OSDN Git Service

Fix: -Z1 and -Z2 doesn't include -Z0. [nkf-forum#41992]
[nkf/nkf.git] / man / nkf.1j.pm
index 8aab96e..e34b211 100755 (executable)
@@ -2,11 +2,11 @@
 
 =head1 NAME
 
-nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿ v2.0.7
+nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿
 
 =head1 SYNOPSIS
 
-  nkf [-butjnesliohrTVvwWJESZxXFfmMBOcdILg] [file ...]
+nkf B<[-butjnesliohrTVvwWJESZxXFfmMBOcdILg]> B<[>I<file ...>B<]>
 
 =head1 DESCRIPTION
 
@@ -32,7 +32,7 @@ B<-mu> 
 
 =item B<-j>
 
-JIS ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
+JIS ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
 
 =item B<-e>
 
@@ -113,7 +113,6 @@ B<-mN> 
 =item B<-M[BQ]>
 
 MIME ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
-JIS ¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤é BASE64 ¤µ¤ì¤ë¡£
 
 =over
 
@@ -160,15 +159,15 @@ UTF-8 
 
 =item B<-W16>
 
-UTF-16 (Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+UTF-16 (Little Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
 =item B<-W16B>
 
-UTF-16 (Big Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+UTF-16 (Big Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
 =item B<-W16L>
 
-UTF-16 (Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
+UTF-16 (Little Endian)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
 
 =back
 
@@ -250,12 +249,38 @@ ISO-2022-JP 
 =item B<-i[@B]>
 
 JIS ´Á»ú¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
-(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-$-B)
+
+=over
+
+=item B<-i@>
+
+JIS X 0208-1978 ¤òÍѤ¤¤ë¡£
+
+=item B<-iB>
+
+JIS X 0208-1983/1990 ¤òÍѤ¤¤ë¡£
+
+=back
 
 =item B<-o[BJH]>
 
 1 ¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ôʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
-(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-(-B)
+
+=over
+
+=item B<-oB>
+
+1 ¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ôʸ»ú¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ US-ASCII ¤òÍѤ¤¤ë¡£
+
+=item B<-oJ>
+
+1 ¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ôʸ»ú¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ JIS X 0201 Roman ¤òÍѤ¤¤ë¡£
+
+=item B<-oH>
+
+ESC ( H ¤Ï½é´ü¤Î JUNET ¥³¡¼¥É¤Ç¤Î¤ßÍѤ¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
+
+=back
 
 =item B<-r>
 
@@ -265,10 +290,6 @@ ROT13/47 
 
 ¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ·¤Þ¤¹¡£
 
-=item B<-v>
-
-¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
-
 =item B<-T>
 
 ¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£(MS-DOS ¾å¤Ç¤Î¤ß¸úÎϤò»ý¤Ä)
@@ -383,6 +404,7 @@ BOM 
 =item B<UTF8-MAC>
 
 UTF8-MAC¡£¸ß´¹Ê¬²ò¤µ¤ì¤¿¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥ÊÅù¤ò·ë¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
+ÆþÎϤΤߤÎÂбþ¤Ç¤¹¡£
 
 =item B<UTF-16 UTF-16BE-BOM>
 
@@ -455,6 +477,7 @@ Unicode 
 &#....; ¤Î¤è¤¦¤Ê Unicode Ê¸»ú»²¾È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
 
 =item B<--in-place[=I<SUFFIX>]  --overwrite[=I<SUFFIX>]>
+
 ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
 Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
 ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤È¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
@@ -468,7 +491,11 @@ Unicode 
 
 ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
 
-=item B<--version>
+=item B<-V>
+
+nkf ¤ÎÀßÄê¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
+
+=item B<-v> B<--version>
 
 nkf ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
 
@@ -477,6 +504,7 @@ nkf 
 ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
 
 =item B<--exec-in>
+
 nkf [options] --exec-in cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
 (config.h ¤Ç EXEC_IO ¤ò define ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú)
 
@@ -509,6 +537,15 @@ morb@fujitsu, kiss@ayumi.stars.flab.fujitsu, cen122@flab.fujitsu,
 yuki@flab.fujitsu Â¾¡¢fujitsu & flab.fujitsu ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎϤ˴¶¼Õ¡£
 shinoda@cs.titech, kato@cs.titech, uematsu@cs.titech  TNX
 kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
+void@merope.pleiades.or.jp (Kusakabe Youichi)
+NIDE Naoyuki <nide@ics.nara-wu.ac.jp>
+ohta@src.ricoh.co.jp (Junn Ohta)
+inouet@strl.nhk.or.jp (Tomoyuki Inoue)
+kiri@pulser.win.or.jp (Tetsuaki Kiriyama)
+Kimihiko Sato <sato@sail.t.u-tokyo.ac.jp>
+a_kuroe@kuroe.aoba.yokohama.jp (Akihiko Kuroe)
+kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji Kono)
+GHG00637@nifty-serve.or.jp (COW)
 
 =head2 nkf 1.9-
 
@@ -688,7 +725,8 @@ kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
 
 http://sourceforge.jp/projects/nkf/
 
-Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa),2000 S. Kono, COW
-Copyright (C) 2002-2006 Kono, Furukawa, Naruse, mastodon
+Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa).
+
+Copyright (C) 1996-2009, The nkf Project.
 
 =cut