OSDN Git Service

update docs for 1.4.4
authorHIRAOKA Kazuyuki <khi@users.osdn.me>
Sat, 31 Dec 2016 08:06:03 +0000 (17:06 +0900)
committerHIRAOKA Kazuyuki <khi@users.osdn.me>
Sat, 31 Dec 2016 08:31:36 +0000 (17:31 +0900)
doc/ChangeLog
doc/README-j.html
doc/README.ja.rd
doc/index-j.html
doc/index.html

index dca5a22..c2126b1 100644 (file)
@@ -1,5 +1,13 @@
 2016-12-31  HIRAOKA Kazuyuki  <khi@users.sourceforge.jp>
 
+       * README.ja.rd: update version.
+
+       * index-j.html: ditto.
+
+       * index.html: ditto.
+
+2016-12-31  HIRAOKA Kazuyuki  <khi@users.sourceforge.jp>
+
        * index-j.html: add descriptions of snapshot version (MELPA / GIT)
        thx > Yuki Inoue san (inouetakahiroki at gmail.com)
 
index ab01e20..75c3cb3 100644 (file)
 <li><a href="#label-2">»È¤¤Êý</a> ¡Ä
   <a href="#label-3">¥á¥â¤ò½ñ¤³¤¦</a>¡¿<a href="#label-4">¥á¥â¤òÆɤ⤦</a>¡¿<a href="#label-5">¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À</a></li>
 <li><a href="#label-6">ƳÆþË¡</a> ¡Ä
-  <a href="#label-7">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</a>¡¿<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>¡¿<a href="#label-12">³°Éô¥Ä¡¼¥ë</a></li>
-<li><a href="#label-13">¼ÂÁõ</a> ¡Ä
-  <a href="#label-14">¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a>¡¿<a href="#label-15">Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤è?</a></li>
-<li><a href="#label-16">È÷¹Í</a> ¡Ä
-  <a href="#label-17">»²¹Í</a>¡¿<a href="#label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a>¡¿<a href="#label-19">¥¢¥É¥ì¥¹</a></li>
+  <a href="#label-7">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</a>¡¿<a href="#label-12">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>¡¿<a href="#label-13">³°Éô¥Ä¡¼¥ë</a></li>
+<li><a href="#label-14">¼ÂÁõ</a> ¡Ä
+  <a href="#label-15">¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a>¡¿<a href="#label-16">Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤è?</a></li>
+<li><a href="#label-17">È÷¹Í</a> ¡Ä
+  <a href="#label-18">»²¹Í</a>¡¿<a href="#label-19">¹¹¿·µ­Ï¿</a>¡¿<a href="#label-20">¥¢¥É¥ì¥¹</a></li>
 </ul>
 <h2><a name="label-2" id="label-2">»È¤¤Êý</a></h2><!-- RDLabel: "»È¤¤Êý" -->
 <ul>
@@ -65,7 +65,7 @@
 <li><p>Àµ³Î¤Ê½ñ¼°¤Ï,</p>
 <pre>(¹ÔƬ)=(¶õÇò)(¥¿¥¤¥È¥ë)(¹ÔËö)</pre>
 <ul>
-<li>½ñ¼°¤ÏÊѹ¹²Ä (¢ª<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</li>
+<li>½ñ¼°¤ÏÊѹ¹²Ä (¢ª<a href="#label-12">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</li>
 </ul></li>
 <li><p>¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤·¤Ç, Ã±¤Ë¥á¥â¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ»È¤¦¤À¤±¤Ç¤â OK</p>
 <pre>(¡Ä ¤Û¤²¤Û¤² ¡Ä)
@@ -147,8 +147,8 @@ emacs 
 <li><p>¥¿¥¤¥È¥ë¤È·ó¤Í¤ë¤Ê¤é,</p>
 <pre>= &lt;&lt;&lt; ¤Õ¤¬¤Õ¤¬</pre></li>
 </ul></li>
-<li>come-from, goto ¤È¤â, Âçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ (¢ª<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</li>
-<li>½ñ¼°¤ÏÊѹ¹²Ä (¢ª<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</li>
+<li>come-from, goto ¤È¤â, Âçʸ»ú¾®Ê¸»ú¤ò¶èÊÌ (¢ª<a href="#label-12">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</li>
+<li>½ñ¼°¤ÏÊѹ¹²Ä (¢ª<a href="#label-12">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</li>
 <li>°Ê²¼, come-from ¥ê¥ó¥¯¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤òñ¤Ë¡Ö¥­¡¼¥ï¡¼¥É¡×¤Èɽµ­</li>
 </ul></li>
 <li>action-lock
@@ -446,7 +446,7 @@ x 
 </ul></li>
 <li>&gt;&gt;&gt; hoge.png ¤Ê¤é³°Éô viewer ¤Ç²èÁü¤ò³«¤¯
 <ul>
-<li>ÀßÄê¤Ï<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>»²¾È</li>
+<li>ÀßÄê¤Ï<a href="#label-12">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>»²¾È</li>
 </ul></li>
 </ul></li>
 </ul>
@@ -474,7 +474,7 @@ x 
 <li>¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï, ¹ÔƬ¤Î¡Ö&gt;¡×¾å¤Ç RET ¤ò᤯¤È¥á¥â¤ËÈô¤Ó¤Þ¤¹
       (¤½¤ì°Ê³°¤Î°ÌÃ֤Ǥâ, ²¼Àþ¤¬¤Ê¤¤½ê¤Ê¤éƱÍÍ)</li>
