OSDN Git Service

* Rename cr_conv to nl_conv, o_crconv to o_nlconv, crmode_f to nlmode_f,
[nkf/nkf.git] / nkf.doc
diff --git a/nkf.doc b/nkf.doc
index 58c16a4..22bc517 100644 (file)
--- a/nkf.doc
+++ b/nkf.doc
-NKF(1)                                                                  NKF(1)
+NAME
+    nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿
 
+SYNOPSIS
+    nkf [-butjnesliohrTVvwWJESZxXFfmMBOcdILg] [*file ...*]
 
+DESCRIPTION
+    nkf
+    ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥á¡¼¥ë¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢´Á»ú¥³¡¼
+    ¥É¤ÎÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£
 
-N\bNA\bAM\bME\bE
-       nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿ v2.0.4
+    ¤³¤Înkf¤ÎÆÃħ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆþÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤ÎÅý·×Ū¤Ê¼«Æ°Ç§¼±µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£
+    ¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÍøÍѼԤϡ¢ÆþÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃΤé¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½ÐÎÏ´Á»ú
+    ¥³¡¼¥É·Ï¤Î¤ß»ØÄꤹ¤ì¤ÐÎɤ¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
+    ¤¿¤À¡¢¤³¤ÎȽÄ굡¹½¤Ï¡¢ÍýÏÀŪ¤Ë¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä̾ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥á¡¼¥ë¤Î
+    ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Î¼Â¤ËÆ°ºî¤¹¤ë°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
 
-S\bSY\bYN\bNO\bOP\bPS\bSI\bIS\bS
-       n\bnk\bkf\bf [_\bo_\bp_\bt_\bi_\bo_\bn_\bs] [_\bf_\bi_\bl_\be]
+    ¸½ºß¡¢nkf¤¬Ç§¼±¤Ç¤­¤ëÆþÎϤδÁ»ú¥³¡¼¥É·Ï¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë JIS ¥³¡¼¥É
+    (ISO-2022-JP ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î)¡¢Shift_JIS (MS ´Á»ú¥³¡¼¥É)¡¢ ÆüËܸì EUC (AT&T
+    ¥³¡¼¥É)¡¢UTF-8¡¢UTF-16 ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
+    ½ÐÎϤ¹¤ë´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
+    ÆþÎϤϡ¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¸½àÆþÎϤȤʤ롣
+    ½ÐÎϤÏɸ½à½ÐÎϤǤ¢¤ë¡£
 
-D\bDE\bES\bSC\bCR\bRI\bIP\bPT\bTI\bIO\bON\bN
-       _\bn_\bk_\bf¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥á¡¼¥ë¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢´Á»ú
-       ¥³¡¼¥É¤ÎÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£
+OPTIONS
+    »ØÄê¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄ̤ꡣ -mu ¤Î¤è¤¦¤Ë³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£
 
-       ¤³¤Î_\bn_\bk_\bf¤ÎÆÃħ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆþÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤ÎÅý·×Ū¤Ê¼«Æ°Ç§¼±µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£¤³
-       ¤Î ¤¿¤á¡¢ÍøÍѼԤϡ¢ÆþÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃΤé¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½ÐÎÏ´Á»ú
-       ¥³¡¼¥É·Ï¤Î¤ß»ØÄꤹ¤ì¤ÐÎɤ¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎȽÄ굡¹½¤Ï¡¢ÍýÏÀŪ¤Ë ¤Ï
-       ´° Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä̾ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥á¡¼¥ë¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Î¼Â¤ËÆ°ºî
-       ¤¹¤ë°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
+    -j  JIS ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
 
-       ¸½ºß¡¢_\bn_\bk_\bf¤¬Ç§¼±¤Ç¤­¤ëÆþÎϤδÁ»ú¥³¡¼¥É·Ï¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖJIS¥³¡¼ ¥É ¡×(ISO-
-       2022-JP ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î)¡¢MS´Á»ú¥³¡¼¥É(¥·¥Õ¥ÈJIS)¡¢ÆüËܸìEUC(AT&T¥³¡¼¥É)¤Î
-       ¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¢¤ë¡£½ÐÎϤ¹¤ë´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤â¡¢¤³¤Î3¼ïÎà¤Ç¤¢¤ë¡£
+    -e  EUC ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
 
-       ÆþÎϤϡ¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¸½àÆþÎϤȤʤ롣½ÐÎϤÏɸ½à½ÐÎϤǤ¢ ¤ë
-       ¡£
+    -s  Shift_JIS ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
 
-       »ØÄê¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄ̤ꡣ-\b-m\bmu\bu ¤Î¤è¤¦¤Ë³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£
+    -w -w8[0] -w16[BL][0]
+        Unicode ¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
 
-       -\b-j\bj     JIS¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
+        -w -w80
+            UTF8 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ (BOM Ìµ¤·)
 
-       -\b-e\be     EUC¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
+        -w8 UTF8 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
 
-       -\b-s\bs     ¥·¥Õ¥ÈJIS¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
+        -w16 -w16B0
+            UTF16 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ (Big Endian / BOM Ìµ¤·)
 
-       -\b-w\bw     UTF8¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
+        -w16B
+            UTF16 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ (Big Endian / BOM Í­¤ê)
 
-       -\b-m\bm[\b[B\bBQ\bQS\bSN\bN0\b0]\b]
-              MIME  ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È) ISO-2022-JP(base64)¤ÈISO-8859-1(Q
-              encode) ¤Î¤ß¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£ISO-8859-1 (Latin-1) ¤ò²òÆɤ¹¤ë»þ¤Ï¡¢ -l
-              ¥Õ ¥é ¥°¤âɬÍפǤ¢¤ë¡£-m0 ¤Ç¤ÏMIME¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£-mQ, -mB¤Ç¤Ï¡¢ Q
-              encode, B encode ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë¡£
-                 -mB MIME base64 stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¡£
-                 -mQ MIME quoted stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£
-                 -mS MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
-                 -mN MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´Ë¤¯¤¹¤ë
-                 -m0 MIME ¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£
-              -mS ¤Ï¡¢Àë¸À¤ÎÆâÍƤȡ¢¤½¤Î¸å¤Ë³¤¯base64¤ÎÀ°¹çÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
-              -mN ¤Ï¡¢²þ¹Ô¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿MIME¤Ê¤É¤â²òÆɤ¹¤ë¡£²òÆɤ¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â
-              ¤¢¤ë¡£
+        -w16L
+            UTF16 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ (Little Endian / BOM Í­¤ê)
 
