OSDN Git Service

* Update Copyright.
[nkf/nkf.git] / man / nkf.1j.pm
1 =encoding euc-jp
2
3 =head1 NAME
4
5 nkf - ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÑ´Á»ú¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿
6
7 =head1 SYNOPSIS
8
9 nkf B<[-butjnesliohrTVvwWJESZxXFfmMBOcdILg]> B<[>I<file ...>B<]>
10
11 =head1 DESCRIPTION
12
13 B<nkf> ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥á¡¼¥ë¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆɤ߽ñ¤­¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢´Á»ú¥³¡¼¥É¤ÎÊÑ´¹¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ç¤¢¤ë¡£
14
15 ¤³¤ÎB<nkf>¤ÎÆÃħ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆþÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤ÎÅý·×Ū¤Ê¼«Æ°Ç§¼±µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡£
16 ¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÍøÍѼԤϡ¢ÆþÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃΤé¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½ÐÎÏ´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤Î¤ß»ØÄꤹ¤ì¤ÐÎɤ¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
17 ¤¿¤À¡¢¤³¤ÎȽÄ굡¹½¤Ï¡¢ÍýÏÀŪ¤Ë¤Ï´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä̾ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥á¡¼¥ë¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Î¼Â¤ËÆ°ºî¤¹¤ë°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
18
19 ¸½ºß¡¢B<nkf>¤¬Ç§¼±¤Ç¤­¤ëÆþÎϤδÁ»ú¥³¡¼¥É·Ï¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë JIS ¥³¡¼¥É (ISO-2022-JP ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î)¡¢Shift_JIS (MS ´Á»ú¥³¡¼¥É)¡¢
20 ÆüËܸì EUC (AT&T ¥³¡¼¥É)¡¢UTF-8¡¢UTF-16 ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
21 ½ÐÎϤ¹¤ë´Á»ú¥³¡¼¥É·Ï¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
22 ÆþÎϤϡ¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¸½àÆþÎϤȤʤ롣
23 ½ÐÎϤÏɸ½à½ÐÎϤǤ¢¤ë¡£
24
25
26 =head1 OPTIONS
27
28 »ØÄê¤Ç¤­¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄ̤ꡣ
29 B<-mu> ¤Î¤è¤¦¤Ë³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£
30
31 =over
32
33 =item B<-j>
34
35 JIS ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
36
37 =item B<-e>
38
39 EUC ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
40
41 =item B<-s>
42
43 Shift_JIS ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
44
45 =item B<-w -w8[0] -w16[BL][0]>
46
47 Unicode ¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
48
49 =over
50
51 =item B<-w -w80>
52
53 UTF8 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ (BOM Ìµ¤·)
54
55 =item B<-w8>
56
57 UTF8 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£
58
59 =item B<-w16 -w16B0>
60
61 UTF16 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ (Big Endian / BOM Ìµ¤·)
62
63 =item B<-w16B>
64
65 UTF16 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ (Big Endian / BOM Í­¤ê)
66
67 =item B<-w16L>
68
69 UTF16 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ (Little Endian / BOM Í­¤ê)
70
71 =item B<-w16L0>
72
73 UTF16 ¥³¡¼¥É¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ (Little Endian / BOM Ìµ¤·)
74
75 =back
76
77 =item B<-m[BQSN0]>
78
79 MIME ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
80 ISO-2022-JP (B encode) ¤È ISO-8859-1 (Q encode) ¤Î¤ß¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£
81 ISO-8859-1 (Latin-1) ¤ò²òÆɤ¹¤ë»þ¤Ï¡¢B<-l> ¥Õ¥é¥°¤âɬÍפǤ¢¤ë¡£
82 B<-m0> ¤Ç¤Ï MIME ¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£
83 B<-mB>, B<-mQ> ¤Ç¤Ï¡¢BASE64, Q encode ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë¡£
84
85 =over
86
87 =item B<-mB>
88
89 MIME base64 stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£
90 ¥Ø¥Ã¥À¤Ê¤É¤Ï¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¡£
91
