OSDN Git Service

Bugs #2908
authorRei FURUKAWA <rei_furukawa@users.sourceforge.jp>
Mon, 15 Sep 2003 10:38:08 +0000 (10:38 +0000)
committerRei FURUKAWA <rei_furukawa@users.sourceforge.jp>
Mon, 15 Sep 2003 10:38:08 +0000 (10:38 +0000)
nkf.doc

diff --git a/nkf.doc b/nkf.doc
index 5953813..1b6230c 100644 (file)
--- a/nkf.doc
+++ b/nkf.doc
@@ -53,8 +53,8 @@ D\bDE\bES\bSC\bCR\bRI\bIP\bPT\bTI\bIO\bON\bN
                 -mN   MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´Ë¤¯¤¹¤ë
                 -m0   MIME ¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£
 
-                 -mS ¤Ï¡¢Àë¸À¤ÎÆâÍƤȡ¢¤½¤Î¸å¤Ë³¤¯base64¤ÎÀ°¹çÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
-                 -mN  ¤Ï¡¢²þ¹Ô¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿MIME¤Ê¤É¤â²òÆɤ¹¤ë¡£²òÆɤ¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
+                -mS ¤Ï¡¢Àë¸À¤ÎÆâÍƤȡ¢¤½¤Î¸å¤Ë³¤¯base64¤ÎÀ°¹çÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
+                -mN ¤Ï¡¢²þ¹Ô¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿MIME¤Ê¤É¤â²òÆɤ¹¤ë¡£²òÆɤ¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
 
        -\b-M\bM[\b[B\bBQ\bQ]\b] MIME  ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£JIS¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤ébase64¤µ¤ì
               ¤ë¡£
@@ -74,56 +74,56 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
                 -MB   base64 stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
                 -MQ   Quoted stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
 
-              -\b-J\bJ -\b-E\bE -\b-S\bS -\b-X\bX -\b-B\bB
-                     ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆþÎÏ¥³¡¼¥É¤ÎÀ­¼Á¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
+       -\b-J\bJ -\b-E\bE -\b-S\bS -\b-X\bX -\b-B\bB
+              ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆþÎÏ¥³¡¼¥É¤ÎÀ­¼Á¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
 
-                      -\b-J\bJ     ISO-2022-JP¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+              -\b-J\bJ     ISO-2022-JP¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-                      -\b-E\bE     ÆüËܸìEUC(AT&T)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+              -\b-E\bE     ÆüËܸìEUC(AT&T)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-                      -\b-S\bS     MS´Á»ú¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£X0201²¾Ì¾¤â²¾Äê ¤µ
-                             ¤ì¤ë¡£
+              -\b-S\bS     MS´Á»ú¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£X0201²¾Ì¾¤â²¾Äꤵ¤ì¤ë¡£
 
-                      -\b-X\bX     MS´Á »ú Ãæ ¤ËX0201²¾Ì¾¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äꤹ
-                             ¤ë¡£
+              -\b-X\bX     MS´Á»úÃæ¤ËX0201²¾Ì¾¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-                      -\b-B\bB     ²õ¤ì¤¿(Broken)JIS¥³¡¼¥É¡£ESC¤¬ ¤Ê ¤¯
-                             ¤Ê¤Ã¤¿¤È²¾Äꤹ¤ë¡£
+              -\b-B\bB     ²õ¤ì¤¿(Broken)JIS¥³¡¼¥É¡£ESC¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²¾
+                     Äꤹ¤ë¡£
 
-                             -\b-B\bB1\b1      E\bES\bSC\bC-\b-(\b(, E\bES\bSC\bC-\b-$\b$ ¤Î¤¢¤È¤Î¥³¡¼¥É
-                                    ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤
+                      -\b-B\bB1\b1     E\bES\bSC\bC-\b-(\b(, E\bES\bSC\bC-\b-$\b$ ¤Î¤¢¤È¤Î¥³¡¼¥É¤òÌä¤ï¤Ê
+                             ¤¤
 
-                             -\b-B\bB2\b2    ²þ¹Ô¤Î¤¢¤È¤Ë¶¯À©Åª¤ËASCII¤ÎÌá
-                                    ¤¹
+                      -\b-B\bB2\b2    ²þ¹Ô¤Î¤¢¤È¤Ë¶¯À©Åª¤ËASCII¤ÎÌ᤹
 