-       -\b-M\bM[\b[B\bBQ\bQ]\b] MIME ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£JIS¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤ébase64¤µ¤ì¤ë¡£
-               -M     ¥Ø¥Ã¥À·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
-               -MB    base64 stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
-               -MQ    Quoted stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
+        -w16L0
+            UTF16 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ (Little Endian / BOM Ìµ¤·)
 
-       -\b-J\bJ -\b-E\bE -\b-S\bS -\b-X\bX -\b-B\bB
-              ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆþÎÏ¥³¡¼¥É¤ÎÀ­¼Á¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
+    -m[BQSN0]
+        MIME ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È) ISO-2022-JP (B encode) ¤È ISO-8859-1
+        (Q encode) ¤Î¤ß¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£ ISO-8859-1 (Latin-1) ¤ò²òÆɤ¹¤ë»þ¤Ï¡¢-l
+        ¥Õ¥é¥°¤âɬÍפǤ¢¤ë¡£ -m0 ¤Ç¤Ï MIME ¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£ -mB, -mQ
+        ¤Ç¤Ï¡¢BASE64, Q encode ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë¡£
 
-              -\b-J\bJ     ISO-2022-JP¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+        -mB MIME base64 stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£ ¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¡£
 
-              -\b-E\bE     ÆüËܸìEUC(AT&T)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+        -mQ MIME quoted stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£
 
-              -\b-S\bS     MS´Á»ú¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£X0201²¾Ì¾¤â²¾Äꤵ¤ì¤ë¡£
+        -mS MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
 
-              -\b-X\bX     MS´Á»úÃæ¤ËX0201²¾Ì¾¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¡£
+        -mN MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´Ë¤¯¤¹¤ë
 
-              -\b-B\bB     ²õ¤ì¤¿(Broken)JIS¥³¡¼¥É¡£ESC¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²¾Äꤹ¤ë¡£
+        -m0 MIME ¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£
 
-                      -\b-B\bB1\b1     E\bES\bSC\bC-\b-(\b(, E\bES\bSC\bC-\b-$\b$ ¤Î¤¢¤È¤Î¥³¡¼¥É¤òÌä¤ï¤Ê¤¤
+        -mS ¤Ï¡¢Àë¸À¤ÎÆâÍƤȡ¢¤½¤Î¸å¤Ë³¤¯ encoded-text
+        ¤ÎÀ°¹çÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£ -mN ¤Ï¡¢²þ¹Ô¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿ MIME
+        ¤Ê¤É¤â²òÆɤ¹¤ë¡£²òÆɤ¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
 
-                      -\b-B\bB2\b2    ²þ¹Ô¤Î¤¢¤È¤Ë¶¯À©Åª¤ËASCII¤ÎÌ᤹
+    -M[BQ]
+        MIME ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ JIS ¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤é BASE64 ¤µ¤ì¤ë¡£
 
-       -\b-f\bf_\b?    °ì¹Ô_\b?ʸ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´Êñ¤ÊÀ°·Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï 60ʸ»ú¤Ç
-              ¤¢¤ë¡£
+        -M  ¥Ø¥Ã¥À·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
 
-       -\b-Z\bZ     X0208Ãæ¤Î±Ñ¿ô»ú¤È¼ã´³¤Îµ­¹æ¤òASCII¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£-Z1  ¤ÏX0208 ´Ö ³Ö
-              ¤òASCII  space¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£-Z2¤ÏX0208´Ö³Ö¤òASCII space Æó¤Ä¤ËÊÑ´¹
-              ¤¹¤ë¡£¼ñÌ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
+        -MB base64 stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
 
-       -\b-b\bb     ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°½ÐÎϤò¹Ô¤¦¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
+        -MQ Quoted stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
 
-       -\b-u\bu     ½ÐÎÏ»þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¡£ ssh localhost | nkf -u ¤È¤¤¤¦¤è
-              ¤¦¤Ë»È¤¦¡£
+    -J -E -S -W
+        ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆþÎÏ¥³¡¼¥É¤ÎÀ­¼Á¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
 
-       -\b-t\bt     ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£
+        -J  ISO-2022-JP ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-       -\b-I\bI     iso-2022-jp°Ê³°¤Î´Á»ú¥³¡¼¥É¤ò¢®¤ËÊÑ´¹¡£
+        -E  ÆüËܸì EUC (AT&T) ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-       -\b-i\bi_\b?    JIS ´Á»ú¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ E\bES\bSC\bC-\b-¡Ç\b¡Ç$\b$¡Ç\b¡Ç-\b-_\b?¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¡£ (¥Ç¥Õ¥©
-              ¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-¡Ç$¡Ç-¡ÇB¡Ç)
+        -S  Shift_JIS ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£ ¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0201 ÊÒ²¾Ì¾)
+            ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£
 
-       -\b-o\bo_\b?    1¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ôʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢E\bES\bSC\bC-\b-¡Ç\b¡Ç(\b(¡Ç\b¡Ç-\b-_\b?¤ò»ÈÍÑ
-              ¤¹¤ë¡£ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-¡Ç(¡Ç-¡ÇB¡Ç)
+        -W  UTF-8 ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-       -\b-r\br     ROT13/47¤ÎÊÑ´¹¤ò¤¹¤ë¡£
+        -W8 UTF-8 ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-       -\b-v\bv     ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
+        -W16
+            UTF-16 (Little Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-       -\b-T\bT     ¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£(MS-DOS¾å¤Ç¤Î¤ß¸úÎϤò»ý¤Ä)
+        -W16B
+            UTF-16 (Big Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-       -\b-l\bl     0x80-0xfe ¤Î¥³¡¼¥É¤òISO-8859-1 (Latin-1)¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£ JIS¥³¡¼¥É¥¢
-              ¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤ÎÁȹ礻¤ß¤Î¤ßÍ­¸ú¡£ -s, -e, -x¤È¤ÏξΩ¤·¤Ê¤¤¡£
+        -W16L
+            UTF-16 (Little Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-       -\b-x\bx     Ä̾浪¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëX0201²¾Ì¾->X0208¤Î²¾Ì¾ÊÑ´¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢
-               X0201²¾Ì¾¤òÊݸ¤¹¤ë¡£ÆþÎϤϠ¡¢MS-Kanji ¤Î1byte ²¾ Ì¾ ¡¢SO/SI ¡¢
-              ESC-(-I,  SSO ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£½ÐÎϤϡ¢ÆüËܸìEUCÃæ¤Ç¤ÏSSO¡¢ JIS¤Ç¤Ï
-              ESC-¡Ç(¡Ç-I ¤ò»È¤¦¡£
+    -x  Ä̾浪¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0201 ÊÒ²¾Ì¾)
+        ¤«¤é¤¤¤ï¤æ¤ëÁ´³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0208 ÊÒ²¾Ì¾)
+        ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢È¾³Ñ¥«¥Ê¤òÊݸ¤¹¤ë¡£ ÆþÎϤϡ¢Shift_JIS ¤Î 1byte
+        ¥«¥Ê¡¢SO/SI¡¢ESC-(-I, SSO ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£ ½ÐÎϤϡ¢ÆüËܸì EUC Ãæ¤Ç¤Ï
+        SSO¡¢JIS ¥³¡¼¥ÉÃæ¤Ç¤Ï ESC-(-I ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÍѤ¤¤ë¡£
 