 </ul></li>
-<li>¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥½¥Õ¥È plan ¤Ø¤Î export ¤â²Äǽ (¢ª<a href="#label-12">³°Éô¥Ä¡¼¥ë</a>)</li>
+<li>¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥½¥Õ¥È plan ¤Ø¤Î export ¤â²Äǽ (¢ª<a href="#label-13">³°Éô¥Ä¡¼¥ë</a>)</li>
 </ul></li>
 <li>½ñ¼°
 <ul>
@@ -555,7 +555,11 @@ x 
 </ul>
 <h2><a name="label-6" id="label-6">ƳÆþË¡</a></h2><!-- RDLabel: "ƳÆþË¡" -->
 <h3><a name="label-7" id="label-7">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</a></h3><!-- RDLabel: "¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë" -->
-<h4><a name="label-8" id="label-8">¼«Æ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç</a></h4><!-- RDLabel: "¼«Æ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç" -->
+<h4><a name="label-8" id="label-8">MELPA ¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈǤò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç</a></h4><!-- RDLabel: "MELPA ¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈǤò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç" -->
+<ul>
+<li>¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Öhowm¡×¤ò <a href="https://melpa.org/#/getting-started">MELPA</a> ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë</li>
+</ul>
+<h4><a name="label-9" id="label-9">¼«Æ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç</a></h4><!-- RDLabel: "¼«Æ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç" -->
 <ul>
 <li>¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë
 <ul>
@@ -596,7 +600,7 @@ x 
     (¥á¥Ë¥å¡¼µ¯Æ°»þ¤Ë¼«Æ°ºîÀ®)</li>
 </ul></li>
 </ul>
-<h4><a name="label-9" id="label-9">¼êÆ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç</a></h4><!-- RDLabel: "¼êÆ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç" -->
+<h4><a name="label-10" id="label-10">¼êÆ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç</a></h4><!-- RDLabel: "¼êÆ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç" -->
 <ul>
 <li>*.el ¤òŬÅö¤Ê¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯ (Îã: ~/elisp/howm)
 <ul>
@@ -604,16 +608,16 @@ x 
 <ul>
 <li><p>ÃÖ¤­¾ì¤Ë±þ¤¸¤Æ, ¢­¤Î¤è¤¦¤Ëµ­½Ò</p>
 <pre>(add-to-list 'load-path "~/elisp/howm/")</pre></li>
-<li>¤µ¤é¤Ë, <a href="#label-8">¼«Æ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç</a>¤ÈƱÍͤε­½Ò¤òÄɲÃ</li>
+<li>¤µ¤é¤Ë, <a href="#label-9">¼«Æ°¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç</a>¤ÈƱÍͤε­½Ò¤òÄɲÃ</li>
 </ul></li>
 <li><p>¤ª¹¥¤ß¤Ç, ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë</p>
 <pre>cd ~/elisp/howm
 \emacs -batch -q --no-site-file --eval '(progn (add-to-list (quote load-path) ".") (byte-recompile-directory "." 0))'</pre></li>
 </ul></li>
 </ul>
-<h4><a name="label-10" id="label-10">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÎÊä­</a></h4><!-- RDLabel: "¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÎÊä­" -->
+<h4><a name="label-11" id="label-11">¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÎÊä­</a></h4><!-- RDLabel: "¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÎÊä­" -->
 <ul>
-<li><p>¤ª¹¥¤ß¤Ç, ~/.emacs ¤ËÀßÄê¤òÄɲà(¢ª<a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</p>
+<li><p>¤ª¹¥¤ß¤Ç, ~/.emacs ¤ËÀßÄê¤òÄɲà(¢ª<a href="#label-12">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>)</p>
 <pre>;; ÀßÄêÎã
 (define-key global-map [katakana] 'howm-menu) ; [¥«¥¿¥«¥Ê] ¥­¡¼¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼
 (setq howm-file-name-format "%Y/%m/%Y_%m_%d.txt") ; 1 Æü 1 ¥Õ¥¡¥¤¥ë
@@ -699,7 +703,7 @@ x 
     ja/0000-00-00-000000.txt ¤ò¼«Ê¬¤Ç¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.</li>
 </ul></li>
 </ul>
-<h3><a name="label-11" id="label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a></h3><!-- RDLabel: "¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º" -->
