OSDN Git Service

Release 2.1.0. v2_1_0
authorNARUSE Yui <naruse@users.sourceforge.jp>
Tue, 17 Nov 2009 00:31:43 +0000 (09:31 +0900)
committerNARUSE Yui <naruse@users.sourceforge.jp>
Tue, 17 Nov 2009 00:31:43 +0000 (09:31 +0900)
Changes
Makefile
NKF.mod/NKF.pm
dll.rc
man/nkf.1.pm
nkf.1
nkf.1j
nkf.c
nkf32dll.c
version.rc

diff --git a/Changes b/Changes
index 8f8d2e9..5b0099e 100644 (file)
--- a/Changes
+++ b/Changes
@@ -478,3 +478,33 @@ Unicode 
 .SS nkf 2.0.8
 
 * --guess ¤Ç²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤òɽ¼¨
 .SS nkf 2.0.8
 
 * --guess ¤Ç²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤òɽ¼¨
+
+.SS nkf 2.0.9
+
+-Z4 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£JIS X 0208 ¥«¥¿¥«¥Ê¤ò JIS X 0201 ¥«¥¿¥«¥Ê¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£(¤Ä¤Þ¤ê¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÁ´³ÑȾ³ÑÊÑ´¹)
+
+-g=0, -g=1, --guess=0, --guess=1 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤Î¿ä¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
+
+¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Äɲä·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï config.h ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+
+¤½¤Î¾¤Î¥Ð¥°¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ïgit ¤Î¥í¥°¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+
+¥é¥¤¥»¥ó¥¹Êѹ¹¤ò¡¢Æȼ«¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤«¤é zlib ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ËÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â¾å¤ÎµöÂú¾ò·ï¤ÏÊѤï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹³Îǧ¤Î¼ê´Ö¤Îºï¸º¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
+
+¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò CVS ¤«¤é git ¤ËÊѹ¹¡£
+
+.SS nkf 2.1.0
+
+Makefile ¤Ë install ¤È¤¤¤¦ target ¤òÄɲÃ
+
+8bit JIS Æâ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê¤ò²ò¼á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
+
+Perl ¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+-Z1 ¤È -Z2 ¤¬ -Z0 ¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+UTF-16 ¤È UTF-32 ¤ÎÆɤ߹þ¤ß»ØÄ꤬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+UTF-32 ¤Ç BOM ¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+4 ¥Ð¥¤¥È UTF-8 ¤Î guess ¤È½ÐÎϤ¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
index c2d9022..4a35879 100644 (file)
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -5,7 +5,7 @@ SHAR = shar
 # SHAR = shar -T
 PERL = perl
 RM = rm -rf
 # SHAR = shar -T
 PERL = perl
 RM = rm -rf
-VERSION = 2.0.9
+VERSION = 2.1.0
 MKDIR = mkdir
 prefix = /usr/local
 
 MKDIR = mkdir
 prefix = /usr/local
 
index 1614c16..2283341 100644 (file)
@@ -35,7 +35,7 @@ require DynaLoader;
 @EXPORT = qw(
        nkf     nkf_continue    inputcode
 );
 @EXPORT = qw(
        nkf     nkf_continue    inputcode
 );
-$VERSION = '2.09';
+$VERSION = '2.10';
 
 bootstrap NKF $VERSION;
 
 
 bootstrap NKF $VERSION;
 
