OSDN Git Service

update docs for 1.4.4
[howm/howm.git] / doc / README.ja.rd
index 31a0d9b..f5b46cd 100644 (file)
@@ -927,26 +927,14 @@ Emacs 
 
 thx > patch¡¦²þÎÉ°Æ¡¦»ØŦ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ
 
-
-* ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ
-  * [2016-09-28]
-    * ÆüÉÕÆþÎÏ»þ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÈÄ¥
-      ((<thx|URL:https://osdn.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2016/000118.html>))
-      > Albert-san (areiner at tph.tuwien.ac.at)
-        ;; ¡Ö[2003-12-27]¡×¾å¤Ç RET ¤·¤Æǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
-        (setq howm-action-lock-date-future t) ;; 2003-12-27 ¤è¤ê̤Íè¤È²ò¼á
-        ;(setq howm-action-lock-date-future 'closer) ;; 2003-12-27 ¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á
-      * ¿·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Ë¤À¤±¤½¤¦¤¤¤¦Æ°ºî¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð
-          ;; ÆüÉÕÆþÎÏ(C-c , d ¤Þ¤¿¤Ï [Æü¢­])¤Çǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
-          (setq howm-insert-date-future t) ;; ¡Ö̤Íè¡×¤È²ò¼á
-          ;(setq howm-insert-date-future 'closer) ;; º£Æü¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á
-
-* ¥Æ¥¹¥ÈÈÇ
-  * [2016-01-01]
-    * ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò
-      * cl ¤ò¤ä¤á¤Æ cl-lib ¤ò»È¤¦
-      * howm-ime-fix (howm-1.1.1 °ÊÁ°¤Î canna, egg, yc, anthy ¸ÄÊÌÂкö) ¤òÇÑ»ß
-      * ¤½¤Î¾¤³¤Þ¤´¤Þ
+* ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.4 [2016-12-31]
+  * ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò
+    * cl ¤ò¤ä¤á¤Æ cl-lib ¤ò»È¤¦
+    * howm-ime-fix (howm-1.1.1 °ÊÁ°¤Î canna, egg, yc, anthy ¸ÄÊÌÂкö) ¤òÇÑ»ß
+    * ¤½¤Î¾¤³¤Þ¤´¤Þ
+  * MELPA ¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÄɲÃ.
+    thx > Yuki Inoue san (inouetakahiroki at gmail.com)
+  * ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ 2016-09-28 ¤ÈƱ¤¸ÆâÍƤǤ¹
 
 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.3 [2015-12-31]
   * emacs 25.1.50.1 (2015-12-27 »þÅÀ¤Î git Àèü = de88375) ¤Çµ¯Æ°¤ò³Îǧ
@@ -1278,6 +1266,17 @@ thx > patch
         Âбþ¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¹Ô¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤
         * ¤½¤â¤½¤â¹Ô»Ø¸þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ÂÁõ¤¬ÌµÍýÌðÍý
         * ¤­¤Á¤ó¤Èľ¤¹¤Î¤Ï¤á¤ó¤É¤¦. ¶¯¤¤¼ûÍפ¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä
+  * 1.4.4
+    * ÆüÉÕÆþÎÏ»þ¤ÎÆ°ºî¤ò³ÈÄ¥
+      ((<thx|URL:https://osdn.jp/projects/howm/lists/archive/eng/2016/000118.html>))
+      > Albert-san (areiner at tph.tuwien.ac.at)
+        ;; ¡Ö[2003-12-27]¡×¾å¤Ç RET ¤·¤Æǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
+        (setq howm-action-lock-date-future t) ;; 2003-12-27 ¤è¤ê̤Íè¤È²ò¼á
+        ;(setq howm-action-lock-date-future 'closer) ;; 2003-12-27 ¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á
+      * ¿·µ¬ÆþÎÏ»þ¤Ë¤À¤±¤½¤¦¤¤¤¦Æ°ºî¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð
+          ;; ÆüÉÕÆþÎÏ(C-c , d ¤Þ¤¿¤Ï [Æü¢­])¤Çǯ¤ä·î¤òά¤·¤¿¤é¡Ä
+          (setq howm-insert-date-future t) ;; ¡Ö̤Íè¡×¤È²ò¼á
+          ;(setq howm-insert-date-future 'closer) ;; º£Æü¤Ë¶á¤¤Êý¤Ç²ò¼á
 
 * ¡ÄÍúÎòÈ´¿è¡Ä (((<URL:OLD.rd>)) »²¾È)
   * [2010-12-30] 1.3.9 Èù½¤Àµ