OSDN Git Service

updated ChangeLog, configure.ac, man/lha.1 for timestamp archiving feature
[lha/lha.git] / man / lha.man
1
2
3 LHA(N)              Unix Programmer's Manual               LHA(N)
4
5
6 N\bN\bNA\bA\bAM\bM\bME\bE\bE Ì¾\b\b̾\b\b̾¾Î\b\b¾Î\b\b¾Î
7      LHa - ¹â°µ½Ì¥¢¡¼¥«¥¤¥Ð
8
9 S\bS\bSY\bY\bYN\bN\bNO\bO\bOP\bP\bPS\bS\bSI\bI\bIS\bS\bS ·Á\b\b·Á\b\b·Á¼°\b\b¼°\b\b¼°
10      l\bl\blh\bh\bha\ba\ba k\bk\bke\be\bey\by\by [ m\bm\bmo\bo\bod\bd\bdi\bi\bif\bf\bfi\bi\bie\be\ber\br\brs\bs\bs ] _\ba_\br_\bc_\bh_\bi_\bv_\be__\bf_\bi_\bl_\be [ _\bf_\bl_\bi_\be ... ]
11      l\bl\blh\bh\bha\ba\ba _\ba_\br_\bc_\bh_\bi_\bv_\be__\bf_\bi_\bl_\be
12
13 D\bD\bDE\bE\bES\bS\bSC\bC\bCR\bR\bRI\bI\bIP\bP\bPT\bT\bTI\bI\bIO\bO\bON\bN\bN ²ò\b\b²ò\b\b²òÀâ\b\bÀâ\b\bÀâ
14      L\bL\bLH\bH\bHa\ba\ba ¤Ï¸úΨ¤Î¹â¤¤°µ½Ìµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ð¤Ç¤¹¡£
15      k\bk\bke\be\bey\by\by  ¤Ëµ¡Ç½Ê¸»ú¤ò»ØÄꤷ¡¢file   ¤ÎÄɲᢹ¹¿·¡¢Ãê½Ð¡¢ºï½ü¡¢°ì
16      Í÷ɽ¼¨¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¿ô¤Ë  archive_file  ¤Î¤ß¤ò»ØÄꤷ¤¿
17      ¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µ¡Ç½Ê¸»ú¤Ë  l   ¤ò»ØÄꤷ¤¿¤Î¤ÈƱÅù¤ÎÆ°ºî¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ
18      ¤¹¡£
19      µ¡Ç½Ê¸»ú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄ̤ê¤Ç¤¹¡£
20
21      a\ba\ba       Äɲá£file ¤ò archive_file  ¤ËÄɲä·¤Þ¤¹¡£file  ¤¬¥Ç
22              ¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Õ¥¡
23              ¥¤¥ë¤ò¤¹¤Ù¤ÆÄɲä·¤Þ¤¹¡£
24
25      u\bu\bu       ¹¹¿·¡£file  ¤¬  archive_file  ¤Ë³ÊǼ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢
26              ¤â¤·¤¯¤Ï³ÊǼ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¸Å¤±¤ì¤Ð¡¢file        ¤ò
27              archive_file ¤ËÄɲä·¤Þ¤¹¡£
28
29      l\bl\bl ¤Þ\b\b¤Þ\b\b¤Þ¤¿\b\b¤¿\b\b¤¿¤Ï\b\b¤Ï\b\b¤Ï v\bv\bv
30              °ìÍ÷ɽ¼¨¡£archive_file  ¤Ë³ÊǼ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë  file  ¤Î¾ð
31              Êó¤ò°ìÍ÷ɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£file            ¤Î»ØÄ꤬¤Ê¤±¤ì¤Ð
32              archive_file    Æâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹
33              ¡£v ¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È l ¤è¤ê¤â¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤òɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
34
35      x\bx\bx ¤Þ\b\b¤Þ\b\b¤Þ¤¿\b\b¤¿\b\b¤¿¤Ï\b\b¤Ï\b\b¤Ï e\be\be
36              Ãê½Ð¡£archive_file ¤«¤é file  ¤òÃê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£file  ¤Î
37              »ØÄ꤬¤Ê¤±¤ì¤Ð  archive_file  Æâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃê
38              ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ãê½Ð¤¹¤Ù¤­¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì
39              ¹ç¤Ë¤Ï¡¢½Å¤Í½ñ¤­¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ÎÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹
40              ¡£
41
42      p\bp\bp       ÆâÍÆɽ¼¨¡£archive_file  ¤«¤é  file  ¤ÎÆâÍƤò¼è¤ê½Ð¤·
43              ¡¢É¸½à½ÐÎϤؤȽÐÎϤ·¤Þ¤¹¡£file    ¤Î»ØÄ꤬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢
44              Á´¤Æ¤ÎÆâÍƤò½ÐÎϤ·¤Þ¤¹¡£
45
46      d\bd\bd       ºï½ü¡£archive_file ¤«¤é file ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£
47
48      m\bm\bm       °ÜÆ°¡£file ¤ò archive_file  ¤ËÄɲä·¤¿¸å¡¢file  ¤òºï
49              ½ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢key  ¤Ë  a ¤ò¡¢modifiers ¤Ë d ¤ò»Ø
50              Äꤷ¤¿»þ¤ÈƱ¤¸Æ°ºî¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
51
52
53                         January 14,1997                         1
54
55
56
57 LHA(N)              Unix Programmer's Manual               LHA(N)
58
59
60      c\bc\bc       ¿·µ¬ºîÀ®¡£archive_file  ¤ò¿·¤¿¤ËºîÀ®¤·¡¢file  ¤òÄɲÃ
61              ¤·¤Þ¤¹¡£
62
63      µ¡Ç½Êѹ¹Ê¸»ú modifiers ¤ò»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ  key  ¤ÎÆ°ºî¤Î
64      ¾ÜºÙ¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£modifiers   ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÃ椫¤éÊ£
65      ¿ô»ØÄꤹ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
66
67
68
69      q\bq\bq<\b<\b<n\bn\bnu\bu\bum\bm\bm>\b>\b>  É½¼¨¤ÎÍÞÀ©¡£ÂÐÏÃŪ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Îɽ¼¨¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
70              <num>  ¤ÎÃͤˤè¤Ã¤Æ¡¢INDICATOR  ¤Îɽ¼¨ÊýË¡¤òÊѹ¹¤Ç¤­
71              ¤Þ¤¹¡£
72
73              q\bq\bq0\b0\b0 o\bo\boo\bo\bo.\b.\b..\b.\b..\b.\b..\b.\b. ¤Î\b\b¤Î\b\b¤Îɽ\b\bɽ\b\bɽ¼¨\b\b¼¨\b\b¼¨¤ò\b\b¤ò\b\b¤ò¹Ô\b\b¹Ô\b\b¹Ô¤Ê\b\b¤Ê\b\b¤Ê¤¦\b\b¤¦\b\b¤¦¡£\b\b¡£\b\b¡£
74
75              q\bq\bq1\b1\b1 ¥Õ\b\b¥Õ\b\b¥Õ¥¡\b\b¥¡\b\b¥¡¥¤\b\b¥¤\b\b¥¤¥ë\b\b¥ë\b\b¥ë̾\b\b̾\b\b̾ɽ\b\bɽ\b\bɽ¼¨\b\b¼¨\b\b¼¨¤Î\b\b¤Î\b\b¤Î¤ß\b\b¤ß\b\b¤ß¹Ô\b\b¹Ô\b\b¹Ô¤Ê\b\b¤Ê\b\b¤Ê¤¦\b\b¤¦\b\b¤¦¡£\b\b¡£\b\b¡£
76
77              q\bq\bq2\b2\b2 ²¿\b\b²¿\b\b²¿¤â\b\b¤â\b\b¤âɽ\b\bɽ\b\bɽ¼¨\b\b¼¨\b\b¼¨¤·\b\b¤·\b\b¤·¤Ê\b\b¤Ê\b\b¤Ê¤¤\b\b¤¤\b\b¤¤¡£\b\b¡£\b\b¡£
78
79              ¤Ê¤ª¡¢ÃͤòÆþÎϤ·¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢q2    ¤ÈƱÅù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ
80              ¤¹¡£
81
82      v\bv\bv       É½¼¨¤Î¾éĹ²½¡£É½¼¨¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾éŤˤ·¤Þ¤¹¡£
83
84      n\bn\bn       ¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¹¹¿·¤äÃê½Ð¤ÎÆ°ºî¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
85              ¼Â¹ÔÆâÍƤγÎǧ¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
86
87      f\bf\bf       ¶¯À©Åª¤Ê¼Â¹Ô¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃê½Ð»þ¤Ë¡¢Â¸ºß¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë
88              ¤Îºï½ü³Îǧ¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤º¶¯À©Åª¤Ëºï½ü¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
89