diff --git a/dll.rc b/dll.rc
index 4daa055..9fefb75 100755 (executable)
--- a/dll.rc
+++ b/dll.rc
@@ -1,8 +1,8 @@
 #include <windows.h>\r
 \r
 1 VERSIONINFO\r
 #include <windows.h>\r
 \r
 1 VERSIONINFO\r
-FILEVERSION 2,0,9,0\r
-PRODUCTVERSION 2,0,9,0\r
+FILEVERSION 2,1,0,0\r
+PRODUCTVERSION 2,1,0,0\r
 FILEFLAGSMASK 0x3fL\r
 #ifdef _DEBUG\r
 FILEFLAGS 0x1L\r
 FILEFLAGSMASK 0x3fL\r
 #ifdef _DEBUG\r
 FILEFLAGS 0x1L\r
@@ -19,12 +19,12 @@ FILESUBTYPE 0x0L
         {\r
             VALUE "CompanyName", "project nkf\0"\r
             VALUE "FileDescription", "Network Kanji Filter\0"\r
         {\r
             VALUE "CompanyName", "project nkf\0"\r
             VALUE "FileDescription", "Network Kanji Filter\0"\r
-            VALUE "FileVersion", "2.0.9.0 1\0"\r
+            VALUE "FileVersion", "2.1.0.0 1\0"\r
             VALUE "InternalName", "nkf32\0"\r
             VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 1987, Fujitsu LTD. (Itaru ICHIKAWA); Copyright (C) 2003-2004 T.kaneto\0"\r
             VALUE "OriginalFilename", "nkf32.c\0"\r
             VALUE "ProductName", "nkf32.dll\0"\r
             VALUE "InternalName", "nkf32\0"\r
             VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 1987, Fujitsu LTD. (Itaru ICHIKAWA); Copyright (C) 2003-2004 T.kaneto\0"\r
             VALUE "OriginalFilename", "nkf32.c\0"\r
             VALUE "ProductName", "nkf32.dll\0"\r
-            VALUE "ProductVersion", "2.0.9.0 1\0"\r
+            VALUE "ProductVersion", "2.1.0.0 1\0"\r
         }\r
     }\r
     BLOCK "VarFileInfo"\r
         }\r
     }\r
     BLOCK "VarFileInfo"\r
index 0564b3d..625bb16 100644 (file)
@@ -35,7 +35,7 @@ require DynaLoader;
 @EXPORT = qw(
        nkf     nkf_continue    inputcode
 );
 @EXPORT = qw(
        nkf     nkf_continue    inputcode
 );
-$VERSION = '2.09';
+$VERSION = '2.10';
 
 bootstrap NKF $VERSION;
 
 
 bootstrap NKF $VERSION;
 
diff --git a/nkf.1 b/nkf.1
index e5b4a86..3201e08 100644 (file)
--- a/nkf.1
+++ b/nkf.1
@@ -1,4 +1,4 @@
-.\" Automatically generated by Pod::Man v1.37, Pod::Parser v1.35
+.\" Automatically generated by Pod::Man v1.37, Pod::Parser v1.37
 .\"
 .\" Standard preamble:
 .\" ========================================================================
 .\"
 .\" Standard preamble:
 .\" ========================================================================
 .\" ========================================================================
 .\"
 .IX Title "nkf 1"
 .\" ========================================================================
 .\"
 .IX Title "nkf 1"
-.TH nkf 1 "2009-01-20" "nkf 2.0.9" " "
+.TH nkf 1 "2009-11-17" "nkf 2.1.0" " "
 .SH "NAME"
 nkf \- Network Kanji Filter
 .SH "SYNOPSIS"
 .SH "NAME"
 nkf \- Network Kanji Filter
 .SH "SYNOPSIS"
diff --git a/nkf.1j b/nkf.1j
index db1afba..330948f 100644 (file)
--- a/nkf.1j
+++ b/nkf.1j
 .\" ========================================================================
 .\"
 .IX Title "nkf 1"
 .\" ========================================================================
 .\"
 .IX Title "nkf 1"
-.TH nkf 1 "2009-06-26" "nkf 2.0.9" " "
+.TH nkf 1 "2009-06-26" "nkf 2.1.0" " "
 .SH "NAME"
 nkf \- \e$B%M%C%H%o!<%/MQ4A;z%3!<%IJQ49%U%#%k%?\e(B
 .SH "SYNOPSIS"
 .SH "NAME"
 nkf \- \e$B%M%C%H%o!<%/MQ4A;z%3!<%IJQ49%U%#%k%?\e(B
 .SH "SYNOPSIS"
diff --git a/nkf.c b/nkf.c
index b35d02f..9e52ce3 100644 (file)
--- a/nkf.c
+++ b/nkf.c
@@ -20,8 +20,8 @@
  *
  * 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  */
  *
  * 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
  */
-#define NKF_VERSION "2.0.9"
-#define NKF_RELEASE_DATE "2009-06-23"
+#define NKF_VERSION "2.1.0"
+#define NKF_RELEASE_DATE "2009-11-17"
 #define COPY_RIGHT \
     "Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa).\n" \
     "Copyright (C) 1996-2009, The nkf Project."
 #define COPY_RIGHT \
     "Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa).\n" \
     "Copyright (C) 1996-2009, The nkf Project."
index 1d2bdcd..1c48eda 100644 (file)
@@ -4,11 +4,11 @@
 
