OSDN Git Service

add descriptions of snapshot version (melpa / git)
[howm/howm.git] / doc / index-j.html
1 <html> <head>
2 <title>howm: Hitori Otegaru Wiki Modoki</title>
3 </head>
4
5 <body>
6
7 <a href="index.html">English</a>
8 <hr>
9
10 <h1><a href="http://howm.sourceforge.jp/index-j.html">howm: °ì¿Í¤ª¼ê·Ú Wiki ¤â¤É¤­</a></h1>
11
12 <p>
13 Emacs ¤ÇÃÇÊÒŪ¤Ê¥á¥â¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤È¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶­¤Ç¤¹.
14 ʬÎൡǽ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó.
15 ¤«¤ï¤ê¤Ë, Á´Ê¸¸¡º÷¤È¥á¥â´Ö¥ê¥ó¥¯¤¬¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿.
16 ¼«Í³½ñ¼°¤Ê¤Î¤Ç²þ½¡¤âÉÔÍ× :-)
17 </p>
18
19 <ul>
20  <li> ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É:
21       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.4.3.tar.gz">1.4.3</a>
22       (<a href="README-j.html#label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
23       [2015-12-31]
24  <li> »È¤¤Êý:
25       <a href="http://howm.sourceforge.jp/uu/">UNIX USER »ï¤Îµ­»ö</a>
26       /
27       <a href="TUTORIAL.ja.rd">¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë</a>
28       /
29       <a href="README-j.html">¾ÜºÙ</a>
30       /
31       ¢ª ¤¤¤í¤¤¤í(<a href="http://howm.sourceforge.jp/cgi-bin/hiki/hiki.cgi">howm wiki</a>)
32       <ul>
33        <li> ¢ª
34             <a href="http://www.bookshelf.jp/cgi-bin/goto.cgi?file=meadow&node=howm">Meadow memo ¤Ç¤Î¾Ò²ð</a>
35       </ul>
36  <li> (
37       <a href="README-j.html#label-15">¥Ð¥°¤Î»ØŦ¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ø</a>
38       /
39       <a href="CL-HOWM.ja.rd">ChangeLog Memo ¤È howm</a>
40       )
41       <hr>
42 <!--
43  <li> ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½ÄêÈÇ
44       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.4.3rc1.tar.gz">1.4.3rc1</a>
45       (<a href="README-test-j.html#label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
46       : git Àèü emacs ¤ËÂбþ [2015-12-27]
47 -->
48 <!--
49  <li> <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-test.tar.gz">¥Æ¥¹¥ÈÈÇ</a>
50       (<a href="README-test-j.html#label-18">¹¹¿·µ­Ï¿</a>)
51       : ¥Ð¥¤¥È¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë»þ¤Î·Ù¹ð¤ò²óÈò [2016-01-01]
52 -->
53  <li> ¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÇ
54       <a href="https://melpa.org/#/howm"><img alt="MELPA" src="https://melpa.org/packages/howm-badge.svg"/></a>
55       /
56       <a href="https://osdn.net/projects/howm/scm/git/howm/">git</a>
57       (git://git.osdn.jp/gitroot/howm/howm.git)
58  <li> µìÈÇ:
59       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.3.9.2.tar.gz">1.3.9.2</a>
60       /
61       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.3.2.tar.gz">1.3.2</a>
62       /
63       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.2.4.tar.gz">1.2.4</a>
64       /
65       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.2.1.tar.gz">1.2.1</a>
