OSDN Git Service

SEKINE Tatsuo さんのパッチをもとに .nf 〜 .fi および .IP マクロを修正
authorRei FURUKAWA <rei_furukawa@users.sourceforge.jp>
Sat, 7 Feb 2004 07:51:37 +0000 (07:51 +0000)
committerRei FURUKAWA <rei_furukawa@users.sourceforge.jp>
Sat, 7 Feb 2004 07:51:37 +0000 (07:51 +0000)
nkf.1j
nkf.doc

diff --git a/nkf.1j b/nkf.1j
index a9d8f59..3e495e0 100644 (file)
--- a/nkf.1j
+++ b/nkf.1j
@@ -1,4 +1,4 @@
-.TH NKF 2 13/Oct/2003
+.TH NKF 1 13/Oct/2003
 .SH NAME
 nkf \- \e$B%M%C%H%o!<%/MQ4A;z%3!<%IJQ49%U%#%k%?\e(B v2.0.4
 .SH SYNOPSIS
@@ -40,44 +40,70 @@ MIME \e$B$r2rFI$9$k!#\e(B(\e$B%G%U%)%k%H\e(B) ISO-2022-JP(base64)\e$B$H\e(BISO-8859-1(
 \e$B$N$_$r2rFI$9$k!#\e(BISO-8859-1 (Latin-1) \e$B$r2rFI$9$k;~$O!"\e(B
 -l\e$B%U%i%0$bI,MW$G$"$k!#\e(B\-m0 \e$B$G$O\e(BMIME\e$B$r2rFI$7$J$$!#\e(B\-mQ, \-mB\e$B$G$O!"\e(B
 Q encode, B encode \e$B$5$l$F$$$k$b$N$H$7$F=hM}$9$k!#\e(B
-.nf
-  \-mB   MIME base64 stream \e$B$r2rFI$9$k!#%X%C%@$J$I$O<h$j=|$/$3$H!#\e(B
-  \-mQ   MIME quoted stream \e$B$r2rFI$9$k!#\e(B
-  \-mS   MIME \e$B$N%A%'%C%/$r87$7$/$9$k\e(B (\e$B%G%U%)%k%H\e(B)
-  \-mN   MIME \e$B$N%A%'%C%/$r4K$/$9$k\e(B
-  \-m0   MIME \e$B$r2rFI$7$J$$!#\e(B
-
-  \-mS \e$B$O!"@k8@$NFbMF$H!"$=$N8e$KB3$/\e(Bbase64\e$B$N@09g@-$r%A%'%C%/$9$k!#\e(B
-  \-mN \e$B$O!"2~9T$G@Z$i$l$?\e(BMIME\e$B$J$I$b2rFI$9$k!#2rFI$,;_$^$i$J$$$3$H$b$"$k!#\e(B
-.fi
+.PD 0
+.RS
+.RS 3
+.TP 4
+\-mB
+MIME base64 stream \e$B$r2rFI$9$k!#%X%C%@$J$I$O<h$j=|$/$3$H!#\e(B
+.TP
+\-mQ
+MIME quoted stream \e$B$r2rFI$9$k!#\e(B
+.TP
+\-mS
+MIME \e$B$N%A%'%C%/$r87$7$/$9$k\e(B (\e$B%G%U%)%k%H\e(B)
+.TP
+\-mN
+MIME \e$B$N%A%'%C%/$r4K$/$9$k\e(B
+.TP
+\-m0
+MIME \e$B$r2rFI$7$J$$!#\e(B
+.RE
+.PD
+\-mS \e$B$O!"@k8@$NFbMF$H!"$=$N8e$KB3$/\e(Bbase64\e$B$N@09g@-$r%A%'%C%/$9$k!#\e(B
+\-mN \e$B$O!"2~9T$G@Z$i$l$?\e(BMIME\e$B$J$I$b2rFI$9$k!#2rFI$,;_$^$i$J$$$3$H$b$"$k!#\e(B
+.RE
 .TP
 .B  \-M[BQ] 
 MIME \e$B$KJQ49$9$k!#\e(BJIS\e$B$K%3!<%IJQ49$7$F$+$i\e(Bbase64\e$B$5$l$k!#\e(B
-.RS
-.nf
-  \-M    \e$B%X%C%@7A<0$KJQ49$9$k\e(B
-  \-MB   base64 stream \e$B$KJQ49$9$k\e(B
-  \-MQ   Quoted stream \e$B$KJQ49$9$k\e(B
-.fi
+.RS 8
+.PD 0
+.TP
+\-M
+\e$B%X%C%@7A<0$KJQ49$9$k\e(B
+.TP
+\-MB
+base64 stream \e$B$KJQ49$9$k\e(B
+.TP
+\-MQ
+Quoted stream \e$B$KJQ49$9$k\e(B
 .RE
+.PD
 .TP
 .B "\-J \-E \-S \-X \-B"
 \e$B4|BT$5$l$kF~NO%3!<%I$N@-<A$r;XDj$9$k!#\e(B
 .RS
-.IP \fB\-J\fP
+.TP
+.B \-J
 ISO-2022-JP\e$B$r2>Dj$9$k!#\e(B
-.IP \fB\-E\fP
+.TP
+.B \-E
 \e$BF|K\8l\e(BEUC(AT&T)\e$B$r2>Dj$9$k!#\e(B
-.IP \fB\-S\fP
+.TP
+.B \-S
 MS\e$B4A;z$r2>Dj$9$k!#\e(BX0201\e$B2>L>$b2>Dj$5$l$k!#\e(B
-.IP \fB\-X\fP
+.TP
+.B \-X
 MS\e$B4A;zCf$K\e(BX0201\e$B2>L>$,$"$k$H2>Dj$9$k!#\e(B
-.IP \fB\-B\fP
+.TP
+.B \-B
 \e$B2u$l$?\e(B(Broken)JIS\e$B%3!<%I!#\e(BESC\e$B$,$J$/$J$C$?$H2>Dj$9$k!#\e(B
 .RS
-.IP \fB\-B1\fP
+.TP
+.B \-B1