-       -\b-O\bO     ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¡£Unix¤Ç¤ÏÉÔÍפʵ¡Ç½¤À¤¬Windows¤äMSDOS¤Ç¤ÏɬÍ×
-              ¤é¤·¤¤¡£Ä¾¸å¤Î°ú¤­¿ô¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¤Ê
-              ¤ê¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ nkf.out¡£
+    -X  ¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0201 ÊÒ²¾Ì¾) ¤ò ¤¤¤ï¤æ¤ëÁ´³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0208
+        ÊÒ²¾Ì¾) ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
 
-       -\b-c\bc     NL¤Þ¤¨¤ËCR¤òÉղ乤롣
+    -B  ²õ¤ì¤¿ (Broken) JIS ¥³¡¼¥É¡£ ESC ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²¾Äꤹ¤ë¡£
 
-       -\b-d\bd     NL¤Þ¤¨¤ÎCR¤òºï½ü¤¹¤ë¡£Ã±ÆȤÎCR¤Ï¡¢NL¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£
+        -B1 ESC-(, ESC-$ ¤Î¤¢¤È¤Î¥³¡¼¥É¤òÌä¤ï¤Ê¤¤
 
-       -\b-L\bL[\b[w\bwm\bmu\bu]\b]
-              ²þ¹Ô¥â¡¼¥É
-                      -Lu    unix (LF)
-                      -Lw    windows (CRLF)
-                      -Lm    mac (CR)
-              ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÏÊÑ´¹¤Ê¤·¡£
+        -B2 ²þ¹Ô¤Î¤¢¤È¤Ë¶¯À©Åª¤Ë ASCII ¤ËÌ᤹
 
-       -\b--\b- Ä¹¤¤Ì¾Á°¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¾å¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁȹ礻¤ÎÊÌ̾¡£
-              --fj,--unix,--mac,--msdos, --windows
-                     ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËŬ¤·¤¿ÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
+    -f[*m*[-*n*]]
+        °ì¹Ô *m* Ê¸»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò *n*
+        ¤È¤·¤Æ´Êñ¤ÊÀ°·Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£ ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ïʸ»ú¿ô¤Ï 60¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ó¤Ï 10
+        ¤Ç¤¢¤ë¡£
 
-              --jis,--euc,--sjis,--mime,--base64
-                     Âбþ¤¹¤ëÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
+    -Z[0-3]
+        JIS X 0208 ±Ñ¿ô»ú¤È¼ã´³¤Îµ­¹æ¤ò ASCII ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
+        ¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á´³Ñ¤òȾ³Ñ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
 
-              --hirakana, --katakana
-                     Ê¿²¾Ì¾¡¢ÊÒ²¾Ì¾ÊÑ´¹
+        -Z -Z0
+            Convert X0208 alphabet to ASCII.
 
-              --cap-input, --url-input
-                     ¤½¤ì¤¾¤ì ¡Ç:¡Ç, ¡Ç%¡Ç ¤Ë³¤¯ 16 ¿Ê¿ô¤òʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
+        -Z1 JIS X 0208 Ï»ú´Ö³Ö¤ò ASCII space °ì¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
 
-              --overwrite
-                     ¸µ ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­
-                     ´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
+        -Z2 JIS X 0208 Ï»ú´Ö³Ö¤ò ASCII space Æó¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
 
-              --no-cp932 Shift_JIS  ¤Î¡¢FAxx-FCxx ¤ò¡¢CP932 ¤ÇƱÃͤÊʸ»ú¤ËÆɤß
-              ´¹¤¨¤ëÆ°ºî¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë
+        -Z3 ¡ä¡¢¡ã¡¢¡É¡¢¡õ¡¢¤ò >¡¢<¡¢"¡¢& ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
 
-              --help
+    -b  ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°½ÐÎϤò¹Ô¤¦¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
 
-              --version
+    -u  ½ÐÎÏ»þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¡£ ssh localhost | nkf -u
+        ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¦¡£
 
-              --     ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
+    -t  ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£
 
-       ¼¡¤Î 2\b2 ¤Ä¤Ï¡¢c\bco\bon\bnf\bfi\big\bg.\b.h\bh ¤Ç E\bEX\bXE\bEC\bC_\b_I\bIO\bO ¤ò d\bde\bef\bfi\bin\bne\be ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú
-              --exec-in
-                     nkf [options] --exec-in cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½Ð ÎÏ
-                     ¤ò nkf ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
+    -I  ISO-2022-JP °Ê³°¤Î´Á»ú¥³¡¼¥É¤ò¢®¤ËÊÑ´¹¡£
 
-              --exec-out
-                     nkf [options] --exec-out cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢nkf ¤Î½ÐÎÏ
-                     ¤ò cmd ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
+    -i[@B]
+        JIS ´Á»ú¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£ (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-$-B)
 
-A\bAU\bUT\bTH\bHO\bOR\bR
-       »ÔÀî  »ê  ichikawa@flab.fujitsu.co.jp   (was ichikawa@fujitsu.JUNET)
-       ²ÏÌî  ¿¿¼£      kono@ie.u-ryukyu.acjp
-       Rei FURUKAWA    furukawa@tcp-ip.or.jp
+    -o[BJH]
+        1 ¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ôʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
+        (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-(-B)
 
+    -r  ROT13/47 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¤¹¤ë¡£
 
+    -g  ¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ·¤Þ¤¹¡£
 
-B\bBU\bUG\bGS\bS
-       ¼Â¤Ï¡¢ÆþÎϤΥ³¡¼¥É·Ï¤ÎȽÄê¤Ï¡¢EUC¤È¥·¥Õ¥ÈJIS¤È¤Î¼«Æ°È½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é ¤Ë
-       ÆàÄê¤Ç¤­¤ëʸ»ú¤¬Í褿»þÅÀ¤Ç³ÎÄꤷ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÄêÉÔǽ¤Î´Ö¤ÏÊÝα¥Ð
-       ¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¤¿¤á¤Æ¤ª¤«¤ì¡¢³ÎÄê¸å¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢
+    -v  ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
 
-       1)     7¥Ó¥Ã¥ÈJIS¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥Õ¥ÈJIS¡¢EUCº®¹ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï
-              ÌäÂ꤬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢
+    -T  ¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£(MS-DOS ¾å¤Ç¤Î¤ß¸úÎϤò»ý¤Ä)
 
