OSDN Git Service

* Rename cr_conv to nl_conv, o_crconv to o_nlconv, crmode_f to nlmode_f,
[nkf/nkf.git] / nkf.doc
diff --git a/nkf.doc b/nkf.doc
index 2de0510..22bc517 100644 (file)
--- a/nkf.doc
+++ b/nkf.doc
@@ -1,8 +1,8 @@
 NAME
-    nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿ v2.0.7
+    nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿
 
 SYNOPSIS
-      nkf [-butjnesliohrTVvwWJESZxXFfmMBOcdILg] [file ...]
+    nkf [-butjnesliohrTVvwWJESZxXFfmMBOcdILg] [*file ...*]
 
 DESCRIPTION
     nkf
@@ -95,13 +95,13 @@ OPTIONS
         -W8 UTF-8 ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
         -W16
-            UTF-16 (Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+            UTF-16 (Little Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
         -W16B
-            UTF-16 (Big Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+            UTF-16 (Big Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
         -W16L
-            UTF-16 (Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+            UTF-16 (Little Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
     -x  Ä̾浪¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0201 ÊÒ²¾Ì¾)
         ¤«¤é¤¤¤ï¤æ¤ëÁ´³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0208 ÊÒ²¾Ì¾)
@@ -292,11 +292,12 @@ OPTIONS
         &#....; ¤Î¤è¤¦¤Ê Unicode Ê¸»ú»²¾È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
 
     --in-place[=*SUFFIX*] --overwrite[=*SUFFIX*]
-    ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
-    Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
-    ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤È¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
-    ¸½ºß¡¢ºîÀ®Æü»þ¤ä inode
-    ¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¾­Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Î¼ÂÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ëÊݾڤÏ̵¤¤¡£
+        ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
+        Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
+        ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤È¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
+        ¸½ºß¡¢ºîÀ®Æü»þ¤ä inode
+        ¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¾­Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Î¼ÂÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ëÊݾڤÏ̵¤¤¡£
+
     --guess
         ¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë
 
@@ -308,9 +309,11 @@ OPTIONS
 
     --  ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
 
-    --exec-in nkf [options] --exec-in cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf
-    ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë (config.h ¤Ç EXEC_IO ¤ò define
-    ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú)
+    --exec-in
+        nkf [options] --exec-in cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf
+        ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë (config.h ¤Ç EXEC_IO ¤ò define
+        ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú)
+
     --exec-out
         nkf [options] --exec-out cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢nkf ¤Î½ÐÎϤò cmd
         ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë (config.h ¤Ç EXEC_IO ¤ò define
@@ -429,5 +432,5 @@ AUTHOR
     http://sourceforge.jp/projects/nkf/
 
     Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa),2000 S. Kono, COW
-    Copyright (C) 2002-2006 Kono, Furukawa, Naruse, mastodon
+    Copyright (C) 2002-2007 Kono, Furukawa, Naruse, mastodon