+<h3><a name="label-12" id="label-12">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a></h3><!-- RDLabel: "¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º" -->
 <p>´ðËÜŪ¤Ë¤Ï M-x customize ¢ª [Applications] ¢ª [Howm] ¤Ç.
 ¤Ô¤ó¤È¤³¤Ê¤¤¹àÌܤâ, [Show] ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê´ûÄêÃͤ«¤éÁªÂò²Äǽ.</p>
 <p>¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï, ~/.emacs (~/.emacs.el ¤«¤â)¤Ø, °Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËľÀܽñ¤¯.
@@ -1003,7 +1007,7 @@ In-Reply-To: &lt;/home/hira/sawfish/rich-title/rich-title.jl&gt; 
 (setq howm-congrats-command '("play" "~/sound/fanfare.wav"))</pre></li>
 <li>¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤¸¤ë¤Ë¤Ï, *.el ËÁƬ¤ò»²¾È</li>
 </ul>
-<h3><a name="label-12" id="label-12">³°Éô¥Ä¡¼¥ë</a></h3><!-- RDLabel: "³°Éô¥Ä¡¼¥ë" -->
+<h3><a name="label-13" id="label-13">³°Éô¥Ä¡¼¥ë</a></h3><!-- RDLabel: "³°Éô¥Ä¡¼¥ë" -->
 <p>(Ʊº­¥Ä¡¼¥ë¤Ï ext/ ¤Ë)</p>
 <ul>
 <li>HTML ¤Ø¤ÎÊÑ´¹: howm2 (Ʊº­. Í× ruby)
@@ -1063,8 +1067,8 @@ In-Reply-To: &lt;/home/hira/sawfish/rich-title/rich-title.jl&gt; 
 </ul></li>
 <li><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool">¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×</a>¤â»²¾È</li>
 </ul>
-<h2><a name="label-13" id="label-13">¼ÂÁõ</a></h2><!-- RDLabel: "¼ÂÁõ" -->
-<h3><a name="label-14" id="label-14">¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a></h3><!-- RDLabel: "¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ" -->
+<h2><a name="label-14" id="label-14">¼ÂÁõ</a></h2><!-- RDLabel: "¼ÂÁõ" -->
+<h3><a name="label-15" id="label-15">¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ</a></h3><!-- RDLabel: "¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ" -->
 <ul>
 <li>¥Õ¥¡¥¤¥ë³«¤¯¤¿¤ó¤Ó¤Ë¥¹¥­¥ã¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Â°×¼ÂÁõ
 <ul>
@@ -1237,7 +1241,7 @@ In-Reply-To: &lt;/home/hira/sawfish/rich-title/rich-title.jl&gt; 
 </ul></li>
 </ul></li>
 </ul>
-<h3><a name="label-15" id="label-15">Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤è?</a></h3><!-- RDLabel: "Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤è?" -->
+<h3><a name="label-16" id="label-16">Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤è?</a></h3><!-- RDLabel: "Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¤è?" -->
 <p>(¥Ð¥°¤Î»ØŦ¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ø)</p>
 <ul>
 <li>°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È, Ä´ºº¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
@@ -1270,8 +1274,8 @@ make test</pre></li>
 <li>M-x howm-elp ¤Ç, ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é elp ¤Î½àÈ÷</li>
 </ul></li>
 </ul>
-<h2><a name="label-16" id="label-16">È÷¹Í</a></h2><!-- RDLabel: "È÷¹Í" -->
-<h3><a name="label-17" id="label-17">»²¹Í</a></h3><!-- RDLabel: "»²¹Í" -->
+<h2><a name="label-17" id="label-17">È÷¹Í</a></h2><!-- RDLabel: "È÷¹Í" -->
+<h3><a name="label-18" id="label-18">»²¹Í</a></h3><!-- RDLabel: "»²¹Í" -->
 <p><a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?IdeaSource">¸µ¥Í¥¿</a>»²¾È.
 ÆäË, Q-pocket¡¦HashedWiki¡¦ChangeLog ¥á¥â¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Í¤·¤Æ¤Þ¤¹. ´¶¼Õ.</p>
 <ul>
@@ -1284,30 +1288,10 @@ make test</pre></li>
 <li>6.4 ¾ÏËöÌäÂê¤Î¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯ dired¡×¤ò»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿</li>
 </ul></li>
 </ul>
-<h3><a name="label-18" id="label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a></h3><!-- RDLabel: "¹¹¿·µ­Ï¿" -->
+<h3><a name="label-19" id="label-19">¹¹¿·µ­Ï¿</a></h3><!-- RDLabel: "¹¹¿·µ­Ï¿" -->
 <p>thx &gt; patch¡¦²þÎÉ°Æ¡¦»ØŦ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ</p>
 <ul>
-<li>¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ
-<ul>
-<li>[2016-09-28]
-<ul>
-<li><p>ÆüÉÕÆþÎÏ»þ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÈÄ¥