-       2)      ¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤ÈEUC¤¬¼±Ê̤Ǥ­¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È
-              ¤Ç¤Ï¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¤Ê¤¤¤È²¾Äꤷ¤Æ¤¤¤ë¡£
+    -l  0x80-0xfe ¤Î¥³¡¼¥É¤ò ISO-8859-1 (Latin-1) ¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£ JIS
+        ¥³¡¼¥É¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤ÎÁȹ礻¤ß¤Î¤ßÍ­¸ú¡£ -s, -e, -x ¤È¤ÏξΩ¤·¤Ê¤¤¡£
 
-       ¤³¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¤ÎÊÑ´¹¤Ï¡¢¥³¡¼¥É·Ï¤ËÂбþ¤·¤¿°ì³ç¼ÌÁü¤ò»Ü¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢³° »ú
-       ¤äÆü쵭¹æ¤ä·ÓÀþÁÇÊҤʤɡ¢JISÂè°ì¡¢ÂèÆó¿å½àɽ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³
-       ¡¼¥É¤Ë³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Ê¸»úÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£Âè»°¿å½à¤Ê¤É¤âÊÑ´¹¤·¤Ê ¤¤
-       ¡£ UTF8¤ÎÆüËܸì°Ê³°¤ÎÉôʬ¤Ë¤âÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
+    -O  ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¡£ UNIX ¤Ç¤ÏÉÔÍפʵ¡Ç½¤À¤¬ Windows ¤ä MSDOS
+        ¤Ç¤ÏɬÍפ餷¤¤¡£
+        Ä¾¸å¤Î°ú¤­¿ô¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¤Ê¤ê¾å½ñ¤­¤µ¤ì
+        ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£ ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï nkf.out¡£
 
+    -L[uwm] -d -c
+        ²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
 
-k\bko\bon\bno\bo@\b@c\bcs\bsl\bl.\b.s\bso\bon\bny\by.\b.c\bco\bo.\b.j\bjp\bp (\b(S\bSh\bhi\bin\bnj\bji\bi K\bKo\bon\bno\bo)\b) ¤Ë¤è¤ëÊѹ¹¡£
-       X0201 ²¾Ì¾(¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¤«¤Ê)¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇX0208(Á´³Ñ²¾Ì¾)¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£
-       ¤¿¤À¤·¡¢¥·¥Õ¥ÈJIS¤ÎX0201²¾Ì¾¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏEUC¤À¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³
-       ¤ì ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï -S ¤ä - -X ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥°¤ò»È¤¨¤ÐÎɤ¤¡£-X¤ò»ØÄꤹ
-       ¤ë¤È°ìö³ÎÄꤷ¤¿¥·¥Õ¥ÈJIS¤«¤é EUC¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ESC-(-I ¤Ë ¤è ¤ë
-       X0201¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£SI/SO SSO¤Ï¡¢-l¤¬»ØÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐX0201¤È²ò¼á
-       ¤¹¤ë¡£
+        -Lu -d
+            unix (LF)
 
-       MIME decode¤Ï¡¢ISO-2022-JP¤Îbase64¤È¡¢ISO-8859-1¤Î16¿Êencode¤Î¤ß decode
-       ¤¹ ¤ë¡£ MIME decode¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê²þ¹Ô¤ä¶õÇò¤Ï°ÂÁ´¤ËÆɤßÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³
-       ¤È¤Ï¡¢ MIME decodeÃæ¤Î¶õÇò¤ÏÊݸ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÊÑ´¹¤Ï²ÄµÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ less¤ärn
-       ¤Ç ¹Ô¤¬Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢ Terminal¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë ESC-[-K ¤Ê¤É¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë
-       ¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¤Ïdecode ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£-mN ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Ë¤¤¤Î¤Ç decode¤Ç ¤­
-       ¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ ISO-8859-1 ½ÐÎϤÏJIS ¥³¡¼¥É½ÐÎϤȤ·¤«Î¾Î©¤·¤Ê¤¤¡£
+        -Lw -c
+            windows (CRLF)
 
-       Fold  µ¡Ç½¤Ïfmt¤È°Û¤Ê¤ê¹ÔƬ¤Î¶õÇò¤ò̵»ë¤¹¤ë¡£¶Ø§½èÍý¤Ï¤¢¤ë¤¬»ØÄꤵ¤ì¤¿
-       Ä¹¤µ+5¤Ç¶¯À©²þ¹Ô¤¹¤ë¡£-f60-10 ¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¤È¶¯À©²þ¹Ô¤Î Í¾ ÃÏ(fold-margin)
-       ¤òÄ´À°¤Ç¤­¤ë¡£-f40-0¤È¤¹¤ë¤È¶Ø§½èÍý¤Ê¤·¤È¤Ê¤ë¡£
+        -Lm mac (CR)
 
-       X0201²¾Ì¾¤Ïrot47¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
+        ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
 
+    --ic=<input_codeset --oc=<output_codeset>>
+        ÆþÎÏ¡¦½ÐÎϤδÁ»ú¥³¡¼¥É·Ï¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
 
-n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.6\b6 k\bko\bon\bno\bo@\b@i\bie\be.\b.u\bu-\b-r\bry\byu\buk\bky\byu\bu.\b.a\bac\bc.\b.j\bjp\bp (\b(S\bSh\bhi\bin\bnj\bji\bi K\bKo\bon\bno\bo)\b) ¤Ë¤è¤ëÊѹ¹¡£
-        -B ¤Îlevel¤ò0,1,2 ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£MIME¤Îbase64, Q-Encoding¤ò²òÆɤ¹¤ëµ¡Ç½¤ò
-       ÉÕ¤±¤¿¡£¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï²òÆɤ·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Encode¤µ¤ì¤¿Éôʬ¤À¤±¤òÄ̤¹É¬Íפ¬ ¤¢
-       ¤ë¡£ -mB ¤Ï¡¢nkf1.5¤È°ã¤¦Æ°¤­¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢-B -m ¤È¤¹¤ë¤³¤È¡£
+        ISO-2022-JP
+            ¤¤¤ï¤æ¤ë JIS ¥³¡¼¥É¡£-j, -J ¤ÈƱ¤¸¡£
 
+        ISO-2022-JP-1
+            RFC 2237 ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿·Á¼°¡£ JIS X 0212 ¤ò´Þ¤à¡£
 
-n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.6\b6.\b.1\b1
-       -Z1   ¤ÇX0208´Ö³Ö->ASCII space¤ÎÊÑ´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£ -Z2 ¤ÇX0208´Ö³Ö->ASCII
-       space 2¸Ä¤ÎÊÑ´¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
+        ISO-2022-JP-3
+            RFC 2237 ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿·Á¼°¡£ JIS X 0213 ¤ò´Þ¤à¡£
 