92 =item B<-mQ>
93
94 MIME quoted stream ¤ò²òÆɤ¹¤ë¡£
95
96 =item B<-mS>
97
98 MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ë (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
99
100 =item B<-mN>
101
102 MIME ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò´Ë¤¯¤¹¤ë
103
104 =item B<-m0>
105
106 MIME ¤ò²òÆɤ·¤Ê¤¤¡£
107
108 =back
109
110 B<-mS> ¤Ï¡¢Àë¸À¤ÎÆâÍƤȡ¢¤½¤Î¸å¤Ë³¤¯ encoded-text ¤ÎÀ°¹çÀ­¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
111 B<-mN> ¤Ï¡¢²þ¹Ô¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿ MIME ¤Ê¤É¤â²òÆɤ¹¤ë¡£²òÆɤ¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
112
113 =item B<-M[BQ]>
114
115 MIME ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
116 JIS ¤Ë¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤·¤Æ¤«¤é BASE64 ¤µ¤ì¤ë¡£
117
118 =over
119
120 =item B<-M>
121
122 ¥Ø¥Ã¥À·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
123
124 =item B<-MB>
125
126 base64 stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
127
128 =item B<-MQ>
129
130 Quoted stream ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
131
132 =back
133
134 =item B<-J -E -S -W>
135
136 ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆþÎÏ¥³¡¼¥É¤ÎÀ­¼Á¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
137
138 =over
139
140 =item B<-J>
141
142 ISO-2022-JP ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
143
144 =item B<-E>
145
146 ÆüËܸì EUC (AT&T) ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
147
148 =item B<-S>
149
150 Shift_JIS ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
151 ¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0201 ÊÒ²¾Ì¾) ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£
152
153 =item B<-W>
154
155 UTF-8 ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
156
157 =item B<-W8>
158
159 UTF-8 ¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
160
161 =item B<-W16>
162
163 UTF-16 (Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
164
165 =item B<-W16B>
166
167 UTF-16 (Big Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
168
169 =item B<-W16L>
170
171 UTF-16 (Little Endien)¤ò²¾Äꤹ¤ë¡£
172
173 =back
174
175 =item B<-x>
176
177 Ä̾浪¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0201 ÊÒ²¾Ì¾)
178 ¤«¤é¤¤¤ï¤æ¤ëÁ´³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0208 ÊÒ²¾Ì¾) ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢È¾³Ñ¥«¥Ê¤òÊݸ¤¹¤ë¡£
179 ÆþÎϤϡ¢Shift_JIS ¤Î 1byte ¥«¥Ê¡¢SO/SI¡¢ESC-(-I, SSO ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
180 ½ÐÎϤϡ¢ÆüËܸì EUC Ãæ¤Ç¤Ï SSO¡¢JIS ¥³¡¼¥ÉÃæ¤Ç¤Ï ESC-(-I ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÍѤ¤¤ë¡£
181
182 =item B<-X>
183
184 ¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0201 ÊÒ²¾Ì¾) ¤ò ¤¤¤ï¤æ¤ëÁ´³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0208 ÊÒ²¾Ì¾) ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
185
186 =item B<-B>
187
188 ²õ¤ì¤¿ (Broken) JIS ¥³¡¼¥É¡£
189 ESC ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²¾Äꤹ¤ë¡£
190
191 =over
192
193 =item B<-B1>
194
195 B<ESC-(>, B<ESC-$> ¤Î¤¢¤È¤Î¥³¡¼¥É¤òÌä¤ï¤Ê¤¤
196
197 =item B<-B2>
198
199 ²þ¹Ô¤Î¤¢¤È¤Ë¶¯À©Åª¤Ë ASCII ¤ËÌ᤹
200
201 =back
202
203 =item B<-f>[I<m>[-I<n>]]
204
205 °ì¹Ô I<m> Ê¸»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò I<n> ¤È¤·¤Æ´Êñ¤ÊÀ°·Á¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
206 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ïʸ»ú¿ô¤Ï 60¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ó¤Ï 10 ¤Ç¤¢¤ë¡£
207
208 =item B<-Z[0-3]>
209
210 JIS X 0208 ±Ñ¿ô»ú¤È¼ã´³¤Îµ­¹æ¤ò ASCII ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
211 ¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á´³Ñ¤òȾ³Ñ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
