OSDN Git Service

update URL (sj.jp ==> osdn.jp)
[howm/howm.git] / doc / README.ja.rd
index f5b46cd..64dbd79 100644 (file)
@@ -465,7 +465,7 @@ Emacs 
         thx > ((<³Þ¸¶¤µ¤ó|URL:http://eron.info/k/diary/>))
           (setq font-lock-verbose nil)
     * Linux Zaurus:
-      ((<Wiki|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
+      ((<Wiki|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?LinuxZaurus>))
       ¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤.
       thx > ((<100|URL:http://www.bookshelf.jp/2ch/unix/1063800495.html>))
   * SKK ¤ò»È¤¦¾ì¹ç
@@ -486,7 +486,7 @@ Emacs 
           ;; Îã: .emacs (howm ¥í¡¼¥É¤è¤êÁ°)¤Ë
           (setq howm-ref-header "==>") ; goto ¥ê¥ó¥¯
           (setq howm-keyword-header "<==") ; come-from ¥ê¥ó¥¯
-      * ((<¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool>))¤â»²¾È
+      * ((<¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool>))¤â»²¾È
 
 * µìÈǤ«¤é¤Î°Ü¹Ô (ɬ¤º¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é!) ¢ª ((<URL:OLD.rd>))
   * ¿·¤¿¤Ë make install ¤·¤Æ¤â, ¸Ä¿Í¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¾å½ñ¤­¹¹¿·¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó.
@@ -774,7 +774,7 @@ Emacs 
         Run grep (like this): hcal.rb -l ~/memo/*.txt
 
 * ²Õ¾ò½ñ¤­»Ù±ç:
-  * ((<org-mode ¤È¤ÎÊ»ÍÑ|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?OrgMode>))
+  * ((<org-mode ¤È¤ÎÊ»ÍÑ|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?OrgMode>))
 
 * ´Ê°×¾®¸¯¤¤Ä¢
   * ¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ò·è¤á¤Æ, Æüµ­Ãæ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯
@@ -782,9 +782,9 @@ Emacs 
   * ¡Ö<<< $¿©Èñ$¡×¤Ê¤ê¡Ö>>> $¿©Èñ$¡×¤Ê¤ê¤Ç°ìÍ÷¤òɽ¼¨.
     ¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¦¥½¡¼¥È¤·¤ÆÈÏ°Ï»ØÄê.
   * M-x yen-region ¤Ç, ¡Ö¢þ¢þ±ß¡×¤ò¹ç·×
-    ¢ª ((<yen.el|URL:http://howm.sourceforge.jp/a/yen.el>))
+    ¢ª ((<yen.el|URL:https://howm.osdn.jp/a/yen.el>))
 
-* ((<¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool>))¤â»²¾È
+* ((<¢ª howm wiki ¤Î¡ÖÊ»Íѥġ¼¥ë¡×|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool>))¤â»²¾È
 
 == ¼ÂÁõ
 
@@ -893,7 +893,7 @@ Emacs 
     * test.bat Ãæ¤Î¡ÖHOWM_EMACS=¡Ä¡×¤ò´Ä¶­¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ½¤Àµ
     * test.bat ¤ò¼Â¹Ô
   * ¤É¤Á¤é¤â, emacs ¤¬Î©¤Á¤¢¤¬¤ê, ¼ÁÌäɼ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹
-  * ((<¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶? ¢ª ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥ÈFAQ|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ>))
+  * ((<¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶? ¢ª ¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥ÈFAQ|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ>))
 
 * Êä­: ¥¬¥¤¥·¥å¥Ä¾åÅù
   * ¡Ö»ÅÍͤ«¡×¡Ö´ûÃΤΥХ°¤«¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ã¤Æ, ¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨.
@@ -901,7 +901,7 @@ Emacs 
     ¤½¤ì¤è¤ê¤â, µ¤·Ú¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»ØŦ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹.
   * ¤¼¤Ò, ºî¼Ô¤ÎÌܤ¬ÆϤ¯¤È¤³¤í(2ch ¤« howm wiki)¤Ë¤¿¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤.
   * cf.
-    ((<¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥ÈFAQ|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ>)),
+    ((<¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥ÈFAQ|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportFAQ>)),
     ((<YASWiki:¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ï²¼Ä®µ¤¼Á|URL:http://web.archive.org/web/20041018232953/http://nnri.dip.jp/~yf/cgi-bin/yaswiki.cgi?name=%A5%AA%A1%BC%A5%D7%A5%F3%A5%BD%A1%BC%A5%B9%A4%CF%B2%BC%C4%AE%B5%A4%BC%C1>))
 
 * ºî¼Ô³Ð½ñ
@@ -913,7 +913,7 @@ Emacs 
 
 === »²¹Í
 
-((<¸µ¥Í¥¿|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?IdeaSource>))»²¾È.
+((<¸µ¥Í¥¿|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?IdeaSource>))»²¾È.
 ÆäË, Q-pocket¡¦HashedWiki¡¦ChangeLog ¥á¥â¤«¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Í¤·¤Æ¤Þ¤¹. ´¶¼Õ.
 