-              -\b-f\bf_\b?    °ì ¹Ô_\b?ʸ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´Êñ¤ÊÀ°·Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
-                     ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï 60ʸ»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
+       -\b-f\bf_\b?    °ì¹Ô_\b?ʸ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´Êñ¤ÊÀ°·Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë
+              ¥È¤Ï 60ʸ»ú¤Ç¤¢¤ë¡£
 
-              -\b-Z\bZ     X0208Ãæ¤Î±Ñ¿ô»ú¤È¼ã´³¤Îµ­¹æ¤òASCII¤ËÊÑ ´¹ ¤¹
-                     ¤ë¡£-Z1  ¤ÏX0208´Ö ³Ö ¤òASCII  space¤ËÊÑ´¹¤¹
-                     ¤ë¡£-Z2¤ÏX0208´Ö³Ö¤òASCII space Æó¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹
-                     ¤ë¡£¼ñÌ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
+       -\b-Z\bZ     X0208Ã栤Π±Ñ¿ô»ú¤È¼ã´³¤Îµ­¹æ¤òASCII¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£-Z1
+              ¤ÏX0208´Ö³Ö¤òASCII space¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£-Z2¤ÏX0208´Ö ³Ö
+              ¤òASCII  space Æó¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±
+              ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
 
-              -\b-b\bb     ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°½ÐÎϤò¹Ô¤¦¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
+       -\b-b\bb     ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°½ÐÎϤò¹Ô¤¦¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
 
-              -\b-u\bu     ½Ð ÎÏ»þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¡£ ssh local-
-                     host | nkf -u ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¦¡£
+       -\b-u\bu     ½ÐÎÏ»þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¡£  ssh  localhost  |
+              nkf -u ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¦¡£
 
-              -\b-t\bt     ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£
+       -\b-t\bt     ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£
 
-              -\b-I\bI     iso-2022-jp°Ê³°¤Î´Á»ú¥³¡¼¥É¤ò¢®¤ËÊÑ´¹¡£
+       -\b-I\bI     iso-2022-jp°Ê³°¤Î´Á»ú¥³¡¼¥É¤ò¢®¤ËÊÑ´¹¡£
 
-              -\b-i\bi_\b?    JIS´Á»ú¤ò»Ø ¼¨ ¤¹ ¤ë ¥· ¡¼ ¥± ¥ó ¥¹ ¤È ¤· ¤Æ
-                     E\bES\bSC\bC-\b-'\b'$\b$'\b'-\b-_\b?¤ò  »È  ÍÑ  ¤¹ ¤ë¡£  (¥Ç ¥Õ¥© ¥ë ¥È
-                     ¤Ï¡¢ESC-'$'-'B')
+       -\b-i\bi_\b?    JIS´Á»ú¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ E\bES\bSC\bC-\b-'\b'$\b$'\b'-\b-_\b?¤ò»ÈÍѤ¹
+              ¤ë¡£ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-'$'-'B')
 
-              -\b-o\bo_\b?    1¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ôʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹ ¤È
-                     ¤· ¤Æ¡¢E\bES\bSC\bC-\b-'\b'(\b('\b'-\b-_\b?¤ò »È ÍÑ ¤¹ ¤ë¡£ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
-                     ¤Ï¡¢ESC-'('-'B')
+       -\b-o\bo_\b?    1¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ôʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥· ¡¼ ¥± ¥ó ¥¹ ¤È ¤·
+              ¤Æ¡¢E\bES\bSC\bC-\b-'\b'(\b('\b'-\b-_\b?¤ò  »È  ÍÑ  ¤¹  ¤ë¡£   (¥Ç  ¥Õ¥© ¥ë ¥È
+              ¤Ï¡¢ESC-'('-'B')
 
-              -\b-r\br     ROT13/47¤ÎÊÑ´¹¤ò¤¹¤ë¡£
+       -\b-r\br     ROT13/47¤ÎÊÑ´¹¤ò¤¹¤ë¡£
+
+       -\b-v\bv     ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
+
+       -\b-T\bT     ¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£(MS-DOS¾å¤Ç¤Î¤ß¸úÎÏ ¤ò »ý
+              ¤Ä)
 
-              -\b-v\bv     ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
 
 
 
