OSDN Git Service

089f66ba2fdbee162caeb61770a5e1df2b73d56c
[howm/howm.git] / top.txt
1 = top
2
3 ²¼Àþ¤¬¥ê¥ó¥¯. ¥«¡¼¥½¥ëÃÖ¤¤¤Æ [return] ¤Ç³ºÅö¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×!
4
5 ¡¦goto ¥ê¥ó¥¯(¥Õ¥¡¥¤¥ë): >>> search.txt
6 ¡¦goto ¥ê¥ó¥¯(ʸ»úÎ󸡺÷): >>> ÃÇÊÒŪ¤Ê¥á¥â¤ò¤Ð¤ó¤Ð¤ó
7 ¡¦come-from ¥ê¥ó¥¯: <<< top ¥á¥â
8
9 goto / come-from ¥ê¥ó¥¯¤Ï, ¼Â¤ÏÁ´Ê¸¸¡º÷¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È
10
11 ¢¨Á´ÂΤνñ¼°¤Ï¼«Í³. ¥ê¥ó¥¯¤Î½ñ¼°¤âÊѹ¹²Ä. ¤Ù¤¿¥Æ¥­¥¹¥È¤Ð¤ó¤¶¤¤.
12
13 = title1
14 [2006-11-10 13:19]
15 body1
16
17
18 [2004-12-15 13:19]
19 body2
20
21 = title3
22 [2004-12-15 13:19]
23 body3
24
25 = ¥¿¥¤¥È¥ë1
26
27 ËÜʸ1 [2004-07-18]
28
29 [2007-03-02]@ ¤Û¤²
30 [2007-03-03]@ ¤Û¤²
31 [2007-03-04]@ ¤Û¤²
32 [2008-03-05]@ ¤Û¤²
33 [2008-03-06]@ ¤Û¤²
34 [2008-03-07]@ ¤Û¤²
35 [2008-03-08]@ ¤Û¤²
36 [2008-03-09]@ ¤Û¤²
37 [2008-03-10]@ ¤Û¤²
38 [2008-03-11]@ ¤Û¤²
39 [2008-03-12]@ ¤Û¤²
40 [2008-03-13]@ ¤Û¤²
41 [2008-03-14]@ ¤Û¤²
42 [2008-03-15]@ ¤Û¤²
43 [2008-03-15 23:59]@ ¤Û¤²
44 [2008-03-16]@ ¤Û¤²
45 [2008-03-17]@ ¤Û¤²
46 [2008-03-18]@ ¤Û¤²
47 [2008-03-19]@ ¤Û¤²
48 [2008-03-20]@ ¤Û¤²
49 [2008-04-01]@ ¤Û¤²
50 [2008-04-02]@ ¤Û¤²
51 [2008-02-24]+ piyo
52 [2008-02-25]+ piyo
53 [2008-02-26]+ piyo
54 [2008-02-27]+ piyo
55 [2008-02-14]. [2008-02-28]:+ piyo
56 [2008-04-01]+ piyo
57 [2008-04-02]+ piyo
58 [2008-04-03]+ piyo
59 [2008-04-04]+ piyo
60 [2008-04-05]+ piyo
61 [2008-02-15]. [2008-04-06]:+ piyo
62 [2008-04-07]+ piyo
63 [2008-04-08]+ piyo
64 [2008-04-09]+ piyo
65 [2008-04-10]+ piyo
66 [2009-06-05]! bar
67 [2009-06-06]! bar
68 [2009-06-07]! bar
69 [2009-06-08]! bar
70 [2009-06-09]! bar
71 [2009-06-10]! bar
72 [2009-06-11]! bar
73 [2009-06-12]! bar
74
75 = ¥¿¥¤¥È¥ë2
76
77 ËÜʸ2 [2004-07-17]
78
79 FOO
80 Foo
81 foo
82 http://foo/bar/baz.html
83 >>> ../doc/s-screen-shot.png
84 hoge >>> foo >>> bar >>> baz > qux
85 >>> top.txt
86 >>> /tmp/
87 [2005-01-16]&3 aaa
88 [2005-01-28]&7 bbb'
89 [2005-01-25]&7 bbb
90 [2005-01-08]&22 ccc