OSDN Git Service

インストーラの使用言語設定を自動化
[neighbornote/NeighborNote.git] / installbuilder / installbuilder_linux.xml
2014-05-13 yukiインストーラの使用言語設定を自動化
2014-05-12 yukiLinux用のインストーラ関係のファイルを追加