66       /
67       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.1.2.1.tar.gz">1.1.2.1</a>
68       /
69       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.1.1.3.tar.gz">1.1.1.3</a>
70       /
71       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.1.0.4.tar.gz">1.1.0.4</a>
72       /
73       <a href="http://howm.sourceforge.jp/a/howm-1.0.4.2.tar.gz">1.0.4.2</a>
74  <li>°Ü¿¢
75       <ul>
76        <li> vim:
77             <a href="http://sites.google.com/site/fudist/Home/qfixhowm">¢ª QFixHowm</a>
78             (fuenor ¤µ¤ó)
79             ¡¿
80             <a
81             href="http://web.archive.org/web/20100826042656/http://sworddancer.funkyboy.jp/howm_vim/">howm-mode.vim</a>
82             (¼·Å礵¤ó)
83        <li> xyzzy:
84             <a href="http://homepage3.nifty.com/~ko-ji/">¢ª howm-wrap</a>
85             (kimura ¤µ¤ó)
86             ¡¿
87             <a href="http://www.geocities.co.jp/Milano-Cat/2067/howm-init.html">howm-helper</a>
88             (deecay ¤µ¤ó)
89        <li> ½¨´Ý:
90             <a href="http://mrm.seesaa.net/category/789739.html">¢ª howm.mac</a>
91             (Mr.M ¤µ¤ó)
92        <li> Android:
93             <a href="http://homepage1.nifty.com/ray-mizuki/software/howmm_jp.html">¢ª howmm</a>
94             (³¤·îÎèÆ󤵤ó)
95       </ul>
96 </ul>
97 </p>
98
99 <hr>
100
101 <h2>¤³¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤</h2>
102
103 <a href="screen-shot.png"><img alt="screen shot" src="s-screen-shot.png">
104 ¥á¥â´Ö¥ê¥ó¥¯ (Wiki É÷)</a><br>
105 <a href="search.png"><img alt="screen shot" src="s-search.png">
106 Á´Ê¸¸¡º÷ (°ìÍ÷ɽ¼¨ + ÆâÍÆɽ¼¨)</a><br>
107 <a href="cat.png"><img alt="screen shot" src="s-cat.png">
108 Ï¢·ëɽ¼¨ (¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥á¥â¤ÎÆâÍƤò¤Ä¤Ê¤²¤Æ)</a><br>
109 <!--
110 <a href="source.png"><img alt="screen shot" src="s-source.png">
111 ¤ª¤Þ¤±: ¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤Ë¤â (ÄêµÁ¡¦»ÈÍѲսê°ìÍ÷¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯)
112 ¡Ä³«È¯Ãæ</a><br>
113 -->
114 <br>
115
116 <h3>¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¥ê¥ó¥¯</h3>
117 <ul>
118  <li> goto ¥ê¥ó¥¯: ¥Õ¥¡¥¤¥ë̾ or ´Þ¤Þ¤ì¤ëʸ»úÎó
119       <pre>
120       &gt;&gt;&gt; ~/BabyloniaWave.txt
121       &gt;&gt;&gt; ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ±
122       </pre>
123  <li> come-from ¥ê¥ó¥¯
124       <ul>
125        <li> ¥Õ¥¡¥¤¥ë A ¤Ë
126             <pre>
127        &lt;&lt;&lt; ·ë¾½À±ÃÄ
128             </pre>
129             ¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡Ä
130        <li> Â¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÃæ¤Î¡Ö·ë¾½À±ÃġפȤ¤¤¦Ê¸»úÎó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ A ¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë
131       </ul>
132  <li> Wiki É÷¥ê¥ó¥¯: goto ¤ÈƱ¤¸. ¤¿¤À¤·, Âбþ¤¹¤ë come-from ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðºî¤ë
133       <pre>
134       [[·ë¾½À±ÃÄ]]
135       </pre>
