OSDN Git Service

'-OW' を '--overwrite' に変更
authorRei FURUKAWA <rei_furukawa@users.sourceforge.jp>
Sun, 12 Jan 2003 16:28:29 +0000 (16:28 +0000)
committerRei FURUKAWA <rei_furukawa@users.sourceforge.jp>
Sun, 12 Jan 2003 16:28:29 +0000 (16:28 +0000)
nkf.1
nkf.1j
nkf.doc

diff --git a/nkf.1 b/nkf.1
index 29cde81..bed2cc5 100644 (file)
--- a/nkf.1
+++ b/nkf.1
@@ -129,7 +129,7 @@ no operations.
 .B \-O
 Output result to file. The first name in arguments becomes output.
 Please be careful. If there are no file arguments, nkf.out is chosen.
-\-OW does rewriting. Original listed files are replaced by filtered
+\--overwrite does rewriting. Original listed files are replaced by filtered
 result.
 .TP
 .BI \-i c
diff --git a/nkf.1j b/nkf.1j
index 33696c4..8bcb834 100644 (file)
--- a/nkf.1j
+++ b/nkf.1j
@@ -339,7 +339,7 @@ hiragana/katakana \e$BJQ49$,$G$-$k$h$&$K$J$j$^$7$?!#\e(B
    \-h2   \--hirakana \e$B$+$?$+$J\e(B->\e$B$R$i$,$J\e(B
    \-h3   \--hirakana-katakana \e$B$+$?$+$J\e(B<->\e$B$R$i$,$J\e(B
 
-\-OW \e$B$G!"0z?t$N%U%!%$%k$rD>@\!"CV$-49$($k$3$H$,$G$-$^$9!#\e(B
+\--overwrite \e$B$G!"0z?t$N%U%!%$%k$rD>@\!"CV$-49$($k$3$H$,$G$-$^$9!#\e(B
 
 
 .SH ACKNOWLEDGE
diff --git a/nkf.doc b/nkf.doc
index cb846ab..5953813 100644 (file)
--- a/nkf.doc
+++ b/nkf.doc
@@ -154,9 +154,7 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
                      ¤¬Windows¤äMSDOS¤Ç¤ÏɬÍפ餷¤¤¡£Ä¾¸å¤Î°ú¤­¿ô
                      ¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¤Ê
                      ¤ê¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬¤Ê
-                     ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ nkf.out¡£-OW ¤Ç¤Ï¡¢¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
-                     ÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹
-                     ¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
+                     ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ nkf.out¡£
 
               -\b-c\bc     NL¤Þ¤¨¤ËCR¤òÉղ乤롣
 
@@ -170,7 +168,7 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
                                ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÏÊÑ´¹¤Ê¤·¡£
 
               -\b--\b- Ä¹\b\bŤ¤\b\b¤¤Ì¾\b\b̾Á°\b\bÁ°¤Î\b\b¤Î¥ª\b\b¥ª¥×\b\b¥×¥·\b\b¥·¥ç\b\b¥ç¥ó\b\b¥ó¡£\b\b¡£¤³\b\b¤³¤ì\b\b¤ì¤é\b\b¤é¤Ï\b\b¤Ï¡¢\b\b¡¢¾å\b\b¾å¤Î\b\b¤Î¥ª\b\b¥ª¥×\b\b¥×¥·\b\b¥·¥ç\b\b¥ç¥ó\b\b¥ó¤Î\b\b¤Î
-              ÁÈ\b\bÁȹç\b\b¹ç¤»\b\b¤»¤Î\b\b¤ÎÊÌ\b\bÊÌ̾\b\b̾¡£\b\b¡£
+                     ÁÈ\b\bÁȹç\b\b¹ç¤»\b\b¤»¤Î\b\b¤ÎÊÌ\b\bÊÌ̾\b\b̾¡£\b\b¡£
                           --fj,--unix,--mac,--msdos, --windows
                                 ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËŬ¤·¤¿ÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
 
@@ -178,6 +176,8 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
                              Âбþ¤¹¤ëÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
 
                           --hirakana, --katakana Ê¿²¾Ì¾¡¢ÊÒ²¾Ì¾ÊÑ´¹
+                          --cap-input, --url-input ¤½¤ì¤¾¤ì ':', '%' ¤Ë³¤¯ 16 ¿Ê¿ô¤òʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
+                          --overwrite ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
                           --help
                           --version
                           --        ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
@@ -400,7 +400,8 @@ M\bMI\bIM\bME\bE
 NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
-       -OW ¤Ç¡¢°ú¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜ¡¢ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+       --overwrite ¤Ç¡¢°ú¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜ¡¢ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­
+       ¤Þ¤¹¡£
 
 
 
@@ -453,7 +454,6 @@ A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
        ·ËÅÄ Í´»Ë ¡Ê¤«¤Ä¤é¤À ¤Þ¤µ¤·¡Ë
        ¹â¶¶µ¹ÌÁ
        ¹ñµÈ
-       ¹õ¹¾ÌÀɧ
 
 
 
@@ -466,6 +466,7 @@ A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
 NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
+       ¹õ¹¾ÌÀɧ
        »°ÂðÀµÂÙ
        »³ÁÒ ¿¿
        »³Ëܠ˧¿Í
@@ -522,7 +523,6 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
 
-
                             9/Sep/2002                          8