OSDN Git Service

update docs for 1.4.5
authorHiraoka <khi@users.osdn.me>
Mon, 31 Dec 2018 12:38:39 +0000 (21:38 +0900)
committerHiraoka <khi@users.osdn.me>
Mon, 31 Dec 2018 12:40:50 +0000 (21:40 +0900)
doc/ChangeLog
doc/README-j.html
doc/README.ja.rd
doc/index-j.html
doc/index.html

index 8d0059b..cd07d5f 100644 (file)
@@ -1,3 +1,11 @@
+2018-12-31  HIRAOKA Kazuyuki  <khi@users.osdn.me>
+
+       * README.ja.rd: update version.
+
+       * index-j.html: ditto.
+
+       * index.html: ditto.
+
 2018-02-25  HIRAOKA Kazuyuki  <khi@users.osdn.me>
 
        * index-j.html: update git URL to https
index 9d75a53..7ed9a72 100644 (file)
@@ -1290,29 +1290,20 @@ make test</pre></li>
 <h3><a name="label-19" id="label-19">¹¹¿·µ­Ï¿</a></h3><!-- RDLabel: "¹¹¿·µ­Ï¿" -->
 <p>thx &gt; patch¡¦²þÎÉ°Æ¡¦»ØŦ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ</p>
 <ul>
-<li>¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ
-<ul>
-<li>[2018-09-26]
+<li>¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.5 [2018-12-31]
 <ul>
 <li><p>migemo-client ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë cmigemo ¤âÂбþ</p>
 <pre>(setq howm-migemo-client '((type . cmigemo) (command . "cmigemo")))
 (setq howm-migemo-client-option
       '("-q" "-d" "/usr/share/cmigemo/utf-8/migemo-dict"))</pre></li>
-</ul></li>
-<li>[2018-02-12]
-<ul>
-<li>autotools ¤Þ¤ï¤ê¤òÁݽü</li>
 <li>¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲÃ
-      <a href="https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000136.html">thx</a>
-      <a href="http://piratepad.net/ZNywUOscRL">thx</a>
-      &gt; Yassine-san (yacinechaouche at yahoo.com)</li>
-</ul></li>
-<li>[2018-02-22]
-<ul>
-<li>¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÀâÌÀʸ¤âËÝÌõ
-      <a href="https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000139.html">thx</a>
-      thx &gt; Xavier Maillard san (xavier at maillard.im)</li>
-</ul></li>
+    <a href="https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000136.html">thx</a>
+    <a href="http://piratepad.net/ZNywUOscRL">thx</a>
+    <a href="https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000139.html">thx</a>
+    &gt; Yassine san (yacinechaouche at yahoo.com),
+    Xavier Maillard san (xavier at maillard.im)</li>
+<li>autotools ¤Þ¤ï¤ê¤òÁݽü</li>
+<li>howm-1.4.5-snapshot3 ¤ÈƱ¤¸ÆâÍƤǤ¹</li>
 </ul></li>
 <li>¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.4 [2016-12-31]
 <ul>
index d41a2da..b183f21 100644 (file)
@@ -926,22 +926,20 @@ Emacs 
 
 thx > patch¡¦²þÎÉ°Æ¡¦»ØŦ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ
 
-* ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ
-  * [2018-09-26]
-    * migemo-client ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë cmigemo ¤âÂбþ
-        (setq howm-migemo-client '((type . cmigemo) (command . "cmigemo")))
-        (setq howm-migemo-client-option
-              '("-q" "-d" "/usr/share/cmigemo/utf-8/migemo-dict"))
-  * [2018-02-12]
-    * autotools ¤Þ¤ï¤ê¤òÁݽü
-    * ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲÃ
-      ((<thx|URL:https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000136.html>))
-      ((<thx|URL:http://piratepad.net/ZNywUOscRL>))
-      > Yassine-san (yacinechaouche at yahoo.com)
-  * [2018-02-22]
-    * ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÀâÌÀʸ¤âËÝÌõ
-      ((<thx|URL:https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000139.html>))
-      thx > Xavier Maillard san (xavier at maillard.im)
+* ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.5 [2018-12-31]
+  * migemo-client ¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë cmigemo ¤âÂбþ
+      (setq howm-migemo-client '((type . cmigemo) (command . "cmigemo")))
+      (setq howm-migemo-client-option
+            '("-q" "-d" "/usr/share/cmigemo/utf-8/migemo-dict"))
+  * ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄɲÃ
+    ((<thx|URL:https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000136.html>))
+    ((<thx|URL:http://piratepad.net/ZNywUOscRL>))
+    ((<thx|URL:https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000139.html>))
+    > Yassine san (yacinechaouche at yahoo.com),
+    Xavier Maillard san (xavier at maillard.im)
+  * autotools ¤Þ¤ï¤ê¤òÁݽü
+  * howm-1.4.5-snapshot3 ¤ÈƱ¤¸ÆâÍƤǤ¹
+
 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.4 [2016-12-31]
   * ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò
     * cl ¤ò¤ä¤á¤Æ cl-lib ¤ò»È¤¦
index 26f3258..2cc85fd 100644 (file)
@@ -18,9 +18,9 @@ Emacs で断片的なメモをどんどんとるための環境です.
 
 <ul>
  <li> ダウンロード:
-      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.4.4.tar.gz">1.4.4</a>
+      <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.4.5.tar.gz">1.4.5</a>
       (<a href="README-j.html#label-19">更新記録</a>)
-      [2016-12-31]
+      [2018-12-31]
  <li> 使い方:
       <a href="https://howm.osdn.jp/uu/">UNIX USER 誌の記事</a>
       /
index b2a860b..cd71ed1 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 
 <ul>
 <li> Download
-     <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.4.4.tar.gz">howm-1.4.4.tar.gz</a>
+     <a href="https://howm.osdn.jp/a/howm-1.4.5.tar.gz">howm-1.4.5.tar.gz</a>
      (snapshot:
      <a href="https://melpa.org/#/howm"><img alt="MELPA" src="https://melpa.org/packages/howm-badge.svg"/></a>
      /
@@ -117,6 +117,19 @@ For customization, try 'M-x customize-group RET howm RET'.
 
 <h2>Update from old version</h2>
 
+<h3>1.4.4 to 1.4.5</h3>
+
+<p>
+add French menu
+<a href="https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000136.html">thx</a>
+<a href="https://osdn.net/projects/howm/lists/archive/eng/2018/000139.html">thx</a>
+<ol>
+ <li>Delete the old menu file 0000-00-00-000000.txt in your howm-directory.
+ <li>Add (setq howm-menu-lang 'fr) into your .emacs.
+ <li>Start Emacs and howm.
+</ol>
+</p>
+
 <h3>1.4.3 to 1.4.4</h3>
 
 <p>