90      t\bt\bt       ¥Æ¥­¥¹¥È¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤ë³ÊǼ,Ãê½Ð¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë
91              ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÊǼ»þ¤Ë¤Ï¡¢UNIX  ¤«¤é  MS-DOS  ¤Ø¤Î²þ
92              ¹Ô¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃê½Ð»þ¤Ë¤ÏµÕ¤Ë
93              ¡¢MS-DOS  ¤«¤é  UNIX  ¤Ø¤Î²þ¹Ô¥³¡¼¥ÉÊÑ´¹¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹
94              ¡£
95
96      o\bo\bo{\b{\b{n\bn\bnu\bu\bum\bm\bm}\b}\b}  LHarc   ¸ß´¹¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÀ¸À®¡¢¤Þ¤¿¤Ï°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à
97              ¤ò»ØÄꤹ¤ë¡£µ¡Ç½Ê¸»ú  a,  u,  m ¤È¶¦¤Ë»ØÄꤷ¡¢Ãê½Ð»þ
98              ¤Ë¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
99
100              o\bo\bo L\bL\bLH\bH\bHa\ba\bar\br\brc\bc\bc ¸ß\b\b¸ß\b\b¸ß´¹\b\b´¹\b\b´¹¥¢\b\b¥¢\b\b¥¢¡¼\b\b¡¼\b\b¡¼¥«\b\b¥«\b\b¥«¥¤\b\b¥¤\b\b¥¤¥Ö\b\b¥Ö\b\b¥Ö¤Î\b\b¤Î\b\b¤ÎÀ¸\b\bÀ¸\b\bÀ¸À®\b\bÀ®\b\bÀ®¤ò\b\b¤ò\b\b¤ò¹Ô\b\b¹Ô\b\b¹Ô¤¦\b\b¤¦\b\b¤¦¡£\b\b¡£\b\b¡£
101
102                   ¸Å¤¤·Á¼°¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£°µ½Ì¥¢¥ë¥´
103                   ¥ê¥º¥à¤Ï-lh1-¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£
104
105
106
107                         January 14,1997                         2
108
109
110
111 LHA(N)              Unix Programmer's Manual               LHA(N)
112
113
114              o\bo\bo5\b5\b5 °µ\b\b°µ\b\b°µ½Ì\b\b½Ì\b\b½Ì¥¢\b\b¥¢\b\b¥¢¥ë\b\b¥ë\b\b¥ë¥´\b\b¥´\b\b¥´¥ê\b\b¥ê\b\b¥ê¥º\b\b¥º\b\b¥º¥à\b\b¥à\b\b¥à¤Ë\b\b¤Ë\b\b¤Ë -\b-\b-l\bl\blh\bh\bh5\b5\b5- ¤ò\b\b¤ò\b\b¤ò»È\b\b»È\b\b»ÈÍÑ\b\bÍÑ\b\bÍѤ¹\b\b¤¹\b\b¤¹¤ë\b\b¤ë\b\b¤ë¡£\b\b¡£\b\b¡£
115
116              o\bo\bo6\b6\b6 °µ\b\b°µ\b\b°µ½Ì\b\b½Ì\b\b½Ì¥¢\b\b¥¢\b\b¥¢¥ë\b\b¥ë\b\b¥ë¥´\b\b¥´\b\b¥´¥ê\b\b¥ê\b\b¥ê¥º\b\b¥º\b\b¥º¥à\b\b¥à\b\b¥à¤Ë\b\b¤Ë\b\b¤Ë -\b-\b-l\bl\blh\bh\bh6\b6\b6- ¤ò\b\b¤ò\b\b¤ò»È\b\b»È\b\b»ÈÍÑ\b\bÍÑ\b\bÍѤ¹\b\b¤¹\b\b¤¹¤ë\b\b¤ë\b\b¤ë¡£\b\b¡£\b\b¡£
117
118              LHA¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢-lh6-¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï
119              Ãê½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òÇÛÉÛ¤¹¤ëºÝ
120              ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£MSDOSÈǤÎÀµµ¬ÇÛÉÛÈǤǤϠ -lh6-
121              ¤ÎÀ¸À®¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢MSDOSÈÇ  LHA  version 2.5x
122              °Ê¹ß¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï -lh6- ¤ÎÃê½Ð¤Î¤ß¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
123
124      w\bw\bw=\b=\b=<\b<\b</\b/\b/d\bd\bdi\bi\bir\br\br>\b>\b>
125              ³ÊǼ¤ª¤è¤ÓÃê½Ð»þ¤Î¥ï¡¼¥¯Íѥǥ£¥ì¥¯¥È¥ê»ØÄê¡£¥Ç¥Õ¥©
126              ¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢/tmp  ¤Ç¤¹¤¬¡¢/tmp  ¤ÎÂ礭¤µ°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
127              ¤ò³ÊǼ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏɬÍפǤ¹¡£