 /*WIN32DLL*/
 /* \82±\82¿\82ç\82Ì\83o\81[\83W\83\87\83\93\82à\8dX\90V\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B */
 
 /*WIN32DLL*/
 /* \82±\82¿\82ç\82Ì\83o\81[\83W\83\87\83\93\82à\8dX\90V\82µ\82Ä\82­\82¾\82³\82¢\81B */
-#define NKF_VERSIONW L"2.0.9"
+#define NKF_VERSIONW L"2.1.0"
 /* NKF_VERSION \82Ì\83\8f\83C\83h\95\8e\9a */
 /* NKF_VERSION \82Ì\83\8f\83C\83h\95\8e\9a */
-#define DLL_VERSION   "2.0.9.0 0"
+#define DLL_VERSION   "2.1.0.0 0"
 /* DLL\82ª\95Ô\82· */
 /* DLL\82ª\95Ô\82· */
-#define DLL_VERSIONW L"2.0.9.0 0"
+#define DLL_VERSIONW L"2.1.0.0 0"
 /* DLL\82ª\95Ô\82· DLL_VERSION \82Ì\83\8f\83C\83h\95\8e\9a */
 
 /* nkf32.dll main */
 /* DLL\82ª\95Ô\82· DLL_VERSION \82Ì\83\8f\83C\83h\95\8e\9a */
 
 /* nkf32.dll main */
index edcdfff..69c8481 100755 (executable)
@@ -1,8 +1,8 @@
 #include <windows.h>\r
 \r
 1 VERSIONINFO\r
 #include <windows.h>\r
 \r
 1 VERSIONINFO\r
-FILEVERSION 2,0,9,0\r
-PRODUCTVERSION 2,0,9,0\r
+FILEVERSION 2,1,0,0\r
+PRODUCTVERSION 2,1,0,0\r
 FILEFLAGSMASK 0x3fL\r
 #ifdef _DEBUG\r
 FILEFLAGS 0x1L\r
 FILEFLAGSMASK 0x3fL\r
 #ifdef _DEBUG\r
 FILEFLAGS 0x1L\r
@@ -19,12 +19,12 @@ FILESUBTYPE 0x0L
         {\r
             VALUE "CompanyName", "project nkf\0"\r
             VALUE "FileDescription", "Network Kanji Filter\0"\r
         {\r
             VALUE "CompanyName", "project nkf\0"\r
             VALUE "FileDescription", "Network Kanji Filter\0"\r
-            VALUE "FileVersion", "2.0.9\0"\r
+            VALUE "FileVersion", "2.1.0\0"\r
             VALUE "InternalName", "nkf\0"\r
             VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 1987, Fujitsu LTD. (Itaru ICHIKAWA)\0"\r
             VALUE "OriginalFilename", "nkf.c\0"\r
             VALUE "ProductName", "nkf.exe\0"\r
             VALUE "InternalName", "nkf\0"\r
             VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 1987, Fujitsu LTD. (Itaru ICHIKAWA)\0"\r
             VALUE "OriginalFilename", "nkf.c\0"\r
             VALUE "ProductName", "nkf.exe\0"\r
-            VALUE "ProductVersion", "2.0.9\0"\r
+            VALUE "ProductVersion", "2.1.0\0"\r
         }\r
     }\r
     BLOCK "VarFileInfo"\r
         }\r
     }\r
     BLOCK "VarFileInfo"\r