@@ -136,51 +136,47 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
 NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
-              -\b-T\bT     ¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£(MS-DOS¾å¤Ç¤Î¤ß ¸ú
-                     ÎϤò»ý¤Ä)
+       -\b-l\bl     0x80-0xfe¤Î¥³¡¼¥É¤òISO-8859-1 (Latin-1)¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£
+              JIS¥³¡¼¥É¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤ÎÁȹ礻¤ß¤Î¤ßÍ­¸ú¡£ -s, -e,
+              -x¤È¤ÏξΩ¤·¤Ê¤¤¡£
 
-              -\b-l\bl     0x80-0xfe¤Î ¥³¡¼¥É¤òISO-8859-1 (Latin-1)¤È¤·
-                     ¤Æ°·¤¦¡£ JIS¥³¡¼¥É¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤ÎÁȹ礻¤ß¤Î
-                     ¤ßÍ­¸ú¡£ -s, -e, -x¤È¤ÏξΩ¤·¤Ê¤¤¡£
+       -\b-x\bx     ÄÌ ¾ï¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëX0201²¾Ì¾->X0208¤Î²¾Ì¾ÊÑ´¹¤ò¤·¤Ê¤¤
+              ¤Ç¡¢
+               X0201²¾Ì¾¤òÊݸ¤¹ ¤ë¡£ Æþ ÎÏ ¤Ï¡¢MS-Kanji¤Î1byte²¾
+              Ì¾¡¢SO/SI¡¢  ESC-(-I, SSO¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£½ÐÎϤϡ¢ÆüËÜ
+              ¸ìEUCÃæ¤Ç¤ÏSSO¡¢ JIS¤Ç¤Ï ESC-'('-I ¤ò»È¤¦¡£
 
-              -\b-x\bx     Ä̾浪¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëX0201²¾Ì¾->X0208¤Î²¾Ì¾ÊÑ´¹¤ò
-                     ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢
-                      X0201²¾  Ì¾  ¤ò  ÊÝ  Â¸  ¤¹  ¤ë¡£   Æþ   ÎÏ
-                     ¤Ï¡¢MS-Kanji¤Î1byte²¾  Ì¾¡¢SO/SI¡¢  ESC-(-I,
-                     SSO¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£½Ð ÎÏ ¤Ï¡¢ Æü ËÜ ¸ìEUCÃæ ¤Ç
-                     ¤ÏSSO¡¢ JIS¤Ç¤Ï ESC-'('-I ¤ò»È¤¦¡£
+       -\b-O\bO     ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë ½Ð ÎÏ ¤¹ ¤ë¡£Unix¤Ç ¤Ï ÉÔ Í× ¤Ê µ¡ Ç½ ¤À
+              ¤¬Windows¤äMSDOS¤Ç ¤Ï É¬ Íפ餷¤¤¡£Ä¾¸å¤Î°ú¤­¿ô¤Ç¤Ê
+              ¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¤Ê¤ê¾å½ñ¤­ ¤µ
+              ¤ì ¤Æ ¤· ¤Þ ¤¦ ¤Î ¤Ç Ãí°Õ¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢
+              nkf.out¡£
 
-              -\b-O\bO     ¥Õ¥¡ ¥¤ ¥ë ¤Ë ½ÐÎϤ¹¤ë¡£Unix¤Ç¤ÏÉÔÍפʵ¡Ç½¤À
-                     ¤¬Windows¤äMSDOS¤Ç¤ÏɬÍפ餷¤¤¡£Ä¾¸å¤Î°ú¤­¿ô
-                     ¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¤Ê
-                     ¤ê¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬¤Ê
-                     ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ nkf.out¡£
+       -\b-c\bc     NL¤Þ¤¨¤ËCR¤òÉղ乤롣
 
-              -\b-c\bc     NL¤Þ¤¨¤ËCR¤òÉղ乤롣
-
-              -\b-d\bd     NL¤Þ¤¨¤ÎCR¤òºï½ü¤¹¤ë¡£Ã±ÆȤÎCR¤Ï¡¢NL¤ËÃÖ¤­´¹
-                     ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
+       -\b-d\bd     NL¤Þ¤¨¤ÎCR¤òºï½ü¤¹¤ë¡£Ã±ÆȤÎCR¤Ï¡¢NL¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é ¤ì
+              ¤ë¡£
 