128
129      d\bd\bd       ¥Õ¥¡¥¤¥ë³ÊǼ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îºï½ü¡£µ¡Ç½Ê¸»ú  a,  ¤â¤·¤¯
130              ¤Ï   u  ¤È¶¦¤ËÍѤ¤¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
131              ³ÊǼ¤Î¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£u   ¤ËÉղä·¤¿¾ì¹ç¡¢
132              ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÆâÍƤÎÊý¤¬¿·¤·¤¤»þ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬
133              ³ÊǼ¤µ¤ì¤º¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤
134              ¡£
135
136      i\bi\bi       Ãê½Ð»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Î̵¸ú²½¡£Ãê½Ð»þ¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È
137              ¥ê̾¤ò̵¸ú¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
138
139      z\bz\bz       È󰵽̳ÊǼ¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÊǼ»þ¤Ë°µ½Ì¤ò
140              ¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ç¤Ë°µ½Ì¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°µ½Ì¸úΨ¤ò˾
141              ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£Ãê½Ð»þ¤Ë¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹
142              ¡£
143
144      g\bg\bg       [generic]¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎºîÀ®¡£UNIX   ÍѤÎÉղþðÊó¤ò»ý¤¿
145              ¤Ê¤¤¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£Ãê½Ð»þ¤Ë¤Ï̵»ë
146              ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
147
148      0\b0\b0/\b/\b/1\b1\b1/\b/\b/2\b2\b2   ¥Ø¥Ã¥À¥ì¥Ù¥ë»ØÄê¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÆâÉôɽ¸½¤Î·Á¼°¤ò»ØÄê
149              ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï 1 ¤Ç¤¹¡£0 ¤Ï  LHarc  ¤ÇÍÑ°Õ¤µ
150              ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸Å¤¤·Á¼°¤Ç¤¹¡£¾­Íè¤Ï   2  ¤Î·Á¼°¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤ë
151              ¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î³ÊǼ»þ¤Î¤ßÍ­¸ú¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡
152              ¥¤¥ë¤ÎÃê½Ð»þ¤Ë¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë·Á¼°¤òȽÃǤ·½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£
153
154      _\ba_\br_\bc_\bh_\bi_\bv_\be__\bf_\bi_\bl_\be ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£
155
156      _\ba_\br_\bc_\bh_\bi_\bv_\be__\bf_\bi_\bl_\be  ¤Ë-   ¤È½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò
157      É¸½àÆþ½ÐÎϤˤ¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£t\bt\bta\ba\bar\br\br(1)    ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥«¥¤
158      ¥Ö¤ÎºîÀ®¡¢¹¹¿·»þ¤Ë¤Ïɸ½à½ÐÎϤˡ¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î
159
160
161                         January 14,1997                         3
162
163
164
165 LHA(N)              Unix Programmer's Manual               LHA(N)
166
167
168      Ãê½Ð»þ¤Ë¤Ïɸ½àÆþÎϤˤʤê¤Þ¤¹¡£
169