  \fBESC-(\fP, \fBESC-$\fP \e$B$N$"$H$N%3!<%I$rLd$o$J$$\e(B
-.IP \fB\-B2\fP
+.TP
+.B \-B2
 \e$B2~9T$N$"$H$K6/@)E*$K\e(BASCII\e$B$NLa$9\e(B
 .RE
 .RE
@@ -145,36 +171,66 @@ NL\e$B$^$($K\e(BCR\e$B$rIU2C$9$k!#\e(B
 .B \-d
 NL\e$B$^$($N\e(BCR\e$B$r:o=|$9$k!#C1FH$N\e(BCR\e$B$O!"\e(BNL\e$B$KCV$-49$($i$l$k!#\e(B
 .TP
-.B \-L[wmu] \e$B2~9T%b!<%I\e(B 
-.nf
-                   -Lu   unix (LF) 
-                   -Lw   windows (CRLF) 
-                   -Lm   mac (CR) 
-               \e$B%G%U%)%k%H$OJQ49$J$7!#\e(B
-.fi
+.B \-L[wmu]
+\e$B2~9T%b!<%I\e(B 
+.RS
+.RS
+.PD 0
+.TP
+-Lu
+unix (LF) 
+.TP
+-Lw
+windows (CRLF) 
+.TP
+-Lm
+mac (CR) 
+.RE
+\e$B%G%U%)%k%H$OJQ49$J$7!#\e(B
+.RE
+.PD
 .TP
 .B \-- \e$BD9$$L>A0$N%*%W%7%g%s!#$3$l$i$O!">e$N%*%W%7%g%s$NAH9g$;$NJLL>!#\e(B
-.nf
-     \--fj,\--unix,\--mac,\--msdos, \--windows
-           \e$B$3$l$i$N%7%9%F%`$KE,$7$?JQ49$r$7$^$9!#\e(B
-
-     \--jis,\--euc,\--sjis,\--mime,\--base64  
-          \e$BBP1~$9$kJQ49$r$7$^$9!#\e(B
-
-     \--hirakana, \--katakana \e$BJ?2>L>!"JR2>L>JQ49\e(B
-     \--cap-input, \--url-input \e$B$=$l$>$l\e(B ':', '%' \e$B$KB3$/\e(B 16 \e$B?J?t$rJ8;z$KJQ49$9$k\e(B
-     \--overwrite \e$B85$N%U%!%$%k$rJQ497k2L$GCV$-49$($k!#J#?t$N%U%!%$%k$r=q$-49$($k$3$H$b2DG=!#\e(B
-     \--no-cp932 Shift_JIS \e$B$N!"\e(BFAxx-FCxx \e$B$r!"\e(BCP932 \e$B$GF1CM$JJ8;z$KFI$_49$($kF0:n$rL58z$K$9$k\e(B
-     \--help
-     \--version
-     \--               \e$B$3$l0J9_$N%*%W%7%g%s$rL5;k$9$k\e(B
-.fi
+.RS
+.PD 0
+.TP
+\--fj,\--unix,\--mac,\--msdos, \--windows
+\e$B$3$l$i$N%7%9%F%`$KE,$7$?JQ49$r$7$^$9!#\e(B
+.PD
+.TP
+\--jis,\--euc,\--sjis,\--mime,\--base64  
+\e$BBP1~$9$kJQ49$r$7$^$9!#\e(B
+.TP
+\--hirakana, \--katakana
+\e$BJ?2>L>!"JR2>L>JQ49\e(B
+.TP
+\--cap-input, \--url-input
+\e$B$=$l$>$l\e(B ':', '%' \e$B$KB3$/\e(B 16 \e$B?J?t$rJ8;z$KJQ49$9$k\e(B
+.TP
+\--overwrite
+\e$B85$N%U%!%$%k$rJQ497k2L$GCV$-49$($k!#J#?t$N%U%!%$%k$r=q$-49$($k$3$H$b2DG=!#\e(B
+.TP
+\--no-cp932 Shift_JIS \e$B$N!"\e(BFAxx-FCxx \e$B$r!"\e(BCP932 \e$B$GF1CM$JJ8;z$KFI$_49$($kF0:n$rL58z$K$9$k\e(B
+.TP
+\--help
+.TP
+\--version
+.TP
+\--
+\e$B$3$l0J9_$N%*%W%7%g%s$rL5;k$9$k\e(B
+.RE
 .TP
 .B \e$B<!$N\e(B 2 \e$B$D$O!"\e(Bconfig.h \e$B$G\e(B EXEC_IO \e$B$r\e(B define \e$B$7$F%3%s%Q%$%k$7$?;~$N$_M-8z\e(B
-.nf
-     \--exec-in  nkf [options] --exec-in cmd args... \e$B$H$d$k$H!"\e(Bcmd \e$B$N=PNO$r\e(B nkf \e$B$NF~NO$H$9$k\e(B
-     \--exec-out  nkf [options] --exec-out cmd args... \e$B$H$d$k$H!"\e(Bnkf \e$B$N=PNO$r\e(B cmd \e$B$NF~NO$H$9$k\e(B
-.fi
+.RS
+.PD 0
+.TP
+\--exec-in
+nkf [options] --exec-in cmd args... \e$B$H$d$k$H!"\e(Bcmd \e$B$N=PNO$r\e(B nkf \e$B$NF~NO$H$9$k\e(B
+.PD
+.TP
+\--exec-out
+nkf [options] --exec-out cmd args... \e$B$H$d$k$H!"\e(Bnkf \e$B$N=PNO$r\e(B cmd \e$B$NF~NO$H$9$k\e(B
+.RE
 .SH AUTHOR
 