-      <a href="https://osdn.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2016/000118.html">thx</a>
-      &gt; Albert-san (areiner at tph.tuwien.ac.at)</p>
-<pre>;; ¡Ö[2003-12-27]¡×¾å¤Ç RET ¤·¤Æǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
-(setq howm-action-lock-date-future t) ;; 2003-12-27 ¤è¤ê̤Íè¤È²ò¼á
-;(setq howm-action-lock-date-future 'closer) ;; 2003-12-27 ¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á</pre>
-<ul>
-<li><p>¿·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Ë¤À¤±¤½¤¦¤¤¤¦Æ°ºî¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð</p>
-<pre>;; ÆüÉÕÆþÎÏ(C-c , d ¤Þ¤¿¤Ï [Æü¢­])¤Çǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
-(setq howm-insert-date-future t) ;; ¡Ö̤Íè¡×¤È²ò¼á
-;(setq howm-insert-date-future 'closer) ;; º£Æü¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á</pre></li>
-</ul></li>
-</ul></li>
-</ul></li>
-<li>¥Æ¥¹¥ÈÈÇ
-<ul>
-<li>[2016-01-01]
+<li>¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.4 [2016-12-31]
 <ul>
 <li>¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò
 <ul>
@@ -1315,7 +1299,9 @@ make test</pre></li>
 <li>howm-ime-fix (howm-1.1.1 °ÊÁ°¤Î canna, egg, yc, anthy ¸ÄÊÌÂкö) ¤òÇÑ»ß</li>
 <li>¤½¤Î¾¤³¤Þ¤´¤Þ</li>
 </ul></li>
-</ul></li>
+<li>MELPA ¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÄɲÃ.
+    thx &gt; Yuki Inoue san (inouetakahiroki at gmail.com)</li>
+<li>¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ 2016-09-28 ¤ÈƱ¤¸ÆâÍƤǤ¹</li>
 </ul></li>
 <li>¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.3 [2015-12-31]
 <ul>
@@ -1440,7 +1426,7 @@ make test</pre></li>
         <a href="http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/unix/1141892764/519">thx</a></p>
 <pre>(setq howm-action-lock-forward-fuzziness 5) ;; ²¿¹Ô¤Þ¤Ç¤º¤ì¤Æ¤âµö¤¹¤«</pre></li>
 </ul></li>
-<li><a href="#label-11">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>
+<li><a href="#label-12">¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º</a>
 <ul>
 <li>¾åµ­ %reminder ¤ä todo list Ãæ¤Î»ÅÀÚ¤ê</li>
 <li>grep »ÈÍÑ»þ¤Î coding system »ØÄê
@@ -1774,6 +1760,21 @@ make test</pre></li>
 </ul></li>
 </ul></li>
 </ul></li>
+<li>1.4.4
+<ul>
+<li><p>ÆüÉÕÆþÎÏ»þ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÈÄ¥
+      <a href="https://osdn.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2016/000118.html">thx</a>
+      &gt; Albert-san (areiner at tph.tuwien.ac.at)</p>
+<pre>;; ¡Ö[2003-12-27]¡×¾å¤Ç RET ¤·¤Æǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
+(setq howm-action-lock-date-future t) ;; 2003-12-27 ¤è¤ê̤Íè¤È²ò¼á
+;(setq howm-action-lock-date-future 'closer) ;; 2003-12-27 ¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á</pre>
+<ul>
+<li><p>¿·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Ë¤À¤±¤½¤¦¤¤¤¦Æ°ºî¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð</p>
+<pre>;; ÆüÉÕÆþÎÏ(C-c , d ¤Þ¤¿¤Ï [Æü¢­])¤Çǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
+(setq howm-insert-date-future t) ;; ¡Ö̤Íè¡×¤È²ò¼á
+;(setq howm-insert-date-future 'closer) ;; º£Æü¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á</pre></li>
+</ul></li>
+</ul></li>
 </ul></li>
 <li>¡ÄÍúÎòÈ´¿è¡Ä (<a href="OLD.rd">&lt;URL:OLD.rd&gt;</a> »²¾È)
 <ul>
@@ -1813,7 +1814,7 @@ make test</pre></li>
 <li>[2002-05-29] 0.1 ¸ø³«</li>
 </ul></li>
 </ul>
-<h3><a name="label-19" id="label-19">¥¢¥É¥ì¥¹</a></h3><!-- RDLabel: "¥¢¥É¥ì¥¹" -->
+<h3><a name="label-20" id="label-20">¥¢¥É¥ì¥¹</a></h3><!-- RDLabel: "¥¢¥É¥ì¥¹" -->
 <ul>
 <li>ºÇ¿·ÈÇ: <a href="http://howm.sourceforge.jp/">&lt;URL:http://howm.sourceforge.jp/&gt;</a></li>
 <li>Ï¢ÍíÀè: email ¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ëËÁƬ¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤</li>
index 31a0d9b..f5b46cd 100644 (file)
@@ -927,26 +927,14 @@ Emacs 
 