212
213 =over
214
215 =item B<-Z -Z0>
216
217 Convert X0208 alphabet to ASCII.
218
219 =item B<-Z1>
220
221 JIS X 0208 Ï»ú´Ö³Ö¤ò ASCII space °ì¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
222
223 =item B<-Z2>
224
225 JIS X 0208 Ï»ú´Ö³Ö¤ò ASCII space Æó¤Ä¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
226
227 =item B<-Z3>
228
229 ¡ä¡¢¡ã¡¢¡É¡¢¡õ¡¢¤ò &gt;¡¢&lt;¡¢&quot;¡¢&amp; ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
230
231 =back
232
233 =item B<-b>
234
235 ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°½ÐÎϤò¹Ô¤¦¡£(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)
236
237 =item B<-u>
238
239 ½ÐÎÏ»þ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¡£
240 ssh localhost | nkf -u ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¦¡£
241
242 =item B<-t>
243
244 ²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£
245
246 =item B<-I>
247
248 ISO-2022-JP °Ê³°¤Î´Á»ú¥³¡¼¥É¤ò¢®¤ËÊÑ´¹¡£
249
250 =item B<-i[@B]>
251
252 JIS ´Á»ú¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
253 (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-$-B)
254
255 =item B<-o[BJH]>
256
257 1 ¥Ð¥¤¥È±Ñ¿ôʸ»ú¥»¥Ã¥È¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£
258 (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï¡¢ESC-(-B)
259
260 =item B<-r>
261
262 ROT13/47 ¤ÎÊÑ´¹¤ò¤¹¤ë¡£
263
264 =item B<-g>
265
266 ¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ·¤Þ¤¹¡£
267
268 =item B<-v>
269
270 ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
271
272 =item B<-T>
273
274 ¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ç½ÐÎϤ¹¤ë¡£(MS-DOS ¾å¤Ç¤Î¤ß¸úÎϤò»ý¤Ä)
275
276 =item B<-l>
277
278 0x80-0xfe ¤Î¥³¡¼¥É¤ò ISO-8859-1 (Latin-1) ¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£
279 JIS ¥³¡¼¥É¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤ÎÁȹ礻¤ß¤Î¤ßÍ­¸ú¡£
280 B<-s, -e, -x> ¤È¤ÏξΩ¤·¤Ê¤¤¡£
281
282 =item B<-O>
283
284 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ÐÎϤ¹¤ë¡£
285 UNIX ¤Ç¤ÏÉÔÍפʵ¡Ç½¤À¤¬ Windows ¤ä MSDOS ¤Ç¤ÏɬÍפ餷¤¤¡£
286 ľ¸å¤Î°ú¤­¿ô¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤È¤Ê¤ê¾å½ñ¤­¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
287 ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï nkf.out¡£
288
289 =item B<-L[uwm] -d -c>
290
291 ²þ¹Ô¥³¡¼¥É¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¡£
292
293 =over
294
295 =item B<-Lu -d>
296
297 unix (LF)
298
299 =item B<-Lw -c>
300
301 windows (CRLF)
302
303 =item B<-Lm>
304
305 mac (CR)
306
307 =back
308
309 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏÊÑ´¹¤·¤Ê¤¤¡£
310
311 =item B<--ic=<input_codeset> --oc=<output_codeset>>
312
313 ÆþÎÏ¡¦½ÐÎϤδÁ»ú¥³¡¼¥É·Ï¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
314
315 =over
316
317 =item B<ISO-2022-JP>
318
319 ¤¤¤ï¤æ¤ë JIS ¥³¡¼¥É¡£B<-j, -J> ¤ÈƱ¤¸¡£
320
321 =item B<ISO-2022-JP-1>
322
323 RFC 2237 ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿·Á¼°¡£ JIS X 0212 ¤ò´Þ¤à¡£
324
325 =item B<ISO-2022-JP-3>
326