136 </ul>
137 <img src="go.png" alt="goto link">
138 <img src="come.png" alt="come-from link">
139
140 <h3>Á´Ê¸¸¡º÷¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ</h3>
141 <ul>
142  <li> ¾å¤Îʸ»úÎó¥ê¥ó¥¯¤â, ¼Â¤ÏÁ´Ê¸¸¡º÷¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È
143  <li> ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁ´Éô¤Ä¤Ê¤²¤Æɽ¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½
144       (¢ª ÃÇÊÒŪ¥á¥â¤ò¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤È¤Ã¤Æ OK)
145 </ul>
146
147 <h3>²þ½¡ÉÔÍ×. ´·¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÁȤ߹ç¤ï¤»¤Æ.</h3>
148 <ul>
149  <li> ¤Ù¤¿¥Æ¥­¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¼«Í³½ñ¼°
150  <li> ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¤Ç¼ÂÁõ ¢ª Â¾¤Î¥â¡¼¥É¤ÈÊ»ÍѲÄ
151  <li> ¥ê¥ó¥¯½ñ¼°¤âÊѹ¹²Ä
152 <!--  <li> Îã: <a href="CL-HOWM.ja.rd">ChangeLog Memo ¾å¤Ç howm ¤ò»È¤¦</a> -->
153 </ul>
154
155 <h3>HTML ¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤¬²Äǽ</h3>
156 <ul>
157  <li> ¾­Íè¤ä¤á¤Æ¤â, ¥á¥â¤Ï¤à¤À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó
158 </ul>
159
160 <hr>
161
162 <h2>ͽÄêɽ¡¦todo</h2>
163
164 <a href="menu.png"><img alt="screen shot" src="s-menu.png">
165 ¡Ö½ÜÅÙ¡×½ç (¡â½ÅÍ×½ç, ÆüÉÕ½ç)</a>
166
167 <h3>¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ø¤Îžµ­¤Ê¤ó¤ÆÉÔÊØ</h3>
168 <ul>
169   <li> ¼¡¤Î·Á¼°¤Ç¥á¥âÃæ¤Ë½ñ¤±¤Ð, ¼«Æ°Ãê½Ð
170 <pre>
171       [2002-10-22]@ ¤Û¤²¤Û¤²
172 </pre>
173   <li> °ìÍ÷¤«¤é¥á¥â¤Ø°ìȯ¥¸¥ã¥ó¥×
174   <li> ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥½¥Õ¥È¤Ø¤Î export ¤â
175 </ul>
176 <img src="todo.png" alt="todo list">
177 <h3>¸«¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¸«¤Ê¤¤</h3>
178 <ul>
179   <li> ¥á¥Ë¥å¡¼¤ËͽÄêɽ¡¦todo ¤òɽ¼¨ ¢ª ¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÌܤË
180   <li> ¡ÖʬÎà¡×¤Ï¤·¤Ê¤¤
181 </ul>
182 <h3>todo ¥ê¥¹¥È¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤°¤¢¤Õ¤ì¤ë</h3>
183 ·ï¿ô¤Õ¤¨¤ë ¢ª ¡Ö½ÅÍספ·¤«¸«¤Ê¤¤ ¢ª ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤â¡Ö½ÅÍספÇÅÐÏ¿
184 ¢ª ¥¤¥ó¥Õ¥ì ¢ª ÇËþ
185 <ul>
186   <li> ¡Ö½ÅÍ×Å١פÏÇÑ»ß
187   <li> ¤«¤ï¤ê¤Ë¡ÖÉâÄÀÊý¼°¡×¤Çɽ¼¨½ç¤ò¹©É×
188        <ul>
189     <li> ³Ð½ñ: ½ù¡¹¤ËÄÀ¤à (¤É¤¦¤»Á´Éô¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó :p)
190     <li> todo: ½ù¡¹¤ËÉ⤫¤Ö
191     <li> ¡ºÀÚ: »ØÄêÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÉ⤫¤Ö
192        </ul>
193 </ul>
194 <img src="updown.png" alt="magic sorting">
195
196 <hr>
197
198 <h2><a name="hint">¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹</a></h2>
199
200 <h3>Æüµ­¤Îµ¤Ê¬¤Ç</h3>
201 <ul>
202   <li> ¤¤¤Ä¤Ç¤â C-c , c ¤Ç¿·µ¬¥á¥â
203   <li> ½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤òÆüÉÕ½ç°ìÍ÷¤Çį¤á¤ë
204 </ul>
205
206 <h3>ChangeLog ¥á¥â¤Îµ¤Ê¬¤Ç</h3>
207 <ul>
208   <li> C-c , c ¢ª ¥á¥â¤ò³«¤­, Æü»þ¤ä¸«¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò¼«Æ°ÁÞÆþ
209   <li> ¥á¥â¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ä½ñ¤¯¾ì½ê¤Ç̤¦¤³¤È¤Ê¤·.
