OSDN Git Service

バージョン記述を更新
[neighbornote/NeighborNote.git] / installbuilder / installbuilder_mac.xml
2014-11-25 yukiバージョン記述を更新
2014-10-23 yukiMerge branch 'develop' version0.5.2
2014-10-22 yukiバージョン記述を更新
2014-10-03 yukiMerge branch 'develop' version0.5.1
2014-10-03 yukiInstallBuilderのバージョン記述を更新(Mac)
2014-05-14 yukiMerge branch 'develop' version0.5
2014-05-14 yukiInstallBuilderのバージョン記述を更新
2014-05-13 yukiMerge branch 'installBuilder' into develop
2014-05-13 yukiインストーラの使用言語設定を自動化
2014-04-30 yukiMac OS X用のインストーラ関係のファイルを追加