170      Ãê½Ð»þ¤Ë_\ba_\br_\bc_\bh_\bi_\bv_\be__\bf_\bi_\bl_\be  ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¥µ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹.\b.\b.l\bl\blz\bz\bzh\bh\bh  ¤ò
171      ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Î¸å¤í¤ËÉղä·¤ÆÃê½Ð¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£
172      Æä˵¬Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±¿ÍѾ奵¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ.\b.\b.l\bl\blz\bz\bzh\bh\bh    ¤òÍÑ
173      ¤¤¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËܰʳ°¤Ç¤Ï  .\b.\b.l\bl\blh\bh\bha\ba\ba  ¤ò»ÈÍѤ·¤Æ¤¤
174      ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Å¬µ¹Ä´À°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£:-)
175      ¥µ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬c\bc\bco\bo\bom\bm\bm ¤â¤·¤¯¤Ï.\b.\b.e\be\bex\bx\bxe\be\be  ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢MS-DOS  ÈǤǺîÀ®
176      ¤µ¤ì¤¿_\bS_\bF_\bX(¼«¸ÊŸ³«µ¡Ç½ÉÕ¤­¤Î°µ½Ì¥Õ¥¡¥¤¥ë)   ·Á¼°¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á
177      ¥§¥Ã¥¯¤·¡¢Âбþ¤·¤Þ¤¹¡£
178      ¥µ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬.\b.\b.x\bx\bx  ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½  SHARP  X68000  ¤Î  OS,
179      Human68k  ÈǤǺîÀ®¤µ¤ì¤¿  SFX ·Á¼°¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·Âбþ¤·
180      ¤Þ¤¹¡£
181      SFX   ·Á¼°¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂФ·¤ÆÄɲääºï½ü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç
182      ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò.\b.\b.l\bl\blz\bz\bzh\bh\bh   ¤ËÊѹ¹¤·¡¢SFX  ¤Î¾ðÊó¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹
183      ¡£
184
185 F\bF\bFI\bI\bIL\bL\bLE\bE\bES\bS\bS ¥Õ\b\b¥Õ\b\b¥Õ¥¡\b\b¥¡\b\b¥¡¥¤\b\b¥¤\b\b¥¤¥ë\b\b¥ë\b\b¥ë
186      *.lzh          - LHa/LHarc ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë
187      *.bak          - ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë
188      /tmp/lh*       - ¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë
189      *.com *.exe    - MS-DOS SFX ¥Õ¥¡¥¤¥ë
190      *.x            - Human68k SFX ¥Õ¥¡¥¤¥ë
191
192 S\bS\bSE\bE\bEE\bE\bE A\bA\bAL\bL\bLS\bS\bSO\bO\bO ´Ø\b\b´Ø\b\b´ØÏ¢\b\bÏ¢\b\bÏ¢¹à\b\b¹à\b\b¹àÌÜ\b\bÌÜ\b\bÌÜ
193      t\bt\bta\ba\bar\br\br(1), a\ba\bar\br\br(1), c\bc\bco\bo\bom\bm\bmp\bp\bpr\br\bre\be\bes\bs\bss\bs\bs(1)
194
195 D\bD\bDI\bI\bIS\bS\bST\bT\bTR\bR\bRI\bI\bIB\bB\bBU\bU\bUT\bT\bTI\bI\bIO\bO\bON\bN\bN ºÆ\b\bºÆ\b\bºÆÇÛ\b\bÇÛ\b\bÇÛÉÛ\b\bÉÛ\b\bÉÛ¤Ë\b\b¤Ë\b\b¤Ë¤Ä\b\b¤Ä\b\b¤Ä¤¤\b\b¤¤\b\b¤¤¤Æ\b\b¤Æ\b\b¤Æ
196
197      °Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Ç¡¢ºÆÇÛÉÛ¡¢Å¾ºÜ¡¢²þÊѤòµö²Ä¤·¤Þ¤¹¡£
198
199      1.      Ãøºî¸¢É½¼¨¤òºï½ü¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
200
201      2.      ÇÛÉÛÆâÍƤˤĤ¤¤Æ¤Ï¡¢
202
203      a.      ÇÛÉۤκݤ˸ºß¤¹¤ëÆâÍÆ(¤¹¤Ê¤ï¤Á¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¡¢¥É¥­