327 RFC 2237 ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿·Á¼°¡£ JIS X 0213 ¤ò´Þ¤à¡£
328
329 =item B<EUC-JP>
330
331 EUC ¥³¡¼¥É¡£B<-e, -E> ¤ÈƱ¤¸¡£
332
333 =item B<EUC-JISX0213>
334
335 ʸ»ú½¸¹ç¤Ë JIS X 0213:2000 ¤òÍѤ¤¤¿ EUC-JP¡£
336
337 =item B<EUC-JIS-2004>
338
339 ʸ»ú½¸¹ç¤Ë JIS X 0213:2004 ¤òÍѤ¤¤¿ EUC-JP¡£
340
341 =item B<eucJP-ascii>
342
343 ¥ª¡¼¥×¥ó¥°¥ë¡¼¥×ÆüËÜ¥Ù¥ó¥À¶¨µÄ²ñ¤¬ÄêµÁ¤·¤¿ eucJP-ascii¡£
344 B<-x> ¤¬°ÅÌۤΤ¦¤Á¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
345
346 =item B<eucJP-ms>
347
348 ¥ª¡¼¥×¥ó¥°¥ë¡¼¥×ÆüËÜ¥Ù¥ó¥À¶¨µÄ²ñ¤¬ÄêµÁ¤·¤¿ euc-JPms¡£
349 B<-x> ¤¬°ÅÌۤΤ¦¤Á¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
350
351 =item B<CP51932>
352
353 Micorosft Code Page 51932¡£
354 B<-x> ¤¬°ÅÌۤΤ¦¤Á¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
355
356 =item B<Shift_JIS>
357
358 Shift_JIS¡£
359 B<-s, -S> ¤ÈƱ¤¸¡£
360
361 =item B<Shift_JISX0213>
362
363 ʸ»ú½¸¹ç¤Ë JIS X 0213:2000 ¤òÍѤ¤¤¿ Shift_JIS¡£
364
365 =item B<Shift_JIS-2004>
366
367 ʸ»ú½¸¹ç¤Ë JIS X 0213:2004 ¤òÍѤ¤¤¿ Shift_JIS¡£
368
369 =item B<CP932>
370
371 Micorosft Code Page 932¡£
372 B<-x> ¤¬°ÅÌۤΤ¦¤Á¤Ë»ØÄꤵ¤ì¤ë¡£
373
374 =item B<UTF-8 UTF-8N>
375
376 BOM Ìµ¤·¤Î UTF-8¡£
377 B<-w, -W> ¤ÈƱ¤¸¡£
378
379 =item B<UTF-8-BOM>
380
381 BOM ÉÕ¤­¤Î UTF-8¡£B<-w8> ¤Þ¤¿¤Ï B<-W> ¤ÈƱ¤¸¡£
382
383 =item B<UTF8-MAC>
384
385 UTF8-MAC¡£¸ß´¹Ê¬²ò¤µ¤ì¤¿¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥ÊÅù¤ò·ë¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
386
387 =item B<UTF-16 UTF-16BE-BOM>
388
389 BOM Í­¤ê¤Ç Big Endian ¤Î UTF-16¡£
390 B<-w16B, -W16B> ¤ÈƱ¤¸¡£
391
392 =item B<UTF-16BE>
393
394 BOM Ìµ¤·¤Ç Big Endian ¤Î UTF-16¡£
395 B<-w16B0. -W16B> ¤ÈƱ¤¸¡£
396
397 =item B<UTF-16LE-BOM>
398
399 BOM Í­¤ê¤Ç Little Endian ¤Î UTF-16¡£
400 B<-w16L, -W16L> ¤ÈƱ¤¸¡£
401
402 =item B<UTF-16LE>
403
404 BOM Ìµ¤·¤Ç Little Endian ¤Î UTF-16¡£
405 B<-w16L0, -W16L> ¤ÈƱ¤¸¡£
406
407 =back
408
409 =item B<--fj --unix --mac --msdos  --windows>
410
411 ¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ËŬ¤·¤¿ÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
412
413
414 =item B<--jis --euc --sjis --mime --base64>
415
416 Âбþ¤¹¤ëÊÑ´¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
417
418 =item B<--hirakana --katakana>
419
420 Ê¿²¾Ì¾¡¢ÊÒ²¾Ì¾ÊÑ´¹
421
422 =item B<--fb-{skip, html, xml, perl, java, subchar}>
423
424 Unicode ¤«¤é Shift_JIS, EUC-JP, ISO-2022-JP ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÊÑ´¹¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¸»ú¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤ò»ØÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
425
426 =item B<--prefix=I<escape character>I<target character>..>
427
428 EUC-JP ¤«¤é Shift_JIS ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¡¢2 ¥Ð¥¤¥ÈÌÜ
429 ¤Ë¸½¤ì¤¿Ê¸»ú¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
430 °ú¿ô¤Î 1 Ê¸»úÌܤ¬¥¨¥¹¥±¡¼¥×ʸ»ú¡¢2 Ê¸»úÌܰʹߤ˥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­Ê¸»ú¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