210     Ï¢·ëɽ¼¨¤Ç¼Â¼ÁŪ¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È°ì¤Ä»þ´Ö½çÇÛÃÖ¡×.
211   <li> clgrep ÁêÅö¤Î¡Ö¸¡º÷ ¢ª ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥á¥â¤òÆüÉս祽¡¼¥È ¢ª Ï¢·ëɽ¼¨¡×
212 </ul>
213
214 <h3>¥ê¥ó¥¯¤Ä¤­¥Æ¥­¥¹¥È¤Îµ¤Ê¬¤Ç</h3>
215 <ul>
216   <li> ¡Ö&gt;&gt;&gt; ~/BabyloniaWave.txt¡×¤Î¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¡ß2
217        ¢ª BabyloniaWave.txt ¤ò³«¤¯
218   <li> ¡Ö&gt;&gt;&gt; ~/BabyloniaWave.png¡×¤Î¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¡ß2
219        ¢ª ²èÁü viewer ¤òµ¯Æ°
220   <li> ¡Ö&gt;&gt;&gt; ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ±¡×¤Î¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó
221        ¢ª ¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤ÏÇÀ±¡×¤ò¸¡º÷
222   <li> ÆäË, ¡Ö¸¦µæ¥á¥â¤Ë¤Ïɬ¤º {S} ¤È½ñ¤¯¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ­¹æ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð,
223        ¡Ö¸¦µæ¥á¥â°ìÍ÷ &gt;&gt;&gt; {S}¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬¤Ç¤­¤ë
224 </ul>
225
226 <h3>Wiki ¤Îµ¤Ê¬¤Ç</h3>
227 <ul>
228  <li> ¡Ö[[·ë¾½À±ÃÄ]]¡×¤Î¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤¿¤¿¤¯¤È, WikiName ¡Ö·ë¾½À±ÃġפΥڡ¼¥¸¤òºîÀ®
229  <li> Â¾¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¡Ö·ë¾½À±Ãġפˤϲ¼Àþ¤¬¤Ä¤¯.
230       ¥ê¥¿¡¼¥ó 2 ²ó¤¿¤¿¤¯¤È¾å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×.
231 </ul>
232
233 <!--
234 <h3>³¬ÁØʬÎà(¥Ä¥ê¡¼¥á¥â)¤Îµ¤Ê¬¤Ç</h3>
235 <ul>
236   <li> ¡ÖWiki ¤Îµ¤Ê¬¤Ç¡×¤ò³¬ÁØŪ¤Ë¸ÂÄꤷ¤Æ»È¤¦¤À¤±?
237 </ul>
238 -->
239
240 <h3>¤³¤Å¤«¤¤Ä¢¤Îµ¤Ê¬¤Ç</h3>
241 <ul>
242     <li> ¤³¤Å¤«¤¤µ­¹æ(Îã: $$$)¤ò·è¤á¤Æ, ¤É¤³¤«¤Ë¡Ö&lt;&lt;&lt; $$$¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯
243     <li> ¤³¤Å¤«¤¤¤ò»È¤Ã¤¿¤é, Æüµ­Ãæ¤Ë¡Ö$$$ 651±ß ¥Ð¥Ó¥í¥Ë¥¢¥¦¥§¡¼¥Ö¡×¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯
244       (Æüµ­¤ËËä¤á¹þ¤à¤Î¤¬¥ß¥½)
245     <li> ¡Ö$$$¡×¤Ë¤Ï²¼Àþ¤¬¤Ä¤¯. ¥ê¥¿¡¼¥ó 1 ²ó¤¿¤¿¤¯¤È¤³¤Å¤«¤¤°ìÍ÷¤¬½Ð¤ë.