204              ¥å¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Ø¤Î¼ê°ú¤­¤Ê¤É)¤¬ºÆÇÛÉÛ¤µ¤ì
205              ¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ëɬ¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡£²þÊѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð
206              ¡¢¤½¤ì¤òÌÀ¼¨¤·¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£
207
208      b.      LHa   ¤ËÂФ¹¤ëÉղòÁÃͤ¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ÆºÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë
209              ¤Ï¤½¤ì¤é¤â¤Ç¤­¤ë¤À¤±´Þ¤á¤ë¤è¤¦ÅØÎϤ¹¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢
210              ¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉղòÁÃͤ¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¼¨¤·¤¿¥É
211              ¥­¥å¥á¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£
212
213
214
215                         January 14,1997                         4
216
217
218
219 LHA(N)              Unix Programmer's Manual               LHA(N)
220
221
222      c.      ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Î¤ß¤ÎÇÛÉۤϵö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£(ÉղòÁÃͤΤâ¤Î¤â
223              ´Þ¤à)
224
225      3.      ºÇ¿·ÈǤÎÇÛÉÛ¤Ë̳¤á¤ë¤³¤È¡£(µÁ̳¤Ï¤Ê¤¤)
226
227      Ãí.     ¤Ê¤ª¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÇÛÉդϼ«Í³¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¯¥»
228              ¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤Êý¡Ê»¨»ï¤ª¤è¤Ó¡¢CD-ROM    ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡ËÇÛÉÕ
229              ¤Ï¡¢ÇÛÉÕÁ°¤Ë¤³¤Á¤é¤Ë  E-Mail  ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛÉÕÁ°
230              ¤Ë½ÐÍè¤Ê¤¤ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸åÆüɬ¤º E-Mail ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
231
232      4.      ¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸ºß¤ä»ÈÍѤ·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿Â»
233              ³²¤ÏÁ´¤¯Êݾڤ·¤Ê¤¤¡£
234
235      5.      ºî¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÄûÀµ
236              ¤¹¤ëµÁ̳¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¡£
237
238      6.      ¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÉô¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤ò¾¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë
239              ÁȤ߹þ¤ó¤ÇÍøÍѤ·¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥×¥í
240              ¥°¥é¥à¤Ï LHa ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢LHa ¤È̾¾è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
241
242      7.      ¾¦ÍøÍѤ˴ؤ·¤Æ¤Ï¡¢¾åµ­¤Î¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¡¢²¼µ­¤Î¾ò·ï¤Î¤â
243              ¤È¤Ë¤³¤ì¤òǧ¤á¤ë¡£
244
245      a.      ¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¾¦ÍøÍѤ϶ػߤ¹¤ë¡£
246