 .nf
diff --git a/nkf.doc b/nkf.doc
index 5d0502c..20b190e 100644 (file)
--- a/nkf.doc
+++ b/nkf.doc
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 
 
-NKF(2)                                                     NKF(2)
+NKF(1)                                                     NKF(1)
 
 
 N\bNA\bAM\bME\bE
@@ -47,17 +47,17 @@ D\bDE\bES\bSC\bCR\bRI\bIP\bPT\bTI\bIO\bON\bN
               ¥é ¥° ¤â É¬ÍפǤ¢¤ë¡£-m0 ¤Ç¤ÏMIME¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£-mQ,
               -mB¤Ç¤Ï¡¢ Q encode, B encode ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½è
               Íý¤¹¤ë¡£
-                -mB   MIME base64 stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¡£
-                -mQ   MIME quoted stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£
-                -mS   MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
-                -mN   MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´Ë¤¯¤¹¤ë
-                -m0   MIME ¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£
+                 -mB MIME  base64 stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï
+                     ¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¡£
+                 -mQ MIME quoted stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£
+                 -mS MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
+                 -mN MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´Ë¤¯¤¹¤ë
+                 -m0 MIME ¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£
+              -mS ¤Ï¡¢Àë¸À¤ÎÆâÍƤȡ¢¤½¤Î¸å¤Ë³¤¯base64¤ÎÀ°¹çÀ­ ¤ò
+              ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ -mN ¤Ï¡¢²þ¹Ô¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿MIME¤Ê¤É¤â²òÆÉ
+              ¤¹¤ë¡£²òÆɤ¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
 
-                -mS ¤Ï¡¢Àë¸À¤ÎÆâÍƤȡ¢¤½¤Î¸å¤Ë³¤¯base64¤ÎÀ°¹çÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
-                -mN ¤Ï¡¢²þ¹Ô¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿MIME¤Ê¤É¤â²òÆɤ¹¤ë¡£²òÆɤ¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
-
-       -\b-M\bM[\b[B\bBQ\bQ]\b] MIME  ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£JIS¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤ébase64¤µ¤ì
-              ¤ë¡£
+       -\b-M\bM[\b[B\bBQ\bQ]\b] MIME ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£JIS¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤ébase64¤µ ¤ì
 
 
 
@@ -67,12 +67,13 @@ D\bDE\bES\bSC\bCR\bRI\bIP\bPT\bTI\bIO\bON\bN
 
 
 
-NKF(2)                                                     NKF(2)
+NKF(1)                                                     NKF(1)
 
 
-                -M    ¥Ø¥Ã¥À·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
-                -MB   base64 stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
-                -MQ   Quoted stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
+              ¤ë¡£
+               -M     ¥Ø¥Ã¥À·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
+               -MB    base64 stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
+               -MQ    Quoted stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
 
        -\b-J\bJ -\b-E\bE -\b-S\bS -\b-X\bX -\b-B\bB
               ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆþÎÏ¥³¡¼¥É¤ÎÀ­¼Á¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
@@ -96,14 +97,14 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
        -\b-f\bf_\b?    °ì¹Ô_\b?ʸ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´Êñ¤ÊÀ°·Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë
               ¥È¤Ï 60ʸ»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
 
-       -\b-Z\bZ     X0208Ã栤Π±Ñ¿ô»ú¤È¼ã´³¤Îµ­¹æ¤òASCII¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£-Z1
-              ¤ÏX0208´Ö³Ö¤òASCII space¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£-Z2¤ÏX0208´Ö ³Ö
-              ¤òASCII  space Æó¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±
+       -\b-Z\bZ     X0208Ãæ¤Î±Ñ¿ô»ú¤È¼ã´³¤Îµ­¹æ¤òASCII¤ËÊÑ´¹ ¤¹ ¤ë¡£-Z1
+              ¤ÏX0208´Ö ³Ö¤òASCII space¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£-Z2¤ÏX0208´Ö³Ö
+              ¤òASCII space Æó¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬ ¤±
               ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
 
        -\b-b\bb     ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°½ÐÎϤò¹Ô¤¦¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
 
-       -\b-u\bu     ½ÐÎÏ»þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¡£  ssh  localhost  |
+       -\b-u\bu     ½Ð ÎÏ »þ ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¡£ ssh localhost |
               nkf -u ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¦¡£
 
        -\b-t\bt     ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£
@@ -113,82 +114,81 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
        -\b-i\bi_\b?    JIS´Á»ú¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ E\bES\bSC\bC-\b-'\b'$\b$'\b'-\b-_\b?¤ò»ÈÍѤ¹
               ¤ë¡£ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-'$'-'B')
 
-       -\b-o\bo_\b?    1¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ôʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥· ¡¼ ¥± ¥ó ¥¹ ¤È ¤·
-              ¤Æ¡¢E\bES\bSC\bC-\b-'\b'(\b('\b'-\b-_\b?¤ò  »È  ÍÑ  ¤¹  ¤ë¡£   (¥Ç  ¥Õ¥© ¥ë ¥È
+       -\b-o\bo_\b?    1¥Ð ¥¤ ¥È ±Ñ ¿ô Ê¸ »ú¥»¥Ã¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·
+              ¤Æ¡¢E\bES\bSC\bC-\b-'\b'(\b('\b'-\b-_\b?¤ò »È ÍÑ  ¤¹  ¤ë¡£   (¥Ç  ¥Õ¥©  ¥ë  ¥È
               ¤Ï¡¢ESC-'('-'B')
 