 thx > patch¡¦²þÎÉ°Æ¡¦»ØŦ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ
 
-
-* ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ
-  * [2016-09-28]
-    * ÆüÉÕÆþÎÏ»þ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÈÄ¥
-      ((<thx|URL:https://osdn.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2016/000118.html>))
-      > Albert-san (areiner at tph.tuwien.ac.at)
-        ;; ¡Ö[2003-12-27]¡×¾å¤Ç RET ¤·¤Æǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
-        (setq howm-action-lock-date-future t) ;; 2003-12-27 ¤è¤ê̤Íè¤È²ò¼á
-        ;(setq howm-action-lock-date-future 'closer) ;; 2003-12-27 ¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á
-      * ¿·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Ë¤À¤±¤½¤¦¤¤¤¦Æ°ºî¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð
-          ;; ÆüÉÕÆþÎÏ(C-c , d ¤Þ¤¿¤Ï [Æü¢­])¤Çǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
-          (setq howm-insert-date-future t) ;; ¡Ö̤Íè¡×¤È²ò¼á
-          ;(setq howm-insert-date-future 'closer) ;; º£Æü¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á
-
-* ¥Æ¥¹¥ÈÈÇ
-  * [2016-01-01]
-    * ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò
-      * cl ¤ò¤ä¤á¤Æ cl-lib ¤ò»È¤¦
-      * howm-ime-fix (howm-1.1.1 °ÊÁ°¤Î canna, egg, yc, anthy ¸ÄÊÌÂкö) ¤òÇÑ»ß
-      * ¤½¤Î¾¤³¤Þ¤´¤Þ
+* ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.4 [2016-12-31]
+  * ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò
+    * cl ¤ò¤ä¤á¤Æ cl-lib ¤ò»È¤¦
+    * howm-ime-fix (howm-1.1.1 °ÊÁ°¤Î canna, egg, yc, anthy ¸ÄÊÌÂкö) ¤òÇÑ»ß
+    * ¤½¤Î¾¤³¤Þ¤´¤Þ
+  * MELPA ¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÄɲÃ.
+    thx > Yuki Inoue san (inouetakahiroki at gmail.com)
+  * ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ 2016-09-28 ¤ÈƱ¤¸ÆâÍƤǤ¹
 