-              -\b-L\bL[\b[w\bwm\bmu\bu]\b] ²þ\b\b²þ¹Ô\b\b¹Ô¥â\b\b¥â¡¼\b\b¡¼¥É\b\b¥É
-                                   -Lu   unix (LF)
-                                   -Lw   windows (CRLF)
-                                   -Lm   mac (CR)
-                               ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÏÊÑ´¹¤Ê¤·¡£
+       -\b-L\bL[\b[w\bwm\bmu\bu]\b] ²þ\b\b²þ¹Ô\b\b¹Ô¥â\b\b¥â¡¼\b\b¡¼¥É\b\b¥É
+                            -Lu   unix (LF)
+                            -Lw   windows (CRLF)
+                            -Lm   mac (CR)
+                        ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÏÊÑ´¹¤Ê¤·¡£
 
-              -\b--\b- Ä¹\b\bŤ¤\b\b¤¤Ì¾\b\b̾Á°\b\bÁ°¤Î\b\b¤Î¥ª\b\b¥ª¥×\b\b¥×¥·\b\b¥·¥ç\b\b¥ç¥ó\b\b¥ó¡£\b\b¡£¤³\b\b¤³¤ì\b\b¤ì¤é\b\b¤é¤Ï\b\b¤Ï¡¢\b\b¡¢¾å\b\b¾å¤Î\b\b¤Î¥ª\b\b¥ª¥×\b\b¥×¥·\b\b¥·¥ç\b\b¥ç¥ó\b\b¥ó¤Î\b\b¤Î
-                     ÁÈ\b\bÁȹç\b\b¹ç¤»\b\b¤»¤Î\b\b¤ÎÊÌ\b\bÊÌ̾\b\b̾¡£\b\b¡£
-                          --fj,--unix,--mac,--msdos, --windows
-                                ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËŬ¤·¤¿ÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
+       -\b--\b- Ä¹\b\bŤ¤\b\b¤¤Ì¾\b\b̾Á°\b\bÁ°¤Î\b\b¤Î¥ª\b\b¥ª¥×\b\b¥×¥·\b\b¥·¥ç\b\b¥ç¥ó\b\b¥ó¡£\b\b¡£¤³\b\b¤³¤ì\b\b¤ì¤é\b\b¤é¤Ï\b\b¤Ï¡¢\b\b¡¢¾å\b\b¾å¤Î\b\b¤Î¥ª\b\b¥ª¥×\b\b¥×¥·\b\b¥·¥ç\b\b¥ç¥ó\b\b¥ó¤Î\b\b¤ÎÁÈ\b\bÁȹç\b\b¹ç¤»\b\b¤»
+              ¤Î\b\b¤ÎÊÌ\b\bÊÌ̾\b\b̾¡£\b\b¡£
+                   --fj,--unix,--mac,--msdos, --windows
+                         ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËŬ¤·¤¿ÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
 
-                          --jis,--euc,--sjis,--mime,--base64
-                             Âбþ¤¹¤ëÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
+                   --jis,--euc,--sjis,--mime,--base64
+                      Âбþ¤¹¤ëÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
 
-                          --hirakana, --katakana Ê¿²¾Ì¾¡¢ÊÒ²¾Ì¾ÊÑ´¹
-                          --cap-input, --url-input ¤½¤ì¤¾¤ì ':', '%' ¤Ë³¤¯ 16 ¿Ê¿ô¤òʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
-                          --overwrite ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
-                          --help
-                          --version
-                          --        ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
+                   --hirakana, --katakana Ê¿²¾Ì¾¡¢ÊÒ²¾Ì¾ÊÑ´¹
+                   --cap-input, --url-input ¤½¤ì¤¾¤ì ':', '%' ¤Ë³¤¯ 16 ¿Ê¿ô¤òʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
+                   --overwrite ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
+                   --help
+                   --version
+                   --        ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
 
 A\bAU\bUT\bTH\bHO\bOR\bR
        »ÔÀî  »ê  ichikawa@flab.fujitsu.co.jp   (was ichikawa@fujitsu.JUNET)
@@ -189,7 +185,11 @@ A\bAU\bUT\bTH\bHO\bOR\bR
 
 
 
-
+B\bBU\bUG\bGS\bS
+       ¼Â¤Ï¡¢ÆþÎϤΥ³¡¼¥É·Ï¤ÎȽÄê¤Ï¡¢EUC¤È¥·¥Õ¥ÈJIS¤È¤Î¼«Æ°È½Äê¤Ç
+       ¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ËÆÃÄê¤Ç¤­¤ëʸ»ú¤¬Í褿»þÅÀ¤Ç³ÎÄꤷ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·
+       ¤Æ¡¢ÆÃÄêÉÔǽ¤Î´Ö¤ÏÊÝα¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¤¿¤á¤Æ¤ª¤«¤ì¡¢³ÎÄê¸å¤Ë½èÍý
+       ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢
 