+        EUC-JP
+            EUC ¥³¡¼¥É¡£-e, -E ¤ÈƱ¤¸¡£
 
+        EUC-JISX0213
+            Ê¸»ú½¸¹ç¤Ë JIS X 0213:2000 ¤òÍѤ¤¤¿ EUC-JP¡£
 
-n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.7\b7
-       ESC-$-(-B ¤Ê¤É¤Ë¤âÂбþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
+        EUC-JIS-2004
+            Ê¸»ú½¸¹ç¤Ë JIS X 0213:2004 ¤òÍѤ¤¤¿ EUC-JP¡£
 
-       copy right ¤ÎÈó±ÄÍø¤Î¾ò·ï¤¬ÉÔÍפˤʤä¿¡£»ÈÍÑ»þ¤ÎÌ䤤¹ç¤ï¤»¤âÉÔÍס£
+        eucJP-ascii
+            ¥ª¡¼¥×¥ó¥°¥ë¡¼¥×ÆüËÜ¥Ù¥ó¥À¶¨µÄ²ñ¤¬ÄêµÁ¤·¤¿ eucJP-ascii¡£ -x
+            ¤¬°ÅÌۤΤ¦¤Á¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
 
-       Perl Extension ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
+        eucJP-ms
+            ¥ª¡¼¥×¥ó¥°¥ë¡¼¥×ÆüËÜ¥Ù¥ó¥À¶¨µÄ²ñ¤¬ÄêµÁ¤·¤¿ euc-JPms¡£ -x
+            ¤¬°ÅÌۤΤ¦¤Á¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
 
+        CP51932
+            Micorosft Code Page 51932¡£ -x ¤¬°ÅÌۤΤ¦¤Á¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
 
-n\bnk\bkf\bf 1\b1.\b.9\b9
-       MIME ¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤Îµ¡Ç½»þ¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤µ¤ì¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£ base64 ¥¨¥ó
-       ¥³¡¼¥É¤Ç¤Ï²þ¹Ô»þ¤ËÀèƬ¤Ë¶õÇò¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¥á¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥À¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¡£
+        Shift_JIS
+            Shift_JIS¡£ -s, -S ¤ÈƱ¤¸¡£
 
-       ¥³ ¡¼¥ÉÊÑ´¹¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥ë¡¼¥Á¥ó¤ò·Ñ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀܳ¤¹¤ë·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿
-       ¡£Ê£¿ô¤ÎÊÑ´¹¤ò¼«Í³¤ËÀܳ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
+        Shift_JISX0213
+            Ê¸»ú½¸¹ç¤Ë JIS X 0213:2000 ¤òÍѤ¤¤¿ Shift_JIS¡£
 
-             getc <-- iconv --> oconv --> other conversion --> putc
+        Shift_JIS-2004
+            Ê¸»ú½¸¹ç¤Ë JIS X 0213:2004 ¤òÍѤ¤¤¿ Shift_JIS¡£
 
-       ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢½ç¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
+        CP932
+            Micorosft Code Page 932¡£ -x ¤¬°ÅÌۤΤ¦¤Á¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
 
+        UTF-8 UTF-8N
+            BOM Ìµ¤·¤Î UTF-8¡£ -w, -W ¤ÈƱ¤¸¡£
 
-       Ä¹¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó̾¤òµö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
-           --mac
-           --jis
-           --unix ¤Ê¤É¡£
+        UTF-8-BOM
+            BOM ÉÕ¤­¤Î UTF-8¡£-w8 ¤Þ¤¿¤Ï -W ¤ÈƱ¤¸¡£
 
+        UTF8-MAC
+            UTF8-MAC¡£¸ß´¹Ê¬²ò¤µ¤ì¤¿¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥ÊÅù¤ò·ë¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
 
-U\bUT\bTF\bF-\b-8\b8 ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
-       furukawa@tcp-ip.or.jp ¤Ë¤è¤ë¡£
+        UTF-16 UTF-16BE-BOM
+            BOM Í­¤ê¤Ç Big Endian ¤Î UTF-16¡£ -w16B, -W16B ¤ÈƱ¤¸¡£
 
-       ½¾Íè¤Î nkf ¤ÈƱÍͤˡ¢nkf -e ¤È¤·¤Æµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°È½Ê̤ǠUTF-8 ¤ÈȽÄꤵ
-       ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ euc-jp ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£
+        UTF-16BE
+            BOM Ìµ¤·¤Ç Big Endian ¤Î UTF-16¡£ -w16B0. -W16B ¤ÈƱ¤¸¡£
 
+        UTF-16LE-BOM
+            BOM Í­¤ê¤Ç Little Endian ¤Î UTF-16¡£ -w16L, -W16L ¤ÈƱ¤¸¡£
 
-       ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ê¸»ú¥³¡¼¥É¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤ë¡£
+        UTF-16LE
+            BOM Ìµ¤·¤Ç Little Endian ¤Î UTF-16¡£ -w16L0, -W16L ¤ÈƱ¤¸¡£
 
-           -w   ½ÐÎϤò utf-8 ¤Ë»ØÄꤷ¤Þ¤¹
-           -W   ÆþÎϤò utf-8 ¤È²¾Äꤷ¤Þ¤¹
+    --fj --unix --mac --msdos --windows
+        ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËŬ¤·¤¿ÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
 
-       Æä˼«Æ°È½ÊÌ¡¢¥³¡¼¥Éº®ºß¡¢¥¨¥é¡¼½èÍý·Ï¤Ë¤ÏȽÄê¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤¬¤¢¤ë¡£
+    --jis --euc --sjis --mime --base64
+        Âбþ¤¹¤ëÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
 
+    --hirakana --katakana
+        Ê¿²¾Ì¾¡¢ÊÒ²¾Ì¾ÊÑ´¹
 
-         -Z3 ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¿·Àß
-               X0208 ¤Î ¡Ç¡ä¡Ç, ¡Ç¡ã¡Ç, ¡Ç¡É¡Ç, ¡Ç¡õ¡Ç  ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì
-               ¡Ç&gt;¡Ç, ¡Ç&lt;¡Ç, ¡Ç&quot;¡Ç, ¡Ç&amp;¡Ç ¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹
+    --fb-{skip, html, xml, perl, java, subchar}
+        Unicode ¤«¤é Shift_JIS, EUC-JP, ISO-2022-JP
+        ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¸»ú¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 
+    --prefix=*escape character**target character*..
+        EUC-JP ¤«¤é Shift_JIS ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¡¢2 ¥Ð¥¤¥ÈÌÜ
+        ¤Ë¸½¤ì¤¿Ê¸»ú¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ °ú¿ô¤Î 1
+        Ê¸»úÌܤ¬¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¡¢2
+        Ê¸»úÌܰʹߤ˥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­Ê¸»ú¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
 
