OSDN Git Service

Fix minor typos
[nkf/nkf.git] / Changes
diff --git a/Changes b/Changes
index 5b0099e..834ba04 100644 (file)
--- a/Changes
+++ b/Changes
@@ -508,3 +508,29 @@ UTF-16 
 UTF-32 ¤Ç BOM ¤ò½ÐÎϤ·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
 
 4 ¥Ð¥¤¥È UTF-8 ¤Î guess ¤È½ÐÎϤ¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+.SS nkf 2.1.1
+
+Shift_JIS ¤Î alias ¤Ë MS_Kanji ¤òÄɲÃ
+
+eucJP-ms ¤È eucJP-ascii ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê¤òÁ´³Ñ¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+CP50220 ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê¤òÁ´³Ñ¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò½¤Àµ
+
+¤½¤Î¾¤Î¥Ð¥°½¤Àµ
+
+.SS nkf 2.1.2
+
+Q-encoded UTF-8 ¤Î¥Ç¥³¡¼¥É¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½¤Àµ [nkf-bug:55125]
+
+.SS nkf 2.1.3
+
+NKF_python ¤ò¥Þ¡¼¥¸¤·¤¿
+http://sourceforge.jp/ticket/browse.php?group_id=248&tid=27841
+
+guess ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½
+http://sourceforge.jp/ticket/browse.php?group_id=248&tid=26325
+http://sourceforge.jp/ticket/browse.php?group_id=248&tid=26325
+
+¤½¤Î¾¥Ð¥°¤Î½¤Àµ
+http://sourceforge.jp/projects/nkf/scm/git/nkf/