        -\b-r\br     ROT13/47¤ÎÊÑ´¹¤ò¤¹¤ë¡£
 
        -\b-v\bv     ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
 
-       -\b-T\bT     ¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£(MS-DOS¾å¤Ç¤Î¤ß¸úÎÏ ¤ò »ý
+       -\b-T\bT     ¥Æ ¥­ ¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£(MS-DOS¾å¤Ç¤Î¤ß¸úÎϤò»ý
               ¤Ä)
 
 
 
-
                            13/Oct/2003                          2
 
 
 
 
 
-NKF(2)                                                     NKF(2)
+NKF(1)                                                     NKF(1)
 
 
        -\b-l\bl     0x80-0xfe¤Î¥³¡¼¥É¤òISO-8859-1 (Latin-1)¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£
               JIS¥³¡¼¥É¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤ÎÁȹ礻¤ß¤Î¤ßÍ­¸ú¡£ -s, -e,
               -x¤È¤ÏξΩ¤·¤Ê¤¤¡£
 
-       -\b-x\bx     ÄÌ ¾ï¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëX0201²¾Ì¾->X0208¤Î²¾Ì¾ÊÑ´¹¤ò¤·¤Ê¤¤
+       -\b-x\bx     Ä̾浪¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëX0201²¾Ì¾->X0208¤Î²¾Ì¾ÊÑ´¹¤ò¤·¤Ê ¤¤
               ¤Ç¡¢
-               X0201²¾Ì¾¤òÊݸ¤¹ ¤ë¡£ Æþ ÎÏ ¤Ï¡¢MS-Kanji¤Î1byte²¾
-              Ì¾¡¢SO/SI¡¢  ESC-(-I, SSO¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£½ÐÎϤϡ¢ÆüËÜ
+               X0201²¾ Ì¾ ¤ò Êݠ¸¤¹¤ë¡£ÆþÎϤϡ¢MS-Kanji¤Î1byte²¾
+              Ì¾¡¢SO/SI¡¢ ESC-(-I, SSO¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£½ÐÎϤϡ¢Æü ËÜ
               ¸ìEUCÃæ¤Ç¤ÏSSO¡¢ JIS¤Ç¤Ï ESC-'('-I ¤ò»È¤¦¡£
 
-       -\b-O\bO     ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë ½Ð ÎÏ ¤¹ ¤ë¡£Unix¤Ç ¤Ï ÉÔ Í× ¤Ê µ¡ Ç½ ¤À
-              ¤¬Windows¤äMSDOS¤Ç ¤Ï É¬ Íפ餷¤¤¡£Ä¾¸å¤Î°ú¤­¿ô¤Ç¤Ê
-              ¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¤Ê¤ê¾å½ñ¤­ ¤µ
-              ¤ì ¤Æ ¤· ¤Þ ¤¦ ¤Î ¤Ç Ãí°Õ¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
+       -\b-O\bO     ¥Õ¥¡ ¥¤ ¥ë ¤Ë ½Ð ÎÏ ¤¹ ¤ë¡£Unix¤Ç ¤Ï ÉÔ Í× ¤Êµ¡Ç½¤À
+              ¤¬Windows¤äMSDOS¤Ç¤ÏɬÍפ餷¤¤¡£Ä¾¸å¤Î°ú¤­ ¿ô ¤Ç ¤Ê
+              ¤¯¡¢ ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¤Ê¤ê¾å½ñ¤­¤µ
+              ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë Ì¾ ¤¬ ¤Ê ¤¤ ¾ì ¹ç ¤Ï¡¢
               nkf.out¡£
 
        -\b-c\bc     NL¤Þ¤¨¤ËCR¤òÉղ乤롣
 
-       -\b-d\bd     NL¤Þ¤¨¤ÎCR¤òºï½ü¤¹¤ë¡£Ã±ÆȤÎCR¤Ï¡¢NL¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é ¤ì
+       -\b-d\bd     NL¤Þ ¤¨¤ÎCR¤òºï½ü¤¹¤ë¡£Ã±ÆȤÎCR¤Ï¡¢NL¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì
               ¤ë¡£
 
-       -\b-L\bL[\b[w\bwm\bmu\bu]\b] ²þ\b\b²þ¹Ô\b\b¹Ô¥â\b\b¥â¡¼\b\b¡¼¥É\b\b¥É
-                            -Lu   unix (LF)
-                            -Lw   windows (CRLF)
-                            -Lm   mac (CR)
-                        ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÏÊÑ´¹¤Ê¤·¡£
+       -\b-L\bL[\b[w\bwm\bmu\bu]\b]
+              ²þ¹Ô¥â¡¼¥É
+                      -Lu    unix (LF)
+                      -Lw    windows (CRLF)
+                      -Lm    mac (CR)
+              ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÏÊÑ´¹¤Ê¤·¡£
 