 
 
@@ -202,41 +202,35 @@ A\bAU\bUT\bTH\bHO\bOR\bR
 NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
-B\bBU\bUG\bGS\bS
-       ¼Â¤Ï¡¢ÆþÎϤΥ³¡¼¥É·Ï¤ÎȽÄê¤Ï¡¢EUC¤È¥·¥Õ¥ÈJIS¤È¤Î¼«Æ°È½Äê¤Ç
-       ¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ËÆÃÄê¤Ç¤­¤ëʸ»ú¤¬Í褿»þÅÀ¤Ç³ÎÄꤷ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·
-       ¤Æ¡¢ÆÃÄêÉÔǽ¤Î´Ö¤ÏÊÝα¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¤¿¤á¤Æ¤ª¤«¤ì¡¢³ÎÄê¸å¤Ë½èÍý
-       ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢
-
-       1)     7¥Ó¥Ã ¥ÈJIS¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥Õ¥ÈJIS¡¢EUCº®¹ç¤â¤Û
+       1)     7¥Ó¥Ã¥ÈJIS¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥Õ¥ÈJIS¡¢EUCº®¹ç¤â ¤Û
               ¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÌäÂ꤬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢
 
-       2)     ¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤ÈEUC¤¬¼±Ê̤Ǥ­¤Ê¤¤¡£¤· ¤¿ ¤¬¤Ã
-              ¤Æ¡¢ ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¤Ê¤¤¤È²¾Äê
+       2)     ¥· ¥Õ ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤ÈEUC¤¬¼±Ê̤Ǥ­¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã
+              ¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¤Ê¤¤¤È²¾ Äê
               ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
 
        ¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¤ÎÊÑ´¹¤Ï¡¢¥³¡¼¥É·Ï¤ËÂбþ¤·¤¿°ì³ç¼ÌÁü¤ò»Ü¤¹¤À¤±
-       ¤Ê ¤Î¤Ç¡¢³°»ú¤äÆü쵭¹æ¤ä·ÓÀþÁÇÊҤʤɡ¢JISÂè°ì¡¢ÂèÆó¿å½àɽ
+       ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°»ú¤äÆü쵭¹æ¤ä·ÓÀþÁÇÊҤʤɡ¢JISÂè°ì¡¢ÂèÆó¿å½à ɽ
        ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¡¼¥É¤Ë³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Ê¸
-       »ú ÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£Âè»°¿å½à¤Ê¤É¤âÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£ UTF8¤ÎÆüËܸì°Ê³°
+       »úÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£Âè»°¿å½à¤Ê¤É¤âÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£ UTF8¤ÎÆüËܸì°Ê ³°
        ¤ÎÉôʬ¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
 
 
 k\bko\bon\bno\bo@\b@c\bcs\bsl\bl.\b.s\bso\bon\bny\by.\b.c\bco\bo.\b.j\bjp\bp (\b(S\bSh\bhi\bin\bnj\bji\bi K\bKo\bon\bno\bo)\b) ¤Ë\b\b¤Ë¤è\b\b¤è¤ë\b\b¤ëÊÑ\b\bÊѹ¹\b\b¹¹¡£\b\b¡£
        X0201²¾Ì¾(¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¤«¤Ê)¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇX0208(Á´³Ñ²¾Ì¾)¤Ë
-       ÊÑ ´¹ ¤µ ¤ì ¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç
-       ¤ÏEUC¤À¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï -S  ¤ä
-       -  -X ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥°¤ò»È¤¨¤ÐÎɤ¤¡£-X¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È°ìö³ÎÄꤷ¤¿
-       ¥·¥Õ¥ÈJIS¤«¤é EUC¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³ ¤È ¤Ï ¤Ê ¤¤¡£ESC-(-I¤Ë ¤è ¤ë
+       ÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¥Ç ¥Õ¥© ¥ë ¥È ¤Ç
+       ¤ÏEUC¤À ¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï -S ¤ä
+       - -X ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥°¤ò»È¤¨¤ÐÎɤ¤¡£-X¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È°ìö³ÎÄꤷ ¤¿
+       ¥· ¥Õ ¥ÈJIS¤« ¤é  EUC¤Ë °Ü ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ESC-(-I¤Ë¤è¤ë
        X0201¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£SI/SO SSO¤Ï¡¢-l¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì
        ¤ÐX0201¤È²ò¼á¤¹¤ë¡£
 