431
432 Î㤨¤Ð¡¢
433
434 --prefix=\$@ ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌܤˠ$ ¤« @ ¤¬Í褿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë \ ¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹
435 --prefix=@@ ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Shift_JIS ¤Î 2 Ê¸»úÌܤˠ@ ¤¬Í褿¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë @ ¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹
436
437 =item B<--no-cp932ext>
438
439 CP932 ¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¡¢NEC Æüìʸ»ú¡¢NEC ÁªÄê IBM ³Èĥʸ»ú (89-92 ¶è)¡¢IBM ³Èĥʸ»ú¤òÊÑ´¹¤·¤Þ¤»¤ó¡£
440
441 =item B<--no-best-fit-chars>
442
443 Unicode ¤«¤é¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¤Ë¡¢±ýÉü°ÂÁ´À­¤¬³ÎÊݤµ¤ì¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ÎÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
444 Unicode ¤«¤é Unicode ¤ÎÊÑ´¹¤ÎºÝ¤Ë -x ¤È¶¦¤Ë»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢nkf ¤ò UTF ·Á¼°¤ÎÊÑ´¹¤ËÍѤ¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
445 (µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¤¤È°ìÉô¤Îʸ»ú¤¬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó)
446
447 ¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëʸ»úÎó¤òÊÑ´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
448
449 =item B<--cap-input, --url-input>
450
451 ¤½¤ì¤¾¤ì :¡¢% ¤Ë³¤¯ 16 ¿Ê¿ô¤òʸ»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë
452
453 =item B<--numchar-input>
454
455 &#....; ¤Î¤è¤¦¤Ê Unicode Ê¸»ú»²¾È¤òÊÑ´¹¤¹¤ë
456
457 =item B<--in-place[=I<SUFFIX>]  --overwrite[=I<SUFFIX>]>
458
459 ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹·ë²Ì¤ÇÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£
460 Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ñ¤­´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â²Äǽ¡£
461 ¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤È¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ»ý¤µ¤ì¤ë¡£
462 ¸½ºß¡¢ºîÀ®Æü»þ¤ä inode ¤ÏÊѹ¹¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¾­Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Î¼ÂÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ëÊݾڤÏ̵¤¤¡£
463
464 =item B<--guess>
465
466 ¼«Æ°È½Ê̤ηë²Ì¤ò½ÐÎϤ¹¤ë
467
468 =item B<--help>
469
470 ¥³¥Þ¥ó¥É¤Î´Êñ¤ÊÀâÌÀ¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
471
472 =item B<--version>
473
474 nkf ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òɽ¼¨¤¹¤ë¡£
475
476 =item B<-->
477
478 ¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò̵»ë¤¹¤ë
479
480 =item B<--exec-in>
481
482 nkf [options] --exec-in cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢cmd ¤Î½ÐÎϤò nkf ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
483 (config.h ¤Ç EXEC_IO ¤ò define ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú)
484
485 =item B<--exec-out>
486
487 nkf [options] --exec-out cmd args... ¤È¤ä¤ë¤È¡¢nkf ¤Î½ÐÎϤò cmd ¤ÎÆþÎϤȤ¹¤ë