        -\b--\b- Ä¹\b\bŤ¤\b\b¤¤Ì¾\b\b̾Á°\b\bÁ°¤Î\b\b¤Î¥ª\b\b¥ª¥×\b\b¥×¥·\b\b¥·¥ç\b\b¥ç¥ó\b\b¥ó¡£\b\b¡£¤³\b\b¤³¤ì\b\b¤ì¤é\b\b¤é¤Ï\b\b¤Ï¡¢\b\b¡¢¾å\b\b¾å¤Î\b\b¤Î¥ª\b\b¥ª¥×\b\b¥×¥·\b\b¥·¥ç\b\b¥ç¥ó\b\b¥ó¤Î\b\b¤ÎÁÈ\b\bÁȹç\b\b¹ç¤»\b\b¤»
               ¤Î\b\b¤ÎÊÌ\b\bÊÌ̾\b\b̾¡£\b\b¡£
-                   --fj,--unix,--mac,--msdos, --windows
-                         ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËŬ¤·¤¿ÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
+              --fj,--unix,--mac,--msdos, --windows
+                     ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËŬ¤·¤¿ÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
 
-                   --jis,--euc,--sjis,--mime,--base64
-                      Âбþ¤¹¤ëÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
+              --jis,--euc,--sjis,--mime,--base64
+                     Âбþ¤¹¤ëÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
 
-                   --hirakana, --katakana Ê¿²¾Ì¾¡¢ÊÒ²¾Ì¾ÊÑ´¹
-                   --cap-input, --url-input ¤½¤ì¤¾¤ì ':', '%' ¤Ë³¤¯ 16 ¿Ê¿ô¤òʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
-                   --overwrite ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
-                   --no-cp932 Shift_JIS ¤Î¡¢FAxx-FCxx ¤ò¡¢CP932 ¤ÇƱÃͤÊʸ»ú¤ËÆɤߴ¹¤¨¤ëÆ°ºî¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë
-                   --help
-                   --version
-                   --        ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
+              --hirakana, --katakana
+                     Ê¿²¾Ì¾¡¢ÊÒ²¾Ì¾ÊÑ´¹
 
-       ¼¡\b\b¼¡¤Î\b\b¤Î 2\b2 ¤Ä\b\b¤Ä¤Ï\b\b¤Ï¡¢\b\b¡¢c\bco\bon\bnf\bfi\big\bg.\b.h\bh ¤Ç\b\b¤Ç E\bEX\bXE\bEC\bC_\b_I\bIO\bO ¤ò\b\b¤ò d\bde\bef\bfi\bin\bne\be ¤·\b\b¤·¤Æ\b\b¤Æ¥³\b\b¥³¥ó\b\b¥ó¥Ñ\b\b¥Ñ¥¤\b\b¥¤¥ë\b\b¥ë
-              ¤·\b\b¤·¤¿\b\b¤¿»þ\b\b»þ¤Î\b\b¤Î ¤ß\b\b¤ßÍ­\b\bÍ­¸ú\b\b¸ú
-                   --exec-in  nkf [options] --exec-in cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
-                   --exec-out  nkf [options] --exec-out cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢nkf ¤Î½ÐÎϤò cmd ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
+              --cap-input, --url-input
+                     ¤½¤ì¤¾¤ì ':', '%' ¤Ë³¤¯ 16 ¿Ê¿ô¤òʸ»ú¤ËÊÑ´¹
+                     ¤¹¤ë
 
-A\bAU\bUT\bTH\bHO\bOR\bR
-       »ÔÀî  »ê  ichikawa@flab.fujitsu.co.jp   (was ichikawa@fujitsu.JUNET)
-       ²ÏÌî  ¿¿¼£      kono@ie.u-ryukyu.acjp
-       Rei FURUKAWA    furukawa@tcp-ip.or.jp
+              --overwrite
+                     ¸µ ¤Î ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£Ê£¿ô¤Î
+                     ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
 
+              --no-cp932 Shift_JIS ¤Î¡¢FAxx-FCxx ¤ò¡¢CP932 ¤ÇƱÃÍ
+                     ¤Êʸ»ú¤ËÆɤߴ¹ ¤¨¤ëÆ°ºî¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë
+
+              --help
+
+              --version
 
 
 
@@ -199,7 +199,26 @@ A\bAU\bUT\bTH\bHO\bOR\bR
 
 
 
-NKF(2)                                                     NKF(2)
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
+              --     ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
+
+       ¼¡\b\b¼¡¤Î\b\b¤Î 2\b2 ¤Ä\b\b¤Ä¤Ï\b\b¤Ï¡¢\b\b¡¢c\bco\bon\bnf\bfi\big\bg.\b.h\bh ¤Ç\b\b¤Ç E\bEX\bXE\bEC\bC_\b_I\bIO\bO ¤ò\b\b¤ò d\bde\bef\bfi\bin\bne\be ¤·\b\b¤·¤Æ\b\b¤Æ¥³\b\b¥³¥ó\b\b¥ó¥Ñ\b\b¥Ñ¥¤\b\b¥¤¥ë\b\b¥ë
+              ¤·\b\b¤·¤¿\b\b¤¿»þ\b\b»þ¤Î\b\b¤Î ¤ß\b\b¤ßÍ­\b\bÍ­¸ú\b\b¸ú
+              --exec-in
+                     nkf [options] --exec-in cmd args... ¤È ¤ä ¤ë
+                     ¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
+
+              --exec-out
+                     nkf  [options] --exec-out cmd args... ¤È¤ä¤ë
+                     ¤È¡¢nkf ¤Î½ÐÎϤò cmd ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
+
+A\bAU\bUT\bTH\bHO\bOR\bR
+       »ÔÀî  »ê  ichikawa@flab.fujitsu.co.jp   (was ichikawa@fujitsu.JUNET)
+       ²ÏÌî  ¿¿¼£      kono@ie.u-ryukyu.acjp
+       Rei FURUKAWA    furukawa@tcp-ip.or.jp
+
 