-n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0
-       newline ¤òÊݸ¤¹¤ë folding -F¡£fmt¤Ë¶á¤¤Æ°ºî¤ò¤¹¤ë¡£
+        Î㤨¤Ð¡¢
 
+        --prefix=\$@ ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌܤˠ$ ¤« @
+        ¤¬Í褿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë \ ¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹ --prefix=@@ ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS
+        ¤Î 2 Ê¸»úÌܤˠ@ ¤¬Í褿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë @ ¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹
+
+    --no-cp932ext
+        CP932 ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¡¢NEC Æüìʸ»ú¡¢NEC ÁªÄê IBM ³Èĥʸ»ú (89-92
+        ¶è)¡¢IBM ³Èĥʸ»ú¤òÊÑ´¹¤·¤Þ¤»¤ó¡£
+
+    --no-best-fit-chars
+        Unicode
+        ¤«¤é¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¤Ë¡¢±ýÉü°ÂÁ´À­¤¬³ÎÊݤµ¤ì¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
+        Unicode ¤«¤é Unicode ¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¤Ë -x ¤È¶¦¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢nkf ¤ò UTF
+        ·Á¼°¤ÎÊÑ´¹¤ËÍѤ¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
+        (µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¤¤È°ìÉô¤Îʸ»ú¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)
+
+        ¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëʸ»úÎó¤òÊÑ´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤ò¶¯
+        ¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
+
+    --cap-input, --url-input
+        ¤½¤ì¤¾¤ì :¡¢% ¤Ë³¤¯ 16 ¿Ê¿ô¤òʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
+
+    --numchar-input
+        &#....; ¤Î¤è¤¦¤Ê Unicode Ê¸»ú»²¾È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
+
+    --in-place[=*SUFFIX*] --overwrite[=*SUFFIX*]
+        ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
+        Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
+        ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤È¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
+        ¸½ºß¡¢ºîÀ®Æü»þ¤ä inode
+        ¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¾­Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Î¼ÂÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ëÊݾڤÏ̵¤¤¡£
+
+    --guess
+        ¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë
+
+    --help
+        ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
+
+    --version
+        nkf ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
+
+    --  ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
+
+    --exec-in
+        nkf [options] --exec-in cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf
+        ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë (config.h ¤Ç EXEC_IO ¤ò define
+        ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú)
+
+    --exec-out
+        nkf [options] --exec-out cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢nkf ¤Î½ÐÎϤò cmd
+        ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë (config.h ¤Ç EXEC_IO ¤ò define
+        ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú)
+
+BUGS
+    ¼Â¤Ï¡¢ÆþÎϤΥ³¡¼¥É·Ï¤ÎȽÄê¤Ï¡¢Shift_JIS ¤È EUC
+    ¤È¤Î¼«Æ°È½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ËÆÃÄê¤Ç¤­¤ëʸ»ú¤¬Í褿»þÅÀ¤Ç³ÎÄꤷ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
+    ¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÄêÉÔǽ¤Î´Ö¤ÏÊÝα¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¤¿¤á¤Æ¤ª¤«¤ì¡¢³ÎÄê¸å¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤ë¡£
+    ¤³¤Î¤¿¤á¡¢7 ¥Ó¥Ã¥È JIS ¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£ Shift_JIS¡¢EUC
+    º®¹ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÌäÂ꤬¤Ê¤¤¡£ ¤¿¤À¤·¡¢Shift_JIS ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê
+    (JIS X 0201 ÊÒ²¾Ì¾) ¤È EUC ´Á»ú¤¬¼±Ê̤Ǥ­¤Ê¤¤¡£
+    ¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï Shift_JIS
+    ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È²¾Äꤷ¤Æ¤¤¤ë¡£ (¤Ä¤Þ¤ê¡¢Shift_JIS ¤« EUC
+    ¤«Ì¤ä¿»þ¤Ï EUC ¤È¤ß¤Ê¤¹)
+
+    Unicode
+    ¤ÎÆüËܸì°Ê³°¤ÎÉôʬ¤ÎÊÑ´¹¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢--no-best-fit-chars
+    ¤ò»ØÄꤹ¤ì¤Ð¡¢UTF-8 ¤È UTF-16 ¤ÎÁê¸ßÊÑ´¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¡£
+
+ACKNOWLEDGE
+    °Ê²¼¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
+
+  nkf 1.4
+    morb@fujitsu, kiss@ayumi.stars.flab.fujitsu, cen122@flab.fujitsu,
+    yuki@flab.fujitsu Â¾¡¢fujitsu & flab.fujitsu ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎϤ˴¶¼Õ¡£
+    shinoda@cs.titech, kato@cs.titech, uematsu@cs.titech TNX
+    kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
+
+  nkf 1.9-
+    ²ÏÌî¿¿¼£
+    Akio Furukawa
+    Andy Taki
+    From: OHARA Shigeki
+    Fumitaka Kitagawa
+    Hiroaki Sengoku
+    Ikuhiro MORITA (¿¹ÅÄ °é¹¨)
+    Yoshiharu ITO
+    Junn Ohta
+    KAWAMURA Masao
+    Kazuhiko Mori
+    Keitaro Isokawa
+    Ken-ichi Hirose
+    Ki-ichiro SATO
+    Kiwamu Aoyama
+    Koichi Hirayama
+    Mitsuru Hase (Ĺë¡¡Ëþ)
+    OHARA Shigeki (Â縶 ½Å¼ù)
+    Rei FURUKAWA
+    Satoru Takabayashi
+    Shigeyuki Takagi
+    Shin MICHIMUKO
+    Tadamasa Teranishi
+    TOYODA Jiro
+    TSUCHIYA Masatoshi
+    Tsutomu Sakai
+    YAMASHITA Junji (»³²¼ ½ã»Ê)
+    Yasuyuki Sato
+    Yoshiaki Yanagihara
+    hat@so-net
+    £Ä£Ã£Ãµ»½ÑÉôÅÏÊÕ
+    ¤«¤È¤Ú / ²ÃÆ£ µ®»Ê
+    ¤«¤Ùdais
+    ¤Ò¤í¤» ¤Þ¤µ¤¢¤­
+    ¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à(³ô)¾¾Èø
+    ±­»ôʸÉÒ
+    ±öºê µ£É§(SHIOZAKI Takehiko)
+    ²Ï¼²íÉ× (Media Lab.)
+    ²ÏÌî ¹¯»Ê
+    ´îÀ¥¡ÈÅßÇ­¡É¹À¡÷Æî¹ñ²­Æì
+    ¶â°æ ÃÒɧ
+    ·ËÅÄ Í´»Ë (¤«¤Ä¤é¤À ¤Þ¤µ¤·)
+    ¹â¶¶µ¹ÌÁ
+    ¹ñµÈ
+    ¹õ¹¾ÌÀɧ
+    »°ÂðÀµÂÙ
+    »³ÁÒ ¿¿
+    »³Ëܠ˧¿Í
+    »³Ìî͵»Ê (¤ä¤Þ¤Î¤æ¤¦¤¸)
+    ½Å¼ˡ¹î
+    ¾®Åç´ðÌ÷
+    ¾åÅÄ¡¡·ò
+    ¿·°æ ¹¯»Ê (Koji Arai)
+    ¿¹¡¡À鳨»Ò
+    ¿¹¡¡ÏÂɧ
+    ¿åÌî µ®Ê¸
+    Á°ÃÏϽÓ
+    Ã罡º¬¡÷ÊÂÎó¿®Í긦
+    Ãö렱ѰìϺ == Eiichiro Itani
+    Æ£¸¶¡¡½¨¹Ô
+    È¬ÅÄ ¿¿¹Ô (Masayuki Hatta)
+    ÈøÀîÉÒÌé
+    Ë¾·î ¹§»Ö
+    ÌÚ¼ (¡÷ÃÞÇÈÂç³Ø¿ô³Ø¸¦µæ²Ê)
+    Ìî¼½Ó¾´
+    Í­²¬¡÷¥ß¥Î¥ë¥¿
+    Í­Âô ÌÀ¹¨
+    Íî¹ç°ì´î
+    ÎӠμ
+    Ô¢°Â ¼£
+    ÌÚ²¼ Íº²ð
+    ÅÄÃæδ͵
+    Äáëľ¼ù
+    ÃæÅÄ¿­±Ù
+    ¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤Ò¤í¤Õ¤ß
+    MoonWolf
+    sava
+
+AUTHOR
+    »ÔÀî »ê ichikawa@flab.fujitsu.co.jp (was ichikawa@fujitsu.JUNET)
+    ²ÏÌî ¿¿¼£ kono@ie.u-ryukyu.acjp
+    Rei FURUKAWA furukawa@tcp-ip.or.jp
+    À®À¥
+    mastodon
+
+    http://sourceforge.jp/projects/nkf/
+
+    Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa),2000 S. Kono, COW
+    Copyright (C) 2002-2007 Kono, Furukawa, Naruse, mastodon
 