488 (config.h ¤Ç EXEC_IO ¤ò define ¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤·¤¿»þ¤Î¤ßÍ­¸ú)
489
490 =back
491
492 =head1 BUGS
493
494 ¼Â¤Ï¡¢ÆþÎϤΥ³¡¼¥É·Ï¤ÎȽÄê¤Ï¡¢Shift_JIS ¤È EUC ¤È¤Î¼«Æ°È½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ËÆÃÄê¤Ç¤­¤ëʸ»ú¤¬Í褿»þÅÀ¤Ç³ÎÄꤷ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
495 ¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÄêÉÔǽ¤Î´Ö¤ÏÊÝα¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¤¿¤á¤Æ¤ª¤«¤ì¡¢³ÎÄê¸å¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤ë¡£
496 ¤³¤Î¤¿¤á¡¢7 ¥Ó¥Ã¥È JIS ¤Ï¾ï¤Ëǧ¼±¤µ¤ì¤ë¡£
497 Shift_JIS¡¢EUC º®¹ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÌäÂ꤬¤Ê¤¤¡£
498 ¤¿¤À¤·¡¢Shift_JIS ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê (JIS X 0201 ÊÒ²¾Ì¾) ¤È EUC ´Á»ú¤¬¼±Ê̤Ǥ­¤Ê¤¤¡£
499 ¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï Shift_JIS ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ëȾ³Ñ¥«¥Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È²¾Äꤷ¤Æ¤¤¤ë¡£
500 (¤Ä¤Þ¤ê¡¢Shift_JIS ¤« EUC ¤«Ì¤ä¿»þ¤Ï EUC ¤È¤ß¤Ê¤¹)
501
502 Unicode ¤ÎÆüËܸì°Ê³°¤ÎÉôʬ¤ÎÊÑ´¹¤Ë¤ÏÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢B<--no-best-fit-chars> ¤ò»ØÄꤹ¤ì¤Ð¡¢UTF-8 ¤È UTF-16 ¤ÎÁê¸ßÊÑ´¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²Äǽ¤Ç¤¢¤ë¡£
503
504 =head1 ACKNOWLEDGE
505
506 °Ê²¼¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¡¢¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
507
508 =head2 nkf 1.4
509
510 morb@fujitsu, kiss@ayumi.stars.flab.fujitsu, cen122@flab.fujitsu,
511 yuki@flab.fujitsu Â¾¡¢fujitsu & flab.fujitsu ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎϤ˴¶¼Õ¡£
512 shinoda@cs.titech, kato@cs.titech, uematsu@cs.titech  TNX
513 kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
514
515 =head2 nkf 1.9-
516
517 =over
518
519 =item ²ÏÌî¿¿¼£
520
521 =item Akio Furukawa
522
523 =item Andy Taki
524
525 =item From: OHARA Shigeki
526
527 =item Fumitaka Kitagawa
528
529 =item Hiroaki Sengoku
530
531 =item Ikuhiro MORITA (¿¹ÅÄ °é¹¨)
532
533 =item Yoshiharu ITO
534
535 =item Junn Ohta
536
537 =item KAWAMURA Masao
538
539 =item Kazuhiko Mori
540
541 =item Keitaro Isokawa
542
543 =item Ken-ichi Hirose
544
545 =item Ki-ichiro SATO
546
547 =item Kiwamu Aoyama
548
549 =item Koichi Hirayama
550
551 =item Mitsuru Hase (Ĺë¡¡Ëþ)
552
553 =item OHARA Shigeki (Â縶 ½Å¼ù)
554
555 =item Rei FURUKAWA
556
557 =item Satoru Takabayashi
558
559 =item Shigeyuki Takagi
560
561 =item Shin MICHIMUKO
562
563 =item Tadamasa Teranishi
564
565 =item TOYODA Jiro
566
567 =item TSUCHIYA Masatoshi
568
569 =item Tsutomu Sakai
570
571 =item YAMASHITA Junji (»³²¼ ½ã»Ê)
572
573 =item Yasuyuki Sato
574
575 =item Yoshiaki Yanagihara
576
577 =item hat@so-net
578
579 =item £Ä£Ã£Ãµ»½ÑÉôÅÏÊÕ
580
581 =item ¤«¤È¤Ú / ²ÃÆ£ µ®»Ê
582
583 =item ¤«¤Ùdais
584
585 =item ¤Ò¤í¤» ¤Þ¤µ¤¢¤­
586
587 =item ¥¤¥ó¥È¥é¥Í¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à(³ô)¾¾Èø
588
589 =item ±­»ôʸÉÒ
590
591 =item ±öºê µ£É§(SHIOZAKI Takehiko)
592
593 =item ²Ï¼²íÉ× (Media Lab.)