 
 B\bBU\bUG\bGS\bS
@@ -208,35 +227,47 @@ B\bBU\bUG\bGS\bS
        ¤Æ¡¢ÆÃÄêÉÔǽ¤Î´Ö¤ÏÊÝα¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¤¿¤á¤Æ¤ª¤«¤ì¡¢³ÎÄê¸å¤Ë½èÍý
        ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢
 
-       1)     7¥Ó¥Ã¥ÈJIS¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥Õ¥ÈJIS¡¢EUCº®¹ç¤â ¤Û
+       1)     7¥Ó¥Ã ¥ÈJIS¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥Õ¥ÈJIS¡¢EUCº®¹ç¤â¤Û
               ¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÌäÂ꤬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢
 
-       2)     ¥· ¥Õ ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤ÈEUC¤¬¼±Ê̤Ǥ­¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã
-              ¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¤Ê¤¤¤È²¾ Äê
+       2)     ¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤ÈEUC¤¬¼±Ê̤Ǥ­¤Ê¤¤¡£¤· ¤¿ ¤¬¤Ã
+              ¤Æ¡¢ ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¤Ê¤¤¤È²¾Äê
               ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
 
        ¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¤ÎÊÑ´¹¤Ï¡¢¥³¡¼¥É·Ï¤ËÂбþ¤·¤¿°ì³ç¼ÌÁü¤ò»Ü¤¹¤À¤±
-       ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°»ú¤äÆü쵭¹æ¤ä·ÓÀþÁÇÊҤʤɡ¢JISÂè°ì¡¢ÂèÆó¿å½à ɽ
+       ¤Ê ¤Î¤Ç¡¢³°»ú¤äÆü쵭¹æ¤ä·ÓÀþÁÇÊҤʤɡ¢JISÂè°ì¡¢ÂèÆó¿å½àɽ
        ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¡¼¥É¤Ë³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Ê¸
-       »úÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£Âè»°¿å½à¤Ê¤É¤âÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£ UTF8¤ÎÆüËܸì°Ê ³°
+       »ú ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£Âè»°¿å½à¤Ê¤É¤âÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£ UTF8¤ÎÆüËܸì°Ê³°
        ¤ÎÉôʬ¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
 
 
 k\bko\bon\bno\bo@\b@c\bcs\bsl\bl.\b.s\bso\bon\bny\by.\b.c\bco\bo.\b.j\bjp\bp (\b(S\bSh\bhi\bin\bnj\bji\bi K\bKo\bon\bno\bo)\b) ¤Ë\b\b¤Ë¤è\b\b¤è¤ë\b\b¤ëÊÑ\b\bÊѹ¹\b\b¹¹¡£\b\b¡£
        X0201²¾Ì¾(¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¤«¤Ê)¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇX0208(Á´³Ñ²¾Ì¾)¤Ë
-       ÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¥Ç ¥Õ¥© ¥ë ¥È ¤Ç
-       ¤ÏEUC¤À ¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï -S ¤ä
-       - -X ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥°¤ò»È¤¨¤ÐÎɤ¤¡£-X¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È°ìö³ÎÄꤷ ¤¿
-       ¥· ¥Õ ¥ÈJIS¤« ¤é  EUC¤Ë °Ü ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ESC-(-I¤Ë¤è¤ë
+       ÊÑ ´¹ ¤µ ¤ì ¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
+       ¤ÏEUC¤À¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï -S  ¤ä
+       -  -X ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥°¤ò»È¤¨¤ÐÎɤ¤¡£-X¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È°ìö³ÎÄꤷ¤¿
+       ¥·¥Õ¥ÈJIS¤«¤é EUC¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³ ¤È ¤Ï ¤Ê ¤¤¡£ESC-(-I¤Ë ¤è ¤ë
        X0201¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£SI/SO SSO¤Ï¡¢-l¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì
        ¤ÐX0201¤È²ò¼á¤¹¤ë¡£
 
        MIME
        decode¤Ï¡¢ISO-2022-JP¤Îbase64¤È¡¢ISO-8859-1¤Î16¿Êencode¤Î
-       ¤ß  decode¤¹¤ë¡£ MIME decode¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê²þ¹Ô¤ä¶õÇò¤Ï°ÂÁ´¤ËÆÉ
+       ¤ß decode¤¹¤ë¡£ MIME decode¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê²þ¹Ô¤ä¶õÇò¤Ï°ÂÁ´¤Ë ÆÉ
        ¤ßÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ MIME decodeÃæ¤Î¶õÇò¤ÏÊݸ¤µ¤ì
-       ¤Ê ¤¤¡£ÊÑ´¹¤Ï²ÄµÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ less¤ärn¤Ç¹Ô¤¬Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢
-       Terminal¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë ESC-[-K ¤Ê¤É¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´° Á´
+       ¤Ê¤¤¡£ÊÑ´¹¤Ï²ÄµÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ less¤ärn¤Ç¹Ô¤¬Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿»þ ¤Ï¡¢
+       Terminal¤Ë ¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë ESC-[-K ¤Ê¤É¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´
+
+
+
+                           13/Oct/2003                          4
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
        ¤Ë¤Ïdecode ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£-mN ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Ë¤¤¤Î¤Ç decode¤Ç
        ¤­¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ ISO-8859-1 ½ÐÎϤÏJIS ¥³¡¼¥É½ÐÎϤȤ·¤«Î¾Î©
        ¤·¤Ê¤¤¡£
@@ -250,26 +281,14 @@ k\bko\bon\bno\bo@\b@c\bcs\bsl\bl.\b.s\bso\bon\bny\by.\b.c\bco\bo.\b.j\bjp\bp (\b(S\bSh\bhi\bin\bnj\bji\bi
 