-       folding ¤Î¥Þ¡¼¥¸¥ó¡£-f60-0 ¤Ê¤É¤È¡¢0¤Ë¤¹¤ë¤È¶Ø§¤»¤º¤Ë¡¢¶¯À©Åª¤Ëfolding
-       ¤¹¤ë¡£·ÈÂӤ˥᡼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¤­¤Ë»È¤¦¡£
-
-
-       nkf -f40-0 ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥á¡¼¥ë¤ò 40 Ê¸»ú¤Å¤ÄÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÖSubject 160 Ê¸»ú
-       ÌÜ ¤«¤é 199 Ê¸»úÌܤޤǡסÖËÜʸ    200 Ê¸»úÌܤ«¤é 239 Ê¸»úÌܤޤǡפȤ¹¤ë
-       ¡£
-
-
-M\bMI\bIM\bME\bE´Ø·¸
-       fixed mime mode ( -mQ ) ¤Ç =? ¤Ç Q-encode ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ð¥°¤Î½¤Àµ¡£
-
-
-       Q encode ¤Î Soft Wrap ¤ËÂбþ¡£
-
-
-       MIME encode ¤ÎWrap¤Ç¤Ï¡¢ÀèƬ¤Ë°ìʸ»ú¤Î¶õÇòÁÞÆþ¡£¤·¤¿¡£¤¢A ¤Î MIME ÊÑ ´¹
-       ¤Ï¡¢A ¤ò´Þ¤ó¤ÇÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢Âбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£RFC¤Ë¤ÏÈ¿¤·¤¿Æ°ºî
-       ¤À¤¬¡¢ encoded word ´Ö¤Îwhite space¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤ë ¡£  nkf_test.pl   ¤Ç ¤Ï
-       ¡¢MIME¤Î¶õÇò¤òºï½ü¤·¤Æ¤«¤éÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
-
-
-       non-strict  mime -MN ¤Ç¤Ï¡¢¶õÇò¡¢²þ¹Ô¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢base64 encoding ¤ò²òÆÉ
-       ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤écut&paste¤Ç¥Ç¥³¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£»ß¤Þ¤é¤Ê
-       ¤¤²ÄǽÀ­¤¢¤ê¡£
-
-
-¤½¤Î¾
-       nkf_test.pl  ¤Î¥Ð¥°¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£ test ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤­¤Ëdiff¤ò¼è¤ë
-       ¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£ make_test.pl ¤Ç¥Æ¥¹¥ÈºîÀ®²Äǽ¡£
-
-
-       Perl module¤Ç¡¢\0¤ò´Þ¤àʸ»úÎó¤âÊÑ´¹¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ Perl XS¤Ç¤Îʸ»ú
-       Îó¤ÎŤµ¤Î°·¤¤¤ò½¤Àµ¡£
-
-       NKF¤òNKF.mod¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Mac OS X ¤ÇMake¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë²½¡£
-
-
-       rot13¤¬1.9¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ¡£
-
-
-       -Z ¤Î´Ö³Ö¤ä¤ª¤«¤·¤ÊÊÑ´¹¤Î½¤Àµ
-
-
-       hiragana/katakana ÊÑ´¹¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-          -h1   --katakana ¤Ò¤é¤¬¤Ê->¤«¤¿¤«¤Ê
-          -h2   --hirakana ¤«¤¿¤«¤Ê->¤Ò¤é¤¬¤Ê
-          -h3   --hirakana-katakana ¤«¤¿¤«¤Ê<->¤Ò¤é¤¬¤Ê
-
-       --overwrite ¤Ç¡¢°ú¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òľÀÜ¡¢ÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
-
-
-n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0.\b.4\b4
-       Shift_JIS   ¤Î  FAxx-FCxx ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉáÄ̤μ°¤Ç¤Ï euc ¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬
-       ¡¢CP932 ¤ÇƱÃͤÊʸ»ú¤ËÆɤߴ¹¤¨¤ÆÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ò̵¸ú¤Ë¤¹ ¤ë ¤Ë ¤Ï
-       ¡¢--no-cp932 ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-
-
-       perl module ¤Ë
-          nkf_continue     ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¼«Æ°È½Ê̤ξõÂ֤ʤɤò°ú¤­·Ñ¤¤¤ÇÊÑ´¹
-          inputcode        ¼«Æ°È½ÊÌ·ë²Ì¤Îʸ»ú¥³¡¼¥É¤òÊÖ¤¹¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£
-
-
-       --numchar-input ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¿·Àß
-           mhonarc ¤Ê¤É¡¢ÆüËܸì¤ò UTF-16 ¤Î &#....; ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¤â¤Î¤ò
-       ÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
-
-
-       --exec-in, --exec-out ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¿·Àß (config.h ¤Ç EXEC_IO  ¤ò  define
-       ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú)
-
-           nkf -e --exec-in cmd args...
-           ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf ¤ÎÆþÎϤȤ·¤Þ¤¹¡£
-
-           nkf -e --exec-out cmd args...