594
595 =item ²ÏÌî ¹¯»Ê
596
597 =item ´îÀ¥¡ÈÅßÇ­¡É¹À¡÷Æî¹ñ²­Æì
598
599 =item ¶â°æ ÃÒɧ
600
601 =item ·ËÅÄ Í´»Ë (¤«¤Ä¤é¤À ¤Þ¤µ¤·)
602
603 =item ¹â¶¶µ¹ÌÁ
604
605 =item ¹ñµÈ
606
607 =item ¹õ¹¾ÌÀɧ
608
609 =item »°ÂðÀµÂÙ
610
611 =item »³ÁÒ ¿¿
612
613 =item »³Ëܠ˧¿Í
614
615 =item »³Ìî͵»Ê (¤ä¤Þ¤Î¤æ¤¦¤¸)
616
617 =item ½Å¼ˡ¹î
618
619 =item ¾®Åç´ðÌ÷
620
621 =item ¾åÅÄ¡¡·ò
622
623 =item ¿·°æ ¹¯»Ê (Koji Arai)
624
625 =item ¿¹¡¡À鳨»Ò
626
627 =item ¿¹¡¡ÏÂɧ
628
629 =item ¿åÌî µ®Ê¸
630
631 =item Á°ÃÏϽÓ
632
633 =item Ã罡º¬¡÷ÊÂÎó¿®Í긦
634
635 =item Ãö렱ѰìϺ == Eiichiro Itani
636
637 =item Æ£¸¶¡¡½¨¹Ô
638
639 =item È¬ÅÄ ¿¿¹Ô (Masayuki Hatta)
640
641 =item ÈøÀîÉÒÌé
642
643 =item Ë¾·î ¹§»Ö
644
645 =item ÌÚ¼ (¡÷ÃÞÇÈÂç³Ø¿ô³Ø¸¦µæ²Ê)
646
647 =item Ìî¼½Ó¾´
648
649 =item Í­²¬¡÷¥ß¥Î¥ë¥¿
650
651 =item Í­Âô ÌÀ¹¨
652
653 =item Íî¹ç°ì´î
654
655 =item ÎÓ  Î¼
656
657 =item Ô¢°Â ¼£
658
659 =item ÌÚ²¼ Íº²ð
660
661 =item ÅÄÃæδ͵
662
663 =item Äáëľ¼ù
664
665 =item ÃæÅÄ¿­±Ù
666
667 =item ¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤Ò¤í¤Õ¤ß
668
669 =item MoonWolf
670
671 =item sava
672
673 =back
674
675 =head1 AUTHOR
676
677 =over
678
679 =item »ÔÀî  »ê        ichikawa@flab.fujitsu.co.jp (was ichikawa@fujitsu.JUNET)
680
681 =item ²ÏÌî  ¿¿¼£      kono@ie.u-ryukyu.acjp
682
683 =item Rei FURUKAWA    furukawa@tcp-ip.or.jp
684
685 =item À®À¥
686
687 =item mastodon
688
689 =back
690
691 http://sourceforge.jp/projects/nkf/
692
693 Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa),2000 S. Kono, COW
694 Copyright (C) 2002-2007 Kono, Furukawa, Naruse, mastodon
695
696 =cut