 
 n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.6\b6 k\bko\bon\bno\bo@\b@i\bie\be.\b.u\bu-\b-r\bry\byu\buk\bky\byu\bu.\b.a\bac\bc.\b.j\bjp\bp (\b(S\bSh\bhi\bin\bnj\bji\bi K\bKo\bon\bno\bo)\b) ¤Ë\b\b¤Ë¤è\b\b¤è¤ë\b\b¤ëÊÑ\b\bÊѹ¹\b\b¹¹¡£\b\b¡£
-        -B ¤Îlevel¤ò0,1,2 ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£MIME¤Îbase64,  Q-Encoding¤ò
+        -B  ¤Îlevel¤ò0,1,2 ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£MIME¤Îbase64, Q-Encoding¤ò
        ²òÆɤ¹¤ëµ¡Ç½¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï²òÆɤ·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Encode¤µ
-       ¤ì¤¿Éôʬ¤À¤±¤òÄ̤¹É¬Íפ¬¤¢¤ë¡£ -mB ¤Ï¡¢nkf1.5¤È°ã¤¦Æ°¤­ ¤ò
+       ¤ì ¤¿Éôʬ¤À¤±¤òÄ̤¹É¬Íפ¬¤¢¤ë¡£ -mB ¤Ï¡¢nkf1.5¤È°ã¤¦Æ°¤­¤ò
        ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢-B -m ¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£
 
 
-
-
-
-                           13/Oct/2003                          4
-
-
-
-
-
-NKF(2)                                                     NKF(2)
-
-
 n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.6\b6.\b.1\b1
-       -Z1  ¤ÇX0208´Ö ³Ö->ASCII  space¤Î ÊÑ ´¹ ¤ò ¤ª ¤³¤Ê¤¦¡£ -Z2
+       -Z1 ¤ÇX0208´Ö³Ö->ASCII space¤Î ÊÑ ´¹ ¤ò ¤ª ¤³ ¤Ê ¤¦¡£  -Z2
        ¤ÇX0208´Ö³Ö->ASCII space 2¸Ä¤ÎÊÑ´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
 
 
@@ -277,21 +296,21 @@ n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.6\b6.\b.1\b1
 n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.7\b7
        ESC-$-(-B ¤Ê¤É¤Ë¤âÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
-       copy right ¤ÎÈó±ÄÍø¤Î¾ò·ï¤¬ÉÔÍפˤʤä¿¡£»ÈÍÑ»þ¤ÎÌ䤤¹ç ¤ï
+       copy  right ¤ÎÈó±ÄÍø¤Î¾ò·ï¤¬ÉÔÍפˤʤä¿¡£»ÈÍÑ»þ¤ÎÌ䤤¹ç¤ï
        ¤»¤âÉÔÍס£
 
        Perl Extension ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
 
 n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.9\b9
-       MIME  ¥¨ ¥ó ¥³¡¼¥É¤Îµ¡Ç½»þ¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤µ¤ì¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí
+       MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Îµ¡Ç½»þ¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤µ¤ì¤·¤Þ¤¦ ¤Î ¤Ç Ãí
        °Õ¡£ base64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Ç¤Ï²þ¹Ô»þ¤ËÀèƬ¤Ë¶õÇò¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¥á¡¼
        ¥ë¥Ø¥Ã¥À¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¡£
 
        ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò·Ñ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤¹¤ë
        ·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÊÑ´¹¤ò¼«Í³¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
-             getc <-- iconv --> oconv -->  other  conversion  -->
+             getc  <--  iconv  --> oconv --> other conversion -->
        putc
 
        ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢½ç¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
@@ -303,10 +322,22 @@ n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.9\b9
            --unix ¤Ê¤É¡£
 
 
+
+
+
+                           13/Oct/2003                          5
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
 U\bUT\bTF\bF-\b-8\b8 ¥µ\b\b¥µ¥Ý\b\b¥Ý¡¼\b\b¡¼¥È\b\b¥È¤Ë\b\b¤Ë¤Ä\b\b¤Ä¤¤\b\b¤¤¤Æ\b\b¤Æ
        furukawa@tcp-ip.or.jp ¤Ë¤è¤ë¡£
 
-       ½¾ Í蠤Πnkf ¤ÈƱÍͤˡ¢nkf -e ¤È¤·¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°È½Ê̤Ç
+       ½¾Íè¤Î nkf ¤ÈƱÍͤˡ¢nkf -e ¤È¤·¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°È½ ÊÌ ¤Ç
        UTF-8 ¤ÈȽÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ euc-jp ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£
 
 
@@ -324,16 +355,6 @@ U\bUT\bTF\bF-\b-8\b
                '&gt;', '&lt;', '&quot;', '&amp;' ¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹
 
 
-
-                           13/Oct/2003                          5
-
-
-
-
-
-NKF(2)                                                     NKF(2)
-
-
 n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0
        newline ¤òÊݸ¤¹¤ë folding -F¡£fmt¤Ë¶á¤¤Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¡£
 
@@ -342,8 +363,8 @@ n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0
        À©Åª¤Ëfolding¤¹¤ë¡£·ÈÂӤ˥᡼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¤­¤Ë»È¤¦¡£
 
 
-       nkf -f40-0 ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤ò 40 Ê¸»ú¤Å¤Ä ÀÚ ¤ê ½Ð ¤· ¤Æ¡¢
-       ¡ÖSubject  160 Ê¸»úÌܤ«¤é 199 Ê¸»úÌܤޤǡסÖËÜʸ    200 ʸ
+       nkf  -f40-0  ¤Ê ¤É ¤È ¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤ò 40 Ê¸»ú¤Å¤ÄÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢
+       ¡ÖSubject 160 Ê¸»úÌܤ«¤é 199 Ê¸»úÌܤޤǡסÖËÜʸ    200  ʸ
        »úÌܤ«¤é 239 Ê¸»úÌܤޤǡפȤ¹¤ë¡£
 