 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.3 [2015-12-31]
   * emacs 25.1.50.1 (2015-12-27 »þÅÀ¤Î git Àèü = de88375) ¤Çµ¯Æ°¤ò³Îǧ
@@ -1278,6 +1266,17 @@ thx > patch
         Âбþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¹Ô¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤
         * ¤½¤â¤½¤â¹Ô»Ø¸þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ÂÁõ¤¬ÌµÍýÌðÍý
         * ¤­¤Á¤ó¤Èľ¤¹¤Î¤Ï¤á¤ó¤É¤¦. ¶¯¤¤¼ûÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä
+  * 1.4.4
+    * ÆüÉÕÆþÎÏ»þ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÈÄ¥
+      ((<thx|URL:https://osdn.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2016/000118.html>))
+      > Albert-san (areiner at tph.tuwien.ac.at)
+        ;; ¡Ö[2003-12-27]¡×¾å¤Ç RET ¤·¤Æǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
+        (setq howm-action-lock-date-future t) ;; 2003-12-27 ¤è¤ê̤Íè¤È²ò¼á
+        ;(setq howm-action-lock-date-future 'closer) ;; 2003-12-27 ¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á
+      * ¿·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Ë¤À¤±¤½¤¦¤¤¤¦Æ°ºî¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð
+          ;; ÆüÉÕÆþÎÏ(C-c , d ¤Þ¤¿¤Ï [Æü¢­])¤Çǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
+          (setq howm-insert-date-future t) ;; ¡Ö̤Íè¡×¤È²ò¼á
+          ;(setq howm-insert-date-future 'closer) ;; º£Æü¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á
 
 * ¡ÄÍúÎòÈ´¿è¡Ä (((<URL:OLD.rd>)) »²¾È)
   * [2010-12-30] 1.3.9 Èù½¤Àµ
index e0d3df0..5902d08 100644 (file)
@@ -18,9 +18,9 @@ Emacs 
 
 <ul>
  <li> ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É:
-      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.4.3.tar.gz">1.4.3</a>
-      (<a href="README-j.html#label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
-      [2015-12-31]
+      <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.4.4.tar.gz">1.4.4</a>
+      (<a href="README-j.html#label-19">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
+      [2016-12-31]
  <li> »È¤¤Êý:
       <a href="http://howm.sourceforge.jp/uu/">UNIX USER »ï¤Îµ­»ö</a>
       /
@@ -42,12 +42,12 @@ Emacs 
 <!--
  <li> ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ
       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.4.3rc1.tar.gz">1.4.3rc1</a>
-      (<a href="README-test-j.html#label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
+      (<a href="README-test-j.html#label-19">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
       : git Àèü emacs ¤ËÂбþ [2015-12-27]
 -->
 <!--
  <li> <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-test.tar.gz">¥Æ¥¹¥ÈÈÇ</a>
-      (<a href="README-test-j.html#label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
+      (<a href="README-test-j.html#label-19">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
       : ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò [2016-01-01]
 -->
  <li> ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ
index 7353bd9..1af977a 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@
 
 <ul>
 <li> Download
-     <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.4.3.tar.gz">howm-1.4.3.tar.gz</a>
+     <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.4.4.tar.gz">howm-1.4.4.tar.gz</a>
      (snapshot:
      <a href="https://melpa.org/#/howm"><img alt="MELPA" src="https://melpa.org/packages/howm-badge.svg"/></a>
      /
@@ -111,8 +111,18 @@ You can keep your favorite style. :-)
       </pre>
 </ul>
 
+<h2>Customization</h2>
+
+For customization, try 'M-x customize-group RET howm RET'.
+
 <h2>Update from old version</h2>
 
+<h3>1.4.3 to 1.4.4</h3>
+
+<p>
+fix for warnings in byte-compilation, etc.
+</p>
+
 <h3>1.4.2 to 1.4.3</h3>
 
 <p>
@@ -297,10 +307,6 @@ the most useful one will be 'aliases'.
 See <a href="README.rd">README</a> for details.
 </p>
 
-<h2>Customization</h2>
-
-For customization, try 'M-x customize-group RET howm RET'.
-
 <hr>
 
 <h2>Contact</h2>