 * ¹­À¥ÍºÆóÃø¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ Emacs-Lisp ¹ÖºÂ¡×(¥«¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à, 1999)
@@ -953,13 +953,13 @@ thx > patch
     * howm-test130321 ¤ä howm-1.4.2rc1 ¤ÈƱ¤¸ÆâÍƤǤ¹
   * ²þÎÉ
     * C-c , a (howm-list-all) ¤ò¹â®²½
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
   * fix
     * emacs 24.3.1 ¤Ç¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë¤»¤º¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤­¤Î¥¨¥é¡¼
       "Can't detect type of ..."
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
     * ¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯²¼¤Ç¿·µ¬¥á¥â¤¬ howm-mode ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ð¥°
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
     * ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð
 
 * ¥ê¥ê¡¼¥¹ÈÇ howm-1.4.1 [2012-12-27]
@@ -1034,11 +1034,11 @@ thx > patch
         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/784>))
       * howm ´ØÏ¢¤ÎÁ´¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ë¶¦Ä̤ο§ÀßÄê
         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/42>))
-        ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Idea>))
+        ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?Idea>))
         > taku ¤µ¤ó
       * todo ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤­¤Ë»ØÄꥳ¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô (howm-congrats-command)
   * fix: 2012-01-21 °Ê¹ß¤Î emacs-24 ¤Ç¥¨¥é¡¼ (void-variable inhibit-first-line-modes-regexps)
-    ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
+    ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?BugReportPaste>))
     thx > º´¡¹ÌÚ ´² ¤µ¤ó (sasaki at fcc.ad.jp)
 
 * ±£¤·µ¡Ç½ (experimental)
@@ -1082,7 +1082,7 @@ thx > patch
           ;; »Ä¤ê¤Î°ú¿ôÆó¤Ä¤Ï, ¡ÖͽÄêɽ¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤«¡×¡Ötodo ¥ê¥¹¥È¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¤«¡×.
           (howm-define-reminder "*" #'my-priority 'my-face nil t)
         * »²¹Í: ´û¸¤Î½ÜÅٴؿô¤Î¥°¥é¥Õ¤¬
-          ((<UNIX USER »ï¤Îµ­»ö|URL:http://howm.sourceforge.jp/uu/#label:11>))
+          ((<UNIX USER »ï¤Îµ­»ö|URL:https://howm.osdn.jp/uu/#label:11>))
           ¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹
         * ¥Ð¥°
           * °ìÉô¤Îµ­¹æ¤Ï¤³¤±¤½¤¦ (Àµµ¬É½¸½ [¡Ä] Æâ¤ÇÆÃÊ̤ʰÕÌ£¤ò»ý¤Äµ­¹æ¤Ï¡ß)
@@ -1116,7 +1116,7 @@ thx > patch
           ¤³¤ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¼êÈ´¤­
     * Minor
       * hcal.rb ¤Î¡Ö[2004-09-02]?¡×Âбþ(¼«Ê¬ÀìÍѤ½¤Î¤Ð¤·¤Î¤®)
-        ((<ref|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?TangledToDo>))
+        ((<ref|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?TangledToDo>))
       * M-x howm-return-to-list ¢ª °ìÍ÷ɽ¼¨¤ËÌá¤ë
         ((<thx|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/377>))
         * ¤È¤êµÞ¤®Ä¶»¨¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤². È¿¶Á¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Þ¤¿¹Í¤¨¤è¤¦.
@@ -1218,7 +1218,7 @@ thx > patch
         ¡ÖHide sleeping reminders¡×¤òÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤.
     * ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ì¾¤ò, ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¹¤ë.
       ((<thx|URL:http://lists.sourceforge.jp/mailman/archives/howm-eng/2006/000020.html>)) > Mielke-san (peter at exegenix.com),
-      ((<thx|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool>))
+      ((<thx|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi?ExternalTool>))
         ;; emacs ¾å¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡Ì¾¤ò, ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë.
         ;; (¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¼«ÂΤÏÊѹ¹¤·¤Ê¤¤)
         (add-hook 'howm-mode-hook 'howm-mode-set-buffer-name)
@@ -1292,9 +1292,9 @@ thx > patch
   * [2004-05-06] 1.1.2 make test
   * [2004-02-27] ((<"2ch howm ¥¹¥ì 2"|URL:http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/unix/1077881095/>))
   * [2004-02-21] 1.1.1 ¡Ö±£¤·µ¡Ç½¡×À©ÅÙ¤òƳÆþ
-  * [2004-01-25] ((<"sf.jp"|URL:http://howm.sourceforge.jp/>)) ¤Ø°ÜÆ°
+  * [2004-01-25] ((<"sf.jp"|URL:https://howm.osdn.jp/>)) ¤Ø°ÜÆ°
   * [2005-01-08] ((<"UNIX USER 2004.2"|URL:http://www.unixuser.jp/magazine/2004/200402.html>))
-  * [2003-12-27] ((<howm wiki|URL:http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi>))
+  * [2003-12-27] ((<howm wiki|URL:https://howm.osdn.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi>))
   * [2003-11-22] 1.1 ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÊѹ¹
     (¥ê¥ó¥¯¡¦ÆüÉÕ¡¦¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¤Î½ñ¼°, °ì¥á¥â°ì¥Õ¥¡¥¤¥ë, ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¥á¥â¤Î°ì¼ï)
   * [2003-10-27] 1.0.4.2 ½Å¤¯¤Ê¤ë¥Ð¥°¤ò½¤Àµ. ¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¿¤Ê¤¢¡Ä
@@ -1316,7 +1316,7 @@ thx > patch
 
 === ¥¢¥É¥ì¥¹
 
-* ºÇ¿·ÈÇ: ((<URL:http://howm.sourceforge.jp/>))
+* ºÇ¿·ÈÇ: ((<URL:https://howm.osdn.jp/>))
 * Ï¢ÍíÀè: email ¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ëËÁƬ¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
 
 =end