 
@@ -355,24 +376,36 @@ M\bMI\bIM\bME\bE
        Q encode ¤Î Soft Wrap ¤ËÂбþ¡£
 
 
-       MIME  encode ¤ÎWrap¤Ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤Ë°ìʸ»ú¤Î¶õÇòÁÞÆþ¡£¤·¤¿¡£¤¢A
+       MIME encode ¤ÎWrap¤Ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤Ë°ìʸ»ú¤Î¶õÇòÁÞÆþ¡£¤·¤¿¡£ ¤¢A
        ¤Î MIME ÊÑ´¹¤Ï¡¢A ¤ò´Þ¤ó¤ÇÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢Âбþ¤·¤Æ
-       ¤¤ ¤Ê ¤¤¡£RFC¤Ë ¤Ï È¿¤·¤¿Æ°ºî¤À¤¬¡¢ encoded word ´Ö¤Îwhite
+       ¤¤¤Ê¤¤¡£RFC¤Ë¤ÏÈ¿¤·¤¿Æ°ºî¤À¤¬¡¢  encoded  word  ´Ö ¤Îwhite
        space¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤ë¡£ nkf_test.pl ¤Ç¤Ï¡¢MIME¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤·¤Æ
        ¤«¤éÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
 
 
-       non-strict  mime  -MN  ¤Ç ¤Ï¡¢¶õÇò¡¢²þ¹Ô¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢base64
+       non-strict mime -MN ¤Ç¤Ï¡¢¶õÇò¡¢²þ¹Ô¤ò ¤Þ ¤¿ ¤¤ ¤Ç¡¢base64
        encoding ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤écut&paste¤Ç¥Ç¥³
        ¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¢¤ê¡£
 
 
+
+
+
+                           13/Oct/2003                          6
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
 ¤½\b\b¤½¤Î\b\b¤Î¾\b\b¾
        nkf_test.pl ¤Î¥Ð¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£ test ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­
        ¤Ëdiff¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ make_test.pl ¤Ç¥Æ¥¹¥ÈºîÀ®²Äǽ¡£
 
 
-       Perl module¤Ç¡¢\0¤ò´Þ¤àʸ»úÎó¤âÊÑ´¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦ ¤Ë ¤Ê¤Ã ¤¿¡£
+       Perl  module¤Ç¡¢\0¤ò ´Þ ¤àʸ»úÎó¤âÊÑ´¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
        Perl XS¤Ç¤Îʸ»úÎó¤ÎŤµ¤Î°·¤¤¤ò½¤Àµ¡£
 
        NKF¤òNKF.mod¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Mac OS X ¤ÇMake¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë²½¡£
@@ -389,17 +422,6 @@ M\bMI\bIM\bME\bE
           -h2   --hirakana ¤«¤¿¤«¤Ê->¤Ò¤é¤¬¤Ê
           -h3   --hirakana-katakana ¤«¤¿¤«¤Ê<->¤Ò¤é¤¬¤Ê
 
-
-
-                           13/Oct/2003                          6
-
-
-
-
-
-NKF(2)                                                     NKF(2)
-
-
        --overwrite ¤Ç¡¢°ú¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜ¡¢ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­
        ¤Þ¤¹¡£
 
@@ -418,7 +440,7 @@ n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0.\b.4\b4 (\b\b\bͽ
 
 
        --numchar-input ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¿·Àß
-           mhonarc ¤Ê¤É¡¢ÆüËܸì¤ò UTF-16 ¤Î &#....; ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó ¤Ç
+           mhonarc  ¤Ê¤É¡¢ÆüËܸì¤ò UTF-16 ¤Î &#....; ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç
        ½ÐÎϤ¹¤ë¤â¤Î¤òÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
 
 
@@ -432,6 +454,18 @@ n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0.\b.4\b4 (\b\b\bͽ
 
 
 
+
+
+
+                           13/Oct/2003                          7
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
 A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
        °Ê²¼¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 
@@ -454,18 +488,6 @@ A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
        KAWAMURA Masao
        Kazuhiko Mori
        Keitaro Isokawa
-
-
-
-                           13/Oct/2003                          7
-
-
-
-
-
-NKF(2)                                                     NKF(2)
-
-
        Ken-ichi Hirose
        Ki-ichiro SATO
        Kiwamu Aoyama
@@ -498,6 +520,18 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
        ¶â°æ ÃÒɧ
        ·ËÅÄ Í´»Ë ¡Ê¤«¤Ä¤é¤À ¤Þ¤µ¤·¡Ë
        ¹â¶¶µ¹ÌÁ
+
+
+
+                           13/Oct/2003                          8
+
+
+
+
+
+NKF(1)                                                     NKF(1)
+
+
        ¹ñµÈ
        ¹õ¹¾ÌÀɧ
        »°ÂðÀµÂÙ
@@ -520,18 +554,6 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
        Ë¾·î ¹§»Ö
        ÌÚ¼¡Ê¡÷ÃÞÇÈÂç³Ø¿ô³Ø¸¦µæ²Ê¡Ë
        Ìî¼½Ó¾´
-
-
-
-                           13/Oct/2003                          8
-
-
-
-
-
-NKF(2)                                                     NKF(2)
-
-
        Í­²¬¡÷¥ß¥Î¥ë¥¿
        Í­Âô ÌÀ¹¨
        Íî¹ç°ì´î
@@ -567,28 +589,6 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
                            13/Oct/2003                          9