OSDN Git Service

* Fix typo: "Endien" -> "Endian" [ nkf-Bugs-10833 ]
authorNARUSE, Yui <naruse@users.sourceforge.jp>
Fri, 10 Aug 2007 00:07:09 +0000 (00:07 +0000)
committerNARUSE, Yui <naruse@users.sourceforge.jp>
Fri, 10 Aug 2007 00:07:09 +0000 (00:07 +0000)
man/nkf.1j.pm
nkf.1j
nkf.doc

index e0b1f73..f50ac05 100755 (executable)
@@ -160,15 +160,15 @@ UTF-8 
 
 =item B<-W16>
 
-UTF-16 (Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+UTF-16 (Little Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
 =item B<-W16B>
 
-UTF-16 (Big Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+UTF-16 (Big Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
 =item B<-W16L>
 
-UTF-16 (Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+UTF-16 (Little Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
 =back
 
diff --git a/nkf.1j b/nkf.1j
index b693df7..a619902 100644 (file)
--- a/nkf.1j
+++ b/nkf.1j
 .\" ========================================================================
 .\"
 .IX Title "nkf 1"
-.TH nkf 1 "2007-07-09" "nkf 2.0.8" " "
+.TH nkf 1 "2007-08-10" "nkf 2.0.8" " "
 .SH "NAME"
 nkf \- \e$B%M%C%H%o!<%/MQ4A;z%3!<%IJQ49%U%#%k%?\e(B
 .SH "SYNOPSIS"
@@ -255,13 +255,13 @@ Shift_JIS \e$B$r2>Dj$9$k!#\e(B
 \&\s-1UTF\-8\s0 \e$B$r2>Dj$9$k!#\e(B
 .IP "\fB\-W16\fR" 4
 .IX Item "-W16"
-\&\s-1UTF\-16\s0 (Little Endien)\e$B$r2>Dj$9$k!#\e(B
+\&\s-1UTF\-16\s0 (Little Endian)\e$B$r2>Dj$9$k!#\e(B
 .IP "\fB\-W16B\fR" 4
 .IX Item "-W16B"
-\&\s-1UTF\-16\s0 (Big Endien)\e$B$r2>Dj$9$k!#\e(B
+\&\s-1UTF\-16\s0 (Big Endian)\e$B$r2>Dj$9$k!#\e(B
 .IP "\fB\-W16L\fR" 4
 .IX Item "-W16L"
-\&\s-1UTF\-16\s0 (Little Endien)\e$B$r2>Dj$9$k!#\e(B
+\&\s-1UTF\-16\s0 (Little Endian)\e$B$r2>Dj$9$k!#\e(B
 .RE
 .RS 4
 .RE
diff --git a/nkf.doc b/nkf.doc
index 47ddf82..22bc517 100644 (file)
--- a/nkf.doc
+++ b/nkf.doc
@@ -95,13 +95,13 @@ OPTIONS
         -W8 UTF-8 ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
         -W16
-            UTF-16 (Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+            UTF-16 (Little Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
         -W16B
-            UTF-16 (Big Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+            UTF-16 (Big Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
         -W16L
-            UTF-16 (Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+            UTF-16 (Little Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
     -x  Ä̾浪¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0201 ÊÒ²¾Ì¾)
         ¤«¤é¤¤¤ï¤æ¤ëÁ´³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0208 ÊÒ²¾Ì¾)