OSDN Git Service

Change the file encoding to UTF-8.
authorKoji Arai <jca02266@gmail.com>
Sun, 29 Nov 2015 11:09:52 +0000 (20:09 +0900)
committerKoji Arai <jca02266@gmail.com>
Sun, 29 Nov 2015 11:09:52 +0000 (20:09 +0900)
src/header.c
src/lhext.c

index 17f4b6d..ca0d037 100644 (file)
@@ -2019,9 +2019,9 @@ utf8_to_sjis(char *dst, const char *src, size_t dstsize)
 }
 
 /*
- * SJIS <-> EUC ÊÑ´¹´Ø¿ô
- * ¡ÖÆüËܸì¾ðÊó½èÍý¡×   ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(³ô)
- *  ¤è¤êÈ´¿è(by Koji Arai)
+ * SJIS <-> EUC 変換関数
+ * 「日本語情報処理」   ソフトバンク(株)
+ *  より抜粋(by Koji Arai)
  */
 void
 euc2sjis(int *p1, int *p2)
index cc7c460..acdeaf8 100644 (file)
@@ -259,7 +259,7 @@ extract_one(afp, hdr)
     else
         str_safe_copy(name, q, sizeof(name));
 
-    /* LZHDIRS_METHOD¤ò»ý¤Ä¥Ø¥Ã¥À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë */
+    /* LZHDIRS_METHODを持つヘッダをチェックする */
     /* 1999.4.30 t.okamoto */
     for (method = 0;; method++) {
         if (methods[method] == NULL) {
@@ -438,7 +438,7 @@ extract_one(afp, hdr)
     else if ((hdr->unix_mode & UNIX_FILE_TYPEMASK) == UNIX_FILE_DIRECTORY
              || (hdr->unix_mode & UNIX_FILE_TYPEMASK) == UNIX_FILE_SYMLINK
              || method == LZHDIRS_METHOD_NUM) {
-        /* ¢¬¤³¤ì¤Ç¡¢Symbolic Link ¤Ï¡¢Âç¾æÉפ«¡© */
+        /* ↑これで、Symbolic Link は、大丈夫か? */
         if (!ignore_directory && !verify_mode) {
             if (noexec) {
                 if (quiet != TRUE)