        MIME
        decode¤Ï¡¢ISO-2022-JP¤Îbase64¤È¡¢ISO-8859-1¤Î16¿Êencode¤Î
-       ¤ß decode¤¹¤ë¡£ MIME decode¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê²þ¹Ô¤ä¶õÇò¤Ï°ÂÁ´¤Ë ÆÉ
+       ¤ß  decode¤¹¤ë¡£ MIME decode¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê²þ¹Ô¤ä¶õÇò¤Ï°ÂÁ´¤ËÆÉ
        ¤ßÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ MIME decodeÃæ¤Î¶õÇò¤ÏÊݸ¤µ¤ì
-       ¤Ê¤¤¡£ÊÑ´¹¤Ï²ÄµÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ less¤ärn¤Ç¹Ô¤¬Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿»þ ¤Ï¡¢
-       Terminal¤Ë ¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë ESC-[-K ¤Ê¤É¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´
+       ¤Ê ¤¤¡£ÊÑ´¹¤Ï²ÄµÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ less¤ärn¤Ç¹Ô¤¬Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢
+       Terminal¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë ESC-[-K ¤Ê¤É¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´° Á´
        ¤Ë¤Ïdecode ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£-mN ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Ë¤¤¤Î¤Ç decode¤Ç
        ¤­¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ ISO-8859-1 ½ÐÎϤÏJIS ¥³¡¼¥É½ÐÎϤȤ·¤«Î¾Î©
        ¤·¤Ê¤¤¡£
@@ -250,48 +244,48 @@ k\bko\bon\bno\bo@\b@c\bcs\bsl\bl.\b.s\bso\bon\bny\by.\b.c\bco\bo.\b.j\bjp\bp (\b(S\bSh\bhi\bin\bnj\bji\bi
 
 
 n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.6\b6 k\bko\bon\bno\bo@\b@i\bie\be.\b.u\bu-\b-r\bry\byu\buk\bky\byu\bu.\b.a\bac\bc.\b.j\bjp\bp (\b(S\bSh\bhi\bin\bnj\bji\bi K\bKo\bon\bno\bo)\b) ¤Ë\b\b¤Ë¤è\b\b¤è¤ë\b\b¤ëÊÑ\b\bÊѹ¹\b\b¹¹¡£\b\b¡£
-        -B  ¤Îlevel¤ò0,1,2 ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£MIME¤Îbase64, Q-Encoding¤ò
+        -B ¤Îlevel¤ò0,1,2 ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£MIME¤Îbase64,  Q-Encoding¤ò
        ²òÆɤ¹¤ëµ¡Ç½¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï²òÆɤ·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Encode¤µ
-       ¤ì ¤¿Éôʬ¤À¤±¤òÄ̤¹É¬Íפ¬¤¢¤ë¡£ -mB ¤Ï¡¢nkf1.5¤È°ã¤¦Æ°¤­¤ò
+       ¤ì¤¿Éôʬ¤À¤±¤òÄ̤¹É¬Íפ¬¤¢¤ë¡£ -mB ¤Ï¡¢nkf1.5¤È°ã¤¦Æ°¤­ ¤ò
        ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢-B -m ¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£
 
 
+n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.6\b6.\b.1\b1
+       -Z1  ¤ÇX0208´Ö ³Ö->ASCII  space¤Î ÊÑ ´¹ ¤ò ¤ª ¤³¤Ê¤¦¡£ -Z2
+       ¤ÇX0208´Ö³Ö->ASCII space 2¸Ä¤ÎÊÑ´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
 
 
 
-                            9/Sep/2002                          4
 
 
 
+                            9/Sep/2002                          4
 
 
-NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
-n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.6\b6.\b.1\b1
-       -Z1 ¤ÇX0208´Ö³Ö->ASCII space¤Î ÊÑ ´¹ ¤ò ¤ª ¤³ ¤Ê ¤¦¡£  -Z2
-       ¤ÇX0208´Ö³Ö->ASCII space 2¸Ä¤ÎÊÑ´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
 
+NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
 n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.7\b7
        ESC-$-(-B ¤Ê¤É¤Ë¤âÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
-       copy  right ¤ÎÈó±ÄÍø¤Î¾ò·ï¤¬ÉÔÍפˤʤä¿¡£»ÈÍÑ»þ¤ÎÌ䤤¹ç¤ï
+       copy right ¤ÎÈó±ÄÍø¤Î¾ò·ï¤¬ÉÔÍפˤʤä¿¡£»ÈÍÑ»þ¤ÎÌ䤤¹ç ¤ï
        ¤»¤âÉÔÍס£
 
        Perl Extension ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
 
 n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.9\b9
-       MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Îµ¡Ç½»þ¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤µ¤ì¤·¤Þ¤¦ ¤Î ¤Ç Ãí
+       MIME  ¥¨ ¥ó ¥³¡¼¥É¤Îµ¡Ç½»þ¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤µ¤ì¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí
        °Õ¡£ base64 ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Ç¤Ï²þ¹Ô»þ¤ËÀèƬ¤Ë¶õÇò¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¥á¡¼
        ¥ë¥Ø¥Ã¥À¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¡£
 
        ¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò·Ñ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤¹¤ë
        ·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÊÑ´¹¤ò¼«Í³¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
-             getc  <--  iconv  --> oconv --> other conversion -->
+             getc <-- iconv --> oconv -->  other  conversion  -->
        putc
 
        ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢½ç¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
@@ -306,7 +300,7 @@ n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.9\b9
 U\bUT\bTF\bF-\b-8\b8 ¥µ\b\b¥µ¥Ý\b\b¥Ý¡¼\b\b¡¼¥È\b\b¥È¤Ë\b\b¤Ë¤Ä\b\b¤Ä¤¤\b\b¤¤¤Æ\b\b¤Æ
        furukawa@tcp-ip.or.jp ¤Ë¤è¤ë¡£
 
-       ½¾Íè¤Î nkf ¤ÈƱÍͤˡ¢nkf -e ¤È¤·¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°È½ ÊÌ ¤Ç
+       ½¾ Í蠤Πnkf ¤ÈƱÍͤˡ¢nkf -e ¤È¤·¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°È½Ê̤Ç
        UTF-8 ¤ÈȽÄꤵ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ euc-jp ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£
 
 
@@ -324,26 +318,28 @@ U\bUT\bTF\bF-\b-8\b
                '&gt;', '&lt;', '&quot;', '&amp;' ¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹
 
 
+n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0
+       newline ¤òÊݸ¤¹¤ë folding -F¡£fmt¤Ë¶á¤¤Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¡£
 
-                            9/Sep/2002                          5
 
 
 
 
+                            9/Sep/2002                          5
 
-NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
-n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0
-       newline ¤òÊݸ¤¹¤ë folding -F¡£fmt¤Ë¶á¤¤Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¡£
+
+
+NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
        folding ¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ó¡£-f60-0 ¤Ê¤É¤È¡¢0¤Ë¤¹¤ë¤È¶Ø§¤»¤º¤Ë¡¢¶¯
        À©Åª¤Ëfolding¤¹¤ë¡£·ÈÂӤ˥᡼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¤­¤Ë»È¤¦¡£
 
 
-       nkf  -f40-0  ¤Ê ¤É ¤È ¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤ò 40 Ê¸»ú¤Å¤ÄÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢
-       ¡ÖSubject 160 Ê¸»úÌܤ«¤é 199 Ê¸»úÌܤޤǡסÖËÜʸ    200  ʸ
+       nkf -f40-0 ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤ò 40 Ê¸»ú¤Å¤Ä ÀÚ ¤ê ½Ð ¤· ¤Æ¡¢
+       ¡ÖSubject  160 Ê¸»úÌܤ«¤é 199 Ê¸»úÌܤޤǡסÖËÜʸ    200 ʸ
        »úÌܤ«¤é 239 Ê¸»úÌܤޤǡפȤ¹¤ë¡£
 