247      b.      ¾¦ÍøÍѤÎÁê¼ê¤¬¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»ÈÍѼԤȤ·¤ÆÉÔŬÀÚ¤È
248              È½ÃǤ·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤¡£
249
250      c.      ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¼êÃʤȤ·¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é
251              ¥à¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÁê¼ê¤Ë¶¯À©¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¾¦ÍøÍѼÔ
252              ¤¬ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤È¤­¤Î»³²¤Ï¡¢¾¦ÍøÍѼԤ¬Á´
253              ÀÕǤ¤òÉ餦¡£
254
255      d.      ¾¦ÍøÍѤòÉղòÁÃͤȤ·¤Æ¹Ô¤¤¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍѤ¹¤ë
256              ¾ì¹ç¡¢¾¦ÍøÍѼԤϡ¢¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
257
258 ºÇ\b\bºÇ\b\bºÇ¸å\b\b¸å\b\b¸å¤Ë\b\b¤Ë\b\b¤Ë(\b(\b(F\bF\bFr\br\bro\bo\bom\bm\bm Y\bY\bY.\b.\b.T\bT\bTa\ba\bag\bg\bga\ba\baw\bw\bwa\ba\ba)\b)\b)
259      LZHUF  Ë¡¤Î´ðÁäȤʤä¿  LZARI  Ë¡¤òȯɽ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿±ü¼À²
260      É§»á¡¢¤½¤ì¤ò  NIFTY-Serve  ¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢LArc ¤Îºî¼Ô¤Ç¤â¤¢
261      ¤ë»°ÌÚÏÂɧ»á¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤«¤é  LZHUF   Ë¡µÚ¤Ó¡¢MS-DOS
262      ÈÇ  LHarc  ¤òºîÀ®¤·¤¿µÈºê±ÉÂٻᡢLHarc UNIX ¤Î³«È¯¤Ë¶¨ÎϤ·¤¿
263      ¿Íã¡¢¤³¤³¤í¤è¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¶¶ÅϤ·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Àкê°ìÌÀ»á(MIX
264      ID:k.ishi)¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤ì
265      ¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿¹¸ø°ìϺ»á  (MIX   ID:kmori)¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹
266      ¡£
267
268
269                         January 14,1997                         5
270
271
272
273 LHA(N)              Unix Programmer's Manual               LHA(N)
274
275
276 ºÇ\b\bºÇ\b\bºÇ¸å\b\b¸å\b\b¸å¤Ë\b\b¤Ë\b\b¤Ë(\b(\b(F\bF\bFr\br\bro\bo\bom\bm\bm M\bM\bMa\ba\bas\bs\bsa\ba\bar\br\bru\bu\bu O\bO\bOk\bk\bki\bi\bi)\b)\b)
277      ¾åµ­¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ã¤¨¤Æ LHarc UNIX ¤òºîÀ®¤·¤¿  Y.Tagawa
278      »á¡¢¤½¤ì¤ò  OSK  ¤Ë°Ü¿¢¤·µÈºê»á¤Î LHx ¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁȤ߹þ
279      ¤ó¤À H.S »á¡¢JUNET ¤Î LHa for  UNIX  MailingList  ¤Ë¤Æ¶¨ÎϤ·
280      ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼ÕÃפ·¤Þ¤¹¡£
281
282 ºÇ\b\bºÇ\b\bºÇ¸å\b\b¸å\b\b¸å¤Ë\b\b¤Ë\b\b¤Ë(\b(\b(F\bF\bFr\br\bro\bo\bom\bm\bm N\bN\bNo\bo\bob\bb\bbu\bu\but\bt\bta\ba\bak\bk\bka\ba\ba W\bW\bWa\ba\bat\bt\bta\ba\baz\bz\bza\ba\bak\bk\bki\bi\bi)\b)\b)
283      ¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºîÀ®¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç     LHa
284      ¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ ²­¾¡»á¤Ë´¶¼ÕÃפ·¤Þ¤¹¡£
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323                         January 14,1997                         6
324