246     <li> ÆüÉÕÈϰϤäÀµµ¬É½¸½¤Ç¹Ê¤ê¤³¤ß
247     <li> °ìÍ÷¾å¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤¿¤¿¤¯¤È³ºÅöÆüµ­¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×
248 </ul>
249
250 <h3>¥Æ¡¼¥ÞÊ̷Ǽ¨ÈĤε¤Ê¬¤Ç</h3>
251 <ul>
252   <li> ¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë, ¡Ö&lt;&lt;&lt; ¥Æ¡¼¥Þ̾¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯
253   <li> ¥Æ¡¼¥Þ¡Ö·ë¾½À±ÃġפηǼ¨ÈĤËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ë¤Ï,
254     ¥á¥â¤ò½ñ¤­, ¤É¤³¤«¤Ë¡Ö·ë¾½À±ÃġפȽñ¤¤¤Æ¤ª¤¯
255   <li> ¡Ö·ë¾½À±Ãġפˤϲ¼Àþ¤¬¤Ä¤¯. ¥ê¥¿¡¼¥ó 1 ²ó¤¿¤¿¤¯¤È°ìÍ÷¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç,
256     @ ¤ÇÏ¢·ëɽ¼¨ ¢ª ¿·¤·¤¤½ç¤ÇÅê¹Æ¤¬Ê¤Ö
257 </ul>
258
259 <h3>¡Ö»ñÎÁ(¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¥á¥â) + ¥³¥á¥ó¥È(¥Õ¥í¡¼·¿¥á¥â)¡×¤Îµ¤Ê¬¤Ç</h3>
260 <ul>
261   <li> »ñÎÁ¤ò½ñ¤­, ¤É¤³¤«¤Ë¡Ö&lt;&lt;&lt; »ñÎÁ̾¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯
262   <li> »ñÎÁ¡Ö·ë¾½À±Ãġפ˥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ë¤Ï,
263     ¥á¥â¤ò½ñ¤­, ¤É¤³¤«¤Ë¡Ö·ë¾½À±ÃġפȽñ¤¤¤Æ¤ª¤¯
264   <li> °ìÍ÷ ¢ª Ï¢·ëɽ¼¨¤Ç, ÀèƬ¤Ë»ñÎÁ, ¸å¤Ë¿·¤·¤¤½ç¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê¤Ö
265 </ul>
266
267 <!--
268 <ul>
269  <li> Emacs ¾å¤Ç, Wiki É÷¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹
270       <ul>
271        <li> Â¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÂê̾¤Ë°ìÃפ·¤¿¸ÀÍդˤϲ¼Àþ
272        <li> ²¼Àþ¤Î¾å¤Ç [return] ¢ª Âбþ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×
273       </ul>
274  <li> Ä㵡ǽ¤¬Çä¤ê¤Ç¤¹
275       <dl>
276        <dt> ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Ê¤·
277        <dd> rd-mode ¤Ê¤ê¤Ê¤ó¤Ê¤ê, ¤ª¹¥¤ß¤Î´Ä¶­¤ÈÁȤ߹ç¤ï¤»¤Æ<br>
278             (minor-mode ¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ)
279        <dt> WikiName ¤Ê¤·
280        <dd> ¡Ö¥ê¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦Âê̾¤¬¤¢¤ì¤Ð, ¡Ö¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¡×¤Ç¤â¥ê¥ó¥¯¤Ë<br>
281             (ͽÄê³°¥ê¥ó¥¯¤â¤Þ¤¿³Ú¤·)
282        <dt> ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤·
283        <dd> ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤òËè²ó¥¹¥­¥ã¥ó<br>
284             (µ¤·Ú¤ËƳÆþ, µ¤·Ú¤ËÇÑ»ß)
285       </dl>
286 </ul>
287 -->
288
289 <hr>
290 $Id: index-j.html,v 1.279 2012-12-29 08:57:18 hira Exp $<br>
291 email ¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¥½¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ëËÁƬ¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
292 <!-- ºî¼Ô¢¡IsNd58WHgU -->
293 <a href="http://sourceforge.jp/"><img src="http://sourceforge.jp/sflogo.php?group_id=913" width="96" height="31" border="0" alt="SourceForge.jp"></a>
294 </body> </html>