 
@@ -355,14 +351,14 @@ M\bMI\bIM\bME\bE
        Q encode ¤Î Soft Wrap ¤ËÂбþ¡£
 
 
-       MIME encode ¤ÎWrap¤Ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤Ë°ìʸ»ú¤Î¶õÇòÁÞÆþ¡£¤·¤¿¡£ ¤¢A
+       MIME  encode ¤ÎWrap¤Ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤Ë°ìʸ»ú¤Î¶õÇòÁÞÆþ¡£¤·¤¿¡£¤¢A
        ¤Î MIME ÊÑ´¹¤Ï¡¢A ¤ò´Þ¤ó¤ÇÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢Âбþ¤·¤Æ
-       ¤¤¤Ê¤¤¡£RFC¤Ë¤ÏÈ¿¤·¤¿Æ°ºî¤À¤¬¡¢  encoded  word  ´Ö ¤Îwhite
+       ¤¤ ¤Ê ¤¤¡£RFC¤Ë ¤Ï È¿¤·¤¿Æ°ºî¤À¤¬¡¢ encoded word ´Ö¤Îwhite
        space¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤ë¡£ nkf_test.pl ¤Ç¤Ï¡¢MIME¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤·¤Æ
        ¤«¤éÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
 
 
-       non-strict mime -MN ¤Ç¤Ï¡¢¶õÇò¡¢²þ¹Ô¤ò ¤Þ ¤¿ ¤¤ ¤Ç¡¢base64
+       non-strict  mime  -MN  ¤Ç ¤Ï¡¢¶õÇò¡¢²þ¹Ô¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢base64
        encoding ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤écut&paste¤Ç¥Ç¥³
        ¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄǽÀ­¤¢¤ê¡£
 
@@ -371,7 +367,7 @@ M\bMI\bIM\bME\bE
        ¤Ëdiff¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ make_test.pl ¤Ç¥Æ¥¹¥ÈºîÀ®²Äǽ¡£
 
 
-       Perl  module¤Ç¡¢\0¤ò ´Þ ¤àʸ»úÎó¤âÊÑ´¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
+       Perl module¤Ç¡¢\0¤ò´Þ¤àʸ»úÎó¤âÊÑ´¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦ ¤Ë ¤Ê¤Ã ¤¿¡£
        Perl XS¤Ç¤Îʸ»úÎó¤ÎŤµ¤Î°·¤¤¤ò½¤Àµ¡£
 
        NKF¤òNKF.mod¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Mac OS X ¤ÇMake¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë²½¡£
@@ -388,21 +384,20 @@ M\bMI\bIM\bME\bE
           -h2   --hirakana ¤«¤¿¤«¤Ê->¤Ò¤é¤¬¤Ê
           -h3   --hirakana-katakana ¤«¤¿¤«¤Ê<->¤Ò¤é¤¬¤Ê
 
+       --overwrite ¤Ç¡¢°ú¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜ¡¢ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­
+       ¤Þ¤¹¡£
 
 
 
-                            9/Sep/2002                          6
-
 
 
+                            9/Sep/2002                          6
 
 
-NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
-       --overwrite ¤Ç¡¢°ú¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜ¡¢ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­
-       ¤Þ¤¹¡£
 
+NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
 A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
@@ -415,9 +410,10 @@ A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
        shinoda@cs.titech, kato@cs.titech, uematsu@cs.titech  TNX
        kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
 
-       nkf 1.9
+       nkf 1.9-
        Akio Furukawa
        From: OHARA Shigeki
+       Fumitaka Kitagawa
        Hiroaki Sengoku
        Ikuhiro MORITA (¿¹ÅÄ °é¹¨)
        Junn Ohta
@@ -454,6 +450,10 @@ A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
        ·ËÅÄ Í´»Ë ¡Ê¤«¤Ä¤é¤À ¤Þ¤µ¤·¡Ë
        ¹â¶¶µ¹ÌÁ
        ¹ñµÈ
+       ¹õ¹¾ÌÀɧ
+       »°ÂðÀµÂÙ
+       »³ÁÒ ¿¿
+       »³Ëܠ˧¿Í
 
 
 
@@ -466,10 +466,6 @@ A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
 NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
-       ¹õ¹¾ÌÀɧ
-       »°ÂðÀµÂÙ
-       »³ÁÒ ¿¿
-       »³Ëܠ˧¿Í
        »³Ìî͵»Ê (¤ä¤Þ¤Î¤æ¤¦¤¸)
        ½Å¼ˡ¹î
        ¾®Åç´ðÌ÷
@@ -523,6 +519,10 @@ NKF(2)                                                     NKF(2)
 
 
 
+
+
+
+
                             9/Sep/2002                          8