OSDN Git Service

This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r12,
[lha/lha.git] / config.jpn.euc
index 9ebcda3..bce456c 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-LHa for UNIX ver 1.14 ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó (Makefile, SWITCHES¥Þ¥¯¥í»²¾È)
+LHa for UNIX ver 1.14g ¥³¥ó¥Õ¥£¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó (Makefile, SWITCHES¥Þ¥¯¥í»²¾È)
 
 µ¡¼ï°Í¸¥Þ¥¯¥í¤Ï¡¢MACHINES ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÀßÄêÎ㤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç»²¾È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
 
 
 µ¡¼ï°Í¸¥Þ¥¯¥í¤Ï¡¢MACHINES ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÀßÄêÎ㤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç»²¾È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
 
@@ -10,7 +10,7 @@ LHa for UNIX ver 1.14 
   ARCHIVENAME_EXTENTION        ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö³ÈÄ¥»Ò¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï ".lzh" ¡£
   BACKUPNAME_EXTENTION ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î³ÈÄ¥»Ò¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï ".bak" ¡£
   TMP_FILENAME_TEMPLATE        ºî¶È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡£
   ARCHIVENAME_EXTENTION        ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö³ÈÄ¥»Ò¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï ".lzh" ¡£
   BACKUPNAME_EXTENTION ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î³ÈÄ¥»Ò¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï ".bak" ¡£
   TMP_FILENAME_TEMPLATE        ºî¶È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡£
-  SUPPORT_LH6          -lh6- method¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤­¤ËÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
+  SUPPORT_LH7          -lh7- method¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤­¤ËÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
 
 µ¡¼ï°Í¸¥Þ¥¯¥í
 
 
 µ¡¼ï°Í¸¥Þ¥¯¥í