-           ¤È¤ä¤ë¤È¡¢nkf ¤Î½ÐÎϤò cmd ¤ÎÆþÎϤȤ·¤Þ¤¹¡£
-
-
-
-n\bnk\bkf\bf 2\b2.\b.0\b0.\b.5\b5
-       --cp932inv ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È Shift_JIS ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¡¢EDxx-EFxx
-       ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ CP932 ¤ÇƱÃͤʠFAxx-FCxx ¤Îʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£
-
-
-       --guess ¤Þ¤¿¤Ï -g ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ·¤Þ ¤¹
-       ¡£
-
-
-       --prefix=  ¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢EUC-JP ¤«¤é Shift_JIS ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤Î
-       ºÝ¡¢2 ¥Ð¥¤¥ÈÌܤ˸½¤ì¤¿Ê¸»ú¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹ ¡£
-       °ú ¿ô¤Î 1 Ê¸»úÌܤ¬¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¡¢2ʸ»úÌܰʹߤ˥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­Ê¸»ú
-       ¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
-
-       Î㤨¤Ð¡¢
-
-       --prefix= ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌܤˠ$, @ ¤¬Í褿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë  ¤¬
-       ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹ --prefix=@@ ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌܤˠ@ ¤¬Í褿¤é¡¢
-       ¤½¤ÎÁ°¤Ë @ ¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹
-
-
-
-A\bAC\bCK\bKN\bNO\bOW\bWL\bLE\bED\bDG\bGE\bE
-       °Ê²¼¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
-
-
-       nkf 1.4
-       morb@fujitsu, kiss@ayumi.stars.flab.fujitsu, cen122@flab.fujitsu,
-       yuki@flab.fujitsu Â¾¡¢fujitsu & flab.fujitsu¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎϤ˴¶¼Õ¡£
-       shinoda@cs.titech, kato@cs.titech, uematsu@cs.titech  TNX
-       kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
-
-       nkf 1.9-
-       Akio Furukawa
-       Andy Taki
-       From: OHARA Shigeki
-       Fumitaka Kitagawa
-       Hiroaki Sengoku
-       Ikuhiro MORITA (¿¹ÅÄ °é¹¨)
-       Yoshiharu ITO
-       Junn Ohta
-       KAWAMURA Masao
-       Kazuhiko Mori
-       Keitaro Isokawa
-       Ken-ichi Hirose
-       Ki-ichiro SATO
-       Kiwamu Aoyama
-       Koichi Hirayama
-       Mitsuru Hase¡ÊĹë¡¡Ëþ¡Ë
-       OHARA Shigeki (Â縶 ½Å¼ù)
-       Rei FURUKAWA
-       Satoru Takabayashi
-       Shigeyuki Takagi
-       Shin MICHIMUKO
-       Tadamasa Teranishi
-       TOYODA Jiro
-       TSUCHIYA Masatoshi
-       Tsutomu Sakai
-       YAMASHITA Junji (»³²¼ ½ã»Ê)
-       Yasuyuki Sato
-       Yoshiaki Yanagihara
-       Yoshiaki Yanagihara
-       hat@so-net
-       £Ä£Ã£Ãµ»½ÑÉôÅÏÊÕ
-       ¤«¤È¤Ú / ²ÃÆ£ µ®»Ê
-       ¤«¤Ùdais
-       ¤Ò¤í¤» ¤Þ¤µ¤¢¤­
-       ¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à(³ô)¾¾Èø
-       ±­»ôʸÉÒ
-       ±öºê µ£É§(SHIOZAKI Takehiko)
-       ²Ï¼²íÉ× (Media Lab.)
-       ²ÏÌî ¹¯»Ê
-       ´îÀ¥¡ÈÅßÇ­¡É¹À¡÷Æî¹ñ²­Æì
-       ¶â°æ ÃÒɧ
-       ·ËÅÄ Í´»Ë ¡Ê¤«¤Ä¤é¤À ¤Þ¤µ¤·¡Ë
-       ¹â¶¶µ¹ÌÁ
-       ¹ñµÈ
-       ¹õ¹¾ÌÀɧ
-       »°ÂðÀµÂÙ
-       »³ÁÒ ¿¿
-       »³Ëܠ˧¿Í
-       »³Ìî͵»Ê (¤ä¤Þ¤Î¤æ¤¦¤¸)
-       ½Å¼ˡ¹î
-       ¾®Åç´ðÌ÷
-       ¾åÅÄ¡¡·ò
-       ¿·°æ ¹¯»Ê (Koji Arai)
-       ¿¹¡¡À鳨»Ò
-       ¿¹¡¡ÏÂɧ
-       ¿åÌî µ®Ê¸
-       Á°ÃÏϽÓ
-       Ã罡º¬¡÷ÊÂÎó¿®Í긦
-       Ãö렱ѰìϺ == Eiichiro Itani
-       Æ£¸¶¡¡½¨¹Ô¡¡
-       È¬ÅÄ ¿¿¹Ô (Masayuki Hatta)
-       ÈøÀîÉÒÌé
-       Ë¾·î ¹§»Ö
-       ÌÚ¼¡Ê¡÷ÃÞÇÈÂç³Ø¿ô³Ø¸¦µæ²Ê¡Ë
-       Ìî¼½Ó¾´
-       Í­²¬¡÷¥ß¥Î¥ë¥¿
-       Í­Âô ÌÀ¹¨
-       Íî¹ç°ì´î
-       ÎÓ  Î¼
-       Ô¢°Â ¼£
-       ÌÚ²¼ Íº²ð
-       À®À¥¤æ¤¤
-       Äáëľ¼ù
-       ÃæÅÄ¿­±Ù
-
-       ²ÏÌî¿¿¼£
-            www.ie.u-ryukyu.ac.jp/~kono/nkf/
-
-
-
-                                  07/Feb/2004                           NKF(1)