exec-out  nkf [options] --exec-out cmd args... \e$B$H$d$k$H!"\e(Bnkf \e$B$N=PNO$r\e(B cmd \e$B$NF~NO$H$9$k\e(B
diff --git a/nkf.c b/nkf.c
index 56f31fb..8730b3e 100644 (file)
--- a/nkf.c
+++ b/nkf.c
 #include "config.h"
 
 static char *CopyRight =
-      "Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa),2000 S. Kono, COW, 2002-2003 Kono, Furukawa";
+      "Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa),2000 S. Kono, COW, 2002-2004 Kono, Furukawa";
 static char *Version =
       "2.0";
 static char *Patchlevel =
-      "3/0310/Shinji Kono";
+      "4/0401/Shinji Kono";
 
 /*
 **
diff --git a/nkf.doc b/nkf.doc
index 3543250..1bebfd7 100644 (file)
--- a/nkf.doc
+++ b/nkf.doc
@@ -5,7 +5,7 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
 N\bNA\bAM\bME\bE
-       nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿ v2.0
+       nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿ v2.0.4
 
 S\bSY\bYN\bNO\bOP\bPS\bSI\bIS\bS
        n\bnk\bkf\bf [_\bo_\bp_\bt_\bi_\bo_\bn_\bs] [_\bf_\bi_\bl_\be]
@@ -179,7 +179,8 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
                    --version
                    --        ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
 
-       ¼¡\b\b¼¡¤Î\b\b¤Î 2\b2 ¤Ä\b\b¤Ä¤Ï\b\b¤Ï¡¢\b\b¡¢c\bco\bon\bnf\bfi\big\bg.\b.h\bh ¤Ç\b\b¤Ç E\bEX\bXE\bEC\bC_\b_I\bIO\bO ¤ò\b\b¤ò d\bde\bef\bfi\bin\bne\be ¤·\b\b¤·¤¿\b\b¤¿»þ\b\b»þ¤Î\b\b¤Î¤ß\b\b¤ßÍ­\b\bÍ­¸ú\b\b¸ú
+       ¼¡\b\b¼¡¤Î\b\b¤Î 2\b2 ¤Ä\b\b¤Ä¤Ï\b\b¤Ï¡¢\b\b¡¢c\bco\bon\bnf\bfi\big\bg.\b.h\bh ¤Ç\b\b¤Ç E\bEX\bXE\bEC\bC_\b_I\bIO\bO ¤ò\b\b¤ò d\bde\bef\bfi\bin\bne\be ¤·\b\b¤·¤Æ\b\b¤Æ¥³\b\b¥³¥ó\b\b¥ó¥Ñ\b\b¥Ñ¥¤\b\b¥¤¥ë\b\b¥ë
+              ¤·\b\b¤·¤¿\b\b¤¿»þ\b\b»þ¤Î\b\b¤Î ¤ß\b\b¤ßÍ­\b\bÍ­¸ú\b\b¸ú
                    --exec-in  nkf [options] --exec-in cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
                    --exec-out  nkf [options] --exec-out cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢nkf ¤Î½ÐÎϤò cmd ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
 
@@ -192,7 +193,6 @@ A\bAU\bUT\bTH\bHO\bOR\bR
 
 
 
-
                            13/Oct/2003                          3